ಪಾವ್ಸ್ ಆಯ್ಲಾ ಮಸ್ತಿ ಕರ್ಯಾಂ ಗೊ

ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಧರ್ತಿ ಮಾತ್ರ್ ಭಿಜನಾ.. ಮನಾಂಯ್ ಭಿಜ್ತಾತ್. ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಮಾತಿ ಮಾತ್ರ್ ಪರ್ಮಳನಾ.. ಥೊಡ್ಯೊ ಕವಿತಾಯ್ ಪರ್ಮಳ್ತಾತ್. ಭೊಗ್ಣಾಂ ಜಿವಾಳ್ತಾತ್, ಯಾದಿ ಕಿರ್ಲತಾತ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡೊನ್ ಖುದ್ ಕವಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟೀಫನ್ ವಾಮಂಜೂರಾಚಿ ಕವಿತಾ ಆಸಾ. ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಮಸ್ತ್ಯೊ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಖುಶೆನ್ ಲ್ಹಾ-ಲ್ಹಾನ್ ಪೊರಾಂಬರಿ ಉಡ್ಕ್ಯೊ ಮಾರ್ಚ್ಯೊ ಝಳ್ಕತಾತ್. ಮನಾಕ್ ಉಲ್ಲಾಸಿತ್ ಕರ್ತಾತ್. ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಮಸ್ತೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೊ ಕವಿ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ವೊಳಿ, ವಾಪಾರ್ ಲ್ಲೆ ಸಬ್ದ್ ಗೊವಾಯ್ ದಿತಾತ್. ಆಪ್ಲೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಪಣ್ ಗಾದೆ ಬೆಸಾಯ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಾಂತ್ ಖರ್ಚಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಆನಿಕೀ ಚಡ್ ಆಂವಡ್ತೆಲಿ.

ಹಾಂ.. ಸಾಂಗ್ ಲ್ಲೆಬರಿ ಪಾವ್ಸಾಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ವ್ಹಾಳಾಕಡೆ ಆಪಂವ್ಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಫಕತ್ ವರ್ಣಿಲ್ಲ್ಯೊ ಮಸ್ತ್ಯೊ ಕರುಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಗಿ… ವಾ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ ವರ್ಣಿನಾಸ್ತಾಂ ಗುಪಿತ್ ಉರಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಆಶಾ ಬಾಗಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ಮ್ಹಜೊ!

► ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್

ಪಾವ್ಸಾನ್ ಕಾಳೊಕ್ ಘಾಲಾ, ಮೆಸ್ತ್ರಿನ್ ರಜಾ ದಿಲ್ಯಾ

ಆನಾಕಡೆನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಯೆ, ವ್ಹಾಳಾಕಡೆ ಯಾಗೊ!

ಗುರಿಯೆಂತ್ ಬೆಣ್ಸಾಂ ಖಾವ್ಯಾಂ

ಕಾಜ್ಚ್ಯಾ ಪಾಡಿಂತ್ ಕಾಜು ಚಿವ್ಯಾಂ

ಮಜಲಾಂತ್ ಉಬಿರ್ ಮುರ್ಡಿಯಾಂ

ಕಸ್ರಿ ಪಾನಾವಯ್ಲ್ಯೊ ಕಿಡಿ ಚಿರ್ಡಿಯಾಂ

ಪಾಡ್ಪಾರ್ ಮೊಡ್ಲಾಂಚೆಂ ಘರ್ ಬಾಂದ್ಯಾಂ

ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ ಖೆಳ್ ಖೆಳ್ಯಾಂ

ಘರಾಥಳಾರ್ ತುಕಾ ಪೊವ್ಲೆರ್ ವೊಡ್ತಾಂ ಗೊ

ಪಾವ್ಸ್ ಆಯ್ಲಾ ಮಸ್ತಿ ಕರ್ಯಾಂಗೊ!

ಬೆಟಾಂತ್ ವಚೊನ್ ಬೊಂಡಾಂಚೊ ಕಾಪುಸ್ ಪಾಪುಡ್ಯಾಂ

ಗುರ್ಫ್ಯಾಂತ್ ಕಾಶ್ಟೆಲೆಸಾಂತ್ ಖೊರ್ವೊ ಧರ್ಯಾಂ

ಬೆನ್ನಿ ವಸ್ತುರ್ ಉಂಬಳ್ತಾನಾ ಉದಕ್ ಕದ್ವಳ್ ಕರ್ಯಾಂ

ಪೊಪಾಯೆಚ್ಯಾ ದ್ಯಾಂಡಾರ್ಯಾಂತ್ ಪಿರ್ಲುಕ್ ವ್ಹಾಜೊಯಾಂ

ತುಂಡು ಕಾಟಾಕ್ ವಚೊನ್ ಬುರಾಕ್ ಕಾಡುಯಾಂ

ಉದಕ್ ಪಾಜರ್ಚ್ಯಾ ಬುರಾಕಾಕ್ ತಕ್ಲಿ ದಿವುಯಾಂ

ಬಾಯ್ಲ್ಯೆ ವೊಳಿಂತ್ ಬಿಂಬ್ಲಿಂ ಕಾಡುನ್ ಕಟ್ಟ್ಯೊ ದವರ್ನ್ ನಿಸ್ತೆಂ ಕರ್ಯಾಂ

ಪಾವ್ಸ್ ಆಯ್ಲಾ ಮಸ್ತಿ ಕರ್ಯಾಂಗೊ!

ಪೊಂಗೆರಾಚ್ಯೊ ಬಿಯೊ ಫಾತ್ರಾಕ್ ಘಾಶ್ಟುನ್ ಕುಲ್ಯಾಕ್ ಲಾಸ್ಯಾಂ

ಲಚ್ಚಿಲಾಂತ್ ಕುಂಬ್ಯಾರುಕಾಕ್ ಹಿಂದ್ಳೊ ಬಾಂದ್ಯಾಂ

ಮೊಟಾಂತ್ ಗಾದ್ಯಾರ್ ಕೆಂಳ್ಬ್ಯಾಫುಲಾಂಚೆಂ ಮ್ಹೊಂವ್ ಚಾಕ್ಯಾಂ

ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಆಪಾಲಿಪಾ ಖೆಳುಯಾಂ

ನಡುಗುತ್ತು ನಾಡ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಬೆನ್ನಾಕ್ ಭೆಶ್ಟಾಯಾಂ

ಬಾಲ್ಪೊಟ್ಟು ವಚೊನ್ ಸಾನಾಕ್ ವೊತ್ಚೆಂ ದೂದ್ ಚೊರ್ಯಾಂ

ಆನಾಕಡೆನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಯೆ, ವ್ಹಾಳಾಕಡೆ ಯಾಗೊ

ಪಾವ್ಸ್ ಆಯ್ಲಾ ಮಸ್ತಿ ಕರ್ಯಾಂಗೊ!

► ಸ್ಟೀಫನ್, ವಾಮಂಜೂರ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !