ತೊ ಆಯಿಲ್ಲೊ

ಮೂಳ್: (ರಶಿಯನ್) ಫ್ಯೋದರ್ ಮಿಖಾಯ್ಲೊವಿಚ್ ದಸ್ತವೇಸ್ಕಿ | ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ :  ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್

FMD
https://en.wikipedia.org/wiki/Fyodor_Dostoevsky

ಫ್ಯೋದರ್ ದಸ್ತವೆಸ್ಕಿ ಹಾಚೊ ದಿ ಕ್ರೈಮ್ ಆಂಡ್ ಪನಿಶ್ಮೆಂಟ್  ಕಾದಂಬರಿ ಹಾಂವೆ ವಾಚುಂಕ್ ಧರುಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ. ತ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ರಶ್ಯನ್ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ ಹಾಂಚೆ ಪುಸ್ತಕ್ ಬೋವ್ ಸವಾಯೆನ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆ. ತಿ ಕಾದಂಬರಿ ಮ್ಹಜಾ ಹಾತಿಂ ಮೆಳೊನ್ ಹಾಂವ್ ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ಸತ್ತರಾಚಾ ಹುಂಬ್ರಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಅಜೂನ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಪಾನಾಂಕ್ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಪಾವೊಂಕ್ ನಾ! ಅವ್ಚಿತ್ ದಸ್ತವೇಸ್ಕಿಚೊ ‘ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕರಾಮಜೊವ್’ ಕಾದಂಬರಿ, ಜಿ ತಾಚಿ ನಿಮಾಣಿ, ಮ್ಹಾಕಾ Kindle format ತ್ ಫಕತ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆ download ಕೆಲಿ. ದಸ್ತವೇಸ್ಕಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೊ ಹೆಡ್ಲಿ ಚೇಜ್, ಸ್ಟೆನ್ಲಿ ಗಾರ್ಡನರ್, ಹೆರೊಲ್ಡ್ ರೊಬಿನ್ಸ್ , ತಸಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೊ ನ್ಹಯ್. ಮ್ಹಜಾ ವಿವಿಧ್ ವಾಚ್ಪಾ ಅಬಿರುಚಿಂ ಲಾಗೊನ್ ಸುಮಾರ್ 750 ಪಾನಾಂಚಿ ಕರಾಮಜೊವ್ ಭಾಬಾವ್ ಕಾದಂಬರಿ ವಾಚುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ವೇಳ್, ಸೈರಾಣ್, ಹಠ್ ಇತ್ಯಾದಿಂಚಿ ಗರಜ್ ಪಡ್ತಾ. ತರೀ ಪುಣ್ ಹಾಂವೆ ತಿ ವಾಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಹಾಂವೆ ಎಕಾ ಕನ್ನಡ ಗ್ರೂಪಾಂತ್ ಮ್ಹಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಡಿತ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ವಚಾನಾ. ಹಾಂತ್ಲೊ ಏಕ್ ಅವಸ್ವರ್, The Grand Inquisitor. ಹೊ ಅನುವಾದ್ ಮ್ಹಣ್ಚಾಕೀ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲಾಂ. ಮೂಳ್ ವಾಚ್ಲೆಲ್ಯಾನಿಂ ತಾಂಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂತೊಸ್.

► ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್.

ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸ್ಚಿ ಕಥಾ ಬೋವ್ ಆದ್ಲಿ. ಸ್ಪೇಯ್ನಾಚಾ ಸೆವಿಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಲೆ ಕಡೆ ಘಡಲ್ಲಿ, ಆನಿ ತೀ ವೀ ತ್ಯಾ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಇಂಕ್ವಿಜಿಸಾಂವಾಚಾ ಸಂದರ್ಭಾಚಿ. ದೆವಾಚಾ ಮಹಿಮೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಚೌಕಾಂತ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ತೊಪ್ಚೆ ಬರಿಂ ಭಯಾನಕ್ ಪರ್ಜಳಿಕ್ ಉಜೊ ಜಳೊನಂಚ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ಹಾಕಾ ‘Auto da fe’ ಯಾನೆ, ಭವಾಡ್ತಾಚಿ ಕರ್ನಿ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆ. ಪುಡ್ತುಗೇಜ್, ಸ್ಪ್ಯಾನಿಶ್ ತಶೆಂ ಮೆಕ್ಸಿಕೊಂತ್ ಇಂಕ್ವಿಜಿಸಾಂವಾ ವೆಳಿಂ ಹೆರೆತಿಕಾಂಕ್, ದೇವ್ ನಿಂದಾ ಕೆಲ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತ್ಯಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ನಿತಿದಾರ್ ನೀತ್ ವಾಚ್ತಾಲೆ ಆನಿ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ತಾಂಕಾ ಹ್ಯಾ ಆಗ್ಟ್ಯಾಂತ್ ಲೊಟುನ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಜ್ಯಾರಿ ಕರ್ತಾಲೆ.

GWC01

ಅಶೆಂ, ತ್ಯಾ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಇಂಕ್ವಿಜಿಸಾಂವಾಚೊ ಮುಕೆಲ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಧಿಕ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಬಾಪಾನಿಂ ಚಡುಣೆ ಶೆಂಬರ್ ಹೆರೆತಿಕಾಂಚಿ ನೀತ್ ಕರುನ್ ತಾಂಕಾ ಜಳ್ಚಾ ಉಜ್ಯಾಕ್ ಲೊಟುನ್ ನಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಫರ್ಮಾಣ್ ವಾಚುನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಜಾರಿ ಕರುನ್ ಯೀ ಜಾಲ್ಲಿ. ರಂಗ್ ಮಾಂಚೊ ಚಿಕ್ಕಾರ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಖುದ್ದ್ ರಾಯ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಪಾಟ್ಲಾಮ್, ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚೆ ಸರ್ವ್ ಮುಕೆಲ್ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ, ಮಂತನಿ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯೊ ಸ್ತ್ರೀಯೋ ತಶೆಂ ಸೆವಿಲ್ ಗಾಂವ್ಚಿ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಪರ್ಜಾ ಥೈಂ ಹಾಜರ್ ಆಸುಲ್ಲಿ.

ಹ್ಯಾ ವಗ್ತಾ …..

‘ತೊ’ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಬೋವ್ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್. ಕಸಲಿಚ್ ಗವ್ಜಿ ಗದ್ದಳಾಯ್ ಕರಿ ನಾಸ್ತಾಂ ಆನಿ ಕೊಣಾಕಚ್ ಕಳಾನಾತ್ಲೆ ಬರಿಂ. ಪುಣ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೊ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಸಂಗತ್ ಸಕ್ಟಾಂಕ್ ಕಳ್ಳಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಜಾಹಿರ್‌ಯೀ ಜಾಲ್ಲಿ! ಲೋಕ್, ಮುಯೊ ಸಾಕ್ರಿಕ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬರಿಂ ತಾಚೆ ಥೈಂ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ತಾಣಿ ತಾಕಾ ರೆವೊಡ್ ಘಾಲೊ. ತಾಕಾ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತೊ ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ನಿಶ್ಶಬ್ದ್ ಚಲೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. . ತಾಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಜಳೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಚಾ ಸುರ್ಯಾ ಬಾಶೆನ್, ತಾಚಾ ವೊಂಠಾಂಚೆರ್, ಅಗಣಿತ್ ಕರುಣಾಯೆಚ್ಯೊ ಮಂದ್ ಹಾಸೊ ಉದೆಲ್ಲ್ಯೊ

ತಾಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಚಾ ಸ್ವರ್ಗೀಯ್ ಅಧಿಕಾರಾಚಾ ಪ್ರಕಾಸಾಕ್ ಲೊಕಾನ್ ತ್ಯಾಚ್ ವಾಂಟ್ಯಾನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದಿಲಿ. ತಾಂಕಾ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್ಚೆ ಬರಿಂ ತಾಣೆ ಹಾತ್ ಉಸವ್ನ್ ತಾಂಚೆರ್ ಬೆಸಾಂವ್ ವೊತ್ತಾನಾ, ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್, ತಾಚಾ ಆಂಗ್-ವಸ್ತ್ರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಯೀ ಕಸಲಿಗಿ ಕುರ್ಪಾ ತಾಂಚೆರ್ ದೆಂವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಬರಿಂ ತಾಂಚೆ ಕಾಳಿಜ್ ಭರೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

ಜಮ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಎಕ್ಲೊ ಮ್ಹಾತಾರೊ, ಜೊ ಜಲ್ಮಾ ಥಾವ್ನಂಚ್ ಕುರ್ಡೊ, ವಿಳಾಪ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ: ‘ಏ ಸರ್ಗಿಂಚಾ ಮ್ಹಜಾ ರಾಯಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಗೂಣ್ ಕರ್. ತುಕಾ ಮ್ಹಜಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದೆಖೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಾವೊ ಕರ್!’

ಅಶೆಂ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ತಡವ್, ತಾಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಂಡಲ್ಲಿಂ ಖೊವ್ಳಾಂ ಜಡೊನ್ ಪಡ್ಲಿಂ ಆನಿ ತೊ ‘ತಾಕಾ’ ಅಜ್ಯಾಪಾನ್ ದೊಳೆ ವಾಟಾರ್ನ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ. ಅವಾಕ್ಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಚಾ ಜಮ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾಚ್ ಘಡ್ಯೆ ಆನಿ ಥೈಂಚ್ ದಿಂಬಿ ಮಾರ್ಲಿ ಆನಿ ತೊ ಚಲೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಧರ್ಣಿಚೊ ಉಮೊ ಘೆತ್ಲೊ. ಭುರ್ಗಿಂ ತಾಚೆರ್ ಫುಲಾಂ ಉಡವ್ನ್ ‘ಹೊಸಾನ್ನಾ’ ಗಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ

ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ‘ತೊ’ ತೊಚ್! ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್ ಬೊಬ್ ಉಟ್ಲಿ.

‘ತೊಚ್! ದುಸ್ರೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯಚ್ ನಾ!’

ತೊ ಸೆವಿಲ್ ಕೆಥೆಡ್ರಾಲಾಚಾ ಮುಕೆಲ್ ದಾರಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಪಾವ್‌‍ಲ್ಲೊ.

ಕೆಥೆಡ್ರಲಾ ಬಿತೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ರುದಾನ್ ಕರಿತ್ತ್ ಏಕ್ ಧಾಕ್ಟುಲಿ ಧವಿ ಉಗ್ತಿ ಪೇಟ್ ಉಕಲ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಏಕ್ ಲೊಕಾಚೊ ಜಮೊ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಪೆಟೆ ಬಿತೆರ್ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂಚೆ ಏಕ್ ಆಂಜಾಳ್ ಚೆಡುಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಸಾಸ್ಣಾಚಾ ವಿಶೆವಾರ್ ಆಸುಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಎಕಾ ಪ್ರಮುಕ್ ನಾಗರಿಕಾಚೆಂ ಎಕ್ಲೆಂಚ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ. ಭುರ್ಗೆಂ ಫುಲಾಂ ಮಧೆಂ ಧಾಂಪುನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ವಿಳಾಪ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಅವಯ್ಕ್ ‘ತೊ’ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಜಾ ಬಾಳಾಕ್ ಜೀವಂತ್ ಕರ್ತೊಲೊ! ಮ್ಹಣೊನ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ತಿಕಾ ಧೈರ್ ದಿಲೆಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಭಿತೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಆಯ್ಲೊ. ಭಾಯ್ಲೆಂ ದೃಶ್ ಪಳೆಲ್ಲೆ ಬರಿಂಚ್ ತಾಚ್ಯೊ ಆಸ್ಡ್ಯೊ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಿಕ್ ರಿತಿನ್ ವಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಯೊ… ಪುಣ್, ಹ್ಯಾ ಕಸಲ್ಯಾಚಿಚ್ ಪರ್ವಾ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ಅವಯ್ ‘ತಾಚಾ’ ಪಾಯಾಂ ಮುಳಾಂಕ್ ಗಳ್ಳಿ. ” ತುಂ..ತುಂ..ತುಂಚ್ ‘ತೊ’ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಯಾರ್.. ದಯಾಕರ್ನ್ ಮ್ಹಜಾ ದುವೆಕ್ ವಾಂಚಯ್..” ತಿ ಹುಸ್ಕಾರೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಥಾಂಬ್ಲೊ. ಪೇಟ್ ವ್ಹಾವಯ್ತೆಲ್ಯಾನಿಂ ತಿ ‘ತಾಚಾ’ ಪಾಂಯಾ ಥಳಾ ಧವರ್ಲಿ. ‘ತಾಚಾ’ ದೊಳ್ಯಾಂನಿಂ ಕರುಣಾಯ್ ಭರೊನ್ ಆಯ್ಲಿ. ತೊ ಹಳೂ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ‘ ಬಾಳಾ, ಊಠ್!!’

ಭುರ್ಗೆಂ, ನಿದೆಂತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿಂ ಉಟೊನ್ ಭಂವ್ತಿ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೆಂ. ಚೆಡ್ವಾಚಾ ಹಾತಿಂ ಕೊಣೆಂಗಿ ಶಿರ್ಕಾಯಿಲ್ಲೆ ಧವೆ ಗುಲೊಬ್ ಆಸುಲ್ಲೆ.

ಜಮ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಗುಜ್ಗುಜೊ, ಗುಸ್ಪಡ್, ಗೊಂದೊಳ್, ವಿಳಾಪ್ ಎಕ್ ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸುರು ಜಾಲೊ…

ತ್ಯಾಚ್ ವಗ್ತಾ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ಚ್ ಇಂಕ್ವಿಜಿಸಾಂವಾಂಚೊ ಮುಕೆಲ್ ನಿತಿದಾರ್ ಅಧಿಕ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಕಾರ್ಡಿನಾಲ್ ಸಾಯ್ಬ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೊ. ತೊ ಪಿರಾಯೆಚಾ ಜಡಾಯೆನ್ ಪಿಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ತಾಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಚಡುಣೆ ನೊವೊದ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲ್ಲೆಲಿಂ ಕೊಣ್ಣಾ? ತೊ ಜಿವಾನ್ ಉಭಾರ್ ಆಸೊನ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಗಂಭೀರಾಯೆನ್ ಜಡಾಯೆಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡುನ್ ಆಸ್ಲೊ. ತಾಚೆಂ ವದನ್ ವೆಳಾ ಕಾಳಾಚಾ ಪ್ರಭಾವಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಸುಕೊನ್ ಚಿವ್ಳೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ , ದೊಳೆ ಪೊಣ್ಖುಲಾಂ ಭಿತೆರ್ ದೆಂವ್ ಲ್ಲೆ. ತರೀ ತಾಂತುನ್ ತೀಕ್ಷ್ಣ್ ಅಧಿಕಾರಾಚೊ ಭರ್ಮ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ದೋನ್ ದಿಸಾಂ ಆಧಿಂ, ರೊಮಾಚಾ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ದುಸ್ಮಾನಾಂಕ್ ಉಜ್ಯಾಕ್ ಉಡಂವ್ಚೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ನ್ಹೆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ರಿತುವಾಲಿಕ್ ನ್ಹೆಸ್ಣಾರ್ ತೊ ಆಜ್ ನಾತುಲ್ಲೊ. ಫಕತ್ ಎಕಾ ಸಾದ್ಯಾ ಮಠ್ ವಾಸಿಚಾ ದೊರಗ್ ಲೊಬಾರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಾಚಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್, ಖಂತಿಷ್ಟ್ ಮುಕಮಳ್ ಘೆವ್ನ್ ತಾಚೆ ಸಹಾಯಕ್ ವ ಗುಲಾಮ್ ಯೆತೇ ಆಸುಲ್ಲೆ, ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಚಿ ಖೆಟ್ ದೆಖೊನ್ ತೊ ಆಶ್ಚರ್ಯ್ ಚಕಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಥೈಂಚ್ ರಾವೊನ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ. ತಾಚೆ, ಪುರಾತನ್ ತರೀ ಘೊಣಿ ನದ್ರೆಕ್ ಪಡಾನಾಸ್ಲೆಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಉರ್ಲೆಂ ನಾ. ಎಕಾ ಖಿಣಾನ್ ತಾಣೆ ಸರ್ವ್ ಪಾರ್ಕಿಲೆಂ…

ಪೇಟ್ ‘ತಾಚಾ’ ಪಾಂಯಾ ಮುಳಾಕ್ ಧವ್ರಿಲ್ಲಿ.., ಭುರ್ಗೆಂ ಉಟೊನ್ ಬಸ್ ಲ್ಲೆಂ. ಕಾಡ್ದಿನಾಲ್ ಸಾಯ್ಬಾಚೆಂ ಗೊರೆಂ ತೊಂಡ್ ಕಾಳ್ಶೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಅಶೀರ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂತುನ್ ತೀಕ್ಣ್ ಪ್ರಕಾಸ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

GWC02

ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೆಂ ಬೋಟ್ ಉಕಲ್ನ್ ‘ತಾಚೆ’ ಕುಶಿಕ್ ಜೊಕುನ್ ಧರ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಕಾ ಕೈದ್ ಕರುಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರಾಕ್ವಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಶಾರೊ ಕೆಲೊ. ತಾಚಾ ಅಧಿಕಾರಾಚಿ ತಾಕತ್ ಇತ್ಲಿ ಆಸುಲ್ಲಿ ಕೀ ಲೋಕ್ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಸ್ಥಬ್ಧ್ ಜಾಲೊ. ತೆ ಕಾಂಪೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಕೊಣೆಂಗಿ ವಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಿಶಾರೊ ಕೆಲ್ಲೆ ಬರಿಂ ಸಕ್ಕಡ್ ದಿಂಬಿಯೆರ್ ಸರ್ಪಡೊನ್ ಮಾನ್ ಬಾಗಾವ್ನ್ ರಾವ್ಲೆ. ಭಂವ್ತಿ, ಕಠೋರ್, ಭಯಾನಕ್ ಮೌನ್. ಜಮ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಜಬರ್ ದಸ್ತೆನ್ ಘುಸೊನ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಧಿಕ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಕಾರ್ಡಿನಾಲ್ ಬಾಪಾಚಾ ಅಂಗ್ ರಕ್ಷಕಾನಿಂ ‘ತಾಚಾ’ ಬಾವ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಧರ್ನ್ ಲೊಟುನ್ ಮುಕಾರ್ ವೆಲೊ. ‘ತೊ’ ಕಿತೆಂಚ್ ಉಲಯ್ಲೊ ನಾ. ಮೌನ್ ಪಣಿ ಲೊಕಾಚೆರ್ ಆಶಿರ್ವಾದ್ ಮಾಗೊನ್, ತಾಣಿ ಲೊಟುನ್ ವೆಲ್ಲೆ ಬರಿಂ ಚಲೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತಾಣಿಂ ‘ತಾಕಾ’ ಲೊಟುನ್ ಮುಕೆಲ್ ‘ಇನ್ಕ್ವಿಜಿತೊರ್’ (ತನ್ಕೆಗಾರ್) ಹಾಚಾ ರಾವ್ಳೆರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭುಂಯಾರಾಂತ್ ಫಿಚಾರ್ ಕೆಲೊ. ತೊ ದೀಸ್ ಬುಡೊನ್ ಗೆಲೊ ಆನಿ ಸೆವಿಲಾಂತ್ಲಿ ಭಯಾನಕ್ ಕಾಳ್ಕಿ ರಾತ್ ಉದೆಲಿ.

***

ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ತ್ಯಾ ಕಾಳ್ಕ್ಯಾ ಭುಯಾಂರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಚೆಂ ಲೊಂಕ್ಡಾ ದಾರ್ ವ್ಹಡಾ ಅವಾಜಾನ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಖುದ್ಧ್ ಜಾವ್ನ್, ಅಧಿಕ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಕಾಡ್ದಿನಾಲ್ ಬಾಪ್ ತಶೆಂ ಇನ್ಕ್ವಿಜಿತೊರ್ ಹಾತಾಂತ್ ಏಕ್ ವಾತ್ ಘೆವ್ನ್ ಭಿತೆರ್ ರಿಗ್ಲೊ. ತೊ ಎಕ್ಸುರೊಚ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಏಕ್ ಘಡಿ ಭರ್ ತೊ ವೊಗೆಚ್ ರಾವ್ಲೊ ಆನಿ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ತಾಣೆ ತೀಕ್ಷ್ಣ್ ನದ್ರೆನ್ ‘ತಾಕಾಚ್’ ಪಳೆಲೆಂ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ದಾರ್ ಬಂಧ್ ಕೆಲೆಂ. ವಾತ್ ಕುಶಿಲ್ಯಾ ಮೆಜಾರ್ ಧವರ್ನ್ ತೊ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ, “ತುಂ ‘ತೊಚ್” ಗೀ?”

ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಕಸಲಿಚ್ ಜಾಪ್ ಯೇನಾಸ್ಲಿ ಪಳೆವ್ನ್ ತೊ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ,

‘ತುಂವೆ ಜಾಪ್ ದೀ ನಾಸ್ಚೆಂಚ್ ಅಧಿಕ್ ಬರೆಂ. ದಿಂವ್ಚಿ ತರೀ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ದಿತೊಲೊಯ್? ತುಂ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ  ಹಾಂವ್ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಜಣಾ! ತುಂವೆ ಆಧಿಂ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗುಲ್ಲೆಂಯ್ ಪಳೆ, ತಾಚೆ ವರ್ನಿ ಏಕ್ ಅಕ್ಷರ್ ಯೀ ಚಡ್ತಿಕ್ ಮೆಳಂವ್ಕ್ ‘ತುಕಾ’ ಕಸಲೊಚ್ ಅಧಿಕಾರ್ ನಾ! ‘ತುಂ’ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಉಪದ್ರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲಾಯ್? ‘ತುಂ’ ಜರೂರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಉಪದ್ರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲಾಯ್ ಆನಿ ಹೆಂ ‘ತುಂ’ ಖರೋಖರ್ ಜಾಣಾಂಯ್! ಪುಣ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ತೆಂ ‘ತುಂ’ ಜಾ ಣಾಂಯ್? ‘ತುಂ’ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ, ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ತೆಂ ಪಡೊನ್ ವಚೊಂಕ್ ಯೀ ನಾ. ‘ತುಂ’ ‘ತೊಚ್’ ಗೀ ವ ‘ತಾಚೆಂ’ ನಕಲ್ ಗೀ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ. ಪುಣ್ ಏಕ್ ಸಂಗತ್ ನಕ್ಕೀ… ಫಾಲ್ಯಾಂ ಹಾಂವ್ ತುಜೆರ್ ತೀರ್ಪ್ ಉಚಾರ್ತೊಲೊಂ. ತ್ಯಾ ದಳ್ದಿರ್ ಹರೆತಿಕಾಂ ಸಂಗಿ ತುಕಾಯೀ ತ್ಯಾ ಜಳ್ಚಾ ಆಗ್ಟ್ಯಾಂತ್ ಉಡವ್ನ್ ನಾಸ್ ಕರ್ತೊಲೊಂ. ಆಜ್ ತುಜಾ ಪಾಂಯಾ ಥಳಾ ಪಡೊನ್ ಉಮೆ ದಿಲ್ಲೊ ಹೊಚ್ ಲೋಕ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ, ಹ್ಯಾ ಕಸಲ್ಯಾಚಿಚ್ ಪರ್ವಾ ನಾಸ್ತಾಂ ತುಜೊ ಏಕ್ ಮೂಟ್ ಗೊಬೊರ್ ಆರಾವ್ನ್ ಆರಾಧನ್ ಕರುಂಕ್ ಉರ್ಡತೊಲೊ! ಜಣಾಂಯ್?! ಖಂಡಿತ್ ಜಣಾಸ್ತೊಲೊಯ್.!” ತಾಚೆ’ ವಯ್ಲಿ ದೀಶ್ಟ್ ಕುಸ್ಕುಟ್ ಚುಕಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ.

‘ತೊ’ ಕಿತೆಂಚ್ ಉಲಯ್ಲೊ ನಾ.

ಆಧಿಂ, ದೇಡ್ ಹಜಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಆಧಿಂ ‘ತಾಣೆ’ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ ಲ್ಲೆಂ, ತಾಚೆ ವರ್ನಿ ಏಕ್ ಅಕ್ಷರ್ ಯೀ ಚಡ್ತಿಕ್ ಮೆಳಂವ್ಕ್ ನೊಜೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಾಡ್ದಿನಾಲ್ ಬಾಪಾನ್ ತಾಕಾ ಹುಕುಂ ದಿಲ್ಲಿ. ತಾಣೆ ದೇಡ್ ಹಜಾರ್ ವರ್ಸಾಂ’ಧಿಂಚ್ ಆಪ್ಲೊ ಅಧಿಕಾರ್ ತಾಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಪಾಪ್ ಸಾಯ್ಬ್ ನಾಂವಾಚಾ ತಾಚಾ ಶಿಸಾಚಾ ಹಾತಿಂ ಒಪ್ಸುನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಆನಿ ತೊ ಅಜೂನ್ ಯೀ ತೊ ಪಾಪ್ ಸಾಯ್ಬಾ ಚಾ ಹಾತಿಂ ಆಸ್ಚಾ ವರೇಗ್ ಮಧೆಂ ಯೇವ್ನ್ ‘ತಾಣೆ’ ಮೆತೆರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಾಡ್ದಿನಾಲಾಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ.

GWC03

ಮುಕಾರ್ಸುನ್ ಕಾಡ್ದಿನಾಲ್ ಬಾಪ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ: ‘ತುಂ ತ್ಯಾ ವಗ್ತಾ, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದೇಢ್ ಹಜಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಆಧಿಂ, ಭುಂಯ್ಚೆರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಗ್ತಾ, ಮ್ಹನ್ಶಾಚಾ ಸುಟ್ಕಾಯೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊಯ್. ತುಂವೆ ಆತಾಂ ಕಿತೆಂಯ್ ನವೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಮ್ಹನ್ಶಾಚಾ ಭಾವಾಡ್ತಾಚಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರಾಯೆಚೆಂ ಉಲ್ಲಂಘನ್ ಜಾತಾ. ತುಂವೆ ತೆದ್ನಾ ತಾಂಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್: ‘ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸುಟ್ಕಾ ದಿತೊಲೊಂ’ ಆತಾಂ ತುಂವೆಂಚ್ ಖುದ್ಧ್ ತುಜಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಸುಟ್ಕಾ ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಮ್ಹನ್ಶಾಂ ಕುಳಿಯೆಕ್ ಪಳೆಲೆಂಯ್? ವ್ಹಯ್, ಆಮಿಂ ತ್ಯಾ ಲಾಗೊನ್ ಮಸ್ತು ಕಷ್ಟ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಪುಣ್ ತೆಂ ಕಾಮ್, ಆಮಿಂ ತುಜಾ ನಾಂವಾನ್ ಪೂರ್ಣ್ ಕೆಲಾಂ. ಪುಣ್, ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹ್ಯಾಚ್ ಲೊಕಾನ್ ತಾಂಚಿ ‘ಸುಟ್ಕಾಯೆಚಿ’ ಪೊಟ್ಲಿ ಬಾಂಧುನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಖಾಲ್ತೆಪಣಿ ಆಮ್ಚಾ ಪಾಂಯಾ ಮಳಾ ಧವರ್ಲ್ಯಾ. ಆಮಿಂ ತಾಂಕಾ ದಾಧೊಸ್ ಕೆಲಾಂ. ‘ತುಂ’ ಹಾಕಾಚ್ ಸುಟ್ಕಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊಯ್, ವ್ಹಯ ಮೂ?.. ಮ್ಹನ್ಶಾಕ್ ಉಪ್ರಾಟಿ ಸಂಯ್ಬಾಚೊ ಜಾವ್ನ್ ರಚ್‌ಲ್ಲೊ. ತುಂಚ್ ಸಾಂಗ್, ಉಪ್ರಾಟಿ ಸಬಾವಾಚೊ ಮ್ಹನಿಸ್ ತ್ಯಾಚ್ ವಗ್ತಾ ದಾಧೊಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಗೀ? ಹೆಂ ತುಕಾ ಪಯ್ಲೆಂಯ್ ಕಳಯಿಲ್ಲೆಂ, ಚೆತಾವ್ಣಿ ದಿಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಮ್ಹನಿಸ್ ದಾಧೊಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್ಚಿ ಎಕ್‌ಚ್ ಏಕ್ ವಾಟ್ ತುಂವೆ ನೆಗಾರ್ಲಿಯ್. ಮ್ಹನ್ಶಾಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೆಲ್ಯಾ ತುಕಾ ತ್ಯಾಚ್ ಮ್ಹನ್ಶಾಚೆಂ ಅಸ್ಕತ್ ಸಂಯ್ಬ್ ನೆಣಾ ಜಾಲೆಂ ನಾ!. ಸಗ್ಳೆಂ ಮ್ಹನ್ಶಾಕುಳ್ ತುಜಾ ಪಾಂಯಾಥಳಾ ಸರ್ಪಡ್ಚೆ ತಸಲೊ, ಫಾತ್ರಾಂಕ್ ಭಾಕ್ರ್ಯೊ ಕರ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ತುಕಾ ದಿಲ್ಲೊ. ತುಂವೆ ತೊ ಟುಕ್ರಾಯ್ಲೊಯ್. ಸರ್ಗಿಂಚಾ ಉಂಡ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಸಂಸಾರಿ ಉಂಡೊ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ್ ಮ್ಹಣಾಲೊಯ್! ತುಂ ದೆವಾಚೊ ಪೂತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಾಬಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಊಂಚಾಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಉಡಯ್ತಾಂ, ವಾಂಚೊನ್ ದಾಕಯ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ತುಂವೆ ನೆಗಾರ್ಲೆಂಯ್. ತುಜಾ ದೆವಾಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರಿನಾಕಾ ಮ್ಹಳೆಂಯ್. ಕಸಲೊ ಏಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ತುಂವೆ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೊಯ್! ಥೊಡೆಂ ವ್ಹೆವಾರಿಕ್ ಗ್ಯಾನ್ ಆಸುಲ್ಲೆಂ ತರ್, ಅಸಲೆಂ ಎಕಚ್ ಏಕ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ತುಂವೆ ಕೆಲ್ಲೆಂಯ್ ತರ್!… ತಾಣೆ ತುಕಾ ವೈಭವಾಚೊ ಸಂಸಾರ್ ದಾಕವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾಂದ್ಶಿಂ ತರ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ತುಜೆಂ ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ ತರೀ ತುಂ ಆಯ್ಕಾಲೊಯ್ ನಾ! ತುಂವೆ ಮನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂಯ್ ತರ್ ಮ್ಹನ್ಶಾ ಕುಳಾಚೆಂ ವೇದನ್ ನಿವಾರ್ಯೆತೆಂ. ಭುಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹನ್ಶಾಕ್ ಏಕ್ ಭಾಕ್ರಿ ದೀ. ತಾಚೆ ವರ್ನಿ ಮೂರ್ತ್ ಕರ್ನಿ ದುಸ್ರಿ ನಾ. ಮ್ಹನ್ಶಾ ಕುಳಾಕ್ ಜಿಕುನ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ಬಂಧಿವಾನ್ ಕರುನ್ ಧಾದೊಸ್ ಕರುಂಕ್ ತೀನ್ ಸಂಗ್ತಿ ಮಹತ್ವಾಚ್ಯೊ: ಅಜ್ಯಾಪಾಂ, ಮಿಸ್ತೆರ್ ಆನಿ ಅಧಿಕಾರ್. ಹಾಂಕಾ ತುಂವೆ ನೆಗಾರ್ಲೆಂಯ್. ತುಜೆಂ, ಮ್ಹನ್ಶಾ ಬಚಾವೆಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಹರ್ವಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಸತ್! ಅಜ್ಯಾಪಾಂಕ್ ನೆಗಾರ್ಚೊ ಮ್ಹನಿಸ್ ಖರೆಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ದೆವಾಕ್ ನೆಗಾರ್ತಾ! ಮ್ಹನಿಸ್ ಅಜ್ಯಾಪಾಂಕ್ ಸೊದುನ್ ವೆತಾ. ತೆಂ ತಾಚೆಂ ಸಂಯ್ಬ್. ತಾಣಿ ತುಕಾ ಖುರ್ಸಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವೊನ್ ಯೇವ್ನ್ ತಾಂಕಾ ಬೂದ್ ಶಿಕಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಪರಾತ್ಲೆಂ, ಹಲ್ಕಿಲೆಂ… ಪುಣ್ ತುಂವೆ ತಾಂಕಾ ಸಕ್ಟಾಂಕ್ ನಿರಾಸ್ ಕೆಲೊಯ್. ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೆಂಯ್ ತರ್! ಪರಿಣಾಮ್ ವೆಗ್ಳೊಚ್ ಆಸ್ತೊ. ಪುಣ್ ತುಂ ‘ಮ್ಹನ್ಶಾಕ್’ ವಳ್ಕಲೊಯಿಚ್ ನಾ. ತೊ ಮ್ಹಾನ್ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂಯ್! ನಾ, ಮ್ಹನಿಸ್ ಉಪ್ರಾಟೊ ತರೀ ಮುಳಾವೆಂ ಏಕ್ ಕಿರ್ಕೊಳ್ ಅಸ್ಕತ್ ಗುಲಾಮ್! ತುಂವೆ ತಾಕಾ ತುಜಾ ಸ್ತರಾಕ್ ಉಕಲ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂಯ್. ದೇಡ್ ಹಜಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ನಂತರ್ ಪಳೆಲೆಂಯ್ ಮೂ? ಮ್ಹನಿಸ್ ತೊ ತೊಚ್! ಕಿರ್ಕೊಳ್, ಗುಲಾಮ್! ಅಸ್ಕತ್ ಇತ್ಲೊಚ್ ನ್ಹಯ್.. ಕಣ್ಣೋಜಿ.. ಹಿಕ್ಮತಿಕ್! ವಾಂಟೊನ್ ದೆಸ್ಪಾಟೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹನ್ಶಾಕುಳಾಕ್ ಏಕ್ ಖರಿ ದಿಶಾ ದಿಂವ್ಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ತುಕಾ ಆಸುಲ್ಲೊ. ತುಂವೆ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲೊಯ್. ಪುಣ್, ಸಂತೃಪ್ತೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತುಜೆ ನಂತರ್ ಆಮಿಂ ತೆಂ ಕಾಮ್ ಪೂರ್ಣ್ ಕೆಲಾಂ. ತುಂವೆ ಆಮ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರ್ ದಿಲ್ಲೊಯ್: ‘…

ಜೆ ಕಿತೆಂ ಸಂಸಾರಿಂ ತುಂ ಅಡ್ವರ್ತಲೊಯ್ ತೆಂ ಸರ್ಗಿಂಯೀ ಅಡ್ವರ್ಲೆಲೆಂ ಜಾತೆಲೆಂ; . ಆನಿ ಜೆ ಕಿತೆಂ ಸಂಸಾರಿಂ ತುಂ ಸೊಡಯ್ತಲೊಯ್ ತೆಂ ಸರ್ಗಿಂಯೀ ಸೊಡಯ್ಲೆಲೆಂ ಜಾತೆಲೆಂ…” ತುಜಿಂಚ್ ಉತ್ರಾಂ!

“ತರ್, ತುಂ ಆತಾಂ ಅವ್ಚಿತ್ ಭಿತೆರ್ ರಿಗೊನ್ ಆಮ್ಚಾ ಕಾಮಾಂಕ್ ಆಡ್ಕಳಿ ಹಾಡ್ತಾಯ್ ….” ತಾಣೆ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಬಂಧ್ ಕೆಲೆಂ.

ಪುಣ್ ಹಾಣೆ ಸಾಂಗ್ ಲ್ಲೆಂ ‘ತಾಣೆ’ ಕಸಲ್ಯಾಚ್ ರಾಗ್ ದ್ವೇಷಾ ವಿಣೆ ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ ತರೀ, ‘ತೊ’ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಉಲಯ್ಲೊ ನಾ. ಚುಪ್ಪ್ ರಾವ್ಲೊ. ‘ತೊ’ ಕಿತೆಂ ಪುಣಿ ಸಾಂಗ್ತೊಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾತಾರ‍್ಯಾ ಕಾಡ್ದಿನಾಲಾನ್ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಕೆಲ್ಲಿ.

ಪುಣ್… ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಜಾಗ್ಲೆಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ‘ತೊ’ ಮುಕಾರ್ ಸರ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಮ್ಹಾತಾರ‍್ಯಾಚಾ ಸುಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೊಂಠಾಂಚೆರ್ ‘ತಾಣೆ’ ಏಕ್ ಉಮೊ ದಿಲೊ.

ತಿ ‘ತಾಚಿ’ ಜಾಪ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ..

ಮ್ಹಾತಾರೊ ಇಂಕ್ವಿಜಿತೊರ್ ಕಾಡ್ದಿನಾಲ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂಚಾಕ್ ಆಂಕುಡ್ಲೊ. ತೊ ಬಂಧ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ದಾರಾ ಸರ್ಶಿಂ ಗೆಲೊ. ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ನ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ: “ಹಾಂಗಾಚೊ ಭಾಯ್ರ್ ನಿಕಳ್. ಪರ್ತುನ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಹಾಂಗಾ ಯೇ ನಾಕಾ!” ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ.

‘ತೊ’ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳೊಂಕಾಂತ್ ದೆಂವೊನ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲೊ.

‘ತೊ’ ಗೆಲೊ.

ತರ್, ಮ್ಹಾತಾರೊ?

‘ತಾಣೆ’ ದಿಲ್ಲೊ ಉಮೊ ಅಜೂನೀ ಮ್ಹಾತಾರ‍್ಯಾಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಜಳ್ತೇ ಆಸಾ. ತರೀ ತಾಚಾ ಸಿದ್ಧಾಂತಾಕಾಚ್ ಚಿಡ್ಕೊನ್ ಆಸಾ.!”

100% feel thumbs up. And how do you feel?
5 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad

2 comments

 1. mm
  Melvyn Rodrigues

  ಅಸಲೆಚ್ self proclaimed ಕಾಡ್ದಿನಾಲ್ ಆಜ್‍ಯ್ ಆಮ್ಚೆ ಮದೆಂ ಆಸಾತ್. ಜಶೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಚೊ ವ್ಹಡಿಲ್. ತಾಂಕಾಂಯ್ ಉಮೊ ದೀಜಾಯ್??? ಸೂಪರ್ ಕಾಣಿ.. ಉತ್ತೀಮಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಉಣೆಂ ನಯ್ ಅನುವಾದ್.

  1
  1
 2. mm
  Lawrence V Barboza

  Please note I do not know much about Fyodor Dostoevsky or his work, but I thoroughly enjoyed this piece of work. Thought provoking BOLD content. Thank you so much.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.