Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಧಾ ವರ್ಸಾಂಚಿ ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಆನಿ ತುಮ್ಚೊ ಅನ್‌ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮೋಗ್

ಜ್ಯಾಕ್ ನಾ ದಾಕ್ಷೆಣ್ – ಹ್ಯಾ ಘೋಶಣಾಖಾಲ್ 2011 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ, ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಫೆಬ್ರೆರ್ 05 ವೆರ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಆನಿ ಸಮಗ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಳಿಸುವಾತ್ ಕಿಟಾಳ್,  ಖಳನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಪ್ರಸಾರಾಚಿಂ 10 ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪವ್ನ್ ಆಜ್ 11 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾತೇ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕಿಟಾಳಾಚೊ ಪೋಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅನ್ಭೊಗಿ ತಶೆಂ ನವ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚೊಂ, ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚೊಂ, ಇಸ್ತಿಹಾರಾಂ ದೀವ್ನ್, ಪೋಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಯಮಿಂಚೊಂ, ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚೊಂ ಆನಿ ಹಿತಯ್ಶಿಂಚೊಂ ಮನಾಃಪಾಸುನ್ ಅಬಾರ್ ಮಾಂದ್ತಾಂ ಆನಿ  ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ.

Kitt002

ಧೋರಣಾಂತ್ ಸೊಡ್‌ದೊಡ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ, ನಿರ್ಧಾರಾಂತ್ ಘಟ್ ರಾವೊನ್, ಸೀಮಿತ್ ಸಂಪನ್ಮೂಳಾಂನಿ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ತಸಲ್ಯಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್ ಭಾಶೆಂತ್, ಏಕ್ ಜಾಳಿಸುವಾತ್ ನಿರಂತರ್ ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ಚಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಸಾಹಸ್‌ಚ್ ಸಯ್. ಕಿಟಾಳ್ ಸಂಗ್ರಹಾಂತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಜಮ್‌ಲ್ಲಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಪಳಯ್ತಾನಾ, ‘ಹಾಂವೆ ಇತ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂಗೀ?’ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಿಮ್ಟೊ ಕಾಡ್ನ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ತಿತ್ಲಿ ವಿಜ್ಮಿತ್ಕಾಯ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ನೊವೊದ್ ಠಕ್ಕೆ ಬರ‍್ಪಾಂ ನವಿಂ, ಚಡ್ ಕರುನ್ ಯುವ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚಿಂ ವಾ ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾವಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಲಿಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ವರ್ತುಲಾಂತ್‌ಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜೋನ್ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ ತಸಲ್ಯಾ ಕವಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಥಂಯ್ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ಮೊನಿಕಾ ಮಥಾಯಸ್, ಪಿಲಿಫ್ ಮುದಾರ್ಥ, ದೊ| ಸ್ಯಾಮ್ ಬೊಳಿಯೆ, ಸಿ.ವಿ. ಲೊರೆಟ್ಟೊ, ವೊಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ, ದೊ| ಬೆನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ, ದೊ| ಜಿತಾ ಲೋಬೊ ಆನಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಹೆರ್ ಅನ್ಭೊಗಿ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ –  ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕಿಟಾಳಾಚ್ಯಾ ಎಕೀನ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ ಬಹುಮಾನ್  ಅಶೆಂ ಹಾಂವ್ ಲೆಕ್ತಾಂ.

ತಶೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಮ್ಹಜೆಂಚ್ ಬರಪ್ ಉಣೆಂ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಬರಂವ್ಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಸಾಂಗಾತಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚಿಂ, ನವ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಸಂಪಾದುನ್ ಪರ್ಗಟ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜಿ ಸಕತ್ ಖಿರಯ್ಲ್ಯಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಂವ್ಚೆ ಅನ್ಭೊಗಿ ವಾ ನವೆ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಆಜ್‌ಯೀ ತಾಂಚೆ ನವೆಂ ಬರಪ್ ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಪಯ್ಲಿ ಆದ್ಯತಾ ದಿತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಬರ್ಪಾಂ,  ಜೊಗಾಸಣೆನ್ ಸಂಪಾದುನ್, ಆಕರ್ಷಕ್ ರಿತಿನ್ ಜಾಳಿರ್ ಮಾಂಡುನ್, ವಾಚುಂಕ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ರುತಾ ಕೆಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರತಾ ಆನಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಲಾಗಿಂ ದವರ್‌ಲ್ಲೊ ಮಾಯಾಮೊಗಾಚೊ ಸಂಬಂದ್‌ಚ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

ಪೂಣ್,  ‘ಜ್ಯಾ ದಿಸಾ ಹಾಂವ್ ಪ್ರಕಾಶಕ್ ಆನಿ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾಲೊಂ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮ್ಹಜೆ ಭಿತರ್ಲೊ ಬರವ್ಪಿ ಮೆಲೊ’ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಇಶ್ಟಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂಯ್ ತುಕ್ಲಾಂವ್ಚೆಂ ಆಸಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್‌‍ಯೀ ಮಾನುನ್ ಘೆತಾಂ. ಏಕ್ ಸೃಜನ್‌ಶೀಳ್ ಬರವ್ಪಿ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾತಾನಾ ಕೃತಿಯೊ ಜಲ್ಮೊಂಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಗರ್ಭ್ಸ್ರಾ‌ವಾಚೊ ಸಂಭವ್‌ಚ್ ಚಡ್. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಜೆಥಂಯೀ ಘಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಮುಲಾಜ್ ನಾ. ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಜೆ, ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ಬರಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಮತಿಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯೊ ನವ್ಯೊ ಆಲೊಚನ್ಯೊ ಸಂಪಾದನ್ ಆನಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ದಾಬಾಕ್ ಖಬ್ರೆವಿಣೆ ಸ್ರಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ಹ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಚೆರ್ ಸಂಪಾದಕಾಚೆ ಗರ್ಭ್‌ಸ್ರಾವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಏಕ್ ಪ್ರಬಂದ್ ಬರವ್ನ್ ಕಾಡಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ವಿಲ್ಸನಾಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗೊನ್ ವರ್ಸ್ ಜಾಲೆಂ, ತೋ ಪ್ರಬಂದ್‌ಯೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಬರವ್ನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ.

ಪೂಣ್ ಸಮಾಧಾನೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ – ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸೃಜನ್‌ಶೀಳ್ ಕೃತಿಯಾಂಚೊ ಗರ್ಭ್‌ಸ್ರಾವ್ ಜಾಲಾ ತರೀ, ಸಮುದಾಯಾಚಿ ಸಾಕ್ಶೆಜಾಗ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ವೇಳ್ ಯೆತಾನಾ ಹಾಂವೆ ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ಆಳ್ಸಾಯ್ ಕೆಲ್ಲಿ ನಾ. ತೀಸ್ ಹಜಾರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಆನಿ ತೆಗಾಂ ಭಿಸ್ಪಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘಾಲ್ನ್ ಸಮುದಾಯಾಚೆಂ ಸಕ್ತೆ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರುಂಕ್ ವಚೊನ್ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್, ಶಿರ್ವಾಂತ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಂನಿ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಪಡುನ್ ಎಕಾ ಯಾಜಕಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಮುಕಾರ್ ದವರ್ನ್ ಸಮುದಾಯಾನ್ ಮಾಗೊನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿ ನಾಲಿಸಾಯ್, ಎಕಾ ನಿಷ್ಪಾಪಿ ಯಾಜಕಾಕ್ ಖುರ್ಸಾರ್ ಮಾರುಂಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪ್ರೇತನ್ – ಹ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಲೊಕಾಸಮೊರ್ ದವರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕಿಟಾಳಾನ್ ದಾಕ್ಶೆಣ್ ಜಾಂವ್ ಆಳ್ಸಾಯ್ ದಾಕ್ಶೆಣ್ ಕೆಲ್ಲಿ ನಾ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಖೊಲಾಯೇನ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಖಂಯ್ಚೀಂಯ್ ಬರ್ಪಾಂ ಅಮ್ಸೊರಾನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲಿಂಯ್ ನಾಂತ್. ಕೊರ್ಪೊರೇಶನ್ ಎಲಿಸಾಂವ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಪ್ರೆಸ್ ಕೊನ್ಪರೆನ್ಸ್ ಆಪವ್ನ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಚೆ ಮುಕೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಗಾಜಯಿಲ್ಲೆ ಮಾನೆಸ್ತ್, ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಚೆರ್ ಖರ‍್ಯಾನ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ಜಾತಾನಾ ಖಂಯ್ ಲಿಪ್ಲ್ಯಾತ್? ಮ್ಹಣ್ ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಘಳಾಯ್ ಕೆಲ್ಲಿ ನಾ. ಕಿಟಾಳಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಕವಿತಾ, ಕಾಣಿಯೊ ಬರಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ, ಪೂಣ್ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಾಂವೆ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂಚೊಂ ಏಕ್ ಜಮೊ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರೊಣೆಚೆಂ ಏಕ್ ಸಾಕ್ಶ್ಯ್‌ಚಿತ್ರ್ ದೊಳ್ಯಾಂಸಮೊರ್ ಉಭೆಂ ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ವರ್ಪಾಂಚೊಂ ಬೂಕ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ಚಿ ಆಲೊಚೆನ್ ಆಸಾ.

QuoteKittallಚರ್ಚ್ ಎಟ್ಯಾಕ್, ಪಬ್ಬ್ ಎಟ್ಯಾಕ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಲಿಪಿಯೆಚೊ ಗೊಂಗೊ, ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಪೋಟ್ ಭರ್ಚೆ ಉಪದೆಸ್, ದಾಯ್ಜಾಪುಂಜ್ಯಾಚಾ ನಾಂವಾನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ದುಡ್ವಾಚೊ ವಿಬಾಡ್, ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಸರ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತೀ ತಾಕಾ ಖುರ್ಸಾರ್ ಮಾರುಂಕ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಪ್ರೇತನಾಂ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂ ಮಧೆಂ ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಯ್ ವೊಂಪುನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ದೆಸ್ವಾಟ್, ಅಕಾಡೆಮಿಂತ್ ಉದ್ಯಮಿಂನಿ ರಿಗೊನ್ ಜಾಲ್ಲಿ ವೀದ್ ವಾವ್ಳಿ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪೀಠಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಪಿಲ್ಯಾದ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ನಿರ್ಫಳ್ ಪ್ರೇತನಾಂ, ಚಿಕ್‌ಮಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕನ್ನಡ ಮಿಸಾಂ ನಾಕಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಬೊಬಾಟುನ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಚಿ ಗಜಾಲ್ ಯೆತಾನಾ ಕೊಂಕಣಿ – ಕನ್ನಡ ಭಾಯಿ – ಭಾಯಿ ಮ್ಹಣ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಯೂ ಟರ್ನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ರಾಕ್ಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಮೊವಾಲ್ಯಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಅತರ್ವಣಾಂ – ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಲೆಶೆ ಗಜಾಲಿ ದಾಖ್ಲ್ಯಾಂ ಸಮೇತ್ ಸಮಾಜೆ ಮುಕಾರ್, ದಾಕ್ಶೆಣೆವಿಣೆ, ಭಿಯಾವಿಣೆ ಕಿಟಾಳಾನ್ ಮಾಂಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಕಿಟಾಳಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಂನಿ ಆಸ್ಚಿ ವಸ್ತುನಿಶ್ಟತಾ ಪಾರ್ಕುನ್, ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ಚೊ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಜಮೊ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಆಸಾ.  ಪೂಣ್ ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ ಸೀಮಿತ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಜಾತಾನಾ, ಬರವ್ನ್ ಪ್ರತಿಟಭಟನ್ ಕರ್ಚೆಸವೆಂ, ಸಮಾನ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘಾಲ್ನ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಬರವ್ನ್, ಕೇಜ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ನ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಕೊಡ್ತಿಂನಿ ಹೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಕೀಲಾಂಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ರಾವೊನ್ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ಲಾ. ಹ್ಯೊ ಸಗ್ಳ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಕಿಟಾಳ್ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಬರ್ಪಾಂನಿ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. 2010 ವ್ಯಾ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಥಾವ್ನ್ 2020 ವ್ಯಾ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಕ್ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜ್ ಕಶಿ ಉತ್ರಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಚ್ ಸಮಾಜ್‌ವಿಜ್ಞಾನಾಚಾ ವಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಾ ಆಸಕ್ತ್  ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಕ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್, ಕಿಟಾಳಾಚಿಂ ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ ವಾಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಿಂ ತರ್, ಏಕ್ ಸ್ತೂಲ್ ಚಿತ್ರಣ್ ಮೆಳತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್.

ಕಿಟಾಳಾನ್ ಧೋರಣಾಂತ್ ಸೊಡ್ ದೊಡ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ನಿಶ್ಟುರ್‌ಪಣಿಂ ಸತಾಚಿ ಪಾಡ್ತ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ – ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಅಘೋಷಿತ್ ಬಹಿಷ್ಕಾರ್. ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಬರಯ್ನಾಕಾತ್, ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಇಸ್ತಿಹಾರಾಂ ದೀನಾಕಾತ್, ಕಿಟಾಳಾಚೆ ಪೋಶಕ್ ಜಾಯ್ನಾಕಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್, ಪೋಶಕಾಂಕ್ ಇ ಮೆಲಾಂ. ಎಚ್ಚೆಮ್ ಯೆತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಆಮಿ ಯೇನಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಂಘಟಕಾಂಕ್ ಧಮ್ಕಿ. ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಮಹಾನ್ ಸಂಘಟನಾಂನಿ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಕ್ ಲೆಟರ್‌ಹೆಡ್ಡಾರ್ ಬರವ್ನ್ ಸಯ್ತ್ ದಿಲೆಂ. (ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚಿ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಪ್ರತಿ ಆಸಾ, ಕೊಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ editor@kittall.com ಹಾಂಗಾಸರ್ ಬರಯಾ, ಧಾಡುನ್ ದಿತಾಂ) ಪೂಣ್ ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಾ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಫಾಯ್ದೊಚ್ ಚಡ್. ಎಚ್ಚೆಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೋಣ್? ಕಿಟಾಳ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್‌ಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಮನಿಸ್ ಕೋಣ್ ಹಾಬಾ ಹೊ ಎಚ್ಚೆಮ್ ? ಆನಿಂ ಕಿತೆಂ ಹಾಬಾ ತಾಚೆಂ ಕಿಟಾಳ್? ಮ್ಹಣ್ ತಪಾಸುನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಆಜ್ ಕಿಟಾಳಾಚೆ ವ್ಹಡ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಆನಿ ಪೋಶಕ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಆನಿ ಕಿಟಾಳಾಚೆರ್ ಅಘೋಷಿತ್ ಬಹಿಷ್ಕಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಾಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚೋಯ್ ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್ ಮನಾಃಪಾಸುನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ತಾಂ.

ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ( 2006 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮ್ಹಜೊ ಭಾಮುಣಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ ಕವಿತಾ ಬೂಕ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಖಾಲ್ ಉಜ್ವಾಡಾಯಿಲ್ಲೊ ) 2016 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊಂ ಬೂಕ್ ಬೀಗ್ ಆನಿ ಬಿಗಾತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲೊ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಕ್ 2018 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೇಂದ್ರಾನ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಪ್ರತಿಶ್ಟಿತ್ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲಾ ಪಯ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲೊ. 2019 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ ಶೆತಾಕ್ ಮ್ಹಜಿ ದೆಣ್ಗಿ ಒಳ್ಕುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಖಾತಿರ್ ಎಕೀನ್‌ಪಣಿ ವಾವುರ್ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪಾಟವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಏಕ್ ಸಮಾಜ್ ಎಕಾ ಸೃಜನ್‌ಶೀಳ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕೃತಿಯೆಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಚೊ ಅರ್ಥ್, “ತುಂ ಬರಯ್ಣಾರ್, ವಾಟೆಥಾವ್ನ್ ವಿಮುಖ್ ಜಾಯ್ನಾಕಾ” ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಜಾಗವ್ಣೆಚಿ ಘಾಂಟ್! ದೆಕುನ್ ಥೊಡೆ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ್ ಬರವ್ಪಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ತಾತ್ ವಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಘೆತಾನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ – ಆತಾಂ ಮ್ಹಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆನಿ ಚಡ್ಲ್ಯಾ. ಹಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಫಕತ್ ಚಲಾವಣೆರ್ ಉರೊಂಕ್ ಬರಂವ್ಚಿ ನಯ್, ಬಗಾರ್ ಬರ್ಪಾಂತ್ ನವೆಂ ತ್ರಾಣ್ ಭರ್ಚಿ. ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೇಂದ್ರಾನ್ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ‘ಎಚ್ಚೆಮ್ ತುಜೆಂ ಕಾಮ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ…’ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಗ್ವಣೆಚಿ ಘಾಂಟ್ ವಾಜವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಗಯ್ಲಾಂ.

Book

ಆತಾಂ ಚಡುಣೆಂ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಫೆಬ್ರೆರಾಚ್ಯಾ 20 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತಾಂತ್ ಕಾವ್ಯಾಸಮೀಕ್ಷೆಚೊ ಮ್ಹಜೊ ನವೊ ಬೂಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾವ್ಯೆಂ : ರುಪಾಂ ಆನಿ ರೂಪಕಾಂ (ಪ್ರಕಾಶಕ್ : ಕವಿತಾ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್) ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಜಾತಾ. ಹೊ ಬೂಕ್ ಕನ್ನಡ ಆನಿ ದೇವ್‌ನಾಗರಿ ದೋನೂಯ್ ಲಿಪಿಯಾಂನಿ ವೆವೆಗ್ಳೊ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾತಾ ಆಸುನ್, ಬುಕಾಕ್ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೊ ಚಿಂತ್ಪಿ ಬಾಯಿ ದಾಮೋದಾರ್ ಮಾವ್ಜೊ ಹಾಣಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಉತರ್ ಬರಯ್ಲಾಂ. ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಂತ್ ಫಕತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ  ಕಾವ್ಯಾಕ್ ಸಂಬಂದಿ 14 ಪ್ರಬಂದ್ ಆಸಾತ್. ಹಾಂತ್ಲೆ ಚಡಾವತ್ ಪ್ರಬಂದ್ ಎದೊಳ್ ಖಂಯ್ಸರೀ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾವ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಆನಿ  ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಬುಕಾರ್ ಛಾಪೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ. ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜೆಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ವಾಂವ್ಟ್ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣಿ ಘಾಲ್ಯಾ. ಕಿಟಾಳಾಚಿಂ ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೆ ದೋನ್ ಬೂಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಮಧ್ಲೊ ವರ್ಸಾಂಚೊಂ ಅಂತರ್ ಧಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಂಚಾಂಕ್ ದೆಂವ್ಲಾ. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಸೃಜನ್‌ಶೀಳ್ ಬರವ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್ ಹೊ ಅಂತರ್ ಅನಿಕೀ ಉಣೊ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾಂ.

ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ, 2020 ಫೆಬ್ರೆರಾಚ್ಯಾ 5 ತಾರಿಕೆರ್, ಜ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಥಾವ್ನ್ 2011 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಕಿಟಾಳ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತ್ಯಾಚ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್, ಸಂದೇಶ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಕಿಟಾಳ್ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ಚಾಲನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಧಾವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಉಣ್ಯಾರ್ ಧಾ ವಿಭಿನ್ನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಸಾದರ್ ಕರಿಜೆ  ಆನಿ ಲಿಯೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕುಟಮ್ ಕಿಟಾಳ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದಾನಾಸವೆಂ ದಶಮಾನೊತ್ಸವ್ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಸಮಾರೋಪ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಗದ್ದಳಾಯೆನ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಶಾ ಆಸ್ಲಿ ಆನಿ  ಯೆವ್ಜಣ್ ಘಾಲ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ವೊಸ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಿಡೆವರ್ವಿಂ ಖಂಯ್ಚೇಂಯ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಕರುಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ತೆ ಖಾತಿರ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್ ಪಾವ್ತಾಂವ್. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ನಿತಳ್ಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದಾನ್ ಕಾರ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ  ದಶಮಾನೋತ್ಸವ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾಂವ್.

KITTALL06

KITTALL11

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಶರ‍್ತಾಂವೀಣ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ಆನಿ ಅನ್‌ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮೋಗ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ಇಸ್ತಿಹಾರಾಂ ದೀವ್ನ್ ಪೋಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವಾಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹಿತಯ್ಶಿಂಕ್, ಸಂಘ್ – ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಕ್, ಮನಾಃಪಾಸುನ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ. ತುಮ್ಚೆಂ, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ ಆನಿ ವೆಪಾರ್ ವಯ್ವಾಟಾಚೆಂ ಸದಾಂಚ್ ಬರೆಂ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆತಾಂ. Thank You very much. ದಯಾಕರುನ್ ತುಮ್ಚಿ ಸಲಹಾ, ಸುಚನಾಂ ಆನಿ ಸಂದೇಶ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಕಯ್ಲ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಮೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಸಾಂತ್ ದಾಡುನ್ ದಿಯಾ.

ಧಾರ್ಮಿಕಾಂಚ್ಯಾ ದಬಾವಾಕ್ ವಾ ದಾನಿಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾಕ್ ಪಡಾನಾಸ್ತಾನಾ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾಂತ್ ದಾಕ್ಶೆಣೆವೀಣ್ ಆಪ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ಮಾಂಡುನ್ ನಿರಂತರ್ ಪ್ರಸರಾಚಿಂ ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪವ್ನ್ ಇಕ್ರಾವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾಚ್ಯಾ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾಂತ್ ತುಮ್ಕಾಂಯ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಮನ್ ಆಸಾ ತರ್, ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಧಾಡ್ಯೆತ್. ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾಚೊ ಕಿಟಾಳ್ ವಾವ್ರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೆಚ್ವಲೊ ತರ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಒಳ್ಕೆಚ್ಯಾ ಹೆರಾಂಕ್ ಏಕ್ ಉತರ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್, ಶಿಫಾರಸ್ ಕರ್ಯೆತ್. ಕುಮಕ್ ಇತ್ಲಿಚ್ ದೀಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಸಲೀಯ್ ಬಂದಡ್ ನಾ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಬರ‍್ಯಾಮನಾಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ,  ಚಡಿತ್ ವಿವರಾಕ್ ಹೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬಾ ವಾ ಚಡಿತ್ ವಿವರಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಪಾನಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಯಾ :  SUPPORT KITTALL

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

57% feel thumbs up. And how do you feel?
22 :thumbsup: Thumbs up
10 :heart: Love
1 :joy: Joy
3 :heart_eyes: Awesome
2 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

31 comments

 1. Fr Jason Pinto

  ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಯಶಸ್ವಿಪಣಿಂ ಶಾರ್ತಿ ಪಾವಯ್ಲಲ್ಯಾಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮ್ಹ ಜಿಂ ಪರ್ಬಿಂ ಹೆನ್ರಿ ಬಾಬ್…🙏🏼👍🏼✒️

 2. Francis Shirva

  Congratulations H M, Best wishes

 3. Congratulations kittall. I don’t think many had the hope of this successful journey for kittall, even if they silently desired.
  There were diagonally opposite opinions and we are habituated or lazy in critically thinking and courageously voicing our opinion.
  Kudos to HM and Kittall for standing up for truth and not mincing words while reporting or throwing light on matters of relevance.
  In these times, media which works like Kittall is fresh breath of air.

 4. mm

  ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಭಕ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ದ್ ಚಡ್ ಚಾಲ್ತೆರ್ ಆಸ್ಚೆ ದೀಸ್. ಥೊಡೆ ಪಕ್ಷಾಂಚೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಂಚೆ ಭಕ್ತ್ ತರ್ ಆಮಿ ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಚೆ ಭಕ್ತ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಅಸಲೆ ಭಕ್ತ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ಬಳ್ ವಿಶೇಸ್. ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ವರ್ತ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಸಲ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಥೊಡೆ ಸಬ್ದ್, ಸಬ್ದ್ ಪ್ರಯೋಗ್, ಬರಯಿಲ್ಲಿ ರೀತ್ (grammatical writing) ತುಲನ್ ಕರುಂಕ್ ವಾ ಆಕರ್ ಗ್ರಂಥ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕಿಟಾಳ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂಚೆಂ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಆಸ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಜಶೆಂ ಕಿಟಾಳಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ವಾಚ್ತಾನಾ ಅನ್‌ಲಿಮಿಟೆಡ್ ದಾಧೊಸ್ಕಾಯ್ ತಶೆಂ ಆಮ್ಚಿ ಅನ್‌ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಭಕ್ತ್ ಕಿಟಾಳಾವಿಶಿಂ.

  ಹ್ಯಾಪಿ ಅನಿವರ್ಸರಿ ಕಿಟಾಳ್.

 5. mm
  ಡಾ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು, ಚಿಕಾಗೊ, ಸಂಪಾದಕ್/ ಪ್ರಕಾಶಕ್ 'ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ' ಸಚಿತ್ರ್ ಹಫ್ಯ್ತ್ಯಾಳೆಂ

  ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಭರ್ಲಿಂ ತಿ ಖಬಾರ್ ನಿಜಾಕೀ ವ್ಹರ್ತ್ಯಾ ಆನಂದಾಚಿ. ಏಕ್ಲ್ಯಾ ಏಕ್ಸುರ‍್ಯಾಚೆಂ ಹೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಆಜ್ ಫಳಾಧೀಕ್ ಥರಾನ್ ಚಲ್ತಾ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೆಂ ಊಂಚ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವೊದ್ಗಾಯ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಹಾಂವ್ ತಾಚೊ ರಚ್ಣಾರ್ ಆನಿ ಪೋಷಕ್ ಜಾಂವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಕವಿ ತಸೆಂಚ್ ಲೇಖಕ್ ಎಚ್.ಎಮ್. ಪೆರ್ನಾಳಾಕ್ ಚೆಪೆಂ ಉಕಲ್ನ್ ಸಲಾಮ್ ಮಾರ್ತಾಂ. ಏಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗೊ ಚಲಂವ್ಚೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಾಂಯ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಲೀಸ್ ನ್ಹಂಯ್; ತಾಂತುಂ ಆಸ್ಚೊ ವಾವ್ರ್ ತೊ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಳಿತ್. ತರೀಪುಣ್ ಆಪ್ಲಿ ಹುಮೆದ್-ಉರ್ಭಾ ಕಿತೆಂಚ್ ಸಾಂಡಿನಾಸ್ತಾಂ ಎಚ್ಚೆಮ್ಮಾನ್ ಹೊ ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಜೀವಾಳ್ ದವರ್ಲಾ. ದೇವ್ ತಾಕಾ ಬಳ್-ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ದೀಂವ್ನ್ ಹೊ ವಾವ್ರ್ ನಿರಂತರ್ ಫುಡೆಂ ವಚೊಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರುಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ತಾಚ್ಯೆಲಾಗಿಂ ಪ್ರಾರ್ಥಿತಾಂ. ಲಾಂಬ್ ಜಿಯೊಂ ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿಜಾಗೊ.
  ಡಾ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು, ಚಿಕಾಗೊ
  ಸಂಪಾದಕ್/ ಪ್ರಕಾಶಕ್
  ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಚಿತ್ರ್ ಹಫ್ಯ್ತ್ಯಾಳೆಂ

 6. ಜೊ. ಸಿ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ, ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್

  ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಕಿಟಾಳಾಚಿಂ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಹೊಗ್ಳಿಕೆಕ್ ಫಾವೊ. ಕಿಟಾಳಾಚೆ ಉಬೆಂತ್ ವಾಡೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ದೀಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೆ. ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಚ್ಚೆಮಾನ್ ಬರೊ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ. ಕಿಟಾಳಾನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಉರ್ಭೆನ್ ಭರ್‍ಲಾಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಲಿಕ್ಣಿ ಸೊಡ್ಲಲ್ಯಾಂಕೀ ಜಾಗವ್ನ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಲಾಯ್ಲಾಂ. ಬರವ್ಪ್ಯಾಚಿ ತಾಂಕ್ ಪಾರ್ಕುನ್ ತಾಚೆಥಾವ್ನ್ ಅಪೂರ್ಭಾಯೆಚೆಂ ಬರಪ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಎಚ್ಚೆಮಾಲಾಗಿಂ ಆಸಾ ತಿ ಹಾಂವ್ ವ್ಹಳ್ಕತಾಂ. ಹೊ ವಾವ್ರ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹಚೊಂ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಬರೆಂ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆತಾಂ. ದಶಮಾನೋತ್ಸವಚೆ ಉಲ್ಲಾಸ್..

 7. mm
  Glanish Martis, Alangar

  ಮೊಗಾಳ್‌ ಸಂಪಾದಕಾಂನೊ,
  ಕಿಟಾಳ್‌ ಜಾಳಿ ಜಾಗೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್‌ ಸಂಸಾರಾಂತ್‌ ಅತ್ತ್ಯುತ್ತಮ್‌ ಕಿಟಾಳ್ ಜಾವ್ನ್‌ ಆಜ್‌ ಲೊಕಾಂಚ್ಯೆ ಜಿಬೆ ಮೆರೆನ್‌ ಯೇವ್ನ್‌ ಪಾವ್ಲಾಂ. ಖಂಡಿತ್‌ ಜಾವ್ನ್‌ ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್‌ ತುಮ್ಚೊ ತೊ ನಿರಂತರ್‌ ಸಾಹಿತಿಕ್‌ ವಾವ್ರ್‌ ಆನಿ ಕಿಟಾಳಾನ್‌ ಲೊಕಾಂಕ್‌ ವಾಚುಂಕ್‌ ದಿಂವ್ಚೆಂ ವಾಚಪ್.‌ ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪವ್ನ್‌ ಇಕ್ರಾವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್‌ ಮೇಟ್‌ ಕಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವ್‌ ಬರೆಂ ಆಶೆತಾಂ. ಜಶೆಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಧೋರಣಾಖಾಲ್‌ ತುಮಿ ಎದೊಳ್ ಪಾಸುನ್‌ ಚಲೊನ್‌ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್‌, ತ್ಯೆಚ್‌ ಪರಿಂ ಚಲೊನ್‌ ವಚಾ ಆನಿ ಗರ್ಜೆಚ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಫಾಯ್ಸ್‌ ಕರುನ್ಂಚ್‌ ರಾವಾ. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್‌ ಜಯ್ತ್‌ ಲಾಭೊಂ.

  -ಗ್ಲ್ಯಾನಿಶ್‌ ಮಾರ್ಟಿಸ್‌, ಅಲಂಗಾರ್.

 8. Francis Fernandes Cascia

  KITTALL vachpyank neethal borpan deevn budvonth lekhakank spurthi deevn dogainki akarshik karn aplya pthrakyodyaminth jaitha chin 10 vorsa sampaitha. KITTALL shibbandik vachpyank lekhakank ani adhar dithalyank abhinandan, congratulations. mubarak Mabrook mhunon Devachen besaavn magthan

 9. mm
  Stephen Quadros Permude

  Congratulations and wish you all the best. May KIttall shine and enkindle . May this website reach higher levels of literary and social criticism.

 10. mm
  Melvyn Rodrigues

  ಮೊಗಾಳ್ ಎಚ್ಚೆಮ್,

  ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಪತ್ರಗಾರಿಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತಿ ಪತ್ರಗಾರಿಕಾ ಉರೊಂಕ್ ನಾ. ಸತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ಬಂಡ್ವಾಳ್‌ಶಾಹಿಂನಿ, ರಾಜಕಾರಣಿಂನಿ ಖೆಳಾಚಿ ವಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಲೆಕುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಥಾವ್ನ್, ಪತ್ರಕರ್ತಾಂನಿ ಸತಾಕ್ ಕೊನ್ಶಾಕ್ ಲೊಟುನ್, ಫಟಿಂಕ್ ಚುನೊ ಲಾವ್ನ್ ಸತ್ ಸಾಂಗುನ್ ಉಬತ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ನೊವೊದ್ ಠಕ್ಕೆ ಪತ್ರಕರ್ತ್ ಬಂಡ್ವಾಳ್‍‌ಶಾಹಿಂಚೆ, ರಾಜಕಾರಣಿಂಚೆ ಗುಲಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೊಳ್ತಾತ್.

  ಅಸಲ್ಯೆ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಸತಾಚ್ಯೆ ಸೊದ್ನೆರ್ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆ ಆಮಿ ಉಸ್ಮಡ್ತಾನಾ, ಆಮ್ಕಾಂ ಸುಶೆಗಾಚೊ ಆಸ್ರೊ ತುಂವೆಂ ದಿಲಾಯ್.

  ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ‘ಕಿಟಾಳ್’ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್ ಕರ‍್ತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತುಂ ಪಾಳುನ್ ಆಯ್ಲಾಯ್.

  ತುಜ್ಯೆ ಹಟ್ಟಿ ಕಾಲೆತಿಕ್, ಧಯ್ರಾಕ್, ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯೆ ವಾಟೆಕ್ ಶಾಭಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ. ತುಜ್ಯೆ ವಾಟೆರ್ ಹಾಂವೀ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಸಾಯ್ತಾಂ.

  ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

 11. mm
  ಚೇತನ್, ಕಾಪುಚಿನ್

  ಮುಕೆಲ್ ವ್ಹಾಳ್ಯಾಚಿಂ ಚಡಾವತ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೊದೊರ್ನಿಂಚೆಂ ಪೆಂಪಾರೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್, ಪರ್ಯಾಯ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಹರ್ಶೆಂಚ್ಯಾಕೀ ಚಡಿತ್ ಮಾಪಾನ್ ಆಸಾ. ಕೊಣಾಚೆಂಯ್ ಹಂಗ್ ನಾಸ್ತಾಂ, ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯೆ ವಿಚಾರ್ ಆನಿ ಚಿಂತಪ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ರಿತಿರ್ ವೆಕ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆನಿ ಸಮಾಜಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ಬೋವ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚಿಂ. ಹೆಚ್ಚ್ ಖಾತಿರ್ ಮುಕೆಲ್ ವ್ಹಾಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಾಂಚೆ ಸಬಾರ್ ನಾಮ್ಣೆಚ್ಯೆ ಪತ್ರ್‌ಕರ್ತ್ ಮೆಕ್ಳೆ ಜಾವ್ನ್ `ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ್’ ಸೊಡ್ನ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ರಿತಿರ್ `ಪತ್ರ್ ಗಾರಿಕಾ’ ಚಲಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್. ಪೊದೊರ್ನಿಂಥಾವ್ನ್ ಆನಿ ಪೊಷಕಾಂಥಾವ್ನ್ ದುಡು ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್, ವಸ್ತುನಿಷ್ಠತಾ’ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾವ್ನ್, ‘ಪೆಂಪಾರೆಂ’ ವಾಜಂವ್ಚೆಂ ಪಡ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತೆ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಜಾಣಾಂತ್.

  ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಪತ್ರ್ ಗಾರಿಕಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಹಂತಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ನಾ ತರೀ, ‘ಹಾಳೂರಿಗೆ ಉಳಿದವನೇ ಗೌಡ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ‘ಕಿಟಾಳ್’ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾನ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಮಾನುನ್ ಘೆಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಚಲಂವ್ಚಿಂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಪತ್ರಾಂಚ್ ಮುಕೆಲ್ ಪಂಕ್ತಿರ್ ಆಸ್ಚೆ ಪರಿಗತಿಂತ್, ತಾಣಿ `ನಿಷಿದ್ಧ್’ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕುನ್ ‘ಮೌನ್’ ಸಾಂಬಾಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಚೆರ್ ಥೊಡೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ‘ಕಿಟಾಳ್’ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕೆಲಾಂ. ಪುಣ್ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠತಾ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಸತ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಘೊಟಾಳೆ ಆನಿ ಹಗರಣಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವನಾಸ್ತಾಂ, ದಿಸಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಸತ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಧಯ್ರ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಸಮಾಜಿಕ್, ರಾಜಕೀಯ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿಕ್, ಕುಟಮ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಥಳಾಂನಿ ಬರ್ಪೂರ್ ಆಸಾತ್. ಫಕತ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ನದರ್ ಆಸಜೆ.

  ಖರೆಪಣಿ ಹಾಂವ್ ‘ಕಿಟಾಳ್’ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಚೊ ಅಭಿಮಾನಿ ವಾ ಪೋಷಕ್ ನ್ಹಯ್. ಅಭಿಮಾನಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ‘ಕಿಟಾಳ್’ ಪಾಲ್ವೊನ್ ‘ಇಂಗ್ಳೊ’ ಜಾಯ್ತ್ ತರ್ ಜಾಗಂವ್ಕ್ ತಾಳೊ ಯೆಂವ್ಚೊ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭಿರಾಂತ್ ಆನಿ ‘ಆಗ್ಟೆಂ’ ಜಾವ್ನ್ ಬರೆಂ-ವಾಯ್ಟ್ ಸರ್ವ್ ಲ್ಹಾಸುನ್ ದೆಸ್ವಾಟ್ ಕರಿತ್ ತರ್, ಪಾಲ್ವಂವ್ಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭಿರಾಂತ್. ಹಾಂವ್ ಫಕತ್ ಏಕ್ ‘ಕಿಟಾಳ್’ ವಾಚ್ಪಿ – ಬರೆಂ ವಾಚಪ್ ಆಸಾತರ್, ವಾಚುನ್ ದೋನ್ ಬರೆ ಸಬ್ದ್ ಉಚಾರ್ಚೊ ಆನಿ ಲಿಕ್‍ಲ್ಲೆಂ ಬರವ್ಪ್ ಹೆರ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ‘ನಿಷಿದ್ಧ್’ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕುನ್ ‘ಮೌನ್’ ರಾವುಂಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ತಸಲೆಂ ಬರವ್ಪ್ ‘ಕಿಟಾಳಾಕ್’ ಧಾಡ್ಚೊ ಬರವ್ಪಿ. ವಾಚ್ಪಿ ಆನಿ ಬರವ್ಪಿ – ಹೆ ದೊಡೆ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ‘ಕಿಟಾಳಾಕ್’ ಹ್ಯಾ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಮಾಗನಾಸ್ತಾಂ ಕಶೆಂ ರಾವುಂ?

 12. mm

  ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಂತ್ 9ವ್ಯಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಚೊ ಜಲ್ಮಾ ದೀಸ್ ಆಚರಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ , ಕನ್ನಡ ಅಂತರ್ಜಾಳ್ ಪತ್ರ್ ‘ಪಂಜು’ ಚಲವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಡಾ. ನಟರಾಜು ಸಬಾರ್ ವೇಳ್ ಅಂತರ್ಜಾಳ್ ಪತ್ರ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರ್ಚಾ ಸಮಸ್ಯಾಂ ವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ಲೊ. ದುಸ್ರೆ ಎಕಾ ವೃತ್ತೆಂತ್ ಆಸೊನ್ ಫಕತ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಾ, ಭಾಸೆಚಾ ಮೊಗಾನ್ ಪತ್ರ್ ಚಲಂವ್ಚೆಂ ನಿಜಾಕೀ ಕಷ್ಟಾಂಚೆ ಕಾಮ್.
  ಅಸಲೆಚ್ ವಿಚಾರ್, ವಿಶೇಸ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್, ಹೆಚ್ಚೆಮ್ ಯೀ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉಲಯ್ಲಾ.
  ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಛಾಪ್ಯಾ ವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂತ್ ಏಕ್ ಪತ್ರ್ ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರ್ಚೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಹಸಿಕ್ ಪಯ್ಣ್ ಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಸುರ್ವೆರ್ ಆಸುಲ್ಲೊ ಉತ್ಸಾಹ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಮಾಹೆತ್ ಆನಿ ಮನೋರಂಜನಾಚೊ ವ್ಹಾಳೊ ಆವ್ರಾ ಭಾಶೆನ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಯೆತಾನಾ, ತಿಚ್ ಹುಮೆದ್ ಕಾಯಾಮ್ ರಾಕೊನ್ ವ್ಹರ್ಚಿ ಸಸಾರಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ನ್ಹಯ್.
  ಹಾಂವ್ ಸುರ್ವೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಕಿಟಾಳ್ ವಾಚುನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಥೊಡೆಂ ಬರಯ್ಲಾಂ. ಸುರ್ವೆಚೆ ಬರವ್ಪಿ ಆತಾಂಯ್ ದಿಸ್ತಾತ್. ನವೆ ಉದೆಲ್ಯಾತ್. ಮೌಲಿಕ್ ತಶೆಂ ವೈಚಾರಿಕ್ ಬರ್ಪಾಂ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್.
  ಹೆಚ್ಚೆಮಾಚೊ, ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ತಶೆಂಚ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ಉತ್ಸಾಹ್ ಮುಕಾರೀ ಆಸೊಚ್ ಉರೊಂದಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಶೆತಾಂ.

 13. mm
  Lawrence V Barboza

  Congratulations HM and Team KITTALL. Thank you so much for all the fearless and quality literature, keep up the spark.

 14. mm
  ರೋಶು, ಬಜ್ಪೆ

  ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಉಜ್ಯಾಕ್ ದಾಕ್ಷೆಣ್ ನಾ. ಕಿಟಾಳ್ ಡೊಟ್ ಕೊಮ್ ಅಶೆಂಚ್ ಮುಕಾರ್ಸುನ್ ವಚುಂದಿ. ಪರ್ಬಿಂ ಆನಿ ಉಲ್ಲಾಸ್. ಫುಡೆಂ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಜಾಂವ್.

 15. mm
  Ron Roche Cascia

  ಕಿಟಾಳ್ ಆರಂಬ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಕಿಟಾಳ್ ವಾಚುನ್ ಆಸಾಂ. ನೀಜ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಕಿಟಾಳ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ಫಲಾಣ್ಯಾ ಎಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯೆ ಕಾರಾಣಾನ್ ಮಾಕಾ ಎಚ್ಚೆಮಾಲಾಗಿಂ ಥೊಡೆೊ ಮನಸ್ಥಾಪ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಕಿಟಾಳ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ದಾಕ್ಶೆಣ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಉದೆಲ್ಲಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ತಶೆಂ ಸಮಾಜೆಕ್ ತಶೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಗೊಂವ್ಚಿಂ ಲೇಖನಾಂ… ವಾಚ್ತಾಂ ವಾಚ್ತಾಂ ಹಾಂವ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಜಾಲೊಂ. ತಶೆಂಚ್ ಮತಿಂತ್ ಕಿಟಾಂ ಉಟಂವ್ಚ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಉೂಂಚ್ ಪ್ರಜ್ನಾಂವಂತ್ ಗೂಂಡ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಸರೆಂಡರ್ ಜಾಲೊಂ. ಸರೆಂಡರ್ ಜಾಯ್ಜಾಯ್ ಪಡ್ಲೆಂ.
  ಹಾಂವ್ ಚಿಂತ್ತಾಂ ಫಕತ್ತ್ ಹಾಂವ್ ನ್ಹಂಯ್. ಕಿಟಾಳ್ ವಾಚ್ಲೆಲೆ ಕೋಣೀಂ ತೆ ಜಾಂವ್… ತಾಚೆ ಮೊಗಾಚೆ ಯಾ ರಾಗಾಚೆ ಕೊಣೀಂ ತೆ ಜಾಂವ್ ತಾಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾತಾಂಕಿಕ್ ಶರಣಾಗತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂಚ್ಚ್ ಪಡ್ತಾ . ತೊ ಉಲೈತಾ …ತೊ ಬರೈತಾ ಕಿತೆಂ ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಖಡಾಖಡ್ ಆನಿ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್. ಕೊಣೀ ತೊ ಜಾಂವ್ ತಾಕಾ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ …ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಡ್ಚೊ … ತಾಚೊ ಸಾಂಗಾತಿ ಯಾ ಈಶ್ಟ್ … ಜರ್ ತಾಕಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ದಿಸಾನಾಂ ತೆಂ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ತೊ ಕೆದಿಂಚ್ ಪಾಟಿಂ ಸರಾನಾಂ.
  ‘ಕಿಟಾಳ್’ ಕೊಂಕ್ಣಿಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನವೀನ್ ವಿಭಿನ್ನ್ ಉಂಚ್ಲೆಂ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ತಶೆಂ ಆಧುನಿಕ್ ತಂತ್ರ್ ಜ್ಞಾನಾನ್ ಭರೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಅಂತರ್ ಜಾಳ್ ಪತ್ರ್. ಕಿಟಾಳ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಏಕ್ ನಾಂ ಏಕ್ ರಿತಿಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾವಣೆನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ.
  ಕಿಟಾಳಾ ಸಂಗಿಂ ಉೂಂಚ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಜ್ನ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಚೆ ಫಾಮಾದ್ ಪರ್ನೆ ತಶೆಂ ತರ್ನೆ ಲೇಖಕಾಂಚೆಂ ವ್ಹಡ್ ಕುಟಾಮ್ ಆಸಾ.
  ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಈಟ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಉೂಂಚ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಅಂತರ್ ಜಾಳ್ ಪತ್ರ್ ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಎಚ್ಯಮ್ಮಾಚಿ ಆಶಾ ಆನಿ ಧ್ಯೇಯ್.
  ತಿ ತಾಂಕ್ ತಾಕಾ ಖಂಡಿತ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ತೊ ರಾತ್ ದೀಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ವಾವ್ರುನ್ ಆಸಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಆಮಾ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಹಕಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ.
  ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ದೇವ್ ತಾಕಾ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಲಾಂಬ್ ಆವ್ಕ್ ಫಾವೊ ಕರುಂ. ಲಾಂಬ್ ಜಿಯೊಂ ಕಿಟಾಳ್.

 16. Joseph Mathias, Dubai

  Congratulations to you and your entire team. You have done wonderful job and a great Achievement. Very much appreciated. God Bless.

 17. Archibald Furtado, Barkur

  Congratulations….,💐🙏
  On crossing a great milestone of quality journalism journey of Ten fruitful years of dedication, integrity and diversity…👍👌🙏
  Keep it up…. long way to go…..All the best….💐💐💐💐

  • Henry D Souza Katipalla

   ￰ಅಭಿನಂದನ್ ತುಮ್ಕಾಂ. ಬರಿಂ ಲೇಖನಾಂ ಆಸೊನ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್, ಬರಿ ಮಾಹೆತ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಬರೋ ಫುಡಾರ್ ಮಾಗ್ತಾ0 .

 18. Lawrence Correa, Pernal

  Big congratulations on completion of 10 years. I wish and pray may it cross 100 years🌹🙏

  • Hearty congratulations ! Keep it up! Your hard work is always appreciated and encouraged. We are always with you.

 19. mm
  ಶಕುಂತಲಾ ಆರ್ ಕಿಣಿ

  ಹಾರ್ದಿಕ್ ಅಭಿನಂದನ್, ಯಶಸ್ವೀ ರುಪ್ಯಾಳೊ ವರಸ್ ಪ್ರಾಪ್ತ ಜಾವೊ ಮ್ಹಣು ಆಶಾ ಕರತಾ🙏🙏🙏

 20. mm
  Monica Mathias

  ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಿಟಾಳಾನ್ ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಿಂ ಹೆನ್ರಿ ಬಾಬಾಕ್ ಅನಿಂ ಕಿಟಾಳ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂ. ಹಾಂವ್ ಯ್ ಹ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಏಕ್ ಸಾಂದೊ ಮುಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಮಕಾ ಅಭಿಮಾನ್ ಭೊಗ್ತಾ.
  ಸಂಪಾದಕಾಚೊ ರಗ್ತ್ ಸ್ರಾವ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಹೆನ್ರಿ ಬಾಬಾನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಮೆಳೊನ್ ಕಿಟಾಳಾ ಖಾತಿರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಶಾಬಾಸ್ಕಿ ಫಾವೊ.
  ಹೆನ್ರಿ ಬಾಬಾನ್ ಸಾಂಗ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿಂ ಮಜ್ಯಾ ಸುಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಲಿಖ್ಣೆಕ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ತೀಂತ್ ಬರ್ ಲ್ಲೆಂ ಕಿಟಾಳಾನ್. ಪರ್ರ್ತ್ಯಾನ್ ಮಕಾ ಬರ್ಪಿ ಶೆತಾಕ್ ಅಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ ಲ್ಲೆಂ ಕಿಟಾಳಾನ್. ಹೊ ತುಮ್ಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಹಾಂವ್ ಕೆದಿಂಚ್ಚ್ ವಿಸರ್ಚಿಂ ನಾಂ.
  ಹೆಂ ಉಜ್ವಾಡ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಕಿಟಾಳ್ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾ ತಶೆಂಚ್ಚ್ ಉದೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ವಾಟೆಚಿ ದಿವ್ಟಿ ಜಾಂವ್ದಿ ಮುಣ್ ಮಾಗ್ತಾಂ. ಸಂತೊಸ್ಬರಿತ್ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ್ ತುಕಾ ಕಿಟಾಳ್.

 21. mm
  Clive D'Souza

  ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಾಯ್ತಾಂ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಸರ್ ತುಮ್ಕಾಂ. ಸೊಡ್ ದೊಡ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಸತ್ ಉಬಾರ್ನ್ ಧರ್ನ್, ಕಿಟಾಳ್ ಮುಖಾರ್ಸುನ್ ವೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್. ಕಿಟಾಳಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಹರ್ಯೇಕ್ ಲೇಖನಾಂ ವಾಚ್ತಾನಾ ಕಳ್ತಾ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ತುಮಿ ಕಾಡ್ಲೆಲಿ ವಾಂವ್ಟ್. ದೆಕುನ್ಂಚ್ ಕಿಟಾಳ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲಾಂ.
  ಕಿಟಾಳ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ನವ್ಯಾ ಬರೊವ್ಪ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಬಳಿಷ್ಟ್ ವೆದಿ ಹೆಂ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ, ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಹಿ ವೆದಿ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ ಮಣೊಂಕ್ ಆಜ್ ವರ್ತೊ ಅಭಿಮಾನ್ ಭೊಗ್ತಾ.
  ಕಿಟಾಳಾರ್ ಆನಿಕಿ ಬರೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಳೊಂದಿ, ನವೆ ತಶೆ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಂಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಫುಲೊಂದಿತ್, ತಶೆಂಚ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಸರ್ ತುಮ್ಚಿಂಯ್ ಲೇಖನಾಂ ಕಾಣಿಯೊ ಕವನಾಂ ಸವೆಂ ಕಿಟಾಳ್ ಏಕ್ ಜ್ವಾಲೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆನಿಕಿ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಮಜಿ ಆಶಾ.
  ಪರತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅಭಿನಂದನ್ ಕಿಟಾಳಾಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಸರ್ವ್ ಅಭಿಮಾನಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಬರಯ್ಣರಾಂಕ್.❤️🙏

 22. mm
  Hilary D Silva

  Congratulations HM
  Keep up your good work for Konkani
  Wish you every success in the coming years

 23. mm
  Philip Mudartha

  ಧಾವ್ಯೆ ವರ್ಸುಗೆ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಬೊರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ. ಪೊರ್ಬಿ ಮಾಗ್ತಸ್ತನಾಂ, ಚಡ್ ಆನಿಂ ಚಡ್ ಎಚ್ಚೆಮಾಚಿಂ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಂಚಿ ವಾಟ್ ಪಳೆತಾಂ.

 24. mm
  ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್, ಕೈಕಂಬ

  ಮೊಗಾಳ್ ಎಚ್ಚೆಮ್,

  ತುಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಗೂಂಡಾಯೆಂತ್ಲೆ ಮಿರ‍್ಮಿರ‍್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ವಿಣ್ಲೆಲೆಂ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಮನಾಚೆಂ ಹುನೊನಿ ಉಮಾಳ್ಯಾಂಚೆಂ ಕುರ‍್ಕುರಿತ್ ಆನಿ ಅಪುರ‍್ಭಾಯೆಚೆಂ ಲೇಖನ್ ವಾಚುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸೊರ‍್ಮುಣಾಕ್ ದಾಂಡ್ಯಾನ್ ಕಾಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ಜಾಲೆಂ. ತುಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಮನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಖರೋಕರ್ ಭಗ್ಣಾಂಕ್ ವಾಚುನ್ ಸಮ್ಜಲೊಂ. ಅಡ್ಕಳ್ಯೊ ಆನಿ ಅಡ್ಚಣ್ಯೊ ವಾಟೆರ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯೊ ತರ್‌ಯ್, ಅಶೀರ್ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಬಳ್ವಂತ್ ಸಕ್ತೆಂಚೆ ಅಶೀರ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆ ಉಬಾರ್ ದೊಂಗೊರ್ ಆಡ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ತರ್‌ಯ್ ತಾಂಕಾ ಮಸ್ತುನ್ ಧೈರಾನ್ ಮುಖಾರ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ತುಕಾ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಫಾವೊ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಿಂ, ತುಕಾ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಮಾನ್ ಬಾಗಾಯ್ತಾಂ. ಮೊಗಾಚೊ ನಮಾನ್ ಕರ‍್ತಾಂ.

  ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಕ್‌ಯ್ ತುಜ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತೊ ಕುಮ್ಕೆ ಹಾತ್ ಮೆಳ್ಳಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬರ‍್ಫಾಂ ಥಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಉಣೆಂಪಣ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಸಾರ‍್ಕ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಮುಖಾರ್ ವಚೊಂಕ್ ತುಂವೆ ದಿಲ್ಲೆಂ ಮಾರ‍್ಗಧರ‍್ಶನ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಅಮೂಲ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಮಾಂದ್ತಾಂ. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರಾಯೆನ್ ತುಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವೊರ‍್ನಿ ಜಾಯ್ತೊ ಲ್ಹಾನ್ ಪುಣ್, ಜಾಣ್ತಿಕಾಯೆಂತ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸಮ್ಜಣೆಂತ್ ಜಾಯ್ತೊ ವೊರ‍್ತೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ವಳ್ಕೊನ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. ತುಕಾ ಸದಾಂಚ್ಚ್ ಹಾಂವ್ ಋಣಿ.

  ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತುಜ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಜಾಂವ್. ತುಜೆಂ ಬರೆಂ ಜಾಂವ್ ! ತುಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ ನಂದನ್ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಖಾಲ್ತೆಪಣಿ ಆಶೆತಾಂ. ಮಾಗ್ತಾಂ.

 25. mm
  Dr Gerald Pinto

  Congrats. Continue the good work of encouraging budding writers and those who have stopped writting along with strengthening quality Konkani literature.

 26. mm

  Congratulations to you and the Kittall team.

 27. Congratulations on all the very best for the future endeavours… keep the spark (kittal) alive…

 28. Nelson Vas, Neermarga

  Good Job Kittall. Keep up the fearless journalism thy you do. Let you continue for another 100 years.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.