ಮಾಸ್ಕ್ ಆನಿ ಕವಿತಾ

“ಮುಕೊಟೆಂ (ಮಾಸ್ಕ್) ವಿಶ್ಯಾಚೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಜಾಯ್, ಬರವ್ನ್ ಧಾಡ್ಶಿಗಿ?”

ಅಛಾನಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮೆಸೇಜಿಕ್ ವಾಚ್ತಾನಾಂಚ್ ಅವಿಲಾಚ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಯಾದ್ ಆಯ್ಲಿ. ಆದ್ಯ್ಲ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಂತ್ ಹೆಚ್ ವೆಳಾರ್ ಹೆರಿಚ್ಯಾ ವೊನಿಯೆಚಿ ಅಸಲಿಚ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ಲೋಕ್‍ಡಾವ್ನಾಂತ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂತ್ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕರುಂಕ್ ಮನ್ ಜಾಲಾಂ ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ‘ಮತ್ಲಬಿ ಸಂಬಂಧಾಚೆರ್’ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಧಾಡ್ ಮ್ಹಣುನ್ ವನಿತಾನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೆಲ್ಲಿ.

VQ01

ಅವಿಲಾನ್ ಧಾಡ್ಲಲಿ ಕವಿತಾ ರೆಕೋರ್ಡ್ ಕರುನ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂತ್ ಪರ‍್ಗಟ್ ಜಾತಚ್ ವನಿತಾನ್ ಅವಿಲಾಕ್ ವಾಟ್ಸಾಪಾಚೆರ್ ಬ್ಲೋಕ್ ಕರ್ನ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪಾಟ್ಲಿಂ ತೆವೀಸ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಘೊಳುನ್ ಆತಾಂ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಬಂಗ್ಲೊ ಭಾಂದುನ್ ಪತಿ ಹೆಕ್ಟರ್ ಆನಿ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಸವೆಂ ಮಜೇನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವನಿತಾನ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಸಯ್ತ್ ಕಾಂಯ್ ಇಕ್ರಾ ವರ‍್ಸಾಂ ಎಕಾಚ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸ್ಲಿಂ ತರ್‌ಯೀ ಅವಿಲಾಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ‍್ಚೊ ಆಸ್ಲೊ,  ಜೆದ್ನಾಂ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾನಾ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಂಯ್ ಇಕ್ರಾ ಪಾವ್ಟಿಂಯೀ ಆಸುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ.

ಹೆಕ್ಟರ್ ಆನಿ ಹೆರಿ ಭಾಭಾವ್ ತರ್‌ಯೀ ಆತಾಂ ಹಾಂಚೆಮಧೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ನಾಂ.

ಹೆರಿ ಆನಿ ಅವಿಲ್ ಎಕಾಚ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಶಿಕುನ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಲೆ. ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ದೊಗ್‍ಯೀ ದೋನ್ ಕಾಲೆತಿಚೆ ಪುಣ್ ಸಾಂಗಾತಿ ಆನಿ ಅವಿಲಾಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಪ್ರಕಾರ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಇಶ್ಟ್.

ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಪಣಾಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಥೊಡೆ ಮುಕಾರ್ ವಚುನ್ ಅಪ್ಲೆಂ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಗಾವ್ಪಾಚೆಂ, ನಟನಾಚೆಂ, ಉಲವ್ಪಾಚೆಂ ವಾ ಬರವ್ಪಾಚೆಂ ತಾಲೆಂತ್ ಪ್ರದರ‍್ಶಿತ್ ಕರ‍್ತಾಲೆ ಆನಿ ಬಾಕಿಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾವುನ್ ತಾಂಚಿಂ ಫೊಕಾಣಾಂ ಕರ‍್ತಾಲೆ, ತುಕ್ಲಾಯ್ತಾಲೆ ಆನಿ ತಾಂಚೆವಿಶಿಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಖಬ್ರೊ ಕರ‍್ತಾಲೆ.

“ಪುತಾ ಅವಿಲಾ, ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಹಾಸುಂಕ್ ಸಲೀಸ್ ಪುತಾ, ಪುಣ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಸಲೀಸ್ ನ್ಹಯ್. ತುಜೆರ್ ಹೆರಾಂ ಹಾಸುಂದಿತ್, ಹಾಸುನ್‍ಚ್ ಆಸುಂದಿ ಪುತಾ ಪುಣ್ ತುಂ ಕೊಣಾಯ್ಚೆರ್ ಹಾಸುಂಕ್ ವ್ಹಚಾನಾಕಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತುಂಯ್ ಹೆರಾಂಪರಿಂ ಹಾಸುಂಕ್ ವೆಶಿ ತರ್ ತುಜೆ ಮಧೆಂ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಕಸ್ಲೊ ತಫಾವತ್?” ಎಕಾ ಸಾಂಜೆರ್ ವಾಟ್ಲೆಂತ್ ಪೇಜ್ ವಾಡ್ತಾನಾ ಆವಯ್ನ್ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಪೊಕ್ರಿ ಸಂಯ್ಬಾಚ್ಯಾ ಅವಿಲಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ-ಮನಾಂತ್ ಅಜೂನ್ ಖಂಚ್ಲ್ಯಾಂತ್.

ಪೊಕ್ರಿ ಅವಿಲ್ ಪುಣ್ ದೆಣ್ಯಾಂನಿ ಭರ್‌ಲ್ಲೊ ದೆಕುನ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಲೊಕಾಂನಿ ತುಕ್ಲಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ನಿಬಾಂ ಆಸ್ಲಿಂ ತಾಂತುಂ ಏಕ್ ನೀಬ್ ಸಂಯ್ಬಿಕ್ ಮೊಸೊರ್‌ಯೀ ಏಕ್. ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಜಾಂವ್, ಖೆಳಾಂತ್ ಜಾಂವ್, ತಾಲೆಂತಾಂತ್ ಜಾಂವ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆವಿಲಾಕ್ ಸಕ್ಲಾ ವೋಡ್ನ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಜಿತ್ಲೆ ಮಾಪಾನ್ ಹೆರಿ ರಾಕುನ್ ಆಸ್ತಾಲೊಕಿ, ಎಕಾಚ್ ಸಾರ‍್ಕ್ಯಾ ಬೊಟಾಂನಿ ಮೂಟ್ ಜಾಯ್ನಾ ದೆಕುನ್ ಚಡುಣೆ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಾಂಕಾಂ ಭಗ್ಸುನ್ ಸವಯ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅವಿಲಾಕ್ ‘ಹೊ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ್ ನಾತ್ಲಲೊ ಪಿಸೊ’ ಮ್ಹಣುನ್ ಖೆಂಡ್ಚೆ ಸಯ್ತ್ ಸಭಾರ್.

ಪುಣ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಂವ್ ಅವಿಲ್ ಆನಿ ಹೆರಿ ದೊಗ್‍ಯೀ ಕೊಲೆಜಿಚೆಂ ಶಿಕಪ್ ಸಂಪವ್ನ್ ಜಾತಚ್ ಅವಿಲ್ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಉಭ್ಲೊ. ಆನಿ ಹೆರಿ ಬೊಂಬೊಯ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಸಾತ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಿಂ, ಹೆರಿ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಚ್ ಗಲ್ಫಾಚ್ಯಾ ಜೊಡಿಂತ್ ಅಂಧೇರಿಂತ್ ಏಕ್ ಫ್ಲೇಟ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲೊ, ತರ್ ಅವಿಲ್ ಅಜೂನ್ ಪವಾಯ್‍ಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಭಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕೊಟ್ರೆಂತ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾ ವಿರಾರ್ ಸ್ಟೆಶನಾಚ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ಎಕಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕಯ್ತಾಲೊ.

VQ02

ಏಕ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪವಾಂಯ್ತ್ ಪಾನ್ ಶೋಪ್ ಚಲಂವ್ಚೊ ಗಾಂವ್ಚೊ ‘ಅಪ್ಣಾಕ್ ಸೊಧುನ್ ಕೊಣ್‍ಗಿ ಎಕ್ಲೊ ಆಯಿಲ್ಲೊ’ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾಂಗಿಲಾಗ್ಲೊ ದೆಕುನ್ ತಾಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಜವಾಬ್ ದಿವುನ್ ಮ್ಹಳೆಂ, “ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಧುನ್ ಆಯ್ಲೊ ತರ್ ಹೊ ಮ್ಹಜೊ ಪತ್ತೊ ತಾಕಾ ದೀ” ಅಶೆಂ ಅವಿಲಾನ್ ಅಪ್ಣಾನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೊ ಪತ್ತೊ ತ್ಯಾ ಪಾನ್ ಶೊಪಾಗಾರಾಲಾಗಿಂ ಸೊಡುನ್ ಕಾಮಾಕ್ ಗೆಲೊ.

ಆಸುಂದಿ, ಇತ್ಲಿಂ ವರ‍್ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ ಪುಣ್ ಅಪ್ಣಾಚೆರ್ ಮಾಯಾಮೊಗ್ ವಿಸ್ರಲೊನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಘೆವ್ನ್ ಅವಿಲ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಶಿಕವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಪರಿಂ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಹೆರಿ ಅವಿಲಾಕ್ ಸೊಧುನ್ ವಿರಾರ್ ಸ್ಟೆಶನಾ ಬಗ್ಲೆಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊ.

“ಅವಿಲಾ, ತುಕಾ ಸೊಧುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೋನ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ರೆಜೆಂತ್ಲೆ ದೋನ್ ಹಫ್ತೆ ಸಂಪ್ಲೆ” ಇತ್ಲ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಹೆರಿನ್ ಅಪ್ಲೊ ಬದ್ನಾಮ್ ಉಚಾರುನ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

“ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾಫ್ ಕರ್ ಹೆರಿ, ಮ್ಹಾಕಾ ಖಬರ್ ನಾತ್ಲಿ, ನಾಂ ತರ್ ತುಜ್ಯಾ ರಜೆಚೆ ದೀಸ್ ಮ್ಹಜೆನಿಮ್ತಿಂ ಪಾಡ್ ಜಾತೆ ನಾಂತ್, ಬಗಾರ್ ಹಾಂವ್‍ಚ್ ತುಕಾ ಸೊಧುನ್ ಯೆತೊಂ. ಸಾಂಗ್ ಕಸೊ ಆಸಾಯ್?”

“ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ತುವೆಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲೊಂ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾವಾ ಹೆಕ್ಟರಾಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಕಶೆಂ ಎಮ್ಸಿ ತುಂ ಆಸ್ಲೊಯ್ ತಶೆಂಚ್ ತುಕಾಚ್ ಎಮ್ಸಿ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣುನ್ ಹೆಕ್ಟರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ಕೊಲೆಜಿಚೊ ಸಾಂಗಾತಿ ತುಂ ದೆಕುನ್ ತುವೆಂಚ್ ಎಮ್ಸಿ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್ಲಾಂ.” ಹೆರಿನ್ ಎಕಾಚ್ ಧಮ್ಮಾನ್ ಸಾಂಗುನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ.

“ಕೆದ್ನಾ ಕಾಜರ್ ತುಜೆಂ?, ಚೆಡುಂ ಖಂಯ್ಚೆಂ? ಎಂಗೇಜ್‍ಮೆಂಟ್ ಜಾಲೆಂಗಿ?” ಅವಿಲಾನ್ ವಿಚಾರ್ ಕೆಲೊ.

“ಓಹ್. ಸೋರಿ ಅವಿಲ್, ತುಂ ಖಂಯ್ ಆಸಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್ ನಾತ್ಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಧ್ಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಎಂಗೇಜ್‍ಮೆಂಟ್ ಜಾಲೆಂ, ಆನಿ ಹೆಚ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸತ್ತಾವಿಸ್ ತಾರಿಕೆರ್ ಅಂಧೇರಿಂತ್ ಕಾಜರ್, ಎಮ್ಸಿಚಿ ಜವಾಭ್ದಾರಿ ತುಜಿ. ಪುಣ್ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಕಾ, ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಎಮ್ಸಿ ಕರಿಜೆ”

“ಕಿತೆಂ? ಹಾಂವೆಂ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಧಾಂವುಂಕ್ ಆಸಾ, ಕೊಂಕಣಿ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ದುಸ್ರೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್ ನ್ಹಯ್?”

“ತಶೆಂ ಮ್ಹಣಾನಾಕಾ, ತುಜೆಂ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಬರೆಂ ಆಸಾ, ತುಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ಪುಣ್ ಚಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಎಮ್ಸಿ ಕರ್, ನಾ ಮ್ಹಣಾನಾಕಾ, ತುಜೊ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಪಣಾಚೊ ಇಶ್ಟ್ ಮ್ಹಣುನ್ ತುಕಾ ಇತ್ಲೆಂ ಸೊಧುನ್ ಆಯ್ಲಾಂ” ಹೆರಿನ್ ಪರಾತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಅವಿಲಾನ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

ನಮ್ಯಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಕಾಜರ್ ಗಡ್ದಾಯೆನ್ ಜಾಲೆಂ, ಗಾಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಪರ‍್ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಸಾರ್ ನ್ಹೆಸುನ್, ಪರ‍್ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬೊಲಿಂತ್ ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್ಲೊ ಆನಿ ಭಾಸ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಸಮೊರ್ ವೆಗ್-ವೆಗಳ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ, ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಭಾಸೆಂಚೊ ಆಧಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ಅವಿಲಾನ್ ಎಮ್ಸಿ ಕೆಲೆಂ. ತ್ಯೇ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೆರಿ ಮಸ್ಕತ್ ಉಭ್ಲೊ.

♥ ♥ ♥

“ಅರೇ… ತುಂ ಅವಿಲ್ ನ್ಹಯ್? ಹೆರಿಚೊ ಇಶ್ಟ್?”

ಎಕಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ಕುವೆಯ್ಟ್ ಇಗರ‍್ಜೆಂತ್ಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾಸ್ತಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವ್ಹಳ್ಕೆಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕುನ್ ಅವಿಲ್ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ಲೊ. ಹೆಕ್ಟರ್ ಉಭೊ ಆಸ್ಲೊ.

“ಫಕತ್ ಹೆರಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ತುಜೊಯ್..” ಅವಿಲಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

“ಕೆದ್ನಾ ಕುವೆಯ್ಟ್ ಆಯ್ಲೊಯ್? ಖಂಚ್ಯಾ ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ಆಸಾಯ್?” ಹೆಕ್ಟರಾಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂತ್ ಆತುರಾಯ್ ಆಸ್ಲಿ.

“ಹಾಂವ್ ಅಲ್ಶಾಯಾ ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸಾಂ”

“ಓಹ್. ಬರಿ ಕಂಪ್ಣಿ ತಿ, ಖಂಚೆಂ ಕಾಮ್?”

“ಐ.ಟಿ.ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೆಜರ್”

“ಕಿತೆಂ? ಕೊಣೆಂ ಹಾಡಯ್ಲೆಂ?”

“ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಶಿಬಾನ್, ಬೊಂಬೊಂಯ್ತ್ ಎಕಾ ರಿಕ್ರೂಟಿಂಗ್ ಯೇಜನ್ಸಿಂತ್ ಮ್ಹಜಿ ಇಂಟರ‍್ವ್ಯೂ ಪಾಸ್ ಜಾಲ್ಲಿಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಂಪ್ಣೆನ್ ವಿಜಾ ಧಾಡ್ಲಿ, ತುಂ ಕಂಯ್ ಆಸಾಯ್?”

“ಹಾಂವ್ ಹೋಲಿಡೇ ಇನ್ನಾಂತ್ ಆಸಾಂ, ಆಜ್ ಸುಟಿ ಆಸ್ಲಿ ದೆಕುನ್ ಮಿಸಾಕ್ ಆಯ್ಲೊಂ, ನಾಂ ತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ಕಾಮ್ ಆಸ್ತಾ” ಹೆಕ್ಟರಾನ್ ಅವಿಲಾಚೊ ಸಂಪರ‍್ಕ್ ನಂಬರ್ ಘೆತ್ಲೊ ಆನಿ ಜಾಪ್ ದಿವುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

“ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ ತುಂ ಮೆಳ್ಳೊಯ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಜರಾಚೊ ವಿಡಿಯೊ ತುವೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ, ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಘರಾ ಯೇ”

VQ04

“ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಇಕ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್, ಎಕ್ಲೊ ಪೂತ್ ಆಸಾ, ಆನಿ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ತಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಕುಮ್ಗಾರ್, ಆನಿ ವೆಳಾರ್ ತುಂ ಮೆಳ್ಳೊಯ್, ಎಮ್ಸಿ ಕರುಂಕ್” ಹೆಕ್ಟರಾಸವೆಂ ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆಕ್ಟರಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ವನಿತಾ ಉಭಿ ಆಸ್ಲಿ.

“ಜಾಂವ್, ತುಮ್ಚ್ಯೆ ಖುಶೆಪರಿಂ ಜಾಂವ್, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಜರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೆರಿಚ್ಯಾ ಕಾಜರಾಕ್ ಎಮ್ಸಿ ಜಾಲೊಂ ಪುಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಣಾಯ್ಕ್‍ಯೀ ಮ್ಹಜೊ ಉಡಾಸ್ ಉರ‍್ಲೊ ನಾ” ಅವಿಲಾನ್ ಉಚಾರುಂಕ್ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಮತಿಂತ್‍ಚ್ ಜಿರಯ್ಲಿಂ.

ದುಸ್ರ್ಯೆ ಮಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಹೆಕ್ಟರಾಚ್ಯಾ ಪುತಾಚೊ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಜಾಲೊ, ಅವಿಲ್ ಎಮ್ಸಿ ಆಸ್ಲೊ. ತ್ಯೇ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅವಿಲ್ ಜಾಂವ್ ಹೆಕ್ಟರ್ ವ ವನಿತಾ ಜಾಂವ್ ಮೆಳ್ಳಿಂ ನಾಂತ್.

♥ ♥ ♥

‘ಆತಾಂ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ, ವಾಟ್ಸಾಪಾಂತ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ತೆ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾತ್ ಪೂಣ್ ಲೊಕಾಂಲಾಗಿಂ ಪುರ್ಸತ್ ನಾ, ಪುರ್ಸತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರಿ ಮನ್ ಆಸಾನಾ ದೆಕುನ್ ಮನ್ಶಾ ಸಂಬಂಧ್ ಪಾತಳ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಜಿವಿತ್ ದಾಕವ್ಪಾಚೆಂ ಜಾಲಾಂ ದೆಕುನ್ ಏಕ್ ಪೂತ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಮೆಳುಂಕ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಘರಾ ವೆತಾನಾ ಸಯ್ತ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಕಾಡ್ನ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಕರುನ್ ಲೊಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಆಶೆತಾ. ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ವರ‍್ತೆಂ ವಿಪರ‍್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸರೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಸಯ್ತ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ತಸ್ವೀರ್ ಘಾಲುನ್ ‘ಮಿಸ್ ಯು ಡ್ಯಾಡ್, ಮಿಸ್ ಯೂ ಮೋಮ್” ಮ್ಹಣ್ ಪರ‍್ಗಟ್ತಾ.

ಅವಿಲ್ ವಾಚುನ್ ಆಸ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಚೆರ್ ವನಿತಾಚೊ ಅಪ್ರೂಪ್ ಸಂಧೇಶ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ವಾಚಿಲಾಗ್ಲೊ.

‘ಮತ್ಲಭಿ ಸಂಬಂಧಾಚೆರ್ ಕವಿತಾ’ – ದೆಕುನ್ ಕಸ್ಲೊ ತೊ ಮತ್ಲಬ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜುಂಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ವನಿತಾಕ್ ಫೊನ್ ಕೆಲೊ. ವನಿತಾ ಜಾಪ್ ದಿವುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ; “ಅವಿಲ್, ಹೆಕ್ಟರ್ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ತುಜೊ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾಂವ್, ತುಜೆವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ತಾಂವ್, ತುಂ ಬೊಂಬೊಯ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾಯ್? ಆಮಿ ಆತಾಂ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸಾಂವ್, ತುಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಭೆಟ್ ದೀ”

“ಬರೆಂ. ವನಿತಾ ಪುಣ್ ಹೆಂ ಮತ್ಲಭಿ ಸಂಭಂಧ್ವಿ‌ಶಿಂ ಕಾಂಯ್ ಸಾಂಗ್ಶಿಂ” ಅವಿಲಾನ್ ಜವಾಬೆರುಪಾರ್ ಸವಾಲ್ ಉಭೆಂ ಕೆಲೆಂ.

“ವ್ಹಯ್, ಆಮಿ ಹೆರಿಕ್ ಇತ್ಲಿ ಕುಮೊಕ್ ಕೆಲಿ. ತಾಚಿ ಕೊಲೆಜ್ ಸಂಪ್ತಚ್ ತಾಕಾ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಹಾಡ್ಲೊ, ಆಮ್ಗೆರ್ ರಾವಯ್ಲೊ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾ ಬರ‍್ಯಾ ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ಆನಿ ಆತಾಂ ಪಳೆ ತೊ ಮಸ್ಕತ್ ಆಸಾ, ಆಮ್ಚೊ ಉಡಾಸ್ ತಾಕಾ ನಾ. ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ಮತ್ಲಭಿ, ತಾಂಕಾಂ ಅಪ್ಲಿ ಗರ್ಜ್ ಜಾತಾಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಂಬಂಧ್, ಅಪ್ಲಿಂ-ಪೆಲಿಂ ಜಾಯ್, ಗರ್ಜ್ ಸಂಪ್ತಚ್ ವಯ್ಜ್ ಮೊರ‍್ತಾ, ದೆಕುನ್ ತುಂ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಚೆರ್ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಧಾಡ್, ಆನಿ ಹಾಂವ್ ತಿ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಕರ್ನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕರ‍್ತಾಂ, ತುಂ ತವಳ್ ತವಳ್ ಬರಯ್ತಾಯ್ ನೆ?, ಹಾಂವ್ ಪಳೆತಾಂ” ವನಿತಾ ಉಲವ್ನ್ ಗೆಲೆಂ.

“ತುಂ ಪಳೆತಾಯ್ ವಾ ವಾಚ್ತಾಯ್?”

“ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಚ್ತಾಂ, ಪುಣ್ ವೇಳ್ ನಾ ಅವಿಲಾ, ತುಂ ಸಮ್ಜತಾಯ್ ನೆ? ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಕಾಮ್, ಘರಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಕೊಣ್‍ಯೀ ಮೆಳಾನಾಂತ್, ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರೀ ಸಾರ‍್ಕೆಂ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾಂತ್”

“ಜಾಯ್ತ್ ತುಕಾ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಧಾಡ್ತಾಂ” ಮ್ಹಣುನ್ ಅವಿಲಾನ್ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ವನಿತಾಕ್ ವಾಟ್ಸಾಪಾಚೆರ್ ಧಾಡುನ್ ದಿಲಿ.

ತೀನ್ ದಿಸಾಂನಿ ತಿ ಕವಿತಾ ರೆಕೋರ್ಡ್ ಕರುನ್ ವನಿತಾನ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂತ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೆಲಿ. ತ್ಯೇ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಅವಿಲಾನ್ ವನಿತಾಕ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಪಾಟಂವ್ಚೊ ಸಂಧೇಶ್ ಧಾಡ್ಲೊ ಪುಣ್ ವಾಟ್ಸಾಪಾಚೆರ್ ವನಿತಾನ್ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಬ್ಲೋಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಮ್ಜುನ್ ಮತಿಂತ್‍ಚ್ ಹಾಸ್ತಾನಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೆಂ ಉತರ್ ಮತಿಂತ್ ಹಾಡಿಲಾಗ್ಲೊ;

“ಪುತಾ, ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಹರ‍್ಯೆಕಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ಲಿಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಸ್ತಾ, ಎಕ್ಲೊ-ದೊಗ್ ಕೊಣ್‍ಯೀ ಅಪ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾಕಯ್ತಿತ್ ಆನಿ ತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಪ್ಣಾಚ್ಯಾಕೀ ಸಕಯ್ಲಿ ಮ್ಹಣುನ್ ತುಂ ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವುಂಕ್ ವಚಾನಾಕಾ, ತುಂ ತುಜಿಚ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಾಂಭಾಳ್”

VQ03

ಮೆಜುನ್ ಏಕ್ ವರ್ಸ್ ಸಂಪ್ಲಾಂ, ಆನಿ ಆತಾಂ ಅನ್ಯೇಕ್ ಕವಿತಾ ಪುಣ್ ‘ಮುಖೊಟೆಂ (ಮಾಸ್ಕ್)’ ಚೆರ್ ಬರವ್ನ್ ದಿಶಿಗಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸಂಧೇಶ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಚ್ ಅವಿಲ್ ಪರತ್ ಮತಿಂತ್‍ಚ್ ಹಾಸುಂಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ತಾಚ್ಯೆಸಮೊರ್ ದೋನ್ ವಾಟೊ ಉಭ್ಯೊ ಆಸ್ಲ್ಯೊ; ಏಕ್ – ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಚೆರ್ ಕವಿತ್ ಬರಂವ್ ವಾ ಜಿಣಿಯೆಚೆರ್?

ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಅಜೆಕಾರ್

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

82% feel thumbs up. And how do you feel?
14 :thumbsup: Thumbs up
3 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

2 comments

  1. mm
    Lawrence V Barboza

    Nice one Valley Bab happy to see your short story on KITTALL after long time, narrated the truth in a simple but effective way. Thank you

  2. mm
    Monica Mathias.

    ಅಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ನಾಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ತುಜ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆನ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ. ಭೊವ್ ಸೊಬಿತ್ ವರ್ಣನಾನಿಂ ವಿಣ್ಲೆಲಿಂ ಜಿಣ್ಯೆಚಿಂ ಸತಾಂ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ಲಿಂ ಅನಿಂ ಕವನಾಂತ್ಲಿಂ ಸತಾಂ ಮಕಾ ಭೊವ್ ರುಚ್ತಾತ್. ಪರ್ಬಿಂ ವಲ್ಲಿ ಬಾಬ್.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.