ಅಲೆಲೂಯಾ…ಸತ್ ಜಿವಂತ್ ಜಾಲಾಂ!

ಪಾಸ್ಕಾಂಚೆಂ ಜಾಗ್ರಣ್…  ಸೊಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪುನರ್ ಜಿವಂತ್ಪಣಾಚೆಂ ದರ್ಶನ್ ಆಮ್ಕಾ ಜಗ್ಲಾಯ್ತಾ. ಆನಿ ಸೊಮಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುನರ್ ಜಿವಂತ್ಪಣಾವರ್ವಿಂ, ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಲ್ಯಾ ‘ಹಾಂವ್ ವಾಟ್ ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಸತ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ರುಜು ಕರ್ತಾ.

RRC02

ತ್ಯಾಶಿವಾಯ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಜಿವಂತ್ಪಣಾಚೆಂ ಹೆಂ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಘಡಿತ್  ‘ಮರಣ್ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಉತ್ರೊಣ್!’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಂದೇಶ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿತಾ. ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪುನರ್ಜಿವಿತಾಚೊ ಭರ್ವಸೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಲಾಭಯ್ತಾ.

ಶಾಸ್ತ್ರಿಂ, ಸಾದುಸೆವಾಂನಿ, ಆನಿ ಫಾರಿಜೆವಾಂನಿ ‘ಸತಾಕ್’ ಖುರ್ಸಾರ್ ಖಿಳಾಯ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಸತ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಉಮ್ಕಾಳೊನ್ ರಾವ್ಲೆಂನಾ. ಸತ್ ಪರತ್ ಜಿವಂತ್ ಜಾಲೆಂ.

ಆನಿ ಸೊಮ್ಯಾಚೊ ಹೊ ಪುನರ್ ಜಿವಂತ್ಪಣಾಚೊ ಪಾಸ್ಕಾಂಚೊ ಪರ್ಜಳ್…ಆಮಿ ಭಾವಾಡ್ತಾನ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರೀಸ್ತಾಚಾ ಪುನರ್ ಜಿವಂತ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಮಿಸ್ತೆರಾವಯ್ಲಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ವಾಡಾಶೆಂ ಕರ್ತಾ.

ಹಿಚ್ಚ್ ಭವಾಡ್ತಾಚಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾತ್ಕಾಂಚ್ಯಾ ತಾಳ್ನ್ಯಾಂ ವಿರೋಧ್ ಝುಜೊಂಕ್, ಪಾತ್ಕಾಂಚ್ಯೊ ಸಮಯೊ ಚುಕೊಂವ್ಕ್ , ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾಚೊ ತಶೆಂ ಕುರ್ಪೆಚೊ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿತಾ.

ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾ ಪಾತ್ಕಾಂಚ್ಯಾ ಭೊಗ್ಸಾಣ್ಯಾ ಭಿರಾಂತೆ ಥಾವ್ನ್ ಆನಿ ಮರಣಾ ಭಿರಾಂತೆ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ಲಾಭಾಯ್ತಾ!

ಸೊಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪುನರ್ ಜಿವಂತ್ಪಣಾಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಆಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಉದೆತಾನಾ… ಪುನರ್ ಜಿವಂತ್ಪಣಾ ವಯ್ಲಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿಂ… ಆಮ್ಚೊ ಸೊಡ್ವಣ್ದಾರ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ತಶೆಂ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಸಮಡ್ತೆಕ್ ವೆಂಗೊನ್ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಶಿಕೊವ್ಣೆನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಉರ್ಭೆಸ್ತ್ ಕರ್ತಾ.

ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪುನರ್ ಜಿವಂತ್ಪೊಣಾಚೊ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಮನ್ಶಾ ಜಾಣ್ವಾಯೆಕ್ ಮಿಕ್ವಾಲ್ಲೊ ತಸಲೊ. ತರೀ ಜೆಜುಚೊ ಖರೊ ಪ್ರಮಾಣಿಕ್ ಸಾಂಗಾತ್, ಮೋಗ್…ಆಮ್ಚೆಂ ಥಂಯ್ ಕಾಳ್ಜಾಥಾವ್ನ್ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಉದೆಂವ್ಚೊ ತೊ ಭಾವಾಡ್ತ್, ಆಮ್ಕಾ ಆಟಾಪುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ ಅಧ್ಭುತ್ ‘ಸತ್’ ದಾಕವ್ನ್ ದಿತಾ.

ಆನಿ ಹೊಚ್ಚ್ ಧಿರಾಸಣೆಚೊ ಭಾವಾಡ್ತ್, ಆಮ್ಕಾ ತ್ಯಾ ‘ಅಧ್ಭುತ್ ಸತಾ’ಚೆರ್ ಭರ್ವೊಸೊ ಉದೆಶೆಂ ಕರ್ತಾ.

ಸಂಸಾರಿ ಖಾವ್ಣೆರ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ ದೇವ್ ಪೂತ್ ಜೆಜುಕ್ರೀಸ್ತ್ … ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಡ್ವಣೆ ಖಾತಿರ್ ಖುರ್ಸಾರ್ ಮೆಲೊ…ಆನಿ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಪುನರ್ ಜಿವಂತ್ ಜಾಲೊ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಖುರ್ಸಾವಿಣೆಂ ಜಿವಂತ್ಪಣ್ ನಾ. ಹ್ಯಾ ಸತಾಚ್ಯಾ ಬುನ್ಯಾದೆರ್ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಸಮಡ್ತ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ.

ಹೆಂ ‘ಸತ್’ ಚ್ಚ್ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಸಮಡ್ತೆಚೊ ಖರೊ ಅರ್ಥ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಮಿಸ್ತೆರಾಂತ್ ಬುಡೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪುನರ್ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಸತಾಚ್ಯಾ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಘಡಿತಾಕ್ ರುಜು ಕರುಂಕ್, ಸಬಾರ್ ಪುರಾವೆ ಆಸಾತ್…

RRC01

ಖುರ್ಸಾರ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆಲ್ಯಾ ಜೆಜುಚೊ ರಿತೊ ಫೊಂಡ್…ಮರಣಾ ನಂತರ್ ವಿವಿಧ್ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರಾಂಕ್, ಶಿಸಾಂಕ್, ಪರತ್ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಲೊಲೊ ಜೆಜು! ತ್ಯಾನಂತರ್ ಧರ್ಮ್ ದುತಾಂಚೆಂ ಬದ್ಲಾಲ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್… ಸಾಂ. ಪಾವ್ಲಾಚೆಂ ಪರ್ತವ್ಣೆಂ… ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಸಬಾರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಪಣಾಂ ಉತ್ರೊನ್ ಬಾಳ್‌ಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಸಮಡ್ತ್…ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪುನರ್ ಜಿವಂತ್ಪಣಾಚ್ಯೊ ರುಜ್ವಾತಿ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್!

ಸೊಮ್ಯಾಚೆಂ ಪನರ್ ಜಿವಂತ್ಪಣ್… ಸರ್ಗಿಂಚ್ಯಾ ಬಾಪಾ ಪುತಾ ಆನಿ ಪವಿತ್ರ್ ಸ್ಪಿರಿತಾಚೆಂ ಮಿಸ್ಳೊವ್ಣೆಚಿ, ‘ತೇಗ್ ಜಣ್ ಏಕ್ ದೇವ್!’ ಮಿಸ್ತಾರಾಚೆಂ ಝಳಕ್ ಆಮ್ಕಾ ಜಗ್ಲಾಯ್ತಾ. ಆನಿ…ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಪರ್ಜೆಕ್ ಹ್ಯಾ ಮಿಸ್ತೆರಾ ಪಾಟ್ಲೆಂ ‘ಸತ್’ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚಾ ಭಾವಾಡ್ತೆಚ್ಯಾ ವಿಶ್ವಾಸೆಕ್ ಹೆಂ  ಜಿವಂತ್ಪಣ್ ಆಧಾರ್ ಆನಿ ಕುರ್ಪಾ ಲಾಭಾಯ್ತಾ.

ಆನಿ ಹೆಂಚ್ಚ್ ಜಿವಂತ್ಪಣಾಚೆಂ ಭಾವಾಡ್ತೆ ಕೀರ್ಣ್…ಹಿಚ್ಚ್ ಭಾವಾಡ್ತಾನ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ…ಆಜ್ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಸಮಡ್ತ್ ವಾಡೊಂಕ್ ತಶೆಂ ವಾಡಾತ್ತ್ ಆಸೊಂಕ್ ಭರ್ವಾಶ್ಯಾಚೆಂ ಹಾತೆರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಹ್ಯಾ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಸಮಡ್ತೆಚೆರ್ ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಆತಾಂ ಆನಿ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಕಾಂತ್ ಅನ್ವಾರಾಂ ಜಾತೇಚ್ಚ್ ಆಸಾತ್…ಕಾಳಿಜ್ ಥರ್ಥಾರಾಂವ್ಚಿ ನೀಚ್ ಅಸ್ವಾಭಿಕ್ ಕೃತ್ಯಾಂ ವಾಡೊನ್ಚ್ಚ್ ಆಸಾತ್.

ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ಚ್ ಶೆಹರಾಂತ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಇಗರ್ಜೆಂಚ್ಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಹಲ್ಲೊ…ಪೊರ್ಚ್ಯಾ ಪೋರ್ ಜಾರ್ಕಾಂಡಾಚ್ಯಾ 83 ವರ್ಸಾ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಫಾ| ಸ್ಟೇನ್ ಸ್ವಾಮಿಕ್ ಧರ್ನ್  ಜೈಲಾಂತ್ ಘಾಲೊ.

ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಡೆಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರಾಂಕ್, ಒರಿಸ್ಸಾ ವೆಚ್ಯಾ ರೈಲಾರ್ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ವಿರೋಧ್ಯಾಂನಿ ಮತಾಂತರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಫಟ್ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡುನ್, ಕಾನೂನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಧರ್ನ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಕೀಳ್ ಅಮಾನುಶ್ ಕರ್ನಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕೊಣೆಂಚ್ಚ್ ವಿರೋಧ್ ಕೆಲೆಂನಾಂ. ನಂತರ್ ಪೋಲಿಸಾಂನಿಂ ಹಿ ಫಟ್ ಆರೋಪ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಿಸ್ಟರಾಂಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ದಿಲಿ.  ಫೂಣ್ ಫಟ್ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಸಲಿಯ್ ಶಿಕ್ಶಾ ನಾಂ!

ಮನ್ಶಾ ಹಕ್ಕಾಂ ಖೊಟಾವ್ನ್, ಕೊಣೇಂಯೀ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಲಿ ಹಿ ಅಸ್ವತಂತ್ರ್ ಗಜಾಲ್ ಆಮಿ ಅಂತರಾಶ್ಟೀಯ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಪಾವಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ನಾಂ ತರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವಾಂಚ್ ಆಸ್ಚು ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ.

ಜೆಜುನ್ ಎಕಾ ಪೊಲ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಪೊಲೊ ದಾಕಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ಸಾಣೆಚಿ ಶಿಕೊಣ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಆಮ್ಚೆರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಅನ್ಯಾಯಾವೆಳಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನಾಂಕ್ ಭೊಗ್ಸುನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪರಿವರ್ತೆನೆಕ್ ಮಾಗೊಂಕ್… ಖಾವ್ಣೆ ಥಾವ್ನ್ ಖುರ್ಸಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಖಾಲ್ತೆಪಣಾಚಿ ದೇಖ್ ದೀವ್ನ್ ಶಿಕೊಣ್ ದಿಲ್ಯಾ.

ಹೆಂಚ್ಚ್ ಪರಿವರ್ತನ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂಕ್  ದಗ್ತಿತೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾವ್ಲಾ ಥಂಯ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಸಾವ್ಲ್ ಆಸ್ಲೊಲೊ ತೊ ಪಾವ್ಲ್ ಜಾವುನ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಚೊ ಖರೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರ್ ತಶೆಂ ಶಿಕೊವ್ಣ್ದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಸಮಡ್ತ್ ವಾಡೊಂಕ್ ಪ್ರೇರಕ್ ಜಾಲೊ.

RRC03

ಹೆಂ ಮತಿಂ ಜಿರಯ್ತಾನಾಂ… ಕ್ರೀಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಸಮಸ್ಯಾವಿಶಿಂ ಕ್ರೀಸ್ತಾ ಲಾಗಿಂಚ್ಚ್ ವಿಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್, ಮಾಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಮತಿಂ ಜಗ್ಲಾತಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್  ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂಚ್ ಎಕ್ಸುರೆಂ ಬಸುನ್ ಪರಿಹಾರ್ ವಿಚಾರ್ಯಾಂ! ತೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಖಂಡಿತ್ ಜಾಪ್ ದಿತೊಲೊ… ಪರಿಹಾರ್‌ಯೀ ದಿತೊಲೊ!

ಪಾಸ್ಕಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾ…‘ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಸವೆಂ ಆಸಾಂ…ಶಾಂತಿ ತುಮ್ಕಾಂ!’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಭರ್ವೊಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಸವೆಂ…ಆಮಿ ಜೆಜುಚೆ ಜಿವಂತ್ಪಣಾಚೆ ಪಾಂಯ್ ಧರುನ್ ಉಮ್ಕಾಳ್ತಾಂವ್ ತರ್… ‘ಕರೆಜ್ಮಾವಿಣೆಂ ಪಾಸ್ಕ್ ನಾಂ!’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮತಿಂ ಖಂಚೊವ್ನ್, ಕರೆಜ್ಯಾ ವೆಳಾ ಆಮಿಂ ಜೆಜುಕ್ರೀಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಉಮ್ಕಾಳೊಂಕ್ ಫಾವೊ.

ಹ್ಯಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಜುದೆವಾಂಚೊ ತೊಚ್ಚ್ ನಾಲಿಸಾಯೆಚೊ ಖುರಿಸ್ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಭರ್ವೊಶ್ಯಾಚೆಂ ತಶೆಂ ಜಯ್ತಾಚೆಂ ಕೀರ್ಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಆನಿ ಕ್ರೀಸ್ತೀಪರ್ಜೆಚೊ ‘ಪವಿತ್ರ್‌ಪಣಾಚೊ ಸಂಕೇತ್’ ಜಾಲ್ಲೊ ‘ಖುರಿಸ್ ಆನಿ ಪಾಸ್ಕಾಕಾಳಾಚೆಂ ಪುನರ್ ಜಿವಂತ್ಪಣ್’ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ ಕಶ್ಟಾಂ ಅನ್ವಾರಾವೆಳಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾಕ್ ಆಮ್ಚೆ ಸಂಗಿಂ ಆಸ್ತೊಲೊ.

ಪಾಸ್ಕಾಚ್ಯಾ ಜಿವಂತ್ಪಣಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ ಜೆಜುಚೆಂ ಖುರ್ಸಾ ಮರಣ್… ತೆ ತಾಚೆ ಪಾಶಾವಾಂಚೆಂ ಕಠಿಣ್ ಕಶ್ಟ್ ನಿಯಾಳ್ತಾನಾಂ…

ಭುಕೆನ್ ವಳ್ವಳ್ತೆಲ್ಯಾಂ ಪಾಸೊನ್, ಕುಡಿ ಮತಿಚ್ಯಾ ಕಠಿನ್ ಪಿಡೆನ್ ಕಶ್ಟಾತೆಂಲ್ಯಾ ಪಾಸೊನ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ತ್ಯಾಪರ್ಮಾಣೆಂ ಜೈಲಾಂತ್ ತಶೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ವಿವಿಧ್ ಕಡೆ ವಿವಿಧ್ ರಿತಿನ್ ಅಪ್ರಾಧಿ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾವ್ನ್ ಕಶ್ಟಾಂತೆಲ್ಯಾಂ ‘ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ’ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್.

ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ದೊಗಾಂಕ್ ಮರಣ್ ಶಿಕ್ಶಾ ಜಾಲಿ. ಬಲ್ಬೀರ್ ಸಿಂಘಾಕ್ ನಿರಪ್ರಾಧಿ ಮ್ಹಣ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ನಂತರ್ ಬಲ್ಬೀರ್ ಪತ್ರಕರ್ತಾಂ ಲಾಗಿಂ…ಆಪುಣ್ ಜೈಲಾಂತ್ ಆಪ್ಲೊ ಗ್ರಂಥ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತರೀ ಬೈಬಲ್ ವಾಚ್ತಾಲೊಂ ಆನಿ ಖುರ್ಸಾ ಮರಣ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತಾಲಾಗಿಂ, ನಿರಫ್ರಾಧಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಫಾಶಿಯೆವೆಳಾ ಧೈರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮಾಗ್ತಾಲೊಂ. ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ. ಆಜ್ ಮಾಕಾ ಸುಟ್ಕಾ ದಿಲಿ!

ಹ್ಯಾದೆಕುನ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಅಪ್ರಾಧಿ ಮ್ಹಣ್ ಕಶ್ಟಾಂತೆಲ್ಯಾ ನಿರಾಪ್ರಾಧಿಂ ಖಾತಿರ್ ಆಮಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಲಾಗಿಂ ಮಾಗೊಂಕ್ ಫಾವೊ.

ಪಾಸ್ಕಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್…‘ಕರೆಜ್ಮಾ ಕಾಳಾ…ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಪಾಟ್ ಕರುನ್ ನಿತಳ್ ಕಾಳ್ಜಾನ್ ಆಮಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚೆಂ ದಾರ್ ಧಾಂಪುನ್…ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಜಿವಂತ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೆಂ ನವೆಂ ದಾರ್ ಉಗಡ್ತಾಂವ್.

ಹ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಿಂ ಜಿವಂತ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಸಾಂಗಾತ್ಪಣ್ ಆನಿ ಕುರ್ಪಾ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾಕ್… ಪಾತ್ಕಾಂಚ್ಯೊ ಸವಯೊ ಚುಕೊವ್ನ್… ವಾಯ್ಟ್ ಕರ್ನ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ತಾಳ್ನ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಸಮಯೊ ಆಮಿ ಪಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಆನಿ ಅಶೆಂ ಅತ್ಮಿಕ್ ಕುರ್ಡೆಂಪಣ್ ಸಾಂಡುನ್ ಶೆಗುಣಾಚ್ಯಾ ಸವಯಾಂನಿ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್.

ದೆವಾಚಿ ಸ್ತುತಿ ಅರ್ಗಾಂ ಹೊಗ್ಳಾಪಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂನಿ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್… ಆಮ್ಚೆಂ ನಡ್ತೆಂ ಆನಿಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ತಾಳ್ ಪಡೊನ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಕಶೆಂ ಆಮಿಂ ಅರ್ಗಾಂ ಹೊಗ್ಳಾಪಾನಿಂ ಹರ್ಸುನ್ ಜೆಜುಚಿ ಸ್ತುತಿ, ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಂವ್, ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಆಮ್ಚಿ ಉಗ್ತಿ  ಲೌಕಿಕ್ ಜಿಣಿಂ, ನಡ್ತೆಂ, ಹೆರಾಂಕ್ ಬರಿ ಖರಿ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ದೇಖ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್.

ಬದ್ಲಾಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಯ್ಟ್ ಕರ್ನ್ಯಾವರ್ವಿಂ ವಾಯ್ಟ್ ನಡ್ತ್ಯಾವರ್ವಿಂ, ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ವೇಳ್ ವಿಭಾಡುನ್, ಹೆರಾಂಕ್ ವಾಯ್ಟ್ ದೇಖ್ ಜಾತಾಂವ್ ತರ್ ದೇವ್ ಮಾಂದ್ಚೊನಾಂ.  ಸಂಸಾರಿ ಕ್ಶಣಿಕ್ ಸುಖಾಕ್ ಲಭ್ದೊನ್, ವಾಯ್ಟ್ ದೆಕಿವರ್ವಿಂ ತಾಂಕಾ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಶಿಕೊವ್ಣೆ ಥಂಯ್ ಬೆಫಿಕೆರ್ ಉದೆಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾವ್ನ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಕ್ ಆಮಿ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾಂವ್ ತರ್… ದೆವಾ ಮುಕಾರ್ ಆಮಿ ಕೀಳ್ ಗುನ್ಯಾಂವ್ಗಾರ್ ಜಾತೆಲ್ಯಾಂವ್.

ಅಸಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಆಮಿ ದೆವಾಚೊ ಕಿತ್ಲೊಯೀ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಸಂಭಂದ್ ದವರುನ್, ‘ಆಮಿ ದೆವಾಚಿ ಮನ್ಶಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾವ್ ತರೀ… ದೇವ್ ಖಂಡಿತ್ ಆಮ್ಕಾ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್ತೊಲೊ. ಆಮ್ಕಾ ಕೆಂಡ್ತೊಲೊ. ತಸಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂ ಆದಾರಾ ವಯ್ರ್ ದೆವಾಚೊ ಸಹಕಾರ್ ತಾಂಕಾ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಪೂಣ್ ಕುರ್ಪಾ ತಿಂ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತೆಲಿಂ!

ವಾಯ್ಟ್ ದೆಕಿವರ್ವಿಂ ಜೆಜುಚಿ ವಳಕ್ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಪರ್ಗಟ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ನಿರ್ಫಳ್ ಜಾತೆಲಿ. ಆನಿ ತಸಲೊ ಆವ್ಕಾಸ್‌ಯೀ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತೆಲ್ಯಾ ಬರಾಬರ್, ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಸಮಡ್ತ್ ವಾಡೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಕ್ ಪರೋಕ್ಶ್ ಥರಾನ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಜಾತೆಲೆಂ.

ಕ್ರೀಸ್ತಾಚಿ ಶಿಕೊಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ… ಪೆಲ್ಯಾಥಂಯ್ ಮೋಗ್ ಭೊಗ್ಸಾಣೆಂ, ಸೊಡ್ದೊಡ್, ಸೆವಾ ಸಹಕಾರಾಚಿ ಜಿಣಿಂ ಜಿಯೆವ್ನ್, ತ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ದೆಕಿವರ್ವಿಂ ತಶೆಂ ನಡ್ತ್ಯಾನ್ ಸುವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರ್, ನಿರಂತರ್ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಖರಿ ಪ್ರಮಾಣಿಕ್ ಜಿಣಿ ಜೆಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಖರ‍್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಕ್ ಆಸಾ.

ಅಸಲ್ಯಾ ಜವಾಬ್ದಾರೆಂತ್ ಫಕತ್ ವೊಂಟ್ ಹಾತಾಂನಿ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಸ್ತುತಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್, ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಕ್ರೀಸ್ತಾ ವಿರೋಧ್ ಝಗಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ಝುಜೊಂಕ್…ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ವೋಂಟ್ ಹಾತಾಂನಿ ಝುಜೊಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್.

RRC04

ಧರ್ಮಾ ಖಾತಿರ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಮಾರ್ ಫಾರ್, ಖುನ್, ದಬಾವ್, ಕಾನೂನ್ ಉಲ್ಲಂಘನ್… ನಾ ಸೊಡ್‌ದೊಡ್, ನಾಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್, ಜನಾಂಗ್ ವಾದ್, ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಮಿಸ್ಳಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳೊಕಾಂಚ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಂಚಿ ಮಿಜಾಸ್ಕಿ ವಾಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್, ವೆಕ್ತಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಘನ್ ಮುಳಾವಿ ಹಕ್ಕಾಂ ಉಕಲ್ನ್ ಧರ್ನ್ ವಾವೊರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಉದೆಲ್ಯಾ.

ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ವಾವುರ್ನ್,  ಝಗ್ಡೊನ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್… ಸಬಾರಾಂನಿ ಜೀವ್ ದಿಲ್ಲೊಯೀ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಪ್ರೇರಣಾನ್ ಆಮಿಂಯೀ ತಾಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ…ಲಿಖ್ಣೆನಿಂ, ಶೆರ್ಮಾಂವಾನಿ, ಭಾಶಾಣಾಂನಿಂ, ಆವ್ಕಾಸ್ ಆರಾವ್ನ್ ಸಂವಾದ್ ಉಲೊವ್ಪ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ವಾಪಾರುನ್, ವಿವಿಧ್ ಮಾದ್ಯಮಾಂ ಮಾರಿಫಾತ್ ವಾವುರ್ಚೆಂ, ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಬೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಹ್ಯಾ ಪಾಸ್ಕಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್…ಹರ್ಯೆಕ್ ವೆಕ್ತಿಕ್ ಸಮಾನ್ ಹಕ್ಕಾಂ, ಸರ್ವ್ ರಿತಿಂಚಿ ಮುಳಾಂವಿಂ ಹಕ್ಕಾಂ ಆನಿಂ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಪಣಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ತಶೆಂ ಜೆಜುನ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೆಂ ಮನ್ಶಾಪಣ್ ಆಮಿ ದಾಕಂವ್ಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಸಾರ್ಕಿಂ ಆಮಿ ಜಾವುನ್ ತ್ಯೊಚ್ಚ್ ಕರ್ನ್ಯೊ ಕರುಂಕ್… ಪಾಪಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಉಲೊ ದಿತಾ.

ಅಸಲ್ಯಾ ಖರ‍್ಯಾ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಜಿವಿತಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಸಾಸಣ್ ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಸರ್ಗಿಂಚೆಂ ದಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಉಗಡ್ತೆಲೆಂ.

ಆನಿ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಜಿವಂತ್ಪಣಾವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಕಾ ಲಾಭ್ಲೆಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಂತ್ಪಣಾಚೊ ಭರ್ವೊಸೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಜಿರೊವ್ನ್ ಖಿರೊವ್ನ್, ತ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಕುರ್ಪೆ ಬಳಾನ್, ಹರ್ಯೆಕ್ ಘಡ್ಯೆ ತೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ಕರುನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ಯಾಂ. ತಶೆಂಚ್ಚ್…

ಮೋಗ್, ಸೆವಾ,  ಭೊಗ್ಸಾಣ್ಯಾವಿಶಿಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ಕಾನ್ ದೀವ್ನ್… ದುಬ್ಳೆ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಚೆ ಕಶ್ಟ್ ಸಮ್ಜುಂಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ… ಪೆಲ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಜೆಜುಕ್ ಪಳೆವ್ನ್,  ಜಿವಂತ್ ಜೆಜುಚಿ ವಳಕ್ ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ ಪರ್ಗಟುಂಕ್ ಆಮಿ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ಯಾಂ.

► ರೋನ್ ರೋಚ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ 

54% feel thumbs up. And how do you feel?
19 :thumbsup: Thumbs up
5 :heart: Love
0 :joy: Joy
3 :heart_eyes: Awesome
8 :blush: Great
0 :cry: Sad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.