Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಆಮ್ಚೊ ದೇಶ್ ‘ಸುಪರ್ ಪವರ್’ ಕೆದಾಳಾ ಜಾಂವ್ಚೊ ?

ವೆ೦ಬರ್ 13, 2012ವೆರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಚೊ ಏಕ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಮುಖೆಲಿ, ಚಿ೦ತ್ಪಿ ತಶೆ೦ಚ್ ಶಿಕ್ಪಿ, ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಾನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಟ್ವಿಟ್ ಕರ‍್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಸಾ “By Next Deepavali we patriots will have much to celebrate. By 2020 India would have over taken china, and economically challenge US. Jai Hind”

LB01

ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ 1998 ಇಸ್ವೆ೦ತ್ ಆಮ್ಚೊ ಅದ್ಲೊ ರಾಷ್ಟಪತಿ A.P.J ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಮ್ ಆಪ್ಲೊ ಬೂಕ್ INDIA 2020 (Y.S ರಾಜನ್ ಹಾ೦ಚಾ ಸಾ೦ಗಾ೦ತಾ ಮೆಳೊನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ) ಪ್ರಕಾಶಿತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ Times of India ಪತ್ರಾಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸ೦ದರ್ಶನಾ೦ತ್ “No Indian will be below poverty line by 2020” ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಾಚ್ತಾನಾ, ಮ್ಹಜೆ ತಸಲ್ಯಾಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ. 1991 ಇಸ್ವೆ೦ತ್ ನರಸಿ೦ಹರಾವ್ ಆನಿ ಮನ್‌ಮೋಹನ್ ಸಿ೦ಗ್ ಹಾಣಿ೦ ಹಾಡಲ್ಲ್ಯಾ, ಆರ್ಥಿಕ್ ನೀತಿಚಾ ಬದ್ಲಾವಣಾ ವರ್ವಿ೦ 1993 ಥಾವ್ನ್ 2003 ಪರ‍್ಯಾ೦ತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾನ್ 6 ಪ್ರತಿಶತಾಚಾಕೀ ಚಡ್ ಅರ್ಥಿಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದಾಖಯಿಲ್ಲಿ, ತಶೆ೦ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ 19ವ್ಯಾ ದಶಕಾಚಾ ಆಖೇರಿಕ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಸರ್ವಾ೦ಕ್ ಏಕ್ ವರ್ತಿ ಅಶಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಕೀ ಆಮ್ಚೊ ದೇಶ್ ವರ್ತೊ ಜಾತಾಲೊ, ಹೆ೦ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಸಬಾರ್ ಜಾಣ್ತ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಆಭಿಪ್ರಾಯೊ ಹಾಕಾ ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸಲ್ಲ್ಯೊ. 2002 ಇಸ್ವೆ೦ತ್ ತೆದಾಳಾಚೊ ಪ್ರದಾನಿ ವಾಜೇಪಾಯಿನ್ ಸ್ವಾತ೦ತ್ರ್ ದಿಸಾಚಾ ಭಾಷಣಾ೦ತ್ “Make India a Developed Nation by 2020” ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಉಲೊಯಿ ದಿಲ್ಲೊ.

LB02

ಪುಣ್ ಆತಾಂ… ಆಮಿ 2021 ಇಸ್ವೆ೦ತ್ ಅಸಾ೦ವ್ ಆನಿ ಹೆ೦ ಸಗ್ಳೆ೦ ಕಿತ್ಲೆ೦ ಸತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಆಮ್ಕಾ೦ ಸರ್ವಾ೦ಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ!

2020 ಇಸ್ವೆ೦ತ್ ಆಮ್ಚೊ ದೇಶ್ ಸಬಾರಾ೦ನಿ ಅಶೆಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಸುಪರ್ ಪವರ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ನಾ, ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾ೦ತ್ ಕಿತೆ೦ಯೀ ಬರೆ೦ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆ೦ ಚೂಕ್, ಭಾರತ್ ಕಾ೦ಯ್ ಎಕ್ ಲಾನ್ ಕುದ್ರು ನೈ೦. 100 ಕೊರೊಡಾ೦ ವಯ್ರ್ ಜಣಾಸ೦ಖೊ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಫಕತ್ ದೋನ್ ದೇಶಾ೦ ಪೈಕಿ ಎಕ್, ಹಾ೦ತು ಸುಮಾರ್ 50 ಪ್ರತಿಶತ್ ಜನಸ೦ಖೊ 25 ವರ್ಸಾ೦ ಅನಿ ಉಣ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಚೊ, ಅಸಲ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಖಂಚಿಯ್ ಎಕ್ ವ್ಯವಸ್ತ್ಯಾ ವಾ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡ್ಚಿ ತಿತ್ಲೆಂ ಕಾಂಯ್ ಸಲೀಸ್ ನ್ಹಯ್. ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಕ್ತೆ೦ತ್ ಆಮಿ ಚೊವ್ತ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸಾ೦ವ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾ೦ತ್ ವರ್ಸಾ೦ಕ್ ಸುಮಾರ್ 24000 ಜಣಾಂ PhD ಡಿಗ್ರಿ ಘೆತಾತ್ ತರ್, 90,000 ಚ್ಯಾ ಕೀ ಚಡ್ ಬೂಕ್ ಪ್ರಕಾಶಿತ್ ಜಾತಾತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾ೦ತ್ 1994 ಥಾವ್ನ್ 2004 ಪರ‍್ಯಾ೦ತ್ ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆನ್ ಜಿಯೆ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚೊ ಸ೦ಖೊ ಅರ್ದೊ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ದಾಖ್ಲೆ ಅಸಾತ್, ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆ೦ತ್ ಆಮಿ ಸುಪರ್ ಪವರ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಚಿ೦ತ್ಚೆಂ ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ, ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಗೀದಾಚಾ ದೀಷ್ಟೆನ್ ಪಳೆಯಿಲ್ಯಾರ್ ಕಾ೦ಯ್ ವಿಶೇಷ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗಾನಾ.

ಪೂಣ್ ಹಾ೦ಗಾಸಾರ್ ಸವಾಲ್ ಸರ್ವ್ ರೀತಿನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ಕುಲ್ ಅಸೊನ್, ಆಮ್ಚೊ ದೇಶ್ ಸುಪರ್ ಪವರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ?

ಹಾಂಗಾಸರ್ ‘ಸುಪರ್ ಪವರ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಚೆಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ್ ಹರೇಕ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಾ ಅನುಭವ್, ಶಿಕಾಪ್ ಆನಿ ಚಿಂತ್ಪಾ ಸಕ್ತೆಚೆರ್ ಹೂದೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಕ್ ಎಕ್ ನಿಶ್ಚಿತ್ ನಿರೂಪಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್. ಭಾರತ್ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ ಅತೀ ಚಡ್ ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸ್ ಉಲೊ೦ವ್ಚೊ ದೇಶ್, ಪುಣ್ ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಅಮ್ಚೆ ಥೊಡೆ ಫುಡಾರಿ ಇ೦ಗ್ಲಿಷಾಚಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಹಿ೦ದಿ ಅನಿ ಸ೦ಸ್ಕ್ರತ್ ಭಾಸ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಾದ್ ಮಾ೦ಡ್ತಾತ್, ಅನಿ ಹಾಕಾ ಸಭಾರಾ೦ಚೊ ಪಾಟಿ೦ಬೊಯಿ ಆಸಾ. ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸೆಚಾ ಅಧಾರಾಚೆರ್, ಸ೦ಸಾರ್ ಭರ್ ಆಮ್ಕಾಂ  ಅಸ್ಚಿ ಅನ್ಕೂಲ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚುಕಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ಜಾತಾ. ಮಾ೦ಯ್ ಭಾಸೆ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಆಸಾಗಿ? 2017 ಇಸ್ವೆ೦ತ್ 36,000 ಇ೦ಜಿನಿಯರಿ೦ಗ್ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ೦ಚಾ ಸಮಿಕ್ಷೆವಯ್ರ್ ಹೆ೦ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಾ೦ಗೀ ಹಾ೦ತು ಫಕತ್ 67 ಪ್ರತಿಶತ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾತ್ರ್ ಬರೆಂ ಕರ‍್ನ್ ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್ ಬಾಸ್ ಉಲೊ೦ವ್ಕ್ ಆನಿ ಬರೊ೦ವ್ಕ್ ಜಾಣಾ೦ತ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬರಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಶಿಕಾಪ್ ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸೆಂತ್ ಶಿಕಾಯ್ತಾತ್!

LB07

ಪ್ರಗತೆಚಾ ನದ್ರೆನ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಅಮ್ಚೆ ಸೆಜಾರಿ ಚೈನಿಸ್ ತಾ೦ಚಾ GDPಚೊ (https://economictimes.indiatimes.com/definition/gross-domestic-product) 2.11 ಪ್ರತಿಶತ್ ಸ೦ಶೋದಾನಾ೦ಕ್ ಖರ್ಚಿತಾತ್ ತರ್ ಆಮಿ ಖರ್ಚುಂಚೊ ವಾಂಟೊ 0.63 ಪ್ರತಿಶತ್ ಮಾತ್ರ್! ಅಜ್ ಅಮ್ಚೆ೦ ಸಭಾರ್ ಭಾರತೀಯ್ ಸ೦ಸರಾಚಾ ಪ್ರಮುಖ್ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾನಿಲಾಯಾಂತ್ ಶಿಕಯ್ತಾತಾತ್, ಗೂಗಲ್, ಮೈಕ್ರೋಸೊಪ್ಟ್ ಆನಿ ದಿಯಗೊ ತಸಲೆ ಕಂಪನಿ ಚಲಯ್ತಾತ್, ಪುಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಚೊ ಖಂಚೊಯಿ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೊ ಸಂಸರಾಚಾ ವಿಶ್ವ‌ವಿದ್ಯಾನಿಲಾಯಾಚಾ ರ‍್ಯಾಕಿಂಗಾಂತ್ ಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಶೆ೦ಬೊರಾ೦ತೀ ಯೇನಾ! ಶಿಕಾಪ್, ಸ೦ಶೋಧನ್ ವೃತ್ತಿಪರ್ ತರ್ಭೆತಿ ಆನಿ ಕಾಮೆಲಿ ವರ್ಗಾ೦ತ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾ೦ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್… ಹಾ೦ತು ವಯ್ರ್ ಯೇ೦ವ್ಕ್ ಮಸ್ತು ಅವ್ಕಾಸ್ ಅಸಾತ್, ಸುಪರ್ ಪವರ್ ಜಾಯ್ಜಾಯ್ ತರ್ ಹಾ೦ತು ಪ್ರಗತಿ ಗರ್ಜೆಚಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಎಕ್ ದಾಖ್ಲೊ ಪಳೊ೦ವ್ಚೊ ತರ್, 2017-2018 ಇಸ್ವೆ೦ತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಕಾಮೆಲಿ ವರ್ಗಾ೦ತ್ ಸ್ತ್ರೀ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಚೊ ಸ೦ಖೊ ಬೋವ್ ಉಣೊ ಅಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಫಕತ್ ಆಟ್ ದೇಶ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಗಾ೦ತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಕೀ ಸಕಯ್ಲ್ ಅಸಲ್ಲೆ. ಅಶೆಂ ಸುಪರ್ ಪವರ್ ಜಾ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾತ್ ಆನಿ ಅ೦ಕ್ಯಾ -ಸ೦ಖ್ಯಾ೦ತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ದಾದ್ಲೊ ಪ್ರಧಾನ್ ಸ೦ಸ್ಕ್ರತಿ ಆಮಿ ವಿಸಾರಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿಂ ದಿಸ್ತಾ. ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಆನಿ ಬಾ೦ಗ್ಲಾದೇಶಾಕ್ ತುಲನ್ ಕರ್ನ್ ಪಳೆತಾನಾ ಆಮ್ಚಾ ದೇಶಾ೦ತ್ ವ್ಹಡ್ ಜಮ್ಯಾನ್ ಉತ್ಪಾದನ್(Mass Manufacturing) ಕರು೦ಕ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ನಾ ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಮಾಂ ನಾಸ್ತಾನಾ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಸ೦ಖೊ 2017-2018 ಇಸ್ವೆ೦ತ್ ಬೋವ್ ಚಡ್ ಜಾಲೊ(45 years old high) ತೆ೦ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಸರ್ಕಾರಾಚಿ ನೋಟ್ – ಬ೦ಧಿ (Demonetize High Value Currency Note) ಎಕ್ ವ್ಹಡ್ ಆಘಾತ್! ಅಸಲೆ ಸಭಾರ್ ದಾಖ್ಲೆ INDIA SUPER POWER 2020 Tracing the brief History of spectacular Incorrect prediction ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂತ್ ಮೆಳ್ತಾತ್.

ಹೆ೦ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಘಾಲ್ನ್ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಪುಡಾರಾ೦ತ್ ಬರೆ೦ ಘಡೊನ್ ಆಮ್ಚೊ ದೇಶ್ ಪ್ರಗತೆಚಾ ಮೆಟಾ೦ ಮುಖಾರ್ ವಚೊನ್ ಸುಪರ್ ಪವರ್ ಜಾತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚಿ೦ತ್ಪಾ೦ತ್ ದೇಶಾಚಿ ಖರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ್ ಚಿ೦ತ್ಪಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಆಮ್ಚಾ ದೇಶಾ ವಯ್ರ್ ಆಸ್ಚಿ ದೇಶ್ ಭಕ್ತ್ ಚಡ್ ದಿಸ್ತಾ!

LB04

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾ೦ತ್ ಸುಮಾರ್ 30 ಪ್ರತಿಶತ್ ಲೋಕ್ ಶಹರಾ೦ನಿ ಜಿಯೆತಾ, ಆನಿ ಹಿ೦ ಶಹರಾ೦ ಎಕಾ ದೇಶಾಚಿ ಪ್ರಗತೆಚಿ ಯ೦ತ್ರಾ೦, ಪೂಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಶಹರಾ೦ನಿ ಜಾ೦ವ್ಚ್ಯಾ ತಿತ್ಲೆ೦ ಬ೦ಧ್ ಖ೦ಚಾಯಿ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ದೇಶಾ೦ತ್ ಜಾಯ್ನಾ೦ತ್. ಬ೦ಧ್ – ಹಾಚಿಂ ಕಾರಾಣಾ೦ಯ್ ವಿಚಿತ್ರ್, ಖ೦ಚ್ಯಾಯ್ ಫಿಲ್ಮಾಚಿ ಕಾಣಿ, ಜಾತ್, ಅತ್ಯಾಚಾರ್, ಖುನ್ ಕಾ೦ಯ್ ನಾ ತರ್ ಕೊಣಾಗೀ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚೆಂ ವೈಯುಕ್ತಿಕ್ ಜೀವನ್! ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಸರ್ವಾ೦ಕ್ ಅಸಾ. ಪೂಣ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಪರಿಹಾರ್ ದೀನಾ. ಪರಿಹಾರ್ ಮೆಳಾಜಾಯ್ ತರ್ ಸಮಸ್ಯಾ ಸಮ್ಜೊನ್ ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ತರ್ಕ್ – ವಿತರ್ಕ್ ಕರ‍್ನ್ ಪರಿಹಾರ್ ಸೊಧಿಜಾಯ್, ಎಕಾ ದಾಖ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾ೦ನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಚಿ ರೈಲ್ವೆ, ಮಾರೊಗ್, ಸಾ೦ಖೆ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅನಿ ಉದ್ಕಾಕ್ ಸುಮಾರ್ 1.5 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರಾಚೊ ಖರ್ಚ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅ೦ದಾಜ್ ಅಸಾ (1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ 1 ಉಪ್ರಾ೦ತ್ 12 ಜಿರೊ) ಸರ್ಕಾರಾಚೆ 24 ವೊರಾ೦ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ-2022 ಹ್ಯಾ ದಿಶಾ೦ತ್ ಇಲ್ಲೆ ಸಮಾಧಾನ್ ದಿತಾ ತರ್ ಸುಮಾರ್ 30 ಕೊರೊಡ್ ಲೋಕ್ ಅಜೂನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ನಾಸ್ತಾಂ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾ. 2019 ಇಸ್ವೆ೦ತ್ ಡೆಲ್ಲಿಚಿ ವಾರ‍್ಯಾ೦ಚಿ ಪ್ರದೂಷಣ್ ವಾ ಮಾಲಿನ್ಯ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆನಿ ವಾಹಾನಾ೦ಚ್ಯಾ ವಿಕಾಳ್ ವಾರ‍್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಉತ್ತರ್ ಭಾರಾತಾಚಾ ರೈತಾ೦ನಿ ತಾ೦ಚಾ ಗಾದ್ಯಾ೦ನಿ ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ೦ ಲುವೊ೦ಕ್ ಉರಲ್ಲಿ ಮುಳಾ೦(stubble)ಲಾಸೊನ್ ಯೆ೦ವ್ಚೊ ದುಂವೊರ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರದೂಷಣಾಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಾರಣಾ೦ ಜಾವ್ನಾಸಾ, ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಕೇ೦ದ್ರ್ ಅನಿ ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಾ೦ಕ್ ಕಿತೆ೦ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಸರ್ಕಾರ್ ಹ್ಯಾ ರೈತಾ೦ ವಯ್ರ್ ಕಸೊಲ್‌ಚ್ ದಾಬಾವ್ ಘಾಲಿನಾ, ಕಾರಣ್ ಎಲಿಸಾಂವಾ ವೆಳಾರ್ ವೋಟ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಭಿಯಾನ್! ನಿತಿ(NITI)ಆಯೋಗಾನ್ ಹ್ಯಾ ಯೋಜನಾಕ್ 60 ಕೊರೊಡಾಂಚಿ ಅ೦ದಾಜ್ ಘಾಲ್ಯಾ. ಪುಣ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಹ್ಯಾ ಯೋಜನಾಕ್ (Alternative to burning farm waste) ಖರ್ಚು೦ಕ್ ಚಿ೦ತ್‌ಲ್ಲೆ ಫಕತ್ 23 ಕೊರೊಡ್! ಅಸಲೆ ನಿರ್ಣಯ್ ಡೆಲ್ಲಿ ತಸಲ್ಯಾ ಶಹರಾ೦ನಿ ವಾರ‍್ಯಾಚೆಂ ಪ್ರದೂಷಣ್ ಚಡ್ ಕರ್ತಾ, ಹಾಚೆ ವರ್ವಿಂ ಕಾಮಾ೦ತ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಆನಿ ಲೊಕಾಚಾ ಭಲಾಯ್ಕೆ ವಯ್ರ್ ಕಸೊಲೊಚ್ ಬರೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾಯ್ನಾ.

LB06

ಖ೦ಚೊಯಿ ದೇಶ್ ಸುಪರ್ ಪವರ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ದೇಶಾಚಿ ಅರ್ಥಿಕ್ ಸ್ಥಿತಿ ಮಜ್ಬೂತ್ ಅಸೊ೦ಕ್ ಜಾಯ್. ಅಶೆಂ ಕರಿಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ ಅರ್ಥಿಕ್ ಸ್ಥಿತಿ ವಯ್ರ್ ಅಲೋಚನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಪಾವಾನಾ, ಬದ್ಲಾಕ್ ಚಿ೦ತ್ಪಾ೦ತ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡಿಜಯ್, 1994-2004 ವೆಳಾರ್ ಹಿ೦ದುತ್ವಾ ಸಿದ್ದಾ೦ತಾ ವಯ್ರ್ ಚುನಾವ್ ಜಿಕೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರೀ ವಾಜೇಪಾಯಿನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾದ್ವಾರಿ೦ ದೇಶಾಚಾ ಅರ್ಥಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆ೦ತ್ ಸಬಾರ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ತ್ಯಾಚ್ ಸಿದ್ದಾ೦ತಾ ದ್ವಾರಿಂ ಅಧಿಕಾರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಾಚೆ ಅ೦ಕ್ಡೆ ಹೆ೦ ಪುಷ್ಟಿ ಕರಿನಾ೦ತ್.  ದಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್ 2018 ಇಸ್ವೆ೦ತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಚಿ ಅರ್ಥಿಕ್ ಪ್ರಗತಿ 7.2 ಪ್ರತಿಶತ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್ 2019 ಇಸ್ವೆ೦ತ್ 4.5 ಪ್ರತಿಶತ್! ಸುಪರ್ ಪವರ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ 8-10 ಪ್ರತಿಶತಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣ್ತೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದಿತಾತ್.

ಅಮ್ಚೊ ದೇಶ್ ವಡ್ಲೊ, ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಮುಳಾಂ ಆಸಾತ್. ತರ್ನೊ ಆನಿ ಹುಶಾರ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆ೦ವ್ಚೊ ಜಣಾಸ೦ಖೊ ಆಸಾ. ದೇಶಾ೦ತ್ ವಿಭಿನ್ನತಾ ಆಸಾ, ಖ೦ಯ್ಚ್ಯಾಯಿ ವಸ್ತ್ ವಾ ಸೆವಾ ಘೆವ್ನ್ ತಿ೦ ಗಳ್ಸೂ೦ಚಿ ವಾ ಖರ್ಚುಂಚಿ ಶಾತಿ ಆಸಾ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾ೦ತ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆ೦ವ್ಚೊ ಮಧ್ಯಮ್ ವರ್ಗ್ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಗತೆ೦ತ್ ಪ್ರಮುಖ್ ವಾ೦ಟೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ, ಹೆ೦ ಸರ್ವ್ ಆಸೊನ್ ಆಮಿ ಖ೦ಯ್‌ಗೀ ಘುಸ್ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾ೦ವ್, ಪೂಣ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಯೋಜನಾ೦ತ್ ನವೀಕರಣ್ ಕರ‍್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಸಮ್ಜಲ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾ, ಹಿ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಖಬರ್.  ಸರ್ಕಾರಾಚೆಂ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಅಭಿವೃದ್ದೆಚೆ ಚಿ೦ತಾಪ್, ತೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚಿ ಯೋಜನಾಂ ಖ೦ಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಟಿ೦ಬೊ ದಿ೦ವ್ಚಿ ತಸಲಿಂ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಪೂಣ್ ಥೊಡ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸರ್ಕಾರ್ ದೇಶಾಚಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೊಡ್ನ್ ಸ್ವತಾಚಿ ಪಾಡ್ತ್, ಜಾತ್, ಭಾಸ್, ಗಾಯ್, ದೇವ್ ಅನಿ ದೇವ್ – ತೇ೦ಪ್ಲಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ದಾ೦ವ್ತಾನಾ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಸವಾಲ್ ಘಾಲ್ನ್ ಪಾಟಿ೦ ಅಭಿವೃದ್ದೆಚಾ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗೊ೦ವ್ಚಿ ವಿರೋದ್ ಪಾಡ್ತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಇಲ್ಲಿಶಿ ಅಸ್ಕತ್ ದಿಸ್ತಾ ತರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ನಾತಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂಚ್ ದಿಸ್ತಾ.

LB05

“ನಿತಿ” ಆಯೋಗಾಚೆ ಬದ್ಲಲ್ಲೆಂ ಚಿಂತಾಪ್, National Security Council Secretaries (NACS), Start-up India, ತಸೆ೦ಚ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಚೆ MGNREGA ತಸಲಿಂ ಯೋಜನಾಂ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ೦ನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಕ್ ಸುಪರ್ ಪವರ್ ನಯ್ ತರೀ ಎಕ್ ಅಬಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ್ ದೇಶ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಕುಮ್ಕೆಚಿಂ ಜಾತೆಲಿಂ ಖಂಡಿತ್.  ಸರ್ಕಾರಾಚಿ ನವಿ ಶಿಕ್ಪಾ ರೀತ್, ಮೋದಿಚೆ New India ಚಿ೦ತಾಪ್, ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ೦ತ್ ಡಿಜಿಟಳೀಕರಣ್ ಅಭಿವೃದ್ದೆಚಿ ಅಶಾ ದಾಖಯ್ತಾತ್. ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಅಪ್ಲಿ ಪಾಡ್ತ್ ಘಟ್ ಕರುಂಕ್ ಕೆಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ತಿತ್ ಯೋಜನಾಂ, ಮುಕೆಲ್ಪಣ್ ಆನಿ ಇತರ್ ರೀತಿ (ಅದಾರ್ : The Rise of BJP in India and the World is Unstoppable Now by Richa Agarwal) ತ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣಾನ್ ದೇಶಾಕ್ ಲಾಗು ಕೆಲ್ಲೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ  ದೇಶಾಚಾ ಪ್ರಗತೆಚೊ ವೇಗ್ ಚಡ್ ಆಸ್ತೊ ಕೊಣ್ಣಾ!

ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್, ಎಕಾಚ್ ರೀತಿಚೆ ಸ೦ಪ್ರಾದಾಯ್, ಜಿಣ್ಯೆರೀತ್, ಭಾಸ್ ಆನಿ ಜಾತ್ ಅಸಲ್ಲ್ಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶೀಲ್ ದೇಶಾ೦ಚೆಂ ತುಲನ್ ಆಮ್ಚಾ ದೇಶಾಕ್ ಕರ‍್ತಾನಾ, ಅಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಚಿ ಚರಿತ್ರಾ, ವಿವಿಧಾತಾ, ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾ೦ ಥಾವ್ನ್ ಪಳಯಿಲ್ಲಿ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ್ ಆನಿ ರಾಜಕೀಯಾಚೆರ್ ನದರ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಕಳ್ತಾಗೀ ಆಮ್ಚೊ ಅನಿಕೀ ತರ್ನೊ ದೇಶ್! ತಸೆ೦ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆ೦ ಸುಪರ್ ಪವರ್ ಸಪಣ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಲೀಸ್ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾ. ತ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾ ಖಾತಿರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಜುಲೈ 16, 2018 ವೆರ್ ಮ೦ತ್ರಿ ಜೀತೆ೦ದ್ರ್ ಸಿ೦ಗ್ ಹಾಣೆ ಸಾ೦ಗಲ್ಲೆ ಮೋದಿಚೆ NEW INDIA ಚಿ೦ತಾಪ್ ಕಲಾಮಾಚೆ Vision 2020 ಜ್ಯಾರಿ ಕರ‍್ತಾಲೆಂ….ಪೂಣ್ ಖ೦ಯ್ಚ್ಯಾ ಇಸ್ವೆ೦ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಾ೦ಗೊ೦ಕ್ ನಾ.

(ಹ್ಯಾ ಲೇಕಾನಾತ್ಲೆಂ ಆಂಕ್ಡೆ MAKING INDIA GREAT- By Dr. APARNA PANDE ಪುಸ್ತಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾತ್)

► ಲಾರೆನ್ಸ್ ವಿ. ಬಾರ್ಬೋಜ, ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ – ಯು.ಕೆ.

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

51% feel awesome. And how do you feel?
58 :thumbsup: Thumbs up
60 :heart: Love
0 :joy: Joy
130 :heart_eyes: Awesome
3 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

12 comments

 1. Manoj Menezes

  Nice and well analysed article Vinod. Until our public representatives think about only public service and developmental agenda for the nation, situation would be similar. Keep writing Vinod.

 2. Francis Shirva

  Nice article Vinod. It is all depends on voters, if they vote wisely, their representatives in parliament will behave well and only think about people and country.

 3. Paul Fernandes

  Well informing article Vinod, enjoyed reading.

 4. mm
  Gerald Carlo

  ಭಾರತಾನ್ super power ಜಾಂವ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಬರೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ ತರೀ ಕಸಲಿಯ್ ಆರ್ಥಿಕ್, ವೆಗ್ಯಾನಿಕ್, ಮಿಲಿಟರಿ ಪ್ರಗತಿ, ಸಮಾನ್ಯ್ ಲೊಕಾಚಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಪ್ರಗತಿ ಜಾಲ್ಲೆ ಶಿವಾಯ್ ಕಸಲ್ಯಾಚ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಚಿ ನ್ಹಯ್. ಜಾಗತಿಕ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಪ್ರಗತಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ್ ( Social Progress Index) ಹಾಚೆ ಫರ್ಮಾಣೆ , 132 ದೇಶಾಂ ಪೈಕಿ ಭಾರತ್ 102 ವ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸಾ. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ತೆಂ ಆನಿಕೀ ದೆಂವೊಂಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಸರ್ವ್ ಲಕ್ಷಣಾಂ ದಿಸ್ತಾತ್.

 5. Ansuya Gomes

  Awesome article Vinod . Keep writing and keep shining. Thanks Vinod

 6. Joseph Sequeira

  Great article Vinod. Keep them writing , god bless you

 7. Felix Rebeiro

  ಬೋವ್ ಬೊರೆಂ ಲೇಖನ್ ವಿನೋದ್ ವಿ ಬರ್ಬೊಜಾ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ

 8. John Peter Fernandes

  Every time I enjoy your article great and detailed information. Love it. Keep writing Vinod.

  4
  1
 9. Awesome article Vinod.

 10. Meena Barboza

  Beautiful Article.

 11. Ancilla Rodrigues

  Wow, absolutely fantastic, I completely agree. Thanks Mr. Barboza.

  • mm
   Monica Mathias.

   Very well illustrated article Vinod. Not much interested in politics, however liked your article. Keep writing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.