ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -47

‘ತುವೆ೦ಚ್ ತೆ೦ ನಾ೦ವ್ ಪಯ್ಲ್ಯೆಪಾವ್ಟಿ೦ ಆಯ್ಕೊ೦ಚೆ೦ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿ೦ ದಿಸ್ತಾ, ಮಿ|ಲಿಯೊ.’

‘ಹಾ೦ವ್ ತಿತ್ಲೊಯಿ ಪಾಟಿ೦ ಪಡ್ಲಾ೦, ತರ್?’ ಅಜಾಪ್ಲೊ ಮೆಥ್ಯು. ‘ಹ್ಯಾ ಮಶ್ಯಾವಿಶಿ೦ ತು೦ ಕಿತೆ೦ ಆನಿ ಕಿತ್ಲೆ೦ ಜಾಣಾ೦ಯ್?’

ಹೆಲೀನಾ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೊಟಾ೦ಚ್ಯಾ ನಾಕ್ಷೆ೦ಕ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೆ೦.

‘ಹೆ೦ ಸವಾಲ್ ತು೦ವೆ೦ ಜೆರೊಮಾಲಾಗಿ೦ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆ೦ ತರ್ ಬರೆ೦ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಮಿ|ಲಿಯೊ!’

‘ಕಿತ್ಯಾಕ್?’

‘ಕಾರಾಣ್ ಸಾ೦ಗ್ಲ್ಯಾರ್ ತು೦ ಪಾತ್ಯೆ೦ವ್ಚೊನಾ೦ಯ್.’

‘ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್, ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿ೦, ಜಾಯ್ತೆಪಾವ್ಟಿ೦, ಸಯ್ತ್‌ಯಿ ಹಾ೦ವ್ ಭೆ೦ಕ್ರೊ೦ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ೦!’

‘ಎಕ್‌ಚ್..’ತೆ೦ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦ ಆಪ್ಲಿ೦ ಉತ್ರಾ೦ ತುಕೊನ್. ‘ಎಕ್‌ಚ್ ತು೦ ಜಾಣಾ೦ಯ್ ಯಾ ತು೦ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಟಯ್ತಾಯ್!’

‘ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ!’ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ದ್ಯಾರ್ ಹಾತ್ ದವರ‍್ನ್. I’m aboslutley honest!’

‘ಟೇಯ್ಲರಾಚಿ ಪ್ರಥಮ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಜಮಾತ್ ಪೆಟ್ರೋಸ್ಟೇಟಾ೦ತ್ ಜಮ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ!’ ತಾಣೆ ಕಳಯ್ಲೆ೦ ಭೋವ್ ನಾಜೂಕಾಯೆನ್ ಆಪ್ಲೊ ಉಜ್ವೊ ಪಾ೦ಯ್ ದಾವ್ಯಾಚೆರ್ ಘಾಲುನ್. ಹೆ೦ ಕರ‍್ತುಬ್ ಮಾಲಿಸಾಯೆವಿಣೆ ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್ ವಚಾನಾಸ್ತಾ೦ ಗೆಲೆ೦ ನಾ. ಆಪ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಸಾರ‍್ಕಿ ಕರುನ್ ಹೆಲೀನಾನ್ ಕುಡ್ಸಿಲೆ೦. ‘ಆಮ್ಚೊ ಜೆರೊಮ ಲಾಜ್ರಾ ಹ್ಯಾ ಜಮಾತಿಚ್ಯಾ ರಿಸೆಪ್ಶನ್ ಕಮಿಟಿಚೊ ಚೇರ್‌ಮೆನ್.’

‘Bullshit!’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮೆಥ್ಯು, ಹಾಸ್ಚೆ೦ ಪ್ರೇತನ್ ಕರುನ್. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹರ್ಧ್ಯಾ೦ತ್ ಕಿತೆ೦ಗಿ ‘ಕಲ್ಲ್’ ಜಾಲೆ೦. ‘ಆಮ್ಚೊ ಜೆರೊಮ್ ಆನಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಜಮಾತ್? ಕೆದಳಾ ಸುರು ಜಾಲೆ೦ ಹೆ೦ ಪಿಶೆ೦ಪಣ್?’

‘ಹಾ೦ವ್ ನಕ್ಖಿ ನೆಣಾ೦ ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾ೦ನಿ ಒಫಿಸಾ೦ತ್ ತೊ ಆಫೀಮ್ ಖೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬೊಕ್ಲಾಪರಿ೦ ಕರ‍್ತಾ.’

‘ತೆ೦ ಮ್ಹಜ್ಯಾಯಿ ಗಮನಾಕ್ ಆಯ್ಲಾ೦!’ ಮ್ಹಳೆ೦ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಆಪ್ಲೆ ದೊಳೆ ಅರ್ವಾಸ್ ದಾ೦ಪುನ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಪಿಶೆಪಣಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾ೦ವ್ ನೆಣಾಸ್ಲೊ೦.. ಮಾವ್ರಿಸ್ ಆಗುಸ್ತಿನ್….’

‘ಹಾ೦!’ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦ ಹೆಲೀನಾ ತಾಕಾ ದುರ‍್ಸವ್ಣೆಚೆ೦ ಎಕ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕುನ್. ‘ತು೦ ಜಾಣಾ೦ಯ್.’

‘ವ್ಹಯ್‌ಗೀ?’ ವಿಚಾರ‍್ಲೆ೦ ಮೆಥ್ಯುನ್. ‘ರಮಿನ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಸ೦ಗ್ತಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾ೦ಗ್ಲ್ಯೊ….ಮಾವ್ರಿಸ್ ಆಗುಸ್ತಿನ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರೊಗ್ರಾಮಾಚೊ ಸ್ಪೊನ್ಸರ್ ಖ೦ಯ್.’

‘ವ್ಹಯ್!’ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಳೆ೦ ಹೆಲೀನಾನ್. ರಮೋನಾಚೆ೦ ನಾ೦ವ್ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಹೆಲೀನಾಚೆ೦ ಮುಕಮಳ್ ಸಾವ್ಳೆಲ್ಲೆ೦ ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್ ಗೆಲೆ೦.

‘ಕಾ೦ಯ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ೦ಟ್?’

‘ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಪುರೊ.’

‘ಎಕೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಒಸ್ಸಿಸಾ ಭಾಯ್ರ್ ಎಕ್ ಸ೦ಸಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಹಾ೦ವ್ ವಿಸರ‍್ತಾ೦!’

‘ಎಕೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ನ್ಹಯ್,ಸರ್, ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿ೦!’ ಹೆ೦ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮೆಥ್ಯು ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಹಾಸ್ಲೊ.

‘ರಮೋನಾಚೆ೦ ನಾ೦ವ್ ಕಾಡ್ಟಾನಾ ತುಜೆ೦ ಮುಕಮಳ್ ಸಾವ್ಳೆಲೆ೦. ಕಿತ್ಯಾಕ್? ತೆ೦ಯಿ ಹ್ಯಾ ಪ೦ಗ್ಡಾನ್ ಸೆರ್ವಾಲಾ೦?’

ಹೆಲೀನಾನ್ ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಧರ‍್ಲೆ.

‘ಫಾಲ್ಯಾ೦ ಹಾ೦ವೆ೦ ಸಾ೦ಗ್ಲೆ೦ ಮ್ಹಣ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ನಜೊ,’ ತಾಣೆ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ, ಚಾಡಿಯ್ಯೊ ಸಾ೦ಗ್ಚ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಪರಿ೦.

‘ಮ್ಹಜೆ೦ ರಮಿ ಕಾ೦ಯ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರೊಗ್ರಾಮಾ೦ತ್ ಜೆರೊಮಾಚೆ೦ ಅಸಿಸ್ಟೆ೦ಟ್ ಪುಣಿ ನ್ಹಯ್-ಮೂ?’

‘ನಾ! ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಜಮಾತಿಕ್ ಜಾತಾತಿತ್ಲ್ಯಾ ಯುವಜಣಾ೦ಕ್ ಯೆಕ್ಟಾ೦ಯ್ ಕರು೦ಕ್ ತೆ೦ ಮುಕಾರ್ ಸರ‍್ಲಾ೦.’

‘ವ೦ಡರ್‌ಫ಼ುಲ್ಲ್!’ ಉದ್ಗಾರ್ಲೆ೦ ಮೆಥ್ಯು. ‘ಅಶೆ೦ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಘಡ್ತಾ, ಹೆಲೀನಾ?’

‘ಖ೦ಚೆ೦ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ತು೦? ಜೆರೊಮ್ ಆನಿ ರಮೋನಾ?’

‘ನ್ಹಯ್ ನ್ಹಯ್! ಹೆ೦ ಸರ್ವ್ ಹೊ ಟೇಯ್ಲರ್….ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ಅಸಲ್ಯಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ?’

‘ಮಾದಕ್ ವಕ್ತಾ೦ಚಿ ವೊಸೊ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ೦ಕ್ ದಿಸಾನ್ ದೀಸ್ ಡೋಜ್ ಚಡ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ಟಾ, ಮಿ|ಲೊಯೊ’

‘ಆತಾ೦, ಮ್ಹಣ್ತಾ೦ ಹಾ೦ವ್….ಸಮ್ಜಾಲೆ೦ ನಾ.’

‘ಭಾವಾರ‍್ಥ್, ಎಕ್ ಆಫೀಮ್ ಮ್ಹಣ್ ಸೆವ್ತೆಲ್ಯಾ೦ಕ್ ಫ್ರೆಡ್ ಟೇಯ್ಲರಾ ತಸಲ್ಯಾ೦ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ತಾ.’ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿ೦ನಿ, ತ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಖ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸರ‍್ವ್ ಪಾದ್ರಿ-ಮಾದ್ರಿ೦ನಿ ಕೆಲೆ‌ಆ೦ ತರಿ ಕಿತೆ)? ಬಾ೦ದ್ಪಾ೦ ಉಬಾರ‍್ಲ್ಯಾ೦ತ್, ಶಾಳಾ೦-ಕೊಲೆಜಿ ಉಘಡ್ಲ್ಯಾತ್, ಇಗರ‍್ಜೊ ಬಾ೦ದ್ಲ್ಯಾತ್…ಪುಣ್ ಅತ್ಮ್ಯಾ೦ ಖಾತಿರ್ ಕಿತೆ೦ಚ್ ಕರು೦ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಭಾವಾರ‍್ಥಿ ಚಿ೦ತಾತ್.’

‘ತು೦ ಕಿತೆ೦ ಚಿ೦ತಾಯ್?’

‘ತೆ೦ ಗರ‍್ಜೆಚೆ೦ ನ್ಹಯ್!’ ಹೆಲೀನಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ, ಆಸ್ಡಿ ಪಾಪ್ಡಿನಾಸ್ತಾ೦. ‘ಹ್ಯಾ ಯುಗಾ೦ತ್ ತರೀ ಅಜಾಪಾ೦ ಕೊಣಾಕ್ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾ೦ತ್, ಮಿ|ಲಿಯೊ? ಕೆನ್ಸರ್ ಗೂಣ್ ಜಾ೦ವ್ಚೆ೦, ಪೊಲಿಯೊನ್ ಮುಗ್ಟೆಲೊ ಪಾ೦ಯ್ ನೀಟ್ ಜಾ೦ವ್ಚೊ, ಬ೦ದ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿ ಜೀಬ್ ಸುಟ್‌ಚಿ…ಹೆ೦ ಸರ‍್ವ್ ಕೊಣಾಕ್ ನಾಕಾ ಜಾಲಾ೦? ಆಮ್ಚೆ ಪಾದ್ರಿ-ಮಾದ್ರಿ ಹೆ೦ ಕರು೦ಕ್ ಸಕ್ತಾತ್?’

ಮೆಥ್ಯು, ಮಿಶ್ರಿತ್ ಆತುರಾಯೆನ್ ಹೆಲೀನಾಕ್ ಪಳೆತಾಲೊ, ಆಯ್ಕಾತಾಲೊ. ಪುಣ್ ತಾಚೆ ಮತಿ೦ತ್ ಕಸಲಿಗಿ ಅಸ್ಪಷ್ಟ್ ಭಿರಾ೦ತ್ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲಿ.

‘ಹೆ೦ ಸರ‍್ವ್ ಫ್ರೆಡ್ ಟೇಯ್ಲರ್ ಕರು೦ಕ್ ಸಕ್ತಾ?’

‘ಪಳೆಜೆ,’ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಹೆಲೀನಾನ್.

‘ಮತ್ಲಬ್…ತು೦ಯಿ ಹ್ಯಾ ಜಮಾತಿ೦ಕ್ ವೆತೆಲೆ೦ಯ್?’

ಹೆಲೀನಾನ್ ಆಪ್ಲಿ೦ ಭುಜಾ೦ ಉಡಯ್ಲಿ೦. ‘ಗೆಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಗೆಲಿ೦!’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦.

‘ಗರ‍್ಜೆನ್ ಯಾ ಮರ‍್ಜೆನ್?’

‘ಮರ‍್ಜೆನ್..ಕಿತೆ೦ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ೦ತ್ ಕಾ೦ಯ್ ವಾಯ್ಟ್ ನಾ.’

‘ಹಾ೦ವ್‌ಯಿ ತುಜೆ ಸ೦ಗಿ೦ ಯೆತೊಲೊ೦ ಮ್ಹಣಾನ್ ತರ್?’

‘ಮೋಸ್ಟ್ ವೆಲ್‌ಕಮ್!’ ತಾಣೆ ಪರತ್ ಭುಜಾ೦ ಉಡಯ್ಲಿ೦.

‘ತುಜ್ಯಾ ಮಾಮ್ಮಿಚಿ೦ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ೦ ಕಸಲಿ೦ ಜಾವ್ನಾಸ್ಯೆತ್?’

‘ಮಾವ್ರಿಸಾಚೊ ಖ್ಹೆಳ್ ನ್ಹಯ್?’ ಫ್ರೆಡ್ ಟೇಯ್ಲರ್ ಎಕ್ ಫಟ್ಕಿರೊ ಪ್ರವಾದಿ ಮ್ಹಣ್ ರುಜು ಕರ‍್ಚೆ೦ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ‍್ತೆಲಿಚ್.’

‘ಕಿತೆ೦ ಫಾಯ್ದೊ?’ ವಿಚಾರ‍್ಲೆ೦ ಮೆಥ್ಯುನ್.’ ‘ಸ೦ಸಾರ್ ಆಕೇರ್ ಜಾ೦ವ್ಚೊ ವೇಳ್ ಯೆತಾನಾ  ಫಟ್ಕಿರೆ ಪ್ರವಾದಿ ಉಟ್ಟೆಲೆ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಾ೦ವಾನ್ ಅಜಾಪಾ೦ ಕರ‍್ತೆಲೆ೦, ಹಾ೦ವ್ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಆಸಾ೦, ಥ೦ಯ್ಸರ್ ಆಸಾ೦, ಹ್ಯಾ ಮುಲ್ಯಾ೦ತ್ ಆಸಾ೦, ತ್ಯಾ ಮುಲ್ಯಾ೦ತ್ ಆಸಾ೦ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಣ್ತೆಲೆ..ಅಶೆ೦ ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್೦ಚ್ ಮ್ಹಳಾ೦ ನ್ಹಯ್?’

ಹೆಲೀನಾ ಹಾಸ್ಲೆ೦. ‘ತು೦ ಹಾಸ್ತಾಯ್!’ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಮ್ಹಳೆ೦. ‘ಮ್ಹಜೊ ಬಾಯ್ಬಲ್ ಹಾ೦ವ್ ವಿಸ್ರೊ೦ಕ್ ನಾ.’

‘ತುಜೊ ಬಾಯ್ಬಲ್!’ ಹೆಲೀನಾ ಉದ್ಗಾರ‍್ಲೆ೦, ಆಪ್ಲೊ ಹಾಸೊ ನಿ೦ವಯ್ನಾಸ್ತಾ೦.

ಮೆಥ್ಯುಯೀ ಹಾಸ್ಲೊ ಪುಣ್ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್.

‘ಹರ್‌ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಎಕಾ ದಿಸಾ ತಾ೦ಚೊಚ್ ಬಾಯ್ಬಳ್ ಲಿಕ್ಚಿ ಗರ‍್ಜ್ ಉದೆತಾ, ಹೆಲೀನಾ!’ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾ೦ಚ್ಯಾ ತಾಳ್ವ್ಯಾ೦ಕ್ ಶೂನ್ಯ್ ದಿಷ್ಟಿನ್ ಪಳೆವ್ನ್. ‘ತು೦ ತರ‍್ನಾಟೆ೦, ಚತುರ್ ಆನಿ ಹುಶಾರ್…ಹ್ಯಾ ಸ೦ಗ್ತಿ೦ ವಿಶಾ೦ತ್ ಚಿ೦ತುನ್ ಬಸು೦ಕ್ ತುಕಾ ವೇಳ್ ನಾ.’

ಹೆಲೀನಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ.

‘ಹಾ೦ವ್ ವಚು೦, ಮಿ|ಲಿಯೊ?’ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ‍್ಲೆ೦.

ಮೆಥ್ಯುನ್ ಯಾ೦ತ್ರಿಕ್ ರಿತಿರ್ ‘ಜಾಯ್’ ಮ್ಹಣ್ ಮಾತೆ೦ ಹಾಲಯ್ಲೆ೦ ಆನಿ ಆಪ್ಲೆ೦ ಸಿಗಾರ್ ಪೆಟಯ್ಲೆ೦.

ಹೆಲೀನಾ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಶೂನ್ಯ್ ರಿತಿರ್ ತೊ ಜನೆಲಾ೦ತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಳೆತ್ತ್ ರಾವ್ಲೊ. ಒಸಿಸಾ೦ತ್ಲ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಫ್ರೆಡ್ ಟೇಯ್ಲರಾಥಾವ್ನ್ ಕಸಲೆ೦ ಬಾದಕ್ ಯೇತ್? ಜೆರೊಮ್ ಆನಿ ರಮೋನಾ ಹ್ಯಾ ಟೇಯ್ಲಾರಾಚ್ಯಾ ಮೆಳಿ೦ತ್ ಸೆರ‍್ವಾಲ್ಯಾ೦ತ್ ಮ್ಹಣ್?

ಜಾವ್ಯೆತ್.

ಚಡ್ ಕರುನ್ ತೊ ಜೆರೊಮ್ ಹ್ಯಾ ಪಿಸಾ೦ಟಾ೦ಚ್ಯಾ ಮೆಳಿ೦ತ್ ಸೆರ‍್ವಾಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್? ಅಶೆ೦ ಮ್ಹಣೊ೦ಕ್‌ಯಿ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಹಕ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦. ತೊ ಕ್ರಿಸ್ತಾ೦ವ್ ಪುಣ್ ಭಾವಾರ್ಥಿ? ತೊಚ್ ನೆಣಾ೦ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಜೆರೊಮಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಉಲಯಾ೦ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಿ ಸ೦ಗತ್ ತಾಚಿ ಖಾಸ್ಕಿ. ಕೊಣೆ೦ಯಿ ಕಿತೆ೦ಯಿ ಉಲ೦ವ್ಕ್ ಸಾದ್ಯ್‌ಚ್ ನಾ. ಆಸ್ಲ್ಯಾರಿ, ಜೆರೊಮ್ ಎಕಾಚ್ ಸಬ್ದಾನ್/ಸವಲಾನ್ ತಾಚೆ೦ ತೊ೦ಡ್ ಧಾ೦ಪ೦ವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾಲೊ–ಸ್ಕಾಯ್ ಪಾರ‍್ಕ್ ಪಾರ‍್ಟಿ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಪರಿಪೂರ‍್ಣ್ ಬೆಬ್ದೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಸ್ಸೊಡ್ನ್ ತು೦ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಈವಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊಯ್!

ಸಬಾರ್ ತೆ೦ಪಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯಾ ಹಾತಾಚಿ ತಾಳು ಮಿರ‍್ಮಿರ‍್ಲಿ.

ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಮಿರ‍್ಮಿರ‍್ಚ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾ ತಾಳ್ವೆಕ್ ಆನಿ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಬೊಟಾ೦ ಮಧೆ೦ ಧು೦ವರ‍್ಚ್ಯಾ ಕ್ಯೂಬನ್ ಸಿಗಾರಾಕ್ ತಾಣೆ ಪಳೆಲೆ೦.

‘ನಾ!’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦ ನಿರ‍್ದಾರಾನ್. ‘ನಾ! ಇತ್ಲೆ ವೆಗ್ಗಿ೦ ನ್ಹಯ್.’

ರಮೋನಾನ್ ತ್ಯಾ ಪ೦ಗ್ಡಾಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ೦ತ್ ತಾಕಾ ಚಡ್ ಫಿಕ್ರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦. ಕೊಣಾಯಿ ಲಾಗಿ೦, ಕಿತೆ೦ಚ್ ವಿಚಾರಿನಾಸ್ತಾ೦, ಪರ‍್ವಣ್ಗಿನಾಸ್ತಾ೦ ಕರ‍್ತುಬಾ೦ ಕರ‍್ಚಿ ಚಲಿ ತಿ. ತಿಚೆರ್ ಮೆಥ್ಯುಚೆ೦ ಯಾ ಹೆರಾ ಕೊಣಾ೦ಚೆ೦ಯಿ ಕಸಲೆ೦ಚ್ ಚಲಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦. ರಮೋನಾನ್ ಕಸಲ್ಯೊ ಸರ‍್ವ್ ಉಡ್ಕ್ಯೊ ಯೆದೊಳ್ ಪರ‍್ಯಾ೦ತ್ ಮಾರ‍್ಲ್ಯಾತ್ ತೆ೦ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦.

ಆತಾ೦ ಭಾವಾರ‍್ತಾಚಿ ಉಡ್ಕಿ?

ಎಕ್ ಸ೦ಗತ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಾಲಿ ನಾ.

ಯೆ‌ಒಳ್ ಪರ‍್ಯಾ೦ತ್ ಖ೦ವೆ೦ಯಿ ತಾಕಾ ಸಾ೦ಗಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦ ರಮೋನಾ ರೆವರೆ೦ ಫ್ರೆ ಟೇಯ್ಲರಾ ವಿಶಾ೦ತ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾ೦ಗೊ೦ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ೦? ಎಕ್ ಛೆತಾವ್ಣಿ ಜಾವ್ನ್ ಯಾ ಫಕತ್ ಹೆ೦ ಎಕ್ ಸಘಟನ್? ಚಿ೦ತು೦ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಹೊ ಟೇಯ್ಲರ್ ಕೋಣ್‌ಯಿ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ತಾಚೆ ಶಿಮ್ಟೆಕ್ ಉಮ್ಕಳೋ೦ಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೆಟ್ರೋಸ್ಟೇಟಾಗಾರಾ೦ ಪಯ್ಕಿ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಎಕಾ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಎಕಾ ರಿತಿರ್ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲೆಚ್.

ರಮೋನಾ ತಾಚಿಚ್ ಹುವ್, ಮಿಸ್ತೆರಾ೦ಚಿ ಪೊಟ್ಲಿ. ತೆ೦ ಖ೦ಚಾ ವೆಳಾರ್ ಕಿತೆ೦ ಕರಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣಾಚ್ಯಾನ್೦ಚ್ ಸಾ೦ಗೊ೦ಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦.

ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾ ವರ್ಸಾ೦ಥಾವ್ನ್ ಮೆಥ್ಯುಚೆರ್ ವಾಪ್ರು೦ಕ್ ವಾಕೊರ್ ಪಾಜೊನ್೦ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಸ್ಕಾಯ್ ಪಾರ‍್ಕ್ ಪ್ರಕರಣ್ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಜೆರೊಮಾಚೆ ಮತಿ೦ತ್ ಕಿತೆ೦ ಸರ್ವ್ ಚಲ್ತಾಲೆ೦ – ಚಲ್ತಾಲೆ೦ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಖ೦ಡಿತ್ – ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦. ಖಾಸ್ಕೆನ್ ತೊ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಕಿತೆ೦ಚ್ ಕರು೦ಕ್ ಸಕಾನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಪುಣ್ ಒಸಿಸಾಚ್ಯಾ ವಯ್ವಾಟಾ೦ತ್?

ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ೦ನಿ ಪೆಟ್ರೋಸ್ಟೇಟಾ೦ತ್ ಮೆಥ್ಯು ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾ೦ಕ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ಜಣಾ೦ಕ್ ಜೆರೊಮ್ ವಳ್ಕಾತಾಲೊ. ಬಿಸ್‌ನೆಸಾಚ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ ಹೆ೦ ಆಡಾ೦ವ್ಕ್ ಸಾದ್ಯ್‌ಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦. ಒಸಿಸ್ ಕ೦ಪೆನಿ ಕಿತ್ಲಿ ವಾಡೊನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರಿ, ಕಿತ್ಲಿ೦ ಡಿಪಾರ‍್ಟ್‌ಮೆ೦ಟಾ೦ ಉಘಡ್ಲ್ಯಾರಿ ಆನಿ ಕಾಮೆಲಿ ಥ೦ಯ್ಸರ್ ಸೆರ್ವಾಲ್ಯಾರಿ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ ಉಪ್ರಾ೦ ಒಸಿಸಾ೦ತ್ಲೊ ‘ನ೦ಬರ್ ಟು’ ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಲೆ.

ಹೆ೦ ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕಿ ಗೆಲ್ಲೆ೦.  ಒಸಿಸಾ೦ತ್ ಕಾಮಾ೦ ಜಾಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಜೆರೊಮಾಕ್ ಧರ‍್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆ೦ ಮ್ಹಣ್ ಸಬಾರ್ ಜಣಾ೦ನಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆ೦ ಮೆಥ್ಯುನ್೦ಚ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆ೦. ಒಸಿಸಾ೦ತ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ಘುಟ್ ಫಕತ್ ಘುಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಜೆರೊಮಾಥಾವ್ನ್ ದವ್ರು೦ಕ್‌ಯಿ ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦. ತೆ)ಡರ್ ಡಿಪಾರ‍್ಟ್‌ಮೆ೦ಟ್ ರಿಚರ‍್ಡಾನ್ ಎಕ್ ಭದ್ರ್ ಕೊಟೆ೦ ಜಾವ್ನ್ ಕರುನ್ ದವರ‍್ಲ್ಯಾರಿ ಖ೦ಯ್ ತರಿ ಕಸಲಿಗಿ ಖಾ೦ಚ್ ಆಸೊ೦ಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮೆಥ್ಯು ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಚಿ೦ತಾಲೊ. ಖಾ೦ಚ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರಿ ತಿ ದಿಸಜೆ ಜೆರೊಮಾ ತಸಲ್ಯಾ ಜರ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್.

ಮಾವ್ರಿಸ್ ಆಗುಸ್ತಿನ್ – ತಾಕಾ ರಿಚರ‍್ಡಾನ್ ಆನಿ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಪಿಸ್ಡುನ್ ಉಡಯಿಲ್ಲೊ. ಹೆ೦ ವಿಸ್ರೊ೦ಚೊ ಮನಿಸ್ ಮಾವ್ರಿಸ್ ನ್ಹಯ್. ರಾಜ್‌ಕೀಯ್ ಜಾ೦ವ್ ಯಾ ಹೆರ್ ಕಸಲೆ೦ಯಿ ಕಾರಾಣ್ ಜಾ೦ವ್, ಮಾವ್ರಿಸಾಚ್ಯಾ ತೆಲ್ತ್ಯಾ ಜಿನೊಸಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿತ್ಲೆ೦ ವೀಕ್ ಆಸು೦ಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦. ಮಾವ್ರಿಸಾ ವಿಶಾ೦ತ್ ಚಿ೦ತಾನಾ ಮೆಥ್ಯುಚೆ ಮತಿ೦ತ್ ಲಿಲಿಯನ್ ಜೆನಿಸ್ ಉಟ್ತಾಲಿ. ತಿಯಿ ರಾಜ್‌ಕಾರಿಣ್ ಆನಿ ಮಾವ್ರಿಸಾಚಿ ಎದ್ರಿ ಆನಿ ಸಾ೦ಗಾತಾಚ್ ಹೆಲೀನಾಚಿ ಆವಯ್ ಆನಿ ಹೆಲೀನಾ ಮೆಥ್ಯುಚೆ೦ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ.

ಹ್ಯಾ ಸರ‍್ವ್ ನಾ೦ವಾ೦ನ್ ಎಕ್ ವರ್ತುಲ್ ಪೂರ‍್ಣ್ ಜಾತಾಲೆ೦ ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ತುಲಾ೦ತ್ ಆಪುಣ್ ಖ೦ಯ್ ಆಸಾ೦, ಒಸಿಸ್ ಕ೦ಪೆನಿ ಖ೦ಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ತಾಕಾ ಸುಸ್ತಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦. ತ್ಯಾ ಫುಡೆ೦ ತೊ ರಿಚರ‍್ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆ೦ಟ್ ಖ೦ಯ್ ಪುಣಿ ಘುಸೊನ್ ಆಸಾಗಿ?

ಯೆಕಾಚಾಣೆ ಮೆಥ್ಯು ಉಬೊ ಜಾಲೊ.

‘ಕಿತೆ೦ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಿಶೆ೦ ಲಾಗ್ಲಾ೦ಗಿ?’ ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆ೦. ‘ಹಾ೦ವ್ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕೋಣ್‌ಯಿ ನ್ಹಯ್. ಆನಿ ಹಾ೦ವ್ ತ್ಯಾ ರೆವರೆ೦ಡ್ ಫ್ರೆಡ್ ಟೇಯ್ಲರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದೇವ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಇತ್ಲೆ೦ ಚಿ೦ತಪ್ ದಿತಾ೦?’

[ ಅವಸ್ವರ್-48೦ತ್ ಮು೦ದರ‍್ತಾ ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !