Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಕಣ್ವಳಾಯ್ ನಾತ್ಲಲೊ ಕರೆಜ್ಮ್ ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಕ್?

ನ್ಶಾಮತಿಕ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಸಮ್ಜಾಜೆ ತರ್ ತಾಣೆಂ ತೆಂ ವಾಂಟೆಫಾಂಟೆ ಕರಿಜೆ. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾತಾಂತುಂ ಎಕಾ ಸಂರಚನಾಚ್ಯಾ ರೊದಾಂಕ್ ಬಾಂದುನ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಮುಟಿಂತ್ ದವರಿಜೆ ತರ್ ತಾಕಾ ಕ್ಲ್ಯಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಕರ‍್ನ್ಂಚ್ ಸಮ್ಜಯ್ಜೆ. ದುಕ್ರಾಮಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾಂ ಹಾಡಾಂ ವಿಂಗಡ್, ವೋಬ್ ವಿಂಗಡ್, ಮಾಸ್ ವಿಂಗಡ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಾರ‍್ಕೆಂ ಮೊಲ್ ಬಾಂದುಂಕ್, ರಾಂದಪ್ ರಾಂದುಂಕ್ ಸಲೀಸ್ ಜಾತಾ, ತಶೆಂಚ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಂತ್ ಸರ‍್ವಾಂಕ್ ಭಾವಾಡ್ತಿ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಯ್ತಾತ್ ತರೀ ಯಾಜಕ್ ವಿಂಗಡ್, ಧಾರ‍್ಮಿಕ್ ವಿಂಗಡ್, ಲಾಯಿಕ್ ಭಾವಾಡ್ತಿ ವಿಂಗಡ್, ಆಮಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಎಕ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಪಾಟೊಸಾರ್‌ಥಾವ್ನ್ ಬೊಬಾಟ್ಲ್ಯಾರೀ, ಉಲೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಭಾಶೆಂತ್, ಪಳಂವ್ಚ್ಯಾ ದಿಷ್ಟೆಂತ್, ಖಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾಣಾಂತ್, ಚಿಂತ್ಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಂತ್ ವಿಂಗಡ್ ತೆಂ ವಿಂಗಡ್‌ಚ್. ಯಾಜಕಾಂಚಿ, ಧಾರ‍್ಮಿಕಾಂಚಿ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ ತಿಂ ಲಾಯಿಕ್ ಭಾವಾಡ್ತಿ ತರೀ ತಾಂಚೆ ವಿಶ್ಯಾಂತೀ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂಯ್ ವಿಂಗಡ್‌ಚ್. ವಿಂಗಡ್ ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಜಿಬೆ ಖೊರ‍್ಜಿಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್, ತಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಾಂ ಖರಿ ಗಜಾಲ್ ಬದ್ಲಾತಾಗೀ?

SQ03

ಹ್ಯಾ ವಾಂಟೆಫಾಂಟೆ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ವೆವಸ್ತ್ಯಾಂತ್ ಪವಿತ್ರ್‌ಸಭಾ ವರ‍್ಸಾಕಾಳಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ವಾಂಟೆ ಕರ‍್ತಾ. ನವೆಂಬ್ರಾಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾರಾಯಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಪವಿತ್ರ್‌ಸಭೆಚ್ಯಾ ಲಿತುರ‍್ಜಿಕ್ ಕಾಳಾಚಿ ಸುರ‍್ವಾತ್ ಥಂಯ್‌ಥಾವ್ನ್ ಚಾರ್ ಆಯ್ತಾರ್ ಆದ್ವೆಂತ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ (ಕ್ರಿಸ್ತಾ) ಯೆಣ್ಯಾಚೊ ಕಾಳ್ ಮಿಸಾರ್ ಜಾಂಬ್ಳಿ ವಸ್ತುರ್‌ಮೆಂತಾಂ (ವೆಸ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ಸ್) ನ್ಹೆಸ್ತಾತ್ ಸಾಂಕ್ತುವಾರಿಂತ್ ಜಾಂಬ್ಳಿ ವಸ್ತುರಾಂ ವಾಪರ‍್ತಾತ್. ಮಾಗಿರ್ ಯೆತಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಜಯಂತಿಚೊ ಅಷ್ಟವ್ (ದಶೆಂಬ್ರ್ 24 ಥಾವ್ನ್ ಜನೆರ್ 1) ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಜನ್ಮಾಚೆಂ, ಸೊಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಡ್ತಿರಾ ಸಾಂತ್ ಸ್ತೆಫಾನಾಚೆಂ (ದಶೆಂಬ್ರ್ 26), ಸೊಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾ ಅಪೊಸ್ತಲ್ ಸಾಂತ್ ಜುವಾಂವ್ಚೆಂ (ದಶೆಂಬ್ರ್ 27), ಭಾಗೆವಂತ್ ಬಾಳ್ಕಾಂಚೆಂ, ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ ಆನಿ ದೇವ್ ಮಾಯೆಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕರ‍್ತಾತ್.

ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಪ್‌ಪರ‍್ಗಟ್ಣೆಚೊ ಆಯ್ತಾರ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬಾವ್ತಿಜ್ಮಾಚೊ ಆಯ್ತಾರ್. ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಬಾಂಗ್ರಾಳಿಂ ವಾ ಧೊವಿಂ ವಸ್ತುರ್‌ಮೆಂತಾಂ (ವೆಸ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ಸ್) ನ್ಹೆಸ್ತಾತ್ ಸಾಂಕ್ತುವಾರಿರ್ ಬಾಂಗ್ರಾಳಿಂ ವಾ ಧೊವಿಂ ವಸ್ತುರಾಂ ವಾಪರ‍್ತಾತ್. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಆಯ್ತಾರ್ ಸಾದ್ಯಾಕಾಳಾಚೆ, ಪಾಚ್ವಿಂ ವಸ್ತುರ್‌ಮೆಂತಾಂ (ವೆಸ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ಸ್). ಮಾಗಿರ್ ಕರೆಜ್ಮ್, ( ಭಾಗೆವಂತ್ ಹಫ್ತೊ / ಪಾಸ್ಕಾಂಚೊ ಆಯ್ತಾರ್ ಪುನ್ವೆಕ್ ಲಾಗಿಂ ಯೆಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕರ‍್ನ್ [ ಆದಿಂಮಾಗಾಂ ಭಾಗೆವಂತ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಲಿತುರ‍್ಜಿ ರಾತ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಚಲ್ತಾಲಿ ಆನಿ ಲೊಕಾಕ್ ರಾತಿಚೆಂ ಕಾತೆಕುಂಬಾಂನಿ ಸಂಗಿ ಮೆಳುಂಕ್‌ಪುನ್ವೆ ಚಾನ್ನ್ಯಾಚಿ ಗರ‍್ಜ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ]  ಪುನ್ವೆಚ್ಯಾ ರಾತಿಕ್ ಲಾಗಿಂ ಜಾವ್ನ್ ನಿಮಾಣೊ ಸುಕ್ರಾರ್ ಹಾಡ್ತಾಲೆ / ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಾರ‍್ಚ್ 28 ಮ್ಹಣ್ಜೆ ತಾಳಿಯಾಂಚ್ಯಾ / ರಾಮಾಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಪುನೊವ್) ಗೊಬ್ರಾಚೊ / ಸಿಂಜಿಚೊ ಬುಧ್ವಾರ್ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕರ‍್ತಾಲೆ.

ಸಿಂಜಿಚ್ಯಾ ಬುಧ್ವಾರಾಥಾವ್ನ್ ಆಲೆಲೂಯಾಚ್ಯಾ ಸನ್ವಾರಾ ಧನ್ಪಾರಾಂ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಕರೆಜ್ಮ್ ವಾ ಪ್ರಾಚಿತಾಚೊ ಕಾಳ್. ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಜಾಂಬ್ಳಿ. ಆಲೆಲೂಯಾಚ್ಯಾ ಸನ್ವಾರಾ ರಾತಿಂಥಾವ್ನ್ ಪಾಸ್ಕಾಂಚೊ ಕಾಳ್ ಜೆಜು ಪುನರ್ ಜಿವಂತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮಿಸ್ತಿಕ್ ಘುಟ್ ಪ್ರತ್ಯೆಕ್ ಥರಾನ್ ಪಾಸಾರ‍್ಚೊ ಕಾಳ್. ಭಾಂಗ್ರಾಳಿಂ – ಧೊವ್ಶಿಂ ವಸ್ತುರ‍್ಮೆಂತಾಂ, ಸ (6) ಆಯ್ತಾರ್ ಪಾಸ್ಕಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೆ ಜಾಲ್ಲೆಚ್ ಪವಿತ್ರ್‌ಸಭೆಚ್ಯಾ ಮಿಸ್ತಿಕ್ ಫೆಸ್ತಾಂಚೆ ಆಯ್ತಾರ್ ಯೆತಾತ್. ಸ್ವರ‍್ಗಾರೋಹಣಾಚೆ, ಪೆಂತೆಕೊಸ್ತಾಚೆ, ಪವಿತ್ರ್ ತ್ರಿತ್ವಾಚೆ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಕುಡಿ ರಗ್ತಾಚೆ (ಕೊರ‍್ಪುಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ) (ಪಾಪಾ ಜುವಾಂವ್ ಪಾವ್ಲು ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ಕಾಂಫೆಸ್ತಾ ವಯ್ಲೊ ಆಯ್ತಾರ್ ದಯ್ವಿಕ್ ಕಾಕುಳ್ತಿಚೊ ಆಯ್ತಾರ್ ಕೆಲಾ) ಅಶೆಂ ಚಾರ್ ಆಯ್ತಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಧೊ ಕಾಳ್ ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ವಸ್ತುರ‍್ಮೆಂತಾಂಚೊ. ಹೊ ಕಾಳ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾರಾಯಾಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾ ಪರ‍್ಯಾಂತ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆಂತ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಂಚೊ ಕಾಳ್ ಮ್ಹಣುಂಯೆತಾ. ಹಿಂ ಪಾಚ್ವಿಂ, ಜಾಂಬ್ಳಿ, ಭಾಂಗ್ರಾಳಿಂ ವಸ್ತುರ್‌ಮೆಂತಾಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಲ್ಮಾಂಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಕಾಳಿಂ, ಕ್ರಿಜ್ಮಾಚ್ಯಾ, ಮಾಡ್ತಿರಾಂಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾಕ್, ತಾಂಬ್ಡಿಂ ವಸ್ತುರ್‌ಮೆಂತಾಂ ನ್ಹೆಸ್ಚಿಂಯ್ ಆಸಾತ್.

SQ02

ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ವಾಂಟುನ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆತಾಂ ಕರೆಜ್ಮಾಚ್ಯಾ ವಿಷಯಾಕ್ ಯೆವ್ಯಾಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಪಣಾಚ್ಯಾ ಕಾಂಯ್ 18 ವರ‍್ಸಾಂ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಮಿಲಾರ್ ಫಿರ‍್ಗಜೆಚೊಂ. ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಪಣಾರ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚ್ಯಾ ಮಾರ‍್ಗದರ‍್ಶನಾಂತ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾಂ ಯೆತಲ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾನ್ (ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ರಾಶಿಂನಿ ಕಾಪುಚಿನ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಕಾಪುಚಿನಾಂಚಿ ಜೀಣ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಕಷ್ಟಾಂಚಿ, ಖಾಡ್ ಲಾಂಬ್, ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆ ಯಾಜಕ್ ಥೊಡೆ, ಜೆಜ್ವಿತ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಧಾರ‍್ಮಿಕ್ ಸಭೆಂಚೆ ಥೊಡೆ) ಹಾಂವ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಇಗರ‍್ಜೆಂತ್‌ಚ್ ಖರ‍್ಚಿತಾಲೊಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಬುದಿಪ್ರಕಾಸ್ ಯೆತಾನಾಂ ಬಾಪ್ ಚಾರ‍್ಲಿ ತೊಮಾಸ್ ಸಿಕೆರ್ (ಭಾಗೆವಂತ್ ಪಾದ್ರಿ ಸಿ ಟಿ ಸಿಕ್ವೇರಾ), ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೊ| ಆಲ್ಶೆಂದ್ರ್ ಸೊಜ್ ಥಂಯ್ ವಿಗಾರ್. ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ತ್ಯಾ ಕಾರ‍್ಬಾರಿ ವಿಗಾರಾಂಲಾಗಿಂ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ವ್ಹಡಾಂವ್ಹಡಾಂಚಿಚ್ ಬೆಟ್ರಿ ಪಾವಾನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಆಮ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂ ಲೆಕ್. ತೆ ಖರ‍್ಯಾನ್‌ಯಿ ಭಾಗೆವಂತ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಬಾಚೊ ಬಾಪುಲ್ ಬಾವ್ ಚಾರ‍್ಲ್ಸ್ ವಾಸ್ ಬಾಪ್ (ಗ್ರೆಗರಿ ವಾಸ್ ಬಾಪ್ ನ್ಹಂಯ್, ಎಸ್ ವಿ ಡಿ ಚಾರ‍್ಲ್ಸ್ ವಾಸ್‌ಯಿ ನ್ಹಂಯ್), ಆಲ್ಪೊನ್ಸ್ ಡಿಲಿಮಾ, ಸ್ಟೇನಿ ತಾವ್ರೋ, ಸ್ಟೇನಿ ಗೊವೆಸ್, ಫಾಕ್ಸ್ ಗೋಮ್ಸ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಫುಡ್ತಾದ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸವೆಂಚ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ.

ಕರೆಜ್ಮ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಬೆನ್ನಾ ಮಿರ‍್ನ್ಯಾಮಾಕ್ ಎಕ್ದಮ್ ಕಾಮ್, ಶಿಂಜಿಚ್ಯಾ ಬುಧ್ವಾರಾಚ್ಯಾ ಆದ್ಲೊ ಆಯ್ತಾರ್ ಇಂತ್ರುಜಾಚೊ, ನಾಟಕಾಚೊ, ಲಾಡು ಆನಿ ಕಾಪಿಯೆಚೊ. ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕರೆಜ್ಮಾಚ್ಯಾ ದುಕಾಂಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತೆ ದೀಸ್ ನಿಮಾಣೊ ಸಂಭ್ರಮ್. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಥೊಡ್ಯೊ ರಾಟಾವಳಿ ಸುರು, ಸಕ್ಕಡ್ ಇಮಾಜಿಂಚಿಂ ಫುಲಾಂ ಕಾಡುಂಕ್, ಥೊಡ್ಯಾ ಇಮಾಜಿಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಜಿಗಿಬಿಗಿ ಲೈಟ್ ಕಾಡುಂಕ್, ಇಗರ‍್ಜೆ ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಖುರ‍್ಸಾಂಕ್ ಜಾಂಬ್ಳಿ ವಸ್ತುರಾಂಚಿಂ ಕವಚಾಂ ಘಾಲುಂಕ್. ಸಾಕ್ರಿಸ್ತಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ‍್ವ್ ಆಯ್ದಾಂಕ್ ಬ್ರಾಸೊ ಘಾಸುನ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್, ತುರಿಫುಲಾಚೆಂ ತಳ್ ಘಷ್ಟುನ್ ನಿತ್ಳಾಂವ್ಕ್. ಶಿಂಜಿಚ್ಯಾ ಬುಧ್ವಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹರ‍್ಯೆಕಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳರಾ ಖುರ‍್ಸಾವಾಟೆಕ್ ವಾತಿ ಧರುಂಕ್ ಆನಿ ಖುರಿಸ್ ಧರುಂಕ್. ಆತಾಂ ಕಿತ್ಲಿ ಮೊಟ್ವಿ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲಿ ಮೊಟ್ವಿ ಖುರ‍್ಸಾವಾಟ್ ತವಳ್ ತಶೆಂ ನ್ಹಂಯ್ ವೋರ್ – ದೇಡ್ ವೊರಾಂಚಿ ಖುರ‍್ಸಾವಾಟ್. ಘರಾಂನಿ ಜೆರೆಮಿಯಾಚೊ ಪ್ರಲಾಪ್, ಶೆಂಭೊರ್ ಕಂತಿಗೊ, ಉಟಾ ಉಟಾ ಪ್ರಾಣಿಯಾ, ರಿಗ್ಲೊ ಜೆಜು ಮೊಳ್ಯಾಂತ್, ಸ್ತಾಬಾತ್ ಮಾತೆರ್ ಡೊಲೊರೊಸಾ, ದೆ ಪ್ರೊಪುಂದಿಸ್ ಗಾಯನಾಂ. ಜೊರಾಂನಿ ಚಲ್ತಾಲಿಂ (ಮ್ಹಜೊ ಆನ್ ಕರೆಜ್ಮಾಚ್ಯಾ ಹರ‍್ಯೆಕಾ ಆಯ್ತಾರಾಕ್ ಏಕ್ ನಾಂವ್ ದೀವ್ನ್ ಆಪಯ್ತಾಲೊ, ಆದಿಂ ಕರೆಜ್ಮಾಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾಚಿಂ ವಾಚ್ಪಾಂ ಆನಿ ವಾಂಜೆಲ್ ಥಿರ್ ಆಸ್ತಲೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾ ವಾಚ್ಪಾಂಚೆರ್ ಹೊಂದ್ವುನ್ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾಲೆ ಖಂಯ್, ಪಯ್ಲೆಂ ಇಂತ್ರೊದೊಸಿಯೊ ಥಾವ್ನ್ ಇಂತ್ರುಜ್, ಮಾಗಿರ್ ಶಿಂಜಿಚೊ, ಮಧ್ಲೆ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಸರ‍್ಲ್ಯಾತ್ ಲಾಜರಾಚ್ಯಾ ಜಿವಂತ್ಪಣಾ ಸಂಬಂಧಿ ಲಾದ್ರಾಚೊ, ಮಾಗಿರ್ ರಾಮಾಚೊ ಆನಿ ನಿಮಾಣೆಂ ಪಾಸ್ಕಾಚೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆನಾನ್ ಖುಶಾಲಾಯೆಕ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂಕ್ ಇಂತ್ರು ಶೆಟಿಚೊ, ಸಿಂತಿಚೊ, ಲಾದ್ರು ಮೆಸ್ತಾಚೊ, ರಾಮಣ್ಣ ಗವ್ಡಾಚೊ ಆನಿ ಪಾಸ್ಕು ಪೊರ‍್ಬುಚೊ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ)

ಕರೆಜ್ಮಾಂತ್ ಚಡ್‌ಶೆಂ ಹರ‍್ಯೆಕಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ಇಗರ‍್ಜೆ ಬಗ್ಲೆನ್ ವ್ಹಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಘಾಲ್ನ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪಾಶಾಂವಾಚೆಂ ಪಿಂತುರ್ ದಾಕಯ್ತಾಲೆ. ಸಕ್ಕಡ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಲೊಕಾಂಸವೆಂ ಬಸುನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಳಯ್ತಾಲೆ. ತೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಪಳಯ್ತಲಿಂ ಸಭಾರ್ ಜಣಾಂ ಥಂಯಿಂಚ್ ರಡ್ನೆಂ ಆನಿ ದುಕಿಂಚಿ ಹಾಕ್ ಘಾಲ್ತಾಲಿಂ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ಸಿಸ್ರಿದುಕಾಂ ಯೇನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ. ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಕರೆಜ್ಮಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ‘ಎಕ್ಸ್‌ಪರ‍್ಟ್’ ರೆತಿರೆ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಹೆರ್ ಫಿರ‍್ಗಜೆಂಥಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಜಾಂವ್, ಬೊಬಾಟುನ್ ರೆತಿರೆ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಚಲೊಂವ್ಚೆಂ ಜಾಂವ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್. ಹರ‍್ಯೆಕಾ ಮಿಸಾಕ್ ಅರ‍್ಥಾಭರಿತ್ ಶೆರ‍್ಮಾಂವ್ ಫಿರ‍್ಗಜೆಚೆ ಯಾಜಕ್‌ಚ್ ದಿತಾಲೆ. ಕರೆಜ್ಮಾಂತ್ ತೆ ಸೆರ‍್ಮಾಂವ್ ಆನಿ ತಿತ್ಲೆ ದಾಂಬುನ್ ಸಾಂಗ್ಲಲೆ ಆಸ್ತಾಲೆ. ಯಾಜಕಾಂಚಿ ಜೀಣ್ ದೆಕಿವಂತ್ ಆಸ್ತಾಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಲೋಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಥಾವ್ನ್ ದೃಢ್‌ಪ್ರಭಾವಿತ್ ಜಾತಾಲೆ. ಪಾದ್ರಿಂಲಾಗಿಂ ಕಾರಾಂ ಮೊಟಾರ್‌ಬಾಯ್ಕಾಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ತರಿ ತೆ ವರ‍್ಸ್‌ಭರ್ ಘರಾಂಭೆಟ್ ಕರ‍್ತಾಲೆ (ಶಿಕೆರ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್, ಡಿಲಿಮಾ [ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಚೊ – ತವಳ್ ಕಾಜಿತೊರಾಂಕ್ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆ] ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಚಲುನ್ ಯೆತಾನಾಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮಾತ್ರ್ ಅನ್ಯಧರ‍್ಮಾಚೆಯ್ ಏಕ್ ಘಡಿ ರಾವುನ್ ವ್ಹಾಣೊ ಕಾಡ್ನ್ ಹಾತ್ ಜೊಡ್ತಾಲೆ. ಕರೆಜ್ಮಾಂತ್ ತಿ ಘರಾಂಭೆಟ್ ಚಡ್ ಜಾತಾಲಿ. ಕರೆಜ್ಮಾಂತ್ ಆಮ್ಸೊರ್ ಆಮ್ಸೊರಾನ್ ಘರ್‌ಬೆಜ್ಮೆಂತಾಂ ಕರ‍್ನ್ ಮುಗ್ದುಂಚಿಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಫಿರ‍್ಗಜೆಕ್ ಕಾಂಯ್ ಸಂಬಂಧ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಂಯ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ರೆಲಿಜಿಯೊಸಾಂಕ್ ಆಪೊವ್ನ್ ’ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಣುನ್’ ಘರ್ ಬೆಜ್ಮೆಂತ್ ಕರ‍್ನ್ ಮುಗ್ದುಂಚಿ ರಿವಾಜ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ, (ಕಿತ್ಲೆ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತ್ ತರೀ, ವಿಗಾರ್‌ಚ್ ಪಾಸ್ಕಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಘರ್ ಬೆಜ್ಮೆಂತಾಂಕ್ ಯೆತಾಲೆ.)

SQ04

ಭಾಗೆವಂತ್ ಹಫ್ತೊ ಸುರ‍್ವಾತ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾಂ ತಾಳಿಯಾಂಚೊ ಆಯ್ತಾರ್, ಸಕಾಳಿಂ ತಾಳಿಯೊ ಬೆಂಜಾರ್ ಕರ‍್ನ್ ಪುರ‍್ಶಾಂವ್. ಮಿಸಾವೆಳಿಂ ಪಾಶಾಂವಾಚೆಂ ಲಾಂಬ್ ವಾಚಪ್, ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಧನ್ಪಾರಾಂ ಘರಾ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್ ನಾಂ ತರ್ ಇಗರ‍್ಜೆಂತ್‌ಚ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಧನ್ಪಾರಾಂ ತಿನಾಂಚ್ಯಾ ವೊತಾಂಕ್ ಮಾಂತ್ ನ್ಹೆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಕ್ ಆನಿ ಖುರಿಸ್ ವ್ಹಾವೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಜೆಜುಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಲಾಂಬ್ ಪುರ‍್ಶಾಂವ್ ಚಲ್ತಾಲೊ. ( ತ್ಯೊ ಭಾರಾಧಿಕ್ ಇಮಾಜಿ ಫಕತ್ ಚವ್ಗ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಕಶೆಂ ವ್ಹಾವೊವ್ನ್ ವ್ಹರ‍್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಮ್ಹಜೊ ದುಬಾವ್ ಬೆನ್ನಾ ಮಿರ‍್ನ್ಯಾಮಾನ್ ವ್ಹಳೂ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚೊ ಮಾಂತ್ ಉಕಲ್ನ್ ಪರಿಹಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ, ಮರಿಯೆಚ್ಯೊ ಆನಿ ಜೆಜುಚ್ಯೊ ಇಮಾಜಿ ಕುಡ್ಕೆ ಕುಡ್ಕೆ ಖಂಚೊ ಕುಡ್ಕೊ ಜಾಯ್ ತೊ ಮಾತ್ರ್ ದವರ‍್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ.) ಮಿಲಾರ್ ಇಗರ‍್ಜೆಚ್ಯಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ವೊಣ್ತಿರ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಜಯ್ತ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಅಶೆಂ ದೋನ್ ಕಾಳೆ ಖುರಿಸ್ ಆತಾಂಯ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್.) ರಡುಂಕ್ ಮೆಳ್ಯಾಂ ಆಮಿ ಸಮೆಸ್ತ್, ಪರ‍್ಜೆ ಮ್ಹಜೆ ಅಶೆಂ ವಿವಿಧ್ ಕಂತಿಗೊ ಗಾಯಿತ್ತ್ ಪುರ‍್ಶಾಂವ್ ಆನಿ ಸಭಾರ್ ದುಕಾಂಚ್ಯೊ ಝರಿ ವ್ಹಾಳಯ್ತಾಲಿಂ.

ತವಳ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿ ಘರಾ ಆಸ್ಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಇಗರ‍್ಜೆಂತ್ ಆಸ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್. ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ಖುರ‍್ಸಾಚ್ಯೊ ವಾಟೊ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಸಮಾಧಾನ್ಂಚ್ ನಾಂ. ಸಂತೊಸಾಚೊ ವಿಷಯ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತವಳ್ ಕೊಣಾಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಪ್ರಾಚಿತಾವಿಶಿಂ, ಉಪಾಸಾವಿಶಿಂ ನಾಟಕೀಯ್ ಉಲೊವ್ಣೆಂ ಜಾಂವ್, ದಿಕಾವಟೆಚೆಂ ವರ‍್ತನ್ ಜಾಂವ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಫಿರ‍್ಗಜೆಂತ್ಲೆ ಪಾದ್ರಿ ಎಕಾವಯ್ರ್ ಏಕ್ ಶೆರ‍್ಮಾಂವ್ ದಿತಾಲೆ, ಶೀದಾನ್‌ಶೀದಾ ಬೂದ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೆ ಆನಿ ಆಮಿ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾತಾಲ್ಯಾಂವ್.

ಆನಿ ಆಯ್ಲೊ ನಿಮಾಣೊ ಬ್ರೇಸ್ತಾರ್ ಖಂಚ್ಯಾ ಮುಲ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಲಲೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಧವೆಂ ಷರ‍್ಟ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ಸಕಾಳಿಂ ಫುಡೆಂಚ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಬಾಬ್ತಿಂ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಠೊಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಆಮಿ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ‍್ಗೆ, ವಿಗಾರಾನ್ ಬಾರಾ ಜಣಾಂಚೆ ಪಾಂಯ್ ಧುತಾನಾಂ ಅಜಾಪಾನ್‌ಶೆಂ ದೆಕ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್. ‘ಪಾಂಜೆ ಲಿಂಗ್ವಾ ಗ್ಲೋರಿಯೊಸ್ಸಾ…’ ಮ್ಹಣಾತ್ತ್ ವಿಶೆವಾಚ್ಯಾ ಆಲ್ತಾರಿಕ್ ಸಾಯ್ಬ್ ವ್ಹರ‍್ತಾನಾಂ ಪ್ರಧಾನ್ ತಾಬೆರ್‌ನಕ್ಲ್ ರಿತೆಂ ಕರ‍್ನ್ ತಾಚೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಗ್ತೆಂ ಸೊಡ್ತಾಲೆ, ತ್ಯಾ ಪುರ‍್ಶಾಂವಾಕ್ ಘಾಂಟಿ ನಾಂತ್ ಬದ್ಲಾಕ್ ರುಕಾಡಾಚೆ ಕಟಕಟ ಮಾರಿತ್ತ್ ವೆಚೆಂ ತೆಂ ಏಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ವರ‍್ಸಾಚ್ಯಾ ತೀನ್ ದೀಸ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಟಕಟಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ ವಿಶೆವಾಚ್ಯಾ ಆಲ್ತಾರಿಚ್ಯಾ ಪುರ‍್ಶಾಂವಾಥಾವ್ನ್ ಆಲೆಲೂಯಾಚ್ಯಾ ಸನ್ವಾರಾಚ್ಯಾ ‘ಗ್ಲೋರಿಯಾ…’ ಪರ‍್ಯಾಂತ್. ಸಾಯ್ಬ್ ವಿಶೆವಾಚ್ಯಾ ಆಲ್ತಾರಿಕ್ (ಆತಾಂ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಆಲ್ತಾರ್ ಆಸ್ಚೆಥಂಯ್ ವಿಶೆವಾಚಿ ಆಲ್ತಾರ್ ಮಾಂಡ್ತಾಲೆ, ಥಂಯ್ ಭರ‍್ತಿ ಕಳೆ ಭರ‍್ತಾಲೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾ ಕಿತ್ಲೊ ಪರ‍್ಮೊಳ್) ವ್ಹೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆರಾಧಾನ್ ಸುರ‍್ವಾತ್ತಾಲೆಂ ತರ್ ಹೆಣೆಂ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಆಲ್ತಾರಿಚಿಂ ವಸ್ತುರಾಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಸುರ‍್ವಾತ್ತಾಲಿಂ ಆನಿ ರಾತೋರಾತ್ ದುಸ್ರ್ಯಾದಿಸಾಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಮೊರ‍್ಣಾಚೊ ದೆಕಾವೊ ಚಲೊಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್‌ತಿ ತಯಾರಾಯ್ ಚಲ್ತಾಲಿ. ಮಿಲಾರ್ ಸಾಂಕ್ತುವಾರಿಂತ್ (ಕೊಪೆಲ್ಮಾರಾಂತ್) ಮಧೆಂ ವ್ಹಡ್ ಜಯ್ತ್ ಫೊಂಡ್ ಆಸಾ ತ್ಯಾ ಫೊಂಡಾಂತ್ ಪುರ್‌ಲ್ಲೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಖುರಿಸ್ ಪಾಕ್ಯಾಕ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಪಾವ್ತಾಲೊ. ತಾಚೆರ್ ಜೆಜುಕ್ ಖಿಳಾವ್ನ್ ಮುಕಾರ್ ವ್ಹಡ್‌ಏಕ್ ಝಾಡಾಂಚೊ ಮೊಳೊ ಕರ‍್ನ್ ಮುಕಾರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಆಲ್ತಾರಿಕ್ ಪಡ್ದೊ ಕರ‍್ನ್ ತ್ಯಾ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಸುರ್‌ಯೊ ಚಂದ್ರ್ ನಕೆತ್ರಾಂ ಕರ‍್ನ್ ಸಕ್ಕಡ್ ರಾತೊರಾತ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಪರ‍್ಮಾಣೆಂ ಹ್ಯಾ ದಿಖಾವ್ಯಾಚಿ ಸಗ್ಳಿ ಜವಾಬ್ಧಾರಿ ಸಂತಾನ್ ಗುರ‍್ಕಾರಾಚಿ. ಆಮಿ ತ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಮಂಡಳೆಕ್ ‘ತೆಂ ಹಾಡ್‌ರೇ, ಹೆಂ ಹಾಡ್‌ರೇ’ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾಂ ತೆಣೆಂಹೆಣೆಂ ಧಾಂವ್ಚೆ ಪೊರ್. ತ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಘರಾ ವೆತಲೊ ಕೋಣ್, ಘರಾ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸೊಧ್ತಲೊ ತರೀ ಕೋಣ್?

ದುಸ್ರೊ ದೀಸ್ ‘ದಿಯೆಸ್ ಎತ್ ಪರಶಾಯೆ’ ನಿಮಾಣೊ ಸುಕ್ರಾರ್, ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಕಿತ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಕ್ರಮೆಂತಾ ಮುಕಾರ್ ಆಡ್‌ಪಡ್ಲ್ಯಾರೀ ಉಣೆಂಚ್, ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ಖುರ‍್ಸಾವಾಟೊ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಉಣೆಂಚ್. ಆಲ್ತಾರಿಕ್ ವಸ್ತುರಾಂ ನಾಸ್ತಾನಾಂ ಆಸ್ಚೊ ಎಕ್‌ಚ್ ದೀಸ್ ತೊ. ಸಾಂಜೆರ್ ಕಂತಾರ್ ನಾಸ್ತಾನಾಂ ಮವ್ನ್‌ಪಣಿಂ ಆಲ್ತಾರಿ ಲಾಗಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿಂನಿ ವೊಮ್ತೆಂ ಮಡಸ್ತಾನ್ ಘಾಲ್ನ್ ಲಿತುರ‍್ಜಿ ಸುರ‍್ವಾತ್ತಾ, ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಗ್ರೆಗೋರಿಯನ್ ಕಾಂತಿಕ್ಲಾಂನಿ ಚಲ್ತಲಿ ತಿ ಲಿತುರ‍್ಜಿ, ಲಾಂಬ್ ಲಾಂಬ್ ಮಾಗ್ಣಿಂ, ಪಾಶಾಂವಾಚೆಂ ವಾಚಪ್ ಆಜೂನ್ ಕಾನಾಂನಿ ಗುಂಗುರ‍್ತಾ. ಆತಾಂ ಕ್ಯಾಸಕಾಚೆರ್ ಚೊಸಿಬಲ್ ಮಾತ್ರ್ ಶಿರ‍್ಕಾವ್ನ್ ಆಲ್ತಾರಿಕ್ ಚಡ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಯಾಜಕ್ ಬಾಪಾಂಕ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಧಗಿಂತ್ ಸುಮಾರ್ ಪಾಂಚ್‌ವೊರಾಂ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಫ್ಯಾನಾಂ ಸಯ್ತ್ ಘಾಲಿನಾಶೆಂ ಪುರ‍್ತಿ ಮಿಸಾಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ (ಕ್ಯಾಸಾಕಾರ್ ಆಲ್ಬ್, ಕೊಡ್ದಾಂವ್ ಆನಿ ಚೊಸಿಬಲ್) ನ್ಹೆಸುನ್ ಲಿತುರ‍್ಜಿ ಚಲಯ್ತಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಪಾದ್ರಿಂಚೊ ಜಿನೊಸ್ ಕಶೆಂ ಲಾಗಾತ್ ದೇವ್ ಜಾಣಾಂ.

SQ01

ಪಾಶಾಂವಾಚೆಂ ವಾಚಪ್ ತೆಗಾಂ ಪಾದ್ರಿಂಚೆಂ, ತೆಂ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಕಾನಾಕ್ ಫೆಸ್ತ್, ತ್ಯಾ ವಾಚ್ಪಾಂತ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಮೊರ‍್ನಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಯೆತಾನಾಂ, ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ಘಡ್ಘಡೊ, ದೆವಾಳಾಚೊ ಪಡ್ದೊ ಪಿಂಜುನ್ ಪಡ್ಚೊ, ಇಗರ‍್ಜ್‌ಭರ‍್ತಿ ಚಿಕ್ಕಾರ್ ಕಾಳೊಕ್, ಸುರ್‌ಯೊ ಚಂದ್ರ್ ನಕೆತ್ರಾಂ ಝಡುನ್ ಪಡ್ಚಿಂ, ತ್ಯಾ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಉಬೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜೆಜುಚೆಂ ಮಸ್ತಕ್ ಜೀವ್ ವಚುನ್ ಬಾಗ್ವೊನ್ ವೆಚೆಂ. ಸಕ್ಕಡ್ ಸುತಾಚೊ ಖೆಳ್ ತರ್ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಲಾಯ್ಟ್ ಜಿಗ್‌ಬಿಗ್ ಜಾತಾನಾಂ ಮೊಳೊ ಆಲ್ತಾರಿರ್‌ಥಾವ್ನ್ ಕಾಡ್ನ್ ಸಾಂತ್ ಮೊನಿಕಾಚ್ಯಾ ಕೊಪೆಲಾ ಭಿತರ್ ಉಡೊವ್ನ್ ಜಾಲೊ. ಮಾಗಿರ್ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ವಾಚಾಪ್ ಮುಂದರ‍್ತಾ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಘಣ್ಘಣಿತ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಪಾಶಾಂವಾಚೊ ಶೆರ‍್ಮಾಂವ್ ಉಣ್ಯಾರ್ ಉಣೆಂ ಏಕ್ ವೋರ್. ಶೆರ‍್ಮಾಂವಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಿಕೊದೆಮಾಚೊ ಆನಿ ಅರಿಮಾಥೆಯಾಚ್ಯಾ ಜುಜೆಚೊ ಪುರ‍್ಶಾಂವ್ ಸುರು ಜಾತಾ. ಲಾಂಬ್ ಲಾಂಬ್ ನ್ಹಿಸ್ಣ್ಯೊ, ವ್ಹಡ್ ಜಯ್ತ್ ಪಾಳ್ಣೆಂ, ಚಾಳೀಸ್ ಫುಟಿಂಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಖುರ‍್ಸಾಕ್ ಬಾರಾಪಾವ್ಟಿಂ ಚಡುನ್ ಬಾರಾಪಾವ್ಟಿಂ ದೆಂವುನ್ ಎಕ್ದಮ್ ಭಕ್ತಿನ್ ಆನಿ ಜೊಗಾಸಾಣೆನ್ ಖುರ‍್ಸಾವಯ್ಲಿ ಕೂಡ್ ದೆಂವೊವ್ನ್ ಮಾಗಿರ್ ಜೆಜುಚಿ ಕೂಡ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ ಮರಿಯೆಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಪೆಂಟೆಂತ್ ಪುರ‍್ಶಾಂವ್. ಆತಾಂ ಸಾಂತ್ ಆಂತೊನಿಚಿ ವ್ಹಡ್ ಇಮಾಜ್ ಆಸಾ ಥಂಯ್ ತಾಂಕಾಂ ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ಫುಡಾಫುಡ್ ಕರ‍್ನ್ ದವರ‍್ನ್ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ತುವಾಲ್ಯಾಚೊ ಶೆರ‍್ಮಾಂವ್. ಹಾಕಾ ತುವಾಲ್ಯಾಚೊ ಶೆರ‍್ಮಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೊ ಶೆರ‍್ಮಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ಲಲ್ಯಾನ್ ಅಕೇರಿಕ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಮುಕಾಮಳ್ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ಲಲೆಂ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಬೊಂದೆರ್ ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂಕ್ ಶಿರ‍್ಕಾಯ್ಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಮರಿಯೆಕ್ ಆಪ್ಲಿಂ ದುಕಾಂ ಪುಸುಂಕ್ ತುವಾಲೊ ದಿಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ತವಳ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ. (ಹ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾಚೆಂ ಆರಾಧಾನ್ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ಮುಂದರುನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ.)

ತುವಾಲ್ಯಾಚೊ ಶೆರ‍್ಮಾಂವ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ನಿರ‍್ಜೀವ್ ಕುಡಿ ಮುಕಾರ್ ದಿಂಬ್ಯೆರ್ ಪಡುನ್ ಮವ್ನ್‌ಪಣಿಂ ಘರಾ ವೆಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸನ್ವಾರಾ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಸೊಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ನಿರ‍್ಜೀವ್ ಕುಡಿಕ್ ಭೆಟುಂಕ್ ಆಮಿ ಯೆತಾಲ್ಯಾಂವ್ ಇಗರ‍್ಜ್‌ಭರ್ ಲೋಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರ‍್ಚೊಚ್ ಎಕ್ಲೊ ದೆವಾಧೀನ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ. ಹರ‍್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮುಕಾಮಳಾರ್ ದುಕಿಂಚಿ ಝರ್. ಆಲೆಲ್ಲೂಯಾಚ್ಯಾ ಸನ್ವಾರಾ ರಾತಿಂ ಆಟಾಂಕ್ ಸುರ‍್ವಾತ್ಲಲಿ ಲಿತುರ‍್ಜಿ ರಾತಿಂ ಎಕಾಂಕ್ ಸಂಪ್ತಾಲಿ. ತಿಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ವಾಚ್ಪಾಂ, ವಾಚ್ಪಾಂ ಮಧೆಂ ಕಂತಾರಾಂ, ಪಾಸ್ಕಾಂಚೊ ಉಜೊ ಬೆಂಜಾರ್ ಕರ‍್ಚೆಂ, ಉದಕ್ ಬೆಂಜಾರ್ ಕರ‍್ಚೆಂ, ಪಾಸ್ಕಾಂಚ್ಯಾ ವಾತಿಚಿ ಪುಗಾರ‍್ಣಿ, ತ್ಯಾ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ವಾತಿಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್ ಇಗರ‍್ಜ್ ಸೊಭ್ಚಿ ರೀತ್, ಧುಂಪ್ ಬೆಂಜಾರ್ ಕರ‍್ತಾನಾಂ ಸಗ್ಳಾ ಇಗರ‍್ಜೆಂತ್ ಧುಂಪಾಧುಂವೊರ್ ಭರುನ್ ಪರ‍್ಮೊಳ್‌ಚ್ ಪರ‍್ಮೊಳ್. ದುಸ್ರೆ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ಆಗ್ಮೆಂತ್ ವ್ಹರುಂಕ್, ಸಾಯ್ಬಾಚಿಂ ಫುಲಾಂ (ವಿಶೆವಾಚ್ಯಾ ಆಲ್ತಾರಿಕ್ ಆನಿ ಸೊಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸೆಪುಲ್ಕಾರಾಕ್ ಘಾಲ್ಲೆ ಕಳೆ ಸುಕ್‌ಲ್ಲೆ ತೆ ಆಮ್ಕಾಂ ವಾಂಟ್ತಾಲೆ ಆನಿ ತೆ ಆಮಿ ಭಕ್ತಿನ್ ವರ‍್ಸ್‌ಭರ್ ದವರ‍್ತಾಲ್ಯಾಂವ್.

ವ್ಹಯ್ ಸಭಾರಾಂಕ್ ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ನೊಸ್ತಾಲ್ಜಿಕ್ (ಆದ್ಲ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಂನಿ ಭರ್‌ಲ್ಲೊ) ಭೊಗ್ಣಾಂಚೊ ಉಮಾಳೊ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಪುರೊ, ಪೂಣ್ ಖರ‍್ಯಾನ್ ಆಮಿ ಖಂಯ್‌ಗೀ ತಿಕ್ಕೆಶೆ ಚಡ್ ವೆಗಾನ್ ಮುಕಾರ್ ವಚುನ್ ಆಸಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತರೀ ಭೊಗ್ತಾ. ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಗಾಂವಾಂನಿ ಭಾವಾಡ್ತಾಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್‌ಯೀ ಕೆನರಾಂತ್ ಆಮಿ ಭಾವಾಡ್ತಾಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ರಿತಿಕ್‌ಯೀ ಕಿತೆಂಗೀ ತಿಕ್ಕೆಶೆ ತಫಾವತ್ ದಿಸ್ತಾ. ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಚುಕಿಂಚೊ ಭೊರೊ ಬಸಂವ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಂ ನಾಂ ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಸಭಾರ್ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಪುರ‍್ಸೊತ್ ಉಣಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಆನಿ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆತಾ’ತಾಂ ಎಕ್ಸ್‌ಪರ‍್ಟ್ ರೆತಿರ್ ಮಾಸ್ತೆರ್ ಜಾಯ್ ಜಾತಾತ್. ರೆತಿರ್ ಚಲೊಂವ್ಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಹಜಾರಾಂಚೊ ವೆವ್ಹಾರ್ ಚಲುನ್ ಆಸಾ. ರೆತಿರ್ ಮಾಸ್ತೆರಾಂಚ್ಯಾ ಸಿಡಿ, ಬುಕಾಂಚೊ ವಿಕ್ರೊ ಜೊರಾನ್ ಚಲುನ್ ಆಸಾ. (ಬಾಯ್ಬಲಾಪ್ರಾಸ್ ಬಾಯ್ಬಲ್ ಡಯ್ರಿಂಚ್ಯಾ ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಚಡ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಸಾ) ಶೆರ‍್ಮಾಂವ್ ರಂಗಾಳ್, ಪೂಣ್ ಶೆಜಾರ‍್ಯಾಚ್ಯಾ ದುಕಾಂತ್, ಕಷ್ಟಾಂತ್ ಆಮ್ಚಿ ಕಣ್ವಳಾಯ್ ಹ್ಯಾ ಕರೆಜ್ಮಾಂತ್ ದಿಸಾನಾಂ ಜಾಲ್ಯಾ, ಫಿರ‍್ಗಜಾಂನಿ ಲಿತುರ‍್ಜಿ ಜಾತಾ’ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಉಣ್ಯಾ ಆವ್ದೆಚಿ ಜಾಲ್ಯಾ, ಪೂನ್‌ಶೆತಾಂ ಚಡುನ್ಂಚ್ ಆಸಾತ್. ಆಮಿ ಸಕ್ಡಾಂ ಹ್ಯಾ ವೆಗಾಚ್ಯಾ ಪರಿವರ‍್ತನಾಕ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ‍್ನ್ಂಚ್ ಆಸಾಂವ್, ಚಡ್‌ಶೆಂ ದೆಕಾವ್ಯಾಚೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಧಾರ‍್ಮಿಕ್ಪಣಾಂತ್ ಬುಡುನ್ ಖರ‍್ಯಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ಪಣಾಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಪಯ್ಸ್ ವಚುನ್ಂಚ್ ಆಸಾಂವ್. ತಿತ್ಲೆಂಯ್ ಪಾವಾನಾತ್ಲಲ್ಯಾಕ್ ‘ಭಾವಾಡ್ತಾಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂನಿ ಆಮಿಂಚ್ ನಂಬರ್ ವನ್’ ಮ್ಹಣುನ್ ಹರ‍್ಧೆಂ ಪೆಟುನ್ ಸಾಂಗುನ್ಂಚ್ ಆಸಾಂವ್.

► ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಪೆರ‍್ಮುದೆ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

63% feel thumbs up. And how do you feel?
37 :thumbsup: Thumbs up
10 :heart: Love
0 :joy: Joy
6 :heart_eyes: Awesome
2 :blush: Great
3 :cry: Sad
0 :rage: Angry

2 comments

  1. mm
    Dr Gerald Pinto

    Interesting Nostalgic memories and comparing past with the present. Every one changed the clergy as well as laity. Short and lean is sweet for for most

  2. mm
    ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಪೆರ್ಮುದೆ

    ಬರೊವ್ಪಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಏಕ್ ಫರಾಮಸ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾ ಮಾಫ್ ಕರಾ. ಲಿತುರ್ಜಿಕ್ ವರಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತ್ ರಾಯಾಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾನ್ ಅಕೇರ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ಆದ್ವೆಂತಾಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾನ್ ಸುರ್ವಾತ್ತಾ. – ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಪೆರ್ಮುದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.