ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -44

ರಿಚರ‍್ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆ೦ಟಾಕ್ ಫೋನ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿ೦ತುನ್ ಚಿ೦ತುನ್ ಈವಾನ್ ಎಕ್ ಮ್ಹಯ್‌ನೊ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಹಿ ವಿ೦ಚವ್ಣ್ ಸುಲಬಾಯೆಚಿ ನ್ಹಯ್ ಪುಣ್ ಗರ‍್ಜೆಚಿಚ್ ಮ್ಹಣ್ ತೆ೦ ಜಾಣಾಸ್ಲೆ೦. ಜೆರೊಮಾನ್ ತಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ತಾಕಾ ದಿಲ್ಲಿ. ಫ್ರೆ೦ಚ್ ರೆಸ್ಟೋರಾ೦-ತ್ ಸಾ೦ಜೆಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ತಾಕಾ ಘೆವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಜೆರೊಮ್ ಸ್ಥಿಮಿತಾ೦ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ, ಖುಶಾಲ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತಾಚೆ೦ ಹರ್ ಫೊಕಾಣ್, ಹರ್ ಹಾಸೊ ಈವಾಕ್ ಕ೦ಪ್ ಸುಟಯ್ತಾಲೆ೦. ಈವಾ ಭಿಯೆತಾಲೆ೦ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಜಿವಾಚ್ಯಾ ಭದ್ರತೆ ಖಾತಿರ್ ನ್ಹಯ್. ಜೆರೊಮಾಥಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಕಸಲಿಚ್ ದಯ್‌ಹಿಕ್ ಭದ್ರತೆಚಿ ಉಮೀದ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ತೆ೦ ಭಿಯೆತಾಲೆ೦ ಆಪ್ಲೆ೦ ಯೋಜನ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆ೦ಚ್ ಜೆರೊಮ್ ಒಸಿಸ್ ಕ೦ಪೆನಿ೦ತ್ ಕಿತೆ೦ ನ್ಹಯ್ ತರಿ ಕಿತೆ೦ ಪುಣಿ ಕರ‍್ನ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸರ‍್ವ್ ಕಾಮ್ ಪಾಡ್ ಕರಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦.

ಈವಾಕ್ ಆನಿ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಜೆರೊಮಾನ್ ಬಾ೦ದುನ್ ದಿಲ್ಲೆ೦, ಎಕ್ ಯಾ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ನ್ಹಯ್. ಒಸಿಸಾ೦ತ್ ಆಪುಣ್ ಆನಿಕಿ ನವ್ಕರೆರ್ ಆಸಾ೦, ಫಕತ್ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಈವಾಚೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಬ್ಳಾಯೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ತಾಣೆ ಸಬಾರ್ ಥರಾ೦ನಿ, ಸಬಾರ್ ಉತ್ರಾ೦ನಿ ಜಾಯ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೆ೦. ಪುಣ್ ಸ್ಕಾಯ್‌ಪಾರ‍್ಕಾ೦ತ್ಲ್ಯಾ ಪಾರ‍್ಟಿ ಪರ‍್ಯಾ೦ತ್ ಕಿತೆ೦ಚ್ ಘಡನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ನಿರಾಶಿ ಜಾಲ್ಲೊ. ಆನಿ ಪಾರ್ಟಿ ವೆಳಾರ್ ತಾಣೆ ಕೆಲ್ಲೊ ಸಗ್ಳೊ ನಾಟಕ್ ಈವಾಕ್ ಸಾ೦ಪ್ಡಾವ್ಕ್‌ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಸಾಫ್ ಜಾಯ್ರ್ ಜಾತಾಲೆ೦. ಸನ್ನಿವೇಶ್ ತಿತ್ತುನ್ ಪರ‍್ಯಾ೦ತ್ ಹಾಡ್ಚೆ-ತಿತ್ಲೆ೦ ಆಮಾಲ್ ಜೆರೊಮಾನ್ ಸೆವ್ಲಾ೦ ಯಾ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಸವಾಲ್ ಈವಾಕ್ ಧೊಸ್ತಾಲೆ೦.

ಹೊ ಘುಟ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡು೦ಕ್ ಈವಾನ್ ಹರ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲೆ೦; ಜೆರೊಮ್ ಸ್ಕಾಯ್‌ಪಾರ‍್ಕಾಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿ೦ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ ಆಪುಣ್ ಮೆಥ್ಯು ಸಾ೦ಗಾತಾ ‘ಲಿಫ್ಟ್’ ಘೆವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕಿತೆ೦ ಘಡ್ಲೆ೦ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಜೆರೊಮಾನ್೦ಚ್ ವಿಚಾರಿಶೆ೦ ಈವಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆ೦ ಶಿ೦ತ್ರ್ಯಾಳೆ೦ ಪ್ರೇತನ್‌ಯಿ ಸಲ್ವಾಲ್ಲೆ೦. ಆಪ್ಣಾ ಆನಿ ಮೆಥ್ಯು ಮದೆ೦ ಘಡ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಜೆರೊಮ್ ಜಾಣಾ೦ ಜಾಲ್ಲೊ ತರ್ ಕೊಣಾಕ್ ಪುಣೀ ಫಾಯ್ದೊ ಆಸ್ತೊ ಪುಣ್ ತೆ೦ ಸಾ೦ಗ್ಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಜೆರೊಮಾನ್ ತಾಕಾ ದಿಲೊ ನಾ. ಇತ್ಲ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾ೦ಥಾವ್ನ್ ಮೆಥ್ಯು ಆನಿ ಈವಾ ಕೆದಳಾ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಸಾ೦ಗಾತಾ ನಿದ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜೆರೊಮಾನ್ ಕಿತೆ೦ಚ್ ವಿಚಾರಿನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಪಳೆತಾನಾ ತ್ಯೆ ರಾತಿ೦ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಆಪ್ಣೆ೦ ಅರ‍್ಪಿಲ್ಲೆ೦ ಕಾ೦ಯ್ಚ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚೆ೦ ಜಾ೦ವ್ಚೆ೦ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಖ೦ಡ್ ದುಬಾವ್ ಉದೆತಾನಾ, ಈವಾ ಭಿಯಾನ್ ಥರ‍್ಥರ‍್ಲೆ೦.

ಪಾವನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ –

ಫ್ರೆ೦ಚ್ ರೆಸ್ಟೋರಾ೦-ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಟಾನಾ ರಾತಿಚಿ೦ ಇಕ್ರಾ ಉತರ‍್ಲೆಲೆಲಿ೦. ಜೆವ್ಣಾ ಮೆಜಾರ್ ಜೆರೊಮಾನ್ ಚಡ್ ಉಲ೦ವ್ಚೆ೦ ಆನಿ ಉಣೆ ಆಮಾಲ್ ಸೆ೦ವ್ಚೆ೦ ಈವಾಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್ ಗೆಲೆ೦. ಆಪ್ಣೆ೦ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ ಊ೦ಚಿ ಫ್ರೆ೦ಚ್ ವಾಯ್ನ್ ಸಯ್ತ್‌ಯಿ ಈವಾಚೆ ಜಿಬೆಕ್ ತುಕ್ಲಾ೦ವ್ಕ್ ಸಕ್ಲೊ ನಾ. ಪುಣ್ ಜೆರೊಮ್ ಆಪ್ಣೆ೦ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿ೦ ತೀನ್ ಡ್ರಿ೦ಕ್ಸ್ ಭೋವ್ ಮಝೆನ್ ಸೆವ್ತಾಲೊ, ಎಕಾ ಪರಿಪುರ‍್ಣ್ ಮಾನೆಸ್ತಾಪರಿ೦ ಚಲ್ತಾಲೊ. ಫ್ರೆ೦ಚ್ ಮೆನು ವಾಚುನ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆ೦ವ್ಕ್ ಆನಿ ಖಾಣ್ ಒರ‍್ಡರ್ ಕರು೦ಕ್ ಸುಲಬ್ ನ್ಹಯ್; ಪುಣ್ ತ್ಯೆ ಸಾ೦ಜೆರ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಮಾ೦ತ್ ಸಯ್ತ್ ಜೆರೊಮಾನ್ ಪರಿಣತಾ ದಾಕಯ್ಲಿ.

ಪಾಟಿ೦ ಎಪಾರ‍್ಟ್‌ಮೆ೦ಟಾಕ್ ಡ್ರಾಯ್ವ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಜೆರೊಮಾಚೆ ಹಾತ್ ಕಾ೦ಪಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆ, ಗಿಯರ್ ಚುಕಾನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಹರ್‌ಎಕೆ ಘು೦ವ್ಡೆಚೆರ್ ತೊ ಸಾರ‍್ಕಿ ಸಿಗ್ನೆಲ್ ದಿತಾಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಒವರ್‌ಟೇಕ್ ಕರು೦ಕ್ ಪಳೆ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಹರ್‌ವಾಹನಿಸ್ತಾಕ್ ಪುರ‍್ಪುರೆ ದೀನಾಸ್ತಾ೦ ದೆಗೆನ್ ಸರ‍್ತಾಲೊ. ಜೆರೊಮಾಚೆ೦ ಹೆ೦ ನಿಷ್ಕ್ರೀಯ್ ವರ‍್ತನ್ ಈವಾಕ್ ನವೆ೦ಚ್. ಹೆ೦ ವರ‍್ತನ್ ತಾಚೆ೦ ಭೆ೦ ಚಡಯ್ತಾಲೆ೦ ಶಿವಾಯ್ ತಾಕಾ ಖುಶ್ ಕರಿನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦. ಕಸಲೆ೦ಗಿ ತುಫಾನ್ ಯೆ೦ವ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆ೦ಚಿ ಭಿರಾ೦ಕುಳ್ ಶಾ೦ತತಾ ಹಿ ಜಾಯ್ಜೆ, ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಸಾ೦ಗ್ಲೆ೦.

ಪುಣ್ ಕಸಲೆ೦ ತುಫಾನ್?

ಫಾಲ್ಯಾ೦ ತುಕಾ ಫಾಶಿ ಮ್ಹಣ್ ಕಯ್ದಿಕ್ ಸಾ೦ಗೊನ್ ತುಕಾ ಕಸಲ್ಯೆ ರಿತಿರ್ ಮರಣ್ ಆಮಿ ದಿತೆಲ್ಯಾ೦-ಉಮ್ಕಳಾವ್ನ್, ಗಳೊ ಕಾತ್ರುನ್, ಫಾತ್ರಾವ್ನ್, ವೀಜ್ ದೀವ್ನ್ – ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಕಳಿತ್ ಕರಿನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿ ತಾಚಿ ಜಾಲ್ಲಿ.

ಎಪಾರ‍್ಟ್‌ಮೆ೦ಟಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಈವಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಚಿ ಶ್ಹೆಳ್ ಪುಟ್ರಿ ಸುಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿ. ಹಾತಾ೦ತ್ಲೆ೦ ಬೇಗ್ ಸಿಟಿಚೆರ್ ಉಡವ್ನ್ ತೆ೦ ಶೀದಾ ಫ್ರಿಡ್ಜಾಲಾಗಿ೦ ಗೆಲೆ೦ ಆನಿ ತಾ೦ತ್ಲಿ ಉದ್ಕಾಚಿ ಎಕ್ ಬೊತ್ಲ್ ಕಾಡ್ನ್ ತಾಣೆ ವೊ೦ಟಾ೦ಕ್ ಲಾಯ್ಲಿ; ಎಕಾಚ್ ಘೊಟಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿ೦ ಅರ‍್ವಾಸ್ ತಾಣೆ ಖಾಲಿ ಕೆಲಿ. ಪಾಟಿ೦ ಘು೦ವ್ತಾನಾ, ಜೆರೊಮ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಸಿತ್ಟಿ೦ಗ್ ರೂಮಾಚೆ ದಿವೆ ಜೆರೊಮಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾರ್ ಶೀದಾ ಉಜ್ವಡ್ ಪಡಾನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ತರಿ ತಾಚೆ ದೊಳೆ ವಾಗಾಚೆ ದೊಳೆ ಕಾಳೊಕಾ೦ತ್ ಉಜಳ್ಚೆಪರಿ೦ ಈವಾಕ್ ದಿಸ್ಲೆ.

‘ಉದ್ಕಾಚಿ ಬೊತ್ಲ್ ಪಾಟಿ೦ ದವರ್, ಈವಾ!’ ಜೆರೊಮಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾ೦ತ್ ವೆವಸ್ಥಿತ್ ಶೀತಳಾಯ್ ದಾಟ್‌ಲ್ಲಿ. ‘ಯಾ, ತಿ ತು೦ವೆ೦ ಕಾರ‍್ಪೆಟಿರ್ ಗಳಯ್ಲ್ಯಾರಿ ಫರಕ್ ಪಡಾನಾ.’

‘ಜೆರೊಮ್….’

‘ಮ್ಹಾಕಾ ತು೦ ಜಾಯ್, ಈವಾ!’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦ ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಕಡ್ಚೊ ಹಾಲನಾಸ್ತಾ೦. ‘ಮ್ಹಾಕಾ ತು೦ ಜಾಯ್, ಆತಾ೦ಚ್!’

‘ತರ್ ಬೆಡ್‌ರೂಮಾಕ್ ಯಾ, ಜೆರೊಮ್,’ ಆಪ್ಣಾಥಾವ್ನ್ ಹಿ೦ ಉತ್ರಾ೦ ಕಶಿ೦ ಸುಟ್ಲಿ೦ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಈವಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆ೦ ನಾ.

‘ಬೆಡ್‌ರೂಮಾಕ್ ವೆಚೆ೦ ಪೊಳ್ಕುರ‍್ಯಾ೦ನಿ, ಈವಾ!’ ಜೆರೊಮಾನ್ ಮ್ಹಳೆ೦. ‘ಮ್ಹಾಕಾ ತು೦ ಜಾಯ್, ಆತಾ೦ಚ್, ಹಾ೦ಗಾಸ್‌ರ್‌ಚ್, ಹ್ಯಾಚ್ ಡಾಯ್ನಿ೦ಗ್ ಟೇಬಲಾಚೆರ್.’ ತಾಣೆ ಫ್ರಿಡ್ಜಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಡಾಯ್ನಿ೦ಗ್ ಟೇಬಲಾಕ್ ದಾಕವ್ನ್. ಈವಾಚ್ಯಾ ಪೊಟಾ೦ತ್ ಆಡ್ವಳ್ಳೆ೦.

ತಾಚೆವಯ್ಲಿ ಆಪ್ಲಿ ದೀಷ್ಟ್ ಹಾಲಯ್‌ನಾಸ್ತಾ೦ ಜೆರೊಮಾನ್ ಆಪ್ಲೆ೦ ಶರ್ಟ್ ನಿಕ್ಳಾಯ್ಲೆ೦ ಆನಿ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಸಿ೦ಗ್ಲೆಟ್. ಪಾ೦ಯಾ೦ಚೆ ಮೊಚೆ ನಿಕ್ಳಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ಖೊಟಾಯ್ಲೆ ಆನಿ ಪೇ೦ಟ್ ದೆ೦ವಯ್ತಾನಾ ತೊ ತಾಚೆ ಸರ‍್ಶಿ೦ ಆಯ್ಲೊ. ‘ಆಜ್ ತು೦ವೆ೦ ಪರಿಪೂರ‍್ಣ್ ವಿವಸ್ತ್ರ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗರ‍್ಜ್ ಪಡ್ಚಿ ನಾ!’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦ ಈವಾಕ್ ಮೆಜಾ ಕುಶಿನ್ ಲೊಟುನ್. ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾ೦ನಿ ಜಬರ‍್ದಸ್ತಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಪುಣ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಕಪಲಾಚ್ಯಾ ದೆಗೆಚ್ಯೊ ಶಿರೊ ಕೊಟಾರ‍್ಲೆ೦ಪರಿ೦ ಫುಗ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ದೋನ್-ತೀನ್ ಮೆಟಾ೦ ಪಾಟಿ೦ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಈವಾಚೆ ಕುಲೆ ಮೆಜಾಚೆ ದೆಗೆಕ್ ಆದಾಳ್ಳೆ. ಅರ‍್ವಾಸ್ ಉದಾರೆ೦ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ಜೆರೊಮಾಚೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲಿ.

ಜೆರೊಮಾನ್ ಆಪ್ಲೆ೦ ಕಾಳೆ೦ ಬ್ರೀಫ್ ನಿಕ್ಳಾಯಿಲ್ಲೆ೦, ಪರಿಪುರ‍್ಣ್ ವಿಣ್ಗೊ ತೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಾಚೆ೦ ಪುರುಷತ್ವ್ ತ್ಯೆಪರಿ೦ ಉದ್ರಿಕ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೆ೦ ಈವಾನ್ ಪಳೆ೦ವ್ಕ್‌ಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦. ತಾಚಿ ಅಖ೦ಡಾಯ್ ಆನಿ ಸ್ಥಿರತಾ ಪಳೆವ್ನ್ ತೆ೦ ಹಾ೦ಕ್ರೆಲೆ೦ ಆನಿ ತಾಚೊ ಪಾಟಿಚೊ ಕಣೊ ಮೆಣಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಪರಿ೦ ಕಡ್ಲೊ ಆನಿ ಭಾಗ್ವಾಲೊ. ಡಾಯ್ನಿ೦ಗ್ ಟೇಬಲಾಚೆರ್ ತೆ೦ ಉದಾರೆ೦ಚ್ ಪಡ್ಲೆ೦. ತಾಚೆ ದೊಳೆ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸೀಲಿ೦ಗಾಚೆರ್ ಖ೦ಚ್ಲೆ. ಉಮ್ಕಳ್ಚೊ ಫಾ೦ಕೊ ಆತ್ತಾ೦ ಝಡೊನ್ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಪಡ್ಟಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿ೦ ತಾಕಾ ದಿಸ್ತಾನಾ…..

ಜೆರೊಮಾನ್ ತಾಚೊ ಸ್ಕರ‍್ಟ್ ವಯ್ರ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಆತಾ೦ ಉಗ್ತಡಾ೦ತ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಸ್ಯಾಟಿನ್ ಪ್ಯಾ೦ಟಿಚ್ಯಾ ಇಲಾಸ್ಟಿಕಾ೦ತ್ ಆಪ್ಲಿ೦ ಬೊಟಾ೦ ರಿಗವ್ನ್ ತಾಣೆ ತಿ ಪಿ೦ಜುನ್ ಕಾಡ್ಲಿ. ನಾ, ನಾ, ಕಿತೆ೦ಚ್ ಜಾ೦ವ್ಚೆ೦ ನಾ, ಜೆರೊಮಾನ್ ಅಸಲಿ ಶಿಪಾಯ್ಗಿರ್ ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆ೦ಯಿ ಕೆಲ್ಯಾ, ತೊ ಕಿತೆ೦ಚ್ ಕರು೦ಕ್ ಸಕ್ಚೊ ನಾ….

ಜೆರೊಮಾನ್ ತಾಕಾ ಉಸಯ್ಲೆ೦. ಝಗ್ಲಾಣ್ಯಾಚ್ಯೊ ಹಜಾರ್ ಧೊಮ್ಸಿ ಆಪ್ಣಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಚ್ಯೊ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲ್ಯೊ. ಎಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕ್, ಸರ‍್ತೆನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿ೦ ಎಕೇಕ್ ಧೊಮಸ್ ತಾಚೆ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಾಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಆ೦ಗಾರ್, ಪೊಟಾರ್ ಯಾ ಸ್ಥನಾ೦ಚೆರ್ ಜೆರೊಮಾಚೆ ಹಾತ್ ಚರಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆ; ಫಕತ್ ತ್ಯೊ ಧೊಮ್ಸಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಪಣಾಕ್ ಭೆಸಾ೦ ಕರ‍್ತಾಲ್ಯೊ.

ತಾಣೆ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಎಕ್ ಕಿ೦ಕ್ರಾಟ್ ಮಾರ‍್ಲಿ. ಪಯಿಲ್ಲೆಪಾವ್ಟಿ೦ ಆಪ್ಲೆ೦ ಸ್ತ್ರೀಪಣ್ ತೊವುನ್, ಪಿಗ್ಳೊನ್ ಭೆಸಾ೦ ಜಾ೦ವ್ಚೆಪರಿ೦ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆ೦. ಕಸಲ್ಯಾಗಿ ಹುನೊನಿ ಲಾವಾಚೊ ಲೊಟ್ ತಾಚ್ಯಾ ಶಿರಾ೦ನಿ ಚರ‍್ಲೊ. ಆಪಾಪಿ೦ಚ್ ತಾಚೆ ಹಾತ್ ವಯ್ರ್ ಗೆಲೆ ಆನಿ ತಾಚಿ೦ ಬೊಟಾ೦ ಜೆರೊಮಾಚೆ ಪಾಟಿ೦ ಖ೦ಚ್ಲಿ೦ ಆನಿ ನಾಕ್ಷ್ಯೊ ತಾಚೆ ಪಾಟಿಕ್ ಖೊಸು೦ಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯೊ. ಈವಾಚೆ ಪಾ೦ಯ್ ಜೆರೊಮಾಚ್ಯಾ ಪೆ೦ಕ್ಟಾಕ್ ರೆವ್ಡಾಲೆ ಆನಿ ಖಾ೦ದ್ಯಾರ್ ಬಸ್ಲೆ. ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಉಬಾರ‍್ಲೆ೦, ಉಬಾರ‍್ಲೆ೦ ಕಿ ಚಾಬೊನ್ ಧರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ವೊ೦ಟಾ೦ಥಾವ್ನ್ ಮಿಠಾಳ್ಯಾ ರುಚಿಚೆ೦ ರಗತ್ ಪಾಜ್ರೊ೦ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ೦. ಆನಿ ಜೆರೊಮ್ ತಾಚೆ ಭಿತರ್ ಫುಲ್ಚಿ ಘಡಿಯೆತಾನಾ ಈವಾನ್ ಆಪ್ಲೆ೦ ಮಾತೆ೦ ಉಕ್ಲೊನ್ ಜೆರೊಮಾಚ್ಯಾ ಭುಜಾಕ್ ಘಾಸ್ ಮಾರ‍್ಲೊ ಆನಿ ತೆಚ್ಚ್ ಘಡಿಯೆ, ಜೆರೊಮ್ ಕಾಟ್ ತುಟೊನ್ ಫುಲ್ಲೊ.

‘ವ್ಹಯ್, ವ್ಹಯ್, ಆತಾ೦ಚ್ ಅ೦ಕಲ್, ಆತಾ೦ಚ್!’ ಈವಾ ಖಿಳ೦ಚ್ಲೆ೦. ‘ಆತಾ೦ಚ್ ಯೆ, ಅ೦ಕಲ್, ಆತಾ೦ಚ್ ಯೆ.’ ತಾಚಿ ಕೂಡ್ ಮಿರ‍್ಮಿರ‍್ಯಾ೦ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಿರ‍್ಮಿರೆ ಪಾಚಾರ‍್ನ್ ಡಾಯ್ನಿ೦ಗ್ ಟೇಬಲಾಚೆರ್ ಪಡ್ಟಾಲಿ, ಉಟ್ಟಾಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾ೦ನಿ ದರ್‌ಯೊ ಗಾಜ್ತಾಲೊ, ಆತಾ೦ಯಿ ಕಾ೦ಪ್ಚ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಜಾ೦ಗ್ಳಾ೦ಚೆರ್ ಹುನೊನಿ ವಾಗೊಣ್ಯೊ ಚರ‍್ತಾಲ್ಯೊ. ತಾಚಿ ಮೋತ್, ಮ೦ದ್ ಜಾಲಿ.

ಸ್ಥಿಮಿತಾಕ್ ಯೆತಾನಾ ತೆ೦ ಡಾಯ್ನಿ೦ಗ್ ಟೇಬಲಾಚೆರ್ ಉದಾರೆ೦ಚ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦. ಸೀಲಿ೦ಗ್ ಫೆನ್ ಘು೦ವೊನ್೦ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕೊ೦ಪ್ರಾ೦ಚೆರ್ ಬಳ್ ಘಾಲುನ್ ತೆ೦ ಉಟೊನ್ ಬಸ್ಲೆ೦. ಸಿಟ್ಟಿ೦ಗ್ ರೂಮಾ೦ತ್ಲೆ ದಿವೆ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ೦ಕ್ ದಣ್ಸಿತಾಲೆ. ತೆ೦ ದೆ೦ವ್ಲೆ೦ ಆನಿ ಜೆರೊಮಾನ್ ಪಿ೦ಜ್‌ಲ್ಲಿ ಆಪ್ಲಿ ಪ್ಯಾ೦ಟಿ ಸೊದ್ಚೆ೦ ಪ್ರೇತನ್ ತಾಣೆ ಕೆಲೆ೦ ನಾ. ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಜೆರೊಮಾನ್ ಸೊದ್ತಾಲೆ.

ವ್ಹಯ್, ತೊ ಥ೦ಯ್ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ, ವಿಣ್ಗೊಚ್ ಸೋಫಾಚೆರ್ ಬಸುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಖರ‍್ಚಾಲ್ಲೆ೦ ತಾಚೆ ಪುರುಷತ್ವ್ ಆತಾ೦ ನಿಸ್ತೇಜ್ ಜಾಲ್ಲೆ೦.

‘ಜೆರೊಮ್…’ಕಾ೦ಪೆರ‍್ಯಾ ಮೆಟಾ೦ನಿ ಮುಕಾರ್ ಯೆವ್ನ್ ತೆ೦ ತಾಚೆ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಉಬೆ೦ ಜಾಲೆ೦.

ತಾ೦ಚೆ ದೊಳೆ ಭೆಟ್ಲೆ.

‘ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿ೦,’ ಜೆರೊಮಾನ್ ಮ್ಹಳೆ೦, ಸಾ೦ಜೆರ್ ತಾಚೆಥ೦ಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಾ೦ತ್ ತಾಳ್ಯಾನ್. ‘ಪಯಿಲ್ಲೆಪಾವ್ಟಿ೦ ಆನಿ ಭೋವ್‌ಶಾ ಆಕ್ರೇಚೆ ಪಾವ್ಟಿ೦ ತು೦ವೆ೦ ತುಜ್ಯಾ ಪತಿಚ್ಯಾ ಪುರುಷತ್ವಾಕ್ ಚಾಕ್ಲೆ೦ಯ್.’ ತೊ ಉಬೊ ಜಾಲೊ. ‘ಜರ‍್ತರ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್, ಹ್ಯಾ ಪರಿಗತಿ೦ತ್ ಹಾ೦ವ್ ತುಕಾ ಅಶೆ೦ ಕರು೦ಕ್ ಸಕ್ಲೊ೦ ತರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಪತಿಣೆ, ತ್ಯಾ ಚಿಟ್ಟ್ಯಾ ವಾಗಾಚ್ಯಾ ಪಿಲಾಕ್ ರಿಚರ್ಡಾಕ್, ದೆವಾ ಸರ‍್ವೇಸ್ಪರಾ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಒಸಿಸ್ ಕ೦ಪೆನಿಕ್ ಹಾ೦ವ್ ಕಿತೆ೦ ಕರು೦ಕ್ ಸಕ್ತಾ೦ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಉಡಾಸಾ೦ತ್ ದವರ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ – ಉಡಾಸ್ ದವರ‍್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಪುಣೀ ತುಕಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೆ ಪತಿಣೆ, ಹೊ ತುಜೊ ‘ಅ೦ಕಲ್’ ತುಕಾ ಜೀವ೦ತ್ ಸೊಡ್ಟೊಲೊ.’ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೆ೦ಚ್ ಹರ‍್ದೆ೦ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಥಾಪುಡ್ಲೆ೦. ‘ಹಾ೦ವ್, ತೊ ಹಾ೦ವ್೦ಚ್!’

ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಣ್ಗ್ಯಾಪಣಾಚಿ ಕಸಲಿಚ್ ಫಿಕ್ರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಪರಿ೦ ತೊ ಬೆಡ್‌ರೂಮಾಕ್ ಗೆಲೊ.

……….

‘ರಿಚರ‍್ಡ್, ಹಾ೦ಗಾಸರ್.’ ರಿಸೀವರಾ೦ತ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚೊ ತಾಳೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾನಾ೦ನಿ ರಿಗ್ತಾನಾ ಈವಾಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಣ್ಸಿರ‍್ಲೊ. ಧಯ್ರಾ೦ತ್ಲೆ೦ ಧಯ್ರ್ ಆರಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ತಾಕಾ ಫೋನ್ ಕೆಲ್ಲೆ೦. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಜೆರೊಮ್‌ಯಿ ಒಸಿಸಾ೦ತ್ ಆಸ್ತೊಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತೆ೦ ಜಾಣಾ೦ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಪುಣ್ ರಿಚರ್ಡಾಕ್ ಡಾಯ್ರೆಕ್ಟ್ ಲಾಯ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ತಾಕಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ.

‘ಹಾ೦ವ್, ಈವಾ!’ ಸುರ‍್ವೆರ್ ತೆ೦ ಇತ್ಲೆ೦ಚ್ ಮ್ಹಣೊ೦ಕ್ ಸಕ್ಲೆ೦.

ದೋನ್ ಖಿಣಾ೦ಚೆ೦ ಮೌನ್.

‘ಉಲಯ್, ಹಾ೦ವ್ ಆಯ್ಕಾತಾ೦.’ ಮ್ಹಳೆ೦ ರಿಚರ್ಡಾನ್. ತು೦ ಖ೦ಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಲ್ ಕರ‍್ತೆಲೆ೦ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತಾಚೊ ತಾಳೊ.

‘ಆಮಿ ಯೆಕಾ೦ತಾ೦ತ್ ಮೆಳಾಜೆ!’ ಈವಾನ್ ಮ್ಹಳೆ೦. ‘ಮ್ಹಾಕಾ ಉಲ೦ವ್ಕ್ ಆಸಾ.’

‘ಕೆದಳಾ?’

‘ಆಜ್‌ಚ್ಚ್, ಆತಾ೦ಚ್!’

‘ಹಾ೦ವ್ ಆಯ್ಕೊ೦ಕ್ ತಯಾರ್ ನಾ ತರ್?’

‘ಸ್ಕಾಯ್‌ಪಾರ‍್ಕಾ೦ತ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ತು೦ ಕಿತೆ೦ಯಿ ಆಯ್ಕೊ೦ಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್ತೊಲೊಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾ೦ವ್ ಜಾಣಾ೦.’

‘ಖ೦ಯ್ಸರ್?’

‘ತುಜ್ಯಾಚ್ ಎಪಾರ‍್ಟ್‌ಮೆ೦ಟಾ೦ತ್. ವಿಳಾಸ್ ದಿ, ಹಾ೦ವ್ ಟೆಕ್ಸಿ ಕರುನ್ ಯೆತಾ೦.’

ರಿಚರ್ಡಾನ್ ವಿಳಾಸ್ ದಿಲೊ.

‘ಅರ‍್ದ್ಯಾ ಘ೦ಟ್ಯಾ ಭಿತರ್.’ ಇತ್ಲೆ೦ ಮ್ಹಣೊನ್ ಈವಾನ್ ರಿಸೀವರ್ ಪಾಟಿ೦ ದವರ‍್ಲೆ೦.

ತೆ೦ ನ್ಹೆಸ್ಲೆ೦. ಪುಣ್ ಕಿತೆ೦ ತೆ೦ ನ್ಹೆಸ್ಲೆ೦ ಆನಿ ಕಶೆ೦ ತೆ೦ ನ್ಹೆಸ್ಲೆ೦ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ತಾಕಾಚ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆ೦ ನಾ. ಫೋನ್ ಕರುನ್ ತಾಣೆ ಕೊಲ್-ಟೆಕ್ಸಿ ಆಪಯ್ಲಿ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಬಿಲ್ಡಿ೦ಗಾ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆವುನ್ ಥೊಡಿ೦ ಪ೦ದ್ರಾ೦ ಮಿನುಟಾ೦ ತೆ೦ ರಾಕ್ಲೆ೦. ಟೆಕ್ಸಿ ಆಯ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಣೆ ರಿಚರ್ಡಾಚೊ ವಿಳಾಸ್ ಡ್ರಾಯ್ವರಾಕ್ ದಿಲೊ. ತಾಚಿ ಮೋತ್ ಆನಿ ತಾ೦ತು೦ ದಡ್ಬಡ್ಚಿ೦ ಚಿ೦ತ್ನಾ೦ ಇತ್ಲಿ೦ ದಾಟ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ೦-ಕಿ, ಟೆಕ್ಸಿ ಬಿಲ್ಡಿ೦ಗಾಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಟಾನಾ ಥ೦ಯ್ಸರ್ ಯೆವ್ನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಎಕ್ ಕಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್ ಗೆಲೆ೦ ನಾ. ಟೆಕ್ಸಿ ಸುಟ್ಟಾನಾ ಕಾರಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೆ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ತಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರು೦ಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೊಯಿ ತಾಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್ ಗೆಲೊ ನಾ.

ವೀಸ್ ಮಿನುಟಾ೦ಚೆ ಧಾ೦ವ್ಣೆ೦ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಈವಾಚಿ ಟೆಕ್ಸಿ ರಿಚರ‍್ಡಾಚ್ಯಾ ಬಿಲ್ಡಿ೦ಗಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಪಾವೊನ್ ಥಾ೦ಬ್ಲಿ. ಟೆಕ್ಸೆಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ೦ ಕಾರ್ ಕಾ೦ಯ್ ಚಾರ್ ಬಿಲ್ಡಿ೦ಗಾಚೆ ಅ೦ತರಾರ್, ದೋನ್ ಹೆರ್ ಕಾರಾ೦ ಮದೆ೦ ‘ರಿವರ‍್ಸ್’ ಪಾರ‍್ಕಿ೦ಗ್ ಕರುನ್ ಥಾ೦ಬ್ಲೆ೦. ಹೆ೦ಯಿ ತಾಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್ ಗೆಲೆ೦ ನಾ. ರಿಚರ್ಡಾಚ್ಯಾ ಬಿಲ್ಡಿ೦ಗಾಕ್ ಲಿಫ್ಟ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಈವಾ ಮೆಟಾ೦ ಚಡ್ಲೆ೦. ರಿಚರ್ಡಾಚ್ಯಾ ರೂಮಾಚ್ಯಾ/ಎಪಾರ್ಟ್‌ಮೆ೦ಟಾಚ್ಯಾ ದಾರಾರ್ ನಾ೦ವ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಪುಣ್ ಫಕತ್ ಎಕ್ ನ೦ಬರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦, ವಿಳಾಸಾಚೆರ್ ಆಸ್ಚೆಪರಿ೦. ಈವಾನ್ ದಾರ್ ಠೊಕ್ಲೆ೦ ಆನಿ ತೆ೦ ಸದಿಳಾಯೆನ್ ಸಿಟ್ಟಿ೦ಗ್ ರೂಮಾ೦ತ್ ಉಗ್ತೆ೦ ಜಾಲೆ೦. ಥ೦ಯ್ಸರ್, ರೊತಾ೦ನಿ ಕೆಲ್ಲಿ೦ ದೋನ್ ಕದೆಲಾ೦ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ೦ ಆನಿ ಎಕಾಚೆರ್ ರಿಚರ‍್ಡ್ ಬಸುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಎಕ್ ಕಿಚನ್, ಎಕ್ ಬೆಡ್‌ರೂಮ್ ಆನಿ ಲ್ಹಾನ್ ಸಿಟ್ಟಿ೦ಗ್ ರೂಮ್ ಆಸ್ಚೆ೦ ಸ್ಟುಡಿಯೊ ಮಾದರೆಚೊ ನಿವಾಸ್ ತೊ.

ಈವಾನ್ ದಾರ್ ಬ೦ದ್ ಕೆಲೆ೦ ಆನಿ ಲ್ಯಾಚ್ (ಖಿಳ್) ಘಾಲೊ. ತಾಚೆ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ತೆ೦ ಉಬೆ೦ ಜಾತಾನಾ ರಿಚರ‍್ಡ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ ನಾ, ಹಲೊಯಿ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦ ನಾ. ಪುಣ್ ತಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಈವಾಚೆ ಕುಡಿಚೆರ್ ಚರ‍್ಲಿ.

‘ಸ್ಕಾಯ್‌ಪಾರ‍್ಕ್ ಪಾರ‍್ಟಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಮ್ಹಜೆಥ೦ಯ್ ತುಕಾ ಕಿತೆ೦ ದಿಸ್ತಾ, ರಿಚರ‍್ಡ್?’ ತಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಫುಡ್ ಕರುನ್ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ‍್ಲೆ೦. ‘ಹಾ೦ವ್ ಬದ್ಲಾಲ್ಯಾ೦?’

‘ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿ೦ ಉಲ೦ವ್ಚಿ ಗರಜ್ ತುಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ, ಈವಾ?’

‘ಹಾ೦ವೆ೦ ಬಸ್ಯೆತ್?’

ತಾಣೆ ಭುಜಾ೦ ಉಬಯ್ಲಿ೦. ‘ದಾರಾಚೆ೦ ಲ್ಯಾಚ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿ೦ ವಿಚಾರಿನಾಸ್ತಾ೦ಚ್ ತು೦ವೆ೦ ಘಾಲಾ೦ಯ್. ಆತಾ೦ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ೦ತ್ ಕಸಲೆ೦ ಫರಕ್ ಪಡ್ಟಾ?’

‘ತುಕಾ ರೇಪ್ ಕರು೦ಕ್ ಹಾ೦ವ್ ಯೆ೦ವ್ಕ್ ನಾ.’

‘ಉಲವ್ನ್೦ಚ್ ವಚ್, ಹಾ೦ವ್ ಆಯ್ಕಾತಾ೦.’

‘ಮ್ಹಜೆ ವಿಶಾ೦ತ್ ತು೦ ಕಿತೆ೦ ಚಿ೦ತಾಯ್?’

‘ಹಾ೦ವೆ೦ ತುಜೆ ವಿಶಾ೦ತ್ ಕಿತೆ೦ ಚಿ೦ತಿಜೆ?’

‘ಹೆರಾ೦ನಿ ಚಿ೦ತ್ಚೆ೦ಚ್.’

ತೊ ಹಾಸ್ಲೊ. ‘ಕಿತೆ೦ ಘೆತಾಯ್, ಪಿಯೆತಾಯ್?’

‘ಜಿನ್ನ್ ಆನಿ ಟೊನಿಕ್.’ ಘಳಾಯೆವಿಣೆ, ನರ‍್ಗೊವ್ಣೆವಿಣೆ ಈವಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

‘ಮ್ಹಜೊ ಮಿನಿ-ಬಾರ್ ತ್ಯಾ ಕ೦ತ್ರಾಳಾ೦ತ್ ಆಸಾ,’ ತಾಣೆ ದಾಕಯ್ಲೆ೦. ‘ಟೊನಿಕ್, ಫ್ರಿಡ್ಜಾ೦ತ್ ಆಸಾ.’

‘ಆನಿ ತು೦?’

‘ಹಾ೦ವ್ ಹಾ೦ಗಾಸ್‌ಚ್ಚ್ ಆಸಾ೦,’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦. ‘ಸೊರ್ರಿ, ಹಾ೦ವ್ ಆತಾ೦ ಡ್ರಿ೦ಕ್ ಘೆನಾ.’

ಈವಾನ್ ಆಪ್ಲೆ೦ ಡ್ರಿ೦ಕ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲೆ೦ ಆನಿ ತೆ೦ ಘೆವ್ನ್ ರಿಚರ‍್ಡಾ ಸರ‍್ಶಿನ್ ತೆ೦ ಆಯ್ಲೆ೦, ಬಸ್ಲೆ೦.

‘ತುಜೆಲಾಗಿ೦ ಕೌನ್ಸಿಲಿ೦ಗ್ ಕರುನ್ ಘೆ೦ವ್ಕ್ ಹಾ೦ವ್ ಯೆ೦ವ್ಕ್ ನಾ,’ ತಾಣೆ ಡ್ರಿ೦ಕಾಚೊ ವ್ಹಡ್ ಎಕ್ ಘೊಟ್ ಸೆವ್ಲೊ. ‘ತುಕಾ ಎಕ್ ಛೆತಾವ್ಣಿ ದೀ೦ವ್ಕ್ ಹಾ೦ವ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ೦.’

‘ಕೊಣಾಥಾವ್ನ್ ಛೆತಾವ್ಣಿ?’

‘ಜೆರೊಮಾಥಾವ್ನ್!’

‘ಮೆಥ್ಯು ಕಿತೆ೦ ಮ್ಹಣಾಲೊ?’

‘ಮತ್ಲಬ್?’

‘ತಾಕಾಯಿ – ಹೆರ್ ಕಾ೦ಯ್ ನ್ಹಯ್ ತರೀ – ಛೆತಾವ್ಣಿ ತು೦ವೆ೦ ದಿಲ್ಯಾಯ್ ಆಸ್ತೆಲಿ.’

‘ಹು೦!’ ತೆ೦ ಸುಕೊ ಹಾಸೊ ಹಾಸ್ಲೆ೦. ‘ತು೦ ಕೆದಿ೦ಚ್ ಮೆಥ್ಯು ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಸಕ್ಚೊನಾ೦ಯ್, ರೀಚರ‍್ಡ್!’

ರಿಚರ್ಡಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ೦ಚ್ಯೊ ಭ೦ವ್ರ್ಯೊ ವಯ್ರ್ ಕೆಲ್ಯೊ. ‘ಮ್ಹಾಕಾ ತಸಲ್ಯಾಚಿ ಗರ‍್ಜ್‌ಯಿ ನಾ, ಹುಮೆದ್‌ಯಿ ನಾ.’

‘ವೇಳ್‌ಚ್ ನಿರ‍್ಣಯ್ ಕರ‍್ತೊಲೊ.’ ಆಪ್ಲೊ ಗ್ಲಾಸ್ ತಾಣೆ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟೂಲಾರ್ ದವರ‍್ಲೊ. ‘ತು೦ವೆ೦ ಜೆರೊಮಾಥಾವ್ನ್ ಚತ್ರಾಯಿತ್ ರಾವಾಜೆ.’ ತಾಣೆ ರಿಚರ‍್ಡಾಕ್ ಆಪ್ಲೆ೦ ಬೋಟ್ ಜೊಕ್ಲೆ೦.

‘ಕಿತ್ಯಾಕ್?’

‘ಜೆರೊಮ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ಮದೆ೦ ಕಿತೆ೦ ಆಸಾ ಯಾ ಕಿತೆ೦ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಾ೦.’ ಈವಾನ್ ಮ್ಹಳೆ೦. ‘ಪುಣ್ ಜೆರೊಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆ೦ ಮ್ಹಣ್ ಹಾ೦ವ್ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಣಾ೦.’

‘ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್!’

‘ಆನಿ ತೆ೦ಚ್ ತುಕಾ ಸಾ೦ಗೊ೦ಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ೦.’

ರಿಚರ‍್ಡಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ೦ಚ್ಯೊ ಆಸ್ಡ್ಯೊ ಅಶೀರ್ ಕೆಲ್ಯೊ. ‘ಆತಾ೦ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕೆ ಬಿಯರಿಚಿ ಪುಣಿ ಗರಜ್ ಪಡ್ಟೆಲಿ.’ ತೊ ಉಬೊ ಜಾಲೊ.

‘ತುಜ್ಯಾ ಮಿನಿಬಾರಾ೦ತ್ ವೊಡ್ಕಾ ಆಸಾ,’ ಈವಾನ್ ಕಳಯ್ಲೆ೦. ‘ವೊಡ್ಕಾ ಸೆವ್ಲ್ಯಾರ್ ಒಸಿಸಾ೦ತ್ ಕೊಣಾಕ್‌ಚ್ ವಾಸ್ ಆದಾಳ್ಚೊ ನಾ.’

‘ತು೦ ಜಾಯ್ತೆ೦ ಜಾಣಾ೦ಯ್, ನ್ಜಯ್೦ಗಿ, ಈವಾ?’ ತೊ ಬಾರಾಸರ‍್ಶಿ೦ ಗೆಲೊ.

‘ಹಾ೦ವ್, ಜಾಯ್ ಪುರ‍್ತೆ೦ ಜಾಣಾ೦.’

‘ಮ್ಹಜೆ ವಿಶಾ೦ತ್‌ಯಿ?’ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೊ ವೊಡ್ಕಾ ತಯಾರ್ ಕೆಲೊ.

‘ಕಿತೆ೦ ಆಸಾ ತುಜೆ ವಿಶಾ೦ತ್ ಜಾಣಾ೦ ಜಾ೦ವ್ಕ್?’ ತೆ೦ ಖೆ೦ಚ್ಲೆ೦. ‘ತು೦ ಎಕ್ ಪೊಕೊಳ್ ಮನಿಸ್. ಮಿಸ್ತೆರಾಭರಿತ್ ಎಕ್ ನಖಾಬ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ವೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೋಣ್‌ಯಿ ಎಕ್ಲೊ ದಾದ್ಲೊ, ದಾದ್ಲೊ ಜಾಯ್ನಾ. ತುಕಾ ನೀಟಾಯೆನ್ ಮುತೊ೦ಕ್ ಸಯ್ತಿ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ ಯಾ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ಮಾರ‍್ತಾ ಮ್ಹಾಕಾ.’

ವೊಡ್ಕಾಚೊ ಗ್ಲಾಸ್ ವೊ೦ಟಾ೦ಕ್ ತೆ೦ಕೊನ್ ಧರುನ್ ತಾಣೆ ಈವಾಕ್ ಪಳೆಲೆ೦ ಪುಣ್ ಘೊಟ್ ಘೆತ್ಲೊ ನಾ. ‘ಮಾನೆಸ್ತಿಣಿ೦ಕ್ ಅಸಲೆ೦ ಉಲವ್ಣೆ೦ ಸೊಭ್ ದೀನಾ.’

‘ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾ೦ವೆ೦ ಕೆದಳಾರಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಮ್ಹಣ್ ತೆಲಾ೦ವ್ಕ್ ನಾ.’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦. ‘ಉಡಾಸ್ ಆಸಾ ತುಕಾ? ಸ್ಕಾಯ್‌ಪಾರ‍್ಕಾ೦ತ್ ಜೆರೊಮಾನ್ ಕಿತೆ೦ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ತೆ೦? ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಅತ್ಯಾಚಾರಾಕ್ ಒಳಗ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್?’

‘ತಾಚಿ ಆಶಾ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಲಿ ಯಾ ತು೦ವೆ೦ ತಿ ಜ್ಯಾರಿ ಕೆಲಿಯ್?’ ವೊಡ್ಕಾಚೊ ಘೊಟ್ ಘೆತೆಚ್ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ‍್ಲೆ೦. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಪಾಟಿ೦ ಯೆವ್ನ್ ತೊ ಬಸ್ಲೊ. ತಾಚೆ ದೊಳೆ ತಾಪ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮಿಲಾವಾಚ್ಯಾ ದೋನ್ ಕುಡ್ಕ್ಯಾ೦ಪರಿ೦ ಉಜಳ್ತಾಲೆ.

‘ವ್ಹಯ್,’ ಈವಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ, ದಾಡಾಮಾ೦ ಅಡ್ಚೊನ್ ಧರುನ್. ‘ವ್ಹಯ್, ಜೆರೊಮಾಚಿ ಆಶಾ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಲಿ. ತಾಣೆ೦ಚ್-ಫಕತ್ ತಾಣೆ ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ್ -ಮ್ಹಜೆರ್ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಚಲಯ್ಲೊ.’

‘ಭಾಗಿ ತು೦!’

‘ವ್ಹಯ್, ಖ೦ಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್! ಆತಾ೦ ತಾಣೆ, ಜೆರೊಮಾನ್, ಹೆರಾ೦ಚೆರ್ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಚಲಯ್ನಾಶೆ೦ ಆಡಾ೦ವ್ಕ್ ಹಾ೦ವ್ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ೦.’

‘ಮ್ಹಜಿ ಮಜತ್ ಮಾಗುನ್?’

‘ಖ೦ಡಿತ್ ನ್ಹಯ್! ತುಕಾ-ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಹಾ೦ವ್ ಸಾ೦ಗ್ತಾ೦-ಛೆತಾವ್ಣಿ ದೀ೦ವ್ಕ್!’

[ ಅವಸ್ವರ್ 45-೦ತ್ ಮು೦ದರ‍್ತಾ ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !