ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್

“ಊಟ್ ಸಾಯ್ಬಾ, ವರಾಂ ಸಾತ್ ಜಾಲಿಂ” ಬಾಯ್ಲೆನ್ ದೊಂಕುಳ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ದಡ್ಬಡೊನ್ ಉಟ್ಲೊಂ.

“ಕಾಲೆಂ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ, ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಮ್ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನೋವ್ ವರಾರ್ ಇತ್ಲೆ ವೆಗ್ಗಿಂ ಉಟೊನ್ ಕಾಲೆಂ ಕರ್ಚೆಂ?” ಹಾಂವ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಉಶ್ಯಾರ್ ಮಾಲ್ವಾಲೊಂ.

“ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಗೊತ್ತಾಸಾ ತುಕಾ ಕಾಮ್ ಸುರು ನೋವ್ ವರಾರ್ ಮ್ಹಣ್. ಫ್ರಿಜ್ಜಾಂತ್ ಪೊಳ್ಯಾಂಚೆ ಪೀಟ್ ಆಸಾ. ಪೊಳೆ ಬಾಜ್ ಅನಿಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕುಂಕಾಡ್ ಫ್ರಿಜ್ಜಾಂತ್ ಅಸಾ ಇಲ್ಲೆಂ ಕಾತರ್ನ್ ದವರ್. ತುಜೆಂ ಕಾಮ್ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ”. ಮ್ಹಾಕಾ ಫರ್ಮಾಣ್ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಜಿ ಕುಂಬಕರ್ಣ ಬಾಯ್ಲ್ ಕೂಸ್ ಪರ್ತುನ್ ನಿದ್ಲಿ.

ಪಿಲಾತಾಚ್ಯಾಕೀ ಕಠೀಣ್ ಫರ್ಮಾಣ್ ಮಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾನ್ ಮಾಂದಿನಾಸ್ತಾನಾ ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ ದೊಳೆ ಚಿಡ್ಡುನ್ ಉಟೊನ್ ಬಾತ್ ರೂಮಾ ಕುಶಿನ್ ಚಮ್ಕಾಲೊಂ.

ಮ್ಹಜೊ ನಾಸ್ಟೊ ಜಾವ್ನ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ಸಂಪವ್ನ್ ಅಫೀಸಾಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ. ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಚೆರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಮಾತ್ರ್ ದಿಸ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಶರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ್ ಬದ್ಲಿ ಕರ್ನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾ ಮುಖಾರ್ ಬಸ್ಲೊಂ.

ವ್ಹರಾಂ ಧಾ ಜಾತಾನಾ ಕುಜ್ನಾಂತ್ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಾಲೊ. ಬಾಯ್ಲ್ ಉಟ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ನಕ್ಕಿ ಜಾಲೆಂ.

“ಅಳೆಯಾ, ತುಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಇಲ್ಲೆಂ ಆಳೆನ್ ವಾಟುನ್ ದಿ” ಹಾಂವ್ ಮೀಟಿಂಗಾರ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪರ್ವಾ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಮಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ವಳೂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಡಾಚೆಂ ದಾರ್ ಉಘಡ್ನ್ ಪುಸ್ಪುಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ.

ಹಾಂವ್ ಮ್ಯೂಟಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಂಚ್ಲೊಂ.

“ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗಾಜಯ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ ತುಕಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಡ್ಯುಟೆ ವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಕರಿನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್” ಮೊಬೈಲಾರ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕಾನಾ ದೆಗೆನೀ ವಚೊಂಕ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಣೆಂ ಮೊಬೈಲ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಜಾಲೆಂ.

“ಹೋ, ಅಯ್ಲೊಯ್ಗಿ?, ಬ್ರೇಕ್ ಗಿ ಆತಾಂ? ಥಂಯ್ ಮಸಾಲೊ ಕಾಡ್ನ್ ದವರ್ಲಾ ಇಲ್ಲೆಂ ವಾಟುನ್ ದಿ ಸಾಯ್ಬಾ. ಯುಟ್ಯುಬಾರ್ ಹೆಂ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಸಾ”. ತೆಂ ಪರತ್ ಮೊಬೈಲಾರ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲೆಂ.

ಅಳೆನ್ ವಾಟಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕಾರ್ ಜೆವಾಣ್ ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆಳೆನ್ ವಾಟುನ್ ದವರ್ನ್ ಪರತ್ತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಗೆಲೊಂ.

ಮೀಟಿಂಗಾ ವಯ್ರ್ ಮಿಟಿಂಗಾ ಸಂಪವ್ನ್ ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕಾಕ್ ಕುಜ್ನಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಕಿತೆಂ ಪಳಯ್ತಾಂ? ಆಳೆನ್ ಅಜೂನ್ ಮಿಕ್ಸಿಂತ್‌ಚ್ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ರಾಗಾನ್ ಆನಿ ಭುಕೆನ್ ಪಿಂತೆಗ್ ಮ್ಹಜೊ ತಕ್ಲೆಕ್ ಚಡ್ಲೊ. ಬೊಬ್ ಮಾರ್ನ್,  ಆಯ್ದಾನಾಂ ದಾಡವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ಫಾಯ್ದೊ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಸ್ಲೊಂ. ಕಿತೆಂಗಿ ಪುನ್ಯಾನ್ ಸಕಾಳಿಂ ಕುಂಕಾಡ್ ಕಾತರ್ನ್, ಅಳೆನ್ ವಾಟುನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ವಾಂಚ್ಲೊಂ. ಹಾಂವೆ ಕುಂಡ್ಲೆಂ ರಾಂದ್ಣಿರ್ ಚಡಯ್ಲೆಂ. ಆಳೆನ್ ಖತ್ಕತೊ ಕಾಡ್ನ್ ಕುಂಕ್ಡಾಚೆ ಕುಡ್ಕೆ ತಾಂತು ಬುಡಯ್ಲೆ. ಅನ್ಯೇಕಾ ಗ್ಯಾಸಾರ್ ಸಳ್ಸಳ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಕ್ ಬಾಸ್ಮತಿ ತಾಂದು ಶಿಂಪ್ಡಾಯ್ಲೊ. ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂನಿ ಶಿತ್ ಅನಿಂ ಕುಂಕ್ಡಾಚಿ ಕಡಿ ತಯಾರ್ ಜಾಲಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕಾಂತ್ಲಿಂ ಪಂದ್ರಾ ಮಿನುಟಾಂ ಕಾಬಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಶಿತ್ ಆನಿ ಕುಂಕ್ಡಾ ಮಾಸ್ ಬೊಶಿಯೆಂತ್ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ಜೆವ್ತಾಂ ಮುಣ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಶಿಚಿ ಬೋರ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲಿ.

“ಸೊರ್ರಿ ಬಾ, ಹಾಂವ್ ನೆಟ್ ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ಗೆಲ್ಲೊಚ್ಚ್ ಕಳೊಂಕ್ನಾ. ಎಕಾ ವರ್ನಿಂ ಏಕ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಸಾ. ಕಡಿ ಕೆಲಿಯ್ಗೀ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಯು ಬಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಜ್ಯೋರ್ ಭುಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ” ಮಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತಿ ಅಪ್ಲೆ ಹಾತ್ ರೆವ್ಡಾವ್ನ್ ಮಜ್ಯಾ ಪೊಲ್ಯಾಂಕ್ ಕೀಸ್ ದಾಂಬ್ಲೊ. ಬೊಶಿಯೆಂತ್ಲೆಂ ಶಿತ್ ಕಶೆಂಯ್ ಗೀಳ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಪರತ್ತ್ ಮಜ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ (ಅಫಿಸಾಕ್) ಗೆಲೊಂ ಮ್ಹಜಿಂ ಮೀಟಿಂಗಾ ಮುಂದರುಂಕ್.

ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ನಂಯ್. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ಹೋಮ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಮಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಭಿರ್ಮತ್ ಪಾವೊನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಹೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ಕಿತೇಂಯ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಯಾ ಬೊಬ್ ಮಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಿಸ್ರೆಚಿಂ ದುಖಾಂ ಗಳವ್ನ್ ಕುಳಾರಾ ವೆಚಿ ಧಮ್ಕಿ ದಿತಾಲೆಂ. ಆಫೀಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಶರ್ಟ್ ಬದ್ಲಿ ಕರ್ನ್ ಖಾಟಿರ್ ಆಡ್ ಪಡೊನ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ. ಹೆಂ ಕೋವಿಡ್ ವೆಚೆ ಬರಿಂ ಕಾಂಯ್ ದಿಸಾನಾ, ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಆಫೀಸ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬರಿಂಯ್ ದಿಸಾನಾ, ತರ್ ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ? ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಜೆಂ ಫೊನ್ ವಾಜ್ಲೆಂ. “ಕಸೊ ಅಸಾಯ್ ಸಾಯ್ಬಾ, ಕಿತ್ಲೊ ತೇಂಪ್ ಜಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ಕೋವಿಡಾ ಧರ್ಮಾನ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಪಳೆಂವ್ಕಿ ನಾಂ?” ಬೆಜಾರಾಯ್ ಉಚಾರ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಜೊ ಈಶ್ಟ್ ರೋನಿ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕಾಚ್ಪಾಣೆಂ ಕಿತೆಂಗಿ ಝಳ್ಕಾಲೆಂ. “ರೋನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಫೇವರ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೊ” ಹಾಂವೆ ಹಳ್ತಾರ್ ಉತ್ರಾಂ ವಿಂಚ್ಲಿಂ. “ಕಿತೆಂ ಫೇವರ್ ಸಾಂಗ್. ಮ್ಹಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾ. ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲೊಚ್ಚ್ ಅಸಾಂ ಪ್ಲೇಟಾಂತ್” ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊವ್ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ.

“ಅಳೆರೆ ರೋನಿ ಅಮ್ಗೆರ್ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ನೆಟ್ ವರ್ಕಾಚೆ ಇಲ್ಲೆ ಪ್ರೋಬ್ಲೆಮ್ ಅಸಾತ್. ಹಾಂವೆ ಪಾಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತುಮ್ಗೆರ್ ಯೇವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಯೆತ್ಗಿ?” ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಿನಂತೆಕ್ ಎಕ್ಸುರೊ ರೋನಿ ಘಡ್ಯೆನ್ ಒಪ್ಲೊ. “ಖಂಡಿತ್ ಸಾಯ್ಭಾ. ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೆನಿ ಜಾತಾ. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತುಂ ಹಾಂಗಾಚ್ಚ್ ಯೆ. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಮೆಳ್ಯಾಂ.” ರೋನಿಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಹಾಂವ್ ಕುಶೆನ್ ನಾಚೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ.

“ದರ್ ಚಾ ಪಿಯೆ” ಮಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಹಾತಿಂ ಚಾಯೆಚೆಂ ಕಪ್ಪ್ ಘೆವ್ನ್ ದಾರಾರ್ ಉಬೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಜ್ಯಾಪ್ ದಿಸ್ಲೆಂ. “ದೊನ್ಪಾರಾಂ ತುವೆಂ ರಾಂದುನ್ ವಾಡ್ ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ದರ್ ಸಾಂಜೆಚಿ ಚಾ ಹಾಂವೆ ಕರ್ನ್ ಹಾಡ್ಲಿ” ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಸ್ಚೆಂಗಿ ರಡ್ಚೆಂಗಿ ಕಳೊಂಕ್ನಾ.

“ಕಿತೆಂ ಬಾರಿ ಖುಶ್ ದಿಸ್ತಾಯ್ ಲೊಟ್ರಿ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿಂ?” ಮಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಘಡ್ಯೆ ಬಿತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲೆಂ.

“ಲೊಟ್ರಿ ಲಾಗೊಂಕ್ನಾ, ಫಾಲ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಆಫಿಸ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾತಾ. ಮ್ಹಜೆಂ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮುಗ್ದಾಲೆಂ” ಹಾಂವೆ ಸಂತೋಸಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ತಾಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಬಾವ್ಲೆಂ. “ಮಜೆಂ ರೆಸ್ಟ್ ಕಾಬಾರ್ ಜಾಲೆಂ ಆನಿಂ ದೀಸ್ ರಾತ್ ಕುಜ್ನಾಂತ್ ಗಸ್ಟೊ ಕಾಡಿಜಾಯ್” ಬಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಘೆವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಜಾಗೊ ಖಾಲಿ ಕೆಲೊ.

ದುಸ್ರೆ ದಿಸಾ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ದೊಂಕುಳ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಉಟೊನ್ ಹಾಂವ್ ನಾಸ್ಟೊ ಕರ್ನ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲೊಂ. ಬ್ಯಾಗಾಂತ್ ಮಜೆಂ ಲ್ಯಾಪ್ ಟೋಪ್ ಚೆಪುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಇಶ್ಟಾಚ್ಯಾ ಘರ್ಚಿ ವಾಟ್ ದರ್ಲಿ. “ತುಂ ತುಜೆಂ ಆಫೀಸ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಕರ್ ಸಾಯ್ಭಾ ಹಾಂವ್ ಆನಿಂ ಇಲ್ಲೆಂ ನಿದ್ತಾಂ” ದೊಳೆ ಚಿಡ್ಡುನ್ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ನ್ ತೊ ಪರತ್ತ್ ಬೆಡ್ಡ್ ರೂಮಾ ಕುಶಿನ್ ಚಮ್ಕಾಲೊ. “ಸೊರ್ರಿ ಸಾಯ್ಭಾ ತುಕಾ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್” ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಲ್ಯಾಪ್ ಟೋಪ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ನ್ ಕಾಮಾಕ್ ಆಯ್ತೊಂ ಜಾಲೊಂ. ಧಾ ವರಾರ್ ಟಿ ಬ್ರೇಕ್ ಅಸ್ಲಿ. ರೋನಿ ಅಜೂನ್ ನಿದ್ಲಾಸ್ತಲೊ ಜಾಗಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಕುಡಾಂತ್‌ಚ್ ಬಸ್ಲೊಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ರೋನಿ ಬಿಯರಿಚೆ ಬಾಟ್ಲೆ ಘೆವ್ನ್ ಕುಡಾ ಬಿತರ್ ರಿಗ್ಲೊ.

“ಅರೆ, ಹೆಂ ಕಾಲೆಂ ರೋನಿ, ಚಾ ಪಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಟೈಮಾರ್ ಬಿಯರ್ ಪಿಯೆತಾಯ್ಮು?”

“ಮ್ಹಜೆಂ ಘರ್ ಮ್ಹಜಿ ಮರ್ಜಿ ಸಾಯ್ಭಾ ವಿಚಾರ್ತೆಲಿಂ ಕೋಣಿ ನಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ಕೋರೊನಾನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಇತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಖಾವ್ನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಕಾಮಾಕ್ ಟ್ರೈ ಕೆಲೆಂ. ಖಂಯೀ ಕಾಮ್ ಮೆಳೊಂಕ್ನಾ. ಗಾಂವಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಬೆಕಾರ್ ಭೊಂವ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಮಾಶೆ ಕರ್ತಾತ್ ದೆಕುನ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ? ಜೆಂವ್ಚೆಂ, ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಂ, ನಿದ್ಚೆಂ?” ಹಾಂವೆ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಬಿಯರಿಚಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಉಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ಅತಾಂ ತಿ ಖಾಲಿ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಉಪಾವ್ ನಾತ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ದಿಸಾಕ್ ಪಿಯೆನಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜಿ ತಕ್ಲಿ ಫಡೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲಿ. ಹಾಂವೆ ಆಫೀಸಾಕ್ ಅರ್ಢ್ಯಾ ದಿಸಾಚಿ ರಜಾ ಘಾಲ್ನ್ ರೋನಿಚೆಂ ಸುಖ್ ದುಖ್ ವಾಂಟುಂಕ್ ಬಸ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಶ್ಟಾಂಚ್ಯಾ ಕುರ್ಕಿಲಾಚೆಂ ವಜನ್ ಜಡ್ ಮ್ಹಣ್ ರಡೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ರೋನಿಚ್ಯಾ ಕಶ್ಟಾಂಚ್ಯಾ ಜಡಾಯೆಚಿ ಅಂದಾಜ್ ಘಾಲುಂಕೀ ಮಕಾ ಕಶ್ಟ್ ಮಾರ್ಲೆ.

“ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ದೋಸೆ ತೂತು” ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಬರಿಂ ಅಮ್ಗೆರ್ ದುಸ್ರಿ ಕಾಣಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಹಾಂಗಾ ದುಸ್ರಿಚ್ಚ್ ಕಾಣಿ. ರೋನಿಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಿರ್ಮತ್ ದಿಸ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ತಾಕಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆರ್ ಹಾಂವ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಕಾಮ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್, ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ದಾಂವ್ಡಾವ್ನ್, ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬಿಗ್ಡಾವ್ನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ನಶೀಬಾಕ್ ಖೆಂಡ್ತಾಲೊ ರೋನಿ. ತಾಕಾ ಥೊಡಿಂ ಭುಜಾವಣೆಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರ್ಚಿ ವಾಟ್ ಗುಡ್ಡಾಯ್ಲಾಗ್ಲೊಂ.

ಮಜಿಚ್ಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಜ್ ದಿಸ್ಲಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಜ್ನಾಂತ್ ರಾಂದ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಉಣೆಂಪಣ್ ಆಸಾ? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವೆ ಬಾಯ್ಲೆಕಡೆ ಫಟಿ ಮಾರ್ನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಜಾರಿ ಜಿವಿತ್ ವಿಭಾಡ್ ಕರಿಜೆ. ನಾಂ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ವಿಚಾರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಕರ್ತಾಲೊಂ. ಮ್ಹಜಿ ಜಿಣಿ ರೋನಿಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆ ಬರಿಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಸೊಡ್ಚೊ ನಾಂ. ಘಟ್ ನಿರ್ದಾರಾನ್ ಹಾಂವ್ ಘರ್ಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಚಡ್ಲೊಂ.

“ಆಯ್ಲೊಯ್ಗಿ? ಚಾ ಕರಿಜಯ್ ಗಿ? ತುಕಾ ಪುರೊ ಜಾಲಾಸ್ತಲೆಂ ನಂಯ್ಗಿ? ರಾಂದಾಪ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾ. ಜೆವ್ತಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಜೇವ್.” ಬಿತರ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ವರ್ತನಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಿಂತ್ಪಾ ಗೂಂಡಾಯೆಕ್ ಲೊಟ್‌ಲ್ಲೆಂ.

“ಇಲ್ಲಿಶಿ ಚಾ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಬೊರಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತಕ್ಲಿ ಫಡ್ತಾ ಮಕಾ” ಹಾಂವ್ ಸೊಫಾಚೆರ್ ಕುಸ್ಕಾಲೊಂ. ಘಡಿಯೆನ್ ಮಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಚಾಯೆಚೆಂ ಕಪ್ಪ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ದವರ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮುಖಮಳಾ ವಯ್ಲೆ ಮಿರಿಯೊ ಮೆಜುನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂಚೆ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಮಜ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆಕ್‌ಚ್ಚ್ ತಾಣೆಂ ಕುಲೊ ತೆಂಕ್ಲೊ.

“ಆಜ್ ಲೀನಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಗಾಂವಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಫೋನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಘೊವಾಚೆಂ ರೋನಿಚೆಂ ಕಾಮ್ ಗೆಲಾಂ ಕಂಯ್. ತೆಂ ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲಾಂ ಕಂಯ್. ತೊ ಹಾಂಗಾಚ್ಚ್ ಆಸಾ ಕಂಯ್. ದೀಸ್ ರಾತ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಅಪ್ಲಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಪಾಡ್ ಕರ್ನ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಯಾ ಕಂಯ್. ತೆಂ ಮಸ್ತ್ ರಡೊನ್ ಅಸ್ಲೆಂ. ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ತುಕಾ ಎಕ್ ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ಆಸಾ ನೆಂ. ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ. ಅಮಿಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಸಂತೋಸಾನ್ ಆಸಾಂವ್. ತುಂ ತುಜ್ಯಾ ಕಾಮಾ ವಯ್ರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಅಯ್ಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೆದಿಂಚ್ಚ್ ದೊಸಿನಾಂ.” ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಆಪ್ಲಿ ತಕ್ಲಿ ಮಜ್ಯಾ ಭುಜಾಂಚೆರ್ ದವರ್ಲಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಸಮ್ಜಣೆಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಸ್ತ್ ಖುಶ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಆಮಿ ದೊಗಾಂಯ್ ಅಮ್ಚಿ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಲ್ಲ್ಯಾಂವ್.

ವ್ಹರಾಂ ಸಕಾಳಿಂಚಿ ಸಾತ್ ಮಾರ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಹಳ್ತಾರ್ ಉಟೊಂಕ್ ಆಯ್ತೊ ಜಾಲೊಂ.  “ಆಜ್ ಆಯ್ತಾರ್ ನೆಂ ಸಾಯ್ಭಾ. ಆಫೀಸ್ ನಾಂ ನೆಂ, ತುಂ ಇಲ್ಲೆಂ ರೆಸ್ಟ್ ಕರ್ ಹಾಂವ್ ನಾಸ್ಟೊ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾಂ” ಮಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಕುಜ್ನಾ ತೆವ್ಶಿಂ ಚಮ್ಕಾಲಿ. ಮಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆ ಥಂಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಬದ್ಲಾವಣೆಕ್ ಸಾಂತ್ ಲೊರೆಸಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ದೀವ್ನ್ ಕೂಸ್ ಪರ್ತುನ್ ಸುಶೆಗಾಚಿ ನೀದ್ ನಿದ್ಲೊಂ.

► ಮೋನಿಕಾ, ಶಾಂತಿಪುರ

90% feel thumbs up. And how do you feel?
9 :thumbsup: Thumbs up
1 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

2 comments

  1. Francis Shirva

    Well done Monica bai,

  2. Lawrence V Barboza

    Well narrated the the reality with humour. – Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !