ಜರ್ ಹಾಂವ್ … ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ : 25

JHST 1

“ಪೂಣ್ ಸರ್ ಖರೆಂಚ್ಚ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ…ತ್ಯಾವಿಶಿಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಥಂಯ್ ಕಸಲೊಚ್ಚ್ ವಾಯ್ಟ್ ಇರಾದೊ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಫಕತ್ತ್  ಸಮಡ್ತೆ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣಿಕ್ …”

“ಫೆಡ್ರಿಕ್ ತೋಂಡ್ ಧಾಂಪ್!” ಮಧೆಂಚ್ಚ್ ಧೆಂಕ್ಣೊ ಘಾಲೊ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾನ್ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಧಾಂಪಯ್ಲೆಂ. “ತುಂ ‘ಖರೆಂಚ್ ಖರೆಂಚ್ಚ್ ’ ಮ್ಹಣ್ ಉಚಾರುನ್ ಸತಾಕ್ ಫಟಾಯ್ತಾಯ್ ಆನಿ … ಫಟ್ ವೊಂಪೊನ್ ಆಸ್ತಾಯ್.

ಸಮಡ್ತೆ ಮೋಗ್,  ಪ್ರಮಾಣಿಕ್ಪಣ್  ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮುಖ್ಡೆಂ ನ್ಹೆಸೊನ್, ತುಂ ತುಜೆ ಅಪ್ರಮಾಣಿಕ್ ಖೆಳ್ ಖೆಳ್ತಾಯ್ ಆನಿ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣಿಯಾರ‍್ಯಾಂಕ್ ಫಟಾಯ್ತಾಯ್.

ಕೀಳ್ ವರ್ಗಾಚೊ ಘಾತ್ಕಿ ತುಂ. ತುಜೆಂ ಥಂಯ್ ಪ್ರಮಾಣಿಕ್ಪಣಾಚಿ ಕುಸ್ಕುಟ್ ಸಾಯ್ ನಾಂ. ವಿಶ್ವಾಸ್ ಘಾತ್ಕಿ ಫಟ್ಕಿರೊ ತುಂ… ವಂಚಕ್ ತುಂ!

ಪೂಣ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರ್…ಹ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಹೊ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ತುಜ್ಯಾ ಅನೀತ್ ಅಕೃಮ್ ಕರ್ನ್ಯಾಂಚಿ ಗೊಮ್ಟಿ ವೊಳಾವ್ನ್ ಹಾಡ್ ಮೊಡ್ತೊಲೊ. ಸದಾಂ ವಾಯ್ಟ್ ವೊರೋವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತುಕಾ ಏಕ್ ದೀಸ್ ತುಜ್ಯಾಚ್ಚ್ ಜಿವಿತಾಕ್ ತುಂಚ್ಚ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಜಾಲೊಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ದಾಕಯ್ತೊಲೊ.

ಯೆದೊಳ್ ತುಂವೆಂ ಕೆಲ್ಲಿಂ ತುಜಿಂ ಹಿಂ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಘಾತ್ಕಿ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಕರ್ತುಬಾಂ… ಕ್ತೀಸ್ತೀ ಸಮಡ್ತೆಚ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಸಮಾಜೆಕ್ ಕಳಿತ್ ಕರುನ್ ಸಮಾಜ್ ತುಕಾ ಕಾಂಟಾಳಿಶೆಂ ಕರ್ತೊಲೊಂ. ತವಳ್ ಸಮಾಜ್ ತುಕಾ  … ‘ಛೀ’ ಮ್ಹಣ್ ಥುಕ್ತೆಲಿ.!.

ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ತುಂವೆ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೀಳ್ ಕರ್ತುಬಾಚಿ ಸಾವ್ಳಿ … ಕ್ಲೈವಾಚ್ಯಾ …ತಶೆಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಗಿನ್ಯಾನೆರ್ ಮೇಟ್ ಘಾಲಿತ್ತ್ ಆಸಾ.

ಫಾ| ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನಾಕ್ ಸೈತ್ ತುಜ್ಯಾ ಅಕೃಮ್ ಕರ್ನ್ಯಾಂಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಾಂ. ತುಜ್ಯಾ ಕರ್ನೆದ್ವಾರಿಂ ತಾಣೆಂ ಫಿರ್ಗಜೆ ಜವಾಬ್ದಾರೆ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕೊವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಚುಕಿಖಾತಿರ್ ಆತಾಂ ತೊ ಚುರ್ಚುರೊನ್ ಆಸಾ.

ಆತಾಂ ಅಸಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ವಿಶಾಯಾಂನಿಂ …ತುಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಮತಿಂತ್ ವಿರಾರಾಯ್ ಮೇಟ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾ ತರ್… ‘ತುಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಭೆಶ್ಟಾಂವ್ಣೆಂ ದಿಂವ್ಚಿ ರಿಸ್ಕೆ ತಲ್ವಾರ್ ತುಜ್ಯಾ  ಮಾತ್ಯಾರ್ ಉಮ್ಕಾಳೊನ್ ಆಸಾ! ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೀ ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರ್ !

ಕಿತ್ಯಾ…ಹ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚಿ ಜಡಾಯ್ ತುಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ತಶೆಂ ಮೆಂದು ಪಾಫ್ಸೊನ್ ಕೊಚಾವ್ನ್ ಆಸ್ತೆಲಿಂ ತರ್…

ರಿಶಭ್… ತುಜ್ಯಾ ಕುಡಿಚೆರ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಆಧಾರ್ಚ್ಯಾ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚೆಂ ಘಾಯ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಅತ್ರೆಗುನ್ ಆಸಾ.!”

ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾಂ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚ್ಯಾ ವೊಂಟಾಂನಿ ‘ರಿಶಭಾಚೆಂ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್!’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಭ್ಧ್…

ಫೆಡ್ರಿಕಾಚಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಶಿರೆಕ್  ಕಠಿಣ್ ಥರಾನ್ ಕಾಂಪೊಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತವಳ್‌ಚ್ಚ್ ತೊ ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಥರಾನ್ ಬಡ್ಬಡ್ಲೊ… “ಸರ್ ತುಮಿ ಮನ್ ಕೆಲೆಂ ತರ್… ತಾಕಾ ತುಮಿ ನಿಯಂತ್ರಾಣಾರ್…”

“ನಾಂ ಫೆಡ್ರಿಕ್…ಖೈಂಚಾಯ್ಕೀ ಆತಾಂ ವೇಳ್ ಉತರ್ನ್ ಜಾಲಾ. ತುಂವೆಂ ಇಶ್ಟಾಗತೆಕ್ ಘಾತ್ ಕರ್ಚೊ ‘ವಿಶ್ವಾಸ್ ಘಾತ್ ಭಾಲೊ’ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ತಾಕಾ ಮಾರೊನ್ ಜಾಲಾಂ. ಆನಿ ತಾಣೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚೊ ಶಾಲೊ ವಿಂಚೊನ್ ಜಾಲಾಂ.

ತುಂವೆ ತವಳ್ ಪ್ರಮಾಣಿಕ್ಪಣಾಚೆಂ ಜಾಣ್ತಿಕಾಯ್ ಉಪಯೋಗ್ಸಿಸಿಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಆಜ್ ತುಂ ಅಸಲ್ಲ್ಯಾ ಧೆಧೆಸ್ಪರಾಚ್ಯಾ ಸುಳಿಯೆಂತ್ ಚಡ್ಪಡ್ತೊನಾಂಯ್. ಪೂಣ್ ತುಜೆಂ ಮನ್ ಕಾಳಿಜ್‌ಚ್ಚ್ ವಿಕಾಳ್ ತರ್… ತಸಲಿಂ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ನಿತಿಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಉದೆತೆಲಿಂ ತರೀ ಕಶಿಂ?

ತುಜ್ಯಾ ತಸಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮತಿಂ ತಸಲಿಂಚ್ಚ್ ವಾಯ್ಟ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಭಂವಾತ್ತ್ ಆಸೊನ್… ತಸಲಿಂಚ್ಚ್  ಕೀಳ್ ಕರ್ನ್ಯೊ ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಥರಾನ್ ಘಡುನ್‌ಚ್ಚ್ ವೆತಾತ್. ಆನಿ ಘಡುನ್‌ಚ್ಚ್ ಆಸ್ತಾತ್.

ಕಿತೆಂಯೀ ಜಾಂವ್…” ಧೀರ್ಘ್ ಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾನ್.

“ಹ್ಯಾವಿಶಿಂ ಆತಾಂ ಉಲೊವ್ನ್ ಉಪಯೋಗ್ ನಾಂ. ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ಮಾಚೆಂ ಫಳ್ ಫಕತ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಶಿವಾಯ್ ದುಸ್ರೊ ನಿರ್ವೋಗ್ ದಿಸಾನಾಂ. ಆನಿ ತುಜೊ ತಸಲೊ ತೊ ವೇಳ್ ಆತಾಂ ಹ್ಯಾಘಡ್ಯೆ ಆರಂಭ್ ಜಾಲಾಂ!”

“ಸ…ಸರ್…ಪ್ಲೀಜ್…”  ಧಡ್ಧಡ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾನ್ ಗಾಗೆಲೊ ಫೆಡ್ರಿಕ್. ಪೂಣ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಸಾಂಗಿತ್ತ್ ಉರ್ಲೊ…

“ಹ್ಯಾಫುಡೆಂ ಹೆಂ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ತುಂ ಎಕ್ಲೊ… ಎಕ್ಸುರೊ ಆಸ್ತೊಲೊಯ್. ಹ್ಯಾಫುಡೆಂ ಯೆದೊಳ್ ತುಜ್ಯಾ ಸಂಗಿ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಅಧೈರ್ ತುಜೆಂ ಧೈರ್ ಚುಕೈತೆಲೆಂ. ತುಕಾ ಯೆದೊಳ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲೆ ತುಜೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಹ್ಯಾಪುಡೆಂ … ತುಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕೊವ್ನ್ ಕಾಣ್ಘೆತೆಲೆ.

ಅಸಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಯೆದೊಳ್ ತುಂವೆಂ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಆರಂಭ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಅನೀತಿಚೆ ಖೆಳ್ ಆತಾಂ ತುಜ್ಯಾಚ್ಚ್ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಆರಂಭ್ ಜಾತೆಲೆ.

ತವಳ್ ತುಜಿ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಚಿ ಕಾಂತೊವ್ಣಿಯೀ ತುಕಾ ವಿರಾರಾಯ್ ದಿತೆಲಿ. ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಗತೆರ್   ತುಜ್ಯಾ ಕಶ್ಟಾಂ ಸಂಕಶ್ಟಾಚೊ ಭೋರ್ ಫಕತ್ತ್  ತುಂವೆಂ…ಆನಿ  ತುಂವೆಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ವ್ಹಾವೊಂವ್ಕ್ ಪಡ್ತೆಂಲೆಂ.

ತಸಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ತುಜೆ ವಿರೋಧಿ ಜಾಗೆ ಜಾತೆಲೆ!

ಹೆಂ ತುಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾತಾಸ್ತಾಂ… ತುಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಮತಿಕ್ ಧೊಸ್ಚೆಂ ತೆಂ ಭೆಂ ಭಿರಾಂತ್…ಅಧೈರ್… ತುಕಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಭೊವೊಂಕ್ ಭೆಶ್ಟಾಯ್ತಾಲೆಂ.”

“ಸರ್…ಪ್ಲೀಜ್ ಆನಿ ಪುರೊ. ಮಾಕಾ ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿಂ ಕೊಚಾಯ್ನಾಕಾತ್ …ಪ್ಲೀಜ್…”  ಸಗ್ಳೊಚ್ಚ್ ಧೆಧೆಸ್ಪರ್ ಜಾವುನ್ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೊ ತೊ.

“ನಾಂ…ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ತುಂವೆ ತ್ಯಾ ಮಾಸೂಮ್ ಜೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಯೆದೊಳ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಘಾತ್ಕೆಚೆಂ ಫಳ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ! ಆತಾಂ ಆಯ್ಕ್…

ತುಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಗ್ಳೆಂ  ಆತಾಂ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮುಟಿಂತ್ ಧರ್ನ್ ದವರ್ಲಾಂ. ತಾಂಚೊ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ವಿವರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಡೈರಿಂತ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲಾ. ಆನಿ ತುಂವೆ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಮೆಟಾವಿಶಿಂಯೀ ಹಾಂವೆಂ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಅಂದಾಜ್ ಕರುನ್ ಘೆತ್ಲಾಂ.

ಆನಿ ಜರ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತುಂ ಕಾಂಯ್ ಪೊಲಿಸ್ ಸ್ಟೇಶನಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಚಡ್ಲೊಯ್ ತರ್ … ತುಂ ತಿಂ ಪೊಲಿಸ್ ಸ್ಟೇಶನಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ದೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ  ತುಜೆರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ತೊ ಪರಿಣಾಮ್ ತುಂವೆಂ ಚಿಂತ್ಚ್ಯಾಕ್‌ಯೀ ದೊಡ್ತೊ ಜಾತೊಲೊ.!” ಅಶೆಂ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಸಾಂಗಿತ್ತ್ ಆಸ್ತಾಂ…

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ …ಲಗ್ನಾ ಮಿಸಾಂಚೆಂ ಸಂಪೊವ್ಣಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ಆತಾಂ ಯಾಜಕಾಸಂಗಿಂ ಫೊಟೊ ಸೆಶನ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಸಟ್ಟ್ ಕರುನ್ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್ ವೆತಾಸ್ತಾಂ…  ತೊ ಯೆಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ…

“ಸರ್ ಮೀಸ್ ಸಂಪ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ತೆ ರಾಕ್ತಾತ್.”

ತವಳ್‌ಚ್ಚ್  ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಆಫ್ ಜಾಲೆಂ.

ಹಾಂಚ್ಯಾ…ಉತ್ರಾಂ ಚಕಮಿಕಿಚೆರ್ ಸಾರ್ಕೆ ಕಾನ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ಲೊಲ್ಯಾ ರಿಶಭಾಕ್ ತಾಂಚೊ ಸಂವಾದ್ ಅಖೈರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಗಮನಾಕ್ ಯೆತಾಸ್ತಾಂ… ರಿಶಭಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ತಾಳೊ ಕಾಡ್ಲೊ. ಸಗ್ಳೊಚ್ಚ್ ಧೆಧೆಸ್ಪರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತೊ…

“ ಸರ್…ಹ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಹಾಂಗಾ ಇಗರ್ಜೆ ವಾಟಾರಾಂತ್ ಮಾಕಾ ರಾವೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂ… ರಾವೊಂಕೀ ನಾಕಾ…”

“ಮಾಕಾ ಸಮ್ಜಾತಾ ರಿಶಭ್” … ಕ್ಲೈವಾ ಸಂಗಿ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್ ದೆಕೊಂಕ್ ನಾಕಾಸ್ತಾಂ ರಿಶಭ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್ ಗೆಲೆಂ. ಆನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ…

“ತುಂ ವಚ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾರಾರ್ ಬಸ್.”

♥ ♥ ♥

ಕಾರಾರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ಚೊ ರಿಶಭ್…

ಸಗ್ಳೊಚ್ಚ್  ದೆಧೆಸ್ಪರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಿಶ್ಯಾಂಪರಿಂ ವರ್ತನ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ… ತಾಚ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಾಲ್ಟರಾಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್ ಯೆತಾಸ್ತಾಂ…ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿಂ ದುಖಾಂ ಭರ್ಲಿಂ. ಹ್ಯಾವೆಳಾ…

 ‘ಹಾಕಾ ಕಾರಾಣ್ ಕಾಂಯ್ ಆಮಿಂ ?! ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ನಾಕಾ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂ ಧೊಸಾಲಾಗ್ಲೆಂ.

ರಿಶಭ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ಚ್ ಕಾನ್ಪಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಆಪುಣ್‌ಚ್ಚ್ ಮಾರಿತ್ತ್ ಕಪಾಲ್ ಮಾತೆಂ ಪುಸೊನ್ ಕಿತೆಂ ಕಿತೆಂ ವಿಚಿತ್ರ್ ವರ್ತನ್ ಕರುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಹೆಂ ಪಳೆತಾಂ ಪಳೆತಾಂ…ರಿಶಬ್ ತಕ್ಲಿ ಸಕೈಲ್ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಚೆಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ರೋಧಾನ್ ದಾಂತ್ ಚಾಬೊನ್ ಕಿತೆಂ ಕಿತೆಂಗೀ ಘುಣ್ಘುಣೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ!

ಹ್ಯಾವೆಳಾಚೆಂ ತಾಚೆಂ ತೆಂ ಕಠಿಣ್ ವಿರಾರಾಯೆಚೆಂ ಹಾತ್ ಪಾಂಯ್ ಮಾರುನ್ ಬಡ್ಬಡುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಪಳೆತಾಂ… ತಾಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರ್ಚಿ ಕಠಿಣ್ ವೊಡ್ಣಿ ಧೊಸ್ತಾಲಿ ತರೀ…ತ್ಯಾವೆಳಾ  ತಾಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಉಲೊಂವ್ಚೆಂಚ್ಚ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವಾಲ್ಟರ್ ಮತಿಂತ್ ಲೇಖ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತವಳ್‌ಚ್ಚ್…

ಯೆಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಕಾರಾಚೊ ಬಾಗ್ಲಾ ಆವಾಜ್ ಜಾಲೊ. ಆನಿ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಕಾರಾ ಭಿತರ್ ಘುಸ್ಲೊ. ಆನಿ ತೊ ಸಾರ್ಕೊ ಬಸಾಜಾಯ್ ತರ್… ಹಾಕಾ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲೆಪರಿಂ ರಿಶಭಾನ್ ತವಳ್‌ಚ್ಚ್ ಆಪ್ಲೆ ವೋಂಟ್ ಉಗ್ತೆ ಕೆಲೆ…ಆನಿ ಇತ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಮ್ಹಳೆಂ…

“ಮಾಕಾ ಬಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂ…ಆನಿ ಹಾಂವ್ ವೆತಾಂ…” ಉತ್ರಾಂ ಬರಾಬರ್ ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವೊಂಕ್ ಅಮ್ಸರಿಲಾಗ್ಲೊ.

ತವಳ್‌ಚ್ಚ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚೊ ಹಾತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಳ್ಯಾರ್ ಬಸ್ಲೊ. “ರಾವ್ ಸೈರಣ್ ಘೆ . ಖಂಯ್ ವೆತಾಯ್?!”

“ಖೈಂ ವೆಚೆಂ?!…ಖೈಂ ತರೀ ವೆಚೆಂ. ಮ್ಹಜಿಂ  ಆವಯ್-ಬಾಪೊಯ್ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ವಯ್ರ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಆನಿ ಯೆದೊಳ್ ಮಾಕಾ ಪೊಸುನ್ ಆಸ್ಲೊಲೊ ಅಂಕಲ್…ಹಾಂವೆಂ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಸಮಡ್ತೆಕ್ ವೆಂಗೊನ್ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಚಲಿಯೆಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಆಯ್ತೊ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ತಾಚೆಂ ದಾರ್ ತಾಣೆಂ ಮಾಕಾ ಧಾಂಪೊನ್ ಜಾಲಾಂ.

ಆನಿಂ ಆತಾಂ ತಿ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಚಲಿಯೀ ಅಚಾನಕ್ ಕ್ಲೈವಾಚ್ಯಾ ಪಾಸ್ಳೆಂತ್ ಏಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಾಲಾಂ. ವೊಟ್ಟಾರೆ ಆತಾಂ ಕಾಳೊಕ್ ಮಾಂಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಬುಡೊನ್ ಆಸಾಂ…ಆತಾಂ ಖಂಯ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾರೀ ಧೆಧೆಸ್ಪರಾಚೆಂ ಉದಾಕ್ ಭರ್ಲಾಂ…ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ?! ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ?! ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಆತಾಂ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಸಾಸ್ಪೊನ್ ಆಸಾಂ!”

“ರಿಶಭ್ …ಸನಿನೆಕ್ ಯೆ” ಯೆಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚೊ ಉಜ್ವೊ ಹಾತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಭುಜಾರ್ ಬಸ್ಲೊ. ತುಂ ಎಕಾಎಕಿ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಂಪ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಿರಾಶೆಕ್ ಆರಾವ್ನ್ ಬಸ್ಲಾಯ್. ತುಜ್ಯಾ ಹ್ಯಾ  ಅನಿರೀಕ್ಶಿತ್ ಮೊಗಾ ಸಲ್ವೊಣೆಚ್ಯಾ ಪರಿಗತೆರ್ ತೆಂ ಸಹಜ್.

ತರೀ ಮ್ಹಜೆರ್ ಭರ್ವೊಸೊ ದವರ್. ಹಾಂವ್ ಆಸಾಂ. ತುಕಾ ಎಕ್ಸುರೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಸೊಡಿನಾಂ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಮಿಲಾನಾವಿಶಿಂ ಆರಂಭ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಹಾಂವೆ ಸೊಡೊಂಕ್ನಾಂ. ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜಿ ಸಲ್ವೊಣಿ ಮಾಂದೊನ್ ಘೆವ್ನಾಂ. ಮುಕಾರ್ ರಾಕೊನ್ ಪಳೆ.”

“ಮುಕಾರ್ ಕಿತೆಂ?!. ಹ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂಯೀ ಅಸಾಧ್ಯ್…”

“ಅಸಾಧ್ಯ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್‌ಚ್ಚ್ ತುಂ ಮಾಕಾ ನಿರಾಶೆಕ್ ಲೊಟ್ತಾಯ್. ಅಸಾಧ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚೆಂಚ್ಚ್ ಏಕ್ ಸಲ್ವೊಣ್.” ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಮಾತ್ಸೆಂ ಝಾಂಕೊಳ್ಳೊ.

“ಮುಕಾರ್ ಕಿತೆಂ ತೆಂ?!…. ತೆಂಚ್ಚ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಸಾಂ.

ಆಮಿಂ ತ್ಯಾ ಅಸಾಧ್ಯಾತೆಂತ್ ಸಾಧ್ಯಾತಾ ವಿಂಚೊನ್ ಯಶಸ್ವಿಪೊಣ್ ಆರಾಂವ್ಕ್ ಪೆಚಾಡಿಜಾಯ್ ಶಿವಾಯ್  ನಿರಾಶೆನ್ ಥಂಡ್ ಶೆಳ್ಮುಂಡೊ ಜಾಂವ್ಚೊ ನ್ಹಂಯ್.”

“ಹಾಂವ್ ನಿರಾಶೆನ್ ಥಂಡ್ ಶೆಳ್ಮಂಡೊ ಜಾಂವ್ಚೊ ರಿಶಭ್ ನ್ಹಂಯ್. ಹಾಂವ್ ಮಾತ್ಯೆಕ್ ಪಾವಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾವಿಶಿಂ ನಿರಾಸ್ ಜಾಯ್ನಾಂ. ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಪಿಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಚೆರ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚಿ ತಲ್ವಾರ್ ಚಡೊಂವ್ಕ್ ಚಡ್ಪಡೊನ್ ಆಸಾಂ.”

“ರಿಶಭ್…ತುಂ ಫಕತ್ ತುಜ್ಯಾ ಫಾರಿಕ್ಫಣಾಚ್ಯಾ ತುರ್ತೆನ್ ಭರ್ಲಾಯ್. ಸೈರಣೆರ್ ಆಸೊನ್ ರಾಕೊನ್ ಜಾಣ್ತಿಕಾಯೆಚೆಂ ಮೇಟ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಅಸಲ್ಯಾ ವಿವೇಚನ್ ಚುಕೊನ್ ಆಧಾರ್ಚ್ಯಾ ಅಮ್ಸರಿಂ ಕರ್ನೆಂತ್ ತುಕಾ ಮೆಳ್ಚಿ ಸಲ್ವೊಣೆಚಿ ತಲ್ವಾರ್. ಯಾ ತುಂ ಜಾವ್ನ್ ಅಪಾಯೆಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಚ್ಯಾ ತಲ್ವಾರೆಚ್ಯಾ ಧಾರೆಕ್ ಹಾತ್ ಮಾರ್ತಾಯ್.

ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಜಾಗಯ್ತಾಂ…

‘ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಸಲ್ವೊಣೆಂತ್ ಜಿಕ್ಣಿ ಉಸ್ತೊನ್ ಆಸ್ತಾ. ಸಲ್ವೊಣೆಕ್ ವೆಂಗೊನ್ ಬಸಾನಾಂ!’ ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾಫುಡೆಂ ತುಂ ಫಕತ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಭರ್ವೊಸೊ ದವರ್ನ್… ನಿಶ್ಚಿಂತ್ ರಾವ್”

“ತರೀ ಸರ್…”

“ರಿಶಭ್ ಮಾಕಾ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ನಾಕಾ. ಹಾಂವ್ ಪರತ್ ತುಕಾ ಜಾಗೈತಾಂ…ತುಂ ಫಕತ್ತ್ ಸೈರಣೆನ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್.  ಆನಿ ಪಳೆ.”

ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ ಹೆಂ ‘ರಾಕೊನ್ ಪಳೆ!’…ಆಯ್ಕಾತಾಂ ಇರಾರಾಯೆಚ್ಯಾ ಕ್ರೋಧಾನ್ ಆಸ್ಚೊ ರಿಶಭ್…ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ತಕ್ಲಿ ಉಬಾರುನ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿಂ ಆಪ್ಲೆಂ ದೊಳೆ  ರಿಗಯ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ತವಳ್ ರಿಶಭಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನಾತಾ ಪಾರ್ಕೊಂಕ್ ಜಾಲೆಂನಾಂ ತರೀ ತ್ಯಾ   ದೊಳ್ಯಾಂನೀ ಕಸಲೊಗೀ ಆಶಾವಾದ್ ಪರ್ಜಳೊನ್ ಆಸ್ಚೊ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾನ್ ಪಾರ್ಕಿಲೆಂ. ತವಳ್‌ಚ್ಚ್ ರಿಶಭ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ…

“ನಿಮಾಣೆಂ ಹಾಂವ್ ವಿಚಾರ್ತಾಂ… ಹ್ಯಾ ತುಂವೆ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸೈರಣೆವರ್ವಿಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಹ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ ರಿಗ್ತೆಲೆಂ ಕಿತೆಂ?”

“ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತೆಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಭರ್ವೊಸೊ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಪ್.” ತಕ್ಶಣ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾನ್ “ತುಂ ಫಕತ್ತ್ ಭರ್ವೊಶ್ಯಾನ್ ರಾವ್ …!”.

ಹ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ತಾಂಚೆ ದೊಗಾಂಯ್ಚಿ ದೊಳೆ ಪರತ್ ಎಕಾ ಅವ್ಯಕ್ತ್ ದಿಶ್ಟೆನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಆಪ್ಟೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ರಿಶಬಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂ…

ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾನ್ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಧ್ಯಾತಾಂತ್ ತೊ ಆಧಾರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯಾತಾ ಆಸ್ಚ್ಯಿಂ ಸಬಾರ್ ವಿವಿಧ್ ಘಡಿತಾಂ ಎಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಆಪ್ಟೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ.

‘ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ?!…ಮರ್ಡರ್?!…ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ…ಅಶೆಂ ತೊ ಚಿಂತಿತ್ತ್ ಗೆಲೊ.’

♥ ♥ ♥

ದೀಸ್ ಧಾಂವಾತ್ತ್ ಆಸ್ಲೆ.

ಹೆವ್ಳಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿಂ ರಿಶಭ್ ಥೊಡೊ ಮಾನಸಿಕ್ ಗೊಂದೊಳಾಕ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾದಿಸಾಂನಿ  ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ತ್ಯಾ ವೆವೆಹಾರಾಚ್ಯಾ ದಬಾವೆರ್ ಆಸೊನ್… ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಗಜಾಲೆವಿಶಿಂ ವಿಸರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾನಾಂ… ತೊ ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಥರಾನ್ ಮತಿಂ ದಣ್ಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ಅಸಲ್ಯಾಚ್ಚ್ ಪರಿಗತೆರ್ ಆನಿಕೀ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಧಾಂವಾತ್ತ್ ಆಸ್ತಾಂ…ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚ್ಯಾ ವರ್ತಾನಾಂತ್ ಕಸಲೊಚ್ಚ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂ. ಹೆಂ ರಿಶಭಾಕ್ ತಾಣೆಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭರ್ವೊಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೆರ್ ಮಾತ್ಸೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಸಾವ್ಣೆಚೆರ್ ರಿಶಭಾಚೊ ಭರ್ವೊಸೊ ಮಾತ್ಸೊ ನಿಂವಾತ್ತ್ ಆಯ್ಲೊ. ಹ್ಯಾವೆಳಾ…

ಕಾಂಯ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾನ್ ‘ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕ್ರೋದಾಚ್ಯಾ ಪರಿಣಾಮಾವರ್ವಿಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಅಪಾಯೆಕ್ ಹಾಂವೆ ಸಾಂಪ್ಡಾನಾಶೆಂ… ಮಾಕಾ ಫಕತ್ತ್ ತೆ ಸಮಧಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೊಣ್ಣಾ…?!. ತ್ಯಾದೆಕುನ್ ಆತಾಂ ತ್ಯಾವಿಶಿಂ ತೊ ಮೌನ್‌ಪಣಾರ್ ಆಸಾ ಕೊಣ್ಣಾ ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್‌ಯೀ ತಾಕಾ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚೆಂ ಹೆಂ ಮೌನ್‌ಪಣ್… ರಿಶಭಾಚೆರ್ …

‘ಕ್ಲೋಡಿಯಾ… ಕ್ಲೈವಾಚ್ಯಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಂವೊನ್ ಜಾಲಾಂ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ನಂತರ್ ಆನಿ ಕಸಲೆಂ ಉರ್ಲಾಂ?!’. ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಧೆಧೆಸ್ಪೊರಾಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಪರತ್ ತಾಚೆರ್ ಧಾಢ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಕಾರಾಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಅಸಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ತೊ ಕಠಿಣ್ ಉನ್ಮಾದೆಚ್ಯಾ ಆವೇಶಾಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲೊ. ಆನಿ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಮನೋಖಂತಿಚೊ ದಬಾವ್ ಮೇಟ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ನೀಜ್ ತರ್ ಹ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ದಬಾವೆ ಅಸ್ವಸ್ಥೆತೆಕ್  ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾ ಥಂಯ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲಿ ಫರಾಮಸಾಚಿ ಚೂಕ್ ಏಕ್ ಕಾರಾಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

‘ರಿಶಭಾಚೆರ್ ತಾಕಾ ಆಸ್ಚೆಂ ಭಾಂದಾವ್ಪಣ್ … ತೊ ಆಪ್ಲೊಚ್ಚ್. ತೊ ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಂಗ್ತೆಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಂವಾರಿ ಆಸಾ. ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ತಾಕಾ ಬರೊಚ್ಚ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಆಸಾ.’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾರ್…ತಿ ಫರಾಮಸ್ ತಾಚೆಂ ಥಂಯ್ ಘಡ್ಲಿ. ಆನಿ ಹಿ ಫರಾಮಸ್ ತಾಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್ ಯೇನಾಸ್ತಾಂ ತೊ…

ಕ್ಲೋಡಿಯಾ… ರಿಶಬ್… ಆನಿ  ಕ್ಲೈವಾವಿಶಿಂ ಮಾಂಡೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಯೋಜನೆಚೆರ್ ವೆಸ್ತ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ ಗೆಲೊ.

ಫಲಾಣ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ಕ್ಲೈವಾಚ್ಯಾ ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಆನಿ ತಾಚೆ ಮಧೆಂ ಚೊರ‍್ಯಾಂ ಸಂಪರ್ಕ್ ಆಸಾ ಕರುನ್… ತೊ ತ್ಯಾ ನಿಘೂಢ್ ವಿಶಯಾಚೆರ್‌ಚ್ಚ್ ಘಂಭೀರ್ ಥರಾನ್ ವ್ಯಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್‌ಚ್ಚ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ‌.

ಆನಿ ಹಿ ಗುಪಿತ್ ಗಜಾಲ್ ತಾಚೆ ಆನಿ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಮಧೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಚಲೊನ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್…ಹೆಂ ತಾಂಚೆ ದೊಗಾಂ ಮಧೆಂ ಮಾತ್ರ್ ವೆವಸ್ತಿತ್ ಥರಾನ್ ಚಲಾತ್ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.

ಪೂಣ್ ರಿಶಭಾಕ್ ಹ್ಯಾವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಲೆಂ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚೆರ್ ವಿರೋಧ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉದೆಂವ್ಕ್ ಕಾರಾಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಚಾಲ್ತಿ ಪರಿಗತೆವರ್ವಿಂ … ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಸಂಗಿ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಮಿಲನ್ ಶೂನ್ಯ್ ಜಾತಾಶೆಂ ತಾಕಾ ಭೊಗಾಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಆನಿ ಹಿ ಶೂನ್ಯಾತಾ ದೀಸ್ ವೆತಾಂ ವೆತಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಮತಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಫಾರಿಕ್ಪೊಣಾಚ್ಯಾ ಪಿಂಪ್ರ್ಯಾಕ್ ಈಟ್ ಘಾಲಿತ್ತ್ ರಾವ್ಲಿ.

ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಾರ್…ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಗಮನಾಕ್ ಯೇನಾಸ್ತಾಂ…ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಮಾತ್ರ್  ‘ಕ್ಲೋಡಿಯಾ…ಆನಿ  ಕ್ಲೈವಾವಿಶಿಂಚ್ಯಾ’  ಹ್ಯಾ ಗುಪಿತ್ ಯೋಜನೆಚ್ಯಾ ತಡಿಕ್ ತುರ್ತೆನ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಾಂವ್ಟೆರ್ ಬರೊಚ್ಚ್ ವ್ಯಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ!

ಆನಿ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿಂ…ಕ್ಲೋಡಿಯಾ…

ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಯೋಜನೆಚ್ಯಾ ಸಂಪರ್ಕಾರ್ ಆಸ್ತಾಂ…ತಾಚ್ಯಾ ಯಶಸ್ವೀ ವಿಶಿಂ ತೆಂ  ಖೂಬ್ ಆಶಾವಾದಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ!

ಆನಿ ಅಸಲಿ ಹಿ ಸರ್ವ್ ವಾಡಾವಳ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ ಆಸ್ತಾಂ … ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಕ್ ಆನಿಕೀ ಹ್ಯಾವಿಶಿಂ ರಿಶಭಾಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ ವಿನಿಮಯ್ ಕರುನ್ ತಾಕಾ ಸೈರಣೆನ್ ರಾಕೊಂಕ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್ ಜಾಲಿಚ್ಚ್ ನಾಂ!

ಹಾಕಾ ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ರಿಶಭ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಮುಖಾಮುಖಿ ಮೆಳ್ಚೆ ಸಂಧರ್ಬ್‌ಯೀ ಉದೆಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆ.

ಕೆನ್ನಾಂಯೀ ಕಸಲ್ಯಾಯೀ ಗಜಾಲಿನಿಂ ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಜಾಣ್ತಿಕಾಯೆಚಿಂ ಚಿಂತ್ಪಾ ಆಟಾಯ್ತ್… ಆಪುಣ್ ಮಾಂಡುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮಿಸಾವಾಂಚ್ಯಾ ವರ್ತುಲಾಂತ್ ಭಂವಾತ್ತ್ ಆಸ್ಚೊ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ …ಹ್ಯಾ ಗಜಾಲೆಂತ್ ಕಶೆಂಗೀ ಎಕಾಥರಾಚೊ ಬೆಫಿಕೆರೆಚೊ ಜಾಲೊ!

ಆನಿ  ಹಿ  ಚೂಕ್ … ರಿಶಭಾಚೆರ್ ಬರೊಚ್ಚ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಘಾಲಿಲಾಗ್ಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂ… ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾವಿಶಿಂ ಜಾಗಿ ಜಾಲ್ಲಿ ಅಸ್ಕತ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ವಾಡೊನ್‌ಚ್ಚ್ ವೆತಾಲಿ.

ಆನಿ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚೆಂ ಹೆಂ ಮೌನ್‌ಪಣ್… ರಿಶಭಾಚ್ಯಾ ಮತಿ ಕೊನ್ಶಾಂತ್ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಕಿರ್ಲಾಲ್ಲೆಂ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚೆಂ ಭಿಂ ಆತಾಂ ಪಿಂಪ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಲೆಂವ್ಕ್ ಕಾರಾಣ್ ಜಾಲೆಂ.

ಹ್ಯಾವೆಳಾ … ಫೆಡ್ರಿಕಾಕ್‌ಯಿ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚಿ ಮೌನತಾವಿಶಿಂ ದುಬಾವ್ ಉದೆಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಧಾಢ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಕುಡಿಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಭೆಂ ಭಿರಾಂತೆಚೆಂ ರಿಸ್ಕ್… ದೀಸ್ ವೆತಾಂ ವೆತಾಂ ವಾಡೊನ್‌ಚ್ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಆನಿ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರಕ್ಶಾಣೆಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚೆ ಉಪಾಯ್ ತೆಣೆಂ ಹೆಣೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಆರಾವ್ನ್ …ಮತಿಂತ್ ಮೊಳೊನ್‌ಚ್ಚ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ‌.

ಅಸಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ… ತಾಚಿ ಭಿರಾಂತ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚ್ಯಾ ಜಾಣ್ತಿಕಾಯೆಚ್ಯಾ ಕರ್ತುಬಾಂ ಪ್ರಾಸ್…ಧಾರುಣ್ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ರಿಶಭಾಚ್ಚ್ಯಾ ಭಯಾನಕ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾವಿಶಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ!

ಹರ್ಯೆಕ್ ಘಡಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ರಿಶಭಾಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸ್ಮ್ರತಿ ಪಟಾಲಾರ್ ಜಗ್ಲೊನ್ ಆಸೊನ್… ಎಕಾ ಥರಾಚ್ಯಾ ಮನೋಭಿರಾಂತೆಚ್ಯಾ ದಬಾವೆನ್ ತೊ ದಿಸಾಚೆಂ ತಶೆಂ ರಾತಿಂಚೆ ಸೈತ್ ನಿದೆಂತ್ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ತಾಲೊ!

ಮುಕಾರುನ್ ಆಸಾ…

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

46% feel thumbs up. And how do you feel?
31 :thumbsup: Thumbs up
12 :heart: Love
4 :joy: Joy
8 :heart_eyes: Awesome
12 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.