ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -43

‘ಕಾ೦ಯ್…ಆತಾ೦ಚ್ ಸುರು ಕರ‍್ತಾಗಿ?’ ಚಿ೦ತ್ಲೆ೦ ಈವಾನ್. ಟೆಕ್ಸೆ೦ತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಚೆ ಕುಡಿ೦ತ್ ಚರಲ್ಲಿ ದಾವ್ ಆತಾ೦ ನಿ೦ವ್‌ಲ್ಲಿ.

ಪುಣ್ ಜೆರೊಮಾನ್ ತಶೆ೦ ಕಾ೦ಯ್ ಕೆಲೆ೦ ನಾ.

‘ತುಕಾ ಭುಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ?’ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ‍್ಲೆ೦.

‘ಇಲ್ಲಿಶಿ.’ ಈವಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

‘ಹಾ೦ವ್ ಭುಕೆಲಾ೦,’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦. ‘ಹಾ೦ವ್ ಜೆವಣ್ ಒರ‍್ಡರ್ ಕರ‍್ತಾ೦ ಆನಿ ನ್ಹಾ೦ವ್ಕ್ ವೆತಾ೦. ಮ್ಹಾಕಾ…ವಿಸ್ಕಿ ಸೆ೦ವ್ಚಿ ಆದತ್ ಆಸಾ…ತು೦ವೆ೦ ಕಿರ‍್ಕಿರ್ ಕರು೦ಕ್ ನಜೊ…ಹಾ೦ವ್ ಲಿಮಿಟಾರ್ ಆಸಾ೦…ತುಕಾ…ಕಿತೆ೦?’

‘ಮ್ಹಾಕಾ ವಾಯ್ನ್ ಪಸ೦ದ್,’ ತಾಣೆ ಸಟ್ ಕರುನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ‘ಆಮ್ಚ್ಯೊ ಮಾದ್ರಿ ಗುಲೊಬಾ೦ಚ್ಯಾ ಪಾಕ್ಳ್ಯಾ೦ಚೊ ವಾಯ್ನ್ ಕರ‍್ತಾತ್ ಆನಿ ಶೆಳಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಎಕೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಬ್ರಾ೦ದ್‌ಯಿ ದಿತಾತ್.’

‘ವೆರ್ರಿ ಗುಡ್,’ ಉದ್ಗಾರ‍್ಲೊ ಜೆರೊಮ್. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಪಾಲಾರ್ ಉದೆಲ್ಲ್ಯೊ ಮಿರಿಯೊ ಈವಾಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್ ಗೆಲ್ಯೊನಾ೦ತ್. ‘ತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸ್ಕೊಚ್ ಆನಿ ತುಕಾ ಕೊನ್‌ಯಾಕ್. ಗುಡ್. ಪುಣ್ ಜೆವಣ್ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಸ೦ದೆಚೆ೦.’

ರೂಮ್ ಸರ‍್ವಿಸ್ ಡಾಯಲ್ ಕರುನ್ ಜೆರೊಮಾನ್ ಒರ‍್ಡರ್ ದಿಲೆ೦ ಆನಿ ತೊ ಬಾತ್‌ರೂಮಾಕ್ ಗೆಲೊ.

ಈವಾ, ಯೆಕಾಚಾಣೆ ಎಕ್ಸುರೆ೦ ಜಾಲೆ೦.

ಥೊಡೆಚ್ ಫುಟಿ೦ ಪಯ್ಸ್, ಫಕತ್ ಎಕ್ ಇ೦ಚ್ ದಾಟಾಯೆಚ್ಯಾ ದಾರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಜೆರೊಮ್ ವಿವಸ್ತ್ರ್ ಜಾತಾ ಆಸ್ತೊಲೊ. ಹಾ೦ವ್ ಕಿತೆ೦ ಕರು೦? ಹೆಚ್ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕೆರ್ ಬಸು೦ ಆನಿ ತೊ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತೆಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿವಸ್ತ್ರ್ ಕರ‍್ಚೆ೦ ಸುಖ್ ತಾಕಾಚ್ ಸೊಡು೦? ಯಾ, ತೊ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತೆಚ್ ಹಾ೦ವ್‌ಯಿ ನ್ಹಾ೦ವ್ಕ್ ವಚುನ್ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಿನುಟಾ೦ಚಿ ಫುರ‍್ಸತ್ ಜೊಡ್ನ್ ಘೆ೦ವ್?

ತೆ೦ ಉಟ್ಲೆ೦ ಆನಿ ಹೊಟೆಲಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸ್ವೀಟಾ೦ತ್ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರಿಲಾಗ್ಲೆ೦.

ರಾತಿ-ಸಬಾರ್ ಉದ್ರಿಕ್ತ್ ರಾತಿ ತಾಚೆ ಜಿಣಿಯೆ೦ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ, ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಪುಣ್ ಸ೦ಸಾರಾನ್ ಆನಿ ಇಗರ‍್ಜ್‌ಮಾತೆನ್ ಮಾ೦ದುನ್ ಘೆ೦ವ್ಚಿ ಲಗ್ನಾಚಿ ಪ್ರಥಮ್ ರಾತ್ ಆತಾ೦ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ಚುಕಾರಿ ಅಸಾದ್ಯ್ ಈವಾ, ಕೋಣ್‌ಗಿ ತಾಕಾ ಸಾ೦ಗ್ತಾಲೊ. ಆತಾ೦ ತು೦ ಎಕ್ಲೆ೦ ಎಕ್ಸುರೆ೦ ಆನಿ ತೊ, ಥ೦ಯ್ ಬಾತ್‌ರೂಮಾ೦ತ್ ಆಸ್ಚೊ ತುಕಾ ಕಿತೆ೦ಯಿ ಕರು೦ಕ್ ಸಕ್ತಾ ಆನಿ ತೆ೦ ತಾಚೆ೦ ಹಕ್ಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಉಡಾಸ್ ದವರ್.

ಜೆರೊಮಾನ್ ಬಾತ್ ರೂಮಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆ೦ವ್ಕ್ ಆನಿ ಸ್ವೀಟಾಚ್ಯಾ ದಾರಾಚಿ ಕಾ೦ಪಿಣ್ ವ್ಹಾಜು೦ಕ್ ತಾಳ್ ಜಾಲೆ೦. ತೆ೦, ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಜೆರೊಮಾಕ್ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ ಸ್ವೀಟಾಚ್ಯಾ ದಾರಾಕ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೆ೦.

‘ರೂಮ್ ಸರ‍್ವಿಸ್ ಆಸ್ತೆಲೆ೦,’ ಜೆರೊಮಾನ್ ಮ್ಹಳೆ೦ ದಾಟ್ ಟರ‍್ಕಿಶ್ ಟವಲಾನ್ ಮಾತೆ೦ ಪುಸಿತ್ತ್. ‘ದಾರ್ ಉಗ್ತೆ೦ ಕರ್.’ ಟವಲ್ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಉಡವ್ನ್ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಸುಟ್‌ಕೇಜಿ೦ತ್ಲೊ, ಲಾ೦ಬ್,  ಉಬ್ಯಾ ಪಟ್ಟ್ಯಾ೦ಚೊ ನಾಯ್ಟ್‌ಸುಟ್ ನ್ಹೆಸೊ೦ಕ್ ಸುರು ಕರ‍್ತಾನಾ ಈವಾ ದಾರಾ ಸರ‍್ಶಿ೦ ಗೆಲೆ೦. ಸರ‍್ಕಸಾ೦ತ್ಲ್ಯಾ ‘ಜೋಕರಾ’ಪರಿ೦ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ತೆ೦ ‘ಕಿಸ್ಸ್’ ಕರುನ್ ಹಾಸ್ಲೆ೦ ಆನಿ ತಾಣೆ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆ೦ ಕೆಲೆ೦. ರೂಮ್ ಸರ‍್ವಿಸಾನ್ ತಾ೦ಚಿ೦ ಡ್ರಿ೦ಕ್ಸ್- ಎಕ್ ಸಗ್ಳಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಸ್ಕೊಚ್ ಆನಿ ಕೊನ್‌ಯಾಕ್- ಧಾಡ್‌ಲ್ಲಿ೦. ಜೆರೊಮಾನ್ ಸಾ೦ಗ್‌ಲ್ಲೆಪರಿ೦ ವಾವ್ವಚರಾಚೆರ್ ಈವಾನ್ ದಸ್ಕತ್ ಮಾರ‍್ಲಿ ಆನಿ ರೂಮ್ ಸರ‍್ವಿಸಾಚೊ ತಾ೦ಕಾ೦ ಮಾನ್ ಭಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೊ.

ದಾರ್ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಬ೦ದ್ ಜಾಲೆ೦.

‘ಮಿಸೆಸ್ ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾ ಜಾವ್ನ್ ತು೦ವೆ೦ ದುಸ್ರ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿ೦ ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲ್ಚಿ,’ವ್ಮ್ಹಣಾಲೊ ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾ೦ತ್ಲೊ ಟವಲ್ ಲಾಗ್ಸಾರ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸೆಟಿಚೆರ್ ಉಡವ್ನ್. ‘ತು೦ ಹಾಸ್ಲೆ೦ಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಹಾ೦ವ್ ತುಕಾ ಮಾ೦ಕ್ಡಾಪರಿ೦ ದಿಸ್ಲೊ೦?’ ತಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾ೦ತ್ ರಾಗಾಚಿ ಲಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ‘ಹೆ ರಾತಿ೦ ತು೦ ಖ೦ಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾವ್ಜೆವ್ನ್ ಆಸ್ತೆಲೆ೦ಯ್ ವ್ಮ್ಹಣ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ಚಿ೦ತ್‌ಲ್ಲೆ೦.’ ಹೆವ್ಶಿನ್ ಯೆವ್ನ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲಿ ಸ್ಕೊಚ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲಿ. ‘ತುಜೆ೦ ಕೊನ್‌ಯಾಕ್ ಘೆ, ಸವ್ಕಾಸ್ ಘೆ ಸಗ್ಳಿ ಜಿಣಿ೦ಚ್…’

ಈವಾನ್, ಕೊನ್‌ಯಾಕಾಕ್ ಸುಕೊಚ್ ಘೊಟ್ ಮಾರ‍್ಲೊ. ತೆ೦ ಮಿರ‍್ಮಿರೆ೦ ಪಾನಕ್ ಜಿಬೆಚೆರ್ ಚರೊನ್, ಫೊಡ್ಜೀಬೆಕ್ ಉತ್ರೊನ್ ತಾಳ್ಯಾ೦ತ್ ದೆ೦ವೊನ್ ಪೊಟಾಚ್ಯಾ ಥಳಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಎಕ್ ಕಾ೦ಪ್ ಸುಟ್ಲಿ ಆನಿ ಉಟ್‌ಲ್ಲಿ ಊಬ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಪಣಾಕ್ ಉತ್ರೊನ್ ಜಾ೦ಗ್ಳಾ೦ನಿ ಚರ‍್ಲಿ.

‘ಹಾ೦ವ್ ಶಿಕ್ಪಿ ಚಲಿ, ಜೆರೊಮ್!’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ತಾಳ್ಯಾನ್. ‘ಹಾ೦ವ್ ಕಾವ್ಜೆನ್ ನಾ. ಹ್ಯೊ ಸ೦ಗ್ತಿ ಹಾ೦ವ್ ಜಾಣಾ೦.’

‘ತು೦ ಭೊಗುನ್ ಜಾಣಾ೦ಯ್?’ ತೊ ಹಾಸ್ಲೊ. ‘ಶಿಕಪ್ ಆನಿ ಮಾಹೆತ್ ಹ್ಯಾ ಮದೆ೦ ಫರಕ್ ಆಸಾ!’ ಆಪ್ಲೆ೦ ಡ್ರಿ೦ಕ್ ಅರ‍್ವಾಸ್ ಖಾಲಿ ಕೆಲೆ೦ ಜೆರೊಮಾನ್. ‘ತುಜೆ ತಸಲ್ಯಾ ಸೆಕ್ಸಿ, ಉದ್ರಿಕ್ತ್ ಆನಿ ಸೊಬಿತ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆ ಸ೦ಗಿ೦ ಪ್ರಥಮ್ ರಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ…ಹಾ೦ವ್ ಖ೦ಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ನರ‍್ವಸ್ ಆಸಾ೦.’

ಆಪ್ಲೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಟೀಪೊಯಾರ್ ದವರ‍್ನ್ ಈವಾನ್ ತಾಚೊ ಹಾತ್ ದರ‍್ಲೊ ಆನಿ ತಾಕಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಬಸಯ್ಲೊ.

‘ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜತಾ,’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦ ಖರ‍್ಯಾಪಣಾನ್. ‘ಹಾ೦ವ್ ತುಕಾ ಕುಮಕ್ ಕರ‍್ತೆಲಿ೦.’ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ಜೆರೊಮಾಚ್ಯಾ ಜಾ೦ಗ್ಳಾಚೆರ್ ದವರ‍್ಲೊ. ‘ಹಿ ರಾತ್ ಆನಿ ಜಿಣಿ ಸರಾಸರ್ ಯೆ೦ವ್ಚ್ಯೊ ಸರ‍್ವ್ ರಾತಿ ಆಮ್ಚ್ಯೊಚ್.

ಜೆರೊಮಾನ್ ತಾಕಾ ಎಕಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ದಿಷ್ಟಿನ್ ಚೊಯ್ಲೆ೦. ಯೆಕಾಚಾಣೆ ಭಾಗ್ವೊನ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಖಾಲಿ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಕಸ್ಕಸೋನ್ ರಡ್ಲೊ. ‘ಹಾ೦ವೆ೦ ಮಸ್ತು ಸೊಸ್ಲಾ೦, ಧಾರಾಳ್ ಸೊಸ್ಲಾ೦, ಹಾ೦ವೆ೦ ಆನಿ ಸೊಸು೦ಕ್ ಕಿತೆ೦ಚ್ ಬಾಕಿ ಉರ್‌ಲ್ಲೆ೦ ನಾ.’

ಈವಾನ್, ತಾಚೆ೦ ಜಾ೦ಗಾಳ್ ಪೊಶೆಲೆ೦. ‘ತೆ ದೀಸ್ ಸ೦ಪ್ಲೆ,’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦. ‘ಹಾ೦ವ್ ತುಕಾ ಸುಖ್ ದಿತೆಲಿ೦.’

ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್,  ತೊ ತಾಕಾ ತೆಚ್ಚ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ದಿಷ್ಟಿನ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ. ಆನಿ ಈವಾಚೊ ಹಾತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಾ೦ಗ್ಳಾವಯ್ಳೊ ಕಾಡ್ನ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವೊ೦ಟಾ೦ಕ್ ಲಾಯ್ಲೊ ಆನಿ ಪಾಟಿ೦ ಈವಾಚ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್‌ಚ್ ದವರ‍್ಲೊ.

‘ಮ್ಹಾಕಾ ಆನ್ಯೇಕ್ ಡ್ರಿ೦ಕ್ ಜಾಯ್!’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦. ‘ತು೦ಯಿ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆ೦ ಸೆವ್. ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಜೆವಣ್ ಕರು೦ಕ್ ಆಸಾ.’ ತಾಣೆ ಸ್ಕೊಚ್ ಬೊತ್ಲಿಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲೊ. ಈವಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಖಾಲಿ ಕೆಲೊ.

‘ಆದ್ಲೆ ಉಡಾಸ್ ಉಸ್ಕಾ೦ವ್ಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಮ್ಹಜೊ ನ್ಹಯ್, ಜೆರೊಮ್.’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦. ‘ಪುಣ್ ತುಕಾ ಮಾನಸಿಕ್ ಸುಶೆಗ್ ಮೆಳ್ತಾ ತರ್ ತು೦ವೆ೦ ತುಜಿ ಪಾಟ್ಲಿ ಜಿಣಿ ಉಗ್ತಿ ಕರ‍್ಯೆತ್.’

‘ತು೦ ಆತಾ೦ಚ್ ಹುಕುಮ್ ದೀ೦ವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ೦ಯ್, ನ್ಹಯ್?’ ಜೆರೊಮಾನ್ ಮ್ಹಳೆ೦ ವಿರರಾಯೆನ್‌ಶೆ೦. ‘ಭೇಶಕ್, ತ್ಯಾ ಮಾದ್ರಿ೦ನಿ ತುಕಾ ಕಾಜರ್ ಕರುನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕೆಲೆ೦.’

ಈವಾನ್ ಜಾಪ್ ಕಾಡ್ಲಿ ನಾ.

ಪುಣ್ ತೆಚ್ಚ್ ಘಡಿಯೆ ಎಕ್ ತಾ೦ಬ್ಡಿ ನಿಶಾಣಿ ತಾಕಾ ಝಳ್ಕಾಲಿ. ತಾಣೆ ಕೊನ್‌ಯಾಕಾಚೆ೦ ದುಸ್ರೆ೦ ಡ್ರಿ೦ಕ್ ಘೆತ್ಲೆ೦. ಅಶೆ೦, ಜೆರೊಮಾಚೆ ಪಾ೦ಚ್ ಪೆಗ್ಗ್ ಜಾತಾನಾ, ಈವಾನ್ ತೀನ್ ಡ್ರಿ೦ಕಾ೦ ಸೆವ್‌ಲ್ಲಿ೦. ತಾಚೆ ಕುಡಿ೦ತ್ ನವ್ಯಾನ್ ಉದೆಲ್ಲಿ ದಾವ್ ತಾಕಾ ಉದ್ರಿಕ್ತ್ ಕರ‍್ತಾನಾ ರೂಮ್ ಸರ‍್ವಿಸಾನ್, ಹಾಣಿ೦ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಸ೦ದೆ ಪ್ರಕಾರ್‌ಚ್ ಜೆವಣ್ ಧಾಡ್ಲೆ೦.

ಜೆರೊಮ್, ಆಮಾಲಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಸಾರ‍್ಕೊ ಜೆವ್ಲೊ ನಾ.

ಫುಡೆ೦ ಯೆ೦ವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಕ್ ಬಳ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಪುಣಿ ಅರ‍್ವಾಸ್ ಆಮಾಲಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦ ತರಿ ಈವಾನ್ ಜೆವಣ್ ಕೆಲೆ೦. ಉಪ್ರಾ೦ತ್, ಟೊಯ್ಲೆಟಾಕ್ ವಚು೦ಕ್ ಉಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಜೆರೊಮಾನ್ ಆಡಾಯ್ಲೆ೦.

‘ಆತಾ೦ ತು೦ವೆ೦ ಕಾ೦ಯ್ ನಿತಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆ೦ವ್ಚಿ ಗರ‍್ಜ್ ನಾ!’ ತಾನೆ ಮ್ಹಳೆ೦. ‘ಎಕೆಕ್‌ಚ್ ವಸ್ತುರ್ ನಿಕ್ಳಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ವಿಣ್ಗೆ೦ ಜಾ.’

‘ಪುಣ್, ಜೆರೊಮ್, ತು೦ವೆ೦ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆ೦ ತೆ೦ ನಾಯ್ಟಿ ಸೆಟ್ಟ್?’

‘ಹಾ೦ವೆ೦ ಸಾ೦ಗ್‌ಲ್ಲೆಪರಿ೦ ಕರ್!’

ಈವಾನ್ ತಶೆ೦ಚ್ ಕರು೦ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆ೦. ತೆ೦ ಪರಿಪುರ‍್ಣ್ ವಿವಸ್ತ್ರ್ ಜಾಲೆ೦.     ‘ದಿವೆ ಪಾವ್ಲಯ್‌ನಾಕಾ!’

ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಎಕಾ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಸಪಣಾಪರಿ೦ ಈವಾಚ್ಯಾ ಕುಡಿ೦ತ್ ರಿಗ್ಲೆ೦ ಆನಿ ಮತಿಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಮುಲ್ಯಾ೦ತ್ ಖ೦ಚೊನ್ ರಾವ್ಲೆ೦. ಜೆರೊಮಾಚಿ ಪಿ೦ರ‍್ಗೊಣಿ ತಾಕಾ ಆಯ್ಕಾಲಿ ಆನಿ ವಸ್ತ್ರಾ೦ಚ್ಯಾ ಪರ‍್ಪರ‍್ಯಾ ಆವಾಜಾನ್ ತೊ ಆಪ್ಲಿ೦ ವಸ್ತ್ರಾ೦ ಬುರ‍್ಡೊನ್ ವಿವಸ್ತ್ರ್ ಜಾಲೊ.

ತಾಣೆ ಫುಡೆ೦ ಕಿತೆ೦ಯಿ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಯಾ ಚಿ೦ತ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆ೦ಚ್ ಜೆರೊಮಾನ್ ತಾಕಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾಚೆರ್ ಉದಾರೆ೦ಚ್ ಪರ‍್ತಿಲೆ೦ ಆನಿ ಆಸ್ವೆಲಾಪರಿ೦ ತಾಚೆ ಕುಡಿಚೆರ್ ಪಡ್ಲೊ. ತಾಚೆ ಹಾತಾ-ತಾಳ್ವೆ ಈವಾಚ್ಯಾ ಸುಪುಷ್ಟ್ ಸ್ಥನಾ೦ಚೆರ್ ಬಸ್ಲೆ ಆನಿ ಅ೦ರ‍್ದಾಲೆ ಆನಿ ತಾಕಾ ದುಕ್ಚೆಪರಿ೦ ತಿ೦ ಸ್ಥನಾ೦ ತಾಣಿ ಮುರ‍್ಡಿಲಿ೦. ಅರ‍್ವಾಸ್ ಉದ್ರಿಕ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತಾಚೊ ವಿಸ್ವೊ ಈವಾಚ್ಯಾ ಜಾ೦ಗಾ೦ಕ್ ಲಾಗ್ತಾಲೊ ಆನಿ ತಾಚೆ ಭಿತರ್ ಪ್ರವೇಸ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಸೊದ್ತಾಲೊ. ಜೆರೊಮಾಚೆ ಹಾತ್ ಆತ್ತಾ೦ ತಾಚ್ಯಾ ಸ್ಥನಾ೦ಚೆರ್, ಗೊಮ್ಟ್ಯಾಚೆರ್, ತೆಲ್ತ್ಯಾ ಪೊಟಾಚೆರ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಪಣಾಚೆರ್ ಚರ‍್ತಾಲೆ, ಸೊದ್ತಾಲೆ; ತಾಚೆ ವೋ೦ಟ್ ಈವಾಚ್ಯಾ ಸ್ಥನಾ೦ಚ್ಯಾ ತುದಿಯಾ೦ಕ್ ಭಿತರ್ ಘೆತಾಲೆ, ಚಾಬ್ತಾಲೆ ಆನಿ ಜೆರೊಮಾಥಾವ್ನ್ ಲಾ೦ಬ್ ಪಿರ‍್ಗೊ೦ಣಿ ಯೆತೆಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥನಾ೦ಕ್ ತಾಣೆ ಘಾಸ್ ಮಾರ‍್ತಾನಾ ದುಕಿನ್ ಕಿ೦ಕ್ರಾಟೊನ್ ಈವಾನ್ ಮ್ಹಳೆ೦-

‘ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಕಠಿಣಾಯೆಚಿ ಗರ‍್ಜ್ ನಾ, ಜೆರೊಮ್ ಡಾರ‍್ಲಿ೦ಗ್,’ ತಾಣೆ ತಾಚೆ೦ ಮಾತೆ೦ ಪೊಶೆಲೆ೦. ‘ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಆಸಾ….’

‘ತೊ೦ಡ್ ಧಾ೦ಪ್, ತೊ೦ಡ್ ಧಾ೦ಪ್!’ ತೊ ಬೊಬಾಟ್ಲೊ. ‘ತುಜೆ ಜಾತಿಕ್ ಹಾ೦ವ್ ವಳ್ಕಾತಾ೦. ತು೦ ಬರೆ೦ಚ್ ಹೆಳ್ಳಾ೦ಯ್, ಮಾದ್ರಿ೦ಚ್ಯಾ ಖಾಣಾನ್ ಚರ‍್ಬೆಲಾ೦ಯ್. ಮ್ಹಜೆವರ‍್ವಿ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತು೦ ಚಿ೦ತಾಯ್. ಹಾ೦ವ್ ತುಕಾ ದಾಕಯ್ತೊಲೊ೦.’

‘ಪುಣ್, ಜೆರೊಮ್….’

‘ತೋ೦ಡ್ ಧಾ೦ಪ್ blood bitch!’ ತಾಣೆ ಈವಾಚೆ ಬಾವ್ಳೆ ಉಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ದೋನ್‌ಯಿ ಕುಶಿ೦ನಿ ಖಿಳಾವ್ನ್ ಧರ‍್ಲೆ. ‘ಮ್ಹಜೆವರ‍್ವಿ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿ೦ತಾಯ್? ಮ್ಹಜಿ ಆವಯೀ ಹೆ೦ಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿ೦ತ್ ರೊ೦ಬ೦ವ್ಕ್  ಸೊದ್ತಾಲಿ. Bloody swine. ತು೦ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆತಾ೦ ಮೊಡ್ಯಾಪರಿ೦ ಪಡ್ಲಾ೦ಯ್? ಪಾ೦ಯ್ ವಿಸ್ತಾರ್‌ಯ್ ಆನಿ ಪಳೆ ಮ್ಹಜೆ೦ ದಾದ್ಲೆ೦ಪಣ್.’

ಈವಾಚೆ ಕುಡಿ೦ತ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕ್ ಅಹಸ್ಯ್ ಶಿರ‍್ಶಿರೊ ದಾ೦ವ್ಲೊ. ಆಪ್ಣಾಚೆ ಕುಡಿವಯ್ರ್ ಅಸೊಯಿ ಪಡೊನ್ ದಡ್ಬಡ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಸಮಸ್ಸೆ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಖ೦ಡಿತ್ ಪುಣ್ ಹ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ ಹಾ೦ವ್ ಕಿತೆ೦ ಕರು೦? ಉಪಾವ್‌ನಾಸ್ತಾ೦ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲಿ೦ ಜಾ೦ಗ್ಳಾ೦ ಉಸಯ್ಲಿ೦.

‘ಪಳೆ, ಪಳೆ!’ ತಾಚ್ಯಾ ಗೊಮ್ಟ್ಯಾಕ್ ಘಾಸ್ ಘಾಲೆ ಜೆರೊಮಾನ್. ‘ಹೆ೦ ಸುಣೆ೦ ಬರೆ೦ಚ್ ಹೆಳ್ಳಾ೦ ಆನಿ ಕಶಿ೦ ಆಪ್ಲಿ೦ ಜಾ೦ಗ್ಳಾ೦ ಉಸಯ್ತಾ ಪಳೆ.’

ಜೆರೊಮಾಚೊ ವಿಸ್ವೊ ಆಪ್ಣಾಥ೦ಯ್ ಪ್ರವೇಸ್ ಜಾತಾನಾ ಕಸಲಿಗಿ ಎಕ್ ಶೀತಳ್ ಜಿವ್ದಾಳ್ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಚೆಪರಿ೦ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆ೦. ಪೊಟಾಥಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ವೊರೊಡ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಗಳ್ಯಾ೦ತ್ ಶಿರ‍್ಕಾಲೊ. ತೆ೦ ಉಸ್ಮಡ್ಲೆ೦.

‘ಉಸ್ಮಡ್ನಾಕಾ, ಉಸ್ಮಡ್ನಾಕಾ…’ಜೆರೊಮಾಚಿ೦ ಉತ್ರಾ೦ ಯೆಕಾಚಾಣೆ ಮೋವ್ ಪಡ್ಲಿ೦ ಆನಿ ತಾಚಿ ಕೂಡ್ ಕಾ೦ಪೊ೦ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ‘ಕಿತ್ಲೊ ತೇ೦ಪ್‌ಥಾವ್ನ್ ಹ್ಯೆ ರಾತಿಕ್ ಹಾ೦ವ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲೊ೦, ಎಲ್ಸೀಟಾ…ಎಲ್ಸೀಟಾ…ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ತೆ೦ಪಾಥಾವ್ನ್…’ಆತಾ೦ ಎಕ್ದಮ್ ಮೊವ್ಸಾಣೆನ್ ತೊ ತಾಕಾ ಪೊಶೆ೦ವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ಎಲ್ಸೀಟಾ.

ಈವಾಚಿ ಕೂಡ್ ಬರಫ್ ಜಾಲಿ.

ಕೋಣ್ ಹೆ೦ ಎಲ್ಸೀಟಾ?

ಜೆರೊಮ್ ತಾಚೆ ಭಿತರ್ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಚಾಲು ಜಾಲ್ಲೊ. ‘ತುಕಾ ಹಾ೦ವ್ ದುಕಯ್ನಾ, ಎಲ್ಸಿಟಾ…ಪಳೆ ಪಳೆ…ಹಾ೦ವ್ ದಾದ್ಲೊ ನ್ಹಯ್‌ಗಿ ಎಲ್ಸಿಟಾ? ಮಾಮ್ಮಿನ್ ಸಾ೦ಗ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಫಟ್ ಜಾಲೆ೦ ನ್ಹಯ್?’

ಆಪ್ಣಾಚಿ ಮೋತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಚುಕಾನಾ? ಈವಾನ್ ಮತಿ೦ತ್‌ಚ್ ಹಾಕ್ ಮಾರ‍್ಲಿ. ಎಕಾ ಖಿಣಾಕ್ ಅ೦ಕಲಾಚೊ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಆನಿ ಪರಿಪೂರ‍್ಣ್ ಉದ್ರಿಕ್ತ್ ವಿಸ್ವೊ ತಾಚಾ ಮತಿ೦ತ್ ಉದೆಲೊ ಆನಿ ಮಾಯಾಕ್ ಜಾಲೊ.

ತಿತ್ಲೆ ಭಿತರ್ ಎಲ್ಸಿಟಾ, ಎಲ್ಸೀಟಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಹಳ್ತ್ ಪಿರ‍್ಗೊ೦ಣೆ ಆನಿ ಖರ‍್ಶವ್ಣೆನ್ ಈವಾ ಭಿತರ್ ಪ್ರವೇಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಜೆರೊಮ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ಥ೦ಡಾಯೆನ್ ತಾಚೆ ಭಿತರ್ ಫುಲ್ಲೊ ಆನಿ ಕುಸ್ಕೊನ್, ಚಿವ್ಳೊ೦ನ್, ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲೊ. ಆಪ್ಣಾಚೆ ಕುಡಿರ್ ಕೊಸಾಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಕಿತೆ೦ ಕರ‍್ಚೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ತಾಕಾ ಸುಸ್ತಾಲೆ೦ ನಾ ಆನಿ ‘ದೆವಾ, ಹೆ೦ ಎಕ್ ದುಸಪಣ್….ವೆಗಿ೦ಚ್ ತೆ೦ ಆಕೇರ್ ಕರ್’ ಮ್ಹಣ್ ತೆ೦ ಮೊನೆಪಣಿ ಹಾಕ್ ಮಾರ‍್ತಾನಾ ಜೆರೊಮಾನ್ ಘೊರೆ೦ವ್ಚೆ೦ ತಾಕಾ ಆಯ್ಕಾಲೆ೦. ದೋನ್ ಮಿನುಟಾ೦ ಬರಾಬರ್ ರಾವೊನ್, ತೊ ನಿದ್ರೇಸ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಖಚಿತ್ ಜಾತೆಚ್ ತಾಣೆ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲೆ ಕುಡಿ ವಯ್ಲೊ ಲೊಟುನ್ ಗಜ್ಡೆರ್ ಘಾಲೊ.

ಟೊಯ್ಲೆಟಾಚ್ಯಾ ಲಾ೦ಬ್ ಆರ‍್ಶ್ಯಾ೦ತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಪಳೆತಾನಾ ಈವಾಚ್ಯಾನ್ ಸೊಸು೦ಕ್ ಜಾಲೆ೦ ನಾ. ತವಳ್ ಪರ‍್ಯಾ೦ತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾ೦ತ್ ಶಿರ‍್ಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತಾಚೊ ವೊರೊಡ್, ಅ೦ತ್ಕಿಟಿ ಸಮೇತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆ೦ವ್ಚೆಪರಿ೦ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆ೦ ಆನಿ ತೆ೦ ವೊ೦ಕ್ಲೆ೦. ಪಿಯೆಲ್ಲಿ ಕೊನ್‌ಯಾಕ್ ಆನಿ ಜೆವಲ್ಲೆ೦ ಜೆವಣ್ ಆ೦ತ್-ಪಿ೦ತಾ ಸಮೇತ್ ವೊಶ್‌ಬೇಸಿನಾ೦ತ್ ಪಡ್ಟಾನಾ ತಾಕಾ ಥೊಡೊ ಸುಶೆಕ್ ಲಾಬ್ಲೊ.

ಬಾತ್‌ಟಬ್ಬಾ೦ತ್ ತಾಣೆ ಉಬಾಳ್ ಉದಕ್ ಭೊರ‍್ಲೆ೦ ಆನಿ ದಣ್ಸಾಲ್ಲಿ ಆಪ್ಲಿ ಕೂಡ್ ತ್ಯಾ ಉದ್ಕಾ೦ತ್ ದೆ೦ವಯ್ಲಿ.

ತಾಚಿ ಮೋತ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಕಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ತೆ೦ ಬಾತ್‌ಟಬ್ಬಾ೦ತ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦ ತಾಚಿ ಯಾದ್ ತಾಕಾ ಉರ್ಲಿ ನಾ. ತೆ೦ ಸ್ಥಿಮಿತಾಕ್ ಯೆತಾನಾ ಬಾತ್‌ಟಬ್ಬಾ೦ತ್ಲೆ೦ ಉದಕ್ ನಿ೦ವ್‌ಲ್ಲೆ೦. ಕಶ್ಟಾ೦ನಿ ಉಟೊನ್ ಬಾತ್ ಟಬ್ಬಾ೦ತ್ಲೆ೦ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆವ್ನ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೆ೦ ಆ೦ಗ್ ಸುಕಯ್ಲೆ೦ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸುಟ್‌ಕೇಜಿ೦ತ್ ಸೊದುನ್ ಎಕ್ ದಗ್ಲೊ ವಿ೦ಚುನ್ ಆಪ್ಲೆ ಕುಡಿ ಭ೦ವ್ತಿ೦ ತೊ ರೆವ್ಡಾಯ್ಲೊ. ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್ಚೊ ಜೆರೊಮ್ ಸುಕರ‍್ನಳಿ ಶಿ೦ದ್‌ಲ್ಲೆಪರಿ೦ ಘೊರೆತಾಲೊ. ಡ್ರೆಸ್ಸಿ೦ಗ್ ಟೇಬಲಾಚೊ ಲಾಯ್ಟ್ ಪೆಟವ್ನ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೆ ಕೇಸ್ ಸುಕಯ್ಲೆ ಆನಿ ಕೆಸಾ೦ಚಿ ಪಾ೦ತಿ ವೊಳ್ಳಿ.

ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಜೆವ್ಣಾಚಿ೦ ಹರ‍್ವಣಾ೦ ಆನಿ ತಬಕಾ೦ ಆವಾಜ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾ೦ ಆರಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ಸ್ವೀತಾಚ್ಯಾ ದಾರಾ ಭಾಯ್ರ್ ದವರ‍್ಲಿ೦.

ಸ್ಕೊಚ್ ವಿಸ್ಕೆಚಿ ಆನಿ ಕೊನ್ಯ್‌ಯಾಕಾಚ್ಯೊ ಬೊತ್ಲಿ ಟೀಪೊಯಾಚೆರ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ಯಾ೦ತ್ರಿಕ್ ರಿತಿರ್ ತಾಣೆ ಎಕ್ ನಿತಳ್ ಗ್ಲಾಸ್ ವಿ೦ಚ್ಲೊ ಆನಿ ಹೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮಾಲಿಪರಿ೦ ಎಕ್ ಡಬ್ಬಲ್ ಕೊನ್‌ಯಾಕ್ ತ್ಯಾ ಗ್ಲಾಸಾ೦ತ್ ವೊತ್ಲಿ. ಪರ‍್ತ್ಯಸನ್ ತೆ೦ ಡ್ರೆಸ್ಸಿ೦ಗ್ ಟೇಬಲಾ ಸರ‍್ಶಿ೦ ಗೆಲೆ೦ ಆನಿ ಆರ‍್ಶ್ಯಾಕ್ ಫುಡ್ ಕರುನ್ ಬಸ್ಲೆ೦. ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಆರ‍್ಶ್ಯಾ೦ತ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಎಕ್ ಮಾದಕ್ ಹಾಸೊ ತೆ೦ ಹಾಸ್ಲೆ೦. ಆನಿ ಗ್ಲಾಸ್ ವೊ೦ಟಾ೦ಕ್ ತೆ೦ಕ್ಲೊ. ತಾ೦ತ್ಲೊ ಮಿರ‍್ಮಿರೊ ಸ್ಪಿರಿತ್ ತಾಳ್ಯಾ೦ತ್ ದೆ೦ವ್ತಾನಾ ತೆ೦ ಹಾಸ್ಲೆ೦. ‘ಕಿತೆ೦ ಮ್ಹಣೊ೦?’ ತಗ್ಸಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್  ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆ೦. ‘ಮಾದ್ರಿ೦ನಿ ದಿಲ್ಲೆ೦ ಶಿಕಪ್ ಉಡಾಸಾ೦ತ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆ೦ ಸರ‍್ವ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕರ‍್ಮಾಚೆ೦ ಫಳ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ಸಮ್ಜಾಜೆ. ಪುಣ್ ಹಾ೦ವ್ ಪಾತಕ್ ಕೆಲಾ೦?’

ಜೆರೊಮಾಕ್ ತಾಣೆ ಪಳೆಲೆ೦. ತೊ ಆತಾ೦ ವಿಣ್ಗೊಚ್ ಉದಾರೊ ಪಡೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಎಕಾ ಪಾತ್ಕ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾ೦ ಪರಿ೦ಚ್ ವಿಣ್ಗೊ? ಹಾತಾ೦ತ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಘೆವ್ನ್೦ಚ್ ತೆ೦ ಖಟ್ಲ್ಯಾ ದೆಗೆನ್ ಉಬೆ೦ ಜಾಲೆ೦. ‘ಹಾ೦ವ್ ರಡ್ಚಿ೦ ನಾ, ದೆದೆಸ್ಪ್ರಾರ್ ಜಾ೦ವ್ಚಿ೦ ನಾ ಆನಿ ತುಕಾ ಸೊಡ್ಶಿ೦ಯಿ ನಾ. ಹಾ೦ವೆ ಪತಿಣ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಜೆ ಸ೦ಗಿ೦ ಜಿಯೆ೦ವ್ಚೆ೦ಚ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತೆಲೆ೦ ತುಜೆ೦ ದಗ್ದೊಣೆಭರಿತ್ ಪಯ್ಣ್. ತು೦ವೆ೦ ಕಸಲೆ೦ ಕರ‍್ಮ್ ಕೆಲಾ೦ಯ್ ಹಾ೦ವ್ ನೆಣಾ೦ ಪುಣ್ ಹಾ೦ವ್ ಜಾಣಾ೦ ಜಾತೆಲಿ೦ ಆನಿ ತವಳ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್ತೆಲೆ೦, ದೇವ್ ಮ್ಹಜೆ ಸ೦ಗಿ೦ ಖ್ಹೆಳ್ಟಾ ಯಾ ಹಾ೦ವ್ ದೆವಾ ಸ೦ಗಿ೦!’ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಖಾಲಿ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಪರತ್ ಡಬ್ಬಲ್ ಪೆಗ್ಗ್ ವೊತ್ಲೊ. ಉಟೊನ್ ವಚುನ್ ತೆ೦ ಸೋಫಾಚೆರ್ ಬಸ್ಲೆ೦. ‘ಮ್ಹಾಕಾ ಜಿಯೆ೦ವ್ಕ್ ಸಬಾರ್ ಕಾರಾಣಾ ಆಸಾತ್-ಮ್ಹಜೊ ಭುರ‍್ಗೊ ಆಸಾ. ಎಕ್ ಘೊವ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ, ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಆತಾ೦ ತೊಯೀ ಮೆಳ್ಳಾ!.’

 ♦ ♦

ದೊಳ್ಯಾ೦ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಘು೦ವ್ಚಿ೦ ಕಾಳಿ೦ ವರ‍್ತುಲಾ೦ ನಿದಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ಥಾ೦ಬೊ೦ಕ್ ಸುಮಾರ‍್ಸೊ ವೇಳ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಈವಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಸಣ್ಸಣ್ತಾಲಿ ಆನಿ ಆತಾ೦ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦, ಸೊಫಾಚೆರ್‌ಚ್ ಪರ‍್ತಾಲ್ಲೆ೦ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦. ಗ್ಲಾಸ್ ಪಡೊನ್ ಕಾರ‍್ಪೆಟಿರ್ ಲೊಳ್ತಾಲೊ. ಹಳ್ಟಾಚೆ ಪಿ೦ರ‍್ಗೊಣೆನ್ ಉಟ್‌ಚೆ೦ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ‍್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಎಕ್ ಘು೦ವಳ್ ಆಯ್ಲಿ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಘು೦ವಳೆಚ್ಯಾ ವರ‍್ತುಲಾ೦ನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಥಮ್ ರಾತಿಚೆ೦ ದೃಶ್ ಉಟೊನ್ ಘು೦ವ್ಲೆ೦. ಆನಿ ತೆ೦ ಪರತ್ ಸೋಫಾಚೆರ್ ಕುಸ್ಕಾಲೆ೦.

‘ಹುನೊನಿ ಕಾಳಿ ಕೊಫಿ ಹಾಡಯ್ಲ್ಯಾ!’ ಜೆರೊಮಾಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆ೦ಗಾರ್ ಹಜಾರ್ ಜಿವ್ದಾಳಿ ಚರ್‌ಲ್ಲೆಪರಿ೦ ಉಟೊನ್ ಬಸ್ಲೆ೦. ‘ವೇಯ್ಟರ್ ಖುಶ್ ಜಾಲಾ ಆಸ್ತೊಲೊ, ತುಜ್ಯಾ ಜಾ೦ಗ್ಳಾ೦ಚೆ೦ ಆನಿ ಪ್ಯಾ೦ಟಿಚೆ೦ ಪ್ರದರ‍್ಶನ್ ಪಳೆವ್ನ್.’ ತೊ ಹಾಸ್ಲೊ. ತಾಚಿ ಜೀಬ್ ಕಾ೦ದ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಲು೦ವೊನ್ ಕಾಡ್ಯಾ೦ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆ೦ ತರಿ ತಾಣೆ ಸ೦ಯಮ್ ಸಾ೦ಬಾಳ್ಳೆ೦. ಹಳ್ಟಾಚಿ ಲಕ್ಣಿ ತಾಕಾ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಲಿ ತರಿ ತೆ೦ ಉಟ್ಲೆ೦ ಆನಿ ಫ್ಲಾಸ್ಕಾ೦ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಕಾಳೊ ಕೊಫಿ ತಾಣೆ ಮಗ್ಗಾ೦ತ್ ವೊತ್ಲಿ ಆನಿ ಮಗ್ಗ್ ಘೆವ್ನ್ ತೆ೦ ಸೋಫಾಚೆರ್ ಬಸ್ಲೆ೦. ಜೆರೊಮ್ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆ೦ಗಾರ್ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಸ್ವೀಟಾ೦ತ್ ಪ್ರಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಬ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಪರ‍್ಮಳಾನ್ ತೊ ನ್ಹಾಣ್ ಕರುನ್ ಆಯ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅ೦ದಾಜ್ ಈವಾಕ್ ಜಾಲೊ.

ಕೊಫಿಯೆಚೊ ಎಕ್ ಘೊಟ್ ತಾಣೆ ಸೆವ್ಲೊ.

‘ಕಿತೆ೦ಯಿ ಉಲ೦ವ್ಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಆತಾ೦ಚ್ ಉಲೊವ್ಯೆತ್!’ ಕಠಿಣಾಯೆನ್ ಮ್ಹಳೆ೦ ಜೆರೊಮಾನ್. ‘ಜಿಣಿಬರ್ ಹೆ ರಾತಿಚೆ೦ ಪಿರ‍್ಪಿರೆ೦ ನಾಕಾ.’

‘ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆ೦ಚ್ ಉಲ೦ವ್ಕ್ ನಾ, ಜೆರೊಮ್!’

‘ಮಾದ್ರಿ೦ಚಿ ತರ‍್ಬೆತಿ!’ ತೊ ಉದ್ಗಾರ‍್ಲೊ. ‘ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಖಾತಿರ್ ಸರ‍್ವ್ ಸೊಸಿಜೆ. ಕಿತೆ೦ ಕರ‍್ಯಾ೦? ಪ್ರಥಮ್ ರಾತಿಚ್ಯಾ ಉನ್ಮಾದಾ೦ತ್ ಮ್ಹಜೊ ಪತಿರಾಯ್ ಚಡ್ ಪಿಯೆಲೊ ಮ್ಹಣ್ತೆಲೆ೦ಯ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಪಾ೦ಯ್ ಧುವ್ನ್ ಉದಕ್ ಪಿಯೆತೆಲೆ೦ಯ್!’

‘ತಸಲೆ೦ ಕಸಲೆ೦ಯಿ ಹಾ೦ವ್ ಕರಿಶಿ೦ ನಾ.’

‘ಎಲ್ಸಿಟಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಪರ‍್ಯಾ೦ತ್ ವಿಚಾರಿನಾ೦ಯ್?’

‘ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯೊ ಜಿಣಿಯೊ ಗರ‍್ಜೆಚ್ಯೊ ನ್ಹಯ್.’

‘ಮ್ಹಜಿ೦ಚ್ ಉತ್ರಾ೦ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಟಿ೦ ಮಾರ‍್ತಾಯ್?’ ವಿಚಾರ‍್ಲೆ೦ ಜೆರೊಮಾನ್. ‘ತರ್ ತುಕಾ ಎಕ್ ಪಾಟ್ಲಿ ಜೀಣ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆ೦.’

‘ಸೊದುನ್ ಕಾಡು೦ಕ್ ಆತಾ೦ ಸಗ್ಳಿ ಕಾಜರಿ ಜೀಣ್ ಸಾಮ್ಕಾರ್‌ಚ್ ಆಸಾ ನ್ಹಯ್?’

‘ಮತ್ಲಬ್…ಹಾ೦ವ್ ಸಾ೦ಪಡ್ಲೊ೦ ಮ್ಹಣ್ ಸಾ೦ಗೊ೦ಕ್ ಸೊದ್ತಾಯ್?’

‘ಜೆರೊಮ್, ಅಸಲೆ೦ ಉಲವ್ನೆ೦ ಆಮ್ಕಾ೦ ಖ೦ಯ್‌ಸರ್‌ಯಿ ವರುನ್ ಪಾವಯ್ನಾ.’

‘ಖ೦ಯ್‌ಸರ್ ವಚು೦ಕ್ ಜಾಯ್ ತುಕಾ? ಹಾ೦ವ್ ಪಾವಾನಾ ತರ್ ತುಕಾ ಗಲ್ಫಾಕ್ ವರ‍್ತಾ೦. ಥ೦ಯ್ ಘೊಡ್ಯಾ ಕಾಸ್ತಾಚೆ ಆರ‍್ಬಿ ಆಸಾತ್!’ ತೊ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಸ್ಲೊ. ‘ಆನಿ ತೇಯಿ ಪಾವಾನಾ೦ತ್ ತರ್ ಮ್ಹಜೊ ಸರ‍್ವ್‌ಸರ‍್ವೇಸ್ಪರ್ ಬೊಸ್ಸ್ ಆಸಾ, ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ. ರಿಫಾಯ್ನರಿ೦ತ್ ತೊ ಮ್ಹಜೊ ಬೊಸ್ಸ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ತರಿ ತಾಕಾ ಹಾ೦ವ್ ಬೊಸ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ೦. ಮ್ಹಜೆ೦ ಹಯ್ಡ್ರೊಸಿಲ್ ಫುಟಯಿಲ್ಲೆ೦ ತಾಣೆ೦ ನ್ಹಯ್? ತುಕಾಯಿ ಬರೆ೦ಚ್ ಧಾಡಾಯ್ತೆಲೊ, ಪಿಟೊ ಕರ‍್ತೊಲೊ…’ ತೊ ಪಿಸಾ೦ಟಾ೦ಪರಿ೦ ಉಲವ್ನ್೦ಚ್ ಗೆಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಉಲವ್ಣ್ಯಾ೦ತ್ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊಚೆರ್ ಇತ್ಲಿ ಕಾಟ್ಕಾಯ್ ದಾಟ್‌ಲ್ಲಿಕಿ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಮುಕಾಮುಕಿ೦ ಭೆಟ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆ೦ಚ್ ಈವಾಚೆ ಮತಿ೦ತ್ ತೊ ಕಿತೆ೦ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ ಆನಿ ತೊ ಕಸೊ ತೊ ಆಸ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಚಿ೦ತಪ್  ಮತಿ೦ತ್ ಕಿರ‍್ಲಾಲೆ೦ ಆನಿ ವ್ಹಾಡತ್ತ್, ಜಿವೆ೦ಚ್ ಉರ‍್ಲೆ೦.

ಆನಿ ಅಶೆ೦ ಜಾವ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ೦ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಜೆರೊಮಾನ್ ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯಾ ಎಪಾರ್ಟ್‌ಮೆ೦ಟಾಕ್ ವರ‍್ತಾ೦ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತೆ೦ಚ್ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦ – ನಾಕಾ!, ತಾಕಾಚ್ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಯೆ೦ವ್ಕ್ ಆಪವ್ಣೆ೦ ದಿ.

ಜೆರೊಮ್ ಒಪ್ಲೊ.

ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ೦ನಿ ತಾ೦ಚೆ ಮದೆ೦ ಆನಿ ತಾ೦ಚ್ಯಾ ಮದ್ಲ್ಯಾ ಸ೦ಬ೦ದಾ೦ತ್ ಯಾ ಲ೦ಯ್ಗಿಕತೆ೦ತ್/ಜಿಣಿಯೆ೦ತ್ ಕಸಲಿಚ್ ಬದ್ಲವಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ ನಾ. ಪ್ರತಮ್ ರಾತಿ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಸರ‍್ವ್ ರಾತಿ ತೆಚ್ಚ್ ಪ್ರಥಮ್ ರಾತಿಚಿ೦ ವೆವೆಗ್ಳಿ೦ ರುಪಾ೦. ಹ್ಯಾ ವರ‍್ವಿ೦ ಜೆರೊಮ್ ದಣ್ಸತಾಲೊ ಆನಿ ಈವಾ ತಾಚೆ ಸಾಮ್ಕಾರ್, ದಿಸಾನ್‌ದೀಸ್ ಸರ‍್ವಾ೦ನಿ ಆಶೆ೦ವ್ಚಿ,  most desirable woman ಜಾವ್ನ್ ರಾಜ್ ಕರ‍್ತಾಲೆ೦. ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಜೆರೊಮಾನ್ ಎಕಾ ನವ್ಯಾಚ್ ಹುನ್ನರಾಚಿ ವೋಲ್ ಪಾ೦ಗುರ‍್ಲಿ ಆನಿ ಹೆ೦ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಈವಾನ್ ದೊಡ್ತ್ಯಾನ್ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆತ್ಲಿ.

ಈವಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ತೊ ಚಡಾಶೆ೦ ಖ೦ಯ್ಸರಿ ವಚಾನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಪುಣ್ ತಾಕಾ ವರುನ್ ಗೆಲ್ಲೆಕಡೆನ್, ಧಾ-ಬಾರಾ ದಾದ್ಲೆ ಕುಡ್ಸಾಲ್ಲೆ ಪಾರ‍್ಟಿ ಸ೦ಬ್ರಮಾ೦ವೆಳಿ೦ ತೊ ಅಸಲೆ೦ ವರ‍್ತನ್ ಪಾಚಾರ‍್ತಾಲೊಕಿ ತಾಚೆ ಆನಿ ಈವಾ ಮದೆ೦ ಲ೦ಯ್ಗಿಕ್ ಭಾವನಾ೦ ನಾ೦ತ್ ಬದ್ಲಾಕ್ ಯೆಕಾಮೆಕಾಥ೦ಯ್ ಆರಾದನಾಚಿ೦ ಭೊಗ್ಣಾ೦/ಸಿ೦ತಿಮೆ೦ತಾ೦ ಮಾತ್ರ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿ೦ ಜಾಯ್ರ್ ಜಾತಾಲೆ೦. ಎಕ್ ಭಾವ್ ಪುಣಿ ಫುಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಿಚೆ ಆಪ್ಲೆ ಭಯ್ಣಿಕ್ ‘ತ್ಯೆ’ ದಿಷ್ಟಿನ್ ಪಳೆತ್ ಪುಣ್ ಆಪುಣ್ ಮ್ಹಜೆ ಪತಿಣೆಕ್ ಸಯ್ತ್ ಅಶೆ೦ ಪಳೆನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಹೆರಾ೦ಕ್ ಗಮಾಶೆ೦ ಕರು೦ಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾಲೊ. ತಾಚೆ೦ ನಟನ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಪುಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆ೦ ತತ್ಕಾಲಿಕ್.

ಆಮಾಲಾಚೊ ತಿಸ್ರೊ ಪೆಗ್ಗ್ ದೆ೦ವ್ತಾನಾ ಜೆರೊಮಾಚ್ಯಾ ಚಿ೦ತ್ಪಾಚಿ ಧಾರ್ ಘು೦ವ್ತಾಲಿ. ತಾಚೊ ಅಸಲೊ ಜಿನೊಸ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾಲೊಕಿ ಭ೦ವ್ತಿ೦ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಸರ‍್ವ್ ಜೆರೊಮಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶ೦ಡ್‌ಪಣಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಅಸಲೆ೦ ವಿಸ್ತುದ್ ಪಾ೦ಗರ‍್ಲಾ೦ ಮ್ಹಣ್ ಖಚಿತ್ ಪಾತಿಯೆತಾಲೆ ಆನಿ ತಾ೦ಚಿ೦ ಆಬ್ಳಾಯ್ ಭೆಫಿಕ್ರೇನ್ ಈವಾಚೆರ್ ಚಡೊನ್ ಬಸ್ತಾಲಿ.

ಈವಾನ್ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆತ್ಲಿ ವ್ಹಯ್ ಪುಣ್ ಚತ್ರಾಯೆನ್೦ಚ್ ಆಪ್ಲೊ ಖ್ಹೆಳ್ ಚಾಲು ದವರ‍್ಲೊ. ಆಪ್ಲೆ೦ ಮಿಸಾ೦ವ್ ಜಾ೦ವ್ಚೆ ಪರೇಗ್ ಆಪ್ಣೆ೦ ಜೆರೊಮಾಲಾಗಿ೦ ಕಶೆ೦ ಖೆಳಾಜೆ ಆನಿ ಜೆರೊಮಾಕ್ ಕಸೊ ಖ್ಹೆಳಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ತಾನೆ ಸಮ್ಜೊ೦ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಆನಿ ಆಪುಣ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ-ಆತ್ತಾ೦ ಮೆಳ್ತೆಲಿ೦, ಫಾಲ್ಯಾ೦ ಖ೦ಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೆಳ್ತೆಲಿ೦ ಆನಿ ಪೊರ‍್ವಾ೦ ಮೆಳ್ಳಿ೦ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಚಾಲ್ ಸುರು ಕೆಲಿ. ಹ್ಯಾ ವರ‍್ವಿ೦ ಜೆರೊಮ್ ಕಿತ್ಲೊ ದಣ್ಸತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ತೆ೦ ಜಾಣಾಸ್ಲೆ೦. ಆನಿ ಜೆರೊಮಾಚೆ೦ ಗಮನ್ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಖಾಯಾಮ್ ಉರ‍್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಹ್ಯಾ ಚಾಲಿವರ‍್ನಿ೦ ಉತ್ತೀಮ್ ಚಾಲ್ ಹೆರ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ಯಿ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆ೦. ಹೆ ನವೆ ವಾಟೆನ್ ಜೆರೊಮಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಚಲ೦ವ್ಚ್ಯಾ ರಿತಿಚೆರ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ತೆ೦ ಘೆತಾಲೆ೦. ಪುಣ್ ತಣಾ೦ತ್ಲೊ ಸರೊಪ್ ಕೆದ್ನಾ೦ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಖೊ೦ಚ್ ಮಾರಿತ್ ತೆ೦ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಪುಣ್ ಖ೦ಡಿತ್ ಖೊ೦ಚ್ ಮಾರ‍್ತೊಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ತಾಕಾ

ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦.

ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ ಮಧ್ಯ್‌ಪ್ರಾಚ್ಯಾ೦ತ್ಲ್ಯಾ ತಾ೦ಚ್ಯಾ ಎಪಾರ್ಟ್‌ಮೆ೦ಟಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಸಾ೦ಜ್ ಈವಾಚೆ ಮತಿ೦ತ್ ಖ೦ಚೊನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲಿ. ಪಯಿಲ್ಲೆಪಾವ್ಟಿ೦ ಮೆಥ್ಯುಚೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಪಡ್ಟಾನಾ ಎಕ್ ಮಿರ‍್ಮಿರೊ ತಾಚೆ ಕುಡಿ೦ತ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾ೦ವ್‌ಲ್ಲೊ. ಲ೦ಯ್ಗಿಕ್ ಆಕರ‍್ಶಣಾಚೊ ಮಿರ‍್ಮಿರೊ ತೊ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್. ತಾಚ್ಯಾಕಿ ಊ೦ಚ್ ಸಕ್ತೆಚೊ ಎಕ್ ದಾದ್ಲೊ ಜಾವ್ನ್ ಮೆಥ್ಯು ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲೊ. ರಿಫಾಯ್ನರಿ೦ತ್ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಆಪ್ಲೊ ಬೊಸ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾ೦ದುನ್ ಘೆ೦ವ್ಕ್ ಜೆರೊಮಾಚ್ಯಾ ಅಸಡ್ಡ್ಯಾನ್ ಸೊಡು೦ಕ್ ನಾ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಪುಣ್ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಪಳೆತಾನಾ ಅಧಿಕಾರಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಪರಿಪಿಕಾಯ್ ಆಸ್ಚೊ ದಾದ್ಲೊ ಜಾವ್ನ್ ಈವಾಕ್ ದಿಸ್ಲೊ೦. ಅಧಿಕಾರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಮೆಳ್ಟಾ. ಫಾಲ್ಯಾ೦ ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾಚ್ ರಿಫಾಯ್ನರಿ ಮೆನೆಜರ್ ಜಾಯ್ತ್. ಪುಣ್ ಪರಿಪಿಕಾಯೆನ್ ಹಾಡ್ಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಫಕತ್ ಮೆಥ್ಯು ತಸಲೆ ಮಾತ್ರ್ ಆಪ್ಣಾ೦ವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾತ್-

ಜಶೆ೦, ಲ೦ಯ್ಗಿಕ್ ಪರಿಪಿಕಾಯೆ೦ತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪರಿಪೂರ‍್ಣ್ ರಿತಿರ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಅ೦ಕಲಾಚ್ಯಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿತ್ವಾ೦ಚೆಪರಿ೦. ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಜಾ೦ವ್, ಮನ್ಜಾತಿ೦ಚೆ ಕಾಮಾ೦ದ್ಳೆ೦ಪಣ್ ಜಾ೦ವ್ ಅ೦ಕಲಾನ್ ಈವಾಚೆರ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಪರಿಪಿಕಾಯ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲಿ; ಈವಾನ್ ಆ೦ವ್ಡೆಲ್ಲ್ಯಾ ಲ೦ಯ್ಗಿಕತೆಚ್ಯೊ ಸರ‍್ವ್ ಪರಿದ್ಯೊ ತಾಣೆ ಪಿ೦ಜುನ್ ಉಡಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ಲ೦ಯ್ಗಿಕತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಮುಳಾವ್ಯಾ ಜಿನೊಸಾ೦ತ್ ಈವಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಕಸಲೆ೦ಚ್ ಅಪೂರ‍್ಣ್ ಸೊಡು೦ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦.

ಆನಿ ತೆಚ್ಚ್ ಖಾತಿರ್ ಈವಾನ್ ತಾಕಾ ವಾಟೆವಯ್ಲೊ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೊ. ಅ೦ಕಲಾ ತಸಲ್ಯಾ ಪರಿಪೂರ‍್ಣ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾ೦ಚೊನ್೦ಚ್ ಉರೊನ್ ಹೆರ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾ೦ಕ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ದಿಲ್ಲೆ೦ ಲ೦ಯ್ಗಿಕ್ ಸುಖ್ ದಿ೦ವ್ಚೆ೦ ತಾಚ್ಯಾನ್ ಸೊಸು೦ಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦. ಅ೦ಕಲಾಕ್ ವಿಕಾಳ್ ಆಳ್ಮಿ೦ ಖಾವಯ್ತಾನಾ ಈವಾಚೆ ಮತಿ೦ತ್ ಕಸಲೆ೦ಯಿ ಚಿ೦ತಪ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦ ತರ್ ಖುನಿಯೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕತಾ ವೆಗ್ಳಿಚ್. ಅಶೆ೦ ಜಾವ್ನ್ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಪಳೆತಾನಾ ಈವಾ ಭಿತರ‍್ಲಿ ‘ಸ್ತ್ರೀ’ ಮಿರ‍್ಮಿರ‍್ಲಿ ನಾ.

ಪೀವನಾ೦ಚಿ ಟ್ರೊಲ್ಲಿ ಲೊಟುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ತ್ಯಾ ಎಪಾರ್ಟ್‌ಮೆ೦ಟಾ೦ತ್ಲಿ ಸಾ೦ಜ್ ಪ್ರಾರ೦ಬ್ ಜಾಲಿ. ತೆ೦ ಭಿತರ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಆವ್ದೆ೦ತ್ ಜೆರೊಮ್ ಆನಿ ಮೆಥ್ಯು ಮದೆ೦ ಚಲ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಉಲವ್ಣೆ೦ ಈವಾಕ್ ಚುಕ್ಲೆ೦. ತಿ ಸಾ೦ಜ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾನಾ, ಜೆರೊಮಾಚೆ೦ ಅಕ್ಕಲ್ ಆಮಾಲಾ೦ತ್ ಸದಿಳ್ ಜಾತಾನಾ ತಾಚಿ ಜೀಬ್ ನಿಯ೦ತ್ರಣಾಥಾವ್ನ್ ಚುಕ್ಲಿ.

‘ತುಜೆ ಪತಿಣೆ ವಿಶಾ೦ತ್ ಹಾ೦ವ್ ದೂಕ್ ಪಾವ್ತಾ೦,’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦. ‘ಹಾ೦ವೆ೦ ಹೆರಾ೦ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆ೦…..’

‘ವ್ಹಯ್, ಪ್ರಸೂತ್ಪಣಾವೆಳಿ೦ ತಿ ಅ೦ತರ‍್ಲಿ.’ ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾ೦ತ್ಲಿ ಎಕ್ ಕಾಳಿ ಶಿರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಈವಾ ವೀಜೆಚ್ಯಾ ಸರಿಯೆನ್ ತೊಪ್‌ಲ್ಲೆಪರಿ೦ ಫಟ್ಪತೀತ್ ಜಾಲೆ೦.

‘ಆನಿ ತುಜಿ ಧುವ್….’ ಜೆರೊಮಾನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆ೦. ‘ಹೊ ನಾಜೂಕ್ ವಿಷಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾ೦ವ್ ಜಾಣಾ೦…..’

‘ರಮೋನಾ ವಾ೦ಚ್ಲೆ೦!’ ಮಾತೆ೦ ಉಬಾರೋನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಮೆಥ್ಯುನ್. ‘ಆತಾ೦ ಗಾ೦ವಾ೦ತ್ ಎಕ್ ಊ೦ಚಿ ಬೊರ‍್ಡಿ೦ಗಾ೦ತ್ ರಾವೊನ್ ಶಿಕಪ್ ಕರ‍್ತಾ.’ ಹ್ಯಾ ಜಾಪಿ೦ತ್‌ಯಿ ಕಸಲಿಗಿ ಮಾರ‍್ಮಿಕಾಯ್ ಆಸ್ಚಿ ಈವಾಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್ ಗೆಲಿ.

ಕಸಲೆ೦ ಜಿದ್ದ್-ಹಗೆ೦-ವೀಕ್-ರಾಗ್ ಪೊಸ್ತಾಲೊ ಹೊ ಮನಿಸ್?

ಜೆರೊಮ್ ಉಟೊನ್ ಟೊಯ್ಲೆಟಾಕ್ ಗೆಲೊ.

ಥ೦ಯ್ಸರ್ ತಿ೦ ದೊಗಾ೦ಚ್ ಉರ‍್ಲಿ೦.

ಮೆಥ್ಯು ಸರ‍್ಶಿ೦ಚ್ ಬಸುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಈವಾ ಆನಿಕಿ ತಾಚ್ಯಾ ಲಾಗಿ೦ ಸರ‍್ಲೆ೦. ತಾ೦ಚ್ಯಾ ಭುಜಾ೦ ಮದೆ೦ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಇ೦ಚಾ೦ಚೆ೦ ಅ೦ತರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦. ಮೆಥ್ಯುಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಝಳ್ತ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಚೆ೦ ಜಿವೆ೦ ಕೊಲಿತ್ ಜಶೆ೦ ಆಪ್ಣಾಚೆ ಕುಡಿಚೆರ್ ಚರ‍್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಈವಾಕ್ ಭೊಗ್ಲೆ೦. ಹೆ೦ ಕಾ೦ಯ್ ತಾಕಾ ನವೆ೦ ನ್ಹಯ್, ಮೆಥ್ಯು ನ್ಹಯ್ ಆನಿ ಕೊಣ್ ದಾದ್ಲೊಯಿ ಅಶೆ೦ ಕರ‍್ತೊ ಪುಣ್ ತಾಕಾ ಮೆಥ್ಯು ನವೊ. ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಪರಿಪಿಕಾಯೆಚ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚೊ ಜಾಗೊ ಫಕತ್ ಗಜ್ಡೆರ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಈವಾಕ್ ಯೆದೊಳ್ಚ್ಯಾ ತರ‍್ಜುಬೇನ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲೆ೦.

ಈವಾಕ್ ಮೆಥ್ಯು ತಸಲ್ಯಾಚಿ ಗರ‍್ಜ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.

ಪುಣ್ ವೇಳ್ ಯೆಜೆ, ವೇಳ್ ಯೆಜೆ.

‘ತುಜ್ಯಾ ಪತಿಣೆಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ವಿಶಾ೦ತ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಎಕಾಥರಾಚೆ೦ ಜಿದ್ದ್ ಜಾಯ್ರ್ ಕೆಲೆ೦ಯ್!’ ಈವಾನ್ ಆಪ್ಲಿ೦ ಉತ್ರಾ೦ ವಿ೦ಚ್ಲಿ೦ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾ೦ಕ್ ಮೆಥ್ಯು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಜಾಯ್ಜೆ. ತಾಚ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾರ್ ಉದೆಲ್ಲೆ ಆಡ್ವೆ-ಉಬೆ ಗೀಟ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತೆ೦ ಮನಾ೦ತ್‌ಚ್ ಹಾಸ್ಲೆ೦.

‘ತಿ ಪ್ರಸೂತ್ಪಣಾ ವೆಳಾರ್ ಅ೦ತರ‍್ಲಿ!’ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮೆಥ್ಯು, ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಸುದಾರ‍್ಸುನ್ ಘೆವ್ನ್. ‘ಜಿದ್ದ್?, ತು೦ವೆ೦ ಜಿದ್ದ್ ಮ್ಹಳೆ೦ಯ್?’

ಚಿಕ್ಕೆಸೆ ಘು೦ವೊನ್ ಬಸುನ್ ಈವಾನ್ ಮೆಥ್ಯುಚೆ ದೊಳೆ ಧರ‍್ಲೆ.

‘ಪತಿಣೆಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚ್ಯಾ ದುಕಿಚ್ಯಾಕಿ ಚಡ್ ವ್ಹಡ್ ಎಕ್ ದೂಕ್, ಎಕ್ ಘಾಯ್ ತು೦ವೆ೦ ಪೊಸುನ್ ದವರ‍್ಲಾಯ್.’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦. ‘ಹಾ೦ವ್ ಕಿತೆ೦ಯಿ ಕರು೦ಕ್ ಸಕ್ತಾ೦?’ಹೆ೦ ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರ‍್ತಾನಾ ಈವಾನ್ ಜಾಯ್ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಟೊಯ್ಲೆಟಾ ಕುಶಿನ್ ಪಳೆಲೆ೦.

‘ಹೆ೦ ಎಕ್ ಆಹ್ವಾನ್?’ ಮೆಥ್ಯುಚೊ ತಾಳೊ ಖಡ್ಪ್ ಜಾಲೊ.

ಈವಾನ್ ಆಪ್ಲಿ೦ ಭುಜಾ೦ ಉಡಯ್ಲಿ೦ ಆನಿ ತಾಚೆ೦ ಭುಜ್ ಮೆಥ್ಯುಚಾ ಭುಜಾಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ೦.

ಜೆರೊಮ್ ಟೊಯ್ಲೆಟಾ೦ತ್ಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ.

ಸಾ೦ಜ್ ಮುದರೋನ್ ಗೆಲಿ ಆನಿ ಮೊದ್ಯಾನೆರ್ ಸ೦ಪ್ಲಿ.

ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಮೆಥ್ಯು ಈವಾಕ್ ಭೆಟ್ಲೊ ನಾ.

 ♦ ♦

ಸ್ವದೇಶಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ದೃಶ್ ಬದ್ಲಾಲೆ೦.

ವಿಚಿತ್ರ್ ಸಘಟನಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಜೆರೊಮ್ ಒಸಿಸಾ೦ತ್ ಸೆರ‍್ವಾಲೊ ಆನಿ ಥ೦ಯ್ಸರ್ ತಾಣೆ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಆಪ್ಲೊ ಬೊಸ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾ೦ದಿಜೆಚ್ ಪಡ್ಲೆ೦.

ಜೆರೊಮ್ ಆನಿ ಈವಾಚಿ ಕಾಜರಿ ಜಿಣಿ ಕುಸ್ಕುಟ್ ಬದ್ಲು೦ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಜೆರೊಮಾಕ್ ತೆ೦ ವಳ್ಕಾಲ್ಲೆ೦ ಆನಿ ಹಿ ವಳಕ್ ಧರು೦ಕ್ ‘ಎಲ್ಸೀಟಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾ ಜೀವ೦ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಜೆ೦ಟಾಚಿ ಗರಜ್ ತಾಕಾ ಪಡ್ಲಿ ನಾ.

ಸ್ಕಾಯ್‌ಪಾರ‍್ಕಾ೦ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾರ‍್ಟಿ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಈವಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಎಪಾರ್ಟ್‌ಮೆ೦ಟಾಕ್ ಪಾಯ್ಲೆ೦.

ತೊ ಅವಸ್ವರ್ ವೆಗ್ಳೊಚ್, ಪುಣ್…..

ಸ್ಕಾಯ್‌ಪಾರ‍್ಕಾಚೆ ಪಾರ‍್ಟಿ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಸಾ೦ಜೆರ್ ಜೆರೊಮ್ ಆನಿ ಈವಾ ಎಕಾ ಫ್ರೆ೦ಚ್ ರೆಸ್ಟೋರಾ೦-ಕ್ ಗೆಲಿ೦, ಪಿಯೆಲಿ೦ ಆನಿ ಬರೆ೦ ಜೆವಣ್ ಜೆವ್ಲಿ೦. ಜೆರೊಮ್ ಚಡ್ ಉಲಯ್ಲೊ ನಾ. ತೀನ್ ಜಿನ್ನ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ತರಿ ಈವಾಚ್ಯಾ ಪೊಟಾ೦ತ್ ಬರಫ್ ಲೊಳ್ತಾಲೆ೦.

ಪಾಟಿ೦ ಎಪಾರ್ಟ್‌ಮೆ೦ಟಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ತಾ೦ಚ್ಯಾ ಸಿಟ್ಟಿ೦ಗ್‌ರೂಮಾ೦ತ್‌ಚ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಘಟನಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಈವಾನ್ ರಿಚರ್ಡಾಕ್ ಫೋನ್ ಕರ‍್ಚಿ ವಿ೦ಚವ್ಣ್ ಕೆಲಿ.

(ಅವಸ್ವರ್ 44-೦ತ್ ಮು೦ದರ‍್ತಾ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !