ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ನ್ಹಾಣಯಿಲ್ಲೆಂ ಪಂದ್ರಾವೆಂ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್

ವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಂಣಿ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೆಂ ಪಂದ್ರಾವೆಂ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಚ್ 2021 ಫೆಬ್ರೆರ್ 20 ತಾರಿಕೆರ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ರಿತಿನ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಕವಿ ಮಾವ್ರಿಸ್ ಡೆಸಾಕ್ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಭೆಟಯ್ಲೊ, ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ‍್ನಾಳಾಚೊ ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಚೊ ಪುಸ್ತಕ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣ್ ಸರ್ತೆಂತ್ ಜಿಕ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಹುಮಾನಾಂ ವಾಂಟ್ಲಿಂ.

ಕವಿ ತಶೆಂಚ್ ರಾಹುಲ್ ಎಡ್ವರ್ಟೈಸರ್ಸ್ ಮ್ಹಾಲಕ್ ಟೈಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾ, ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣೈ, ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾಚೊ ಪ್ರಾಯೋಜಕ್ ಜೋಸೆಫ್ ಮಥಾಯಸ್, ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜೊಡ್ಪಿ ಕವಿ ಮಾವ್ರಿಸ್ ಶಾಂತಿಪುರ, ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕಿಶೋರ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎವ್ರೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ವೇದಿರ್ ಆಸಲ್ಲಿಂ. ಹಾಂಣಿ ಗುಲೊಬಾಚ್ಯೊ ಪಾಕ್ಳ್ಯೊ ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಉಬೊವ್ನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಉಗ್ತಾಯ್ಲೆಂ.

ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಮುಕೆಲ್ ಸೈರೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಟೈಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾನ್ ಜಿವಿತಾಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಂಕ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಜಣಾಂಚಿ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗ್ಲಿ. ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕುಲರತ್ನ್ ಚಾಫ್ರಾವಿಶಿಂ ಉಲೊವ್ನ್ ತಾಣೆ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲೊಂವ್ಚಿ ರೀತ್, ಕವಿತೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಲೊಂವ್ಚಿ ರೀತ್ ಕಶಿ ಪಿಶ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ತಾಲಿ, ಆಪುಣ್ ತಾಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಕಸೊ ಪಡ್ಲೊಂ, ಕಶಿ ತಾಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ಆಮ್ಚೆರ್ ಪಡ್ಲಿ – ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಜ್ಯಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರುನ್, “ಜರ್ ತಾಕಾ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಆನಿ ತಾಣೆ ಜರ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ತರ್, ಹಳ್ಳೆಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ದಾಖಲ್ ಜಾತೆಂ, ತೆಂಚ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಜಾತೆಂ. ಆಬಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಅನ್ಭೋಗಾಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಆಮೀಂಯ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಯೊ ನಾಂತ್, ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಆಮಿ ದುಬ್ಳೆ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ದುಬ್ಳೆಪಣಾಂತ್ ಆಮಿ ಕೊಡಿಯಾಳ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಹಾಂಗಾ ಚಾಫ್ರಾ ಮೆಳ್ಳೊ. ಜಾಗೆ ಕವಿ ಉದೆಲೆ. ತ್ಯೆ ಸಾವ್ಳೆಂತ್ ಜಾಯ್ತೆ ಬರೆ ಕವಿ ಉದೆಲ್ಯಾತ್. ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಮಾವ್ರಿಸ್ ಎಕ್ಲೊ. ಆಜ್ ಮಾವ್ರಿಸಾಕ್ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ತಾಕಾ ಸರ್ವಯ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ” ಮ್ಹಣುನ್ ಟೈಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಚ್ಯಾ ಭಾಶಣಾಂತ್ ಉಲಯ್ಲೊ.

ಟ್ರಸ್ಟಿ ಎಂಡ್ರ್ಯೂ ಡಿಕುನ್ಹಾನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜೊಡ್ಪಿ ಮಾವ್ರಿಸ್ ಡೆಸಾಚಿ ವಳಖ್ ಕರುನ್ ದಿತಾನಾ “ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಕವಿತೆಚೊ ಸ್ವಾಸ್ ಆನಿ ಜೀವ್. ಏಕ್ ಖರೊ ಕವಿ ಸತಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ‍್ತಾ. ತೊ ಕವಿ ಸಬ್ದಾಂಕ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ದೀವ್ನ್ ತೆ ಸಬ್ದ್ ನಾಜುಕಾಯೆನ್ ಗುಂತುನ್ ಸತಾಕ್ ಸುಂರ್ಗಾರಾಯ್ತಾ” ಅಶೆಂ ಸಾಂಗುನ್ ಮಾವ್ರಿಸಾಕಚ್ ಉಡಾಸ್ ನಾತಲ್ಲ್ಯಾ, ತಾಣೆಂ ಆಟ್ರಾ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯೆ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ’ನದರ್’ ನಾಂವಾಚಿ ಕವಿತಾ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ. ಟ್ರಸ್ಟಿ ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳಾನ್ ಮಾನ್ ಪತ್ರ್ ವಾಚ್ಲೆಂ. ವೇದಿರ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ ಸೈರ‍್ಯಾಂನಿ ರು. 25000, ಮಾನ್ ಪತ್ರ್, ಯಾದಸ್ತಿಕಾ, ಶೊಲ್, ಫಳಾಂ ದೀವ್ನ್ ಮಾವ್ರಿಸ್ ಡೆಸಾಕ್ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾಸವೆಂ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾವ್ರಿಸ್ ಡೆಸಾನ್ “ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಾಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಮಾನ್ ಆಸಾ. ಆಜ್ ತಾಂಚೆ ಮೆಳಿಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಮೆಳಯ್ಲಾ. ಆಜ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಕವಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಧೈರ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ. ಮ್ಹಜೆ ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾ ಕವಿತ್ವಾಕ್ ಏಕ್ ವಳಖ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ. ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಆನಿಕೀ ಚಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಕವಿತೆಚೊ ಪೋಸ್ ಕರುಂಕ್ ಹೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಉರ್ಬಾ ದಿತಲೆಂ” ಅಶೆಂ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಕವಿ ತಶೆಂ ವಿಮರ್ಶಕ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ‍್ನಾಳ್ ಹಾಂಚೆಂ ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ “ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯೆಂ: ರುಪಾಂ ಆನಿ ರೂಪಕಾಂ” ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣೈನ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಟ್ರಸ್ಟಿ ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸಾನ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ಮಾಚಿ ತಶೆಂ ಪುಸ್ತಕಾಚಿ ವಳಖ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳಾನ್ ಉಲೊವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಚಿ ಕಲ್ಪನಾ ಕಶಿ ಉದೆಲಿ ಮ್ಹಣುನ್ ವಿವರಾಯ್ಲೆಂ. ಸಾಧ್ಯ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಕೆನರಾ ಗೊಂಯಾಂ ಆನಿ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಕವಿಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕಕ್ಷೆ ಭಿತರ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರ‍ೇತನ್ ಕೆಲಾಂ ಅಶೆಂ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

“ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಸಬಾರ್ ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಸಾತ್. ಹೆ ಝಾಡಾಂ ಪರಿಂ. ಆಮಿ ಪೋಸ್ ಕರಿಜೆ, ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀಜೆ ತವಳ್ ಮಾತ್ರ್ ತೆ ಫುಲ್ತಾತ್ ಆನಿ ಸಮಾಜಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾತ್. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ ವಾವ್ರ್ ಕರೀತ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಸಂಕಷ್ಟಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್‌ಯಿ ಅಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ತಾಂಣಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ. ತಾಂಣಿ ಕವಿತೆಚೊ ಏಕ್ ಭೊಂವಾರ್ ಆಸಾ ಕೆಲಾ. ತಾಂಕಾಂ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿವ್ಯಾಂ. ಆಜ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜೊಡ್ಲಲ್ಯಾ ಮಾವ್ರಿಸಾಕ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂ” ಮ್ಹಣುನ್ ಮಾನಾಚೊ ಸೈರೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜೋಸೆಫ್ ಮಥಾಯಸಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಮಾನಾಚೊ ಸೈರೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣೈ ಉಲಯ್ಲೊ. ನೆಲ್ಸನ್ ಆನಿ ಲವೀನಾ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸ್ – ಚಾಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣ್ ಸರ್ತೆಚಿಂ ಬಹುಮಾನಾಂ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಜಾಹೀರ್ ಕೆಲಿಂ. ಪಯ್ಲೆಂಚೆಂ ಇನಾಮ್ ರು. 5000, ದುಸ್ರೆಂ ರು. 3000 ಆನಿ ತಿಸ್ರೆಂ ರು. 2000 ತಶೆಂ ದೋನ್ ರು. 1000 ಚಿಂ ಪ್ರೋತ್ಸಹಕ್ ಇನಾಮಾಂ ಆಸಲ್ಲಿಂ.

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ವಿಭಾಗ್ :

ಆದಿ ವೆರ್ಣೆಕಾರ್, ಕಾಣ್‌ಕೊಣ್ (ಪಯ್ಲೆಂ), ಸ್ನೇಹಲ್ ಡಿಸಿಲ್ವ, ಓಮನ್ (ದುಸ್ರೆಂ), ನಿನಿಶಾ ಮೊಂತೇರೊ, ಬೊಂದೆಲ್ (ತಿಸ್ರೆಂ); ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ ಇನಾಮಾಂ: ಚೆಲ್ಸಿಯಾ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ, ಕಾವೂರ್ ಆನಿ ಪ್ರಿಯಾಲ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಬೆಳಾ.

ಯುವಜಣಾಂಚೊ ವಿಭಾಗ್ :

ಐಶ್ವರ್ಯ ಭರತ್, ಬಿಚೊಲಿಂ (ಪಯ್ಲೆಂ), ಎಶೆಲ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಮಂಗ್ಳುರ್ (ದುಸ್ರೆಂ), ಶ್ವೇತಾ ಪೈ ಎಮ್. ಮಂಜೇಶ್ವರ್ (ತಿಸ್ರೆಂ); ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ ಇನಾಮಾಂ: ಶರ್ವಾನಿ ನಾಯ್ಕ್, ಗೊಂಯ್ ಆನಿ ಲೊಯ್ಡ್ ನೊರೊನ್ಹಾ, ಶಿರ್ವಾ.

ವ್ಹಡಾಂಚೊ ವಿಭಾಗ್ :

ಮುಕುಂದ್ ಮಾಲ್ಗಾಂವ್ಕಾರ್, ಗೊಂಯ್ (ಪಯ್ಲೆಂ), ಪ್ರೀತನ್ ಪಿರೇರಾ, ಮಂಗ್ಳುರ್ (ದುಸ್ರೆಂ), ಮಹಾದೇವ್ ಗಾಂವ್ಕಾರ್, ಸತ್ತಾರಿ (ತಿಸ್ರೆಂ), ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ ಇನಾಮಾಂ: ಶೀತಲ್ ಫಳ್‌ದೇಸಾಯಿ, ಪೊಂಡಾ ಆನಿ ಡೊ. ಜೊಲ್ಲಿ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ, ಕಾಸ್ಸಿಯಾ.

ರೊನಾಲ್ಡ್ ಆನಿ ರೊವಿನಾ ನಜ್ರೆತ್ ಹಾಂಣಿ ಸುರ್ವೆರ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆಂ ಆಶಯ್ ಗೀತ್ ಗಾಯ್ಲೆಂ. ಕಿಶೋರ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸಾನ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ದಿಲೊ. ಎವ್ರೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಭೆಟೊಂವ್ಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಸಾಂಗ್ಲಿಂ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕಾನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಸುತ್ ಸಾಂಬಾಳಲ್ಲೆಂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !