ಯಾದಿಂಚ್ಯಾ ಬಸ್ಸಾರ್ ಏಕ್ ಪಯ್ಣ್

ಸ್ಸ್ ಬಸ್ಸ್‌ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಾಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಾವ್ತಾ? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಬಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಅಸಲೊ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಅದ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಬಸ್ಸಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್  ತಾಂತುನ್‌ಯೀ ಸಿಟಿ ಬಸ್ಸಾವಿಶಿಂ ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂನಿ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಬಸ್ಸಾರ್ ವೆಚೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ಬೈಕ್ ಹಾತಿಂ ಧರ‍್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ವೆಚಿ ಮಜಾ ವಿಸರ್ಲಾಂ. ಪೊರ‍್ಚ್ಯಾ ಪೋರ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ವೆತಾನಾ ಆದ್ಲ್ಯೊ ಯಾದಿ ಜಬ್ಬೊರ್ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯೊ.

ಬಸ್ಸ್ ಏಕ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ಸಂಪರ್ಕ್ ವಾಹನ್, ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂ ಪಯ್ಣಾಕ್ ವಾಪರ‍್ತಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ತಿನ್ಶಿ ಲೊಕಾಂಕ್ ವ್ಹರ‍್ಚೆ ತಿತ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಬಸ್ಸ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಖಂಯ್‌ಗೀ ವಾಚ್‌ಲ್ಲೊ ಉಗ್ಡಾಸ್. 1820  ಇಸ್ವೆಂತ್ ಗೊಡ್ಯಾಂನಿ ವೋಡ್ನ್ ವ್ಹರ‍್ಚಿಂ ಬಸ್ಸಾಂ ಆರಂಭ್ ಜಾಲಿಂ. 1830 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಊಬ್ ದೀವ್ನ್ ಚಲಂವ್ಚಿಂ ಬಸ್ಸಾಂ ಆರಂಭ್ ಜಾಲಿಂ. 1882  ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ವೀಜ್ ಟ್ರೋಲಿ ಬಸ್ಸಾಂ ಆರಂಭ್ ಜಾಲಿಂ. ವೀಜ್ ಆನಿ ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಧನ್ ‌ಚಾಲಿತ್ ಬಸ್ಸಾಂ ಆತಾಂ ಚಡಿತ್ ಮಾಪಾನ್ ಉಪಯೋಗ್ ಚಲ್ತಾತ್.

ಬಸ್ಸಾ ವಿಶಿಂ ಬರವ್ನ್ ಬಸ್ಸ್‌ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಾವಿಶಿಂ ಬರಯ್ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್… ಬಸ್ಸ್‌ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಾಕ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಯ್ತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಬಸ್ಸ್ ಧರಿಜೆ ತರ್ ಬಸ್ಸ್‌ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಾಕ್ ವಚಜೆ. ಕೊಂಕ್ರಿಟಾನ್ ವಾ ತಗ್ಡಾಂ ಘಾಲ್ನ್,  ಕಾಂಯ್ ನಾಂ ತರ್ ಮೊಡ್ಲಾಂಚಿ ತಟ್ಟಿಂ ಘಾಲ್ನ್ ಉಬಾರ್ಲೆಲಿಂ ಹಿಂ ಬಸ್ಸ್‌ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಾಂ ಕಠೀಣ್ ಪಾವ್ಸಾ ವೆಳಾರ್, ಕಠೀಣ್ ವೋತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ವಾ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಬಸ್ಸಾಕ್ ಚಲೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಸ್ರೊ ವಾ ವಿಶೆವ್ ದಿತಾತ್. ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ವೆಚಿಂ, ತಿಂ ತಿಂ ಬಸ್ಸಾಂ ಯೆತಾನಾ ಫಾಲಾಣ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ವೆಚೊ ಲೋಕ್ ಬಸ್ಸಾಂ ಧರ‍್ತಾ. ಬಸ್ಸ್‌ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಾಂತ್ ರಾವಾನಾಸ್ತಾಂ ಮಧೆಂ ವಾಟೆರ್ ಕಾಂಯ್ ಬಸ್ಸ್ ರಾವೊಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಬಸ್ಸ್ ರಾವೊಂವ್ಚೆಂ ಭೋವ್ ಉಣೆಂ. ಅಸಲಿ ಸವ್ಲತಾಯ್ ಮೆಳಾಜೆ ತರ್ ಸದಾಂಚೊ ಗಿರಾಯ್ಕ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಹೆಂ ಬಸ್ಸ್‌ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಜರ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಬರ‍್ಯಾನ್ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕರಿನಾ ತರ್ ಉದಾರ್ ಮನಾಚೆ ಐಸಿವೈಮ್, ವೈಸಿಎಸ್, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ, ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್, ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬಾಚೆ ನಿತಳಾಯ್ ಕರ‍್ನ್ ತಾಕಾ ಇಲ್ಲೊ ಪೈಂಟ್ ದೀವ್ನ್ ಸಂಚಲನಾಚೊ ಬೋರ್ಡ್ ಚಡಯ್ತಾತ್. ಜರ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಬಸ್ಸ್‌ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಾಂ ಬಾಂದಯ್ನಾ ತರ್ ಲೊಕಾಚ್ಯೊ ಗರ್ಜೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಸಂಚಲನಾಂನಿ ಮುಕೆಲ್ಪಣ್ ಘೆವ್ನ್ ಬಸ್ಸ್‌ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಾಂ ಬಾಂದಯಿಲ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್. ಹಿಂ ಬಸ್ಸ್‌ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಾಂ ಬಸ್ಸಾಕ್ ರಾಕೊಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಸಬಾರ್ ನಿರಾಶ್ರಿತಾಂಕ್ ಗಾಂವ್ ಸೊಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಸ್ರೊಯ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.

ಬಸ್ಸ್‌ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಾಂತ್ ಬಸ್ಸಾಕ್ ರಾಕ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಭೋವ್ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಗರ್ಜ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಬಸ್ಸಾಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಬಸ್ಸ್ ಯೇಂವ್ಕ್‌ಚ್ ಯೇನಾ, ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ರಾಗ್ ತಕ್ಕೆಕ್ ಚಡ್ತಾ, ಕಪಾಲಾರ್ ಘಾಮಾ ಥೆಂಬೆಯೀ ದೆಂವ್ತಾತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಬಸ್ಸ್ ಸಬಾರ್ ವೆಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಂತೊಸ್ ಜಾತಾ. ಬಸ್ಸ್ ಲಾಗಿಂ ಯೆತಾನಾ ಗಡ್ದಿ ಚಡ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಸಂತೊಸ್ ಬರ್ಫಾಪರಿಂ ಕಡ್ತಾ. ತುಮಿ ತ್ಯಾ ಗಡ್ದೆಂತ್ ಚಡ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಷಣ್ ಕಂಡಕ್ಟರಾಚಿ ಕೊಮಿಂಟ್ರಿ ಸುರು ಜಾತಾ “ಎದುರು ಪೋಲೆ, ಪಿರಾ ಬಲೆ, ಕಂಬ ಬುಡ್ಲೆ” ಇತ್ಯಾದಿ. ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಅನಿಕ್‌ಯೀ ವಿರಾರ್ ಜಾತಾ. ಕಂಡಕ್ಟರಾನ್ ಬೊಬೊ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ತಾಕಾ ಹರಾಮಿ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್, ತೆಂಚ್ ಕಂಡಕ್ಟರಾನ್ ಮೊಗಾನ್ ಅಣ್ಣ, ಅಕ್ಕ ಎದುರು ಪೋಲೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ‘ಧರ್ ಘಡಾಯ್’ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಸುನ್ ಫಟಯ್ತಾಂವ್. ಪುಣ್ ಎಕಾ ದೆಂಕ್ಣ್ಯಾಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಕಡೆನ್ ವಚುನ್ ರಾವ್ತಾಂವ್.

ಬಸ್ಸಾಚ್ಯಾ ಗಡ್ದೆಂತ್ ಸಿಟಿ ಖಾತಿರ್ ರಾಕ್ಚೆಂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್. ತುಮಿ ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಕಡೆನ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಮುಕಾರ್ ಏಕ್ ಸೀಟ್ ಖಾಲಿ ಜಾತಾನಾ, ಮುಕಾರ್ ಸೀಟ್ ಖಾಲಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸಂಭವ್ ಚಡ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಮುಕಾರ್ ವೆಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ‍್ನ್ ಮುಕಾರ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ತುಮಿ ಪಯ್ಲೆಂ ರಾವ್‌ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ದೋನ್ ಸಿಟಿ ಖಾಲಿ ಜಾವ್ನ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾಕೀ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಡ್‌ಲ್ಲೆ ಥಂಯ್ ಬಸ್ತಾತ್.

ಬಸ್ಸಾರ್ ಸೀಟ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್‌ಯೀ, ಮೆಳಾನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ಸಿಟಿಚಿ ದರ್ ಕಾಂಯ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಉಬೆ ರಾವ್‌ಲ್ಯಾಂಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ಎಕ್‌‌ಚ್ ‌ಲೇಕ್. ಕಾಂಯ್ ತುಮಿ ಸದಾಂಯ್ ತ್ಯಾಚ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಏಕ್, ದೋನ್ ರುಪಯಾಂಚಿ ರಿಯಾಯ್ತಿ ದೀತ್. ಲ್ಹಾನ್‌ಪಣಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ರುಪಯ್ ಟಿಕೆಟ್, ಆಮಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಪನ್ನಾಸ್ ಪಯ್ಶೆ ದೀಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ‍್ಚೆಂ.  ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪನ್ನಾಸ್ ಪಯ್ಶಾಂಚೆ ಸಾಂಜೆರ್ ಲಾಲಿ ಖಾವ್ಯೆತ್ ನೆ?! ಪುಣ್ ಅಶೆಂ ಪನ್ನಾಸ್ ಪಯ್ಶೆ ದಿತಾನಾ ಕಂಡಕ್ಟರಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಶಿರ್ಕಲೊಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮಾಗಿರ್ ಗತ್. ಬಸ್ಸಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್ತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಪುರ್ಪುರ‍್ತಾತ್. ದೆಂವ್ತಾನಾ ಏಕ್ ಉತಾರ್ ಆಸಾ “ಎಲ್ಲೆಡ್ದ್ ಬರೊಡ್ಚಿ” (ಫಾಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಯೇನಾಕಾ)

ಡ್ರೈವರಾಚಿ ಖಾಂಯ್ ಇಲ್ಲಿ ವಳಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ. ತವಳ್ ಆಮಿ ಬಸ್ಸ್‌ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಾಂತ್ ರಾವಾನಾಸ್ತಾಂ ಖಂಯ್ ವಾಟೆರ್ ರಾವುನ್ ಹಾತ್ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಬಸ್ಸ್ ರಾವಯ್ತಾತ್. ಬೊಂದೆಲ್ ಆನಿ ಕಂಕನಾಡಿ ಮಧೆಂ ಫಾತಿಮಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಏಕ್ ಬಸ್ಸ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಬಸ್ಸಾರ್ ಗಣಪತಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಡ್ರೈವರ್ ಇತ್ಲೊ ಸಾಧೊಗೀ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಕ್ ಭೋವ್ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ‍್ತಾಲೊ. ತಾಂತುನೀ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಕ್ ದೆಂವೊಂಕ್ ಖಂಯ್ ಜಾಯ್ ಥಂಯ್ ಬಸ್ಸ್ ರಾವಯ್ತಾಲೊ. ಇಸ್ಕೊಲಾ ಲಾಗಿಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಬಸ್ಸ್ ರಾವಯ್ತಾಲೊ.  ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಘರಾ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ ‘ಫಾತಿಮಾ ಬಸ್ಸಾರ್ ವಚೊನ್ ತಾಂತುನ್‌ಚ್ಚ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆ ಪುತಾ’  ತಿತ್ಲೊ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಫಾತಿಮಾ ಬಸ್ಸಾಚೆರ್.

ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಚಡ್ತಾವ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂ ಲಾಗಿಂ ಕಾರ್ ವಾ ಬೈಕ್ ಅಸಾ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಘರ‍್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ಲೆಂ ಭೈಂ ಆಸಾಗೀ, ಕಾಂಯ್ ಪಯ್ಸ್ ವಚುಂಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ‘ಬಸ್ಸಾರ್‌ಚ್ಚ್ ವಚ್ ಪುತಾ’ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಬಸ್ಸ್ ಅವ್ಘಡಾಂ ಉಣಿಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಪುಣ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಚೊ ವಾದ್, ಅವ್ಘಡ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ಜಾತಾ, ಬೈಕ್ ವಾ ಕಾರಾರ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ಜಾತಾ. ಹಾಂತುನ್‌ಯೀ ರಾಜಾಂವ್ ಆಸಾ.

ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾರ್ ಬಸ್ಸಾಚ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಉಮ್ಕಾಳುಂಕ್ ಭಾರಿ ಆಶಾ. ಪುಣ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಬಸ್ಸಾಚ್ಯಾ ದಾರಾಲಾಗಿಂ ಗೆಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬೊಬೊ ಘಾಲ್ತಾಲೆ. ‘ಓಡೆ ತಿರ್ತ್ ಬುರ‍್ಯೆರೆ ಮನಸ್ ಉಂಡ?’ ಅಸಲ್ಯಾ ದೆಂಕ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಭಿಯೆವ್ನ್ ದಾರಾಲಾಗಿಂ ವೆಚೆಂ ಧೈರ್‌ಚ್ಚ್ ಘೆನಾತ್ಲೊಂ. ಪುಣ್ ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಪರಿಂಚ್ ಕಂಡಕ್ಟರಾಚಿ ಬರಿ ವಳಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ಖಂಯ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ಖಂಯ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರೀ, ಖಂಯ್ ಉಮ್ಕಾಳ್ಯಾರೀ ಕಾಂಯ್ ಮ್ಹಣಾನಾತ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಉಮ್ಕಳ್ತಾನಾ ಪಳಯಿಲ್ಲಿಂ ಸೆಜಾರ‍್ಚಿಂ,”ತುಜೊ ಪೂತ್ ಬಸ್ಸಾಚ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಉಮ್ಕಾಳ್ತಾಲೊ” ಮ್ಹಣ್ ಘರಾ ದೂರ್ ದಿತಾಲಿಂ.

ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಪುರಾಸಣೆಂ ಮಧೆಂ ಬಸ್ಸಾಚೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಕಾಂಠಾಳೊ ಹಾಡಯ್ತಾ. ತ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಗಡ್ದಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ನಾಕಾ. ಎಕಾ ಕುಶಿನ್ ಪುರಾಸಣ್ ಅನ್ಯೇಕಾ ಕುಶಿನ್ ಬ್ಯಾಗಾಚಿ ಜಡಾಯ್, ಹೆರಾಂ ಅಂಗಾಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ ಭೊಗ್ಚೆ ಕಿರ್‌ಕಿರ್, ಥೊಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಖಾಕ್ಯೆಚೊ ಗಮ್‌ಗಮಿತ್ ಸುವಾದ್, ಕುಡ್ಚೆಲಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಪಾನ್‌ಪರಾಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಚೊ ವಾಸ್, ಸೆಂಟಾಚೊ ಫರ್ಮಳ್, ಬಗ್ಲೆಕ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೊ ಶಿಂಕ್ಲೊ ವಾ ಕೊಂಕ್ಲಿ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್… ಯಮ್ಕೊಂಡಾಚೊ ಅನ್ಭೋಗ್!

ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಗಡ್ದೆ ಮಧೆಂ ಬಸ್ಚೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಪರ್ವಾಚ್ ಆಸಾನಾ. ಥೊಡೆ ನಿದ್ತಾತ್ ಆನಿ ಥೊಡೆ ಪಟ್ಟಾಂಗಾಂ ಮಾರ‍್ತಾತ್, ಥೊಡೆ ಕಾನಾಂಕ್ ಗುಡ್ದಿ ದವರ‍್ನ್ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಭೊಂವ್ತಣಿಚೊ ಸಂಸಾರ್ ಪಡುನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ಚಿಂತಾ ನಾತ್ಲೆ ಪರಿಂ ಸುಖಾನ್ ಉಬೆ ರಾವುನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಆನಿ ಥೊಡೆ ಉಬೆಂಚ್ ರಾವುನ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ಖುಶಿ ವ್ಹರ‍್ತಾತ್, ಆನಿ ತಾಂಣಿಂ ರಾಂವ್ಚೆ ಜಾಗೆಯೀ ತಶೆಂಚ್ ಆಸ್ತಾತ್!

ಬಸ್ಸಾಂನಿ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ವಿಕಾಲಾಂಗಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಮಾನತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಬಸ್ಕಾ ಆಸಾತ್, ಹ್ಯೊ ಬಸ್ಕಾ ತಾಂಚೆ ಸುರಕ್ಷೆ ಖಾತಿರ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ತಾಂಕಾಂ ಅಮಾನತ್ ಕರ‍್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಸ್ಕೆರ್ ಜರ್ ತರ್ನಾಟಿಂ ಆನಿ ಮಧ್ಯ್‌ವಯಸ್ಕ್ ಬಸ್ಲಿಂ ತರ್… ಆಮ್ಚಿಂ ಮಾಲ್ಗಡಿಂ ಸುರಕ್ಷಿತ್‌ಗೀ?

ಮ್ಹಾಕಾ ಬಸ್ಸಾರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ‍್ತಾನಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಎಕಾ ರಿತಿಚಿ ಸಮಾನತಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಬಸ್ಸಾಂನಿ ನೆಣ್ತುಲಿಂ, ತರ್ನಾಟೆ, ಮಧ್ಯ್‌ವಯಸ್ಕ್, ಮಾಲ್ಘಡಿಂ, ಗ್ರೇಸ್ತ್, ದುಬ್ಳೊ, ಧಾರ್ಮಿಕ್, ಪೀಟರ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾ ಥಾವ್ನ್, ಮಾರ್ಗದೆಗೆಲೆಂ ಶರ್ಟ್ ಘಾಲ್ಲೆ, ರೇಶ್ಮಿ ಕಾಪಡ್ ನ್ಹೆಸ್ಲಲಿಂ, ಸಾದೆಂ ಕಾಪಡ್ ನ್ಹೆಸ್ಲಲಿಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ರಾವ್ತಾತ್. ಸಾಂಜೆಚೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಎಕಾ ರಿತಿನ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚಿಂ ದಾರಾಂ ಉಘಡ್ತಾ. ಪುರಾಸಣೆನ್ ಘರಾ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾ ದಡ್ಬಡೆಂತ್ ಕೊಣಾ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಕೋಣ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್‌ಯೀ ಆಸಾನಾ. ದುಬ್ಳೊ, ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್‌ಯೀ ಮನಿಸ್ ವಿಸ್ರಾತಾ. ಬಸ್ಸಾಂನಿ ಟಿಕೆಟಿಚೆಂ ದರ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ್ ಜಾಯ್ನಾ, ಸೀಟ್ ಮಾತ್ ಕೊಣಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾ ತಾಕಾ.

► ಜೀವನ್ ಬೊಂದೆಲ್

78% feel thumbs up. And how do you feel?
33 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
1 :heart_eyes: Awesome
8 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

2 comments

  1. Lawrence V Barboza

    Well narrated with some minute observations. Thank you.

  2. Richard Alvares.

    ಬಸ್ಸಾರ್ ಬಸೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಬರಿ ಜಾಲೆಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಚಾಲ್ತ್ಯಾ ಜೀವನಾಂತ್ ಬಸ್ಸಾಚೆ ಅನ್ಬೋಗ್ ಬರೆ ಆನಿ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಜೆದಾಯೆಕ್ ತರ್ ಕರ್ಕರ್ಯಾಂಚೆ ಜಾಲ್ಲೆಯ್ ಆಸಾತ್. ಅಭಿನಂದನ್ ಜೀವನ್ ಬೊಂದೆಲ್. ತುಜಿ ಬರ್ಪಾ ಶೈಲಿ ಬರಿ ಆಸೊನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ವಾಚುನ್ಂಚ್ ವರ್ತಾ.
    – ರಿಚರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾರಿಸ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !