ಮಾವ್ರಿಸ್ ಡೆಸಾ-ಕ್ 2020 ವರ್ಸಾಚೊ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಂಣಿ ದಿಂವ್ಚೊ 2020 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಕವಿ ಮಾವ್ರಿಸ್ ಶಾಂತಿಪುರ ಹಾಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ರು. 25,000, ಯಾದಸ್ತಿಕಾ ಆನಿ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ಆಟಾಪ್ತಾ.

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಂಣಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಜನೆರ್ 31 ತಾರಿಕೆರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಒನ್‍ಲೈನ್ ಜಮಾತೆಚೆರ್ ಹೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಸರ್ವಾನುಮತೆನ್ ಘೆತ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ರಾಜ್ಯಾಂಚೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಟಾಪ್ಚೆ ಸಮಿತಿನ್ ಹ್ಯಾ ಎಕಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾ ಖಾತೀರ್ ನಾಂವಾಂ ಸುಚಯಿಲ್ಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಬಾರಾ ಕವಿಂಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಆಸುನ್, ಮಾವ್ರಿಸ್ ಡೆಸಾಕ್ ತೆರಾವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾತಾ.

1970 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕಾರ್ಕಳ್ ಲಾಗ್ಸಾರ‍್ಚ್ಯಾ ಹಿರ್ಗಾನಾಂತ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ ಮಾವ್ರಿಸ್ ಡೆಸಾ ಚಡಿತ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಬೂರಾಂತ್ ಜಿಯೆಲ್ಲೊ. ಆತಾಂ ತೊ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಮಿಲಾರಾಂತ್ ಜಿಯೆತಾ. ಕಿರಾ ಬೋಂಚ್ ಆನಿ ಭಿಂಗಾರಿ ತಾಚೆ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ್. ತಿನ್ಶಾಂಕ್ ಮಿಕ್ವುನ್ ಕವಿತಾ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾವ್ರಿಸಾನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಖಾತೀರ್ ಆಬೊಲಿಂ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ್ ಸಂಪಾದಿತ್ ಕೆಲಾ.

ಸಭಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿಂಕ್ ತಾಂಚೆ ಫುಡ್ಲದ್ ಕವಿತಾ ಪುಸ್ತಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಸರ್ವ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್, ಪುಸ್ತಕ್ ಸಂಪಾದನ್ ಕರ‍್ಚೊ ವಾವ್ರ್‌ಯ್ ತಾಣೆ ಕೆಲಾ. ಉಮಾಳೊ ತಶೆಂ ಕಾಣಿಕ್ ಪತ್ರಾಂಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿಂಕ್ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇರಣೆಚಿ ಸಕತ್ ತೊ ಜಾಲಾ. ‘ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚಿ ಕಶಿ?’ ನಾಂವಾನ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಾಂ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾಂತ್.

ಸಭಾರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ ತಾಣೆ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾತ್ ತಶೆಂಚ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಂಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷಪಣ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿಚ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕವಿಸಮ್ಮೇಳನಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿಕ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ ಕೆಲಾಂ. ದೂರದರ್ಶನಾಚೆರ್ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲ್ಯಾ. ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಪರಿಸಂವಾದಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲಾ.

ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ್ ಶೆತಾಂತ್ ಮಾವ್ರಿಸ್ ಡೆಸಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಪ್ರಶಂಸೆಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ‘ಉಮಾಳೊ’, ‘ಕಾಣಿಕ್’ ಪತ್ರಾಂಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ, ‘ರಾಕ್ಣೊ’ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಹ-ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್, ‘ಆಮ್ಚೊ ಯುವಕ್’ ನೆಮಾಳ್ಯಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್, ‘ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು’ ತಶೆಂಚ್ ‘ಅಮರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ’ ಪತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಮಂಡಳೆಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ.

ತಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲೆಂ ‘ಕಾಣಿಕ್ ದರ್ಬಾರ್’ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ಲೆಂ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಲ್ಲೆಂ. ‘ಅಖಿಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಮ್ಮೇಳ್’ ಹಾಚೊ ತೊ ರೂವಾರಿ. ಕೊಂಕಣಿ ಲೇಖಕಾಂಚ್ಯಾ ಎಕ್ವಟಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್, ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪರಿಷದೆಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಚೊ ವಾಂಗ್ಡಿ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ತಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ದಿಲಾ. ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಡೆಲ್ಲಿ ಹಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನಯ್ ತೊ ವಾವುರ‍್ಲಾ.

ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿರ್ ಪಯ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ವೆಬ್‍ಸೈಟ್ ಕಾಣಿಕ್‌ಒನ್‍ಲೈನ್.ಕೊಮ್ ಆನಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ರೇಡಿಯೊ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತ್ ತಾಚಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಕಿರಾ ಬೋಂಚ್ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹಾಕ್ ದೆ. ಲುವಿಸ್ ಮಸ್ಕರೆಞ್ ಜಲ್ಮಶತಾಬ್ದಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ತಶೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್, ಗೊಂಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಭ್ಲಾ. ‘ಕೊಂಕಣಿ ಕುಟಮ್, ಬಾಹ್ರೇನ್’ ಹಾಂಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ತಾಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಮೆರಿಟ್ ಫ್ರೈಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ದುಬಾಯ್ ಹಾಚೊ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಕುಪ್ಪೆಪದವುಚ್ಯಾ ಜೋಸೆಫ್ ಮಥಾಯಸಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫೆಬ್ರೆರ್ 20, ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4 ವೊರಾಂಚೆರ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ನಿಯಂತ್ರಿತ್ ಪೇಕ್ಷಕಾಂ ಹುಜಿರ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಪಂದ್ರಾವ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಮಾವ್ರಿಸ್ ಡೆಸಾಕ್ ಭೆಟಯ್ತಲೆ. ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಲೇಖಕ್, ಕವಿ ತಶೆಂಚ್ ಭಾಷಣ್‍ಕಾರ್ ಟೈಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆಸ್ತಲೆ. ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣೈ ಮುಕೆಲ್ ಸೈರೊ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಲೆ.

ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ವಿಮರ್ಶಕ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ‍್ನಾಳ್ ಹಾಚೊ ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಬಂಧಾಂಚೊ ಪುಸ್ತಕ್ ’ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯೆಂ: ರುಪಾಂ ಆನಿ ರೂಪಕಾಂ’ ಮೊಕ್ಳೀಕ್ ಜಾತಲೊ. ನೆಲ್ಸನ್ ಆನಿ ಲವೀನಾ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸ್ – ಚಾಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣ್ ಸರ್ತೆಂತ್ ಜಿಕ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ತಲೆ.

2 comments

  1. ರೋನ್ ರೋಚ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ

    ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ 2020 ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಭ್ಲೆಲ್ಯಾ ಫಾಮಾದ್ ಕವಿ ತಶೆಂ ಸಬಾರ್ ಪತ್ರಾಂಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ತಶೆಂ ಸಂಪಾದಕ್ ಮಂಡಳಿಂತ್ ಆಸೊನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾವ್ರಿಸ್ ಡೆಸಾಕ್ ಪರ್ಭಿಂ.

  2. Philip Mudartha

    ಪೊರ್ಬಿ, ಮಾವ್ರಿಸ್ ಶಾಂತಿಪುರ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ಶ್ಯೆ ಹಳ್ಳೆಚ್ಯೆಂ ನಾಂವ್ ಗಾಜಯ್ಲೆಂಯ್.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !