ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಲೈಬ್ರೆರಿಂತ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯವಿಮರ್ಶೆಚೊ ಮ್ಹಜೋಯ್ ಏಕ್ ಬೂಕ್ ಆಸುಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆಶೆನ್

ಹಾಂವ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾಲ್ಯಾ  ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆ ಭಿತರ್ಲೊ ಬರವ್ಪಿ ಆಳ್ಶಿ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಆತಾಂಯ್ ಆರೋಪ್ ಆಸಾ. 2006ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಖುದ್ ಏಕ್ ಬರೊ ಕವಿ ತಶೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೊ ಇಶ್ಟ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಖಾಲ್ ಬಾಮುಣಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆ ಬೂಕ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. 2016ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಬರೋಬರ್ 10 ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬೀಗ್ ಆನಿ ಬಿಗಾತ್ ಕಾಣಿಯಾಂಬುಕಾಕ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾನ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲಾ ವಿ ಪೈ ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಬ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆತಾಂ 5 ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜೊ ವಿಮರ್ಶೆಚೊ ಬೂಕ್  ಕೊಂಕಣಿ ಕಾವ್ಯೆಂ : ರುಪಾಂ ಆನಿ ರೂಪಕಾಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೇ ಆಸಾ.

‘ಸಮಗ್ರ್ ಆಧುನಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಚೆರ್ ತೌಲನಿಕ್ ವಿಮರ್ಶೆಚೊ ಅಸಲೊ ಏಕ್ ಬೂಕ್ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ’ ಅಸಲಿ ಏಕ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಕ್ ವಿಸ್ತಾರ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜ್ಯೇಷ್ಠ್ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ ಆನಿ ಪ್ರಖರ್ ಚಿಂತ್ಪಿ ಶ್ರೀ ದಾಮೋದರ್ ಮಾವ್ಜೊ ಹಾಣಿ ವೆಕ್ತ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಂತ್ ಎಕುಣ್ 14 ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಚಿಂ ಲೇಖನಾಂ ಆಸುನ್, ಹಾಂತ್ಲಿ ಚಡಾವತ್ ಲೇಖನಾಂ ಎದೊಳ್ ಖಂಯ್ಸರೀ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕ್ಪಣಾರ್ ಹೊ ಬೂಕ್ ಕವಿತಾ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಆನಿ ದೇವ್‌ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಯಾಂನಿ ವಿವಿಂಗಡ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತೇ ಆಸಾ.

ಕೊಂಕಣಿಂತ್, ವಿಮರ್ಶಾಂಚ್ಯಾ ವಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಂಚ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂಕ್ ಖರ‍್ಯಾನ್ ದುಕಳ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್, ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ‍್ನಾಳ್ ಹಾಚೆಂ ‘ಕೊಂಕಣಿ ಕಾವ್ಯೆಂ: ರುಪಾಂ ಆನಿ ರೂಪಕಾಂ’ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂವ್ಸಾರಾಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಮಯ್ಲಾಫಾತೊರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯೆ ವಾಟೆರ್ ಆಸಾ. ಕವಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಶೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಾರ್ಕೆ ವಾಟೆರ್ ಚಲುಂಕ್ ಮಜತ್ ಕರ‍್ಚಿ, ಕವಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂಣಿ ಚುಕೊನ್ ಪಡಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಚಿ ಜಾಣೀವ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾಂಚೆರ್ ಆಪ್ಲಿಚ್ ಏಕ್ ಆಲೋಚೆನ್ ಘಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತಿ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಪಂಥಾಹ್ವಾನ್ ದಿಂವ್ಚಿ – ಸಕತ್ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಆಸಾ. ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ‍್ನಾಳ್ ಮ್ಹಜೊ ಮೊಗಾಳ್ ವಿಮರ್ಶಕ್. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಸದಾಂಕಾಳ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಉರ‍್ತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ವೆಗ್ಳಿಂ ಉತ್ರಾಂ ನಾಂತ್.
ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕೆನರಾಚೆ ಕವಿ ಚಾ. ಫ್ರಾ. ದೆಕೊಸ್ತಾ, ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ, ಗುರು ಬಾಳಿಗಾ, ಶಕುಂತಲಾ ಆರ್ ಕಿಣಿ, ಸ್ಮಿತಾ ಶೆಣೈ, ಆಂಟನಿ ಬಾರ್ಕುರ್, ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್, ಫ್ರೆಡ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಚ್ಚಿಕಾಡ್, ಗೊಂಯ್ಚೆ ಕವಿ ರ.ವಿ. ಪಂಡಿತ್, ಅರುಣ್ ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆ, ರಾಜಯ್ ಪವಾರ್, ನೂತನ್ ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆ ಆನಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಹೆರ್ ಕವಿಂಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚ್ಯಾ ನಿರುಪಾವ್ಣೆಂತ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕ್ಯಾ ಆನಿ ಅಂತರ್‌ವಿರೋಧಿ ರುಪಾಂಚೆರ್ ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಂತ್ ಖೊಲಾಯೆಚೊ ತರ್ಕ್ ಮಾಂಡ್ಲಾ ಆನಿ ಸಮಾಜ್‌ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್ ನದ್ರೆನ್ ತೌಲನಿಕ್ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಪೇಶ್ ಕೆಲಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಿಮರ್ಶೆಚ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್,  ಕೆನರಾಚೆಂ ಆನಿ ಗೊಂಯ್ಚೆಂ, ಕ್ರ‍ಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆಂ ಆನಿ ಗೌಡ್‌ಸಾರಸ್ವತಾಂಚೆಂ ಕಾವ್ಯೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತರ್‌ಬೆದ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾನಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಚೆರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ನಿಯಾಳಾಚಿ ವಾಂವ್ಟ್ ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ಘಾಲ್ಯಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ತಶೆಂ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್, ಕಾವ್ಯಾಸ್ತಕಾಂಕ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಹೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಆಂವಡ್ತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ.

ಎಚ್ಚೆಮ್ ಹೊ ಸ್ವತಾ ಎಕ್ ಪ್ರಗಲ್ಭ್ ಆನಿ ಪ್ರಸ್ಥಾಪೀತ್ ಲೇಖಕ್. ಕವಿ ಮ್ಹಣ್ ಖೂಬ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ್. ತಾಚೆಂ ವಾಚನ್ ಆಕಾಂತ್ ವ್ಹಡ್. ತೆಯ್ ಪರಸ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಜಾಣ್ ಚಡ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಚೊ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೊ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಖೊಲ್ ಆಶಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ಅಧಿಕಾರ್‌ವಾಣ್ಯೆನ್ ಕಾವ್ಯಾಚೆರ್ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಶಕ್ತಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಚಿ ಸುವಾತ್, ದಿಕಾ ಆನಿ ವಾಡಾವಳ್ ಹಾಚೆರ್ ಮೆಕ್ಳೆಪಣಾನ್ ಭಾಸಾಭಾಸ್ ಕರ‍್ಪಿ ಎಚ್ಚೆಮಾಚೆಂ ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಮ್ಹಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅಭ್ಯಾಸಕಾಂಕ್ ಏಕ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಭೆಟ್ ಅಶೆಂಚ್ ಮ್ಹಣೂಂಕ್ ಜಾಯ್.
ದಾಮೋದರ್ ಮಾವ್ಜೊ

ಕಾಂಯ್ 2011ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ದಿಸ್ತಾ … ಮಂಗ್ಳುರ‍್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೇಂದ್ರಾನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಫೆಲೊಶಿಪ್ ದಿಂವ್ಚಿಂ ಯೋಜನಾಂ ಜಾಹೀರ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ. ತವಳ್ ಹಾಂವ್ ಎಕಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಬಾಂದ್ಪಾ-ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ಲೆಕಾಂ ಬರೊಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ತಾಲೊಂ. ಹಾಂವೆಂ ಪಾರಿಜಾತಾಚೆಂ ಶೆತ್ – ಕೆನರಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಚೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಏಕ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಬರೊವ್ನ್ ಧಾಡ್ಲೊ. ಗುರು ಬಾಳಿಗಾನ್ ಫೊನ್ ಕರುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ‘ಇಂಟರ್ ವ್ಯೂ ಆಸಾ ಯೋ’ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ. ತವಳ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಹಜಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವ್ಹಡ್ ರಖಮ್.  ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಖರ್ಚಾಕ್ ಜಾತಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೆ ಆಶೆನ್ ಹಾಂವ್ ಸಗ್ಳೆ ದಾಕ್ಲೆ ಘೆವ್ನ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಕ್ ಫಾವ್ಲೊಂ.

ಬೋರ್ಡ್ ರುಮಾಕ್ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಉರ‍್ಲಾಂಗೀ ? ಡೊ| ತಾನಾಜಿ ಹರಳಣಕರ್, ಡೊ| ರೊಕಿ ಮಿರಾಂದಾ, ಡೊ| ಸುನೀತಿ ಬಾಯಿ, ಡೊ| ಪ್ರಕಾಶ್ ವಝ್ರೀಕರ್ ಆನಿ ಬಸ್ತಿ ಮಾಮ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾತ್. ಮ್ಹಜೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯೆಂತ್ ಆಸುಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಗುರು ಬಾಳಿಗಾನ್ ತಜ್ಞಾಂಕ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಾಚೊ ವಿವರ್ ದಿಲೊ. ತಾನಾಜಿ ಬಾಬಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕೂಚ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ “ತುಜಿ ನೊಲೆಜ್ ಆನಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಖೂಪ್ ಬರೊ ಆಸಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಚೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಸೊಂಪೆಂ, ಪುಣ್ ಫಕತ್ ಕೆನರಾಕ್ ಮರ್ಯಾದಿತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಗೊಂಯ್, ಕೇರಳ್ ಸಗ್ಳೆ ಪ್ರಾಂತ್ ತುಂವೆಂ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಅಭ್ಯಾಸಾಚೊ ಸ್ಕೋಪ್ ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ಮರ್ಯಾದಿತ್ ದವರ‍್ಚೊ ನ್ಹಯ್, ವಿಸ್ತಾರ್ ಕರ‍್ಪಾಚೊ”. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆನಿ ತ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ, ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಶ್, ಮರಾಠಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ವಿಸ್ತಾರ್ ವಾಚಪ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ಹಾಂವ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಬಾಬ್ತಿನ್ ಕಿತ್ಲೊಂ ಕುಬ್ಜ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಜಾಣೀವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಲಿ. ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ, ತ್ಯೆಚ್ ಘಡ್ಯೆ ಹಾಂವೆಂ ಠಾವ್ ಘೆತ್ಲೊ, ಹಾಂವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಚೊ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಕರ‍್ತಲೊಂ, ಪುಣ್ ವಿಸ್ತಾರ್ ಥರಾನ್.

ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಭಾಂಗಿ, ರಮೆಶ್ ವೆಳುಸ್ಕಾರ್, ರ. ವಿ. ಪಂಡಿತ್ ಥಾವ್ನ್ ಧರುನ್ ಅಮೇಯ್ ನಾಯ್ಕ್, ಮಂಗೇಶ್ ಹರಿಜನ್, ಸಾನಿಯಾ ಪವಾರ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಕಿತ್ಲೆ ಮೆಳ್ತಾತ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಗೊಂಯ್ಕಾರ್ ಕವಿಂಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಕಕ್ಷೆ ಭಿತರ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಜ್ ತಾನಾಜಿ ಬಾಬ್ ನಾಂತ್. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜೊ ಅಣ್ಭವ್ ವಿಶ್ವ್ ವಿಸ್ತಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತ್ ಬೇಶರ್ತ್ ತಾಂಕಾಂ ವೆತಾ, ಸಾಂಗಾತಾ ತಾಂಚೆ ತಸಲ್ಯಾ ವಿದ್ವಾಂಸಾಂ ಕರ‍್ನಾ ಮ್ಹಜೆ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬಸ್ತಿ ಮಾಮ್ ಆನಿ ಗುರು ಬಾಳಿಗಾ, ಹಾಂಕಾಂಯ್!

ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣಿ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಭಾರತೀಯ್ ಆನಿ ಪಾಶ್ಚ್ಯಾತ್ಯ್ ವಿಮರ್ಶೆಚ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂಚೊ ಎಕೊಡೊ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ – ಚಡ್‌ಶಿಂ ಆಯಾತ್ ಸಮಿಕ್ಷೆಚಿಂ ಶಾಸ್ತಿರಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಯೇನಾಂತ್. ದೆಕುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಥಳೀಯ್ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಶಾಸ್ತ್ರ್ ಘಡುನ್ ಹಾಡ್ಚಿ ಖೂಬ್ ಗರಜ್ ಆಸಾ. ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಯ್, ಥೊಡ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ತರೀ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಮೀಕ್ಷಕಾಂನಿ ಆನಿ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್‌ಕಾರಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ತೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ಫಾಲೆಂ ಬರೆಂ ಜಾತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೊ ವಿಶ್ವಾಸ್.

ಕೊಂಕಣಿ ಕಾವ್ಯೆಂ : ರುಪಾಂ ಆನಿ ರೂಪಕಾಂ ಬುಕಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಾಂಕಿಭಿತರ್ಲೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಹಾಂವೆ ಕೆಲಾಂ. ಬುಕಾಚೊ ಪ್ರಕಾಶಕ್, ಪ್ರತಿಭಾವಂತ್ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಂಣಿ ಗಿದಾನದ್ರೆನ್ ಹಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ತಪಾಸ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತರೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಿರೊಪಾಂತ್ ಚುಕಿ ಉರ‍್ಲ್ಯಾತ್ ಆಸುಂಕ್ ಪುರೊ. ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ದಯಾಕರುನ್ ತ್ಯೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ಹಾಡಾ. ಹ್ಯಾಚ್ ಫೆಬ್ರೆರ್ 20 ತರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತಾಂತ್ ಹೊ ಬೂಕ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ರು. 200/- ಆಸುನ್, ಬುಕಾಚೆ ಲೆಕಾಚೆ ಪ್ರತಿಯೊ ಛಾಪ್ಲ್ಯಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆತಾಂಚ್ ಹೊ ಬೂಕ್ Pre – order ಕರುನ್ ತುಮ್ಚಿ ಪ್ರತಿ ಅಮಾನತ್ ಕರುಂಕ್ ಖಾಲ್ತಿ ವಿನಂತಿ ಆಸಾ.

ಬುಕಾಚಿ ಐವಜ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಬುಕಾಚೆಂ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ ಬೂಕ್ ತಪ್ಪಾಲಾರ್ ಧಾಡುನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಕೆಲ್ಯಾ (ಭಾರತಾ ಭಿತರ್ )  ಬೂಕ್ ಪ್ರೀ – ಒರ್ಡರ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಕಯ್ಲ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಗೂಗಲ್ ಫೊರ್ಮ್ ಭರುನ್ ಧಾಡಾ. ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಐವಜ್ ಧಾಡುಂಕ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ನಂಬರ್ 87627 38629 ಬುಕಾಚೊ ಐವಜ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಧಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕಾಂವ್ಟಾಕ್ ಧಾಡ್ಯೆತ್.

Name : Henry Mendonca
Account No : 1819101029997
Bank : Canara Bank
Branch : Pumpwell
Account Type : S B Account
IFSC Code : CNRB0001819

ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಇಶ್ಟಾಂಕ್ ವಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಹೊ ಅಪ್ರೂಪ್ ಬೂಕ್ ಭೆಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ಐವಜ್ ಆನಿ ವಿಳಾಸ್ ಧಾಡುನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಬುಕಾಚಿ ಏಕ್ ವಾ ಚಡಿತ್ ಪ್ರತಿಯೊ ಜಾಯ್ ತರ್ ಧಾಡುನ್ ದಿತಾಂವ್. ಬೂಕ್ ಒರ್ಡರ್ ಕರ್ತಾನಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಲಿಪಿಯೆಂತ್ಲೊ ಬೂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಯಾಕರುನ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಕಳಯಾ.

ಚಡಿತ್ ವಿವರಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಯಾಕರುನ್ 9449770629 ಹ್ಯಾ ನಂಬ್ರಾಚೆರ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸಂದೇಶ್ ಧಾಡ್ಯೆತ್ ವಾ ಫೊನ್ ಕರ್ಯೆತ್. ಮ್ಹಜೊ ಇ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ್ : hmpernal@gmail.com. ಗೂಗಲ್ ಪೇ – 87627 38629

ತುಮ್ಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಆಶೆವ್ನ್,
ಸದಾಂಚ್ ಮೊಗಾಚೊ,
ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

42% feel thumbs up. And how do you feel?
6 :thumbsup: Thumbs up
2 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
6 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !