ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ‘ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಿ’ ದಿಲ್ಲೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್

ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ಸಾತ್ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಜುಲೈ ಚ್ಯಾರ್ ತಾರ್ಕೆರ್ ಹಾಂವ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಶಾಂತಿ ಕಿರಣ್ ಬಜ್ಜೊಡಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಕೇಂದ್ರಾಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಮೊಂತೇರೊ ಹಾಂಕಾಂ ತವಳ್ಚೊ ಆಮ್ಚೊ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಲಿಯೋ ಡಿಸೋಜ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಫಾರಸೆಖಾಲ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲೊ. ಆವ್ಕಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗರ್ಜೆಕ್ ಮೆಳ್ಳೊಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿನಾಂ. ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಕೇಂದ್ರಾಚ್ಯಾ ವಸ್ತೆ ಘರಾಂತ್ ರಾವೊನ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಡ್ಯಾಳಾಂತ್ ಶಿಕಾಪ್ ಮುಂದರ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹೊಸ್ಟೆಲಾಂತ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಮ್ಮಿ ಸಾಂಗಾತಾ ತಾಂಕಾಂ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊಂ.

FVK001

ಫುಲ್ ಧವೆ ಕೇಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೇಮಾಚೊ ಕನ್ನಡಕ, ಮೊಟೊಚ್ಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ತಶೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ ವಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಪೋಟ್, ಆನಿ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂನಿಂ ರಿಟೈರ್ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಛಾರೊ ಆನಿ ತಾಕಾ ಸಾರ್ಕೊ ಜಾವ್ನ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಕೇಂದ್ರಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕಾಚೊ ಹುದ್ದೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಪರ್ಮಾಣೆಂ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಮಾಗಿರ್ ರಿಟೈರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಹೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗಂಭೀರ್ ಆನಿ ಮಾತಾರೊ ಸಯ್ತ್. ಹೊ ಸಯ್ತ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ರಿಟೈರ್ ಜಾತಾ ಕೊಣ್ಣಾ ಆಶೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

ಮ್ಹಜಿ ಪಯ್ಲಿ ವ್ಹಳಕ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಸಲೆಂಚ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಳಿತ್ ನಾಂ, ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ದಾಟೊ ಮೊಟೊ ಆನಿ ಸಾವ್ಳೊ ರಂಗ್, ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಚಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಜೆಲ್ ಘಾಲ್ಲೆ ಕೇಸ್ ತರೀ ಶಾಂತಿ ಕಿರಣಾಚ್ಯಾ ಹಾಸ್ಟೆಲಾಂತ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕೇವಲ್ ಬಾಪ್ ಆಂಡ್ರ್ಯೂಚ್ಯಾ ಶಿಫಾರಸೆಖಾಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಂ.

ಹಿ ಮ್ಹಜಿ ಕಾಣಿ ಕಶಿ ಹಾಂವ್ ಬಾ| ವಿನ್ಸಿ ಹಾಂಕಾಂ ಭೆಟ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾವಿಶಿಂ. ತಾಂಚೆ ವಿಶಿಂ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಆಜ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ಸಾತಾಚ್ಯಾ ಲೆಕಾರ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾನಿಂ ರಿಟೈರ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಬಾಪ್ ವಿನ್ಸಿ ಆಜ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಯಾಜಾಕೀ ದೀಕ್ಷೆಚ್ಯಾ ಚಾಳಿಸಾವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾತ್. ಮಾತ್ ನಯ್ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ತೆ ಎಪಿಸ್ಕೊಪಲ್ ಸಿಟಿ ವಾರಾಡ್ಯಾಚೊ ವಿಗಾರ್‌ವಾರ್! ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚಾಳಿಸ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಯಾಜಾಕೀ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್, ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚೆ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾವ್ನ್, ವಿವಿಧ್ ಮಿಶನರಿ ವಾವ್ರಾಂಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಜಾವ್ನ್, ಫಿರ್ಗಜ್ ಸಂಘಾಂಚೊ ಆತ್ಮಿಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾವ್ನ್, ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ವಿವಿಧ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆನಿ ಹುದ್ದೆ ಸೊಭವ್ನ್ ತಾಣಿ ಕೆಲ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಮೊಟೊ . ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಯೋಗ್ಯ್ ನಂಯ್. ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿಂವಿಶಿಂ ಹೆರಾಂಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾಕೀ ತಾಂಚೆ ವಿಶಿಂ ಶಾಂತಿ ಕಿರಣ್ ಬಜ್ಜೋಡಿಂತ್ ಸಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಚ್ಯಾರ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಪಣಾಂತ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಚಾಲಿನ್ ಹಾವೆಂ ಶಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಲಿಸಾಂವಾಂವಿಶಿಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾಂ.

FK001

ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ / ಹೊಸ್ಟೆಲಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ತಾನಾ…   

ಹೊಸ್ಟೆಲಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ದಿಸಾಕ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪುಣೀ ಭೊಂವ್ಡಿ ಮಾರುಂಕ್ ಆಸ್ತಾಲಿ. ಸವ್ಕಾಸ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ನ್, ವಾಟೆರ್ ಯೆತಾನಾ ಮೆಳ್ಳೆಲ್ಯಾಂ ಕಡೆ ಉಲವ್ನ್, ತೊಟಾಂತ್ಲೆ ಮಾಡ್ ಮಾಡಿ ಆಶೆಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ನದರ್ ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ತೆ ಯೆತಾನಾ ಆಬ್ ಚಲೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ ಆನಿ ಆಮಿ “ಅಜ್ಜೆರ್ ಬತ್ತೆರ್” (ಆಬ್ ಆಯ್ಲೊ) ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಟಡಿ ವೆಳಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಭೊಂವ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್, ವರಾಂಡಾರ್ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಗ್ವಣಿ ದಿತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಚ್ಯಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಂಕಾಂ ಆಯ್ಕನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ಆನಿ ಆಬ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್, ಅಜ್ಜೆರ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಕಳಿತ್‌ಚ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಭೊಗಾಪ್. ಪುಣ್ ಕೆದ್ನಾಂ ಹಾಸ್ಟೆಲಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಚಿ ಭೆಟ್ ಜಾಲಿಗೀ … ತೆದಾಳಾಚ್ ಕಳ್ಳೆಂಗೀ ಆಮಿ ತಾಂಕಾಂ ಅಜ್ಜೆರ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಂವ್ಚೆಂ ಚ್ಯಾರ್ ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್‌ಚ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂಚ್ ತಾಣಿಂ ವಿಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ನಾಂ.

ಶಾಂತಿ ಕಿರಣ್ ನಾಂವಾಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಶಾಂತಿಚೊ ಜಾಗೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿನಾಂ. ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ನಂತೂರ್ ಸರ್ಕಲಾಂತ್ ಟ್ರಾಫಿಕಾಚ್ಯಾ ಖೆಟಿಂತ್, ವಾಹನಾಂಚ್ಯಾ ಹೊರ್ನಾಂ ಕಾನಾಂತ್ ರಗಾತ್ ಫುಟಯ್ತಾತ್ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಶಾಂತಿ ಕಿರಣಾಚ್ಯಾ ಗೇಟಿ ಭಿತರ್ ರಿಗ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆ ಭೊಗ್ಚೆಂ ಶಾಂತ್ ಆನಿ ಮೌನ್ ಜಾಗೊ ಮನ್ ಥಂಡ್ ಕರ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ ಫಳ್ ವಸ್ತುಂಚ್ಯಾ ರುಕಾಂಚೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಲೇಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ರುಕಾನಿಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಫಳಾಂವಿಶಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಮಾಹೆತ್ ಆಸ್ತಾಲಿ. ಆಮಿ ಪೊಕ್ರಿ ಚೆಡೆ ತರ್ನೆ ಆಂಬೆ ಝಡವ್ನ್ ಖೆಲ್ಯಾರ್, ಅನಿಕೀ ಝೂನ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಪೊಣೊಸ್ ಕಾಡ್ನ್ ಪಿಕೊಂಕ್ ದವರ್ಲ್ಯಾರ್, ” ತುಮ್ಕಾಂ ಕಸಲೊ ಹೊರ್ಬೊಸ್ ರೇ, ತಾಂಕಾಂ ಪಿಕೊಂಕ್ ಪುಣೀ ಸೊಡಾ ಮಾಗಿರ್ ಖಾಯಾ” ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ. ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಖಾಲಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ರಾಂದ್ವಯೆಚೆಂ ತೋಟ್, ಕೆಂಳ್ಬೆ, ಶಾಂತಿ ಕಿರಣಾಕ್ ಮುಕುಟ್ ತಶೆಂ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪಾರ್ಕ್, ಹಾಸ್ಟೆಲಾಚ್ಯಾ ದೆಗೆಂನಿ ಫುಲಾಂಚೆಂ ಗಾರ್ಡನ್, ಫಾ| ವಿನ್ಸಿಚ್ಯಾ ಪ್ರಕೃತಿಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚಿ ಗೊವಾಯ್ ದಿತಾಲಿ.

ಏಕ್ ದೀಸ್ ಹೊಸ್ಟೆಲಾಚೆಂ ನಿಸ್ತೆಂ ಖಂಚ್ಯಾಕೀ ಕಾರಣಾಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ರುಚೊಂಕ್ ನಾಂ. ಆನಿ ಆಮಿ ಸಭಾರ್ ಚೆಡೆ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಹಾಸ್ಟೆಲಾಂತ್ ಜೆವಿನಾಸ್ತಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಹೊಟ್ಲಾಕ್ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್. ಕಶಿಗೀ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಖಬರ್ ಕಳ್ಳಿ. ಆಮ್ಕಾಂ ಆಪವ್ನ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ತುಮಿ ಹೊಟ್ಲಾಕ್ ವಚೊನ್ ಜೆವ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಆಕ್ಷೇಪ್ ನಾಂ. ಪುಣ್ ತುಮ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ರಾಂದ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಪಾಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾಡಾ ಮುಳಾಕ್ ಉಡಯ್ಜೆ ಪಡ್ಲಾಂ. ಏಕ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಯಾಂ. ತುಮ್ಕಾಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಹೊಸ್ಟೆಲಾಚ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬಿಲ್ಲಾಂತ್ಲೊ ತೀನ್ ದಿಸಾಂಚೊ ವಾಂಟೊ ದಿತಾಂ ಆನಿ ತುಮಿ ತೀನ್ ದೀಸ್ ಭಾಯ್ರ್ ಜೆವಾ. ಭಾಯ್ರ್ ಜೆವ್ತಾನಾ ಕಶೆಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾಗಿರ್ ಯೇವ್ನ್ ಸಾಂಗಾ ಮ್ಹಣೊನ್, ಎಕ್ಶೆಂ ಪಾಂಚ್ ರುಪಯ್ (ದಿಸಾಕ್ ಪಾಂತ್ತೀಸ್ ರುಪ್ಯಾಂ ಲೆಕಾನ್) ದಿಲೆಂ. ಆಶೆಂ ತೀನ್ ದೀಸ್ ಆಮಿ ಸಕಾಳಿಂಚೆಂ ಬ್ರೇಕ್ ಫಾಸ್ಟ್, ದನ್ಪರಾಂ ಜೆವಾಣ್, ಸಾಂಜೆಚಿ ಚಾ, ರಾತ್ಚೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕರುಂಕ್. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚಿ ಬ್ರೇಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಜಾಲಿ. ಪುಣ್ ಸಾಂಜ್ ಜಾತಾನಾ ಕಳ್ಳೆಂಗೀ ದಿಸಾಕ್ ಶೆಂಭರ್ ರುಪಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಭಾಯ್ರ್ ಜೆಂವ್ಚೆಂ ಕಶ್ಟಾಚೆಂ ಮ್ಹಣ್. ಕಶೆಯೀ ತೀನ್ ದೀಸ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚಿ ವೆಚಿಕ್ ಪುತಾಚಿ ಒಪಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗ್ಲಿ. ತೆ ಮ್ಹಣಾಲೆ ” ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಸುಧಾರ್ಸುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಶಿಕ್ಚೆಂ ಭೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಸಾರ್ಕೆಂ ಘಡೊಂಕ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಉರುಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ದಿಸಾಂಕ್ ದುರ್ಸೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್, ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಸುಧಾರ್ಸುನ್ ತಿ ಘಡಿ ಮುಕಾರ್ ಲೊಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಿವಿತ್ ಸುಲಭಾಯೆಚೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆ. ತಾಣಿಂ ಕೇವಲ್ ಜೆವ್ಣಾವಿಶಿಂ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತೆದಾಳಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತರೀ, ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸೊಡ್ನ್ ಕೆದ್ನಾಂ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಂವ್ ವಿಶೇಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ದುಬೈ ಪಾವ್ಲೊಂ ತೆದ್ನಾಂ ಸಮ್ಜಲೊಂಗೀ, ಹೊ ದೀಸ್ ವರ್ಸಾಂತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚೊ ನಂಯ್ ದಿಸಾಕ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪುಣೀ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್. ಸೊಧ್‌ದೊಡ್ ವಾ ಸುಧಾರ್ಸುಂಕ್ ವರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಶಿಕ್ಲಾಂ ಆನಿ ಶಿಕೊನ್‌ಚ್ಚ್ ಆಸಾಂ. ಪುಣ್ ಕೆದ್ನಾಂ ಘರಾಂತ್ ನಿಸ್ತೆಂ ಜಾಯ್ ತಸಲ್ಯಾ ರುಚಿಚೆಂ ಆಸಾನಾ, ವಿನ್ಸಿ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾತ್ ಖಂಡಿತ್ ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾ.

VMCVR

ಕಾಲೇಜ್ ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಕಸಲ್ಯಾಗೀ ಎಕಾ ಘಡಿತಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ದೇವ್, ದೆವಾಸ್ಪಣ್, ಇಗರ್ಜ್ ಹಾಚ್ಯಾವಯ್ರ್ ಕಾಂಠಾಳೊ ಯೇವ್ನ್, ದೇವ್‌ಚ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ತಸಲ್ಯಾ ಸ್ಥಿತಿಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆ ದೀಸ್ ತೆ. ಆಮ್ಕಾಂ ಹಾಸ್ಟೆಲಾಂತ್ ಸದಾಂ ಸಕಾಳಿಂ ಮೀಸ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ ಆನಿ ಚಡ್ತಾವ್ ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ವೆತಾಲೊಂ. ಪುಣ್ ಕೆದ್ನಾಂ ಆಸಲೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಮತಿಂತ್ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಹಾವೆಂ ಮಿಸಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಬಂದ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಮಿಸಾರ್ ಪಳೆಯಿನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಆಫಿಸಾಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ವಿಚಾರ್ ಕೆಲೊ. ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ತಾಂಚಿ ಜಾಪ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಹಾಂವ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ ಆನಿ ಹೆಂಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚೆಂ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪೋಂಯ್ಟ್ ಆಶೆಂ ಹಾಂವ್ ಆತಾಂಯ್ ಚಿಂತಾಂ. ತೆ ಮ್ಹಣಾಲೆ “ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಹೆಂ ಸಾಮಾನ್ಯ್. ದೇವ್ ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಸಹಜ್. ಕೆದಾಳಾ ಸಂಗ್ತಿ ಆಮಿ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಘಡಾನಾಂತ್ ವಾ ಆಮಿ ಚಡ್ ಆಂವ್ಡೆಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳನಾ ವಾ ಚಿಂತಿನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಘಡ್ತಾನಾ ದೇವ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ. ದೇವ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್‍ಚ್ಚ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆ ಸಭಾರ್ ಆಸಾತ್. ತರ್ ತಾಂಚ್ಯೊ ಆಶಾ ಕೋಣ್ ಪೂರ್ಣ್ ಕರ್ತಾ? ದೇವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಸಕತ್ ಜಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಭರ್ವಸೊ ದಿತಾ. ಪಾಟ್ಲಿ ಘಡಿ ಸೊಡ್ನ್ ಆತಾಚಿಂ ಘಡಿ ಮುಖಾರ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಘಡಿಯೆಚ್ಯಾ ತಯಾರಾಯೆನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಕರ್ತಾ. ಹಾಕಾ ದೇವ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್, ಭರ್ವಸೊ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ತಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಕ್ತೆಚ್ಯಾ ಸೊಧ್ನೆರ್ ಆಸಾಯ್ ತರ್ ದೇವ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆ ಆನಿ ಮುಕ್ಲಿ ವಾಟ್ ಶಾಂತ್‌ಪಣಿ ಸೊಧ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್. ದೆವಾಚೊ ಪೂತ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಆಪ್ಲೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಶುರು ಕರುಂಕ್ ಜೆಜುಚ್ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ರಾಕ್‌ಲ್ಲೊ. ತುವೆಂ ಏಕ್ ವರ್ಸ್ ರಾಕ್ಚೆಂ ಕಾಂಯ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ನಂಯ್.” ಮ್ಹಜಿ ಸಗ್ಳಿ ಮತ್ ಎಕಾ ಘಡಿಯೆಕ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ನವೊ ಭರ್ವಸೊ ಘೆವ್ನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಂ ಆನಿ ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಆಶೆಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾಕೀ ಬರ‍್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾಂ.

FK004

FK003

FK002

ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ …  ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ಹರ್ ಮೆಟಾಕ್ ಜಾಯ್   

ಹಾಂವ್ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ತಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಳವಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಸದಾಂ ಉಲಂವ್ಚಿ ವಾ ಮೆಸೇಜ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ತಸಲಿ ನಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಬರೊ ಫುಡಾರ್ ದಾಕಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ತಾಣಿಂ ಮೆಸೇಜ್ ಕರ್ನ್ ವಿಚಾರಿಲ್ಲೆಂ ಆಸಾಕೀ ” ಹ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಹೆಲ್ಪ್ ಕರಾ ರೇ, ತಾಕಾ ಆತಾಂ ಕಾಮಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ.” ಆಮಿಂಯ್ ಕೆದ್ನಾಂ ತರೀ ತಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ಫಾದರ್ ಕೊಣಾಕ್ ತರೀ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಾಂಗಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ತಾಣಿಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಆಸಾಕೀ “ಕೊಣಾಕೀ ಹೆಲ್ಪ್ ಕರುಂಕ್ ರಾಕಾನಾಕಾತ್. ಗರ್ಜೆಚೆ ಸುಮಾರ್ ಜಣ್ ಆಸಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಶೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಮುಕಾರ್ ಕರ್ನಾಕಾತ್.” ಆಶೆಂ ಕೊಣಾಕೀ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ರೆಕಮಂಡೇಶನಾಕ್ ರಾಕಾನಾಕಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಲೆಂ ಮತಿಂತ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆತಾ.

FVM10

ಬಾಪ್ ವಿನ್ಸಿ ಹಾಣಿಂ ಸಭಾರ್ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್, ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾವ್ನ್, ಯುವ ಸಂಘಟನಾಂಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿವಿಧ್ ಸ್ಥರಾರ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಆಶೆಂ ಪಾತ್ಯೆತಾಂಗೀ ತಾಚೆ ಸಂಗಿ ಸಳಾವಳ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಯ್ರ್ ಹಾವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಲಿಂ ಥೊಡಿಂ ಘಡಿತಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಚೆಂ ಸಾಸ್ವಾತೆದಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್. ಪುಣ್ ಕೆದ್ನಾಂ ಹಾಂವ್ ಎಕಾ ಯಾಜಕಾಕ್ ಮ್ಹಜಿ ದೇಕ್ ಮ್ಹಣ್ ದೆಕ್ತಾಂ ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ಬಾಪ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಹಾಂಚೊ ಅಭಿಮಾನಿ ಹಾಂವ್ ಜಾತಾಂ. ಆನಿ ಆಜ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಚಾಳೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಯಾಜಕೀ ದೀಕ್ಷೆಚ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಉಲ್ಲಾಸುಂಕ್ ಆನಿ ತಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ಭೆಸಾಂವ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ತಾಂ. ಉಲ್ಲಾಸ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಆನಿ ಭೆಸಾಂವ್ ದಿಯಾ ಫಾದರ್ ವಿನ್ಸಿಯಾಬ್…

ಕಿರಣ್, ನಿರ್ಕಾಣ್

ಚರ್ಚ್ ಎಟ್ಯಾಕಾ ವೆಳಾರ್ ಸಮುದಾಯಾಚೆಂ ಮುಕೆಲ್ಪಣ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ ಧಯ್ರಾದೀಕ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್

ಮಾದ್ಯಮಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ, ಆತಾಂ ಆಮ್ಚೊ ವಿಗಾರ್, ಮಾ| ಬಾ| ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಮೊಂತೇರೊ ಹಾಂಚ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಚ್ಯಾ, ಕಠೀಣ್ ಕಾಟ್ಕಾಯೆಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಸಮುದಾಯಾಚೆಂ ಮುಕೆಲ್ಪಣ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ತಾಂಕಿಚಿ ಆನಿ ಸಾಮರ್ಥೆಚಿ ಒಳಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ ಎಟ್ಯಾಕ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ – ಆಖ್ಖ್ಯಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಹಾರ್ – ಭಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ತಾಣಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ಥರಾನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೆಲಿ ರೀತ್ ಪಳೆವ್ನ್. ತವಳ್ ವಿನ್ಸಿ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ದಿಯೆಸಿಜಿಚ್ಯಾ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಕೇಂದ್ರಾಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವಿನ್ಸಿ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ಸಾಮರ್ಥೆಚೊ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಲೆಕಡೆ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ, ಚುನಾವಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್, ಚರ್ಚ್ ಎಟ್ಯಾಕ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿಚ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಯೋಜಿತ್ ಕೃತ್ಯೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚೆರ್ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡ್ತಾನಾ, ಆರ್ಸೊ ಪತ್ರಾರ್ ಆಮಿ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಬರಪ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ವಿನ್ಸಿ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ ಆನಿ ಆರ್ಸೊ ಸಂಪಾದಕ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ತಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ.

ವಿನ್ಸಿ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಸಂಯ್ಭಾನ್ ಕಸೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ – ಮ್ಹಜೆಂ ಮಣಿಯಾರ್ಪಣಾಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಹಾಂವೆ ಕೆಲಾಂ, ಕೋಣ್ ಉಡಾಸ್ ದವರುಂ ವಾ ನಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಪಡೊನ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾ – ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಕಾಲೆತಿಚೊ. ಪೂಣ್ ಸಮುದಾಯಾಚೆರ್ ಅನ್ವಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ತೀನ್ ದಿಸಾಂಚೊಂ, ತೀನ್ ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಹರ್ ಘಡಿಯಾಂಚೊಂ ಆನಿ ಖಿಣಾಂಚೊಂ ವಿನ್ಸಿ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಆತಾಂಯ್ ಸಾರ್ಕೊ ಉಡಾಸ್ ಆಸಾ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಮಣಿಯಾರ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಮಾಣಿಕೋತ್ಸವಾಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಕಿರಣ್, ನಿರ್ಕಾಣಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲೇಖನಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಿಥಳಾರ್ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಆರ್ಸೊ ಮಂಡಳೆಚೊ ಸಾಂದೊ ಎಡ್ಡಿ ಸಿಕೇರ್ ವಿನ್ಸಿ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾಂವ್. 2008 ಚರ್ಚ್ ಎಟ್ಯಾಕ್, ಸಮುದಾಯಾಚೆರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಜುಲುಮ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ  ವಿನ್ಸಿ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸಮುದಾಯಾಚೆಂ ಮುಕೆಲ್ಪಣ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ಫಾ| ವಿನ್ಸಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ :

Tony06

“ತೊ ದೀಸ್ ಆಯ್ತಾರ್ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಖಬರ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಆಮಿ ಕೊಡಿಯಾಳ್‌ಬಯ್ಲ್ ಬಿಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ನಿವಾಸಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಜಮಾತೆರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಬೋವ್‌ಶಾ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಡಿಕುನ್ಹಾ ತವಳ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ – ಅಸೊ ಮ್ಹಜೊ ಉಡಾಸ್. ಉಟಾಉಟಿಂ ಜಮಾತ್ ರಾವವ್ನ್, ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಮಿಲಾರ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಕೊನ್ವೆಂಟಾಕೀ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಆಮ್ಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಳೊ. ತವಳ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಸಾಯ್ಬ್ ನಾಭಲಾಯ್ಕೆ ನಿಮ್ತಿಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಭರ್ತಿ ಆಸ್ಲೆ, ವಿಗಾರ್ ಜೆರಾಲ್ ವಿದೇಶಾಂತ್ ಆಸ್ಲೆ. ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ? ತುರ್ಥಾನ್ ಆಮಿ ವಕೀಲ್ ಎಮ್. ಪಿ. ನೊರೊನ್ಹಾಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ವೇಳ್ ವಿಬಾಡಿನಾಸ್ತಾನಾ ಎಕಾ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್ – ಜಾತಾತಿತ್ಲೆ ವೆಗಿಂ ಪೊಲಿಸ್ ದೂರ್ ದಾಕಲ್ ಕರ್ಚೆಂ. ಬಿಸ್ಪ್ ಸಾಯ್ಭಾನ್ ಸಗ್ಳಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ದಿಲ್ಲಿ. ತಾಣಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಥಾವ್ನ್ ‘ಫಾ| ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಮುಕೆಲ್ಪಣ್ ಘೆ’ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ಮುಕಾರ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ವೇಳ್ ನಾತ್ಲೊ. ಸಮುದಾಯ್ ಕಶ್ಟಾಂಕ್ ಸಾಂಪಾಡ್‌ಲ್ಲೊ, ಖಬರ್ ಉಜ್ಯಾಪರಿಂ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ವಿಸ್ತಾರ್‌ಲ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ನಯ್, ಪೊಲಿಸಾಂಕಡೆ ಕಶೆಂ ಉಲಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್‌ಚ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಆಮ್ಚೆ ಥೊಡೆ ಲಾಯಿಕ್ ಮುಕೆಲಿ. ಪ್ರತೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಗ್ಲೋಬ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ವಿಲಿಯಮ್ ಸೊಜ್. ಆಮಿ ತುರ್ಥಾನ್ ಎಸ್.ಪಿ.ಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್, ಪಯ್ಲೆಂ ದೂರ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲೆಂ. ತವಳ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಸತೀಶ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಎಸ್.ಪಿ. ಆಸ್ಲೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಿಲಾರ್, ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ಲೋಕ್ ಜಮೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೊ ಆನಿ ಪೊಲಿಸ್, ರಯಟ್, ವಜ್ರ ತಸಲಿ ಚಡಿತ್ ಫವ್ಜ್ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ. ಘರ್ಷಾಣಾಚಿಂ ಲಕ್ಷಣಾಂ ದಿಸ್ತಾಲಿಂ.ಆಮಿ ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಧಾಂವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಥಂಯ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚೆಂ ಎಕಾಚ್ ಹಟಾಕ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆ. ಆಮ್ಕಾಂ ಪಂದ್ರಾ – ವೀಸ್ ಜಣಾಂಕ್ ದಿಯಾ, ನಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಇಗರ್ಜೆ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಾಂವ್. ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಲಾಟಿ ಚಾರ್ಚ್ ಆನಿ ಟಿಯರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್, ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಮಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಕೋಪಾಕ್ ವೆಚಿ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಯ್ತೆ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲೆ ಆನಿ ಶೀದಾ ವಚೊನ್ ಪೊಲಿಸ್ ಬಸ್ಸ್ ಚಡೊನ್ ಬಸ್ಲೆ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ತಾಣಿ ಪಾಟಿಂ ವಚಜೆಚ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಕೀ, ಎಕಾ ವಾಟೆನ್ ಪೊಲಿಸ್ ಆನಿ ಅನ್ಯೆಕಾ ವಾಟೆನ್ ಥೊಡೆ ಪಂಗಡ್ ಬಾಂದುನ್ ಆಮ್ಚೆ ತರ್ನಾಟೆ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ತಿತ್ ತರ್ ಮಾರುಂಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ಲೆ.”

CA001

Tony07

CA000

“ಕುಲ್ಶೇಕರಾಂತ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿತ್ಳೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಪೆರ್ಮನ್ನೂರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪೊಲಿಸ್ ಇಗರ್ಜೆ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲಿ. ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಸಾಕ್ರಿಸ್ತಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ರಿಗೊನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ಸರಿತ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಟಿಯರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೆ. ಆಮಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ‘ವಜ್ರ’ ವಾಹನಾರ್ ಪೊಲಿಸ್ ಫಯರಿಂಗಾಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆ. ಮ್ಹಾಕಾ ವಜ್ರ ವಾಹನಾಂ ಕಶಿಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮಾಹೆತ್ ಆಸ್ಲಿ, ಮ್ಹಜೊಚ್ ಆದ್ಲೊ ಶಿಬಂದಿ ಎಕ್ಲೊ ತಸಲ್ಯಾ ವಾಹನಾರ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲೊ, ತಾಚೆಥಾವ್ನ್ ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಸ್ಲೊಂ. ಎಕಾದಾವೆಳಾ ವೆಳಾರ್ ಆಮಿ ಥಂಯ್ ಪಾವಾನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ವ್ಹಡ್ ಅನಾಹುತ್ ಘಡೊನ್ ವೆತೆಂ. ಕಶೆಂಯ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿತಾಳ್ಳಿ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ವಾಮಂಜೂರ್ ಥಾವ್ನ್ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲಿ. ತೋ ದೀಸ್ ಸಗ್ಳೊ ಆಮಿ ರಸ್ತ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಖರ್ಚಿಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆ ಏಕ್ – ದೋನ್ ದೀಸ್‌ಯೀ ಆಕಾಂತಾಂತ್‌ಚ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೆ.”

CA002

“ಹಾಂವೆ, ಬಿಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ನಿವಾಸಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಸರ್ವ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಪತ್ರಾಂ ಬರಯ್ಲಿಂ ಆನಿ ಸಂಕಶ್ಟಾಚ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೇಂವ್ಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ಮಧೆಂ ಮಧೆಂ ಹಾಂವ್ ಪತ್ರಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಬಿಸ್ಪ್‌ಸಾಯ್ಭಾಲಾಗಿಂ ಧಾಂವ್ತಾಲೊಂ, ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬಿಸ್ಪ್‌ಸಾಯ್ಭ್ ಫೊನಾರ್‌ಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೂಚನಾಂ ದಿತಾಲೊ. ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ತವಳ್ಚೊ ಸಿಒಡಿಪಿಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಫಾ| ಒನಿಲ್ ಆನಿ ತವಳ್ಚೊ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಸರ್ವಜಣಿಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಫಾ| ವಿಲಿಯಂ ಮಿನೇಜಸ್ ಹಾಣಿ ರಾತ್ ದೀಸ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಪತ್ರಾಂ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಳಿಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಆತಾಂ ಶಿಮೊಗಾಚೊ ಬಿಸ್ಪ್ ತವಳ್ ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚೊ ರೆಕ್ಟರ್ ಫಾ| ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸೆರಾವೊ. ಬಿಸ್ಪ್ ಸೆರಾವೊ ಘಟ್ಟ್ ರಾವ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಡಿ.ಸಿ.ನ್ ಏಕ್ ಸಭಾ ಆಪಯ್ಲಿ, ಪ್ರವಾಸಿ ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ಸಭೆಕ್ ಎಸ್.ಪಿ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಆಮಿ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಥರಾನ್ ಆಮ್ಚೊ ಮತ್ ಮಾಂಡ್ಲೊ. ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಸುವಾತೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲ್ಲೊ, ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ದುಸ್ರಿ ಸಭಾ ಕೊಡಿಯಾಳ್‌ಬಯ್ಲ್ ದೀಪಾ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಸಭೆಕ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭೊಟ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಮುಕೆಲಿ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ. ಹ್ಯಾ ಸಭೆರ್ ಆಮಿ ಘಟ್ಟ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಕೀ – ಆಮ್ಚೊ ಖುರಿಸ್, ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್ ಆನಿ ಬೈಬಲಾಕ್ ಹಾತ್ ಲಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಖಂಡಿತ್ ಸೊಸಿನಾಂವ್. ತೆ ಒಪ್ಲೆ ಆನಿ ಆಮಿ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದಾನ್ ದಸ್ತಾವೆಜಾಕ್ ತಾಣಿ ಸಯ್ ಘಾಲಿ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಥೊಡೆ ಬಿಲ್ಡರ್ ಆನಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಧೆಂ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆ. ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪಾಡ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ, ಬಿಜ್ನೆಸ್ ಪಾಡ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ತಾಂಕಾ ನಾಕಾ ಆಸ್ಲೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚೆ ಮುಕೆಲಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ. ಆಮಿ ಹಿಂದೂ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಂದಾನ್ ಸಭಾ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಕಾ ಮುಕೆಲಿನ್ ಅಸಮಾಧಾನ್ ವೆಕ್ತ್ ಕೆಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಹಾಂವೆ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಮ್ಹಳೆಂ “ಡಿ.ಸಿ.ನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಪಯ್ತಾನಾ ವಚಾನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಚುಕಿದಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಂವ್‌ಗೀ ?”

ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ತವಳ್ಚೊ ಮುಕೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಯಡ್ಯೂರಪ್ಪಾ ಆನಿ  ಘರ್ ಮಂತ್ರಿ ವಿ. ಎಸ್. ಆಚಾರ್ಯ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಆಯ್ಲೆ. ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ಳೆ. ಆಮಿ ತಾಂಕಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾಟ್ಯಾಂಚಿಂ ಕಸಲೀಚ್ ಚೂಕ್ ನಾ. ತಾಂಚೆರ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯೊ ಕೇಜಿ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡಿಜೆ. ಯಡ್ಯೂರಪ್ಪಾ ‘ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮ್ಹಜಿ’ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ವಿ. ಎಸ್. ಆಚಾರ್ಯಯೀ ಒಪ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಕೆಲೆಂ ನಾ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಯ್ಲಾಕ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲಿ. ಮಾಧ್ಯಮಾಂತ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿತಾಲೆ. ಬಳ್ಳಾರಿ ವರ್ತಾನಾ ವಾಟೆರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಚೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂಚೆಂ ಹಲ್ಲೊ ಕರುಂಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮಾಹೆತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಸ್ಲಿ ದೆಕುನ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಕರಿನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಹಟ್ ಧರ್ಲೆಂ, ದಬಾವ್ ಘಾಲೊ. ಅಕೇರಿಕ್ ಚಿಕ್‌ಮಗ್ಳುರ್ ಜಯ್ಲಾಕ್ ವರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಚಿಕ್‌ಮಗ್ಳುರ್ ಘಾಟ್ ಆನಿ ಥಂಯ್ ಕಠೀಣ್ ಹಿಂವ್ ಆಸಾ. ಆಮಿ ತುರಂತ್ ಮಯ್ಸೂರ್ ಸಿಒಡಿಪಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕೆಲೊ, ತಾಣಿ ಚಿಕ್‌ಮಗ್ಳುರ್ ಶಾಖ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚೆ ತರ್ನಾಟೆ ಚಿಕ್‌ಮಗ್ಳುರ್ ಜಯ್ಲಾಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆ ಭಿತರ್ ಮಯ್ಸೂರ್ ಥಾವ್ನ್ ಜಯ್ಲಾಕ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಂಬ್ಳಿ, ವಸ್ತುರಾಂ, ಟೂತ್‌ಪೇಸ್ಟ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಗರ್ಜೆಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ಪಾವಯ್ಲ್ಯೊ. ತರ್ನಾಟೆ ಚಿಕ್‌ಮಗ್ಳುರ್ ಪಾಂವ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಥಂಯ್ಸರ್ ಕುಮ್ಕೆವಸ್ತು ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ಹೆಂ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಂಗ್ಡಾಂಚ್ಯಾಂಕೀ ಕಳ್ಳೆಂಕೀ  – ಹಾಂಚೆಕಡೆಯೀ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಆಸಾ, ಆನಿ ಹಳ್ತಾರ್ ತೆ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ಲೆ. ಇತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ ನಯ್, ಚಿಕ್‌ಮಗ್ಳುರ್ ಗಡಿ ಮ್ಹಣಾಸಾರ್ ಆಮ್ಚೆ ಥೊಡೆ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಸಯ್ತ್ ಕರ್ನ್ ವಚೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಕಾರಣ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚೆರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭರ್ವಸೊ ನಾತ್ಲೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕೀ ಕಳ್ಳೆಂ – ಹಾಂಚೊ ಸಮುದಾಯ್ ಘಟ್ ಆಸಾ, ದೆಕುನ್ ತಾಣಿ ವಿನತಿ ಕೆಲಿ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತರ್ನಟ್ಯಾಂಚಿಂ ವಿಶೇಸ್ ಜತನ್ ಘೆತ್ಲಿ. ಚಿಕ್‌ಮಗ್ಳುರ್ ಗಡಿರ್ ತ್ಯಾ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚೆ ಪೊಲಿಸ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ.

ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್, ಎಮಿರೆತ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ದೇಶಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಫೊನಾಂ ಕರ್ನ್, ತುಮಿ ಘಟ್ಟ್ ರಾವಾ, ಖರ್ಚ್ ಆಮಿ ಪಳಯ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಸಾಯ್ಲೆಂ. ಹಿ ಸಗ್ಳಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಕೀಲ್ ಎಮ್. ಪಿ. ನೊರೊನ್ಹಾನ್ ಘೆತ್ಲಿ ಆನಿ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಮಾತ್ ನಯ್ ಹೆರ್ ಸಮಡ್ತಿಚ್ಯಾ ವಕಿಲಾಂನೀಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕುಮಕ್ ಕೆಲಿ. ಚಿಕ್‌ಮಗ್ಳುರ್ ಜಯ್ಲಾಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಡ್ತಾನಾಂಯ್ ತಶೆಂಚ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಫಾ| ವಲೇರಿಯನ್ ಪಿಂಟೊ ಆನಿ ಹೆರ್ ಬಸ್ಸಾಂ ಕರ್ನ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ.

ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಉಂಚ್ಲೊ ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಇನ್‌ಫೇಂಟ್ ಆಯ್ಲೊ. ಬಿಸ್ಪ್‌ಸಾಯ್ಬಾಕ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ತಾಕಾಯ್ ಕಳ್ಳೆಂ ಕೀ – ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚೆರ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಜುಲುಮ್ ಕೆಲಾ. ದೆಕುನ್ ಏಕ್ ಸಂದೇಶ್ ತಾಣೆ ಪುಲಿಸಾಂಕ್ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲೊಸೊ ದಿಸ್ತಾ ಕೀ – ತುಮಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್ ಉಚಾರಿಜಾಯ್!

ಆಮಿ ಉಟೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಫಾ| ವಿನ್ಸಿ ಮ್ಹಣಾಲೆ – ಆದ್ಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಏಕ್ ಭ್ರೀಫ್ ಕೇಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ… ಹಾಂತು ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ನ್ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಚರ್ಚ್ ಎಟ್ಯಾಕ್ ಸಂದರ್ಭಾಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂಚ್ಯೊ ವರ್ದ್ಯೊ, ಕಾಗ್ದಾಂ, ದಸ್ತಾವೆಜಾಂಚ್ಯೊ ಪ್ರತಿಯೊ ಆಸಾತ್!

ಚರ್ಚ್ ಎಟ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಕರಣಾಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚೊ ಸಮುದಾಯ್ ಲಿಸಾಂವ್ ಶಿಕ್ಲ್ಯಾಂವ್‌ಗೀ ಫಾದರ್ ? ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ವಿನ್ಸಿ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ :

” ವ್ಹಯ್ ತವಳ್ ಆಮಿ ಏಕ್ ಅವಲೋಕನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೀನ್ ಗಜಾಲಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಪ್ರಮುಕ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ಪಯ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ – ಆಮ್ಚೆ ಖಂಯ್ ಆಸಾತ್? ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪೊಲಿಸ್ ಖಾತ್ಯಾಂತ್ ಅಮ್ಚೆ ಮನಿಸ್ ಆಸಾತ್ಗೀ? ಪೆದ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಧರ್ನ್, ಅಧಿಕಾರಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ … ಜರಿ ಎಕ್ಲೊ ತರೀ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತರ್, ಇಲ್ಲಿಶಿ ತರೀ ಖಬರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ತಿ. ದುಸ್ರಿ ಗಜಾಲ್ – ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಆಮ್ಚಿಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಏಕ್ ಥಳೀಯ್ ಭದ್ರತಾ ವೆವಸ್ಥಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಾ? ತಿಸ್ರಿ ಗಜಾಲ್ – ವಿಐಪಿ ಮನಿಸ್ – ಜಾಂವ್ ಅಧಿಕಾರಿ ವಾ ರಾಜಕಾರಣಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಯೆತಾನಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಸಿಬಂದೆಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಭಿತರ್ ಸೊಡ್ಚೆಂ? ತೆ ಎಕಾ ಭದ್ರ್ ಸುವಾತೆಕ್ ಯೆತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ಕಸಲೊಚ್ ಅಪಾಯ್ ನಾ. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಶಿಬಂದಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ? ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಂಚಿ ಶಿಬಂದಿಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ಖಬರ್ ದಿತಾತ್. ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಚಿ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್ ಆಮಿ ಸಾಂಬಾಳ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ”

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ಅನ್ವಾರ್ ಯೆತಾನಾ ಖಂಯ್ಚೋಯ್ ಬಾಪುಯ್ ಒಗೊ ಬಸಾನಾ. ಮ್ಹಜೆ ಪರ್ಮಾಣೆ – ಖರೆಂ ಕ್ರೀಸ್ತಾಚೆಂ ಮಣಿಯಾರ್ಪಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬಾಪಯ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಸಂರಕ್ಷಣ್. ಹಾಂವೆ ಪಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿನ್ಸಿ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಂತ್ ಆನಿ ತಾಂಚೊ ವ್ಹಡ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಕಿರಣ್, ನಿರ್ಕಾಣಾಚ್ಯಾ  ಆತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಆಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿನ್ಸಿ ಆಬ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಂತ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಮಣಿಯಾರ್ಪಣಾಂತ್ಲೊ, ಎಕಾ ನಿಶ್ಕಲ್ಮಶ್ ಬಾಪಯ್ಚೊ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಂರಕ್ಷಣಾಚೊ ಹುಸ್ಕೊ ಆನಿ ಮೊವಾಳ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ಬೇಶರ್ತ್ ಮೋಗ್ ಧರ್‌ಧರ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ಅಪ್ರೂಪ್ ತರೀ ಅಸಲೆ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಜಿಣ್ಯೆಪಯ್ಣಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ತಾತ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಆಪಡ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್‌ಚ್ ಬೋವ್ ವ್ಹಡಾ ದಾದೊಸ್ಕಾಯೆಚಿ. ಕಿಟಾಳ್ ಮಂಡಳಿ ತರ್ಫೆನ್ ವಿನ್ಸಿ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಮಣಿಯಾರ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಮಾಣಿಕೋತ್ಸವಾಚೆ ಉಲ್ಲಾಸ್.

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಲ್

ಫಾ| ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಮೊಂತೇರೊ – ಏಕ್ ತಸ್ವೀರ್

ಆಂಜೆಲೊರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಿನ್ ಆನಿ ಶ್ರೀಮಾನ್ ರೈಮಂಡ್ ಮೊಂತೇರೊ ಹಾಂಚ್ಯಾ 10 ಜಣಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ 9 ವೊ  ಜಾವ್ನ್ 1954 ಜುಲಾಯ್ 24 ತಾರಿಕೆರ್ ಜಲ್ಮ್. ತೆಗಿ ಭಯ್ಣಿ ಆರ್ಸುಲಾಯ್ನ್ ಮೆಳಾಂತ್ ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಣಿ. ತಾಂಚ್ಯಾ ದೆಕಿನ್ 1968 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಯಾಜಕೀ ತರ್ಭೆತಿ ಜೊಡುಂಕ್ ಜೆಪ್ಪು ಸೆಮಿನರಿಕ್ ಭರ್ತಿ. 1981 ಎಪ್ರಿಲಾಚೆ 22 ತಾರಿಕೆರ್ ಭಿಸ್ಪ್ ಅಧಿಕ್ ಮಾನಾದಿಕ್ ಬಾಜಿಲ್ ಸಾಲ್ವಾದೊರಾ ಥಾವ್ನ್ ಯಾಜಕೀ ದೀಕ್ಷಾ.

FVMO001

FrVM002

FrVM007

FrVM001

FrVM005

ಕಿರೆಂ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಂತ್ ಆಂತೊನಿಚ್ಯಾ ಆಸ್ರ್ಯಾಂತ್ ಸೆವಾ. ಯುವಜಣಾಂ ಥಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ವಿಶೇಸ್ ಬಾಂದ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಯುವ ಸಂಘಟನಾಂಚೊ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಜಾವ್ನ್ ನೇಮಕ್. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ವಾವ್ರ್ ಆನಿ ಯುವಜಣಾಂ ಮಧೆಂ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಂದುನ್ ಘೆವ್ನ್, ಸಿಬಿಸಿಐ ಆಸ್ರ್ಯಾಖಾಲ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವೈ.ಸಿ.ಎಸ್. ತಶೆಂ ವೈ.ಎಸ್.ಎಮ್. ಹಾಚೊ ರಾಷ್ಟ್ರಿಯ್ ನಿರ‍್ದೇಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ನೇಮಕ್. ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ದಕ್ಶಿಣ್ ಎಶಿಯಾಚೊ ಸಲಹಾದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ರಾಷ್ಟ್ರಿಯ್ ತಶೆಂ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರಿಯ್ ಥಳಾರ್ ಸಭಾರ್ ಸಮ್ಮೇಳನಾಂನಿ ಆನಿ ಪರಿಶದೆಂನಿ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ವಾಂಟೊ. ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಫಿಲಿಪ್ಪಾಯ್ನ್ಸ್ ‘ಅಟೆನಿಯೊ ದೆ ಮನಿಲಾ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ’ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದೇವ್ ಶಾಸ್ತ್ರಾಂತ್ ಉಂಚ್ಲೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಜೊಡುನ್ ಉನ್ನತ್ ಪದ್ವಿ.

FrVM006

FrVM004

FrVM003

ಉಪ್ರಾಂತ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಬಜ್ಜೊಡಿ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಕೆಂದ್ರಾಚೊ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಜಾವ್ನ್ ದೋನ್ ಆವ್ದೆಂನಿ ವಾವ್ರ್. ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ದೋನ್ ವರ‍್ಸಾಂ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಟ್ ವರ‍್ಸಾಂ – ಎಕುಣ್ ಧಾ ವರ್ಸಾಂ. ನವ್ಯಾ ಆನಿ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂಕ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಹಂತಾನಿಂ ‘ಯಾಜಕಾಂಚಿ ನಿರಂತರಿ ತರ್ಬೆತಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಫಳಾದೀಕ್ ಯೋಜನಾಚೆಂ ಸಂಕಲ್ಪನ್, ಪಾಲನ್ ಆನಿ ಅನುಷ್ಠಾನ್. ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಸಾದಿಷ್ಟಿಚಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಆತಾಂಯ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಸೆಮಿನರಿಸ್ತಾಂಕ್, ಯುವ ಆನಿ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂಕ್ ಲಾಬೊನ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ದಿಯಾಕೊನಾಂಚೊ, ರಿಜೆನ್ಸಿಚೊ ಪ್ರಭಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ – ಸಲಹಾ. ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕೀನ್ ವಾವ್ರ್.

FVM10

2008 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಇಗರ್ಜಾಂಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲೆ ತವಳ್ ಬಿಸ್ಪ್, ವಿಗಾರ್ ಜೆರಾಲ್ ಅಶೆಂ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚ್ಯಾ ಅನುಪಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ತರ್ಫೆನ್ ಸಮುದಾಯಾಚೆಂ ಮುಕೆಲ್ಪಣ್ ಘೆವ್ನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ವರ್ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಮಣಿಯಾಣಾರ್ಪಣಾಕ್ ಸಾಕ್ಸ್. ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಂಗ್ಳಾ, ಕಿನ್ನಿಗೊಳಿ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ಸೆವಾ. ವೆಳಾ ಕಾಳಾಚಿ ಆನಿ ಭವಿಶ್ಯಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಹ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ದೇವ್ ಮಂದಿರ್ ಆನಿ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಬಾಂದ್ಪಾಂಚೆಂ ನವೀಕರಣ್. 2018 ಥಾವ್ನ್ ಬೆಂದುರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಆನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಎಪಿಸ್ಕೊಪಲ್ ಸಿಟಿ ವಾರಾಡ್ಯಾಚೊ ವಿಗಾರ್‌ವಾರ್.

Please Join our Whats App Group

DONATE
ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಖುಶೆಚಿ ವರ್ಗಣಿ ದೀವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಯಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪರ್, ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ವರ್ಗಣಿ ದಿವ್ಯೆತ್. ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

53% feel thumbs up. And how do you feel?
112 :thumbsup: Thumbs up
36 :heart: Love
0 :joy: Joy
15 :heart_eyes: Awesome
7 :blush: Great
19 :cry: Sad
22 :rage: Angry

9 comments

 1. mm
  ರಿಚರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾರಿಸ್

  ಮಾ. ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಬಾಪಾಂ ವಿಶಿಂ ವಾಚುನ್ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲೊ. ತಾಂಕಾಂ ಮಾಣಿಕ್ ಜುಬ್ಲೆವಾಚೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್.
  ಯಾಜಕಾಂ ವಿಶಿಂ ಅಸಲಿಂ ಲೇಖನಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಯುವಕಾಂಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾಂವ್.
  – ರಿಚರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾರಿಸ್

 2. Deepak Menezes

  Hearty Congratulations Dear Father on your Ruby Priesthood Jubilee.

  He is indeed a wonderful priest who in some way moulded us to be who we are today. I still remember the days when we had post-mass meetings, the recreation time and his love for Konkani songs, his usual strict visits to the hostel, random surprise entries to the rooms, his birthday celebrations after the mass, the beauty of his presence in his Ambassador car and many more. His compassion towards everyone in the hostel is commendable. He always guided and motivated us. He is inspiration to many of us.

  I always miss him. He is been called ‘Amcho Aab’ to this day. We all love you Father. Wishing you a happy Priesthood Jubilee.

  Nicely written bro Kiran. You made it appear in front of our eyes.

 3. Melroy Pinto

  Dear Kiran,
  Indeed this article has brought back a lot of memories of our hostel life at Shati Kiran. Fr Vincy has played a tremendous role in life and made me who I am today.
  Congratulations Fr. Vincy, for 40 years of selfless services to this community. May God continue to bless and strengthen you in all you do.

 4. Prakash Crasta

  Memories Filled day by day & it’s been 11th year. You are the person always back of me In all over & today’s success . our guidance will continue & it will remembered forever. Thank you fr Vincent. I congratulate for 40 fruitful years of service & wish you a long life .
  Hi , Floyd Kiran, it’s really heart touched. Thank you for keeping the memorable one .

 5. Mickey Castelino

  Congratulations Fr. Vincent on completing 40 years of priesthood. Wish you all the very best in the coming years.

 6. mm
  Kishoo Barkur

  One of the rare gems in my life that I came across and still having the possession. Used to meet him almost everyday at Bishop’s house… Abhivyaktha Natakothsava, some good movies, youth seminars… 3 days of CYM Barkur Decennial Celebrations in 1986, made him walk 2 miles in paddy fields to visit our home, meeting him at Mumbai at Mulund during BARC days, then 3 days CYM Barkur Silver Jubilee celebrations… Kavita Fests at Shanthi Kiran.. My own stay at Shanthi Kiran with Sean… Lots and lots of memories…

  Congratulations Fr Vincy…

  Thank you Kiran for a wonderful article…

  • Aeron Franco

   Dear Kiran, Your writing made me to feel the days spent at Bajjodi hostel under the guidance of Fr.Vincent a great personality . He is truly a inspiration to me as well. I have spent 3years at Bajjodi hostel when he was a Director there.His leadership, talks, managing hostel with discipline was a great learning for us all dear Kiran..
   Congratulations Fr.Vincent on your 40 years of dedicated priestly service. May God bless you with good health , happiness and grace to work for the kingdom of God.

 7. mm
  Dr. Flavia Castelino

  Congratulations Fr. Vincent on your selfless service for 40 years. Wish you all the best father.
  Well written kiran sir and HM sir.

 8. mm
  Dr Gerald Pinto

  Kiran Nirkan has correctly written about Fr.Vincent. He has touched the heart of many. I congratulate him for his 40 years of priestly ministry.
  Other articles published about him are informative

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.

Kindly Share ....Please do not COPY !