ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯೊ ಯಾದಿ

ಜೆಜು ಮರಿ ಜುಜೆ!

ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾವಿಶಿಂ ಲಿಖುಂಕ್ ಮ್ಹಜಿ ಲಿಖ್ಣಿ ಹಾತಿಂ ಧರ‍್ತಾನಾ, ವಿಲ್ಫಿಚೊ ಸಂಗೀತ್ ದಿವೊ ಪಾಲ್ವೊಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತಾಣೆಂ ಲಿಖ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕವನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಪೆಟೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ‘ಹಾಂವ್… ಸರ್ಗಾಮೆಟಾರ್ ಬಸೊನ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ತಾಂ!’ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ತಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತವಳ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಮತಿವಯ್ರ್ ಆಪ್ಟಾಲಾಗ್ಲಿಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚಿಂ ತಿಂ ಖರಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕಾ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ಚಿಂತ್ಪಾಭೊಂವ್ತಿ ಭೊಂವ್ಡಾಯ್ಲಾಗ್ಲಿಂ ಆನಿ ತೆಂಚ್ ಚಿಂತಪ್ ಹಾಂವೆಂ ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬರ‍್ಪಾಚ್ಯೆ ಸುರ‍್ವಾತೆಖಾತಿರ್ ವಿಂಚ್ಲೆಂ.

ಸುರ್ಯೊ ಉದೆವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಕಿರ‍್ಣಾಂ ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ದಾರಾರ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ, ‘ಕವನ್-ಪದಾಂಚಿ ಜಾಣ್ತಿಕಾಯ್’ ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ದಾರಾಚ್ಯಾ ಮೆಟಾರ್ ಬಸೊನ್ ತಾಕಾ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ತಾಲಿ. ವಿಲ್ಫಿನ್ ದಾರ್ ಉಗಡ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ದಾರಾರ್ ಬಸ್ಲಲ್ಯಾ ಕವನ್-ಪದಾಂಚ್ಯೆ ಜಾಣ್ತಿಕಾಯೆಕ್ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ತಶೆಂ ಮತಿಂತ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ‍್ತಾಲೊ ಆನಿ ತಿಕಾ ಸಂಗಿ ಘೆತಾಲೊ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಕಾಳಿಂಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತ್ಯೆ ಜಾಣ್ತಿಕಾಯೆಸಂಗಿ ಗಾಂವ್‌ಭರ್ ಭೊಂವೊನ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪದಾಂ-ಕವನಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ತೆ ವಿಶಯ್-ವಿಚಾರ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಂತ್, ಲ್ಹಾನಾಂಥಾವ್ನ್ ಚಲೆ-ಚಲಿಯಾಂಮದ್ಲ್ಯಾ ಗಜಾಲೆಂನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರಾವ್ಳೆರಾಂತ್ ತಶೆಂ ಮೊಗಾ-ವಿರಹಾಂತ್ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ತಕ್ಲಿ ಜರಯ್ತಾಲೊ.

ಸುರ್ಯಾಕಿರ‍್ಣಾಂಮದೆಂ, ಚಾಂದ್ನ್ಯಾ-ಸಾವ್ಳೆಂತ್, ದರ್ಯಾ-ಲ್ಹಾರಾಂಚೆರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಖಂಚವ್ನ್, ಕಾವ್ಳ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಕೊಗ್ಳೆಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂನಿ ರಿಗೊನ್, ಬಾರಾಂ-ನಾಚ್ಪಾಸಾಲಾಂನಿ, ಕುಜ್ನಾಂನಿ, ದೆವಾಳಾಂನಿ, ಘಾಟಾ-ಭಾಟಾಂನಿ, ಗಲ್ಲೆ-ಗಲ್ಲೆಂನಿ ಭೊಂವೊನ್; ಕಾಜಾರಾಮಾಟ್ವಾಂನಿ ಪಾವೊನ್… ಅಶೆಂ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಭೊಂವೊನ್ ಆಯ್ಕತಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ-ಮನಾಕ್ ಶೀದಾ ಲಾಗ್ಚಿಂ ಸುಖಾದುಕಾಂಚಿಂ ಪದಾಂ ಘಡುಂಕ್ ಲಿಖ್ಣಿ ಧರ‍್ತಾಲೊ. ಗಿಲಾಸ್ ಆನಿ ಬಿಡಿಯಾಂಚೊ ಕಾಟ್ ತಾಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಂಕ್ ಕಿಟಾಳ್ ಲಾಗಯ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಪೆಟಯ್ತಾಲೊ. ತಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾವಂವ್ಕ್ ತಕ್ಲಿ ಆಟಯ್ತಾಲೊ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಯೋಗ್ಯ್, ಸಹಜ್ ಜಾಲ್ಲೆ ತಾಳೆ ಬಸವ್ನ್ ವೊಂಟಾಂನಿ ಗುಣ್ಗುಣೊನ್ ಪದಾಂ ಘಡ್ತಾಲೊ.

ಹಾಂವ್ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಉಲಯ್ತಾಂ, ತಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವಿಲ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಬರೆಂ-ಫಾಲೆಂ ವಿಸ್ರೊನ್ ಫಕತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ವೆಂಗ್‌ಲ್ಲೆತವಳ್ಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ. ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಹೊ ಗಿಲಾಸ್, ಸಿಗ್ರೆಟ್, ಬಿಡಿ ಸಹಜ್ ಆನಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್. ಪುಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್-ಪದಾಂಚ್ಯೆ ವೊಡ್ಣೆಂತ್ ದುಡ್ವಾಭಲಾಯ್ಕೆಖಾತಿರ್ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ನ್, ಘಾಮ್ ವ್ಹಾಳಂವ್ಚೆಂ ವಿಸ್ರೊನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾಗಾಚೊ ಫಳ್ ಮುಕಾರ್ ಲಾಬ್ತೊಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಧಯ್ರಾನ್ ಆನಿ ಭರ್ವಶಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಹಾಸೊನ್ ಖೆಳೊನ್‌ಚ್ ಬಿಂದಾಸ್ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಲೊ. ಅಸಲ್ಯೆ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ತಾಕಾ ಕಶ್ಟ್-ನಿಂದಾ ನಾನಾ ಥರಾಚೆ ಸಂಕಶ್ಟ್ ಮೆಳ್ತೇ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಪುಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವ್ಹಾಳ್‌ಲ್ಲಿಂ ತಾಚಿಂ ಪದಾಂ-ಸಂಗೀತಾಚಿಂ ಲ್ಹಾರಾಂ ದೆಕ್ತಾನಾ, ತಾಕಾ ಬೋಟ್ ಜೊಕ್ತಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಥಾವ್ನ್‌ಯೀ ಶಭಾಸ್ಕಿ ತಾಕಾ ಲಾಬ್ಲಿ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫಾಮಾದ್‌ಪಣಾವರ್ವಿಂ ಆಪ್ಣೆಂ ಆಶೆಲ್ಲೆಂ ಸುಂದರ್ ಶಾಂತ್-ಸಮಾಧಾನೀ ಜಿವಿತ್ ತಾಕಾ ಲಾಬ್ತಾನಾ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾಗಾಚೊ ಫಳ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮೆಳ್ಳೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಂತೊಸ್-ಸಮಾಧಾನ್ ತಾಕಾ ಲಾಬ್ಲೆಂ. ತಾಚಿಂ ಪದಾಂ ಆನಿ ತಾಳ್ಯಾ-ಗುಂತೊವ್ಣಿ ಚಾಕೊನ್, ತಾಚ್ಯೆ ಪದಾಂಚ್ಯೆ ಪಿಸಾಯೆಕ್ ಮಾನ್ವೊನ್, ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಶಿಂಪ್ಡೊನ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಸಬಾರಾಂಕ್ ತಾಚೆರ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಾಚ್ಯಾ ತರ್ಫೆನ್ ಹಾಂವ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ತಶೆಂ ಧಯ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ.

ತಾಣೆಂ ಘಡ್ಲಲ್ಯಾ 2500 ಚ್ಯಾಕೀ ವಯ್ರ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಜಾಣ್ತಿಕಾಯೆಚ್ಯಾ ಸುಂದರ್ ಪದಾಂಚೆರ್ ಆಮಿ ನದರ್ ಮಾರ‍್ಲಿ ತರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತಾಚೆತಸಲ್ಯಾ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯೆಚ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್‌ಗಾರಾವಿಶಿಂ ರುಜ್ವಾತ್ ಮೆಳ್ತಲಿ. ತಸಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂ ಪದಾಂಚೆರ್ ನದರ್ ಮಾರುಂ ತರ್…

ನಮಾನ್ ತುಕಾ ಯೇ ಭಾಗಿ ಆವಯ್‌ಪಣಾ
ಆವಯ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ ತಸಲೆಂ ಭಾಗ್ ದುಸ್ರೆಂನಾ
ಯೆದೊಳ್ ಕೊಣ್‌ಚ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಯ್ಲೊನಾ ಶಿವಾಯ್
ಮಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಗರ್ಬಾಥಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮಾನಾಸ್ತಾನಾ

ಆಮ್ಗೆಲ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಆಸ್ಲಿ ಎಕ್ಲಿ ಪುರ್ಪುರಿ
ದೀಸ್‌ಭರ್ ಪುರ್ಪುರೊನ್ ರಾವ್ತಾ ಸರ್ಸರಿ
ಮಾಮ್ಮಿ ಜರ್ ಮಾರಿತ್ ಮಾಕಾ ತಿ ವೋಡ್ನ್ ವೆಂಗೆಂತ್ ಧರಿ
ತೋಂಡ್ ಮ್ಹಜೆಂ ತಿಂ ಪುಸ್ತಲಿ ಮ್ಹಜೆಂ ದೂಕ್ ಥಾಂಬಾಸರಿ
ವಡ್ಲಿ ಮಾಂಯ್ ವಡ್ಲಿ ಮಾಂಯ್…
ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗೊಂ ತುಜಿ ತಿ ವ್ಹಡ್ಲಿಕಾಯ್.

ಕಾವ್ಳೊ ಯೆವುನ್ ಬಸ್ಲಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಕ್ಯಾರಿ
ಕಾ ಕಾ ಕಾ ಕರುನ್ ಫಾಂತ್ಯಾರಿ
ಸಾಂಗ್ತಾ ಕಿತೆಂ ಕಳ್ನಾ ಮಾಕಾ ಖಬಾರಿ
ಕಾ ಕಾ ಕಾ ಕರುನ್ ಕಂತಾರಿ

ಕೊಗ್ಳೆ ತುಜೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕತಾನಾ
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಆವಾಜ್ ಉಟನಾ

ವಾನಾಂ ಕೊಟ್ಟಾರ‍್ಚಿಂ, ಪಾನಾಂ ಒಮ್ಜೂರ‍್ಚಿಂ
ಕಳೆ ಪಾಂಗ್ಳಾಚೆ, ನಳೆ ಮಂಗ್ಳುರ‍್ಚೆ

ಆಜ್ ಮ್ಹಜೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಪಾಟಿಂ ಪಾಟಿಂ ಧಾಂವ್ತಾ
ಲ್ಹಾನ್ ಮಾಕಾ ಜಾವಯ್ತಾ…
ಪಯ್ಸ್ ಎಕಾ ಕೊನ್ಶಾಂತ್ ಲ್ಹಾನ್‌ಪಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ
ಅಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪಯ್ತಾ.

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆಪರ್ಮಾಣೆಂ ಸುರ್ವಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತಾಚ್ಯಾ ವೊಂಟಾಂನಿ ಜಲ್ಮ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಪದಾಂ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಣಾಚ್ಯಾನ್‌ಚ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಅಸಾಧ್ ಜಾಂವ್ಚೆತಸಲಿಂ! ಪರತ್ ಪರತ್ ಆಯ್ಕೊಂವ್ಯಾಂ, ಗಾಂವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರೇರಿತ್ ಕರ‍್ಚೆತಸಲಿಂ! ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಸುರ್ವಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ವಿಲ್ಫಿನ್ ಸಂಗೀತ್-ವ್ಹಾಜಾಂತ್ರಾಂವಿಣೆಂ ಆಪ್ಲೆ ಹಾತ್ ಮೆಜಾರ್ ಬಡವ್ನ್ ಧುನ್ ಉಟವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವೊಂಟಾಂನಿ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲಿಂ ಪದಾಂ; ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತಾಣೆಂ ಸಂಗೀತ್ ನೋಟ್ಸ್ ಶಿಕೊನ್, ವ್ಹಾಜಾಂತ್ರಾಂ ವಾಪಾರುನ್ ವಿಣ್ಲಲ್ಯಾ ಪದಾಂಪ್ರಾಸ್ ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಹೆರಾಂಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ. ಹಿ ಫಕತ್ ಮ್ಹಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್.
ವೊಂಟಾಂ-ವೊಂಟಾನಿಂಚ್ ವಿಸ್ತಾರಿಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಕಾಳ್ ತೊ. ತವಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪದಾಂ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮೀ ಸಂಗೀತ್ ತಾಳ್ಯಾಂನಿ ಗುಂತುನ್ ಗಾಯ್ತಾಲೆ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ವಿಲ್ಫಿನ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಲಿಖ್ಲಲ್ಯಾ ಪದಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೆಂ ಛಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ಆಪ್ಣೆಂಚ್ ಘಡ್ಲಲೊ ತಾಳೊ ಗುಂತುನ್ ಗಾಂವ್ಕ್ ಆರಂಬ್ ಕೆಲೆಂ. ತಾಚಿ ಹಿ ಕಲಾಕರ‍್ಣಿ ಮಾನ್ವೊನ್ ಸಬಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೊಗಿಂನಿ ತಾಚೆರ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಪಾವೊನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪದಾಂಕ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಲೊಕಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪದಾಂಕ್ ಆನಿ ತಾಳ್ಯಾಂಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾಂವ್ಚೊ, ಆಂವಡ್ಚೊ ಕಾಳ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾಲೊ.

ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚ್ಯಾ ಪದಾಂಚ್ಯಾ ಶ್ರೇಶ್ಟತಾಯೆವಿಶಿಂ ವಿವರಿತಾನಾ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಫಾಮಾದ್ ನಾಟಕ್‌ಕಾರ್-ನಟ್ ಎಡಿ ಸಿಕೇರ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ – “ವಿಲ್ಫಿನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಶೆಂಭೊರಾವ್ಯಾ ನಾಯ್ಟಾಂತ್ ಗಾಯ್ಲಲ್ಯಾ ‘ಹೆಂಚ್ ಮನ್ಶಾ ಸಂಗೀತ್’ ಪದಾಂತ್ ‘ಜಿವಿತಾಂತ್ಲಿಂ ಸತಾಂ ಮನಿಸ್ ಚಿಂತ್ತಾ ಕಾಂತ್ತಾಂ, ಭಿತರ‍್ಲೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ‍್ತಾ, ಉತ್ರಾಂನಿ ತಿಂ ಗುಂತ್ತಾಂ, ತಾಳ್ಯಾಕ್ ತಾಳೊ ಮೆಳಯ್ತಾ, ಸ್ವರಾಂನಿ ತಿಂ ಲೊಳಯ್ತಾ, ಗಾಯನಾಂನಿ ವ್ಹಾಳಯ್ತಾ, ಆಯ್ಕೊವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಯ್ತಾ, ಹೆಂಚ್ ಮನ್ಶಾ ಸಂಗೀತ್’ ಆನಿ ಹಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಪದಾಂಚಿ ಘಟ್ ಬುನ್ಯಾದ್”

ವಿಲ್ಫಿನ್ ಭೊಂವ್ತಿಂಚ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಂ-ವಿಶಯಾಂಚೆರ್, ಬದ್ಲಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಂಚೆರ್ ಗುಂತ್ಲಲಿಂ ಹಿ ಪದಾಂ ಸೂಕ್ಶಿಮಾಯೆನ್ ಆಯ್ಕಲಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಹಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಸಮಾಜೆಕ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೊ ಆರ್ಸೊ. ಆಮಿ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ, ದೆಕೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ವಿಲ್ಫಿನ್ ಧರ‍್ಲಲ್ಯಾ ಆರ್ಶಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಸ್ತಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಸಂಗ್ತಿ-ವಿಶಯಾಂಚೆರ್ ತಾಣೆಂ ವಿಣ್ಲಲಿಂ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಪದಾಂ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಥಾವ್ನ್ ಘಾಟಾಪರ್ಯಾಂತ್, ದುಬಾಯ್-ದೋಹಾಖಟಾರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾವೊನ್ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ವಿಸ್ತಾರೊನ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಗಾಜಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲಿಂ. ಅಶೆಂ ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ವೊಂಟಾಂನಿ ಜಲ್ಮಲ್ಲಿಂ ಪದಾಂ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಶಿಂಪಡ್ಲಲ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಪಾವೊನ್, ತಾಂಚ್ಯಾಯ್ ವೊಂಟಾಂನಿ ರಾಜ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲಿಂ. ಹಿ ವಿಲ್ಫಿನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶೆತಾಂತ್ ಉಟಯಿಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಕ್ರಾಂತಿಚ್ ಸಯ್.

ದುಬ್ಳ್ಯೆ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಆಸ್ಲಲೊ ವಿಲ್ಫಿ, ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್-ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಆಪ್ತ್ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಸಂಗಿ ನಿಶಬ್ದ್-ನಿರ್ಜಣ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಬಿಡಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಧುಂವ್ರಾಸಂಗಿ ಪದಾಂ ಗಾಯ್ತಾಲೊ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಸಂತೊಸಾಯ್ತಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪದಾಂಕ್ ಆನಿ ವಿಣ್ಲಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್, ಬಸಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ತೆ ತಾಚೆ ಈಶ್ಟ್ ತಾಕಾ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ದೀವ್ನ್, ತಾಚೆಥಾವ್ನ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಪದಾಂ ಘಡೊಂಕ್ ತಾಕಾ ಉತ್ತೇಜಿತ್ ಕರಿತ್ತ್ ಆಸ್ತಾಲೆ. ಹಿ ಹುಮೆದ್ ಗುಡ್ಯಾವಯ್ರ್ ಧರ‍್ಣಿರ್, ಕಾಟ್ಯಾರ್ ಗಾವುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಿಲ್ಫಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವೆದಿ ಚಡೊಂಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾಲಿ. ಅಶೆಂ ಗುಡ್ಯಾವಯ್ಲೊ ವಿಲ್ಫಿಚೊ ತಾಳೊ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಗಾಂವಾಂ-ಗಾಂವಾಂನಿ, ಶ್ಹೆರಾಂ-ಶ್ಹೆರಾಂನಿ ಗಾಜೊ. ಅಶೆಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶ್ಹೆರಾಚ್ಯಾ ಜೆಪ್ಪು ವಟಾರಾಂತ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಸಂಗೀತ್ ತಾಲೆಂತ್ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ವಾಡವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಜಿವಾಳ್ ದವರ‍್ಲಲೊ ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ಶಿಲ್ಪಿ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್.

ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಗಾಜವ್ಣಿ, ‘ಹಾಂವ್-ಆಪುಣ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸ್ವವ್ಹಡ್‌ಪಣ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕಸಲೊಚ್ ಆಡಂಬರ್ ಕರಿನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಖಾಲ್ತ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಖಾಲ್ತೊ ವಿಲ್ಫಿ. ತೊ ಆಪ್ಣಾವಿಶಿಂ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪದಾಂಚ್ಯೆ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯೆವಿಶಿಂ ಗಾಜಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ತಸಲೆಂ ಕಾಂಯ್ ಆಶೆನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ತೆಂ ನಾಕಾಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಖಾಲ್ತೆಪಣಾವರ್ವಿಂ ತಶೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಪದಾಂಚ್ಯೆ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯೆವರ್ವಿಂ ತಸಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ತ್ಯೊ ಜಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಸೊಧುನ್ ಯೆತಾಲ್ಯೊ ಆನಿ ತಾಕಾ ವಯ್ರ್ ಉಬಾರ‍್ನ್ ಧರ‍್ತಾಲ್ಯೊ.
ತಾಚ್ಯಾ ಪದಾಂನಿ-ತಾಳ್ಯಾಂನಿ ತಾಚಿಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಏಕ್ ಶಯ್ಲಿ ತಾಣೆಂ ರುತಾ ಕೆಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ತಾಣೆಂ ಸಲಹಾ ದಿಲ್ಲಿ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಮೇಟ್ ದವರ‍್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸುರ್ವಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ವಿಲ್ಫಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪದಾಂಖಾತಿರ್ ತವಳ್‌ಚ್ ಬೊವ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತವಳ್ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಮೊಂತಿ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯೆ ಪೊಳಿಯೆಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಸುರ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಸುರೆಚ್ಯಾ ಗಡಂಗಾಬಾಗ್ಲಾರ್ ಸುರ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ. ತ್ಯೆಚ್ ಆಯಿನ್ನ್ ಘಡಿಯೆ ವಿಲ್ಫಿಯ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಸುರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆಲ್ಲೆಂಚ್ ತೊಯ್ ಮ್ಹಜೆಸರ್ಶಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಬಸ್ಲೊ. ತವಳ್ ಮ್ಹಜಿ ತಿತ್ಲಿ ಕಾಂಯ್ ಸಳಾವಳ್ ತಾಕಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ತರೀ ತೊ ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಒಳ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಜೆಬಗ್ಲೆಕ್‌ಚ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೊ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ಹೆರ್ ಕಲಾಕಾರಾಕ್ ಒಳ್ಕೊನ್ ತಾಚಿ ಖಾಸ್ ಲಾಗ್ಶಿಲಿ ಒಳೊಕ್ ಕರ‍್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಖಾಲ್ತೆಪಣ್ ತಾಚೆಥಂಯ್ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ ಫಾತ್ರಾಕ್ ಫಾತರ್ ಮಾರ‍್ನ್ ಖೆಳ್ಚ್ಯಾ ಖೆಳಾಸಂಗಿ ಸಬಾರ್ ಸಂಗ್ತ್ಯೊ; ನಾಟಕ್, ಸಂಗೀತ್, ಪದಾಂ, ತಾಳೆ – ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಆಮ್ಚೆ ವಿಚಾರ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಆಶಾರ್‌ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೆ. ತಸಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂಮದೆಂ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪದಾಂನಿ ಉತ್ರಾಂ ಗುಂತ್ಚೆವಿಶಿಂ, ತಾಣೆಂ ವಾಪಾರ‍್ಚ್ಯೆ ರಿತಿವಿಶಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿವರಿಲಾಗ್ಲೊ. ಕಶೆಂ ’ಪದಾಂಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಮಿ ಉಲಂವ್ಚೆಬರಿ ಸಾದಿಂ ಆನಿ ಸುಡಾಳ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್’ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿವರಿಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ತಾಚಿಂ ಪದಾಂ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್, ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ವೊಂಟಾಂನಿ ಗುಣ್ಗುಣೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಘುಟ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಮಾನ್ವಾಲೊಂ.

ಹೆಂ ತಾಚೆಂ ಕಲಾ-ಸಂಗೀತಾಚಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ದಾಕಯ್ತಾ ಆನಿ ಹೆಂ ಹಾಂವೆಂ ತಾಚಿ ದೇಕ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾಲೆಂ! ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಯೆತಾಸ್ತಾಂ ತಾಚಿಂ ಸಾದಿಂ ಉತ್ರಾಂಚೆಂ ಪದಾಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ವ್ಹಯ್, ತಾಚೆಬರಿಚ್ ಸಾದಿಂ ಪುಣ್ ಗುಣಾಮೊಲಾಂಣಿ ಗಿರೇಸ್ತ್ ತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ:

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಶಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಹರ‍್ಯೇಕ್ ಸಕಾಳಿಂ
ಉಟ್ತಾನಾ ಸುರು ಜಾತಾ ಮಾರಾಮಾರಿ
ಮಾಂಯ್ ಆನಿ ಸುನ್ ದೊಗಾಂಯ್ ಕರ‍್ತಾತ್ ಭಟವ್ಣಿ
ಎಕಾಮೆಕಾ ಪೊಜ್ಡ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂದ್ವಾರಿ.

ರವಿ ಬಡೊನ್ ಗೆಲೊ, ಕವಿ ಜಾಗೊ ಜಾಲೊ
ಗುಮ್ಟಾ ನಾದಾಂಕ್ ತೆಕೀದ್ ಮೇಟ್ ಕಾಡುನ್ ನಾಚ್ ತುಂ
ಪಾಸ್ಖಾಂಚೊ ವೇಳ್ ಆಯ್ಲೊ…
ನಾಚ್ ರಯ್ತಾ ನಾಚ್ ಹಾತಿಂ ಘೆವುನ್ ಹಾತ್
ಪಾಸ್ಕಾಂಚಿ ರಾತ್ ಆಯ್ಚಿ ಪಾಸ್ಖಾಚಿಂ ರಾತ್

ಮಾತೆಂಭರ್ ಪಾಂಗೊರ್ ಡೊರಿನಾ
ಸದಾಂ ತುಂ ಮಿಸಾಕ್ ವೆತಾನಾ
ಮಾಗೊಂಕ್ ವೆತಾಯ್ ತುಂ ತುಕಾ ಹೊ ವೇಸ್ ಸೊಭಾನಾ

ಹಾಂವ್ ಯೆತಾಂಗೊ ಘಾಟಿ ದೆಂವೊನ್
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್
ತುಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಚಿಂ ದುಕಾಂ ರಾವಂವ್ಕ್
ಹಾಂವ್ ಯೆತಾಂ ಧಾಂವೊನ್ ಧಾಂವೊನ್

ಹೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಮತಿಂ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಬರೆಂಚ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿಚ್ ತಾಚೆ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಮದೆಂ ಕಸಲಿಗೀ ಏಕ್ ಭಾವ್-ಬಾಂದವ್ಪಣಾಚಿ, ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಾಚಿ ಸಾಂಕಳ್ ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಶ್ ಥರಾನ್ ವಾಡೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಹಿಚ್ ಆಮ್ಚಿ ಭಾವ್-ಬಾಂದವ್ಪಣಾಚಿ ಸಾಂಕಳ್ ಮುಂದರುನ್ ಗೆಲ್ಲೆಬರಿ ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ, ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯೊ ತಾಕಾ ಪಸಂದ್ ಜಾತಾನಾ ಮ್ಹಜೆರ್ ತಾಕಾ ಬರಿಚ್ ಮೆಚ್ವೊಣಿ ಉದೆಲಿ. ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂವಿಶಿಂ, ‘ರೋನ್ ರೋಚಾಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚಿ ಭಾಸ್ ಸೊಂಪಿ, ಶಯ್ಲಿ ಅಥ್ವಿಚ್ಚ್, ತಿ ತಾಚಿಚ್ ಖಾಸ್ ಶಯ್ಲಿ’ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಲಿಖುನ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ.

ಕಲಾ, ಗಾಂವ್ಚಿ ಸಕತ್, ಸಂಗೀತಾಚೆಂ ತಾಲೆಂತ್ ಪಾರ್ಕುಂಚಿ ಅಪೂರ್ವ್ ಜಾಣ್ತಿಕಾಯ್ ವಿಲ್ಫಿಥಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ನವ್ಯಾಂಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ದೀವ್ನ್, ತಾಕಾ ಸಂಗೀತ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಮೆಟಾಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಆನಿ ತೆಂ ಮುಂದರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಜಾಯ್-ತಿ ಶಿಕವ್ಣ್ ತೊ ದಿತಾಲೊ. ಅಸಲ್ಯಾ ಕರ್ತುಬಾವರ್ವಿಂ ಸಬಾರ್ ಸಂಗೀತ್ ಕಲಾಕಾರ್ ಗಾವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಮಂಚಾರ್ ಚಡಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೆ ಕಲಾಕಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಗ್ಲೊಂಕ್ ತೊ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೊ. ತಾಚ್ಯೆ ವಿಂಚವ್ಣೆಚೆಂ ಉದಾರ್ ಮನಾಚೆಂ ಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಆತಾಂಯ್ ಸಬಾರ್ ಕಲಾಕಾರ್ ತಾಣೆಂ ಊರ್ಜಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತಾಂಚೆಂ ತಾಲೆಂತ್ ದಾಕಯ್ತೇ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ತೆ ಸದಾಂ ರುಣಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ತರೀ ಥೊಡ್ಯಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂಚೆರ್ ತಾಕಾ ಮಾತ್ಶೆಂ ಬೆಜಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಪದಾಂತ್ ತೊ ವಾಖಾಣ್ತಾ.

ದೆವಾನ್ ದಿಲ್ಲಲ್ಯಾ ದೆಣ್ಯಾಂನಿ, ನಾಂವ್ ಜೊಡ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಜಣಾಂನಿ…
ದರ್ಬಾರ್ ದಾಕಯ್ಲಾಂ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ, ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವ್ರುಂಕ್ನಾ ತಾಣಿಂ…

ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಂವ್, ಸಬಾರ್ ಸಂಗೀತ್ ಕಲಾಕಾರಾಂವರ್ವಿಂ ವಿವಿಧ್ ಮಾದ್ಯಮಾಂನಿ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಗುಣ್ಗುಣೊಂಕ್, ಗಾವುಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಜಿವಾಳ್ ಉರೊಂಕ್ ತೊ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೊ. ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಾದ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಥಾವ್ನ್ ಮಹಾನ್ ಮನ್ಶಾಕ್, ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಲ್ಹಾನ್-ವ್ಹಡ್ ಸಂಗ್-ಸಂಸ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚೆರ್ ಮೋಗ್ ವಾಡಂವ್ಕ್ ತೊ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾಲೊ. ಹಿ ವಿಶೇಸ್ ಶಾತಿ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚಿ. ತಾಣೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಒಂಪ್‌ಲ್ಲಿಂ ಬಿಯಾಂ ಆತಾಂ ಆನಿ ಮುಕಾರೀ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಳಾಂ ದಿತೇ ಆಸ್ತೆಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಸಲೊಚ್ ದುಬಾವ್ ನಾ.

ಅಸಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಮಹಾನ್ ಮನ್ಶಾಚೆರ್ ಸುಮಾರ್ 2009 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಆನ್ವಾರಾಚೆಂ ಮೋಡ್ ಉದೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಅಸ್ವಸ್ತಾಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಇಶ್ಟಾಂಕ್ ಆಪವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಉಡಾಸಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ದೀವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮಾವೆಳಾ ದಿಸಲಾಗ್ಲಿ.

ಮಿಲಾರ‍್ಚ್ಯಾ ಹೊಲಾಂತ್ 18-10-2009 ವೆರ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ವಿಲ್ಫಿ ಉಲಯ್ತಾ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಎಕಾಎಕಿ ತಾಚೊ ತಾಳೊ ಕ್ಶೀಣ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ಖೊಂಕ್ಲಿ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಲಕ್ಶಣ್ ದಿಸೊನ್ ತೊ ಉಲಂವ್ಕ್ ಕಶ್ಟಾಲೊ. ತ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ ತೊ ವೆದಿ ಸೊಡ್ನ್ ಭಿತರ್ ಗೆಲೊ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಸಲಿ ಗಜಾಲ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ತಾಕಾ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. .

ತ್ಯಾ ನಂತರ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ವಿಲ್ಫಿಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಆನಿಕೀ ಭಿಗಡ್ಲಿ. ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಬಿಡಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಧುಂವೊರಾನ್ ತಾಕಾ ನವಿಂ ನವಿಂ ಪದಾಂ ಘಡುಂಕ್ ಆನಿ ಗಾವುಂಕ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಉರ್ಬಾ ದಿಲ್ಲಿಗೀ, ತೊಚ್ ಬಿಡಿಯಾಂಚೊ ಧುಂವೊರ್ ತಾಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತಾಚೊ ತೊ ಸುಂದರ್ ತಾಳೊ ಖಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ಲ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ದಿಸಾಂಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೊ!

ಆನಿಕೀ ನವಿಂ ನವಿಂ ಚಾಲ್ತ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಘಡಿತಾವಿಶಿಂ ಪದಾಂ ಘಡೊಂಕ್, ಗಾಂವ್ಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಸಂಗೀತ್ ಪ್ರೇಮಿಂಕ್ ಖುಶ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯೆ ಸಂಗೀತ್ ಜಿಣಿಯೆಕ್ ತಾಣೆಂ ಅಚಾನಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಲೊ.

ತರೀ ಪತಿಣ್, ಧುವ್, ಪೂತ್, ನಾತ್ರಾಂಕ್ ಆಪ್ಣೆಂ ರುತಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಂಗೀತ್ ದೆಣೆಂ ಮುಂದರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ವಾಟ್ ದಾಕವ್ನ್ ಗೆಲಾ. ಅಶೆಂ ತಾಚೊ ತಾಳೊ ಕಾಳ್ಜಾ-ಕಾಳ್ಜಾಂನಿ ಅಮರ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ‍್ತೊಲೊ.

ರೋನ್ ರೋಚ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ

60% feel thumbs up. And how do you feel?
64 :thumbsup: Thumbs up
4 :heart: Love
3 :joy: Joy
15 :heart_eyes: Awesome
19 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

2 comments

  1. Harry Fernandes, Barkur

    Mujhe kazar manglore jhalle, aani mujhya vishyi don utra ulonvk wilfy bab assllo, hi aaj maka abhimanachi gazal jaavn aasa,
    Kazara uprant hya mujhya video filmache sangeet wilfy baban dille, tya velar 4/5 dis haanv tanchya sangata tanchya gharant ravallo. Tedala, wilfy babachi sangit aani geet lekhana vishayinch nai tar, munshyan kashe jiyonk jaay tehi haanve polayla aani illeshe haanv tanche thoun shikala…
    Dev bore karon tumka, wilfy bab vishyi, ek the best article publish kellyak

  2. Archibald Furtado, Barkur

    One of the best write up on legendary one and only wilfy……🙏✍️👏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !