ಕರೆಜ್ಮ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್

ಜಾಗ್ರಣೆಚ್ಯಾ ರಾತಿ ಬರಾಬರ್ ಚಾಳಿಸ್ ದಿಸಾಂಚೊಂ ಕರೆಜ್ಮಾಚೊ ಉಪಾಸ್ ಸಂಪ್ತಾ ಆನಿ ಜಿವಂತ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಆಚರಣ್ ಸುರು ಜಾತಾ. ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಜಿಣ್ಯೆರಿತಿಚೆ ಭಾಯ್ಲೆ ಸಂಕೇತ್ ಕಶೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆ  ಉಪಾಸ್ ಆನಿ ಆಚರಣ್ ಆಜ್ ಎಕಾ ವಿಚಿತ್ರ್  ಗೊಂದೊಂಳಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಗೊಂದೊಳಾಂತ್ ಪವಿತ್ ಸಭಾ, ತಿಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂನೀಯ್ ಸಾಸ್ಪೊಂಚೆಂ ದಿಸ್ತಾನಾ, ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರಿ ಖರೆಂಚ್ ಸುಳಿಯೆಂತ್ ಶಿರ‍್ಕಾಲ್ಯಾತ್. ದೆಕುನ್ ದರ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಕರೆಜ್ಮಾಚೊ ಉಪಾಸ್ ಆಚರಣ್ ಜಾಲಾ ತರ್ ಜಿವಂತ್ಪಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆಂ ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಜಿಣ್ಯೆಚೆಂ ಆಚರಣ್ ಉಪಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದಲ್ಲಾಂ. ಹೆಂ ಫಕತ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಡ್ತಿಕ್ ಮಾತ್ ನಯ್, ಉಪಾಸಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಸಮಡ್ತಿಂಚ್ಯಾಕೀ ಲಾಗು ಜಾತಾ. ಪೂಣ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಚಡ್‌ಚ್ ಲಾಗ್ತಾ.

ಜೆಜುಚೆಂ  ಜಿವಂತ್ಪಣ್, ಸತಾಚಿ ಪಾಡ್ತ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕಾವ್ಜೆನಾಸ್ತಾನಾ, ಲೊಕಾವಿರೊದಿ ಆಡಳ್ತೆಂ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಸತ್ತೆ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾಜಿ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ, ಖುರ್ಸಾರ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಕಾ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್.  ಪುಣ್ ಆಜ್, ಪವಿತ್ ಸಭೆಚೆ ಮುಕೆಲಿಚ್ ಇತ್ಲೆ ಭಿಯೆಲ್ಯಾತ್, ಕಾವ್ಜೆಲ್ಯಾತ್‌ ಆನಿ ಭುಲವ್ಣೆಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್‌ಗೀ, ಜಿವಾವಿರೊಧಿ ಸತ್ತೆ ಮುಕಾರ್ ತಕ್ಲಿ ಬಾಗುನ್ ರಾವ್‌‍ಲ್ಲೆಂ ದಿಸ್ತಾತ್.  ಸತಾಚಿ ಪಾಡ್ತ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಪ್ರತಿರೋದಾಚೆಂ ಏಕ್ ಉತರ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂಯ್ ಧಯ್ರ್ ತಾಂಕಾ ನಾಂ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶೆಳಿಯಾಂ ಪಾಸತ್ ಖುರ್ಸಾರ್ ಮರ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಬೋವ್ ಪಯ್ಶಿಲಿ.

ಪವಿತ್ ಸಬೆಚೆ  ಮುಕೆಲಿಚ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ನಾಣ್ಯಾಂಕ್ ಭುಲೊನ್ ಪರ್ಜೆವಿರೊಧಿ ಸತ್ತೆ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾಜಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಂದಿಗ್ದ್ ಕಾಳಾರ್, ಮಾಸಾಂತ್, ಸೊರ‍್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಫುಲಾಂನಿ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರಾಂನಿ ಪಾಸ್ಕಾಚ್ಯಾ ಪರ್ವಣೆಚೆಂ ಸುಕ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಚೂಕ್ ತರೀ ಕಿತೆಂ ? – ರಾಯನಾಚಿ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಸವಾಲ್ ಉಭೆಂ ಕರ್ತಾ.

► ಎಚ್ಚೆಮ್ , ಪೆರ್ನಾಲ್

ಕರೆಜ್ಮಾಚೊ ಅಕೇರಿಚೊ ಹಪ್ತೊ!
ಟಿಪ್ ಟಾಪ್ ವಸ್ತುರ್ ನ್ಹೆಸೊನ್,
ತಾಳಿಯೊ ಘೆವ್ನ್ ಹಾತಿಂ
ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ಹಾಂವ್ ಮುಕಾರ್,
ಜೆಜುಕ್ ಜೈ ಜೈ ಗಾಂವುಂಕ್!

ವೆಗಿಂಚ್ ಆಸಾ ಸೊಮಿಯಾಕ್
ಪರಾಧೀನ್ ಕರುಂಕ್,
ಸ್ತೆಸಾಂವಾ ವಾಚುನ್ ಖುರ್ಸಾರ್ ಮಾರುಂಕ್,
ಹೆರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೌನ್ ರಾವೊನ್,
ತಾಕಾ ನಿಕೆಪುನ್, ಶಿಳಾ ದವ್ರುಂಕ್,
ಪುನರ್ಜಿವಂತ್ ಕಸೊಯ್ ಜಾತಾ ನೇ!

ಪಾಟ್ಲೆ ದೀಸ್ ಲೊಟ್ಲ್ಯಾತ್,
ಮಾಸ್ ಖಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ,
ಸುರ್ ಸೊರೊ ಪಿಯೆನಾಸ್ತಾನಾ!

ಫ್ರಿಡ್ಜಾಂತ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾತ್
ಕರೆಜ್ಮಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಫಿಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ,
ಮಾಸಾಚ್ಯೊ ಪೊಟ್ಲ್ಯೊ,
ತೆಲಾಚ್ಯೊ ಬೊತ್ಲ್ಯೊ,
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಸ್ಖಾ ಫೆಸ್ತಾ ಖಾತಿರ್,
ತಾಂಕಾಯ್ ಬಂಧಡೆ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ಜಾಯ್ ನೇ!

ಅಬ್ಬಾ!! ಮುಗ್ಧಾಲೆ ದೀಸ್ ಕರೆಜ್ಮಾಚೆ,
ಫುಲಾಂ ಪರತ್ ಚಡ್ಲಿಂ
ಅಲ್ತಾರಿರ್,
ಸೊಭ್ಲಿಂ ಮಾತ್ಯಾರ್,
ಮಾಸಾಚ್ಯಾ ದುಕಾನಾಕ್ ಆನಿಂ ಬರೊ ಯಾರ್,
ಸೊರೊ ಧಲಯ್ತಲೊ ವಾರ‍್ಯಾರ್,
ಪರತ್ ಸಾಂತಾ ಬರಿ ಜಾಂವ್ಕ್
ಯೇಜಯ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ಕರೆಜ್ಮ್!

✒️ ರಾಯನ್, ನೀರುಮಾರ್ಗ

69% feel thumbs up. And how do you feel?
204 :thumbsup: Thumbs up
76 :heart: Love
0 :joy: Joy
10 :heart_eyes: Awesome
3 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !