ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಸಲಹಾದಾರ್, ಕೊನ್ಫೆಸೊರ್ ನ್ಹಯ್.

ಪಾತ್ಕಿಕುಳಿ ದಿಂಬಿ ಬಾಗಾವ್ನ್ … ಸಬಾರ್ ಕಾತೊಲಿಕಾಂಕ್ ಹೆಂ ಪ್ರಾರ‍್ಥನ್ ಪೂರ‍್ಣ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಕೊಣೆಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಾವಾರ‍್ಥ್‌ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಪರ‍್ವಾನಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ‘ಶಿಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ’ ಪ್ರಕಾರ್ ಎಕ್ ನಿಮಾಣಿ ಝಡ್ತಿ ಆಸಾ ನ್ಹಯ್? ತಿ ಚಾಲು ಜಾತಾನಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಘೆವ್ಯಾಂ. ಆಜ್ ತಿ ಯೆತಾ, ಫಾಲ್ಯಾಂ ತಿ ಚಾಲು ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಂಯ್ ಸ ಮಿಲಿಯಾ- ಬಿಲಿಯಾ ವರ‍್ಸಾಂ ಹ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲಿಂ. ಪುಣ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಆಮಿಂ (ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಹೊ ಸಂಸಾರ್) ಆತಾಂಯಿ ಜಿವಾಳ್ ಆಸಾ. ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಯೆದೊಳ್ ಘಡ್ಲಾಂ ತೆಂ ಚರಿತ್ರೆಚ್ಯಾ ಪಾನಾಂನಿ ಆಸಾ ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್ ತೆಂ ವಾಚುನ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ತೆ ಮನ್ ಕರುಂದಿತ್.

ಆತಾಂ, ಹ್ಯಾ ವೊದ್ದು ವರಾಂಟಾ ಮಧೆಂ ಹಿ ಪಾತ್ಕಿ ಕುಳಿ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಘುಸ್ಲಿ, ಕೋಣ್ ಆಸಾ ಹ್ಯೆ ಪಾತ್ಕಿ ಕುಳಿಯೆಂತ್? ತುಂ ಎಕ್ ಖರೊ ಭಾವಾರ‍್ಥಿ ವ್ಹಯ್ ತರ್ ಹರ‍್ದೆಂ ಬಡವ್ನ್ ಮ್ಹಣ್ತೊಲೊಯ್, ಹಾಂವ್‌ಚ್ ತೊ ಪಾತ್ಕಿ ಕುಳಿಯೆಚೊ. ವ್ಹಯ್‌ಗೀ ? ಪುಣ್ ತುಂ ದೆವಾಚ್ಯಾ ರಚ್ನಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಅತೀ ಉಂಚ್ ನ್ಹಯ್? ಬರಾಬರ್. ಪುಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ರಚ್‌ಲ್ಲೊ ರಚ್ಣಾರ್ ಎಕ್ಲೊ ಆಸ್ತಾನಾ ತೊಚ್ ನ್ಹಯ್ ಅತೀ ಉಂಚ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ತಾಚೆ ವರ‍್ನಿ ಎಕ್ ಕಿಸರ್ ಉಣೆ ಆಸ್ಚೆ ಆಮಿಂ ಖರೋಖರ್ ಉಣ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚೆ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್ ? ಹೆಂ ಆನಿ ಅಸಲೆಂ ಚಿಂತ್‌ಪ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸರ‍್ವಾಂಕ್ ಆವಡ್ನಾ ಆನಿ ಆವಡ್ಚೆಂಯಿ ನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆಣ್ಯಾಂಕ್ ಬರಾಬರ್ ವಳ್ಕೊನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಾ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ವಳ್ಕೊನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಾಕಾಯಿ. ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮಿಂ ಮಾಂದುನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿ ಲೆನ್ತುವಾಯ್‌ಚ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮಾಂಡ್‌ಕುರ‍್ಪಣ್ಂಚ್ ಮಸ್ತಕಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಮಿ ಜಿಯೆತಾಂವ್. ಹೆ ಜಿಣಿಯೆ ಥಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಆಮ್ಟಾಣ್ ನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಿ ತುಮ್ಚಿ ಜೀಣ್ ವ್ಹಯ್ ತರ್ ಆನಿ ತುಮಿ ತಾಂತುಂ ಖುಶ್ ಆಸಾತ್ ತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಸಲಿ ಕಾಳ್ಜಿ?

ತರ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಪಾತ್ಕಿ ಕುಳಿ ಮ್ಹಣ್ ಮಾನುನ್ ಘೆತ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ತೆಚ್ಚ್‌ಪರಿ ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ಚಿಂತ್ಪಾನ್ ಹೆಂ ಲೇಖ್ ಹಾಂವ್ ಮುಂದರಿತಾಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಮಿ ಮಾನುನ್ ಘೆತ್ಲಾಂ ಆನಿ ಖರ‍್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾನ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂವ್ ಆಮಿಂ ಎಕ್ ಪಾತ್ಕಿ ಕುಳಿ ಆನಿ ಆಮಿ ರಚ್ಣಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅಗಣಿತ್ ಸಕ್ತೆಕ್ ಮಾನ್ ಭಾಗಾಯ್ಜೆಚ್ ಆನಿ ಸರ‍್ಣೆತಾಂವ್ ಮ್ಹಣಾಜೆಚ್.  ನಾಂ ತರ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಝಡ್ತೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆಮ್ಕಾಂ ವ್ಹಡ್ ದೆವೆಂ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.

ಹೆಂ ಎಕ್ ಚಿಂತಪ್

ಥೊಡ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಎಕ್ ಲೇಖನ್ ಬರಯಿಲೆಂ – ದೇವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಗೊಂಗೊ. ಹ್ಯಾ ಬರ‍್ಪಾಕ್ ಕಸಲೆಂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಂ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಉಡಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ ಪುಣ್ ಆಸುಂ, ತಿ ವರ‍್ಸಾಂ ಆದ್ಲಿ ಸಂಗತ್ ಪುಣ್ ಹಾಲಿಂಚ್ ‘ಕೊರೊನಾ’ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಆನಿ ವೀದ್‌ವಾವ್ಳಿ ಆಮ್ಕಾಂ ರೆವಡ್ತಾನಾ, ಕಡ್ಡಾಯೆಚೆಚ್ಯಾ ‘ಮಾಸ್ಕಾಂ’ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಮುಕ್‌ಮಳಾಂ ಲಿಪಯ್ಜೆ ಪಡ್ತಾನಾ, ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯೊ ಮಿಶಿಯೊ ಆನಿ ಲಿಪ್‌ಸ್ಟಿಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ತರಿ ಸೊಭಿತ್ ವೋಂಟ್ ಲಿಪಯ್ಜೆ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಲಾಂತ್-ವೋಣಿಂತ್ ಖ್ಹೆಳೊಂಕ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಆಮಿ ಕಬೂಲ್ ನಾಂವ್ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮತಿಂನಿ ಕೊರೊನಾಚೆಂ ಭೆಂ ರಿಗವ್ನ್ ‘ಭಿತರ್ ಯೆಯಾ, ನಾ ತರ್ ಕೊರೊನಾ ಯೆತಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನವೆಂ ಭೆಂ, ನವ್ಯಾ ಗೊಂಗ್ಯಾಚೆಂ ಭೆಂ ಆಮಿ ರಿಗಯ್ಲಾಂ ಆನಿ ಹೆಂ ಆನಿ ಅಸಲೆ ಭೆಂ ಅವ್ಯೆಕ್ತ್ ರಿತಿರ್ ಆಮ್ಚೆಥಂಯೀ ರುತಾ ಜಾಲಾಂ ಆನಿ ಫಯ್ಲಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಸಲೊಚ್ ದುಬಾವ್ ನಾ.

ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ಧಯ್ರ್ ಘೆತಾಂ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ‘ದೇವ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಗೊಂಗ್ಯಾಥಂಯ್ ಪಾಟಿಂ ವಚುಂಕ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಆಮಿ ವಚಾಜೆಯಿಚ್ಚ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಲಾಣ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆಮ್ಕಾಂ ತ್ಯಾ ಗೊಂಗ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಪಾಟಿಂ ವಚುಂಕ್ ಆಸಾಚ್, ಅಶೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮ್ಚೊ ಭಾವಾರ‍್ಥ್ ಶಿಕಯ್ತಾ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಶಿಕವ್ಣೆಥಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಸಲೊಚ್ ಮುಲಾಜೊ ನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆ ದೀಸ್ ಕಿತೆಂ ಆನಿ ಕಸಲೆ ಆಮ್ಕಾಂ ಹಾಡುನ್ ಯೆತಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕೊಣಾಕ್‌ಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾ.

ಪುಣ್ ಆಮಿಂ ಸರ‍್ವಾಂನಿ ತಯಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕಡ್ಡಾಯೆಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ದೋನ್ ವಾಕ್ಯಾಂ ನಾಂತ್. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಹ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂತ್ ವಾಪರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದೇವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ‘ಗೊಂಗೊ’ ಸಬ್ದಾಚೊ ಅಪಾರ‍್ಥ್ ಕರ‍್ಚೊ ನ್ಹಯ್. ದೇವ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಕಸೊ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಕೋಣ್ಂಚ್ ನೆಣಾಂವ್. ಹಾಂವ್ ದೇವ್‌ಭಿರಾಂತೆಚೊ ಮನಿಸ್ ನ್ಹಯ್. ಮ್ಹಾಕಾ ರಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ಸರ‍್ವ್ ಪದ್ವೆದಾರ್, ಕಾಕುಳ್ದಾರ್, ಪವಿತ್ರ್ ಆನಿ ಸರ‍್ವ್ ಬರೆಂಪಣಾಚಿ ಮೂರ‍್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಥಿರಾಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೊ ಸಬ್ದ್ ಖರೊಚ್ ಸಾರ‍್ಕೊ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಮಾಂದ್ತಾಂ. ಪುಣ್ ಆಮಿ ಹ್ಯಾ ಮನಾವ್ಣೆಚೆಂ ಪಾಲನ್ ಕರ್ಚಿ ರೀತ್ ಪಳೆತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಚೀಡ್ ಯೆತಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹಾಂವ್ ಸರ‍್ಗ್ ಸಂಸಾರ್ ಆನಿ ಮದ್ಗಾತ್ ಪುಲ್ಗ್‌ತ್ರಿಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರಿನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಚಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಹ್ಯೊ ಸಗ್ಳ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ (ತ್ಯೊ ಆಸ್ತಿತ್ ತರ್/ಆಸಾತ್ ತರ್) ತ್ಯೊ ಸರ‍್ವ್ ಅಮೂರ‍್ತ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ ತರ್ ಹ್ಯೊ ಸರ‍್ವ್ ಸಂಗ್ತಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಯೆದೊಳ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಜೀವಂತ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ರುತಾ ಕರ‍್ಯೆತ್ : ಆಮ್ಚಿ ಜಿಣಿ ಸರ‍್ಗ್ ಕರ‍್ಯೆತ್, ಯೆಮ್ಕೊಂಡ್, ಪುಲ್ಗತ್ರ್ ಕರ‍್ಯೆತ್ ಯಾ ಕಸಲಿ ಜಾಯ್ ತಸಲಿ ಕರ‍್ಯೆತ್. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆ ದೀಸ್ ಆಜ್‌ಚ್ಚ್ ಯೆಶೆಂ ಕರ‍್ಯೆತ್. ಹಾಂಗಾಸರ್, ಕಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಆಪಾಪಿಂಚ್ ಉದೆತಾ.

ಅಸಲೆ ದೀಸ್ ಕೊರೊನಾಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾಂಕ್ ಆತಾಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾ ಆಮಿಂ ಹಾಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೇತನಾಂ ಪರಿಂ ಸುಲಬ್? ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿಂ ಜಾಣಾಂವ್. ‘ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಘ್’ ಯೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಹೆ ದೀಸ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ನ್ಹಯ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಸಬಾರ್ ಸಭಾವೀಕ್ ನೇಮ್ ನಿಯಮಾಂ ಪಾಳುಂಕ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಅಬಿಯಾನಾಕ್/ಪ್ರಯಾಸಾಕ್  ‘ಆಮಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ದೇವ್ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸ್ವತಾಚೆಂ ದೋರಣ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂ.  ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹೆಂ ಧೋರಣ್ ಫಲ್ಸೊಂಚೆಂ ನ್ಹಯ್ ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ದೇವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಗೊಂಗ್ಯಾಥಂಯ್ ವ್ಹರುನ್ ಪಾವಂವ್ಚೊ ನ್ಹಯ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ ಸಬಾರ್ ಧಿಗೆ, ತಾತ್ವಿಕ್ ಚಿಂತಪ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ಚ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಶುದ್ದೀಕರಣಾಕ್ ವಳಗ್ ಕರ್ಚೊ ಹುನ್ನರ್. ಹಾಂವೆಂ ಉಚ್ಚಾರುಂಕ್ ಉಚಾರ‍್ಲೊ, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ತೊ ವಾಚ್ಲೊ, ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂಕ್ ತೊ ಸಮ್ಜಾಲೊ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂನಿ ತೊ ಕುಶಿಕ್ ಮಾರ‍್ಲೊ. ಹೆಂ ಕಸಲೆಂ ಶುಧ್ದೀಕರಣ್? ಆಮಿಂ ಇತ್ಲೆ ನಿತಳ್ ಕಿ ಆಮಿಂ ಸದಾಂಯ್ ನ್ಹಾತಾಂವ್, ಅತ್ಮೀಕ್ ಗರ‍್ಜೊ ಸುದಾರ‍್ಸಿತಾಂವ್ ಆನಿ ದೇಕುನ್ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾತಾಂವ್.  ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ ಪಾತ್ಕಿ ಕುಳಿ, ದೆಕುನ್ ದಿಂಬಿ ಭಾಗಾವ್ನ್ ದೆವಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ‘ಮೆಯಾ ಕುಲ್ಪಾ’ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ವರ‍್ತೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾನ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ? ಆಮಿಂ ಎಕ್ ಪಾತ್ಕಿ ಕುಳಿ ನ್ಹಯ್?

ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾಂ ವ್ಹಯ್, ಆಮಿ ಪಾತ್ಕಿ ಕುಳಿ. ಆಮಿಂ ಆದಾರ‍್ಚಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಸಬಾರ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ತಿಂ ಕಸಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಮಿಂ ದೇವ್‌ಶಾಸ್ತ್ರಾಚೆ ದಾಟ್ ದಾಟ್ ಗೃಂತ್ ಉಸ್ತಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗರಜ್ ನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ ಸ್ವಂತ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ, ವಿಂಚವ್ಣೆಚೊ ಆನಿ ಕರ‍್ನ್ಯಾಂಚೊ ಮನಿಸ್ ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಫರಾ ಹ್ಯಾ ವಿಂಚ್‌ವ್ಣ್ಯಾಂನಿ ಆಮಿ ಕರ‍್ಚಿಂ ಸರ‍್ವ್ ಕಾಮಾಂ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಪಾತ್ಕಾಂ.

ಪಾತಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ದ್ ಭಾರಿಚ್ ಘನಾದಿಕ್ ಸಬ್ದ್. ಕೊಣೆಂಯ್ ತರಿ ಭಿಯಾನ್ ಥರ‍್ತರಾಶೆಂ ಕರ‍್ಚೊ ಸಬ್ದ್. ‘ಆದಿಂ ಮಾಗಾಥಾವ್ನ್ ಪಾತ್ಕಾಕ್ ಶಿಕ್ಶಾ ಮರಣ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಂತ್ರ್ ವಾಕ್ಯೆಂ ಆಮಿ ಶಿಕತ್ತ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಪುಣ್ ಹಾಲಿಂಚ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಂನಿ ಹಿ ಭಿರಾಂತ್ ಮನ್ಶಾಕುಳಾಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಸರ್‌ಲ್ಯಾ ಕಶಿ ದಿಸ್ತಾ. ದಿಂಬಿ ಭಾಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪರ‍್ಜೆಕ್ ಖಂಚೆಂ ಪಾತಕ್ ಆನಿ ಖಂಚೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತಜ್ವೀಜ್ ಕರುಂಕ್ ಫುರ‍್ಸತ್ ನಾ ಯಾ ಕಳಾನಾ. ಆಸುಂ … ಪುಣ್ ಎಕ್ ಅವ್ಯೆಕ್ತ್ ಭೆಂ ಶಿಂತಿದಾಂತ್ ರಿಗೊನ್ ಆಸಾ. ಆಸುಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಮಿಂ ಪಾತಕ್ ಕೆಲಾಂ ತರ್ ದಿಂಬಿ ಮಾರಿಜೆಚ್. ನಾ ತರ್ ಸರ‍್ಗಾರಾಜ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಚುಕ್ತಾ. ಸರ‍್ಗಾರಾಜ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿಂ ನೆಣಾಂವ್ ತರಿ ತೆಂ ಚುಕ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭೆಂ ಆಮಿಂ ಪೋಸ್ ಕರಿತ್ ಆಸಾಂವ್. ಆಮಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತರಿ ಭಿಯೆಜಾಯ್ ನ್ಹಯ್? ದೇವ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಸಾನಾ ದೆಕುನ್ ಆಡೊಸಾಕ್ ವಚುನ್ ತರಿ ಪಾತಕ್ ಆಮಿ ಕರ‍್ಯೆತ್.

ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಆಡೊಸಾಕ್ ವಚುನ್ ತರಿ ಪಾತಕ್ ಕರ‍್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮಿ ಪಾತ್ಯೆತಾಂವ್, ಮಾಜ್ರಾನ್ ದೊಳೆ ದಾಂಪುನ್ ದೂದ್ ಪಿಯೆಲ್ಲೆಪರಿಂ. ಹ್ಯಾ ಕರ‍್ತುಬಾಕ್‌ಯಿ ಪರ‍್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ಕಸಲೊ ಪರ್‌ಯಾರ್ ತೊ? ಅಜಾಪಿ ನಾಕಾತ್ – ಎಕ್ ಸುಟಾಂವೆಂ ಕುಮ್ಸಾರ್! ಎಡ್ವಿನಾನ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕೊಣೆಂಯಿ ಅಜಾಪಿಜೆಚ್! ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹೊ ಎಡ್ವಿನ್ ಕಾಂಯ್ ತೆಲಾಯಿಲ್ಲೊ ಯಾಜಕ್ ನ್ಹಯ್, ಹಾಕಾ ಪಾತ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ಸುಂಚಿ ಪದ್ವಿ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಿ ಆನಿ ಕೊಣೆಂ ತಿ ತಾಕಾ ದಿಲಿ? ಆತಾಂ, ಸಾಂಪಡ್ಲೊ ನ್ಹಯ್ ಹೊ ಪಾತ್ಕಿ? ವ್ಹಯ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ವೊಪ್ತಾಂ ಪುಣ್ ಕಸಲೆಂ ಪುಣಿ ವೊದ್ದುವರಾಂಟ್ ನಾಸ್ತಾಂ ನಾ ನ್ಹಯ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಪದ್ವಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ, ತುಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ತಿ ಆಮಿ ವಾಪರಿನಾಂವ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಘಮಂಡ್ ಅಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸೊಡಿನಾ. ಹೆರಾಂಚಿ ಪಾತ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ಸುಂಕ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಘಮಂಡ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸೊಡಿನಾ, ಚಡ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಮಿಂ ಆಮ್ಚಿಂಚ್ ಪಾತ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ಸುಂಕ್, ‘ಹಾಂವ್ ಚುಕ್ಲೊಂ ದೆವಾ’ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಹೆಂ ಘಮಂಡ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸೊಡಿನಾ. ಪವಿತ್ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್ಂಚ್ ಮ್ಹಳಾಂ ತುಜಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ತುಕಾ ಭೊಗ್ಸಾಲಿಂ. ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಸೊಡಾ.

ಪುಣ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಕುಮ್ಸಾರಾಚ್ಯಾ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಚಿ ಗರಜ್ ಪಡ್ತಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ-ಮತಿರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾ ಆಸೊನ್ಂಚ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕರ‍್ತುಬಾಂಚೆಂ ವೊಜೆಂ ಉಣೆಂ ಕರುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಹ್ಯಾ ಅಪೂರ್ವ್ ಸಕ್ರಾಮೆಂತಾಚಿ ಗರ‍್ಜ್ ಪಡ್ತಾ. ಆಜ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಶಿಂತಿದ್ ಹಾಳು ಜಾಲೆಂ ಅಶೆಂ ಆಮಿ ಉದ್ಗಾರ‍್ತಾಂವ್ ಎಕ್ ಸುಟಾಂವೆಂ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ. ವಿಚಿತ್ರ್ ಅಮ್ಕಾಂ ದಿಸ್ತಾ ನ್ಹಯ್? ಪುಣ್ ಹೆಚ್ಚ್ ರಿತಿರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪೆಲ್ಯಾಕ್ ತುಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಭೊಗ್ಸಿಲೊ, ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೆರ್ ಕಸಲೊಚ್ಚ್ ದ್ವೇಶ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಸಲೆಂ ಸ್ವರ‍್ಗೀಯ್ ಸುಖ್ ಭೊಗ್ತಾ ತೆಂ ಆಮಿ ಜಾಣಾಂವ್? ಹೊ ಮಾನಸಿಕ್ ಪ್ರಯೋಗ್ ಆಮಿಂ ಕೆಲಾ? ಹೊ ಕರೆಜ್ಮಾಚೊ ಕಾಳ್. ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾಂತ್ ಆಮಿ ಎಕ್ ಪುಣಿ ಸುಟಾವೆಂ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಯ್ಜೆಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಆಮಿ ಕೆಲ್ಯಾ? ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಎಕ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಉಲವ್ಪ್, ಹೆಂ ಉಲವ್ಪ್ ಅಮಿಂ ಆಮ್ಚೆ ಭಿತರ್‌ಚ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಪೆಲ್ಯಾಕ್ ಘೆವ್ನ್‌ಯಿ ಕರ‍್ಯೆತ್. ಹಾಂತುಂ ಕಸಲಿಚ್ ಲಜ್ ನಾ ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘಮಂಡಾಕ್ ಕಸಲೊಚ್ ಧಕ್ಕೊ ಯೆನಾಶೆಂ ಜತನ್ ಘೆವ್ಯೆತ್. ಹಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಆಮಿಂ ಫಕತ್ ಕರೆಜ್ಮಾಂತ್ ಕರ‍್ಚಿ ನ್ಹಯ್, ಹರ್ ಎಕಾ ಘಡಿಯೆ ಕರ‍್ಚಿ. ಆನಿ ಹಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ತಶಿಚ್ ಲಾಗು ಕರ‍್ಚಿ ಆನಿ ಆಮಿಂ ಆಮ್ಚೆಚ್‌ಥಂಯ್  ಅಸಲಿ ತಜ್ವೀಜ್ ಚಲಯ್ತಾನಾ ಮತಿಂತ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಕೀ – ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಸಲಹದಾರ್, ಕೊನ್ಫೆಸೊರ್ ನ್ಹಯ್. ಎಕ್ ಸಲಹದಾರ್ ತುಕಾ ವಾಟ್ ದಾಕಯ್ತಾ, ಪ್ರಾಚಿತ್ ದೀನಾ.

This is your counselor not a confessor, afraid not.

ಎಕ್ ಧಾಕ್ಲೊ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿತಾಂ : ವರ‍್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಮ್ಹಜೆ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲಿ ಸಂಗತ್. ತ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾಚೆಂ ಬೊಯಿಂಗ್ ವಿಮಾನ್ ‘ಎಂಪರರ್ ಅಶೋಕ’ ದರ‍್ಯಾಂತ್ ಪಡೊನ್ ನಾಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಸಗ್ಳೊ ದೇಶ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಕರುನ್ ವಾರ‍್ಯಾಪಯ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಚೆ ದುಖಾಂತ್ ಆನಿ ಭಿರಾಂತೆನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಹಾಂವ್ ಬೊಂಬಯ್‌ಥಾವ್ನ್ ಕುವೇತಾಕ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬೊಯಿಂಗ್ 747 ವಿಮಾನಾರ್ ಚಡೊಂಕ್ ಶಿಡಿಯೆಚ್ಯಾ ಮೆಟಾಂಚೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಪಯ್ಲೊಚ್ ಹಾಂವ್ ವಾರ‍್ಯಾ ಪಯ್ಣಾಥಾಂಯ್ ಕಾಂಪೆರೊ ದೆಕುನ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಮೆಟಾಂ ಚಡ್ತಾಲೊಂ. ತವಳ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೊ ತಾಳೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಕಾಲೊ “ತುರ್ತ್ ಕರ್ ಸಾಯ್ಬಾ! ಹೆಂ ವಿಮಾನ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್‌ಚ್ ಹಾಂವ್ ಎಕ್ ಸುಟಾವೆಂ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಲಾಂ!”

► ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿ’ಸೊಜಾ

32% feel thumbs up. And how do you feel?
18 :thumbsup: Thumbs up
13 :heart: Love
6 :joy: Joy
12 :heart_eyes: Awesome
7 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !