ನಿನೆವ್ಹೆ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ಲೊ ಏಕ್ಲೊಚ್ಚ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಮನಿಸ್

ಮಿ ಮಸ್ಕತಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂವ್.

ಸಿಂತಿಯಾ ಆನಿ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂನಿ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ; ಗಲ್ಫಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಿಮಾನಾರ್ ಬಸ್ಚೆಂಚ್ಚ್ ತಾಣಿಂ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ.

ವಿಸಾಚೆ ರೆಗ್ರೊ ಸಂಪವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಪವ್ನ್ ವೊರ‍್ಚ್ಯಾಕ್ ಬಾವೊಜಿ‌ಚ್ಚ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ.

“ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ರಗ್ತಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ತುಮ್ಕಾಂ ….” ಏರ್‌ಪೊರ‍್ಟಾಚ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್‌ಚ್ಚ್ ತಾಣೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ‍್ಲೆಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಪಾಲಾರ್ ಖುರ‍್ಸಾಚೆ ಘುರ‍್ತ್ ಕಾಡ್ಲೆ.

” ಹ್ಯಾ ಮಸ್ಕತ್ಚ್ಯಾ ಭಾಂಗ್ರಾಳ್ಯಾ ಗಾವಾಂತ್ ತುಮ್ಚಿ ಜೀಣ್ ನಂದನ್ ಜಾಂವ್ದಿ… ಆನಿ ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಖುರ‍್ಸಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್, ತುಮ್ಕಾಂ ಪವಿತ್ರ್ ಕರ‍್ತಾಂ… ಬಳ್ವಂತ್ ಕರ‍್ತಾಂ…. “

ಬಾವೊಜಿಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಕರ‍್ನೆಚೊ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಗೂಂಡಾಯೆಂತ್ ಅನ್ಭೋಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಮನ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಎಕ್ದಮ್ ಭರೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

“ದೇವ್ ತುಕಾ ವೊರ‍್ತೊ ಕರುಂ… ಬಾವೊಜೆ … ಆಮ್ಕಾಂ ನವೆಂ ಜಿವಿತ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ತುಂವೆ ಹಾಡ್ಲಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿಂ ಜಾಣಾಂವ್… ಆಮಿಂ ತುಕಾ ಋಣಿ…..” ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ‍್ತಾನಾಂಚ್ಚ್ ಹಾಂವೆ ಮತಿಂತ್ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತಿಂ. ಹಾಂವೆ ತಸೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾಂಚ್ಚ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಜಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಅರ‍್ಧ್ಯಾರ್ ರಾವಯ್ಲಿಂ……

“ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯಿಂಚ್ಚ್ ನ್ಹಯ್… ಶೂನ್ಯ್ ಮನಿಸ್… ಹೆಂ ಸರ‍್ವ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾ ಖಾತಿರ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್… ಕ್ರೀಸ್ತ್ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯಿಂಚ್ಚ್ ನ್ಹಯ್… ತುಮಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಹೊಗೊಳ್ಸಿಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ… ತಿತ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಾಕಾ… ತಾಕಾಚ್ಚ್ ಮಹಿಮಾ ಆನಿ ತಾಕಾಚ್ಚ್ ಹೊಗ್ಳಾಪ್…”

ಆಮಿಂ ಕಾರ್‌ಪಾರ‍್ಕಾಕ್ ಚಲೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್. ಆಮ್ಚಿ ಸಮಾನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಟ್ರೊಲಿ ಬಾವೊಜಿನ್‌ಂಚ್ಚ್ ಲೊಟುನ್ ವೆಲಿ.

ತಾಚೆಂ ಕಾರ್ ಟಯೋಟಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರುಜರ್. ಆಡಂಬರಾಯೆಚೆಂ ಕಾರ್ ತೆಂ. ಆಮ್ಚೊ ಸಾಮಾನ್, ಸೂಟ್‌ಕೇಸಿ ಗಾಡಿಯೆಂತ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ತಾಣೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಕುಮಕ್ ಕೆಲಿ. ಕಿತ್ಲೊ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ತೊ ತರ್‌ಯ್ ತಿತ್ಲೊಚ್ಚ್ ಖಾಲ್ತೊ. ಸಾದೊ…

ಸಾಮಾನ್ ಕಾರಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮಿಂ ಸುಲ್ತಾನ್ ಖಬೂಸ್ ಮಾರ‍್ಗಾರ್ ಮುಖಾರ್ ವೆತಾನಾ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂಚಿ ವಳಕ್ ಬಾವೊಜಿನ್ ಕರ‍್ನ್ ದಿಲಿ. ಗಾಲಾ, ಬವ್‍ಶಾರ್, ಆಲ್-ಕುವೆರ್, ಕುರುಮ್, ಪಿಡಿವೊಚೆ ದೊಂಗೊರ್, ರೂವಿ ಶ್ಹೆರ್ ಆನಿ ಆಖ್ರೇಕ್ ದೋನ್ ದೊಂಗ್ರಾಂ ಮಧೆಂ ಆಸ್ಚೆಂ ವಾದಿ ಕಬೀರ್. ಉಲವ್ಣ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಲಾಂಬ್ ವಾಟ್ ಸಾಗ್ಸಾಲ್ಲಿಚ್ಚ್ ಕಳ್ಳಿನಾ. ತ್ಯಾ ಮಧೆಂ, ಒಮಾನಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಆನಿ ವಾಂವ್ಟ್ ಪರತ್ ಕಳಯ್ಲಿ. ಕಷ್ಟಾಂ ಆನ್ವಾರಾಂ ಮಧೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್ ಕಸೆಂ ವಾಂಚಯಿಲ್ಲೆಂ, ಕಾಂಯಿಂಚ್ಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಜಯ್ತಾಚ್ಯಾ ಶಿಖರಾಕ್ ಪಾವಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವಿವರ‍್ಸಿಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಗಾವಾಂತ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಿಂಯ್ ತಾಣೆ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ತರ್‌ಯ್ ತಾಕಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಪುರೊ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ತೆಂಯ್ ಆಮಿಂ ಜಾಣಾಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್…

CK03

ವಾದಿ ಕಬೀರ್ ಭಾರತೀಯ್ ಇಸ್ಕಾಲ್ ಉತ್ರೊನ್ ಮುಖಾರ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದಾವ್ಯಾಕ್ ಘುಂವ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಗಲ್ಲೆಂತ್ ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ ತಾಚೆಂ ವ್ಹಡ್ ಘರ್. ಘರ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕೀ ಬಂಗ್ಲೊಚ್ಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಇಸ್ಕಾಲ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಆನಿ ಬಾವೊಜಿಚಿಂ ಭುರ‍್ಗಿಂ ಇಸ್ಕಾಲಾಕ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ. ವಿಲ್ಮಾ ಕಾಮಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಎರ್‌ಪೊರ‍್ಟಾಂತ್‌ಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಬಾವೊಜಿನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಸಾವ್ದಿಂತ್ ಏಕ್ ಸಾದೊ ಡ್ರೈವರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಸ್ಕತಾಕ್ ಬಾವೊಜಿಚ್ಯಾ ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ಏಕ್ ಸುಪರ್‌ವೈಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊ. ಸಾವ್ದಿಚೆಂ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸನ್ಸ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಬದ್ಲಿ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾಲೆಂ ಆನಿ ತಸೆಂ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗ್ಗಿಂ ತೆಂ ಒಮಾನ್ಚ್ಯಾ ಲೈಸನ್ಸಾಕ್ ಬದ್ಲಿ ಕರ‍್ನ್ ಕಾಮಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

” ಪ್ರೇಜ್ ದ ಲೋರ‍್ಡ್…” ಬಾವೊಜಿನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಘರಾಂತ್ ಭಿತರ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ. “ಹೆಂ ಘರ್ ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ನ್ಹಯ್ ಬಗರ್ ತುಮ್ಚೆಂಚ್ಚ್… ತುಮಿಂಚ್ಚ್ ಹಾಚೆ ಧನಿ…”

ಪರತ್ ಕಸಲೆಂ ಸಾದೆಂಪಣ್… ವೊರ‍್ತ್ಯಾಪಣಾಂತೀ ಸಾದೆಂಪಣ್… ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬೊಳೆಂಪಣ್…

ಆಮಿಂ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸೊಫಾಚೆರ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಬಾವೊಜಿನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಉದಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ದಿಲೆಂ. ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ಚ್, ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ, “ಹಾಂವೆ ಕಿತೆಂ ಕರ‍್ಚೆಂ ತರ್‌ಯ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾಚ್ಚ್ ನಾಂವಾನ್ ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಇತ್ಲೆಂ ಸರ‍್ವ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ… ಹಾಂವ್ ಪಯ್ಶಾಂಕ್ ಆಶೆಲ್ಲೊಂ ಮನಿಸ್ ನ್ಹಯ್… ಮ್ಹಾಕಾ ಪಯ್ಶೆ ನಾಕಾತ್… ಇತ್ಲೆಂ ಸರ‍್ವ್ ಹಾಂವ್ ಕರ‍್ತಾಂ ತರ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಜಿವಿತ್‌ಯ್ ನಂದನ್ ಜಾಯ್ಜಯ್… ಪಕತ್ತ್ ತಾಚ್ಯಾಚ್ಚ್ ನಾಂವಾನ್… ಆಮಿಂ ಜೆಜುಕ್ ಆತಾಂ ಆರ‍್ಗಾಂ ದಿವ್ಯಾಂ… ಆಮಿಂ ಲ್ಹಾನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ ತುಮ್ಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ನಂದನ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್…”

ಆಮಿಂ ಉಬೆ ರಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಆಜ್ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಗಾವಾಂತ್ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್; ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ದೊನ್ಪಾರ್ ಉತರ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಖರಿಚ್ಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪುರಾಸಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ ತರ್‌ಯ್ ಬಾವೊಜಿನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ‘ನಾಕಾ’ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಬಾವೊಜಿನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಮಟ್ವೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪುಣ್ ಮಟ್ವೆಂ ಜಾಲೆಂ ನಾ… ಆರ‍್ಧೊ ಘಂಟೊ ಜಾಲೊ ತರ್‌ಯ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ರಾವ್ಲೆಂನಾ. ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಘಂಟೊ ಕಾಬಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಮಾಗ್ಣೆಂ ರಾವ್ಲೆಂ. ಆಮಿಂ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ಭು‍ರ‍್ಗಿಂ ಜೆಮೆತಾಲಿಂ ಜಾಯ್ಜಯ್.

“ಹಾಂವ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚೊ ಮನಿಸ್…” ಮಾಗ್ಣೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಬಾವೊಜಿ ಉಲಯ್ಲೊ. “ಜೆಜುಚಿಂ ಬೆಸಾಂವಾಂ ಆಮ್ಚೆರ್ ಇತ್ಲಿಂ ವೊತ್ಲ್ಯಾಂತ್ ತಾಕಾ ಆಮ್ಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂಚ್ಚ್ ಕಾರಣ್… ಮಾಗ್ಣೆಂ ನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಖಂಚೆಂಯ್ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾ…”

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಾವೊಜಿನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಘರ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂ.

CK02

ಎಕಾ ಮಾಳಿಯೆಚೊ ವ್ಹಡ್ ಬಂಗ್ಲೊ ತೊ. ಧರ‍್ಣಿಚೆರ್ ವ್ಹಡ್ ಸಾಲ್. ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಸಾಲಾಂತ್ ಆಮಿಂ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಸಾಲಾಚ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ವ್ಹಡ್‌ಚ್ಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ತಸಲೆಂ ಕುಜ್ನ್. ಕುಜ್ನಾಂತ್ ಜಾಯ್ ತ್ಯೊ ವಸ್ತು ಬಾವೊಜಿಚಿ ಗ್ರೆಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲ್ಯೊ. ಕುಜ್ನಾಕ್ ಲಾಗೊನ್‌ಂಚ್ಚ್ ವ್ಹಡ್ ನ್ಹಾಣಿ. ಕುಜ್ನಾಚ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ಜೆಂವ್ಚೆಂ ಕೂಡ್. ಜೆಂವ್ಚೆಂ ಕೂಡ್ ಉತರ‍್ಲ್ಯಾರ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಕೂಡ್ ಆನಿ ತಾಂತು ಏಕ್ ದೊಡಿ ಖಾಟಿ, ಏಕ್ ಬಂಕ್ (ಎಕಾ ವಯ್ರ್ ಏಕ್ ಭಿಚಾಣೆಂ) ಬೆಡ್ಡ್, ದೋನ್ ಕಬಾಟಾಂ. “ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಆಮಿಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲಾ… ಆನಿ ತುಮಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ಚ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸಾಜಯ್ ಮ್ಹಣ್‌ಂಚ್ಚ್ ಮ್ಹಜಿ ಆಶಾ ಆನಿ ಆಮ್ಚಿ ಆಶಾ… ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ಚ್ ಘರಾಂತ್ ಆಮ್ಚಿಂಚ್ಚ್ ಮನ್ಶಾಂ ಜಾವ್ನ್… ಹೆಂ ಕೂಡ್ ತುಮ್ಕಾಂ… ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ, ಹೆಂ ಕೂಡ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಲ್ಹಾನ್ ಪುಣ್ ಕಿತೆಂ ಕರ‍್ಚೆಂ ಸುರ‍್ವೆರ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಸುದಾರ‍್ಶಿಜಯ್ ಪಡ್ತಾ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆಜುಚ್ಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವಾಟ್ ದಾಕಯ್ತಲೊ…”

ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಕುಡಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಚವ್ಗಾಂ ಜಣಾಂನಿ ರಾವೊಂಕ್. ಎಕಾಚ್ಚ್ ಕುಟ್ಮಾ ಬರಿ ಜಿಯೆತಾನಾ ಆಮಿಂ ಸುದಾರ‍್ಸುನ್ ಜಿಯೆಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಬಾವೊಜಿನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಯಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆಮಿಂ ವೊಪ್ಪಾಲ್ಲ್ಯಾಂವ್.

ಬಾವೊಜಿನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಮಾಳಿಯೆಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಚಾರ್ ಕುಡಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಏಕ್ ಕೂಡ್ ಬಾವೊಜಿಕ್ ಆನಿ ವಿಲ್ಮಾಕ್. ಏಕ್ ಕೂಡ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪುತಾಕ್, ಆರೊನಾಕ್ ಆನಿ ಏಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ಅಭಿಗೆಲಾಕ್. ಚವ್ತೆಂ ಕೂಡ್ ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್. ಹರ‍್ಯೇಕಾ ಕುಡಾಕ್ ಎಕೇಕ್ ನ್ಹಾಣಿ. ತ್ಯಾ ಕುಡಾಂ ಮುಕಾರ್ ಸಾದಾರ‍್ನ್ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ಸಾಲ್ ಆನಿ ತಾಂತು ಸೊಫಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಸೊಫಾ ಮುಕಾರ್ ಲ್ಹಾನ್ ಟಿಪೋಯ್ ಆನಿ ತಾಚೆರ್ ಫುಲಾಚೆಂ ವಾಜ್.

ಸಗ್ಳೆಂ ಘರ್ ದಾಕವ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಾಯ್ಲೆಂ ಆಂಗಣ್ ಆನಿ ಘರಾ ಪಾಟ್ಲಿಂ ಫುಲಾಂ ಝಡಾಂ, ರಾಂದ್ವಯೆಚಿಂ ಝಡಾಂ ದಾಕಯ್ಲಿಂ. ಗಾವಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬರಿಚ್ಚ್ ವಿವಿಧ್ ರಾಂದ್ವಯ್ ತ್ಯಾ ತೊಟಾಂತ್ ಜಾತಾಲಿ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕಂಪೌಂಡಾಚಿ ಭಂವ್ಡಿ ಜಾಲ್ಲಿಚ್ಚ್, ಬಾವೊಜಿನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಸಾಲಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ.

“ವಿನ್ಸಿ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ಏಕ್ ಸುಪರ್‌ವೈಸರಾಚೆ ಕಾಮ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಹ್ಯಾ ಘರಾಕ್‌ಯ್ ತುಂವೆಂಚ್ಚ್ ಸಾಂಬಾಳಿಜಯ್… ಮ್ಹಾಕಾ ಘರ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಪುರ‍್ಸತ್‌ಯ್ ನಾ… ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಇಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಸೆವೆಂತ್ ಖರ‍್ಚುಂಕ್ ಆಸಾ… ಇಗರ‍್ಜೆಂತ್ ಸೆವಾ ದಿಂವ್ಕ್ ಆಸಾ… ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ತುಕಾ ಸಾವ್ದಿಂತ್ ಕಿತ್ಲೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ಮೆಳ್ತಾಲೊ ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್, ತುಂವೆ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ದೀವ್ನ್ ತುಕಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹಾಡ್ಲಾ….”

“ಆನಿ ಸಿಂತಿಯಾಕ್‌ಯ್ ಆಮಿಂ ಘರ‍್ಚಿ ಜವಾಬ್ಧಾರಿ ದಿಂವ್ಕ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂ… ಪುಣ್, ಧರ‍್ಮಾಕ್ ನ್ಹಯ್… ಧರ‍್ಮಾಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಖಂಚೆಂಯ್ ನಾಕಾ… ಆನಿ ತಾಣೆಂಯ್ ಜೊಡಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚಿ ಆಶಾ… ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾ ಖಾತಿರ್ ಜೊಡಿಜಯ್… ಆಮಿಂ, ತಾಕಾ ಸಾಂಬಾಳ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಂವ್… ಘರ್ ಸಾಂಬಾಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಬಾಳ್… ರಾವೊಂಕ್ ಇಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸ್ತೆಲೆ ಪುಣ್, ಜೆಂವ್ಕ್ ಧರ‍್ಮಾಕ್… ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಚೆಂ, ತಾಂಚೆ ಪೀಜ್ ಮಾತ್ರ್ ತುಮಿಂ ಪಳಂವ್ಕ್… ತುಮಿಂ ಮಸ್ಕತಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಾಚಿ ಟಿಕೆಟ್ ಆನಿ ವಿಸಾಚೊ ಖರ‍್ಚ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಬಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಕ್ ಇತ್ಲೊಚ್ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಆಸಾ ಆನಿ ತಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಂಪ್ಣೆಚೆಂ ಕಾನೂನ್… ಎಕಾ ಉತ್ರಾನ್, ಉರು‌ಲ್ಲೆಂ ಜೆಂ ತುಮಿಂ ಕಿತೆಂ ಜೊಡ್ತಾತ್ ತೆಂ ಪೂರಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಉರ‍್ತೆಲೆಂ… “

ಆಮಿಂ ಖುಶ್ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್… ಆಮ್ಚ್ಯಾ ನಶಿಬಾಚೆರ್ ಫುಲಾಂಚೆ ವೊಡ್ತ್ ಪುಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ಭಗ್ಲೆಂ…

***

ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಆನಿ ಸಿಂತಿಯಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಸಂಪೂರ‍್ಣ್ ಬದಾಲ್ಲೆಂ.

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಾಚುಂಕ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾವ್ದಿಂತ್ ಏಕ್ ಡ್ರೈವರ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಾರ್ ವೊರ‍್ಸಾಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲೊ ಸಾವ್ದಿಚೆ ದೇಡ್ ಹಜಾರ್ ರಿಯಾಲ್ ಸಾಂಬಾಳ್. ತಾಂತುಂಚ್ಚ್ ರಾವೊಂಕ್ ಜೇಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಖರ‍್ಚ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಉರ‍್ತಲೊ ತರ್ ಕಿತೆಂ? ಆಟ್ಶಿಂ ನೊವ್ಶಿಂ ಸಾವ್ದಿ ರಿಯಲ್ ಉರಂವ್ಕ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾತಾಲೆಚ್ಚ್…. ತೆ ಪಯ್ಶೆ ಗಾವಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿಂತಿಯಾಕ್ ದಾಡ್ಲೆ ತರ್ ತೆಂಯ್ ಪಾವಾನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆಂ. ಪಾಂವ್ಚೆ ತರ್‌ಯ್ ಕಸೆ? ಘರಾಚೆಂ ಭಾಡೆಂ, ದೊಗಾಂ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಚೆ ಇಸ್ಕಾಲಾಚೆ ಫೀಸ್, ಜೆವಾಣ್ ಖಾಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತಕ್ಲೆರ್ ವೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಪಾಯಾಂಕ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ತಕ್ಲೆರ್ ಯೆನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾರ್, ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಸಿಂತಿಯಾನ್ ಬಾವೊಜಿಕ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಣೆ ತಾಚ್ಯಾ ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ಕಾಮಾಕ್ ಯೆವ್ಯೆತ್ ಆನಿ ತೆಂಯ್ ಸುಪರ್‌ವೈಜರಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂಚ್ಚ್. ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಸಾವ್ದಿ ಸೊಡ್ನ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಆಯ್ಲೊಂ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವೀಸಾ ಆಯಿಲ್ಲಿಚ್ಚ್ ಕುಟ್ಮಾ ಸಮೇತ್ ಮಸ್ಕತಾಕ್.

ಬಾವೊಜಿ ಆನಿ ವಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ರಾವೊಂಕ್ ಖರ‍್ಚ್ ನಾ… ಬಾಡ್ಯಾಚೊ ಮಾತ್ರ್ ಇಲ್ಲೊ ಖರ‍್ಚ್ … ಜೆವಾಣ್ ಧರ‍್ಮಾಕ್… ಉರ್‌ಲ್ಲೆ ಪೂರಾ ಬೆಂಕಾಕ್ ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ ವೊರ‍್ವಿಂ, ಎಕಾ – ದೋನ್ ವೊರ‍್ಸಾಂನಿ ಆಪ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಘರ್ ಉಬೆಂ ಜಾತೆಲೆಂ… ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಚೆ ಜೀವನ್ ನಂದನ್ ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಉದೆಲ್ಲಿ ಆಶಾ ಆನಿ ಆತಾಂ ತಿ ಸುಫಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ಭಗ್ತಾಲೆಂ…

ಬಾವೊಜಿನ್ ಆನಿ ವಿಲ್ಮಾನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಚ್ ತಿಳ್ಸಿಲ್ಲೆಂ. ದೊಗಾಂ ಜಣಾಂ ಘರ‍್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಎಕ್ಲಿ ಆಂಧ್ರಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಘರ‍್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಎಕ್ಲೊ ಬಂಗಾಲಿ ಚೆಡೊ, ಬಾಯ್ಲೆಂ ವೊಡ್ತಾಚೆಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ನಿತಳಾಯ್ ಕರುಂಕ್. ತಾಂಕಾ ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ಕಾಮಾಂತ್ಲೆ ಕಾಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಬಾವೊಜಿನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಸಿಂತಿಯಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ಉರ‍್ಲೊ ಮ್ಹಣ್‌ಂಯ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ.

ಗಾಂವಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾಂಚ್ಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಚೆ ಇಸ್ಕಾಲ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ದಸ್ತವೆಜಾಂ ಆಮಿಂ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವಾದಿ ಕಬೀರ್ ಇಸ್ಕಾಲಾಂತ್ ಭರ‍್ತಿ ಕೆಲಿಂ. ತಾಂಚೆ ಫೀಸ್ ಬಾವೊಜಿನ್ ಭರ‍್ಲೆ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಬಾಳಾಂತ್ಲೆ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂನಿ ಕಳ್ವಿತೆಲೆ ಮ್ಹಣ್ ತಿಳ್ಸಿಲೆಂ.

ಸಿಂತಿಯಾಕ್ ಸಾಂಬಾಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಸಗ್ಳೆಂ ಘರ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್. ರಾಂದಾಪ್ ಕರುಂಕ್. ಬಾಯ್ಲೆಂ ಆಂಗಣ್ ಆನಿ ತೋಟ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಘರ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್, ಘರಾಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಹಾಡುಂಕ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಬಿಸ್‌ನೆಸ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್. ಆಮ್ಚೆಂಚ್ಚ್ ಘರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಬರಿ ಹಾಂವೆ ಆನಿ ಸಿಂತಿಯಾನ್ ಘರ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬಾವೊಜಿಕ್ ಆನಿ ವಿಲ್ಮಾಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಮಾ ವೊರ‍್ವಿಂ, ಭಾಗೆವಂತ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ದೈವಿಕ್ ಕಾರ‍್ಯಾಂ ವೊರ‍್ವಿಂ ಪುರ‍್ಸತ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ.

ಬಾವೊಜಿಕ್ ಬಸ್ಸಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಆತಾಂ ತೊ ಬಿಸ್‌ನೆಸ್ ವಾಡಂವ್ಕ್ ಚಿಂತ್ತಾಲೊ. ಬಾಂದ್ಪಾ ಬಾಂದ್ಚೆ ಬಿಸ್‌ನೆಸ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಚೆಂ ಬಸ್ಸಾಚೆಂ ಬಿಸ್‌ನೆಸ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಸಮ್ಜಣೆಚೊ ಆನಿ ವಿಸ್ವಾಸಿ ಮನಿಸ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಹಾಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ಕಿತ್ಲೆಶೆ ಜಣ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಆನಿ ತಾಣಿ ತಾಕಾ ತೊಪಿಚ್ಚ್ ದವರ್‌ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. “ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಸಲ್ಯಾ ಬರ‍್ಯಾ ಆನಿ ದೇವ್ ಭಿರಾಂತೆಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಫಟ್ಕಿರೆಚ್ಚ್ ಮನಿಸ್ ಕಾಮಾಚೆ ಮೆಳ್ತಾತ್… ಆತಾಂ ತರ್‌ಯ್ ತುಂ ಏಕ್ ನಿತಿವಂತ್ ಮನಿಸ್ ಮೆಳ್ಳೊಯ್…” ತಾಣೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಬಾವೊಜಿಚ್ಯಾ ಬಸ್ಸಾಂನಿ ವಾದಿ ಕಬೀರ್ ಭಾರತೀಯ್ ಇಸ್ಕಾಲಾಚ್ಯಾ ಭುರ‍್ರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಕಾಳಿಂ ಇಸ್ಕಾಲಾಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಆನಿ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಸೊಡುಂಕ್. ದೊನ್ಪಾರಾಂಯ್ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಚಿಂ ಬಸ್ಸಾಂ ವಾದಿ-ಕಬೀರ್, ದಾರ್‌ಸೈತ್, ಮಸ್ಕತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಕುರುಮ್, ಆಲ್-ಕುವೆರ್, ಸೀಬ್, ಗಾಲಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ಸಯ್ತ್ ವೆತಾಲಿಂ. ತಿಂ ಬಸ್ಸಾಂ ಚಲಂವ್ಕ್ ಡ್ರೈವರ್ ಪುರಾ ಒಮಾನಿ. ಹರ‍್ಯೆಕಾ ಬಸ್ಸಾರ್ ಎಕ್ಲೊ ಭಾರತೀಯ್, ಕುಮ್ಕೆ-ಕಾಮೆಲಿ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್. ಒಮಾನಿ ಡ್ರೈವರಾಂಕ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮ್ಹಜಿ. ಸಾವ್ದಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ ಆನಿ ಡೈವರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅರ‍್ಭಿ ಭಾಸ್ ಯೆತಾ ಆನಿ ಬಸ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಓಮಾನಿ ಡ್ರೈವರಾಂಕ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಸುಲಭ್ ಮ್ಹಣ್ ಬಾವೊಜಿಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಸಿಂತಿಯಾ ಸಕಾಳಿಂ ಚಾರ್ ವೊರಾರ್ ಉಟ್ತಾಲೆಂ ಆನಿ ಉಟಾಜಯ್‌ಚ್ಚ್ ಪಡ್ತಾಲೆಂ. ಬಾವೊಜಿ ಸಾಡೆ ಚಾರ್ ವೊರಾಂಕ್ ಉಟ್ತಾಲೊ. ಸಾದಾರ್ಣ್ ಊಬ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಚೊ ತಾಂಬ್ಲೆರ್ ಆನಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಎಕಾ ಟ್ರೆಂತ್ ಮಾಂಡುನ್, ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ವೊಡ್ತಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ತುಳ್ಸಿಚಿಂ ಪಾಂಚ್ ಜಿವಿಂ ಪಾನಾಂ ಬರಿಂ ಕರ‍್ನ್ ಧುವ್ನ್, ಪಿರಿಂತ್ ದವರ‍್ನ್ ತೊ ಕೂಡಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ ಮೆಜಾರ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಜಯ್. ತುಳ್ಸಿಚಿಂ ಪಾನಾಂ ಚಾಬೊನ್ ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ತೊ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಕ್ ಬಸ್ತಾಲೊ. ಅರ‍್ಧ್ಯಾ ಘಂಟ್ಯಾಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಜಾತಚ್ಚ್ ಬಾವೊಜಿ ಆನಿ ವಿಲ್ಮಾ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಮಿಸಾಕ್ ವೆತಾಲಿಂ.

ತಿಂ ಮಿಸಾಕ್ ಗೆಲ್ಲಿಂಚ್ಚ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಉಟಯ್ಜಯ್. ಪಂದ್ರಾ ವೀಸ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉಲೊ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣಿ ಉಟೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ. ನಾಣ್ಯೆಕ್ ವೆತಾನಾ ಬ್ರಶಾಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಲಾವ್ನ್ ಹಾತಿಂ ದಿಜಯ್. ನಾಣ್ಯೆಂತ್ಲಿ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ ತೊಂಡ್ ಪುಸುಂಕ್ ತುವಾಲೊ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಂ ಮೆಜಾರ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಕಾ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ ನಾಸ್ಟೊ ತಯಾರ್ ದವರುನ್ ತೊ ಖಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪರಾತ್ತಿಜಯ್. ಥೊಡ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ತೊಂಡಾಕ್‌ಯ್ ದೀಜಾಯ್. ತ್ಯಾ ಮಧೆಂ ತಾಣಿಂ ನಿದ್‌ಲ್ಲೆಂ ಬೆಡ್ಡ್ ಸಮಾ ಕರ‍್ನ್, ಇಸ್ತ್ರಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತಾಂಚೆ ಯುನಿಫೊರ‍್ಮ್ ತಯಾರ್ ದವರಿಜಾಯ್. ತಾಂಚ್ಯಾ ಮೊಚ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಲಿಶ್ ಕರ‍್ನ್, ಸೊಕ್ಸ್ ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ದವರಿಜಾಯ್. ಇಸ್ಕಾಲಾಂಚಿ ಪೊತಿಂ ಉಕಲ್ನ್, ಸಕಯ್ಲ್ ಹಾಡ್ನ್, ಕಾರಾರ್ ದವರಿಜಾಯ್. ತಾಂಕಾ ಇಸ್ಕಾಲಾಕ್ ಪಾವಂವ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮ್ಹಜಿ.

ಆಮ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ, ಲಿಯೊನಾರ‍್ಡ್ ಆನಿ ಲಿಯೋನಿ, ಬಾವೊಜಿ ಆನಿ ವಿಲ್ಮಾಚಿಂ ಭುರ‍್ಗಿಂ ಆರೋನ್ ಆನಿ ಅಭಿಗೇಲ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ವರ್ನಿ ಪ್ರಾಯೆನ್ ಲ್ಹಾನ್. ಪುಣ್, ಆಮಿಂ ತಾಂಕಾ ವೆಗ್ಳಿಚ್ಚ್ ಸವಯ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ತಾಂಕಾ ಖಂಚೇಯ್ ಆಟ್‌ನೇಟ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಪುರ‍್ಸತ್‌ಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಎಲಾರಮಾಚಿ ಕಾಂಪಿಣ್ ವಾಜ್ತಾನಾ ತಿಂ ಉಟೊನ್ ಬಸ್ತಾಲಿಂಚ್ಚ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ನಾಣ್ಯೆಂತ್ ಎಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಚೊಂಕ್. ನಿತಳಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿಚ್ಚ್ ಕುಜ್ನಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಫ್ರಿಡ್ಜಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ; ಯಾ ಮೆಜಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಬ್ರೆಡ್ ಲೊಣಿ ಸಾರವ್ನ್ ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಉರುಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ ತರ್ ಖಾತಾಲಿಂ. ಫ್ರಿಡ್ಜಾಂತ್ಲೆ ದೂದ್ ಕಾಡ್ನ್, ಕುಸ್ಕುಟ್ ಹುನ್ ಕರ‍್ನ್ ಪಿಯೆತಾಲಿಂ. ತಾಂಚಿ ಜೆವ್‌ಲ್ಲಿಂ ಆಯ್ದಾನಾಂ ತಾಣಿಂಚ್ಚ್ ಧುವ್ನ್ ದವರುಂಕ್. ಆಪ್ಲಿಂ ವಸ್ತುರಾಂ ತಯರ್ ಕರ‍್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ‍್ನ್ ವಚೊಂಕ್.

CK04

ಹಾಂವ್‍ಯ್ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಚಾರ್ ವೊರಾರ್ ಉಟ್ತಾಲೊಂ. ಹಾಂವ್ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಕಾರಾಂ ಧುಂವ್ಕ್ ಬಾಯ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಯೆತಾಲೊ. ಹಾಂವ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂಚ್ಚ್ ಬಾವೊಜಿನ್ ತಾಕಾ ರದ್ದ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಬಾವೊಜಿಚೆಂ, ವಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಂಪ್ಣೆಚೆಂ ಕಾರ್ ಧುಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಸ್ಸಾಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ವಚೊನ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆನಿ ಕುಮ್ಕೆ ಮನಿಸ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್‌ಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಪಳಂವ್ಕ್. ತಾಂಕಾ ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ಕುಶಿನ್, ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ದಾಡುಂಕ್. ಬಸ್ಸಾಂ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ ಘರಾ ಯೇವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ಬಾವೊಜಿಚ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ಕಾಲಾಕ್ ವೊರೊಂಕ್. ಬಸ್ಸಾಂಚೆ ಡ್ರೈವರ್ ಯೆನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ಇಲ್ಲೊ ತಡವ್ ಜಾಲೊ ತರ್ ಸೆಜಾರ‍್ಚ್ಯಾ ಮಲ್ಭಾರ‍್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಚವ್ಗಾಂ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದಾಡ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಿಂತಿಯಾಚಿ.

ಬಾವೊಜಿ ಆನಿ ವಿಲ್ಮಾ ಮಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ತಾಂಚೊ ನಾಸ್ಟೊ ಸಿಂತಿಯಾನ್ ತಯಾರ್ ಕರ‍್ನ್ ದವರಿಜಯ್. ಬಾವೊಜಿಕ್ ಜಿವಾಚಿ ಆನಿ ಭಲಾಯ್ಕೆಚಿ ಭಿರಾಂತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೊ ದೆವಾಕ್‌ಚ್ಚ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೊ ಮನಿಸ್. ತಾಚೊ ಜೀವ್ ತಾಣೆ ಜೆಜುಕ್‌ಚ್ಚ್ ಸಮರ‍್ಪಿಲ್ಲೊ. ಪುಣ್, ಖಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ನಾಜೂಕಾಯ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾಲೊ. ಮಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫರಾ ಪಾಂಚ್ ಬದ್ಮಾಂ, ದೋನ್ ಖಾಜುರ್, ತೀನ್ ಕಾಜುಚೆ ಮೋಯ್, ಚಾರ್ ವಾಲ್‍ನಟ್, ಇಲ್ಲೆಶ್ಯೊ ಬಿಯೊ ತೊ ಖಾತಾಲೊ. ಹೆಂ ಖೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇಲ್ಲಿಶಿ ಪೊರೆಜ್, ಯಾ ತೀನ್ ಚಾರ್ ಪಾನ್ಪಳೆ ಆನಿ ಚೆಟ್ಣಿ ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಾಂವ್ ಆನಿ ಚರಬ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಲೊಣಿ. ಹೆಂ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಅರ‍್ಧ್ಯಾ ಘಂಟ್ಯಾನ್ ಗ್ರೀನ್ ಟಿ ಯಾ ಉಣ್ಯಾ ಚರ‍್ಚೆಚೆಂ ದೂದ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಚ್ಹಾ.

ವಿಲ್ಮಾಕ್ ಇಲ್ಲೊ ವೆಗ್ಳೊ ನಾಸ್ಟೊ. ಮೊಟಾಯ್ ವಾಡೊಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆಂ ಖಾಣ್ ವಿಂಗಡ್‌ಚ್ಚ್. ವಿಲ್ಮಾ ಕಾಮಾಕ್ ವೆತಾನಾ ತಾಕಾ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಟಿಫಿನ್ ತಯಾರ್ ಕರ‍್ನ್ ದವರುಂಕ್. ಹಿ ಸರ‍್ವ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಿಂತಿಯಾಚಿ.

ಬಾವೊಜಿ ಆನಿ ವಿಲ್ಮಾ ಕಾಮಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಿಂತಿಯಾನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಘರ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್, ವೊಡ್ತ್ ಸಮಾ ಕರುಂಕ್, ಝಾಡಾಂಕ್ ಉದಕ್ ಸೊಡುಂಕ್, ದೊನ್ಪಾರಾಂಚೆ ಜೆವಾಣ್ ತಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಂಜೆಚಿ ತಯಾರಾಯ್.

ಅಶೆಂ ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ರಾತ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಸಿಂತಿಯಾಕ್ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಂವ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಪುರ‍್ಸತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ರಾತಿಕ್ ಬಾವೊಜಿ ಆನಿ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಜೆವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಚ್ಯೊ ಬೊಶಿಯ್ಯೊ ಕಾಡ್ನ್, ಆಮಿಂ ಜೇಂವ್ಕ್.

ಹೆಂ ಪೂರಾ ಜಾತಾನಾ ಮಧ್ಯಾನ್ ಜಾತಾಲಿಚ್ಚ್….

***

ಆಮಿಂ ಯೇವ್ನ್ ದೋನ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ದೋನ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಕಸಿಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ಚ್ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ.

ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ವೊರ‍್ಸಾಂನಿ ಆಮಿಂ ಘರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಕತ್ತ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ದಿಸಾ ಮಿಸಾಕ್ ಮಾತ್ರ್.

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಸಿಂತಿಯಾನ್ ರಡ್ಚೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಸ್‌ಲ್ಲೊಂ – ತೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್.

ಬಾವೊಜಿನ್ ಆನಿ ವಿಲ್ಮಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಘಾಣ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಬಾ ಬರಿ ಪಿಳ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಸುಪರ್‌ವೈಜರ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಡ್ನ್, ಎಕಾ ಕುಲ್ಕಾರಾ ಬರಿ ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ರಾತ್ ವರೇಗ್ ಘೊಳಯಿಲ್ಲೆಂ. ಸುಪರ್‌ವೈಜರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಬಿಲ್ಲೊ, ಬೆಷ್ಟೆಂ ತರ್‌ಯ್ ದಿಲ್ಲೊ ಪಕತ್ತ್ ‘ಒವರ್ ಟಾಯ್ಮ್’ ದಿಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಖಾತಿರ್.

CK01

ಘರಾಂತ್ ಕಾಮಾಕ್ ಬಾಯ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸಿಂತಿಯಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಕಾತ್ತ್ಯಾಬರಿ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಕೋಣ್ ಮೆಳಾತ್ ? ಹಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂಚ್ಯಾ ಅಡ್ಚಣೆಂತ್ ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಕಾಮಾಚೆಂ ಮನಿಸ್ ಬದ್ಲಾಲ್ಲೆಂಯ್ ಆಸಾ… ಆಮಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ದೋನ್ ವರ‍್ಸಾಂ ತಾಂಕಾ ಕಾಮಾಚಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಖಂತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಚ್ಚ್…

“ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ಚಡ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ…. ಹ್ಯಾ ಬಾವೊಜಿನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಗುಲಾಮ್‌ಂಚ್ಚ್ ಕೆಲಾಂ… ತುಂ ಎಕ್‌ಚ್ಚ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕಡೆ ಕಾಮ್ ಸೊದ್ ಯಾ ವರಸ್ ಆಖೇರ್ ಜಾತಾನಾ ಆಮಿಂ ಪಾಟಿಂ ಗಾವಾಕ್ ಯಾ…”

ಸಿಂತಿಯಾಚೆಂ ದೂಕ್ ಆನಿ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಮ್ಜತಾಲೆಂ.

ಪುಣ್, ಆಮ್ಚೆಂಚ್ಚ್ ಘರ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಆಶಾ ಆನಿಕ್‌ಯ್ ಸುಫಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ.

ಬಾವೊಜಿನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ರಾವೊಂಕ್ ಘರ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ವ್ಹಯ್!! ಬಾಡ್ಯಾಚೆಂ ಐವಜ್ ಕಳ್ವಿತಾಲೊ. ಜೆವ್ಣಾಚೊ ಖರ‍್ಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಪುಣ್, ವೀಜ್ ಸಕ್ತೆಚೆಂ ಆನಿ ಉದ್ಕಾಚೊ ವಾಂಟೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಾರ‍್ಕೊ ಕಳ್ವಿತಾಲೊ. ಹರ‍್ಯೆಕಾಕ್ ಬಾವೊಜಿನ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದೀವ್ನ್!! ಮೊಸ್ತು ನ್ಹಯ್ ಇಲ್ಲೆಂ ತರ್‌ಯ್ ದೀಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್!!

ಆಮಿ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವೊರ‍್ಸಾನ್ ಗಾವಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ ಪುಣ್, ವಿಮಾನಾಚ್ಯಾ ಟಿಕೆಟಿಚೊ ಖರ‍್ಚ್ ಆಮಿಂಚ್ಚ್ ದೀಂವ್ಕ್. ತ್ಯಾ ರಜೆಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸಿಂತಿಯಾಕ್ ಸಾಂಬಾಳ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ.

ಆಮ್ಕಾಂ ಉರ‍್ಚೆ ಪಕತ್ತ್ ಮ್ಹಜೊ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಂಬಾಳ್. ಸಿಂತಿಯಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಬಾಳಾಂತ್ ಘರಾಚ್ಯಾ ಭಾಡ್ಯಾಚೊ ವಾಂಟೊ, ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆ ಫೀಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾತಾಕ್ ಕಾಂಯ್‌ಚ್ಚ್ ಮೆಳಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆ

ಇತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಆಡ್ಚಣೆಂತ್ ಆಮ್ಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಪಾಡ್ ಜಾಲಿಚ್ಚ್….. ದೆಕುನ್, ಹಾಂವ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ಕಾಮ್ ಸೊದ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಬಾವೊಜಿಲಾಗಿಂ ಘಾಲ್ಲೊಚ್ಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಟಿಣ್ ತ್ರಾಸಾಕ್ ಕಾರಣ್‌ ಜಾಲೆಂ.

“ಪಳೆಯಾ… ತುಮಿಂ ಬರೆಂ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಆನಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಹಾಂಗಾ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ… ತುಮ್ಕಾಂ ಮ್ಹಿನತ್ ಕಾಡ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಕಾ… ಧರ‍್ಮಾಕ್ ಕೋಣ್ ಸಾಂಬಾಳ್ ದಿತಾ? ಕೊಣ್‌ಂಚ್ಚ್ ದೀನಾ… ಆನಿ … ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಂಪ್ಣೆಚ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ರೆಗ್ರೊ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ತುಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ… ತ್ಯೊ ರೆಗ್ರೊ ತುಕಾ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಯ್ ಪುಣ್ ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾಕ್ ಸರ‍್ವಾಂಕ್ ಎಕ್‌ಚ್ಚ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಸೊಡ್ಚೆಂ ತರ್ ‘ಎನ್.ಒ.ಸಿ’ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ‘ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ್’ ಮಾತ್ರ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ನಾ… ತುಮಿಂ ಪಾಟಿಂ ಗಾವಾಕ್‌ಚ್ಚ್ ವಚಾಜಯ್…”

ಭಾಗೆವಂತ್ ಮನಿಸ್… ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರಿ… ಆಮ್ಚೆರ್ ದಯಾ ದವರ‍್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿಂ ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್… ಆಮಿಂ ಜಿಣಿ ನಂದನ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಸಮ್ಮತಿ ಪತ್ರ್ ‘ಎನ್.ಒ.ಸಿ.’ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿಂ ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಪುಣ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭರ‍್ವಸ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಉಜ್ಯಾರ್ ಲಾಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಜಾಲೆಂ. ಆಮಿಂ ಬಾವೊಜಿಚೆ ಪಾಯ್ ಧರುನ್ ಸಲ್ವಾಲ್ಲ್ಯಾಂವ್…

ತೊ ಒಪ್ಪಾಲೊಚ್ಚ್ ನಾ… ತಾಚೆಂ ಮನ್ ಕಳ್ವಳ್ಳೆಂ ನಾ…

ಆಮಿಂ ಪಾಟಿಂ ಗಾವಾಕ್‌ಚ್ಚ್ ವಚೊಂಕ್ ನಿರ‍್ಧಾರ್ ಕೆಲೊ…

***

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಂನಿ ಆಮ್ಚೆಂ, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಮಧ್ಲೆಂ ಆನಿ ಬಾವೊಜಿಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಮಧ್ಲೆಂ, ಉಲವ್ಣೆಂ ಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಆಮಿಂ ಪಾಟಿಂ ಗಾಂವಾಕ್ ವೆತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಬಾವೊಜಿ ದೆದೆಸ್ಪಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತಸಲಿಂ ಹೆರಾಂ ಮನ್ಶಾಂ ಮೆಳ್ಚಿಂ ನಾಂತ್ ತೊ ಜಾಣಾಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ…

“ತುಮ್ಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಬರೆಂ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಇತ್ಲೊ ಖರ‍್ಚ್ ಕರ‍್ನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಹಾಡ್ಲೆಂ… ಏಕ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹಾಡಿಜಯ್ ತರ್ ಕಿತ್ಲೊ ಖರ‍್ಚ್ ಆಸಾ ತೆಂ ತುಂಮಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನೆಣಾಂತ್ ತರ್‌ಯ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ… ತುಮಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಅನುಪ್ಕಾರಿ ಮನ್ಶಾಂ… ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಟಿಣಾಯೆನ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್… ಪುಣ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಹಾಂವ್ ತೆಂ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ‍್ತಾಂ…” ಬಾವೊಜಿ ಉಂಚಾಬಳ್ ಜಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ವಿಲ್ಮಾಂಯ್…

“ತುಂವೆ ಆಮ್ಕಾಂ ಉದ್ದಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂಯ್ ನ್ಹಯ್ ಬಾವೊಜೆ…” ಹಾಂವ್ ಕಟಿಣಾಯೆನ್ ಉಲಯ್ಲೊಂ. “ತುಜೆಂ ಬಿಸ್‌ನೆಸ್ ವಾಡಯ್ಜಯ್… ತುಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಸುಖಾನ್ ಆಸಾಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂಯ್… ಕಸಲೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ತುಮ್ಚೆಂ??? ತುಮ್ಕಾಂ ಸದಾಂಯ್ ಮಾಗಾಜಯ್… ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಖಾಕೆಂತ್ ದವರ‍್ಲಾ… ಕ್ರೀಸ್ತ್ ತುಮ್ಚೊ ಮಾತ್ರ್… ಆಮ್ಕಾಂ ಸುಕ್ರಾರಾ ಎಕಾ ಮಿಸಾಕ್ ವಚೊಂಕ್‌ಯ್ ಪುರ‍್ಸತ್ ನಾ… ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಮೊಡೆಂ ಆಮಿಂ ರಾಕೊಂಕ್ ಆಸಾ…”

CK05

ಉಲವ್ಣೆಂ ಬಳ್ವಂತ್ ಜಾತಾನಾ ಸಂಬಂಧಾಚೊ ಖಾಟ್ ತುಟ್‌ಲ್ಲೊ… ಆಮಿಂ ದುಸ್ಮಾನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂವ್… ಎಕಾಚ್ಚ್ ಪಾಕ್ಯಾ ಪಂದಾ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿಂ ದೋನ್ ದುಸ್ಮಾನಾಂ ಸಾರ‍್ಕಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂ…

“ತುಮಿಂ ಪಾಟಿಂ ವಚ್ಯೆತ್… ತುಮಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಖಾತಿರ್ ಮಸ್ಕತಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾತ್ ನ್ಹಯ್… ಪುಣ್, ತುಮ್ಚ್ಯಾಚ್ಚ್ ಖಾತಿರ್…” ಬಾವೊಜಿನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚೆಂ ಮಸ್ಕತಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್ ತುಟೊನ್ ಗೆಲೆಂ ತೆಂ ಖರೆಂ

ಆನಿ ಖರೆಂಚ್ಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ…

ಬಾವೊಜಿನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ಹೆರಾಂ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿಚ್ಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕರ‍್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್… ಆನಿ ತಸೆಂಚ್ಚ್ ಕೆಲೆಂ…

ಆಮಿಂ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾಂ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲಿ ಇಜಾ ತಾಣೆ ದಿಲಿ… ಚವ್ಗಾಂ ಜಣಾಂಕ್ ಎಕಾ ಕುಡಾಂತ್‌ಚ್ಚ್ ದವರ‍್ಲೆಂ… ಜೆವಾಣ್ ಸಯ್ತ್ ತಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾ ಜಾಲೊ… ಆಮಿಂ ಸೊಸ್ಲೆಂ… ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ವಚಾಜಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ… ಸುಟ್ಕಾ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ… ಭುರ‍್ಗಿಂ ರಡ್ತಾಲಿಂ ಪುಣ್, ಆಮಿಂ ಸಮಧಾನೆನ್ ಜಿಯೆಲ್ಯಾಂವ್…

ಆಮ್ಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಸಯ್ತ್ ಸಾರ‍್ಕೆ ದಿಲೆ ನಾಂತ್… ತಾಚೆಂ ಹಣೆಬರಫ್ ಹೆರಾಂ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಮ್ಕಾಂಯ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂ…

ಆನಿ ಆಮಿಂ ಮಸ್ಕತ್ ಸಾಂಡುನ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾನಾ, ತಾಣೆ ಆಮ್ಕಾಂ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ‍್ಲೆಂ ನಾ… ಬಗರ್ ಉಲಯ್ಲೊ… ತೊಚ್ಚ್ ಸಾದೊ ಜಿನೊಸ್… ತಿಚ್ಚ್ ಸಾದಿ ಉಲವ್ಣ್ಯಾ ರೀತ್…

“ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾಚ್ಚ್ ನಾಂವಾನ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ತಾಂ… ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯಿಂಚ್ಚ್ ಪಾಡ್ ನಾ… ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಯ್ ನಾ… ಆಮಿಂ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಭಗ್ಸಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್‌ಂಚ್ಚ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್ ಶಿಕಯ್ಲಾಂ… ತುಮ್ಕಾಂ ಹಾಂವೆ ಭಗ್ಸಿಲಾಂ… ತುಮಿಂ ಬರೆ ಜಾಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿಂ ಆಶೆಂವ್ಚೆಂ…”

ಪಯ್ಸ್ ರಾವೊನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾವೊಜಿಚ್ಯಾ ಆಖ್ರೇಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಹಿವಾಳೊನ್ ಗೆಲಿಂ… ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಹಿಮ್ಸಾಣ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಚ್ಚ್… ಗಲೀಜ್ ಹಿಮ್ಸಾಣ್…

” ಫೂಣ್, ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಭಗ್ಸಿನಾ… ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲಾಜರಸ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ… ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತ್‌ಯ್ ತುಕಾ ಭಗ್ಸಿನಾ ಜಾಂವ್… ” ಹಾಂವೆ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ಕೊಡ್ಸಾಣೆನ್ ಆನಿ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಭರ್‌ಲ್ಲಿ ದೂಕ್ ಸೊಸುಂಕ್ ತಾಂಕಾ ನಾಸ್ತಾನಾ…

ಆನಿ ಆಮಿಂ ಮಸ್ಕತ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ವಚೊಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ‍್ಲ್ಯಾಂವ್…..

► ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್, ಕೈಕಂಬ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

75% feel thumbs up. And how do you feel?
49 :thumbsup: Thumbs up
4 :heart: Love
1 :joy: Joy
2 :heart_eyes: Awesome
3 :blush: Great
5 :cry: Sad
1 :rage: Angry

3 comments

 1. Mark Anthony

  People at times employ lesser fortunate relatives. The original thought and the intention may have been noble. But more often than not it does not prove to be a good experience for both parties. Thank you Clarence for another beautiful story.

  5
  1
 2. mm

  ವ್ಹೆವಾರ್ ದುಸ್ರೊ ಆನಿ ದೆವಾಸ್ಪೊಣ್ ದುಸ್ರೆಂ. ದೊನೀ ಭರ್ಶಿನಾಸ್ಚಿ ಕಲಾ ಕರಗತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಲಾಜಾರಸ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾಕ್ ಸಲಾಮ್!

  1
  1
 3. Good read, high on verisimilitude.

  2
  2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.