ಅನಿಲ್‌ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ: ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಶೆತಾಂತ್‌ ಅಪ್ರೂಪಾಚೊ ಸಾಧಕ್‌

ಕಾ ದೆಗೆನ್‌ ಕಠೀಣ್‌ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್.‌ ದಿಸ್ಪಡ್ತೊ ಗ್ರಾಸ್‌ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್‌ಚ್‌ ಪುರೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪರಿಗತ್.‌ ಅಸಲ್ಯಾ ಏಕ್‌ ಸಂದಿಗ್ಧ್‌ ಪರಿಗತೆಂತ್‌ ವಾಡೊನ್‌ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಶೆತಾಂತ್‌ ನಾಂವ್‌ ಕೆಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್‌ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಹೊಸ್ಪೆಟ್‌ ಮುಳಾಚೊ ಅನಿಲ್‌ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ. ತೆಂಯೀ ಕೊಣೀ ತರ್ಬೆತ್‌ದಾರ್‌ ನಾಸ್ತಾನಾ…

ತಾಣೆಂಚ್‌ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಫರ್ಮಾಣೆ ಘರಾಂತ್‌ ʻʻಶರ್ಟ್‌ ಘಾಲ್ಯಾರ್‌ ಚಡ್ಡಿ ನಾ, ಚಡ್ಡಿ ಘಾಲ್ಯಾರ್‌ ಶರ್ಟ್‌ ನಾʼʼ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪರಿಗತ್.‌ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್‌, ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್‌ ಆಸ್ತಾನಾಚ್‌ ಆವಯ್‌ ದೆವಾಧೀನ್‌ ಜಾಲಿ. ತಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಭಾವಾಂಚ್ಯಾಂ ಆಸ್ರ್ಯಾರ್‌ ವಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ಕಳೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಹೊ ಅನಿಲ್.

ಹಾಚ್ಯಾ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಸಾಧನಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲಿ ಕಾಣಿ ಸಮ್ಜಜೆ ತರ್‌ ದೋನ್‌ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂ ತಿತ್ಲೆಂ ಪಾಟಿಂ ವಚಾಜೆ.‌ ಧಾವಿ ಕ್ಲಾಸ್‌ ಸಂಪೊನ್‌ ಹೊ ತರ್ನಾಟೊ ಹೊಸ್ಪೆಟ್‌ ಸೊಡ್ನ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರಾಂತ್‌ ಎಕಾ ಹೊಟ್ಲಾಂತ್‌ ಕಾಮಾಕ್‌ ಭರ್ತಿ ಜಾಲೊ. ಬೆಂಗ್ಳುರ್‌ ಶ್ಹೆರ್‌ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಬರಿಂ ವಾಡೊಂಕ್‌ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹೊಟ್ಲಾಂತ್‌ ತಾಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾಕ್‌ ಫಕತ್‌ 150 ರುಪಯ್‌ ಸಾಂಬಾಳ್‌ ಮೆಳ್ತಾಲೊ. ಖಾಣ್‌ ಜೆವಾಣ್‌ ಸುಶೆಗತ್‌ ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್‌ ಮಹಿನ್ಯಾಚೊ ಸಾಂಬಾಳ್‌ ಖಂಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಕೀ ಪಾವಾನಾತ್ಲೊ.

ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್‌ ಚ್‌ ಅನಿಲಾನ್‌ ಬೊಂಬೊಯ್ಚಿ ವಾಟ್‌ ಧರ್ಲ್ಲಿ. ಥಂಯ್ಸರ್‌ಯೀ ಹೊಟ್ಲಾಂತ್‌ಚ್‌ ಕಾಮ್.‌ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಡಾವತ್‌ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್‌ ಜಿಮ್ಮಾಚಿ ಕ್ರೇಜ್‌ ಆಸ್‌ ಲ್ಲ್ಯಾನ್‌ ಅನಿಲ್ಯೀ ಜಿಮ್ಮಾಕ್‌ ಸೆರ್ವಾಲೊ. ʻʻತುಜೆಂ ಫಿಸಿಕ್‌ ಬರೆಂ ಆಸಾ. ಜಾತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂಕ್‌ ವಚ್‌ʼʼ ಮ್ಹಣೊನ್‌ ಕೊಣೆಂಗೀ ಹಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್‌ ಹೊ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂಕ್‌ಯೀ ಗೆಲೊ. ಪುಣ್‌ ಖಾಲಿ ಹಾತಾನ್ ಚ್‌ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊ. ಸುಮಾರ್‌ ಸ-ಸಾತ್‌ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಶೆಂಚ್‌ ಘಡ್ಲೆಂ. ಬಾಡಿಬಿಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂಕ್‌ ವೆಚೆಂ ಆನಿ ಇನಾಮ್‌ ಜಿಕಿನಾಸ್ತಾನಾ ಖಾಲಿ ಹಾತಾಂತ್‌ಚ್‌ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಹಾಕಾ ಸವಯೆಚೆಂ ಜಾಲೆಂ.

ಅಕೇರಿಕ್‌ ಅನಿಲಾಚೆಂ ನಶಿಬ್‌ ಉಗಡ್ಲೆಂ. ಆಟ್ವ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್‌ ಅನಿಲಾಕ್‌ ತಿಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್‌ ಫಾವೊ ಜಾಲೆಂ. ತಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ ಅನಿಲಾನ್‌ ಪಾಟಿಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್‌ ನಾ. ತಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ ಥಾಣೆ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್‌ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್‌ ಪರತ್‌ ಹಾಣೆ ತಿಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್‌ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೆಂ. 2000 ಇಸ್ವೆಂತ್‌ ತ್ಯಾ ಸುತ್ತುರಾಂತ್‌ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚಡಾವತ್‌ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಅನಿಲಾನ್‌ ಇನಾಮಾಂ ಜಿಕ್ಲಿಂ. ಪಾಂಚ್‌ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ ʻಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕುಮಾರ್‌ʼ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲಿ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್‌ ಭೋವ್‌ ಮಹತ್ವಾಚಿ ಘಡಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಅನಿಲ್.‌

ಅನಿಲಾಚೆಂ ಸಾಧನ್‌ ಆಯ್ಕೊನ್‌ ಮುಂಬಯಿಚೆಂ ಫಾಮಾದ್‌ ಕನ್ನಡ ದಿಸಾಳೆಂ ʻಕರ್ನಾಟಕ ಮಲ್ಲʼಚೊ ಪತ್ರಾಕಾರ್‌ ಹಾಕಾ ಸೊಧುನ್‌ ಹಾಚ್ಯಾ ರೂಮಾಕ್‌ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ. ಆನಿ ಹಾಚ್ಯಾ ಸಾಧನಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್‌ ಸವಿಸ್ತಾರ್‌ ವರ್ದಿ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ತಾಣೆ. ʻʻಏಕ್‌ ಪತ್ರಾಕಾರ್‌ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ ಸೊಧುನ್‌ ಯೇವ್ನ್‌ ಮ್ಹಜೆ ವಿಶಿಂ ಆಸಲಿ ಏಕ್‌ ವರ್ದಿ ಬರಯ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಣೊನ್‌ ಹಾಂವೆಂ ಸಪ್ಣಾಂತ್ ಯೀ ಚಿಂತುಂಕ್‌ ನಾʼʼ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಹೊ ಸಾಧಕ್.‌

ತಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾಚ್ಯಾ ಮಜತೆನ್‌ ಹೊ ದುಬೈ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ. ಥಂಯ್ಸರ್‌ ಯೀ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಭಾಗ್‌ ಘೆಂವ್ಚೆ ಹಾಣೆ ರಾವೊಂವ್ಕ್‌ ನಾ. ರೆಂವೆಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್‌ ಚಲ್‌ ಲ್ಲ್ಯಾ ʻಗಲ್ಫ್‌ ಇಂಟರ್‌ ನ್ಯಾಷನಲ್‌ʼ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್‌ ಹಾಣೆ ಚವ್ತೆಂ ಸ್ಥಾನ್‌ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೆಂ.

ಸುಮಾರ್‌ ಪಾಂಚ್‌ ವರ್ಸಾಂ ಥಂಯ್ಸರ್‌ ಜಿಮ್‌ ತರ್ಬೆತ್‌ ದಾರ್‌ ಜಾವ್ನ್‌ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ 2011 ಇಸ್ವೆಂತ್‌ ಕಾಜಾರಿ ಜಿವಿತಾಕ್‌ ಪಯ್ಣ್‌ ಸುರು ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅನಿಲಾನ್‌ ಇಸ್ರೇಲಾ ತೆವ್ಶಿನ್‌ ದೀಷ್ಟ್‌ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ. ಇಸ್ರೇಲಾಂತ್‌ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಭಾಗ್‌ ಘೆಂವ್ಕ್‌ ಚಡ್‌ ಅವ್ಕಾಸ್‌ ಮೆಳೊಂಕ್‌ ನಾಂತ್‌ ತರೀ ಸಬಾರ್‌ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂನಿ ಹಾಣೆ ಭಾಗ್‌ ಘೆತ್ಲ್ಯಾತ್.‌

 2017 ಇಸ್ವೆಂತ್‌ ಪರತ್‌ ಮಾಂಯ್ಗಾಂವಾಕ್‌ ಪಾಂಯ್‌ ತೆಂಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ ಅನಿಲಾನ್‌ ಶುರು ಕೆಲೆಂ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್‌ಚ್‌ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್‌ ಮಟ್ಟಾರ್‌ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಪದಕ್‌ ಅನಿಲಾನ್‌ ಜಿಕ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್‌ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್‌ ಮಟ್ಟಾರ್‌ ಚವ್ತೆಂ ಸ್ಥಾನ್‌ ಹಾಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಲೆಂ. ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ 2018 ಇಸ್ವೆಂತ್‌ ʻಆರ್ಮ್‌ ರೆಸ್ಲಿಂಗ್‌ʼ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್‌ಯೀ ಭಾಗ್‌ ಘೆವ್ನ್‌ ರಾಜ್ಯ್‌ ಮಟ್ಟಾರ್‌ ದುಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್‌ ಹಾಣೆ ಜಿಕ್ ಲ್ಲೆಂ. ಕೋವಿಡ್‌ – 19 ಲಾಕ್‌ ಡೌನ್‌ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾನ್‌ ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಭಾಗ್‌ ಘೆಂವ್ಕ್‌ ಜಾಂವ್ಕ್‌ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಅನಿಲ್.‌ ತರೀ ತೊ ವೊಗೆಚ್‌ ಬಸೊಂಕ್‌ ನಾ. ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆಂತ್‌ ಕರ್ಗೊನ್ ಕಳಿತ್‌ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಣೆ ಗರ್ಜೆವೊಂತಾಂಕ್‌ ಜಾತ್‌ – ಕಾತ್‌ ಪಳೆನಾಸ್ತಾನಾ‌ ಕೋವಿಡ್‌ ಕಿಟ್‌ ವಾಂಟ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್‌ ಅನಿಲಾನ್‌ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಗರ್ಜೆಕ್‌ ಪಾಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್‌ ಕೆಲಾಂ.

ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್‌ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ವೆವ್ಹಾರ್‌ ಶೆತಾಂತ್‌ಯೀ ಹಾಣೆ ಭರ್ಪೂರ್‌ ಸಾಧನ್‌ ಕೆಲಾಂ. ರಿಯಲ್‌ ಎಸ್ಟೇಟ್‌, ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್‌, ಇವೆಂಟ್ಸ್‌, ಕೇಟರಿಂಗ್‌, ಸಲೂನ್‌, ಬೌನ್ಸರ್ಸ್‌ – ಅಶೆಂ ಸಬಾರ್‌ ಶೆತಾಂನಿ ಹೊ ಮೆತೆರ್‌ ಜಾಲಾ.

ಸಾಂಗಾತಾ ಅಪ್ರೂಪ್‌ಶೆಂ ಪಿಂತುರಾಂನಿಯೀ ಹೊ ಮೆತೆರ್‌ ಜಾತಾ. ಆಸಕ್ತೆಚಿ ವಿಶಯ್‌ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್‌, ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್‌ ಕಾಮ್‌ ಕರ್ನ್‌ ಆಸ್ತಾನಾಚ್‌ ಹಾಣೆ ಥಂಯ್ಚಾ ಆದರ್ಶ್‌ ಫಿಲ್ಮ್‌ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಾಂತ್‌ ತರ್ಬೆತಿ ಘೆತ್ಲ್ಲಿ. ರಮೇಶ್‌ ಅರವಿಂದ್‌ ಹಾಚ್ಯಾ ʻಬಿಸಿ ಬಿಸಿʼ ಪಿಂತುರಾಂತ್‌ ಭಟ್‌ ಜಾವ್ನ್‌, ದರ್ಶನ್‌ ಸವೆಂ ಕಾಲೇಜಿಂತ್‌ ಪೋಷಕ್‌ ಖಳ್‌ ನಾಯಕ್ ಜಾವ್ನ್‌,‌ ಪರತ್ ಯೋಗೇಶ್ವರ್‌ ಹಾಣೆ ನಟನ್‌ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ʻಮಣಿʼ ಪಿಂತುರಾಂತ್‌ ಪೋಷಕ್‌ ಖಳ್‌ ನಾಯಕ್‌ ಜಾವ್ನ್‌ – ಆಶೆಂ ತೆದಾಳಾಚ್‌ 6-7 ಕನ್ನಡ ಪಿಂತುರಾಂನಿ ತಾಣೆ ನಟನ್‌ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್‌ ಪಾಟಿಂಬೊ ನಾಸ್ತಾನಾ ಅನಿಲಾಕ್‌ ಫಿಲ್ಮಿ ಸಂಸರಾಂತ್‌ ಚಡ್‌ ಮುಕಾರ್‌ ವಚೊಂಕ್‌ ಜಾಂವ್ಕ್‌ ನಾ.

ತರೀ, ಇಸ್ರೇಲಾಥಾವ್ನ್‌ ಗಾಂವಾಕ್‌ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ ʻದಗಲ್ಬಾಜಿಲುʼ ತುಳು ಪಿಂತುರಾಂತ್‌ ಪರತ್‌ ಮಾರಾಮಾರೆಚ್ಯಾ ದೃಶ್ಯಾಂತ್‌ ಅನಿಲಾನ್‌ ನಟನ್‌ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಶೆತಾಂತ್‌ ಅಪ್ರೂಪಾಚೆಂ ಸಾಧನ್‌ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅನಿಲಾಕ್‌ ಆತಾಂ ಚಾಳೀಸ್‌ ಆನಿ ಸ ವರ್ಸಾಂ ಚಲ್ತಾತ್.‌ ಪುಣ್‌ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್‌ ತರ್ನಾಟೊ ದಿಸ್ತಾ ಹೊ ಮಾನೆಸ್ತ್.‌ ನಿರಂತರ್‌ ವರ್ಕೌಟ್‌ ಕೆಲ್ಯಾರ್‌ ಆನಿ ಸೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾಣಾ-ಜೆವ್ಣಾ ವಯ್ರ್‌ ನಿಯಂತ್ರಣ್‌ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‌ ಕೊಣೆಂಯೀ ʻತರ್ನಾಟೊʼ ಜಾವ್ಯೆತ್‌ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಅನಿಲ್.‌

ʻʻಆಮಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್‌ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ದುಕ್ರಾಮಾಸ್‌ ಜಾಯ್ಜೆಚ್.‌ ದುಕ್ರಾಮಾಸಾಂತ್‌ ಚರಬ್‌ ಚಡ್‌ ಆಸಾ. ಪುಣ್‌ ಲೆಕಾರ್‌ ಖೆಲ್ಯಾರ್‌, ಸಿಗ್ರೆಟ್‌ – ಸೊರೊ ಪಯ್ಸ್‌ ಕೆಲ್ಯಾರ್‌ ಆನಿ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ತರೀ ಜಾಗಿಂಗ್‌ ಯಾ ಚಲ್ಲ್ಯಾರ್‌ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮಿ ಫಿಟ್‌ ದವರ್ಯೆತಾ” ಮ್ಹಣ್ತಾ ಅನಿಲ್.‌

ಜಾತಾ ತರ್‌ ದಿಸಾಕ್‌ ಅರ್ಧೊ ಗಂಟೊ ಜಿಮ್ಮಾಕ್‌ ಗೆಲ್ಯಾರ್‌ ಬರೆಂ. ನಾ ತರ್‌ ಅರ್ಧೊ ಗಂಟೊ ತರೀ ಚಲಜೆಚ್.‌ ಜಿವಾಚ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಹಿಸ್ಸ್ಯಾರ್‌ ವಜನ್‌ ಚಡ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್‌ ಗಾಂಟಿ ದೂಕ್‌ ಸುರು ಜಾತಾತ್.‌ ತಾಚೆ ಪಯ್ಲೆಂಚ್‌ ಘಾಮ್‌ ಜಿರೊವ್ನ್‌ ವಜನ್‌ ಉಣೆ ಕರ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ಮ್ಣಣ್ತಾ ಹೊ ಸಾಧಕ್.‌

ಅನಿಲಾಚೆ ಫರ್ಮಾಣೆ ಗಿಮೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ವಜನ್‌ ಉಣೆ ಕರುಂಕ್‌ ಸುಲಭ್.‌ ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್‌ ಗಿಮೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಭುಕ್‌ ಉಣಿ ಆನಿ ಪಾವ್ಸಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಭುಕ್‌ ಚಡ್.‌ ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್‌ ಗಿಮೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆಂ ವಜನ್‌ ಉಣೆ ಕರುಂಕ್‌ ಪ್ರೇತನ್‌ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್‌ ಹೊ ಉಲೊ ದಿತಾ. ʻʻಭಲಾಯ್ಕಿ ಭೋವ್‌ ಗರ್ಜೆಚಿ. ಕಿತ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ಭಲಾಯ್ಕಿ ನಾ ತರ್‌ ಮತಿಕ್‌ ಸಮಾಧಾನ್‌ ಆಸಾನಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್‌ ಚ್‌ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಭಿಗ್ದೊಂಕ್‌ ಸೊಡುಂಕ್‌ ನಜೊʼʼ ಮ್ಹಣೊನ್‌ ಉಲೊ ದಿತಾ ಹೊ.

63% feel thumbs up. And how do you feel?
192 :thumbsup: Thumbs up
58 :heart: Love
4 :joy: Joy
25 :heart_eyes: Awesome
25 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

4 comments

  1. Kiran Nirkan

    You are inspiration to all youngsters Mr. Anil. Congratulations to all your achievements.

  2. Alphonse Mendonsa

    Thanks for reporting on Body Building Achievements by Anil Mendonsa.. As says goes ” If there’s a will, there’s a way”. His determination, dedication and constant workouts for maintaining his body earned him laurels at national level. I’m sure he will compete in international events n will definitely come out with flying colours..

    Wishing him all the best

  3. Very nice, thank you for reporting. Konkani community should create a forum for such hidden gems, host them in different parishes, so they are recognized and youth have access to them and their knowledge.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !