ಬಾಯೆಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ

ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಚಲಿಯಾಂಚೆರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ್, ಖುನ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾನ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ವೆತಾತ್. ಪುಣ್ ಗಾಯ್ರಾಂಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಮಾತ್ರ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಚ್ ವಚಾನಾಂತ್. ಆತಾಂ ಪರತ್ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಖಬ್ರೆರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಬೀಫ್ ಬ್ಯಾನ್ ಕರ್ಚಿ ತಯಾರಿ ಜಾತೇ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ಮಾರ್ತಾನಾಂಚ್ ಗಾಯ್ರುಂ ರಾಷ್ಟ್ರ‍ೀಯ್ ಪ್ರಾಣಿ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಎಕಾ ಮಾನೆಸ್ತಾನ್ ಸಲಹಾ ದಿಲ್ಯಾ!

ಶಿಕಪ್, ಕಾಮ್, ಚಲಿಯಾಂಚಿಂ ಹಕ್ಕಾಂ ಸಾಂಬಾಳ್ಚಿಂ – ಅಸಲ್ಯಾವಿಶಿಂ ಗುಮಾನ್ ದೀನಾಸ್ತಾಂ ಗಾಯ್ರಾವಿಶಿಂ ವಿಪ್ರೀತ್ ಗುಮಾನ್ ದಿತಲ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಚ್ಯೆ ಪ್ರಗತೆಕ್ ಮಾರ್ ಬಸ್ತಾ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್.

ಚಲಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಕ್ಲಿ ಬಾಗಾವ್ನ್ ಚಲಜೆ, ಸಾಂಗ್ ಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕಜೆ, ದಾದ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಬಲಾತ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಯೀ ತಾಕಾ ತಿಚೆಂ ನ್ಹೆಸಣ್ ಕಾರಣ್ – ಅಸಲ್ಯಾ ವಾಕ್ಮೂಲಾವಿರೋಧ್ ಝುಜೊಂಕ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಯೀ ಗಾಯ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗಜೆ ಪಡತ್ ಗಿ? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಗಾಯ್ಕ್ ಆಸ್ಚೆತಿತ್ಲೊ ಮಾನ್ ಆನಿ ರಾಕ್ವಣ್ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ನಾ.

ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸಂದರ್ಭಾಕ್ ಮಾತ್ ನಯ್, ಪರ್ಜೆರಾಜಾಚ್ಯಾ ವಿಪರ್ಯಾಸಾಕ್ ಸಾಣ್ಯಾಕ್ ಧರ್ಚಿ ವಿಲ್ಸನಾಚಿ ಅನ್ಯೇಕ್ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ಕವಿತಾ!

► ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಳ್

ಸುತಾಂ ಪೊಶೆತಾನಾಂಯ್ ಫುಲೊನ್ ರಾಂವ್ಚಿಂ
ನಾಜೂಕ್ ದೋನ್ ಥಾನಾಂ
ನಾಕಾತ್ ಧನಿಯಾ
ಮುಟಿಚಿರ್ಡವ್ಣಿ ಸೊಸ್ಚೆತಸಲೆ
ಚಾರ್ ಬೋಂಬ್ ದಿ!

ಚಿಂತ್ನಾಂಕ್ ಕಾತರ್ ಪಡ್ಚೆಕಡೆ
ಕೇಸ್ ವಾಡವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ?
ಬಾಗಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಯೀ ತಕ್ಲಿ
ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಶೆಂ
ಮಾತ್ಯಾಕ್ ದೋನ್ ಶಿಂಗಾಂ ದಿ!

ಖಂತಿ ಧೊಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಫುಲಾಂಯ್ ಜಡ್!
ಪಾಂತಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ನೆ ವ್ಹಾವಂವ್ಕ್
ಶಿಮ್ಟಿ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲಿ ತಿ
ಕಾತಿರ್ ಬಸ್ಚೆ ಮೂಸ್ ಆಂಬ್ಡುಂಕ್!

ಅಸ್ಕತ್ ಪೆಂಕಡ್ ಧಲ್ಲ್ಯಾರ್ ವರ್ಣನ್!
ಬಳಿಶ್ಟ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸೊಸ್ತೊಲೊ ಕೋಣ್?
ಕೊಳ್ಶೆ ವ್ಹಾವವ್ನ್ ಪುರೊ ಜಾಲೆ ಗಾ
ಕೊಣಾಕೊಣಾಚಿ ಥಾಂಬೊಂಕ್ ಗರ್ಮಿ
ಆನಿ ಪುಣೀ ಚಾರ್ ಪಾಂಯಾಂನಿ
ಬಾಗ್ವೊನ್ ಚಲಶೆಂ ಚಾಲ್ ನಿರ್ಮಿ!

ಕುಡ್ಕಾಂ ಉಮ್ಕಾಳಾವ್ನ್ ಗಳ್ ಲ್ಲೆ ಕಾನ್
ವಾಡೊಂದಿತ್ ಲಾಂಬ್-
“ತೆಂ ಕರ್, ಹೆಂ ಕರ್” ಕರ್ಕರ್ ಪುರ್ಪುರೆ
ಉತ್ರೊನ್, ಆಯ್ಕೊಂವ್ಚೆಬರಿ
ಪಲ್ತಡ್ಚೆಂ ಮಧುರ್ ಪಿರ್ಲುಕೆ ಗಾಯಾನ್!

ಸೊಭಾಯೆಚ್ಯೊ ಹಾಸೊ ನಾಕಾತ್
ಎಕಾ ನಿಜ್ಜೆಚೆ ಜಡಯ್ ದಾಂತ್!
ತ್ಯಾ ಇಡ್ಯಾಂತ್
ಜೀಬ್ ಯೇವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್
ಹಾಂಬೆಂವ್ಕ್ ಪುಣ್ ಯೀ ಲಾಬೊಂ ಧಯ್ರ್!

ಥೊಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಉದ್ರೇಕಾಕ್
ವಸ್ತುರ್ ಕಾರಣ್ ಖಂಯ್!
ತೇಂಯ್ ನಿಸ್ರಾಯ್ತಾಂ ಲೋವ್
ಬದ್ಲಾಕ್-
ಆಂಗ್ ಭರ್ ವಾಡಯ್ ಲೋಂವ್!

ಬಾಯೆಕ್ ರಾಕ್ವಣ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾ ರಾಜಾಂತ್
ಗಾಯೆಕ್ ಪುಜಾ!
ದೆಕುನ್ ಗಾ ದೆವಾ
ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಗಾಯ್ ಕರ್

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಯ್ ತರ್
ಹಿ ಮ್ಹಜಿ ಕೂಡ್
ತುಜ್ಯಾ ತೆತ್ತೀಸ್ ಕೊರೊಡ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್
ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ಸೊಡ್!

► ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !