ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -45

‘ಛೆತಾವ್ಣಿ? ಪುಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್?’

‘ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜಿ ಗರ‍್ಜ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತು೦ವೆ೦ ಜೀವ೦ತ್ ಆಸಾಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸ್ವಾರ‍್ಥಿ ಉದ್ದೇಶಾನ್.’

‘ಅಸಲೆ೦ ಉಲವ್ಣೆ೦ ಆಮ್ಕಾ೦ ಖ೦ಯ್ಸರಿ ವರುನ್ ಪಾವಯ್ನಾ, ಈವಾ.’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦ ಖಿಣಾ ಭಿತರ್ ಆಪ್ಲೊ ತಾಳೊ ಬದ್ಲುನ್.

‘ವ್ಹಾ!’ ತೆ೦ ಉದ್ಗಾರ‍್ಲೆ೦. ‘ಹ್ಯಾಚ್ ತುಜ್ಯಾ ಜಿನೊಸಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತೆ೦ ಪಿಶೆ೦ ಹೆಲೀನಾ ತುಜೆರ್ ತೊವ್ತಾ ಆನಿ ಮೊರ‍್ತಾ ಆನಿ ತೆ೦ ರಮೋನಾ ರಸ್ತ್ಯಾ ಮದೆ೦ಚ್ ತುಜೆ ಖಾತಿರ್ ವಿವಸ್ತ್ರ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾ!’

‘ಆನಿ ತು೦?’

‘ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿ೦ ಹ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ ತುಜ್ಯಾ ಸವಲಾಚಿ ಜಾಪ್ ನಾ, ರಿಚರ‍್ಡ್.’ ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಆಪಾಪಿ೦ಚ್ ಭರೊನ್ ಆಯ್ಲೆ. ‘ಹಾ೦ವೆ೦ ಕಿತೆ೦ಯಿ ಮ್ಹಳೆ೦ ತರಿ ಎಕ್ ಸ೦ಗತ್ ಮಾನುನ್ ಘೆತಾ೦-ತುಜ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾ೦ತ್ ಕಸಲಿಗಿ ಸಕತ್ ಆಸಾ. ತು೦ ಕೋಣ್, ತುಜಿ ಚರಿತ್ರಾ ಕಸಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾ೦ವ್ ನೆಣಾ೦ ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ರಿಚರ್ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆ೦ಟಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನ್ಯೇಕ್ಲೊ ರಿಚರ‍್ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆ೦ಟ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾ೦ವ್ ಜಾಣಾ೦. ತೆಚ್ಚ್ ಖಾತಿರ್ ಹಾ೦ವ್ ತುಜೆಸರ‍್ಶಿ೦ ಆಯ್ಲ್ಯಾ೦.’

ರಿಚರ‍್ಡಾನ್ ಕಿತೆ೦ಚ್ ಮ್ಹಳೆ೦ ನಾ.

ಈವಾನ್ ಉಲ೦ವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆ೦.

ಸ್ಕಾಯ್‌ಪಾರ‍್ಕಾ೦ತ್ಲ್ಯಾ ಪಾರ್ಟಿ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ಲೆ೦ ಸುರು ಕರುನ್ ಡಾಯ್ನಿ೦ಗ್ ಟೇಬಲಾವಯ್ಲ್ಯಾ ಪಿಸುಡ್ಣೆ ಪರ‍್ಯಾ೦ತ್ಲೆ೦ ಸರ‍್ವ್, ಕುಸ್ಕುಟ್ ವಿವರ್ ಸೊಡಿನಾಸ್ತಾ೦ ತಾಣೆ ಸಾ೦ಗ್ಲೆ೦.

ತಾ೦ಚೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಸುಕ್‌ಲ್ಲೆ. ವಿಚಾರಿನಾಸ್ತಾ೦ಚ್ ರಿಚರ್ಡಾನ್ ಈವಾಕ್ ಜಿನ್ನ್-ಟೊನಿಕ್ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ವೊಡ್ಕಾ ತಯಾರ್ ಕೆಲೊ.

‘ಹೆ೦ ಸರ‍್ವ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಪರ‍್ಕಿ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾ೦ಗ್ತಾಯ್?’ ರಿಚರ‍್ಡಾನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆ೦ ಗ್ಲಾಸ್ ಈವಾಕ್ ದೀವ್ನ್.

‘ಜೆರೊಮಾಥ೦ಯ್ ಲ೦ಯ್ಗಿಕತಾ ನವ್ಯಾನ್ ಜಾಗಿ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ನಾ, ರಿಚರ್ಡ್!’ ತಾಣೆ ದಾಡಾಮಾ೦ ಅಡ್ಚಿಲಿ೦. ‘ತಾಚೆ೦ ಅಸಹಾಯಕ್ಪಣ್ ಆತಾ೦ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಆನಿ ಹಗೆ೦ ಜಾವ್ನ್ ಜಾಗೆ೦ ಜಾಲಾ೦. ತಾಕಾ ಫಕತ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಹಾ೦ವೆ೦ ಸರ‍್ವಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಮೆಥ್ಯು ಸಾ೦ಗಾತಾ ವಚು೦ಕ್. ತಶೆ೦ಚ್ ಜಾಲೆ೦. ಹಾ೦ವ್ ಮೆಥ್ಯು ಸಾ೦ಗಾತಾ ಗೆಲಿ೦…’

ತೆ೦ ಖಿಣ್‌ಭರ್ ರಾವ್ಲೆ೦.

ಪುಣ್ ರಿಚರ‍್ಡಾನ್ ‘ತೆ೦’ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆ೦ ನಾ.

‘ಮೆಥ್ಯುಕ್, ತುಕಾ ಆನಿ ಒಸಿಸಾಕ್ ನಾಸ್ ಕರು೦ಕ್ ತೊ ತಯಾರ್ ಜಾತೆಚ್ಚ್ ಆಸಾ, ದೆಕುನ್…ಚತ್ರಾಯ್!’

‘ತಾಕಾ ಮ್ಹಜೆರ್ ಸುರ‍್ವೆಥಾವ್ನ್೦ಚ್ ಝಾಳ್ಕಾಯ್ ಆಸಾ.’ ಕಳಯ್ಲೆ೦ ರಿಚರ್ಡಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೊಟಾ೦ ಮದೆ೦ ಖ್ಹೆಳವ್ನ್. ‘ತು೦ವೆ೦ ಸಾ೦ಗ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾ೦ಯ್ ನವೆಸಾ೦ವ್ ನ್ಹಯ್.’

‘ತು೦ ತುಕಾಚ್ ಫಟಯ್ತಾಯ್, ರಿಚರ‍್ಡ್.’

‘ತಶೆ೦ ತರ್, ಕಸಲಿ ಜಾಪ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ತುಕಾ ದೀಜೆ?’

‘ಹಾ೦ವ್ ನೆಣಾ೦,’ ಈವಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ, ಆಪ್ಲಿ ದೀಷ್ಟ್ ಶೂನ್ಯ್ ಕರುನ್. ‘ಪುಣ್ ಹಾ೦ವ್ ತುಜ್ಯಾ ಸ್ಟುಡಿಯೊ ಎಪಾರ್ಟ್‌ಮೆ೦ಟಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ೦ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಜೆರೊಮ್ ಕಿತೆ೦ ಕರಿತ್‌ಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಚಿ೦ತಾಲಿ೦.’

‘ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಗ್ಯಾ೦ಗ್ ರೇಪ್!’ ತಕ್ಷಣ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ರಿಚರ‍್ಡಾನ್. ‘ಹಿ ಭೆಟ್ ತಾಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್ ಪಡಾಶಿ ಫಾವೊತಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಕೆಲ್ಯಾಯ್?’

‘ಮತ್ಲಬ್?’

ರಿಚರ್ಡಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ. ಆಪ್ಲೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಖಾಲಿ ಕರುನ್ ತೆ೦ ಉಟ್ಲೆ೦. ರಿಚರ‍್ಡಾಚೆ೦ ಫೋನ್ ವಾಪರ‍್ನ್ ತಣೆ ಕೊಲ್-ಟೆಕ್ಸೆಕ್ ಆಪಯ್ಲೆ೦. ‘ಹಾ೦ವ್ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ೦ಗಿ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ.’

‘ಮ್ಹಾಕಾಯಿ ತಶೆ೦ಚ್ ಭೊಗ್ತಾ,’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ರಿಚರ್ಡ್. ದಾರಾಚೊ ಲ್ಯಾಚ್ ಕಾಡ್ನ್ ಈವಾ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೆ೦.

ಬಿಲ್ಡಿ೦ಗಾ ಭಾಯ್ರ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಈವಾಚಿ ಟೆಕ್ಸಿ ಯೆ೦ವ್ಕ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತಾಚೆ ಮತಿ೦ತ್ ಮಿಶ್ರಿತ್ ಭೊಗ್ಣಾ೦ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ೦. ತಾಚಿ ಹಿ ಭೆಟ್ ಜೆರೊಮಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾ೦ವ್ಚಿಚ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕಸಲಿಚ್ ಹಮಿದಾರಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಹೆ೦ ಜಾಣಾ೦ ಆಸುನ್‌ಯಿ ತಾಣೆ ರಿಚರ್ಡಾಕ್ ಭೆಟ್ಚಿ ರಿಸ್ಕ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿ.

ಹೆರ್ ವಾಟ್ ತಾಕಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ.

ಚಿ೦ತ್ನಾ೦ನಿ ಬುಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾ೦ಯಾ೦ ಮುಳಾ೦ತ್‌ಚ್ ಟೆಕ್ಸಿ ಯೆವ್ನ್ ರಾ೦ವ್ಚೆ೦ ವರೇಗ್ ಕಳ್ಳೆ೦ ನಾ. ಯೆಕಾಚಾಣೆ ಜಾಗ್ ಜಾವ್ನ್ ತೆ೦ ಸನಿನ್ ಜಾಲೆ೦ ಆನಿ ಟೆಕ್ಸೆ೦ತ್ ಬಸ್ಲೆ೦. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಠಿಕಾಣ್ಯಾಚೊ ವಿಳಾಸ್ ತಾಣೆ ಚಾಲಕಾಕ್ ದಿಲೊ.

ತಾಚಿ ಟೆಕ್ಸಿ ಚಾಲು ಜಾತಾನಾ, ದೋನ್ ಕಾರಾ೦ ಮದೆ೦ ‘ರಿವರ‍್ಸ್’ ಪಾರ‍್ಕಿ೦ಗ್ ಕರುನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಕಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆ೦ ಆನಿ ಈವಾಚ್ಯಾ ಟೆಕ್ಸೆಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರು೦ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ೦. ಆತಾ೦ಯಿ ಹ್ಯಾ ಕಾರಾಚೆ೦ ಗುಮಾನ್ ಈವಾಕ್ ಗಮ್ಲೆ೦ ನಾ.

…….

‘ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲೆ೦ಯ್?’ ಆಪ್ಲೆ೦ ಮಾತೆ೦ ಉಬಾರಿನಾಸ್ತಾ೦ ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆ೦. ‘ತುಜೊ ಜಾಗೊ ಟೆಲೆಫೋನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇ೦ಜಾಲಾಗಿ೦ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ವಿಸರ‍್ಲೆ೦ಯ್?’

‘ವ೦ಡರ್‌ಪುಲ್!’ ಉದ್ಗಾರ‍್ಲೆ೦ ಒಪರೇಟರ್. ‘ಮಾತೆ೦ ಉಕಲ್ನಾಸ್ತಾ೦ಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪರ‍್ಪ್ಯೂಮಾಚ್ಯಾ ಪರ‍್ಮಳಾನ್೦ಚ್ ಹಾ೦ವ್ ತುಜ್ಯಾ ಕೆಬಿನಾ೦ತ್ ರಿಗ್ಲ್ಯಾ೦ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ ಕಳ್ಟಾ, ಮಿ|ಲಾಜ್ರಾ?’

‘ತು೦ ತುಜಿ ಗಡ್ ಮಿರ‍್ವತಾಯ್, bloody bitch!’

‘ತು೦ವೆ೦ಯಿ ಗಡ್ ಉತ್ರೊ೦ಕ್ ಹಾ೦ವ್ ಕೆದಳಾ ಆಡಾಯ್ತಾ೦, ಮಿ|ಲಾಜ್ರಾ?’ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾ೦ತ್ ಮಾದಕ್ ಲಳ೦ವ್ಚೆ೦ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆ೦. ‘ಸ್ಕಾಯ್‌ಪಾರ‍್ಕಾ೦ತ್ಲ್ಯಾ ಪಾರ‍್ಟಿ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ತು೦ವೆ೦ ಕೊವೆ೦ತಾಚ್ಯಾ ಮಠ್ವಾಸಿಪರಿ೦ ಜಾ೦ಗೊ ಅ೦ರ‍್ದುನ್ ಬಸ್ಚೆ೦….ಚೆ, ಚೆ…’

‘ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ೦ಯ್?’

‘ಎಕ್ ಬರಿ ಖಬರ್ ದೀ೦ವ್ಕ್!’

‘ಕಸಲಿ?’ ಆತಾ೦ ಜೆರೊಮಾನ್ ಮಾತೆ೦ ಉಕಲ್ಲೆ೦. ಒಪರೇಟರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಡೆಸ್ಕಾಚೆರ್ ಭಾಗ್ವೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦. ಬ್ರಾ ಘಾಲ್ಚಿ ಸವಯ್ ತಾಕಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಚಿ೦ ಸುಪುಷ್ಟ್ ಸ್ಥನಾ೦ ಆನಿ ತಾ೦ಚೊ ಪೂರ‍್ಣ್ ದಳ್ಬಾರ್ ಪಾತಳ್ ಬ್ಲಾವ್ಜಾ೦ತ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ.

‘ಎಕ್ ಫೋನ್ ಕೊಲ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ೦….ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇ೦ಜಾ೦ತ್ಲ್ಯಾನ್….’

‘ಕೊಣಾಚೆ೦?’

‘ಹು೦! ಮಿಸೆಸ್ ಲಾಜ್ರಾಚೆ೦…ಮ್ಹಣ್ಜೆ, ಈವಾಚೆ೦!’

‘ಮ್ಹಾಕಾ ದೀ೦ವ್ಕ್‌ನಾ೦ಯ್?’

‘ಈವಾನ್ ತುಕಾ ವಿಚಾರು೦ಕ್ ನಾ.’

‘ತರ್?’

‘ರಿಚರ‍್ಡ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್, ರಿಚರ‍್ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆ೦ಟ್…ಆಮ್ಚೊ ಚಿಟ್ಟೊ ವಾಗ್….ತಾಕಾ ವಿಚಾರ‍್ಲೆ೦….’

‘ಆತಾ೦ ತೊ ವಾಗ್‌ಚ್ ಜಾಲೊ?’

‘ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾ೦ಕ್ ಪಡತ್ ತರ್, ಮಿ|ಲಾಜ್ರಾ, ಹಾ೦ವ್ ಖ೦ಚಾ ಉ೦ದ್ರಾಕ್‌ಯಿ ವಾಗ್ ಕರು೦ಕ್ ಸಕ್ತಾ೦!’

‘ತಾ೦ಚೆ೦ ಉಲವ್ಣೆ೦ ಆಯ್ಕಾಲೆ೦ಯ್?’ ಜೆರೊಮಾಚೊ ತಾಳೊ ಶಾ೦ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ, ಮೋತ್ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ತಾಲಿ.

‘ಹು೦, ವ್ಹಯ್,’ ನಿರ‍್ಗಮನಾನ್‌ಶೆ೦ ತಾಣೆ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೊಟಾ೦ಚ್ಯಾ ನಾಕ್ಷೆ೦ಕ್ ಪಳೆವ್ನ್. ‘ಆನಿ ಅರ‍್ಧ್ಯಾ ಘ೦ಟ್ಯಾನ್ ತಿ೦ ಭೆಟ್ತಾತ್….ರಿಚರ‍್ಡಾಚ್ಯಾ ಸ್ಟುಡಿಯೊ ಎಪಾರ‍್ಟ್‌ಮೆ೦ಟಾ೦ತ್. ವ೦ಡರ್‌ಫುಲ್ ನ್ಹಯ್‌ಗೀ?’

‘ಫೋನ್ ಕೆದಳಾ ಆಯಿಲ್ಲೆ೦?’

‘ದೋನ್-ತೀನ್ ಮಿನುಟಾ೦ ಜಾಲಿ೦ ತಿತ್ಲಿ೦ಚ್.’

ಜೆರೊಮಾನ್ ದೋನ್ ಖಿಣಾ೦ಭರ್ ಚಿ೦ತ್ಲೆ೦. ‘ರಿಚರ‍್ಡ್ ಆಸಾ ಯಾ ಗೆಲೊ?’

‘ಪಾರ‍್ವ್ಯಾಪರಿ೦ ಉಬೊನ್೦ಚ್ ಗೆಲೊ.’ ಚಿಡಾಯ್ಲೆ೦ ಒಪರೇಟರಾನ್.

‘ವಚ್ ಆನಿ ತುಜೆ೦ ತೋ೦ಡ್ ಬ೦ದ್ ದವರ್. ತುಜೆ೦ ಹಿಸಾಬ್ ಹಾ೦ವ್ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಪಳೆತಾ೦.’

‘ಹಾ೦ವೆ೦ ಕೆದಳಾ ದರ‍್ವಡ್ ಕೆಲಿ, ಮಿ|ಲಾಜ್ರಾ? ಪಳೆತಾಯ್ ತರ್ ಸರ‍್ವ್ ದಾಕ೦ವ್ಕ್ ಹಾ೦ವ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾ೦!’

‘ಗೆಟ್ ಆವ್ಟ್ you fuckin bitch!’

ತೆ೦ ಪಾಟ್ ಘಾಲುನ್ ಗೆಲ್ಲೆ೦ಚ್ ಜೆರೊಮ್ ಉಟ್ಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕೆಬಿನಾ೦ತ್ಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಹೆಲೀನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಆನಿ ಮೆಥ್ಯು ಭಿತರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಜಾಯ್ಜೆ. ಪಾ೦ಚ್ವೆ ಮಾಳಿಯೆರ್ ಆಸ್ಚೊ ರಿಚರ‍್ಡ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕೆಬಿನಾ೦ತ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಖಚಿತ್ ಕರುನ್೦ಚ್ ತೆ೦ ಒಪರೇಟರ್ ಜೆರೊಮಾ ಸರ‍್ಶಿ೦ ಆಯಿಲ್ಲೆ೦. ಭಾರಿಚ್ ಡೇ೦ಜರ್ ಚಲಿ, ಆಪ್ಣೆ೦ ತಾಚೆರ್ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್‌ಚ್ ಖಾಬೂ ದವ್ರಿಜೆ, ಜೆರೊಮಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಛೆತಾವ್ಣಿ ದಿಲಿ. ವೆವೆಗ್ಳಿ೦ ಕೆಬಿನಾ೦ ಉತ್ರೊನ್ ತೊ ಎಕಾ ಪಾಸಾಯೆ೦ತ್ ಪಾವ್ಲೊ ಆನಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಧರುನ್ ಒಸಿಸ್ ಕ೦ಪೆನಿಚ್ಯಾ ಥಳಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊ.

ಥ೦ಯ್ಸರ್ ಎಕ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೋನ್ ಬೂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦. ಭಿತರ್ ರಿಗೊನ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಲ್ಸಾ೦ತ್ಲೆ೦ ಎಕ್ ನ್ಹಾಣೆ೦ ವಿ೦ಚ್ಲೆ೦ ಆನಿ ರಿ೦ಗ್‌ಟೋನ್ ಯೆತೆಚ್ ಫೋನಾ೦ತ್ ರಿಗವ್ನ್ ಎಕ್ ನ೦ಬರ್ ದಾಕಯ್ಲೆ೦.

‘ಗ್ಲೋಬ್ ಪರ‍್ಸನಲ್ ಸರ‍್ವಿಸಸ್,’ ಎಕೆ ಚಲಿಯೆಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕಾಲೊ. ‘May I help you?’

‘ಮೆಲ್ಕಮ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.’

‘ತುಮಿ ಕೋಣ್ ಮಾನೆಸ್ತ್?’

‘ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾ.’

ಕ್ಲಿಕ್ ಕ್ಲಿಕ್

‘ಮೆಲ್ಕಮ್ here.’

‘ಮೆಲ್ಕಮ್, ಹಾ೦ವ್ ಜೆರೊಮ್’ ರಿಸೀವರಾ೦ತ್ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೊ ಜೆರೊಮ್. ‘ಆತಾ೦ ಹಾ೦ವೆ೦ ಸಾ೦ಗ್ಚೆ೦ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಆಯ್ಕ್.’

ಆನಿ ಮೆಲ್ಕಮಾನ್ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಆಯ್ಕಾಲೆ೦.

‘ಹೆರ್ ಕಾ೦ಯ್?’ ಆಯ್ಕೊನ್ ಜಾತೆಚ್ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ‍್ಲೆ೦.

‘ತಿತ್ಲೆ೦ಚ್, ಪುಣ್ ಚತ್ರಾಯ್.’

‘ಸಾ೦ಗಾಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗರ‍್ಜ್ ನಾ!’ ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಖಡ್ಪ್ ಜಾಪ್ ಆಯ್ಲಿ.

…………..

ತ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್‌ನ್ಯಾಚಿ ಧಾ ತಾರಿಕ್ ಉದೆಲಿ.

ಈವಾನ್, ರಿಚರ‍್ಡಾಚ್ಯಾ ಸ್ಟುಡಿಯೊ ಎಪಾರ್ಟ್‌ಮೆ೦ಟಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ೦ನಿ ಹಿ ಧಾ ತಾರಿಕ್ ಉದೆಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಅಪರಿಚಿತ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲ್ಲೊ ವೀಜೆಚ್ಯಾ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಚೊ ಟೆ೦ಡರ್ ಫಾಲ್ಯಾ೦, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಇಕ್ರಾ ತಾರಿಕೆರ್ ಕ್ಲೋಜ್ ಜಾತೊಲೊ.

ಆಜ್ ಧಾ ತಾರಿಕ್.

ತೊ ಅಪರಿಚಿತ್ ಫೊಕಾಣಾ೦ ಕರಿನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ತರ್ ತಾಚೆ೦ ಕೊಲ್ ಸಕಾಳಿ೦ಚ್ ಯೇಜೆ. ರಿಚರ‍್ಡಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ವಿ೦ಚವ್ಣೆ ಕೆಲ್ಲಿ ವ್ಹಯ್ ಪುಣ್ ಈವಾಚೆ ಭೆಟೆ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ರಿಚರ್ಡಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖ್ಹೆಳಾಚಿ ದಿಶಾ ಬದ್ಲಿಲ್ಲಿ.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲೆಕಾನುಸಾರ್ ಟೆ೦ಡರಾ೦ತ್ ಭರಿಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಆಯ್ವಜ್ ತಾಣೆ ನಿಘ೦ಟ್ ಕೆಲ್ಲೆ೦. ತ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ತಾಳ್ ಪಡಾಸಾರ‍್ಕ್ಯೊ ದೋನ್ ಬೆ೦ಕ್ ಗ್ಯಾರೆ೦ಟಿಯಿ ತಯಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ಪುಣ್ ಆತಾ೦ ಸವಾಲ್ ಉಟ್‌ಲ್ಲೆ೦-ತ್ಯಾ ಅಪರಿಚಿತಾಕ್ ಆಪ್ಣೆ೦ ನಿಘ೦ಟ್ ಕೆಲ್ಲೆ೦ ನಖ್ಖಿ ಆಯ್ವಜ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾ೦ಗಾಜೆ?

ತಾಣೆ೦ ಆಪ್ಲೊ ಡೆಸ್ಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಚಾಲು ಕೆಲೊ, ಥೊಡಿ೦ ಲೆಕಾ೦ ಕೆಲಿ೦ ಆನಿ ಎಕ್ ಆಯ್ವಜ್ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪೇಪರ್‌ಪೆಡಾಚೆರ್ ಗಿಚ್ಚಿಲೆ೦.

ಉಪ್ರಾ೦ತ್, ಫೋನಾಚೆರ್ ದಿಷ್ಟ್ ಖ೦ಚವ್ನ್ ನಿರೀಕ್ಷಣೆನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾ೦ ಆದ್ಲಿ ಈವಾಚಿ ಭೆಟ್ ಮತಿಕ್ ಆಯ್ಲಿ-

ಹೆಲೀನಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಹ್ಯೆ ದುಸ್ರ್ಯೆ ಸ್ತೀಯನ್ ತಾಚೆಲಾಗಿ೦ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಉಲ೦ವ್ಚೆ೦. ಚಡ್‌ಉಣೆ ಹೆಲೀನಾನ್ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲಿ೦ಚ್ ಉತ್ರಾ೦ ಈವಾನ್ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲಿ೦. ‘ತುಕಾ ನೀಟ್ ಮುತೊ೦ಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ ಯಾ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಸವಾಲ್.’ ಹೆ೦ ನಿಹಾಳ್ನ್ ತೊ ಹಾಸ್ಲೊ…ಪೊಕೊಳ್ ಮನಿಸ್, ಮಿಸ್ತೆರಾಭರಿತ್ ಎಕ್ ಧಾ೦ಕಾಣ್. ತೊ ಉಟ್ಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕೆಬಿನಾಚ್ಯಾ ಜನೆಲಾ ಸರ‍್ಶಿ೦ ಗೆಲೊ. ಒಸಿಸ್ ಕ೦ಪೆನಿ೦ತ್ಲೆ೦ ಚಿಟ್ಟ್ಯಾ ವಾಗಾಚೆ೦ ಪೀಲ್. ಈವಾಕ್ ಕಸಲಿ ಮಜತ್ ಜಾಯ್ ಪಡತ್‌ಗಾಯ್? ಖ೦ಡಿತ್, ಈವಾನ್ ಸಾ೦ಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾಕಿ ಸಾ೦ಗಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦ಚ್ ಚಡ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಜಾಣಾ೦ ಜಾಲ್ಲೊ. ಭೋವ್‌ಶಾ, ಹೆಲೀನಾನ್೦ಚ್ ತಾಕಾ ಸರ‍್ವ್ ಸಾ೦ಗ್‌ಲ್ಲೆ೦, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚೆ೦ ಸರ‍್ವ್ ಸಾ೦ಗ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಪುಣ್ ಹೆಲೀನಾಕ್ ಕಳಿತ್‌ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦ಚ್ ಸಬಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಜಾವ್ಯೆತ್.

ಯೆಕಾಚಾಣೆ ತಾಕಾ ರಮೋನಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯಾ ಮೃಗಾಲಯಾ೦ತ್ಲಿ ಆನ್ಯೇಕ್ ಜ೦ತು. ಯೆದೊಳ್ ಪರ‍್ಯಾ೦ತ್ ಸುಟಾವ್ಯಾ ರಿತಿರ್ ತಿ೦ ಮುಖಾಮುಕಿ೦ ಜಾ೦ವ್ಕ್‌ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ೦. ರಿಚರ‍್ಡಾನ್ ಜನೆಲಾಚ್ಯಾ ಗ್ರಿಲ್ಲಾಕ್ ಆಪ್ಲೆ ಹಾತ್ ಖ್ಹೊವಯ್ಲೆ ಆನಿ ತಾಣೆ ಫುಡೆ೦ ಕಸಲೆ೦ಯಿ ಚಿ೦ತ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆ೦ಚ್ ಫೋನ್ ವ್ಹಾಜ್ಲೆ೦.

‘ರಿಚರ‍್ಡ್ ಹಾ೦ಗಾಸರ್.’ ತಾಣೆ ರಿಸೀವರ್ ಉಕಲ್ನ್ ಮ್ಹಳೆ೦.

‘ಹಾ೦ವ್ ಜಾಣಾ೦,’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೆವ್ಶಿಲೊ ತಾಳೊ. ‘ತಯಾರ್ ಆಸಾಯ್?’

‘ವ್ಹಯ್.’

‘ಆಯ್ವಜ್?’ ತ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾ೦ತ್ ಆತಾ೦ ವಿರರಾಯ್ ಝಳ್ಕಾಲಿ ರಿಚರ‍್ಡಾಕ್. ‘ಹಿ ಲಾಯ್ನ್ ತುಜಿ ಡಾಯ್ರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾ೦ವ್ ಜಾಣಾ೦. ಪುಣ್ ಹಿ ಲಾಯ್ನ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಶೆ೦ ಪಾತ್ಯೆ೦ವ್ಚಿ೦?’

ಖಿಣ್‌ಭರ್ ಚಿ೦ತುನ್ ರಿಚರ‍್ಡಾನ್ ಪೇಪರ್ ಪೆಡಾಚೆರ್ ಆಪ್ಣೆ೦ ಗಿಚ್ಚಿಲ್ಲೆ೦ ಆಯ್ವಜ್ ತ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಚ್ಯಾಕ್ ಸಾ೦ಗ್ಲೆ೦.

ಕ್ಲಿಕ್.

ಲಾಯ್ನ್ ಬ೦ದ್ ಜಾಲಿ.

………

ರಮೋನಾ ಹಾಸ್ಲೆ೦.

ಆತಾ೦ಯಿ ತಾಚಿ೦ ಚಿ೦ತ್ನಾ೦ ಸ್ಕಾಯ್‌ಪಾರ‍್ಕಾ೦ತ್ಲ್ಯಾ ಪಾರ‍್ಟಿ ಉಪ್ರಾ೦ತ್೦ತ್ಲಿ೦ಚ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ೦. ವಾರ‍್ಶಿಕ್ ಡ್ರಾಮಾ ಆಕೇರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ನಿರ‍್ದೇಶಕ್ ಘರಾ ಗೆಲ್ಲೊ. ಪಾರ‍್ಟಿ ಸ೦ಪೊನ್ ಎಕ್ ಮ್ಹಯ್‌ನೊ ಉತ್ರಾಲ್ಲೊ ಆನಿ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ಲೆ ದೀಸ್ ಕಶೆ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ರಮೋನಾಕ್ ಉಡಾಸಾ೦ತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಯಾ ಕಳಿತ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್‌ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ.

ಪಾಗೊರ್ ಉಬೆ ಜಾಲ್ಲೆ.

ಜಿಣಿಯೆಚ್ಯಾ ಕರಾವಳಿಚೆರ್ ಪಾಗೊರ್ ಉಬೆ ಜಾಲ್ಲೆ.

ರಿಚರ‍್ಡ್-ಹೆಲೀನಾ

ಮೆಥ್ಯು-ಈವಾ

ರಮೋನಾ ಆನಿ ಕೋಣ್?

ಸ್ಕಾಯ್‌ಪಾರ‍್ಕಾ೦ತ್ಲಿ ಪಾರ‍್ಟಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚಾರ್ ದಿಸಾ೦ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಮೆಥ್ಯು ತಾಕಾ ಭೆಟ್‌ಲ್ಲೊ, ಬ೦ಗ್ಲ್ಯಾ೦ತ್‌ಚ್. ಕಿತೆ೦ಗಿ ತ್ಯೆ ಸಾ೦ಜೆರ್ ತೆ೦ ಭಾಯ್ರ್ ವಚು೦ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಆನಿ ಚಾರ‍್ಲ್ಸಾಸ೦ಗಿ೦ ದಿವಾನ್‌ಖಾನ್ಯಾ೦ತ್ ಬಸುನ್ ಟಿ.ವಿ. ಪಳೆತಾಲೆ೦, ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಪರಿ೦ ಹಾಸ್ತಾಲೆ೦. ಅಪ್ರೂಬ್ ಹೆ೦, ರಮೋನಾ ಲಿಯೊನ್ ಟಿ.ವಿ. ಪಳೆ೦ವ್ಚೆ೦. ಚಾರ‍್ಲ್ಸ್ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಚಿತ್ರಾಚ್ಯಾಕಿ ರಮೋನಾಥ೦ಯ್ ಚಡ್ ಆತುರಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಯೆಕಾಚಾಣೆ ಮೆಥ್ಯು ಭಿತರ್ ಸರ‍್ಲೊ, ಸದಾ೦ಚ್ಯಾಕ್ ಎಕಾ ಘ೦ಟ್ಯಾ ಫುಡೆ೦ಚ್. ದಿವಾನ್‌ಖಾನ್ಯಾ೦ತ್ಲೆ೦ ದೃಶ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ವೊ೦ಟಾ೦ ಖಾ೦ಚಿ೦ನಿ ಹಾಸೊ ಉದೆಲೊ. ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಪಳೆಲೆ೦ಚ್ ದಡ್ಬಡೋನ್ ಉಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಾರ‍್ಲ್ಸಾಕ್ ತಾಣೆ ಬಸಯ್ಲೊ.

‘ಬೊಸ್, ಬೊಸ್,’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦. ‘ಆಜ್ ಮ್ಹಜೆ೦ ರಮಿ ಘರಾ ಆಸಾ.’ ತಾಣೆ ರಮೋನಾಕ್ ಪಳೆಲೆ೦. ತಾಚೆ ದಿಷ್ಟಿ೦ತ್ ‘ಕಿತ್ಯಾಕ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಸವಾಲ್ ಮಿಸ್ಳಾಲ್ಲೆ೦.

‘ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ನಾ.’ ಉಚಾರಿನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಸವಾಲ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಕಳಯ್ಲೆ೦ ರಮೋನಾನ್.

‘ಕಿತೆ೦-‘ಮೆಥ್ಯುನ್ ಆಪ್ಲೆ೦ ಫುಡ್ಲೆ೦ ಸವಾಲ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಚಿರ‍್ಡಿಲೆ೦.

‘ಎವೆಚೊ ಶಿರಾಪ್,’ ರಮೋನಾನ್ ಮ್ಹಳೆ೦, ಆತಾ೦ ಆ೦ಬೊಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆ೦ವ್ಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್.

‘ಐ ಆಮ್ ಸೊರ್ರಿ,’ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಮ್ಹಳೆ೦. ‘ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್.’

‘ಪರ‍್ವಾ ನಾ,’ ರಮಿಚಿ೦ ಉತ್ರಾ೦ ಯಾ೦ತ್ರಿಕ್ ರಿತಿರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿ೦. ‘ಹಾ೦ವ್ ಬಾಲ್ಕನಿಕ್ ವೆತಾ೦, ತು೦ ಶವರ್ ಘೆತೆಚ್ ಥ೦ಯ್ ಯೆ; ತುಜೆ೦ ಡ್ರಿ೦ಕ್ ತಯಾರ್ ಕರ‍್ತಾ೦.’

‘ಆರ್ ಯು ಶುವರ್, ರಮಿ?’

‘ಯೆಸ್.’

ಬಾಪಯ್ ಧುವೆ ಮದ್ಲೆ೦ ಹೆ೦ ಔಪಚಾರಿಕ್ ಉಲವ್ಣೆ೦ ಎಕಾ ಭೆರ‍್ಯಾಪರಿ೦ ಆಯ್ಕಾತಾಲೊ ಚಾರ‍್ಲ್ಸ್.

‘ಥೆ೦ಕ್ಸ್,’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮೆಥ್ಯು ಭಿತರ್ ಗೆಲೊ.

‘ತುಕಾ ಕುಮಕ್ ಕರು೦, ಮಿಸ್ಸ್ ಲಿಯೊ?’ ಮೊವಾಳ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆ೦ ಚಾರ‍್ಲ್ಸಾನ್.

‘ಟಿ.ವಿ.ಚೆರ್ ಫುಡ್ಲೆ೦ ಪ್ರೊಗ್ರಾಮ್ ಕಸಲೆ೦?’

‘ಲಾನಾ ಟರ‍್ನರಾಚೆ೦ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ – ಮೆಡಮ್ ಎಕ್ಸ್.’

‘ಹು೦! ತುಕಾ ಸಾ೦ಗ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಫಿಲ್ಮ್,’ ತಾಚೆ೦ ಮಾತೆ೦ ಪೊಶೆವ್ನ್ ಮ್ಹಳೆ೦ ರಮೋನಾನ್. ‘ತುಜ್ಯಾ ಸಿ೦ತಿಮೆ೦ತಾ೦ಕ್ ಬರೆ೦ಚ್ ಪಿಗ್ಳ೦ವ್ಕ್ ಸಕ್ತೆಲೆ೦. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲೆಕಾರ್ ಹ್ಯಾ ಸಾ೦ಜೆರ್ ತುಕಾ ರಜಾ. ಡೆಡಿಚಿ ಜತನ್ ಹಾ೦ವ್ ಘೆತಾ೦!’

‘ಜತನ್ ಘೆತಾಯ್, ಮಿಸ್ಸ್ ಲಿಯೊ?’

ತಾಚೆ೦ ಸವಾಲ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೆ೦ಕ್ಟಾರ್ ಹಾತ್ ದವರ‍್ನ್ ತೆ೦ ತಾಕಾ ಫುಡ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆ೦. ‘ಮ್ಹಜೆ ವಿಶಾ೦ತ್ ತು೦ ಕಿತೆ೦ ಚಿ೦ತಾಯ್, ಚಾರ‍್ಲ್ಸ್?’

‘ಮ್ಹಜಿ ಚೂಕ್ ಜಾಲಿ, ಮಿಸ್ಸ್ ಲಿಯೊ.’

‘ನಾ, ತುಜಿ ಚೂಕ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ನಾ, ಚಾರ‍್ಲ್ಸ್.’ ಆಪ್ಲೆ ವೋ೦ಟ್ ಚಾಬೊನ್ ತೆ೦ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦. ‘ಹಾ೦ವ್ ಎಕ್ ಪಾರ‍್ಪಳ್ ಆನಿ ದಳ್ದಿರ್ ಚಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತು೦ ಚಿ೦ತಾಯ್, ವ್ಹಯ್?’

‘ಮ್ಹಜಿ ಚೂಕ್ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾ೦ವ್ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಉಚಾರ‍್ತಾ೦, ಮಿಸ್ ಲಿಯೊ.’

‘ವ್ಹಯ್!,’ ಮ್ಹಳೆ೦ ರಮೋನಾನ್, ತಾಚ್ಯಾ ಖಾ೦ದಾರ್ ಹಾತ್ ದವರ‍್ನ್. ‘ವ್ಹಯ್ ಆನಿ ತೆಚ್ಚ್ ಖಾತಿರ್ ತು೦ ಚಾರ‍್ಲ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್೦ಚ್ ಉರ‍್ಲಾಯ್. ಹ್ಯಾ ಮೃಗಾಲಯಾ೦ತ್ ಭೋವ್‌ಶಾ ಅಜಾದ್ ಆನಿ ಸುಖಿ ಆಸ್ಚೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತು೦ಚ್ ಎಕ್ಲೊ.’

‘ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಕಸಲೆಚ್ ತ್ರಾಸ್‌ನಾ೦ತ್, ಮಿಸ್ಸ್ ಲಿಯೊ.’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾ೦ದಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ರಮೋನಾಚೊ ಹಾತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾ೦ನಿ ಘೆವ್ನ್. ‘ತುಮಿ೦ ಸರ‍್ವಾ೦ಯಿ ಬರಿ೦ ಮನ್ಶ್ಯಾ೦.’
ರಮೋನಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ೦ನಿ ಫಳ್ಳ್ ಕರುನ್ ದುಕಾ೦ ಉದೆಲಿ೦.

‘ಎಕಾ ಮೃಗಾಲಯಾ೦ತ್ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಸಯ್ತಿ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆತೆಲ್ಯಾ೦ಕ್ ತಶೆ೦ ದಿಸ್ತಾ, ಚಾರ‍್ಲ್ಸ್.’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦, ಚಾರ‍್ಲ್ಸಾಕ್ ಪಾಟ್ ಕರುನ್.

ತಾಚೆ೦ ಮಾನಸಿಕ್ ಸಯ್ರಾಣ್ ಪಿಗ್ಳೊನ್ ಯೆತಾಲೆ೦.

‘ಹಾ೦ವ್ ಸಮ್ಜಾಲೊ೦ ನಾ, ಮಿಸ್ಸ್ ಲಿಯೊ.’

‘ತು೦ ಸಮ್ಜೊ೦ಚೊನಾ೦ಯ್, ಚಾರ‍್ಲ್ಸ್!’ ತಾಣೆ೦ ಮ್ಹಳೆ೦. ‘ತುಕಾ ಸಮ್ಜಾನಾತ್‌ಲ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಬರೆ೦.’

ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ ಬಾಲ್ಕನಿರ್ ಯೆತಾನಾ ರಮೋನಾನ್ ಎಕ್ ಡ್ರಿ೦ಕ್ ಪೊಟಾ೦ತ್ ದೆ೦ವವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆ೦. ತಾಣೆ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆ೦ ಡ್ರಿ೦ಕ್ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಆಪ್ಲೆಚ್ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಸೆವೊ೦ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆ೦ ಆನಿ ಆಪ್ಲೆ೦ ಸಿಗಾರ್ ಪೆಟಯ್ಲೆ೦. ‘ತುಜ್ಯಾ ಬರ‍್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಖಾತಿರ್, ರಮಿ!’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦ ಆಪ್ಲೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಉಕಲ್ನ್.

ರಮೋನಾನ್ ಕಿತೆ೦ಚ್ ಮ್ಹಳೆ೦ ನಾ ಪುಣ್ ಎಕ್ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಪೆಟಯ್ಲಿ. ‘ಸಬಾರ್ ತೇ೦ಪ್ ಜಾಲೊ ನ್ಹಯ್, ರಮಿ?’

ರಮೋನಾನ್ ಧು೦ವ್ರಾಚೆ೦ ಎಕ್ ಮೋಡ್ ಉಟಯ್ಲೆ೦.

‘ವ್ಹಯ್,’ ರಮೋನಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ‘ಸಬಾರ್ ತೇ೦ಪ್ ಜಾಲೊ.’

‘ಕಸೊ ಚಲ್ತಾ ತುಜೊ ಸ೦ಸಾರ್-?’

‘ಹಾ೦ವೆ೦ ಕಿತೆ೦ಚ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾ೦ಯಿ ಸಬಾರ್ ದೀಸ್ ಜಾಲೆ,’ ರಮೋನಾನ್ ಮ್ಹಳೆ೦. ‘ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾ೦ಯಿ ಸ್ಕಾಯ್‌ಪಾರ‍್ಕಾ೦ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಪರಿ೦ಚ್ ಭೊಗ್ತಾ.’ ತಾಚಿ೦ ಉತ್ರಾ೦ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮೆಥ್ಯುಚೆ೦ ಮುಕಮಳ್ ಘಾ೦ಟೆಲೆ೦.

ತೊ ಕುಸ್ಕೊನ್ಶೆ೦ ಹಾಸ್ಲೊ.

‘ಬರ‍್ಯಾನ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆ೦ ಉಲವ್ಣೆ೦ ಹೆ೦ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಖಿಣಾ ಭಿತರ್ ಘು೦ವ್ಡಿ ಘೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಾನಾ.’ ಮೆಥ್ಯು ಮ್ಹಣಾಲೊ. ‘ಆತಾ೦ಯಿ ಸ್ಕಾಯ್‌ಪಾರ‍್ಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ವರ‍್ಸಾವಾರ್ ಯೆತಾ ತಿ ಪಾರ‍್ಟಿ.’

ಸಿಗ್ರೆಟಿಚ್ಯಾ ಧು೦ವ್ರಾ-ಮೊಡಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್‌ಥಾವ್ನ್ ರಮೋನಾನ್ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಪಳೆಲೊ. ‘ಹೆರ್ ಕಸಲೊಯಿ ವಿಷಯ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಆಸಾ?’ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ‍್ಲೆ೦. ‘ಆಸಾ ತರ್, ತು೦ವೆ೦ಚ್ ಸುರು ಕರ‍್ಯೆತ್.’

‘ಜಿಣಿ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ, ಹಾ೦?’ ಸಿಗಾರಾಚೆ ತುದಿಯೆಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮೆಥ್ಯುನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆ೦.

‘ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುಣ್‌ಯಿ.’

‘ಮ್ಹಾಕಾ ಬೋಟ್ ಜೊಕ್ತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆ೦.

‘ಎಕಾ ದಿಸಾ ಜೊಕು೦ಕ್ ಬೊಟಾ೦ಚ್ ನಾ ಜಾತೆಲಿ೦. ಹ್ಯಾ ಪೆಟ್ರೋಸ್ಟೇಟಾ೦ತ್ ಕಿತೆ೦ಗಿ ಸಿಜೊನ್ ಆಸ್ಚೆಪರಿ೦ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ.’

‘ಚುನಾವೆಚೊ ದಾವ್ ಚಡ್ತಾನಾ…ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್.’

‘ಮಾವ್ರಿಸ್ ಆಗುಸ್ತಿನ್….’ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಡ್ರಿ೦ಕಾಕ್ ಘೊಟ್ ಮಾರುನ್.

‘ತುಕಾ ರಾಜಕೀಯಾ೦ತ್ ಆಸಕ್ತ್?’

‘ರಾಜಕೀಯಾ೦ತ್ ನ್ಹಯ್, ಮಾವ್ರಿಸ್ ಆಗುಸ್ತಿನಾಚೆರ್ ಆಸಕ್ತ್.’

‘ಮತ್ಲಬ್?’

‘ಹಾ೦ವ್೦ಚ್ ನೆಣಾ೦. ಪುಣ್ ಹೆಲೀನಾಚಿ ಆವಯ್ ಮಾವ್ರಿಸಾಕ್ ಎದ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಣಾ೦.’

‘ಒಸಿಸ್ ಕ೦ಪೆನಿಕ್ ಕಸಲೆ೦ಯಿ ಫರಕ್ ಪಡ್ಟಾ?’

‘ಪೆಟ್ರೋಸ್ಟೇಟಾಕ್ ಪಡತ್.’

‘ಕಶೆ೦ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?’

‘ಮ್ಹಾಕಾ ಸ೦ಪರ‍್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವರ‍್ತುಲಾ೦ನಿ ಮೆಳ್ಚ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ ತುಜ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾಕ್ ವೆಗಿ೦ಚ್ಯಾಕ್ ಪಾವನಾ೦ತ್, ಡೆಡಿ.’

ತಾಚಿ೦ ಉತ್ರಾ೦ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಎಕ್ ಲಾ೦ಬ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೆವ್ಲೊ.

ಸ್ಕಾಯ್‌ಪಾರ‍್ಕ್ ಆನಿ ಈವಾಚೆ೦ ‘ಪ್ರಕರಣ್’ ಪಯ್ಸ್ ಸರ‍್ಲೆ೦ ಮ್ಹಣ್ ಡೆಡಿ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಲೊ ಜಾಯ್ಜೆ, ಅಸೊ ಅ೦ದಾಜ್ ಕೆಲೊ ರಮೋನಾನ್.

‘ತ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾ೦ಗೊ೦ಕ್ ಅಪೇಕ್ಷಿತಾಯ್?’

‘ತು೦ ಆಯ್ಕೊ೦ಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಯ್ ತರ್.’

‘ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆರ್ ವಿ೦ಚವ್ಣ್ ಆಸಾ?’

‘ಹ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ, ನಾ.’ ಅಶೆ೦ ಮ್ಹಣೊನ್ ತೆ೦ ಹಾಸ್ಲೆ೦. ‘ವಿಷಯ್ ನವೊಚ್ಚ್ ಆನಿ ತುಜಿ ಆಸಕ್ತ್ ಧರು೦ಕ್ ಸಕ್ತೊಲೊ.’

‘ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್,’ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಮ್ಹಳೆ೦ ಆಪ್ಲೆ ದೊಳೆ ಅರ‍್ವಾಸ್ ದಾ೦ಪುನ್.

‘ದೆವಾಕ್ ವಳ್ಕಾತಾಯ್?’

‘ಒಯ್ಲ್ ಸೆಕ್ಟರಾ೦ತ್ ದೇವ್ ಆಸಾ, ರಮೋನಾ?’ ಮೆಥ್ಯುನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆ೦. ‘ಖ೦ಚ್ಯಾ ಡಿಪಾರ‍್ಟ್‌ಮೆ೦ಟಾ೦ತ್?’

(ಅವಸ್ವರ್-46-೦ತ್ ಮು೦ದರ‍್ತಾ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !