ಜರ್ ಹಾಂವ್ … ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ : 26

JHST 1

ಪ್ರಸ್ತುತ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂತ್ ರಿಶಭಾಚಿ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚಿ ಸಾವ್ಳಿ…ಫೆಡ್ರಿಕಾಚಿ ಪಾಟ್ ಧರುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತಾಕಾ ಕುಡಿಚ್ಯಾ ಅಪಾಯೆಚಿ ಭೆಶ್ಟಾವ್ಣಿ ದಿತೇಚ್ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಆನಿ ಫೆಡ್ರಿಕ್…ಹ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಕ್ರೋಧಾಚ್ಯಾ ಭಿರಾಂತೆನ್, ಹರ್ಯೆಕ್ ಘಡಿ ಮನೋದಬಾವೆಂತ್ ಚಡ್ಪಡುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ! ಅಸಲಿ ಪರಿಗತ್…ಫೆಡ್ರಿಕಾಚಿ ತರ್…ಫೆಡ್ರಿಕಾಪರಿಂ…

ಕ್ಲೈವ್‌ಯೀ ಎಕಾ ವಿಭಿನ್ನ್ ದಬಾವೆಂತ್ ಘುಸ್ಪೊಡಿತ್ ಆಸೊನ್, ತಳ್ಮಳೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ‌.

ಫೆಡ್ರಿಕಾಕ್… ರಿಶಭಾಚ್ಯಾ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಭಿರಾಂತೆಚೊ ದಬಾವ್ ತರ್…
ಕ್ಲೈವಾಕ್… ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ವಯ್ಲೊ ದುಬಾವೆಚೊ ದಬಾವ್!

ಕ್ಲೈವ್‌ಯೀ ಹ್ಯಾ ದಬಾವೆವರ್ವಿಂ ಹರ್ಯೆಕ್ ಘಡಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಪರಿಂ ಮಾತ್ಸೆಂ ಚಿಂತ್ತೇಸ್ತ್‌ಶೆಂ ಆಸ್ಲ್ಲೊ‌ ತಾಚೊ ಹೊ ದುಬಾವೆಚೊ ದಬಾವ್ಯೀ‌ ಫೆಡ್ರಿಕಾಪರಿಂ, ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ರೆಸ್ಪೆರಾ ಘಡಿಯೆಚ್ಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಚೆರ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ಲ್ಲೊ‌ತಸಲೊ!

ರೆಸ್ಪೆರಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಆಯಿನ್ನ್ ಘಡ್ಯೆ, ಕ್ಲೋಡಿಯಾನ್ ಯಾಜಾಕಾಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅನಿರೀಕ್ಶಿತ್ ಜಾಪೆವರ್ವಿಂ ಅಚಾನಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೊ ದುಬಾವ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ರಿಗ್ಲ್ಲೊ‌! ಆನಿ ಆಲ್ತಾರಿ ಮುಕಾರ್ ಘಡಿಯೊ ಉತರ್ಲೆಲ್ಯಾಪರಿಂ ತಿಂ ದುಬಾವಾಚಿಂ ಪಾಳಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಮೆಂದ್ವಾ ಶಿರಾಂಚೆರ್ ವಿಸ್ತಾರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ.

ತಿಂ ದುಬಾವೆಚಿ ಪಾಳಾಂ … ತಾಕಾ ಮತಿಂ ಧೆಧೆಸ್ಪರಿತ್ ಕರುನ್ ಧೊಸಿತ್ತ್ ಆಸ್ತಾಲಿಂ.

ರೆಸ್ಪೆರಾ ಘಡ್ಯೆ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ವೊಂಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಸಳ್ಲ್ಲಿಂ‌ತಿಂ ಉತ್ರಾಂ … ತಾಕಾ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲಿಂ ತಸಲಿಂ! ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಜಿರಂವ್ಕ್ ಸಕಾನಾಸ್ಲೆಲಿಂ ತಸಲಿಂ ತಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ‌!

‘ನಾಂ … ಮ್ಹಾಕಾ ಖುಶಿನಾ…!’

ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಿಂ ತಿಂ ಲಗ್ನಾಂ ಭಾಸಾವ್ಣೆಂ ಉತ್ರಾಂ … ಕಾನಿಂ ಪಡ್ತಾಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂಚ್ಯಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಿಂ ಸಳ್ಸಳೊ ತೇಲ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಜಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಧಿಗ್ಬ್ರಾಂತ್ ಕರುನ್ ಸೊಡ್ಲ್ಲೆಂ‌! ತರೀ ತ್ಯಾ ವೆಳಾಚೆಂ ತೆಂ ಧಿಗ್ಭ್ರಾಂತ್  ಸನ್ನಿವೇಶಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್…

ಥಂಯ್ಸರ್ ಕೊಣಾಚ್ಯಾಚ್ಚ್ ಗಮನಾಕ್ ವೊಚಾನಾತ್ಲೆಲೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಗಿನ್ಯಾನೆಕ್ ಪಡ್ತಾನಾ…ತೊ ಅಜಾಪ್ಲೊ! ಭಂವ್ತಿಚೆಂ ಸನ್ನಿವೇಶ್ ಪಾರ್ಕಿತಾನಾ … ತೊ ಸಗ್ಲೊಚ್ಚ್ ಘುಸ್ಪಡೆಕ್ ಶಿರ್ಕಾಲೊ!

ತ್ಯಾಘಡ್ಯೆ…ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಿಂ ತಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಅಸ್ಪಶ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಿಂ ಆಪ್ಟಾಲ್ಲೆವರ್ವಿಂ…‘ತರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಅಸತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ!’…ಮ್ಹಣ್ ದುಬಾವ್ಲೊ.

ಆನಿ ಹೆಂಚ್ಚ್ ತೊ ಆಶೆಲೊ ಸಯ್ತ್.

ಆನಿ ಪರತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಪ್ಲಿ ಪಾರ್ಕೊವ್ಣೆಚಿ ವಾಂಕ್ಡಿ ನದರ್ ಇಗರ್ಜ್ ಭರ್ ಭಂವ್ಡಾಯ್ಲಾಗ್ಲೊ.

ಹ್ಯಾ ವೆಳಾಯೀ ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾಯೀ ನಡ್ತ್ಯಾಂತ್ ಕಸಲೆಂಯೀ ಆತುರಾಯ್ ಯಾ ದುಬಾವ್ ಯಾ ಹೆರ್ ಕಸಲಿಯೀ ಬದ್ಲಾವಣ್ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲಿನಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾವೆಳಾ…

‘ತರ್ ಕಿತೆಂ?! … ಕಸಲೆಂ ತೆಂ ಆಪ್ಣೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ?!’… ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಘುಸ್ಪಡ್ ಗೊಂದೊಳಾಂತ್ ಶಿರ್ಕಾತ್ತ್ ಉರ್ಲೊ.

ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್…ರೆಸ್ಪೆರಾ ವೆಳಾಚಿಂ ತಿಂ ಭಾಸಾವ್ಣೆಂ ಉತ್ರಾಂ, ಎಕಾಮೆಕಾ ಅದಲ್ ಬದಲ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ… ತ್ಯಾ ಆಯಿನ್ನ್ ಘಡ್ಯೆ …

ಯಾಜಕಾಚ್ಯಾ…‘ತುಕಾ ಖುಶಿ ಆಸಾಗೀ?’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಲಗ್ನಾ ಕಬ್ಲಾತೆ ಸವಾಲಾಕ್, ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಂಪ್ಚ್ಯಾ ವೊಂಟಾಂತುನ್ ಉಸಳ್ಲ್ಲಿಂ‌ ತಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ‌..

‘ನಾಂ … ಮ್ಹಾಕಾ… ಖುಶಿ ನಾ!’

ಪೂಣ್ ತ್ಯಾ ಆಯಿನ್ನ್ ಘಡ್ಯೆ … ಸಗ್ಳೆ ಗರ್ಜೆಕ್ ಹಾಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫುಗಟ್ಯಾಂಚೊ ವ್ಹಡ್ ಆವಾಜ್ ಆನಿ ‘ಸ್ವಿಛ್ಛ್ ಆಫ್!’ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮೈಕಾ ಆವಾಜಾಂತ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಿಂ ತಿಂ ವಿಭಿನ್ನ್ ಉತ್ರಾಂ ಅಸ್ಪಶ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ.  ಹ್ಯಾವರ್ವಿಂ …

‘ರೆಸ್ಪೆರಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಹೆರ್ ಕೊಣಾಂಯ್ಚಾಯೀ ಕಾನಿಂ ತಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಪಾವೊಂಕ್ ನಾ …ಯಾ ಆಪುಣ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಚೂಕ್ ಜಾಲಾಂ?!’ ಮ್ಹಣ್ ಕ್ಲೈವ್ ಘುಸ್ಪಡೆಂತ್ ಶಿರ್ಕಾಲೊ. ಆನಿ ಹಾಕಾ ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಲಗ್ನಾಂ ಮಿಸಾಂತ್ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ.

ನೀಜ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾಚೆಂ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಸನ್ನಿವೇಶ್, ಫೆಡ್ರಿಕಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದುಬಾವೆ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಭದ್ರತೆ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಿಕ್ಮತೆನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕ್ಲೈವ್ ನೆಣಾ ಆಸ್ಲ್ಲೊ‌.

ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಹ್ಯಾವಿಶಿಂ ಕ್ಲೈವಾಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಫೆಡ್ರಿಕಾನ್‌ಯೀ ಬರಿಚ್ಚ್ ಜಾಗ್ರುತ್ ಘೆತ್ಲ್ಲಿ‌.

ತರೀ…ಇಗರ್ಜ್ ಸಗ್ಳಿ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಲಗ್ನಾಂ ಗಾಯಾನಾಂಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂ ಸಂಗೀತಾನ್ ಭರೊನ್ ತೆಂ ಲಗ್ನಾಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮುಂದರುನ್ ಆಸ್ತಾಂ … ಕ್ಲೈವಾಚ್ಯಾ ಮತಿಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶಾಂತ್ ಘುಸ್ಪೊಡ್ ಗೊಂದೊಳಾಂಚಿಂ ತಿಂ ದುಬಾವೆ ತರಂಗಾಂ, ತಾಕಾ ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ವಿರಾರ್ ಕರುನ್ಚ್ಚ್‌ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ‌!

‘ನಾಂ ಖುಶಿನಾಂ!’ ಮ್ಹಣ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾನ್ ಉಚಾರ್ಲೆಂಲೆಂ ತೆಂ … ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಂಯ್ವೇ?!’ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಪರತ್ ಪರತ್ ಧೊಸುನ್…ತಾಣೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ ತರೀ … ತಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಮಾಜ್ವೊನ್‌ಚ್ಚ್ ವೊಚಾನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ‌!

ನೀಜ್ ತರ್ ಹ್ಯಾಘಡ್ಯೆ … ಕ್ಲೋಡಿಯಾಯೀ…

ರೆಸ್ಪೆರಾ ಭಾಸಾವ್ಣೆಂ ವೆಳಾಚಿಂ ಆಪ್ಲಿಂ…‘ಮ್ಹಾಕಾ ಖುಶಿ ನಾಂ’ ಉತ್ರಾಂ ಕೊಣಾಚ್ಯಾಚ್ಚ್ ಗಮನಾಕ್ ವೊಚಾನಾತ್ಲೆಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂಚ್ಚ್ ಘುಸ್ಪಡ್ ಗೊಂದೊಳಾಂತ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲೆಂ! ತರೀ ತ್ಯಾಘಡ್ಯೆ…

‘ಆತಾಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಂಪ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಧೆಧೆಸ್ಪರ್‌ಪಣ್ ಮತಿಂ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ತಾಸ್ತಾಂ … ಮುಕ್ಲೆಂ ರಿಸ್ಕ್ ಮತಿ ಹಾಡುನ್ ಖಿಣಾನ್ ಜಾಣ್ತಿಕಾಯೆಚಿ ಚಿಂತ್ನಾಂ ತೆಂ ಆರಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಸಮಯೋಜಿತ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ವಿಂಚಿಲಾಗ್ಲೆಂ. ಆನಿ…

ಕ್ಲೈವಾಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಕಳಾನಾಶೆಂ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತೆಂ ಜಾಗ್ರುತ್ ಜಾಲೆಂ!

ನೀಜ್ ತರ್ ತ್ಯಾಘಡ್ಯೆ … ಆಪ್ಲಿಂ ‘ನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಖುಶಿನಾ!’ ಉತ್ರಾಂ ಯಾಜಕಾಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್ ಜಾಂವ್ ಯಾ ಕ್ಲೈವಾಚ್ಯಾ ಯಾ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಹೆರ್ ಕೊಣಾಚಾಚ್ಚ್ ಗಮನಾಕ್ ಜಾಂವ್, ಪಡಾನಾತ್ಲೆಂಲೆಂ ಮತಿಂ ವೊರಾಯ್ತಾನಾಂ…

‘ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ಆಪ್ಣೆಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ?! … ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್?! …’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಾನಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ! ತ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ … ತೆಂ ಹ್ಯಾ ಗೊಂದೊಳಾಚ್ಯಾ ಧಿಗ್ಭ್ರಾಂತೆಕ್  ಒಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ…ತಾಚಿ ಮತ್ ಶೂನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಿ!!

ತರೀ ತ್ಯಾ ಆಯಿನ್ನ್ ಘಡ್ಯೆ…ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಾತ್ಸೆಂ ಗೊಮ್ಟಿ ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖಮಳಾಂಚೆರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಭಾವಾನಾಂಚ್ಯಾ ಪಾರ್ಕೊವ್ಣೆಕ್ ದೀಶ್ಟ್ ಭಂವ್ಡಾಂವ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಘೆಲಾಗ್ಲೆಂ. ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾ…

ಆಪ್ಲಿ ಸೊದ್ನೆಂ ನದರ್…ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಕ್ ಆನಿ ರಿಶಭಾಕ್ ಸೊದುನ್ ಭಂವ್ಡಾಯ್ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ತ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ…

ನಾಂ…ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಯಾ ರಿಶಭ್…ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲೆಚ್ಚ್ ನಾಂತ್! ಹೆಂ ತಾಕಾ ವರ್ತ್ಯಾ ಧೆಧೆಸ್ಪರಾಕ್ ಆನಿ ಘುಸ್ಪಡೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೆಂ! ತರೀ …

ಆಪ್ಲೆಂ ಧೆಧೆಸ್ಪರ್ಪಣ್ ಅಪಾಯೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮತಿಕ್ ಹಾಡುನ್ ಶಾಂತ್ ಸಮಧಾನೆಚಿ ಭಾವಾನಾಂ ಮುಖಮಳಾರ್ ಖಿಳಾಯ್ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಮಯೋಜಿತ್ ನಟನಾವರ್ವಿಂ, ತಾಚ್ಯಾ ‘ನಾಂ…ಮ್ಹಾಕಾ ಖುಶಿ ನಾಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ರೆಸ್ಪೆರಾ ಭಾಸಾವ್ಣೆಚೆ ಕಸಲೆಚ್ಚ್ ವಿಚಾರ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಕ್ಲೈವ್ ಸಕ್ಲೊ  ನಾ! ಆನಿ ಹ್ಯಾವರ್ವಿಂ ಕ್ಲೈವಾಚೊ ದುಬಾವ್ಯೀ‌ ಘುಸ್ಪಡ್ ಗೊಂದೊಳಾಂತ್ ಶಿರ್ಕಾಲೊ.

***

ಲಗ್ನ್ ಸಂಪ್ಲೆಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸುರ್ವಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ…

ಕ್ಲೈವ್ ಆನಿ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ…ತಿಂ ನೆಣಾಂಚ್ಚ್ ಆಸ್ಲೆಲೆಪರಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ಎಕಾ ಥರಾಚ್ಯಾ ವಿಭಿನ್ನ್ ಭಾವನಾನಿಂ ಭರೊನ್, ಮತಿಂತ್‌ಚ್   ತಳ್ಮಳುನ್ ದೀಸ್ ಸಾರುನ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ‌.

ಕಸಲೆಂಗೀ ಎಕಾಥರಾಚೆಂ ಅಸ್ಪಶ್ಟ್ ಭೆಂ ದುಬಾವ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಂತಿದಾಂತ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಅಸಲ್ಯಾ ಭಾವಾನಾಂತ್ … ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಎಕಾಥರಾಚೆಂ ಭಿಜುಡ್ಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್… ಕ್ಲೈವ್ ನಿರ್ಜೀವ್ ಭಾವುಕತೆಂತ್ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ.

ಅಸಲೆಂ ವಿವಿಧ್ ಅಸ್ಥಿರೆಚ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಭಾವಾನಾಂನಿ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಿನ್ನ್ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂ ವರ್ವಿಂ, ವಿಚಿತ್ರ್ ಥರಾಚೆಂ ಮನೋದಬಾವೆಚೆಂ ಮೌನ್ಪ‌ ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ಉದೆಲ್ಲೆಂ.

ತರೀ ಅಸಲೊ ಮನೋಭಾವ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ತಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ಜಬರ್‌ದಸ್ತೆಚೆಂ ನಟನ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ‌.

ಅಸಲ್ಲ್ಯಾ ನಟನಾಚ್ಯಾ ಗುಪಿತ್ ಮೌನಾಂತ್ … ತಾಂಚೊ ಲಗ್ನಾ ಸಂತೋಸಾಚೊ ಮತಿಚೊ ಆನಂದ್ ಆಕರ್ಶಣ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆಸ್ತಾಂ…ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಕುಡಿಚ್ಯಾ ಆನಂದೆಚೆಂ ಆತುರಾಯ್ ಲಗ್ನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ನಿಶ್ಕ್ರೀಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲಿ!

ಕ್ಲೈವ್ ಆನಿ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಿ ನಿಶ್ಕ್ರೀಯ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಭಾವಾನಾಂಚಿಂ ಪರಿಗತ್ ಅಶಿ ಆಸ್ತಾಂ … ರಿಶಭ್ …
ರಿಶಭ್‌ ನಿರಾಸ್, ಧೆಧೆಸ್ಪರ್ ಆನಿ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಮಿಸ್ಳಾಲ್ಲ್ಯಾ ದಣ್ಸಣೆಂತ್, ಸುರ್ಮೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೆಂಡಾಪರಿಂ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಝಳೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ‌! ಹ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಆವೇಶ್ ಉನ್ಮಾದೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ…

ಫೆಡ್ರಿಕಾಚಿ ಸ್ಥಿತಿಯೀ … ಅವ್ಯಕ್ತ್ ಭಿರಾಂತೆನ್ ಚಡ್ಪಡೊನ್ ಆಸ್ಚಿ ತಸಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ‌!. ತಾಕಾ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಆನಿ ರಿಶಭಾಚ್ಯಾ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಕರ್ನ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ಭೆಂ ಮಿಸ್ಳೊವ್ನ್ ಧೊಸುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ…

ದೊಗಾಂಚಿ ದೋನ್ ಥರಾಚ್ಯಾ ಕೃತ್ಯಾಂಚೆಂ ಭೆಂ…ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಜರ್ಜರಿತ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ‌!.

ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಲ್ವೊಣೆಕ್ ಗುಪಿತ್ ಥರಾನ್ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರತಿಕಾರ್ ತರ್, ರಿಶಭಾಚೆಂ ಕೆದಾಳಾ…ಖಂಯ್ಸರ್…ಕಶೆಂ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಥರಾನ್, ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಸೈತ್ ಸಕಾನಾತ್ಲೆಲೆಂ ಕೃತ್ಯ್!

ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ತೊ ಜಿರೊವ್ನ್ ಆಸ್ತಾಂ … ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಆಪ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಕೀಳ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆಂ ವಾಯ್ಟ್ ಕೃತ್ಯ್ ಮ್ಙಣ್ ತಾಕಾ ಆತಾಂ ಧೊಸುನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ‌.

‘ಆಪ್ಣಾಕ್ ಗರ್ಜ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತೆಕ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಹಾತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ವಚೊನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಹಾತ್ ಹುಲ್ಪಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ತಾಕಾ ಚುರ್ಚುರಾಯೆಚ್ಯಾ ವಿರಾರಾಯೆಕ್ ಒಳಗ್ ಕರ್ತಾಲಿಂ.

‘ಆಪ್ಣೆಂ ಹ್ಯಾ ಗಜಾಲೆಕ್ ಕಿತ್ಯಾ ತರೀ ಹಾತ್ ಘಾಲೊಗಾಯ್?!’ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಆಪ್ಣಾಕ್ಚ್ಚ್‌ ತವಳ್ ತವಳ್ ಸವಾಲ್ ಘಾಲುನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ‌. ಆನಿ ತಾಕಾ ತಾಚೆಂ…

ತೆಂಚ್ಚ್ ಸವಾಲ್ … ಜಾಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಗ್ಲಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ…‘ಕಿತ್ಯಾ …ಕಿತ್ಯಾ…ಕಿತ್ಯಾ?!…’

‘ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ಚ್ ಆಪ್ತ್ ರಿಶಬಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಗಜಾಲೆರ್…‘ಕಿತ್ಯಾ ತರೀ ಹಾತ್ ಘಾಲೊ?!…ಕಿತ್ಯಾ?!…ಕಿತ್ಯಾ?!’…

ಅಶೆಂ ನಿರಂತರ್ ಧೊಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಭಿರಾಂತೆ ಧೆಧೆಸ್ಪರಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ…ತೊ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಭಂವೊಂಕ್ ಸೈತ್ ಧಯ್ರ್ ಘೆನಾತ್‍ಲ್ಲೊ! ರಾತ್ ದೀಸ್ ತಾಕಾ ರಿಶಭಾಚ್ಯಾ ಕ್ರೋಧಾಚ್ಯಾ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ತಾಕಾ ಧೊಸಿತ್ತ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ‌!

ಅಸಲ್ಲ್ಯಾ ಥರ್ಥರ‍್ಯಾಂ ದಿಸಾಂನಿ … ಎಕಾ ಥರಾಚ್ಯಾ ಲಿಪೊವ್ಣೆಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಪರಿಂ ತೊ ದೀಸ್ ಲೊಟುನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ‌!

ಪ್ರಸ್ತುತ್ … ಅಸಲಿ ಸಗ್ಳಿ ಪರಿಗತ್… ಕ್ಲೈವ್ ಆನಿ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ…ರಿಶಭ್ ಆನಿ ಫೆಡ್ರಿಕಾ ಥಂಯ್… ಮುಂದರುನ್ ಆಸ್ತಾಂ…ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್…

ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಮಾತ್ರ್ … ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣಿಕ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾಚ್ಯಾ ಕಾಲೆತೆಕ್ ತಶೆಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಸೆಕ್ ಲಾಗುನ್…ತೊ ಆನಿಕೀ…ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಆನಿ ರಿಶಭಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಎಕ್ವೊಟಾಚ್ಯಾ ಯಶಸ್ವೆಕ್ ಸಂಭಂಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಗಜಾಲೆಂನಿಂ ಬರೊಚ್ಚ್ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ‌!

ಯೆದೊಳ್ಚ್ಚ್‌ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಲಗ್ನಾ ಯೋಜನೆಂತ್ ಸಲ್ವೊಣೆಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತರೀ ಆತಾಂ … ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಸಲ್ವೊಣೆಂತ್ ತೊ ಜೀಕ್ ಸೊದಿತ್ತ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ‌!

ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಲ್ವೊಣೆಕ್ ಪರೋಕ್ಶ್ ಥರಾನ್ ಆಪುಣ್‌ಚ್ಚ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ತಾಣೆಂ ವೊಪುನ್ ಘೆತ್ಲ್ಲೆಂ‌ ವ್ಹಯ್. ತರೀ ತ್ಯಾವಿಶಿಂ ತೊ ವಿಚಲಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಥಂಡ್ಯೀ‌ ರಾವ್ಲೊ ನಾ. ಥಂಡ್ ರಾಂವ್ಚೊ ವೆಕ್ತಿಯೀ ತೊ ನ್ಹಂಯ್.

ಆನಿ ಹ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಲೆತೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ವೆಳಾ … ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಲ್ವೊಣೆಕ್ ಸಲ್ವೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರೇತನಾರ್, ಜಿಕ್ಣೆಂಚೆಂ ಜಾಳ್ ಶಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

‘ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ದವರ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ… ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಆನಿ ರಿಶಭಾಕ್ ಮಧೆಂ ದರ್ಯಾಂತ್ ಹಾತ್ ಸೊಡ್ಚೊ ನ್ಹಂಯ್.!’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣಿಕ್ ಧೋರಣಾಕ್ ಚಿಟ್ಕೊನ್…ತೊ ತಾಂಚೆ ಸಹಕಾರಾಕ್ ಪಾಂವ್ಚೊ ಹಾತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರಮಾಣಿಕ್ಪಣಿ ಗುಪಿತ್ ಥರಾನ್ ವಾವ್ರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಲೊ‌ ಆನಿಂ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಫಕತ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಣಾಂ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ‌.

ನೀಜ್ ತರ್ ಹೆಂ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾ ಥಂಯ್ ಫರಮೋಸಾನ್ ಘಡ್ಲ್ಲಿ‌  ಚೂಕ್. ರಿಶಬ್ ಆನಿ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್ ಸಂಭಂಧ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್…ರಿಶಭಾಚ್ಯಾ ತಿಳುವಳ್ಕೆ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾ ಥಂಯ್ ಘಡ್ಲೆಲಿ ವ್ಹಡ್ ಚೂಕ್.

ಪೂಣ್ ಹೆಂಚ್ಚ್ ರಿಶಭಾನ್ ದುಸ್ರೊಚ್ಚ್ ಅರ್ಥ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಲೆಂ‌. ‘ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವೆವ್ಹಾರಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಮ್ಕಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಸೆ ಥಂಯ್ ಬೆಫಿಕೆರಾಯ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ!’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಉದೆಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೊ.

ತರೀ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚ್ಯಾ ಗಮನಾಂತ್ಚ್ಚ್‌ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ‌.  ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸಟ್ಟ್ ಕರುನ್ ಜಾಗೊ ಜಾಲ್ಲೊಚ್ಚ್ ವಾಲ್ಟರಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಅಚಾನಕ್ ಪೋನ್ ಕೋಲಾವರ್ವಿಂ. ಆನಿ ತಿ ಗಜಾಲ್ ಜಿರವ್ನ್ ಘೆತಾನಾಂ…

ತಾಕಾ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಫರಮೋಸಾಚಿ ಚೂಕ್ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಆನಿ ಉಚಾಂಬಳಿ ರಿಶಭ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚೆಂ ಭೆಂ…ತಾಕಾ ತವಳ್ ವಿರಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ತ್ಯಾ ದಿಸಾ… ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್…ವಾಲ್ಟರಾ ಥಾವ್ನ್ ರಿಶಭಾವಿಶಿಂ ದಿಲ್ಲಿ ಆಘಾತೆಚಿ ಖಬಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ‌…

“ಸರ್…ರಿಶಭ್ ಕಸೆಲೆಂಗೀ ಏಕ್ ಅಪಾಯೆಕಾರಿ ಹಾತೆರ್…ಕಾಂಯ್ ಸುರಿ ಯಾ ಗನ್ನ್ ತಸಲೆಂ ಕಸಲೆಂ ತರೀ ಘೆವ್ನ್ ಸಂಶಯಾತ್ಮಕ್ ಥರಾನ್ ಭಂವೊನ್ ಆಸಾ.”

“ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್?!”

ಖಿಣಾನ್ ‘ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹೊ ಅಶೆಂ ಕರ್ತಾ?’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆತಂಕಾಚ್ಯಾ ದುಬಾವಾಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾನ್ ಉಧ್ಗಾರ್ಲೊ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್.

“ಸರ್ ತೊ ತ್ಯಾ ಹಾತೆರಾ ಸಂಗಿ ಎಕಾ ಸಿಮೆತ್ರೆಕ್ ರಿಗ್ಲ್ಲೊ‌. ಹ್ಯಾವೆಳಾ ತಾಚೊ ದುಬಾವೆಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಆಮ್ಚೊ ಮನಿಸ್, ತೊಯೀ ಸಿಮೆತೆರೆ ಭಿತರ್ ರಿಗೊನ್ ತಾಚಿ ಸೊದ್ನಾಂ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ನದ್ರೆ ಭಾಯ್ರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ರಿಶಭ್ … ನಂತರ್ ಸಿಮೆತೆರಿಚೊ ತೆವ್ಶಿಲೊ ದೊರೊ ಉಡೊನ್ ತೆವ್ಶಿಲ್ಲ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ.”

ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾಂ…ಖಿಣಾನ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ರಿಶಭಾಚ್ಯಾ ಜಾಣ್ತಿಕಾಯೆರ್, ತಾಚ್ಯಾ ಗುಪಿತ್ ಕರ್ತುಬಾಚೆರ್, ಆಪ್ಲಿ ಜಾಣ್ತಿಕಾಯೆಚಿ ಪಾಳಾಂ ದೆವಯ್ಲಾಗ್ಲೊ. ‘ಬಹುಶ್ಹಾ ರಿಶಭ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾ ಖಾತಿರ್, ಆತಾಂ ತೆಂ ಹಾತೆರ್ ಸಿಮೆತ್ರೆಂತ್ ಲಿಪಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಆಸ್ತೊಲೊ.

ಆನಿ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆ ತವಳ್ ಉಪಯೋಗ್ಸುಂಕ್ ತೊ ಆತಾಂ ತೆಂ ಹಾತೆರ್ ಸಿಮೆತ್ರೆಂತ್ ಲಿಪೊವ್ನ್ ದವರ್ನ್ ಗೆಲಾ ಆಸ್ತೆಲೊ.!’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾನ್ ತಕ್ಶಣ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ…

“ವಾಲ್ಟರ್…ತಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ತಸೊಚ್ಚ್ ಮುಂದರುನ್ ದವರೊಂಕ್ ಸಾಂಗ್. ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಪಾಟ್ಲಾವೆಚೊ ಫಲಿತಾಂಶಾಚೊ ವಿವರ್, ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಾಡ್ನ್‌ಚ್ ರಾವ್. ತಶೆಂಚ್ಚ್ ತುಜಿಂ ರಿಶಭಾಕ್ ಸೊದ್ಚಿಂ ತುರ್ತೆಚಿಂ ಸೊದ್ನಾಂ ಮುಂದರುನ್ ಆಸೊಂದಿ.”

ಅಶೆಂ ತೊ ಮ್ಹಣಾತ್ತ್ ಆಸ್ತಾಂ…ರಿಶಬಾಚೆರ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಆಧಾರ್ಲ್ಲ್ಯಾ‌ ತ್ಯಾ ಬೆಫಿಕಿರಾಯೆ ಖಾತಿರ್ ಚುರ್ಚೊರೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಘಡ್ಯೆ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ರಿಶಭಾಕ್, ತುರ್ತಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಭೆಟ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆದೇಶ್ ದೀಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್…ರಿಶಭಾಚಿಂ ನಂಬ್ರಾಂ ದಾಂಬೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ಪೂಣ್ ನಾಂ. ರಿಶಭಾಚೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ … ಸ್ವಿಛ್ಛ್ ಆಫ್!

ತ್ಯಾವೆಳಾ…‘ರಿಶಭಾಚ್ಯಾ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾ ಕೆಂಡಾವಿಶಿಂ ಚಿಂತುನ್, ಹ್ಯಾವರ್ವಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗುಪಿತ್ ಯೋಜನೆಕ್ ಖಾಡುಂ ಪಡ್ಚೆಂ ಸಾಧ್ಯಾತಾ ಆಸಾ!’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ವಿರಾರಾಯ್ ತಾಕಾ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ.

ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ತುರ್ತಾನ್ ರಿಶಭಾಕ್ ಭೆಟ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚೆರ್ ಆಪ್ಲಿ ಸುಡ್ಸುಡಾಯ್ ದೊಡ್ತಿ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ. ಅಶೆಂ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚಿಂ ಸೊದ್ನಾಂ ಭರಾನ್ ಚಲಾತ್ತ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ಚ್…ಹಾಂಗಾಸರ್… ಕ್ಲೈವಾಕ್…

ಕ್ಲೈವಾಕ್…ಅಚಾನಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ದುಬಾಯ್ಚ್ಯಾ ಕಂಪೆನಿ ಬ್ರಾಂಚ್ಯಾಕ್ ಅನಿರೀಕ್ಶಿತ್ ವೆವ್ಹಾರಾಚಿ ಭೆಟ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲಿ!

ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಕಂಪೆನಿ ಮೆನೆಜ್‌ಮೆಂಟಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಚೆಂ ಹಾಜ್ರೆಚೆ ತುರ್ತ್ ಗರ್ಜ್ ತಾಣಿಂ ವಿವರಿಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಕಂಪೆನಿಚೊ ಸಗ್ಳೊ ವಿವರ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ತಾಸ್ತಾಂ, ತಾಣೆಂ ದುಬಾಯ್ಕ್ ತುರ್ತಾನ್ ವೊಚಾಜಾಯ್ಚ್ ಆಸ್ಚೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಲೆಂ‌. ತ್ಯಾಶಿವಾಯ್ ಯು.ಕೆ.ಆಫಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ಯೀ‌ ಹ್ಯಾವಿಶಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಡ್ಯಾಡಿ ಥಾವ್ನ್ ತಾಚೆರ್ ದಬಾವ್ ಪಡ್ಲ್ಲೊ‌.

ಖಿಣಾನ್ ಹಿ ತುರ್ತೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ತೊ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್ ವಿವರಿಲಾಗ್ಲೊ. ಆನಿಂ ಆಪ್ಣಾ ಸಂಗಿ ತಾಕಾ‌ಯೀ ದುಬಾಯ್ ಆಪೊವ್ನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತೊ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ. ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಯೀ … ಕ್ಲೈವಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಕಸಲೊಯ್ ದುಬಾವ್ ಉದೆನಾಶೆಂ ಜಾಗ್ರುತ್ ಘೆಲಾಗ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾವಿಶಿಂ ಆಪುಣ್ಯೀ ‌ಬೋವ್ ಖುಶ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಟನ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆಂ.

ತ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ತಯಾರೆಚ್ಯಾ ಮಾಂಡಾವಳೆರ್ ಕ್ಲೈವಾಕ್ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಸಾಂಗಾತ್ ತೆಂ ದೀಲಾಗ್ಲೆಂ. ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾ…

ಹಿ ಆಪ್ಲಿ ಅಕ್ಲಾಸಾಚಿಂ ಖಬಾರ್ ಮೊಬಾಯ್ಲಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಕ್ ತುರ್ತಾನ್ ಪಾವಿತ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಆಯಿನ್ನ್ ವೆಳಾ ಥಾವ್ನ್, ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚಿ ಮತ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ದುಬಾಯ್ ಪ್ರವಾಸಾಕ್ ಆಡಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಚೆರ್ ಖೆಳುಂಕ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲಿ.

ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚೆಂ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್, ವೀಸಾ…ಅಸಲ್ಯೊ ಸಗ್ಳ್ಯೊ ಗಜಾಲ್ಯೊ ಕ್ಲೈವಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ತುರ್ತೆನ್ ಚಲಾತ್ತ್ ಆಸ್ತಾನಾಂ…ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಹ್ಯಾವಿಶಿಚಿ ಹರ್ಯೆಕ್ ಮಾಹೆತ್, ಗುಪಿತ್ ಥರಾನ್ ತೆಂ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಕ್ ದೀವ್‌ಚ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ‌.

ನೀಜ್ ತರ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್, ರಿಶಭಾಚ್ಯಾ ತುರ್ತ್ ಸೊದ್ನೆಂ ಕಾರ್ಯಾರ್ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸ್ತಾಂಚ್…ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಅಚಾನಕ್ ಖಬ್ರೆ ವರ್ವಿಂ ತಾಕಾ ‘ದೋನ್ ದೊಣಿಯೆರ್ ಪಾಂಯ್ ದವರಿನಾಸ್ತಾಂ ಉಪಾವ್ ನಾಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪರಿಗತ್ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಬಿ ಜಾಲ್ಲಿ!.

ಏಕ್… ಆಪ್ಣೆಂ ರಿಶಭಾಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ವಿಸರ್ಲ್ಲಿ‌ ತಿ…ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಮಿಲನಾ ಖಾತಿರ್ ವಾವ್ರುನ್ ಆಸ್ಚಿ ಗಜಾಲ್, ರಿಶಭಾಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾಕ್…ರಿಶಭಾಕ್ ಭೆಟ್ಚಿ ತುರ್ತೆಚಿಂ ಸೊದ್ನಾಂ.

ದುಸ್ರೆಂ…ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್ ದುಬಾಯ್ ವ್ಹರ್ಚಾಕ್…ಕ್ಲೈವ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತುರ್ತೆಚ್ಯಾ ಮಾಂಡಾವಳೆರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾಚೊ ಗುಪಿತ್ ಹಾತ್, ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಆಫಿಸಾಂನಿಂ ವಾಪಾರ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಮುಖಾಂತರ್… ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್ ದುಬಾಯ್ಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್ಚ್ಯಾಕ್ ತುರ್ತೆನ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಡ್ತಾರಾಂ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕ್ಲೈವ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರೇತನಾಕ್ ಭಂಗ್ ಕರ್ಚೆಂ!

ಆನಿ ನಿಮಾಣೆಂ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಸುಫಳ್ ಜಾಲೊ.

ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಫಲಾಣ್ಯಾ ವೆಳಾ ಭಿತರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾನ್…ಕ್ಲೈವ್ ಅಸಹಾಯೆಕ್ ಜಾಲೊ.

ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾ…ರೆಸ್ಪೆರಾ ವೆಳಾಚೆಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ದುಬಾವಿ ಉತ್ರಾಂವಿಶಿಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಸಂಗಿ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಮನಾನ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಾಂತೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್… ಮತಿಂ ಅದುರೆಂ ಅಸ್ತಾಂಚ್ಚ್…

ತೊ ಕ್ಲೋಡಿಯಾವಿಣೆಂ…ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚೆರ್ ಆಸ್ಚೊ ದುಬಾವ್ ಘೆವ್ನ್ಚ್ಚ್‌… ದುಬಾಯ್ಕ್ ಉಬ್ಲೊ!

ಆನಿ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್…ಯೆದೊಳ್ಚ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಟನಾ ಬಾಂದ್ಪಾಸಾಕ್ ವಿರಾಮ್ ಘಾಲ್ಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್ಲೊ.

ಹ್ಯಾಪರಿಗತೆರ್…

ಕ್ಲೈವಾ ಸಂಗಿಚ್ಯಾ ಲಗ್ನಾ ಸಂಭಂದೆಚ್ಯಾ ಮತಿ ತಶೆಂ ಕುಡಿ ಸಂಭಂಧಿತ್ ಎಕ್ವೊಟಾ ಗಜಾಲೆ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳ್ಲ್ಯಾ‌ವರ್ವಿಂ, ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಬಂಗ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ … ಆಪುಣ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ಚ್ಯಾ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರಾ ಖಾತಿರ್ ಸಂತೊಸಾಂತ್ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾ ರಿಶಭಾ ಸಂಗಿ ಆಪ್ಣೆಂ ಏಕ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚ್ಯಾ ಯೋಜನೆವಿಶಿಂ ತೆಂ ಆತುರಾಯೆಂತ್ ಬುಡ್ಲೆಂ.

ಆನಿ ಕ್ಲೈವ್ ಪರತ್ ಹ್ಯಾ ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಪಾಂಯ್ ದವರ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ರಿಶಭ್ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಪುನರ್ ಮಿಲನ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಪರಿಗತ್ ಉದೆತೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭರ್ವೊಶ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಖೂಭ್ ಸುಡ್ಸುಡಾಯೆರ್ ಭರ್ಲೆಂ.

ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಸುಡ್ಸುಡಾಯೆರ್ ಕ್ಲೈವಾಚ್ಯಾ ಗಯ್ರ್‌ಹಾಜ್ರೆಂತ್ ತೆಂ ರಿಶಭಾಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕೊಂಚ್ಯಾಕ್ ಉತ್ಸುಕ್ ಜಾಲೆಂ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಘಡಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ರಿಶಬ್ ತಾಚೆಂ ಕಾಳ್ಜಾ ದಾರ್ ಬಡಯ್ತ್ ಆಸ್ತಾಂ … ತೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಸಂಪರ್ಕಾಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲಿಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಪೂಣ್ ನಾಂ. ಪರತ್ ಪರತ್ ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆಂ. ನಾಂ!.ಹರ್ಯೆಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ‘ಸ್ವಿಛ್ ಆಫ್.’!!

ಅಸಲ್ಯಾ ದಬಾವೆಚ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಖಿಣಾನ್ ತಾಚಿಂ ನಾಜೂಕ್ ಬೊಟಾಂ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ನಂಬ್ರಾಂಚೆರ್ ಧಾವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಆಪ್ಲೆಂ ಯೋಜನ್ ಯಶಸ್ವೀ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ರಿಶಭಾಲಾಗಿಂ ತಾಣೆಂ ಕಸಲೊಚ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ದವರುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತಾಕಿತ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾನ್ ದಿಲ್ಲಿ ತರೀ…

ಆತಾಂ ಕ್ಲೈವಾಚ್ಯಾ ಗಯ್ರ್ಹಾಜ್ರೆವರ್ವಿಂ ಆಪ್ಲೆಂ ರಿಶಭಾ ಸಂಗಿಚ್ಯಾ ಸಂಪರ್ಕ್ ಅತ್ರೆಗಾವಿಶಿಂ, ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಸಮ್ಜಾತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆಶಾವಾದೆರ್, ತೆಂ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಕ್ ಕೋಲ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ನೀಜ್ ತರ್ ಹ್ಯಾವೆಳಾ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಆನಿಕೀ…‘ರಿಶಭ್ ಖಂಯ್…ಕಿತೆಂ ಕರುನ್ ಆಸಾ?!.’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸೊದ್ನೆ ಧೆಧೆಸ್ಪರಾರ್ ವೆಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ‌.  ಹ್ಯಾವೆಳಾ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಕೋಲಾಕ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರುನ್…

“ಹಲೊ…ಕ್ಲೋಡಿಯಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ.

“ಸರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರಿಶಭಾಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಲಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್.” ಮಾತ್ಸೆಂ ನರ್ಗುನ್ ಶೀದಾ ವಿಶಯಾಕ್‌ಚ್ಚ್ ದೆಂವ್ಲೆಂ ತೆಂ.

“ಕಿತ್ಯಾ…ಕಸಲ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್?”. ರಿಶಭ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂಪರ್ಕಾಕ್ ಮೆಳಾನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಿರಾರಾಯೆರ್ ಆಸ್ಲೊಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾನ್ ಗಂಬೀರ್ ತಾಳೊ ಕಾಡ್ಲೊ.

“ಸರ್…ಹರ್ಯೆಕ್ ಘಡಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ರಿಶಭಾಚೊ ತಾಳೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ ದಾರಾಕ್ ಬಡವ್ನ್‌ಚ್  ಆಸಾ. ಆನಿ ಕ್ಲೈವಾಚ್ಯಾ ಗಯ್ರ್ಹಾಜ್ರೆರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ರಿಶಭಾಚೊ ಮೊಗಾ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಅತ್ರೆಗುನ್ ಆಸಾ.”

“ಒಕೆ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ…ತೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಂಪರ್ಕಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾನಾಂ…ತವಳ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ…”

“ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್?!…ತೊ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಪರ್ಕಾ ಭಾಯ್ರ್ ಪಾವ್ಲಾ?!”…ದುಬಾವೆ ಆಕಾಂತಾನ್ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಉದ್ಗಾರ್ಲೆಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ.

ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಜಾಗೊ ಜಾಲೊ. ಆನಿಂ ಎಕಾಎಕಿ ಧೆಧೆಸ್ಪರ್ ಮೆಟಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್, ರಿಶಭಾವಿಶಿಂ ದುಬಾವ್ ಯೇನಾಶೆಂ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ…

“ತುಂ ವಿಶಯ್ ಸಮ್ಜುಂಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಘಡ್ಭಢ್ ಕರ್ನ್ ಕರ್ತಾಯ್. ತುಕಾ ಹಾಂವೆ…”

“ನಾಂ ಸರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಉಚಾಂಬಳಿ ಕ್ರೋಧಾವಿಶಿಂ…ಪಾಟಿಂ ಮುಕಾರ್ ಪಳೆನಾಸ್ತಾಂ ತಾಣೆಂ ಅಚಾನಕ್ ಆಧಾರ್ಚ್ಯಾ ಭಯಾನಕ್ ಕೃತ್ಯಾವಿಶಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೆಂ ದಿಸ್ತಾಂ”…ಪರತ್ ಮಧೆಂಚ್ಚ್ ಉಲಯ್ಲೆಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ.

‘ಆಪ್ಣಾಕ್ಯೀ‌ ತೆಂಚ್ಚ್ ಭೆಂ!’ ಮತಿಂತ್ ಉದೆಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಚಿಂತಾಪ್, ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಲಿಪವ್ನ್ ತಕ್ಶಣ್‌ಚ್ಚ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ…

“ತುಂ ಹ್ಯಾವಿಶಿಂ ಕಾಂಯ್ ವಿಚಲಿತ್ ಜಾಯ್ನಾಕಾ. ಅಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ ತುಂವೆ ಭರ್ವೊಸೊ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಸಾಂಡ್ಲೊಯ್ ತರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಯೋಜನಾಚೆರ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಏರ್ ಉದೆತೊಲೊ.”

“ನಾಂ ಸರ್…ಜರ್ ತಾಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಜಾಲೊ ತರ್…”

“ಒ.ಕೆ. ಕ್ಲೋಡಿಯಾ…ತಾಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಜಾಲ್ಲೊಚ್ಚ್ ಕೋಲ್ ಕರ್ತಾಂ…” ಇತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾನ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಸಂವಾದ್ ಕಾತರ್ಲೆಂ.

ಆನಿಂ ಆತಾಂ…ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಿಂ ಬೊಟಾಂ ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ಪರತ್ ರಿಶಭಾಕ್ ಸೊದುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ.

***

ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ರಿಶಬಾಚ್ಯಾ ಸೊದ್ನೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ…ತ್ಯಾ ಎಕಾ ದಿಸಾ…

ರಿಶಭ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ದಿಸಾಂನಿಂ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚ್ಯಾ ರೋಶ್ನಾಂ ರೆಸ್ಟೊರಾ ಭಂವಾರಿ ಬೊಂವೊನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಿ ಪಡ್ಲಿಂ. ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ದಿಸಾ…

ವಾಲ್ಟರ್ ಅಮ್ಸರಿಂ-ಅಮ್ಸರಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾಬಿನಾಕ್ ರಿಗ್ಲೊ. ತಾಚೊ ತೊ ಅಮ್ಸರ್ ಆನಿ ಆಕಾಂತೆಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಪಳೆತಾನಾಂಚ್ಚ್…ತೊ ಕಸಲ್ಯಾಗೀ ಆಕಾಂತೆ ಗಜಾಲೆವಿಶಿಂ ಧೆಧೆಸ್ಪರ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾನ್ ಘಡ್ಯೆನ್ ಪಾರ್ಕಿಲೆಂ!

ಆನಿ ವಾಲ್ಟರ್ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸ್ತಾಂ ಬಸ್ತಾಂ…ವಾಲ್ಟರಾಚ್ಯಾ ವೊಂಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಸ್ಳಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ತಾಣೆಂ ನಿರೀಕ್ಶಿತ್ ಕರಿನಾತ್ಲಿಲಿ ಗಜಾಲ್ ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಹಾಲಯ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.!

ಆನಿ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್…ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಧಿಗ್ಭ್ರಾಂತ್ ಜಾಲೊ!

ಮುಕಾರುನ್  ಆಸಾ  ►

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

38% feel love. And how do you feel?
12 :thumbsup: Thumbs up
15 :heart: Love
0 :joy: Joy
8 :heart_eyes: Awesome
4 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.