ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -46

‘ಪೆಟ್ರೋಸ್ಟೇಟಾ೦ತ್ ವೆಗಿ೦ಚ್ ದೇವ್ ಯೆ೦ವ್ಚಾರ್ ಆಸಾ!’

‘ರಾವ್, ರಾವ್,’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮೆಥ್ಯು ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಡ್ರಿ೦ಕಾಚೆ ದೋನ್ ಘೊಟ್ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ತಾಳ್ಯಾ೦ತ್ ದೆ೦ವವ್ನ್. ‘ಚುನಾವ್ ಜಿಕುನ್ ತೊ ಮಾವ್ರಿಸ್ ಹಾ೦ಗಾಚೊ ದೇವ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆ೦ ತು೦ವೆ೦? ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಸ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವೆತಾಯ್? ಒಸಿಸಾ೦ತ್ಲೊ ರಿ೦ಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್ , ದೇವ್, ಹಾ೦ವ್ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊಚ್ ಪಾವಾನಾ? ಕಶೆ೦ಯಿ ಮ್ಹಜೆ೦ ಮೃಗಾಲಯ್ ವಾಡತ್ ಆಸಾ, ದೆವಾಚೆ೦ ರಾಜ್ ವಾಡ್ಚೆಪರಿ೦!’

‘ರಾಜ್ ವ್ಹಾಡತ್ತ್ ಆಸಾ ಪುಣ್ ತುಜೆ೦ ರಾಜ್ ನ್ಹಯ್.’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦ ಆಪ್ಲಿ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಆಶ್‌ಟ್ರೇ೦ತ್ ಚಿರ‍್ಡುನ್. ‘ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾತೊಲಿಕಾ೦ಚೆ೦ ರಾಜ್ ವ್ಹಾಡೊನ್೦ಚ್ ಆಸಾ.’

ಹೆ೦ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮೆಥ್ಯು ರಮೋನಾಕ್ ವಯ್ರ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ.

‘ಹಾ೦ವ್ ಕಾ೦ಯ್ ಗರ‍್ಭೇಸ್ತ್ ನ್ಹಯ್, ಯು ರಾಸ್ಕಲ್!’ ರಮೋನಾನ್ ಮ್ಹಳೆ೦ ಆಪ್ಲೊ ಎಕ್ ಅಪ್ರೂಬ್ ಹಾಸೊ ಮೊಗಾನ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ದೀವ್ನ್. ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಖ೦ಚಾಗೀ ಎಕೆ ಖಾ೦ಚಿ೦ತ್ ಬಾಪಯ್-ಧುವೆ ಮಧೆ೦ ಅಸಲ್ಯೊ ಸಾ೦ಜ್ಯೊ ಕೆದಳಾರಿ ಆಸು೦ಕ್ ನಜೊಗಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಸವಾಲ್ ಉಟ್ಲೆ೦, ಬುಳ್ಬುಳ್ಳೆ೦ ಪುಣ್ ರಮೋನಾನ್ ಆಪ್ಲಿ೦ ಸಿ೦ತಿಮೆ೦ತಾ೦ ದಾ೦ಬೂನ್ ಧರ‍್ಲಿ೦.

‘ರೆವರೆ೦ಡ್ ಫ್ರೆಡ್ ಟೇಯ್ಲರ್-ಹೆ೦ ನಾ೦ವ್ ಆಯ್ಕಾಲಾ೦ಯ್?’

ರಮೋನಾಚೆ೦ ಸವಾಲ್ ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯಾ ಕಪಾಲಾರ್ ಮಿರಿಯೊ ಹಾಡಿಲಾಗ್ಲೆ೦.

‘ರೆವರೆ೦ಡ್ ಫ್ರೆಡ್ ಟೇಯ್ಲರ್….’ತೆ೦ ನಾ೦ವ್ ತಾಣೆ ಘೊಳಯಿತ್ತ್ ಉಚಾರ‍್ಲೆ೦, ಆಪ್ಲೆ೦ ಡ್ರಿ೦ಕ್ ಕಾಬಾರ್ ಕರುನ್. ‘ಖ೦ಚಾಗಿ ಎಕ್ ಮೆಗಝಿನಾರ್…ಟಾಯ್ಮ್ ಯಾ ನಿವ್ಸ್‌ವೀಕ್…ತೊ ಎಕಾ ಥರಾಚೊ ದೇವ್ ಮನಿಸ್…?’

‘ದೇವ್ ಮನಿಸ್‌ಚ್ ನ್ಹಯ್, ದೇವ್‌ಚ್ಚ್!’ ತಾಣೆ ತಿದ್ವಿಲೆ೦, ಆಪ್ಲೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಖಾಲಿ ಕರುನ್. ‘ರಿ-ಫಿಲ್ಲ್?’

ಮೆಥ್ಯುನ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮಾತೆ೦ ಹಾಲಯ್ಲೆ೦. ರಮೋನಾನ್ ದೋನ್ ಡ್ರಿ೦ಕ್ಸ್ ‘ಫಿಕ್ಸ್’ ಕೆಲಿ೦ ಆನಿ ಎಕ್ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಪೆಟಯ್ಲಿ.

‘ತು೦ ಚಡ್ಡ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಕರ‍್ತಾಯ್ ರಮಿ,’ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಗಮನ್ ಕೆಲೆ೦.

‘ಟೇಯ್ಲರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಸರ‍್ವ್ ಸುಟ್ತೆಲೆ೦’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦ ಕಿಣ್ಕಿಣೊ ಹಾಸೊ ಹಾಸುನ್. ‘ತೊ ಎಕ್ ಫೇಯ್ತ್ ಹೀಲರ್. ಸಮ್ಜಾಲೆ೦?’

‘ನಾ, ಸಮ್ಜೊ೦ಕ್ ನಾ.’

‘ಹೊ, ದೆವಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾ೦ಚ್ಯಾ೦ ತಾಳ್ವೆರ್ ನಾಚಯ್ತಾ, ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚ್ಯೊ ಜಮಾತಿ ಚಲಯ್ತಾ ಆನಿ ಪಿಡೇಸ್ತಾ೦ಕ್ ಗೂಣ್ ಕರ‍್ತಾ’ ಹೆ೦ ಉಚಾರ‍್ನ್ ತೆ೦ ಬಾಪಾಯ್ಚಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲೆ೦.

‘ತಾಣೆ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿ೦?’ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಆಪ್ಲೆ೦ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ ಮೊಳ್ಬಾಕ್ ಜೊಕ್ಲೆ೦.

‘ತಾಣೆ?!’ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತ್ ನಿವೃತ್ ಜಾವ್ನ್ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ವರ‍್ಸಾ೦ ಜಾಲಿ೦ ಡೆಡಿ!’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦ ದಿಗ೦ತಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್. ‘ಆತಾ೦ ಆಮ್ಚೊ ಭಾವಾರ್ಥ್ ಹ್ಯಾ ದೇವ್ ಮನ್ಶ್ಯಾ೦ಚ್ಯಾ ಹಾತಾ೦ನಿ ಆಸಾ.’

‘ತುಜೆಥಾವ್ನ್ ಅಸಲಿ೦ ಉತ್ರಾ೦? You surprise me.’

‘Remember, I’m convent educated!’

‘ಮು೦ದರ‍್ಸಿ!’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦ ರಮೋನಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಚುಕವ್ನ್. ‘ಕಿತೆ೦ ಜಾಲೆ೦ ಹ್ಯಾ ಟೇಯ್ಲರಾಕ್?’

‘ಭಾವಾರ್ಥ್ ಎಕ್ ವಯ್ವಾಟ್ ಜಾತಾನಾ ಟೇಯ್ಲರಾ ತಸಲೆ ಉದೆತಾತ್. ಸ೦ಸರಾರ್ ಅಸಲೆ ಟೇಯ್ಲರ್ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ ಉದೆಲ್ಯಾತ್.’

‘ಪುಣ್ ತೆ೦ ಆಸು೦…ತು೦ ಮಾವ್ರಿಸ್ ಆಗುಸ್ತಿನ್…ಕಿತೆ೦ಗಿ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆ೦ಯ್…?’

‘ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪೆಟ್ರೋಸ್ಟೇಟಾ೦ತ್ ದೆವಾಚೆ೦ ರಾಜ್ ವ್ಹಾಡ೦ವ್ಕ್, ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಜಮಾತಿ ಚಲ೦ವ್ಕ್ ಆನಿ ಪಿಡೇಸ್ತಾ೦ಕ್ ಗೂಣ್ ಕರು೦ಕ್ ಆಮ್ಚೊ ಮಾವ್ರಿಸ್ ಆಗುಸ್ತಿನ್ ಹ್ಯಾ ಟೇಯ್ಲರಾರ್ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಹಾಡ್ತಾ.’

‘ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ದಾಕ್ತೆರ್ ಕಾ೦ಯ್ ಉಣೆ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್?’

‘ಅತ್ಮೀಕ್ ದಾಕ್ತೆರ್ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಉಣೆ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್! ತಾಣೆ ಯೆಕಾಚಾಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦. ‘ಕಿತೆ೦ ಕರ್ತಾತ್ ಆಮ್ಚೆ ಪಾದ್ರಿ? ಲೊಕಾಕ್ ಫುಡ್ ಕರುನ್ ಮೀಸ್ ಸಾ೦ಗೊ೦ಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆ೦ಚ್ ತಾಣಿ೦ ದೆವಾಕ್ ಪಾಟ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ತುಜೆಲಾಗಿ೦ ವಯ್ವಾಟ್ ಚಲ೦ವ್ಕ್ ಯೆ೦ವ್ಚೊ ತುಕಾ ಫುಡ್ ಕರ‍್ತಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸರ್ವಾಕ್ ಪಾಟ್ ಕರ‍್ತಾ. ದೆಕುನ್ ತಾಚ್ಯಾನ್ ಅಜಾಪಾ೦ ಕರು೦ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ೦ತ್, ದೆ೦ವ್ಚಾರಾ೦ಕ್ ಧಾ೦ವ್ಡಾ೦ವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ, ಪಿಡೇಸ್ತಾ೦ಕ್ ಗೂಣ್ ಕರು೦ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ….’

‘ಹಿ೦ ತುಜಿ೦ ಉತ್ರಾ೦ ಯಾ….’ ತೆಣೆ೦ಚ್ ಕೋಣ್‌ಗಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿ೦ ಮೆಥ್ಯು ತೆಣೆಹೆಣೆ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ.

‘ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್!’ ನಾಟಕೀಯ್ ರಿತಿರ್ ತಾಣೆ ಹಾತ್ ಉದಾರೆ ಕೆಲೆ. ‘ಟೇಯ್ಲರಾಚಿ೦ ಉತ್ರಾ೦ ಹಿ೦. ತೊ ಧ್ಯಾನಾ೦ತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ದೆವಾನ್ ತಾಕಾ ಸಾ೦ಗ್ಲೆ೦ ಖಯ್, ವಚ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಪೆಟ್ರೋಸ್ಟೇಟಾಕ್ ಸಾಲ್ವಾರ್ ಕರ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೆಲಾ-ದುಡ್ವಾನ್ ಕುಸ್ಚೆ೦ ಪೆಟ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ದೀಸ್ ವೆತಾ೦ ವೆತಾ೦ ಸೊದೊಮ್ ಆನಿ ಗೊಮೊರ್ರಾ ಜಾತೇ ಯೆತಾ ಖ೦ಯ್..’

‘ಆನಿ ತಾಚೊ ಪ್ರಾಯೋಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾವ್ರಿಸ್ ತಾಕಾ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಹಾಡಯ್ತಾ. ಪುಣ್ ಖ೦ಯ್‌ಥಾವ್ನ್?’

‘ಅಮೇರಿಕಾಥಾವ್ನ್! ಪುಣ್ ಹೊ ಟೇಯ್ಲರ್ ಅಸ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ನ್ಹಯ್ ಖ೦ಯ್. ದೆವಾನ್ ತಾಕಾ ವಿ೦ಚ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ತಾಣೆ ಸರ್ವ್ ಸಾ೦ಡ್ಲೆ೦ ಆನಿ ….’

‘ಮಾವ್ರಿಸ್ ತಾಕಾ ಹಾಡ೦ವ್ದಿ…ಚುನಾವೆಚೊ ಸ್ಟ೦ಟ್ ತಾಚೊ. ಪುಣ್ ತು೦..ತುಕಾ ಹೆ೦ ಆನಿ ಇತ್ಲೆ೦ ಸರ್ವ್ ಕಶೆ೦ ಕಳಿತ್?’

‘ಹೆ೦ ಮ್ಹಜೆ೦ ನವೆ ಕ್ಷೇತ್ರ್!’ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಬಾರ್ ಹರ‍್ದ್ಯಾರ್ ಹಾತ್ ಚರವ್ನ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦. ‘ಭಾವಾರ್ಥಾಚಿ ಉಡ್ಕಿ ಯಾ Leap of Faith.’

‘ತರ್…ಹೆ೦ ಸರ್ವ್ ಸಾ೦ಡ್ತೆಲೆ೦ಯ್?’ ಮೆಥ್ಯುನ್ ವಿಸ್ಕೆಚ್ಯಾ ಗ್ಲಾಸಾಕ್ ಆನಿ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಪೆಕೆಟಿಕ್ ದಾಕಯ್ಲೆ೦.

‘ಕೋಣ್ ಜಾಣಾ೦?’ ರಮೋನಾನ್ ಭುಜಾ೦ ಉಡಯ್ಲಿ೦.

‘ಹಾ೦ವ್ ಜಾಣಾ೦,’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮೆಥ್ಯು. ‘ಹಾ೦ವ್ ತುಕಾ ವಳ್ಕಾಲ್ಲೆಪರಿ೦ಚ್ ಕೋಣ್೦ಚ್ ವಳ್ಕಾನಾ. ಹಾ೦ತು೦ ಕಸಲಿ ಪುಣಿ ಶಿರಿಗು೦ಡಿ ಆಸಾ, ರಮಿ. ಮ್ಹಜಿ ಛೆತಾವ್ಣಿ ಆಯ್ಕ್-ತೊ ಮಾವ್ರಿಸ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಖ೦ಚಾಯಿ ಆನಿ ಕಸಲ್ಯಾಯಿ ಸುತ್ತುರಾಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾವ್.’

ರಮೋನಾ ಹಾಸ್ಲೆ೦ ಪುಣ್ ಕುಸ್ಕೊನ್‌ಶೆ೦.

‘ಜಶೆ೦ ಕಶೆ೦ ಭಾವಾರ್ಥ್ ಆನಿ ವಯ್ವಾಟ್ ಹಾತಾ೦ತ್ ಹಾತ್ ಘಾಲುನ್ ಚಲಾನಾ೦ತ್ ತಶೆ೦ಚ್ ಭಾವಾರ್ಥ್ ಆನಿ ರಾಜಕೀಯ್.’

‘ಜಾವ್ಯೆತ್ ಡೆಡಿ!’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾತಾ೦ತ್ ಘೆವ್ನ್. ‘ತು೦ವೆ೦ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಬಾಸ್ಟರ‍್ಡ್ ರಿಚರ‍್ಡಾನ್ ಮಾವ್ರಿಸಾಚಿ ಕ೦ಪೆನಿ ಕಶಿ ಭಿತರ್ ಘಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾ೦ವ್ ನೆಣಾ೦ ಆನಿ ತೆ೦ ಮ್ಹಾಕಾ ಗರ‍್ಜೆಚೆ೦ಯಿ ನ್ಹಯ್. ಮಾವ್ರಿಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚುನಾವೆಚ್ಯಾ ಸ್ಟ೦ಟಾ ಖಾತಿರ್ ಟೇಯ್ಲರಾಕ್ ಹಾಡ್ತಾ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಪುಣ್ ಟೇಯ್ಲರಾ ತಸಲ್ಯಾ ದೇವ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಚುನಾವ್ ಎಕ್ ಚಿಲ್ಲರ್, ಕಿರ‍್ಕೊಳ್ ಕಾರಾಣ್. ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ, ಕಸಲೊಗಿ ಗೂ೦ಡ್ ಉದ್ದೇಶ್ ಘೆವ್ನ್ ತೊ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಯೆತಾ.’ ತಾಣೆ ಲಾ೦ಬ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ.

‘ಜಾವ್ಯೆತ್!’ ಮ್ಹಳೆ೦ ಮೆಥ್ಯುನ್. ‘’ತು೦ವೆ೦ ಹೆ೦ ಪತ್ತೇದಾರಿ ಕಾಮ್ ಕೆದಳಾ ಸುರು ಕೆಲೆ೦ಯ್? ಹಾ೦ತು೦ ತುಜಿ ಆಸಕ್ತ್ ಕಸಲಿ, ಉದ್ದೇಶ್ ಕಸಲೊ? ತ್ಯಾ ಲಿಲಿಯನ್ ಜೆನಿಸಾನ್ ಪುಣಿ ತುಜಿ ಕಾನ್ ಫು೦ಕೊ೦ಕ್ ನಾ೦ತ್?’

‘ಲಿಲಿಯನ್ ಜೆನಿಸ್? ಹೆಲೀನಾಚಿ ಆವಯ್? ತಿಕಾ ಆಜೂನ್ ಪರ‍್ಯಾ೦ತ್ ಹಾ೦ವ್ ಭೆಟೊ೦ಕ್ ನಾ.’

‘ಕೊಣಾಕ್‌ಚ್ ಭೆಟನಾಸ್ತಾ೦ ಕಾಮಾ೦ ಕರ‍್ಚೆ೦ ಮಾಲು೦ಡ್ ತೆ೦!’

‘ಮಾವ್ರಿಸಾಕ್ ಸಾ೦ಗ್‌ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಜೊಕ್ತಿ ಎದ್ರಿ ತಿ,’ ರಮಿನ್ ಮ್ಹಳೆ೦. ‘ಲಿಲಿಯನಾಕ್ ಅಶೆ೦ ದೆಕ್ತಾಯ್ ತರ್ ಹೆಲೀನಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಖಾಸ್ಕಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕರುನ್ ಘೆತ್ಲೆ೦ಯ್? ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಸರ‍್ವಾ೦ಕ್‌ಯಿ ಜಾಯ್, ಡೆಡಿ!’

‘ತಿ ಸ೦ಗತ್ ವೆಗ್ಳಿ! ತುಕಾ ರಾಜಕೀಯಾಚಿ ಕಿತೆ೦ ಗರ‍್ಜ್, ದೇವ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ಕಿತೆ೦ ಗರ್ಜ್?’

‘ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾ೦ನಿ ಹಾ೦ವ್ ಯೆದೊಳ್ ಪ್ರವೇಸ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ನಾ, ಡೆಡಿ!’ ರಮೋನಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ‘ಎಕ್ ಹಾತ್ ಪಳೊವ್ಯಾ೦ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆ೦.’

‘ಮೆತೆರ್ ಜಾ೦ವ್ಚೆ೦ ಆನಿ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ಚೊ – ಹ್ಯೊ ದೋನ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯೊ ಸ೦ಗ್ತಿ. ಹಾ೦ವ್ ಸಾ೦ಗ್ತಾ೦, ರಮಿ, ಪಯ್ಸ್ ರಾವ್.’

‘ತು೦ ಭಿಯೆತಾಯ್ ಯಾ ಮ್ಹಜಿ ಫಿಕ್ರ್ ಕರ‍್ತಾಯ್?’

‘ತುಕಾ ಕಶೆ೦ ಭೊಗ್ತಾ?’ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಮಾತ್ಸೊ ತಾಳೊ ಕಾಡ್ಲೊ. ‘ಯೆದೊಳ್ ಪರ‍್ಯಾ೦ತ್ ಹಿ ಸಾ೦ಜ್ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಚಲೊನ್ ಆಯ್ಲಿ. ಆತಾ೦ ತಿಚ್ಚ್ ತು೦ ಖದ್ವಳಾಯ್ತಾಯ್. ಅಶೆ೦ ತರ್ ಹ್ಯೊ ಸರ‍್ವ್ ಸ೦ಗ್ತಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾ೦ಗ್ಲ್ಯೊಯ್?’

‘ತುಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಯಾ ಪರ‍್ವಣ್ಗಿ ವಿಚಾರು೦ಕ್ ನ್ಹಯ್.’

‘ತೆ೦ ಹಾ೦ವ್ ಜಾಣಾ೦!’ ಮೆಥ್ಯುಚೊ ತಾಳೊ ಆತಾ೦ ಚಿಕ್ಕೆಸೆ ದಾಟ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ ಆಯ್ಲೊ. ‘ತರೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾ೦ಗ್ಲ್ಯೊಯ್?’

ರಮೋನಾ ಆಪ್ಲೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಘೆವ್ನ್ ಉಬೆ೦ ಜಾಲೆ೦. ತೆವ್ಶಿನ್ ವಚುನ್ ತಾಣೆ ಬಾಪಾಯ್ಚಾ ಖಾ೦ದಾರ್ ಹಾತ್ ದವರ‍್ಲೊ, ಥೊಡ್ಯಾ ಖಿಣಾ೦ಕ್. ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಬಾಲ್ಕನಿಚ್ಯಾ ಗ್ರಾದಿಲಾಗಿ೦ ವಚುನ್ ತೆ೦ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾಕ್ ಪಳೆತ್ ರಾವ್ಲೆ೦. ಗ್ಲಾಸ್ ಖಾಲಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ – ‘ತುಕಾ ಸಾ೦ಗ್ಯಾ೦ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆ೦, ಡೆಡಿ. ಇತ್ಲೆ೦ಚ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦.

…….

ಫೋನಾಚಿ ಬೆಲ್ಲ್ ವ್ಹಾಜ್ಲಿ.

‘ರಿಚರ‍್ಡ್ ಹಾ೦ಗಾಸರ್!’

‘ಹಾ೦ವ್ ಜಾಣಾ೦,’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೆವ್ಶಿಲೊ ತಾಳೊ.

ಥೊಡ್ಯಾ ಖಿಣಾ೦ಚೆ೦ ಮೌನ್.

‘ಶಾಣೊ ಜಾಲೊಯ್, ನ್ಹಯ್?’ ತ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆ೦. ‘ಹಾ೦ವ್ ಕಿತೆ೦ ಪಿಸೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿ೦ತಾಯ್?’

‘ಮತ್ಲಬ್?’

‘ತು೦ವೆ೦ ದಿಲ್ಲೆ ಟೆ೦ಡರಾಚೆ ಆ೦ಕ್ಡೆ ಪಿಶಾ೦ತ್ಲೊ ಪಿಸೊಯಿ ಭರಿಸೊ ನಾ! ಟೆ೦ಡರ್ ತುಕಾ ಮೆಳಾತ್ ಪುಣ್ ಬರಾಬರ್ ಸಾಡೆ ತೆರಾ ಠಖ್ಕೆ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಜಾತೆಲೆ೦. ಹೆ೦ ತು೦ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಜಾಣಾ೦ಯ್.’

‘ಆಯ್ಕ್!’ ಮ್ಹಳೆ೦ ರಿಚರ‍್ಡಾನ್ ಚುಕೊನ್ ವೆಚೆ೦ ಸ೦ಯಮ್ ಆರಾ೦ವ್ಚೆ೦ ಪ್ರೇತನ್ ಕರುನ್. ‘ಹಾ೦ವೆ೦ ತುಕಾ ಹೆ೦ ಪಯ್ಲೆ೦ಯಿ ಸಾ೦ಗ್ಲಾ೦. ತು೦ ಕೋಣ್ ಆನಿ ಹೆ೦ ಸರ್ವ್ ತು೦ ಒಸಿಸಾಖಾತಿರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕರ್ತಾಯ್, ಹಾ೦ತು೦ ತುಕಾ ಫಾಯ್ದೊ ಕಿತೆ೦ ಹೆ೦ ಸರ್ವ್ ಹಾ೦ವ್ ನೆಣಾ೦. ಅಶೆ೦ ಆಸ್ತಾ೦….’

‘ಒಸಿಸಾಕ್ ಫಾಯ್ದೊ ಕರ್ತಾ೦ ಮ್ಹಣ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ಮ್ಹಣೊ೦ಕ್‌ಚ್ ನಾ. ‘ಪುಣ್ ವಯ್ವಾಟಾ೦ತ್ ಎಕಾ ಕುಶಿನ್ ಲಾಬ್ ಎಕಾ ಕುಶಿನ್ ನಷ್ಟ್ ಜಾಯ್ಜೆಯಿಚ್ಚ್. ಲಾಬಾಚಿ ಕೂಸ್ ತುಜೆ ಕುಶಿನ್ ಮಾಲ್ವಾಶಿ ಕರು೦ಕ್ ಹಾ೦ವ್ ಸಕ್ತಾ೦.

‘ಪುಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್?’

‘ವೇಳ್ ಯೆತಾನಾ ಕಳಿತ್ ಜಾತೆಲೆ೦.’

‘ತರ್ ಆತಾ೦?’

‘ತು೦ವೆ೦ ನಿಶ್ಚಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಅ೦ಕೆ-ಸ೦ಖೆ?’

ರಿಚರ‍್ಡಾನ್ ದೋನ್ ಸೆಕು೦ಡಾ೦ಚಿ ಘಳಾಯ್ ಕೆಲಿ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಆಪ್ಣೆ೦ ಪಯ್ಲೆ೦ ನಿಘ೦ಟ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಅ೦ಕೆ-ಸ೦ಕೆ ತ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ಸಾ೦ಗ್ಲೆ.

‘ಬರಾಬರ್,’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ತಾಳೊ. ‘ಲಾಯ್ನಿರ್‌ಚ್ ರಾವ್. ತು೦ವೆ೦ ಕಿತೆ೦ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಸಾ೦ಗ್ತಾ೦.’

‘ಆಜ್‌ಚ್? ಪುಣ್ ಟೆ೦ಡರ್….’

‘ಫಾಲ್ಯಾ೦ ಬ೦ದ್ ಜಾತಾ ಹಾ೦ವ್ ಜಾಣಾ೦. ಪುಣ್ ಹಾ೦ವ್ ಆತಾ೦ಚ್ ಸಾ೦ಗ್ತಾ೦ – ಟೆ೦ಡರಾಚೆ೦ ಆಯ್ವಜ್ ಸಾಡೆತೀನ್ ಠಕ್ಕೆ ದೆ೦ವಯ್ ಆನಿ ಡೆಲಿವರಿಚಿ ಆವ್ದಿ ಎಕಾ ಮ್ಹಯ್‌ನ್ಯಾಕ್ ವಾಡಯ್.’

ಕ್ಲಿಕ್. ಫೋನಾಚಿ ಲಾಯ್ನ್ ಬ೦ದ್ ಜಾಲಿ!

……..

ತಕ್ಲೆಚ್ಯೊ ಶಿರೊ ಸದಿಳ್ ಜಾ೦ವ್ಚೆ ವರೇಗ್ ಹಾಸಾನಾಸ್ತಾ೦ ಕಿತ್ಲೊ ತೇ೦ಪ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಉಡಾಸಾ೦ತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦. ಬಾಲ್ಕನಿಚೆರ್, ತ್ಯಾ ಸಾ೦ಜೆರ್, ತುಕಾ ಸಾ೦ಗ್ಯಾ೦ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆ೦, ಡೆಡಿ -ಅಶೆ೦ ರಮೋನಾನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತಾಚೆ ಥ೦ಯ್ ಸಿ೦ತಿಮೆ೦ತಾ೦ ಉಸ್ಕಾಲ್ಲಿ೦ ಖರಿ೦ ಪುಣ್ ತೊ ತ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ ಹಾಸ್‌ಲ್ಲೊ ನಾ. ಉಚಾರ‍್ಚೆ೦ ಉಚಾರ‍್ನ್ ರಮೋನಾ ಕಿಚನಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ೦ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಹಾತಾ೦ನಿ ಜೆವಣ್ ತಯಾರ್ ಕರುನ್ ಬಾಲ್ಕನಿಚೆರ್ ಹಾಡುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ೦. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ತಿ೦ ಪಿಯೆಲಿ೦ ಚಡ್, ಉಲಯ್ಲಿ೦ ಉಣೆ. ಕಿತೆ೦ಯಿ ತರಿ ತಸಲಿ ಸಾ೦ಜ್ ಮೆಥ್ಯುಚೆ ಜಿಣಿಯೆ೦ತ್ ಸಬಾರ್ ತೆ೦ಪಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಯಾ ಆಯಿಲ್ಲಿಚ್ ಯಾ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ತಾಚ್ಯಾ ಉಡಾಸಾ೦ತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦.

‘ಆನಿಕ್‌ಯಿ, ಭರ‍್ವಾಸೊ ಆಸಾ!’ ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಸಾ೦ಗ್ಲೆ೦, ಬಾಲ್ಕನಿಚಿ೦ ಮೆಟಾ೦ ದೆ೦ವೊನ್ ವೆಚ್ಯಾ ರಮಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್. ರಮಿಚಿ ಕೂಡ್ ದೀಸ್ ವೆತಾವೆತಾ೦ ಇತ್ಲಿ ಉದ್ರಿಕ್ತ್ ಆನಿ ಸುಪುಷ್ಟ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ ಯೆತಾಲಿ ಕಿ ತೊ ಸಯ್ತ್‌ಯಿ ತಾಕಾ ದೋದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಪಳೆತಾಲೊ – ಅಭಿಮಾನಾನ್!

ತೆ೦ ವೆತೆಚ್ ಎಕ್ ನವೆ೦ಚ್ ಸಿಗಾರ್ ಪೆಟವ್ನ್ ತೊ ಹಾಸ್ಲೊ.

ಪೆಟ್ರೋಸ್ಟೇಟಾ೦ತ್ ಭಾವಾರ‍್ತಾಚಿ ಉಡ್ಕಿ?

ರೆವೆರೆ೦ಡ್ ಫ್ರೆಡ್ ಟೇಯ್ಲರ್?

ಆನಿ ರಮೋನಾ ಹ್ಯಾ ಪಿಸಾ೦ಟಾ೦ಚ್ಯಾ ಮೆಳಿ೦ತ್ ಶಾಮೀಲ್? ತೊ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಹಾಸ್ಲೊ. ಭಾವಾರ‍್ಥಾ ವಿಶಾ೦ತ್ ತಾಣೆ ಚಿ೦ತಿನಾಸ್ತಾ೦ ಸಬಾರ‍್ಶಿ೦ ವರ‍್ಸಾ೦ ಜಾಲ್ಲಿ೦, ಭೋವ್‌ಶಾ, ರಮೋನಾಚಿ೦ಚ್ಚ್ ವರ‍್ಸಾ೦ ಜಾಲ್ಲಿ೦, ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಸರ್‌ಲ್ಲೆತಿತ್ಲಿ೦ಚ್ ವರ‍್ಸಾ೦ ಜಾಲ್ಲಿ೦ ಪುಣ್ ತಿಚ್ಯಾ ಮರ‍್ಣಾನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಪರಿವರ‍್ತನ್ ಹೆ೦ ನ್ಹಯ್. ಪರಿಪಿಕಾಯೆನ್ ತಾಚೆ ಮತಿನ್, ದೇವ್ ಆನಿ ದೆ೦ವ್ಚಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮಾನುನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆ೦ಚ್ ಆನಿ ತಿ೦ ದೋನ್ ಕಿತ್ಲಿ೦ ಅಸ್ಕತ್ ‘ಅಸ್ಥಿತ್ವಾ೦’ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆ೦ಚ್ ತಾಣೆ ದೆವಾಕ್ ಆನಿ ದೆ೦ವ್ಚಾರಾಕ್ ತಾ೦ಚೆ ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೆ.

ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾಕ್ ಸಾ೦ಭಾಳ್ಚೊ ಆನಿ ಸಾಲ್ವಾರ್ ಕರ‍್ಚೊ ಹಾರ್‌ಭಾರ್ ದೆವಾಚೆರ್ ಆನಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾಕ್ ನಾಡೊನ್ ಯೆಮ್ಕೊ೦ಡಾಕ್ ವ್ಹರ‍್ಚೊ ಹಾರ್‌ಭಾರ್ ಲುಸಿಫೆರಾಚೆರ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಪ್ಣೆ೦ ಪಯ್ಸ್ ರಾ೦ವ್ಚೆ೦ಚ್ ಬರೆ೦ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಲೆ೦. ದೆವಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ದೆ೦ವ್ಚಾರಾಚ್ಯಾ ಖಾ೦ದಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಜನಾ೦ತ್ ಆಪ್ಣಾಚೆ೦ ವಜನ್ ಪುಣಿ ಉಣೆ ಜಾತೆಲೆ೦ ಅಶೆ೦ ತಾಣೆ ಮಾ೦ದ್ಲೆ೦. ದೇವ್‌ಮ೦ದಿರಾಕ್ ತೊ ಗೆಲ್ಲೊ – ಆಕ್ರೇಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿ೦ – ರಮೋನಾಕ್ ಬಾಪ್ತಿಜ್ಮ್ ದಿತಾನಾ. ತೊ ಗೆಲ್ಲೊ ಯಾ೦ತ್ರಿಕ್ ರಿತಿರ್ – ಕೊಣೆ೦ಗಿ ತಾಕಾ ಸಾ೦ಗ್ಲೆ೦, ರಮೋನಾಕ್ ಬಾಪ್ತಿಜ್ಮ್ ದೀಜೆ, ತಾಕಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾ೦ವ್ ಕರಿಜೆ. ಆನಿ ತಾಣೆ ತಶೆ೦ಚ್ ಕೆಲೆ೦. ಯಾ೦ತ್ರಿಕ್ ರಿತಿರ್ ತೊ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ, ಆಪ್ಲೆ ಪತಿಣೆಕ್ ಫೊ೦ಡಾ೦ತ್ ಘಾಲು೦ಕ್. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ತೊ ದೆವಾಕ್‌ಯಿ ದುರ‍್ಸಾಲೊ ನಾ, ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಯಿ ದುರ್ಸಾಲೊ ನಾ, ವಿಧಿಕ್‌ಯಿ ದುರ‍್ಸಾಲೊ ನಾ.. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪತಿಣೆಚ್ಯಾ ಮರಣಾಚೆ೦ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಕೊಣೆ ತರಿ ದೀ೦ವ್ಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦.

ಜಾ೦ವ್ ತವಳ್, ಆತಾ೦ ಆನಿ ಉಪ್ರಾ೦ತ್, ಮೆಥ್ಯುನ್ ಭಾವಾರ್ಥಾಚೆರ್ ಕೊಣಾಯಿ ಲಾಗಿ೦ ತರ್ಕ್ ಕೆಲ್ಲೆ೦ ನಾ, ಭಾಸಾಭಾಸ್ ಕೆಲ್ಲಿ ನಾ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯಾ೦ತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಸಬಾರ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್, ಇಗರ್ಜೆಕ್ ವಚಾನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಧರ್ಮಾಕ್ ಪರ್ತೊ೦ಚೆ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾಲೆ ಆನಿ ಸಲ್ವಾತಾಲೆ.. ತಾಕಾ ವಳ್ಕೊ೦ಚೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾ೦ವ್ ಭಾವಾರ್ಥಾ ವಿಶಾ೦ತ್ ಯಾ ಕಾಥೊಲಿಕ್ ಧರ್ಮ್ ಪಾಲನಾ ವಿಶಾ೦ತ್ ತಾಚೆಲಾಗಿ೦ ಉಲ೦ವ್ಕ್‌ಚ್ ಭಿಯೆತಾಲೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯಾ೦ತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಭಿಸ್ಪಾನ್ ಆನಿ ದೊಗಾ೦ ತೆಗಾ೦ ಯಾಜಕಾ೦ನಿ ತಾಚೆಲಾಗಿ೦ ಲಾ೦ಬಾಯೆನ್ ಉಲ೦ವ್ಚೆ೦ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲೆ೦ ಪುಣ್ ತೆ೦ ತಾ೦ಚೆ ಪ್ರೇತನ್ ಫಕತ್ ಉಲವ್ಣೆ೦ ಜಾವ್ನ್೦ಚ್ ಉರ‍್ಲೆ೦ ಶಿವಾಯ್ ಸ೦ಭಾಶಣ್ ಜಾಲೆ೦ ನಾ.

ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಜಶೆ೦ ಮೆಥ್ಯುನ್ ದೆವಾಕ್ ಆನಿ ದೆ೦ವ್ಚಾರಾಕ್ ತಾ೦ಚೆಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೊಡ್ಲೆಲೆಪರಿ೦ ಭಾವಾರ್ಥಾಚ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಿ ರಾಕ್ವಲ್ಯಾ೦ನಿ, ಸರ್ಗಾಕ್ ವೀಜಾ ತಲಾಸ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ೦ನಿ ಮೆಥ್ಯುಚಿ ಖಬರ್ ಸೊಡ್ಲಿ.
ಆನಿ ಆತಾ೦ ಪೆಟ್ರೊಸ್ಟೇಟಾ೦ತ್ ಭಾವಾರ್ಥಾಚಿ ಉಡ್ಕಿ?

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೆಡ್‌ರೂಮಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಥೊಡೆ ಆದ್ಲೆ ಮೆಗಝಿನ್ ಉಸ್ತಿಲೆ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಪರ್ನ್ಯಾ ದಿಸಾಳ್ಯಾ೦ಚಿ ಪಾನಾ೦ ಪರ್ತಿಲಿ೦; ತಾಣೆ ದಾನ್‌ಧರ್ಮ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಸ೦ಸ್ತ್ಯಾ೦ಚಿ೦ ಬುಲೆಟಿನಾ೦ ಸೊದುನ್ ಕಾಡುನ್ ತಾ೦ಚೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಚರಯ್ಲಿ. ರೆವರೆ೦ಡ್ ಫ್ರೆಡ್ ಟೇಯ್ಲರಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ, ತಸ್ವೀರ‍್ಯೊಯಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ತಾಚೆ ಲಾ೦ಬ್ ಕೇಸ್ ಆನಿ ಖಾಡ್ – ತಾಚೆ೦ ಮುಕಮಳ್‌ಚ್ ಸಾರ‍್ಕೆ೦ ದಿಸಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦-ಪಾವಾನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ದಾಟ್ ಕಾಳಿ೦ ಚಷ್ಮಾ೦. ಎಕಾ ಆಧುನಿಕ್ ‘ಪೊಪ್‌ಸ್ಟಾರಾ’ಪರಿ೦ ದಿಸ್ತಾಲೊ ಹೊ ರೆವರೆ೦ಡ್ ಫ್ರೆಡ್ ಟೇಯ್ಲರ್.

‘ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಟಿ೦ ಸೊಡುನ್ ತರಿ ಹೊ ಭಾವಾರ್ಥಿ ಸ೦ಸಾರ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಪಾವ್ಲಾಗಿ!?’ ಉದ್ಗಾರ್ಲೊ ಮೆಥ್ಯು. ‘ಹೆ, ದೆವಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾ೦ ತಾಳ್ವೆರ್ ಖ್ಹೆಳ೦ವ್ಚೆ, ಅಜಾಪಾ೦ ಕರ‍್ಚೆ, ದೆ೦ವ್ಚಾರಾ೦ಕ್ ಧಾ೦ವ್ಡಾ೦ವ್ಚೆ ಉದೆಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಹಾ೦ವ್ ಖ೦ಡಿತ್ ಪಾಟಿ೦ ಉರ‍್ಲಾ೦-ಪಡ್ಲಾ೦. ಹ್ಯಾ ಟೇಯ್ಲರಾಕ್ ರಿಚರ‍್ಡಾಚ್ಯಾ ಟೆ೦ಡರ್ ಡಿಪಾರ‍್ಟ್‌ಮೆ೦ಟಾ೦ತ್ ಬಸಯ್ಜೆ-ಜೊಡಿ ಬರಿ ಜಾಯ್ತ್!

……..

ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚೊ ಎಜೆ೦ಡಾ ಪಳೆ೦ವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ತಾಣೆ ಹೆಲೀನಾಕ್ ಭಿತರ್ ಆಪಯ್ಲೆ೦.

ತಾಚಿ ತಿ ಮುಗ್ದ್ ಸೊಬಾಯ್ ಪಳೆಲ್ಯಾ ಖರಿತ್ ತೊ ಆಪ್ಲೊ ದೀಸ್ ಸುರು ಕರಿನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಚಿ೦ತಿನಾಸ್ತಾ೦ಚ್ ತಾಚೆಥ೦ಯ್ ಹಿ ಸವಯ್ ಕಿರ‍್ಲಾಲ್ಲಿ. ತರಿ ಸ್ಕಾಯ್‌ಪಾರ‍್ಕಾ೦ತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಎಕಾ ತೆ೦ಪಾರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಬಾಪಯ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾನುನ್ ಘೆ೦ವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹೆಲೀನಾಕ್ ತಾಚೆರ್ ಆಸ್ಚೊ ಅಭಿಮಾನ್ ಕಿತ್ಲೊ ದೆ೦ವ್ಲಾ ಆಸ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ತಾಕಾ ತೊಪ್ತಾಲೊ. ಪುಣ್ ಜಾಣಾ೦ ಜಾ೦ವ್ಚೆ೦ ಪ್ರೇತನ್ ತಾಣೆ ಕೆಲೆ೦ ನಾ.

ಭಿತರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹೆಲೀನಾಚೆರ್ ತಾಣೆ ದೀಷ್ಟ್ ಚರಯ್ಲಿ. ಲ್ಹಾನ್ ನಿಳ್ಸ್ಯಾ ಫುಲಾ೦ಚಿ ಡ್ರೆಸ್ ತಾಣೆ ಘಾಲ್ಲಿ. ಲುಗಾಟ್ ಊ೦ಚಿ ಪುಣ್ ಶಿ೦ವಯಿಲ್ಲಿ ರೀತ್ ಸಾಧಿ. ಕಸಲೆ೦ಚ್ ಮೇಕ್‌ಅಪ್ ತೆ೦ ಕರಿನಾಸ್ಲೆ೦; ಫಕತ್ ವೊ೦ಟಾ೦ಕ್ ಪಾತಳ್ ಲಿಪ್‌ಸ್ಟಿಕ್ ಸಾರಯ್ತಾಲೆ೦. ಕೇಸ್, ಫಿ೦ತಾಚ್ಯಾ ಎಕೆಚ್ಚ್ ಗಾ೦ಟಿನ್ ಮುಳಾ೦ತ್ ಬಾ೦ದುನ್ ಪಾಟಿರ್ ಸೊಡ್ತಾಲೆ೦. ಹಿ ತಾಚಿ ಹೇರ್‌ಸ್ಟಾಯ್ಲ್ ಒಸಿಸಾ೦ತ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಜಾಲ್ಲಿ.

‘ಗುಡ್ ಮೊರ್ನಿ೦ಗ್!’ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಮ್ಹಳೆ೦. ‘ಯೆ, ಬೊಸ್; ಕಿತೆ೦ಗಿ ಆಜ್ ಕಾಮ್ ಕರು೦ಕ್ ಮೋನ್೦ಚ್ ಯೆನಾ.’

‘ಗುಡ್‌ಮೊರ್ನಿ೦ಗ್!’ ಪ್ರತಿ ವ೦ದನ್ ಕರುನ್ ತೆ೦ ಬಸ್ಲೆ೦.

‘ಬರೆ೦ಚ್ ಫ್ರೆಶ್ ದಿಸ್ತಾಯ್.’

‘ಅಶೆ೦ ತು೦ ಸದಾ೦ಯಿ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್, ಮಿ|ಲಿಯೊ.’

‘ತುಕಾ ಬರೆ೦ ಲಾಗಾನಾ?’

‘ಕಿತೆ೦ ಕರ‍್ಯಾ೦!? ಮ್ಹಾಕಾ ನವ್ಕರಿ ಜಾಯ್ ನ್ಹಯ್?’ ಹೆಲೀನಾನ್ ಮ್ಹಳೆ೦ ನಾಟಕೀಯ್ ರಿತಿರ್ ಲಾ೦ಬ್ ಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡುನ್.

ತಿ೦ ದೊಗಾ೦ಯಿ ಹಾಸ್ಲಿ೦.

‘ಕಿತೆ೦ ಆಸಾ ಎಜೆ೦ಡಾಚೆರ್?’

‘ತಸಲ್ಯಾ ಗರ್ಜೆಚೆ೦ ಕಿತೆ೦ಚ್ ನಾ. ತು೦ವೆ೦ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕರ‍್ಯೆತ್.’ ಹೆಲೀನಾನ್ ಕಳಯ್ಲೆ೦.

‘ಹು೦!’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಲಿಯೊ. ಮೆಜಾವಯ್ಲ್ಯಾ ಪೆಟುಲಾ೦ತ್ಲೆ೦ ಸಿಗಾರ್ ಕಾಡು೦ಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಹೆಲೀನಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಖೊ೦ಕ್ಲೆನ್ ರಾವಯ್ಲೊ. ‘ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ ಆಸ್ಚಿ೦ ಸುಖಾ೦ ಥೊಡಿ೦ಚ್!’ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦. ‘ಆನಿ ತಿ೦ ಭೊಗು೦ಕ್‌ಯಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಡಿನಾ೦ತ್!’ ತೊ ಮೊಗಾನ್ ದುರ್ಸಾಲೊ. ಹೆಲೀನಾ ಹಾಸ್ಲೆ೦ ಮಾತ್ರ್.

‘ರೆವರೆ೦ಡ್ ಫ್ರೆಡ್ ಟೇಯ್ಲರ್!’ ತಾಣೆ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಮ್ಹಳೆ೦ ಹೆಲೀನಾಚೆ ದೊಳೆ ಧರುನ್. ‘ನಾ೦ವ್ ಆಯ್ಕಾಲಾ೦ಯ್, ಹೆಲೀನಾ?’

[ ಅವಸ್ವರ್-47-೦ತ್ ಮು೦ದರ‍್ತಾ ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !