ಸಂಭ್ರಮ್

ಜೀವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪ್ರಕೃತಿ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬದಲ್ಚ್ಯಾ ಋತುಂಚೆಂ ಏಕ್ ವರ್ತುಲ್. ಬದಲ್ಚ್ಯಾ ಹರ್ ಋತುಕ್ ಅಮ್ಕೆಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಏಕ್ ಸಂಯ್ಬ್ ಆನಿ ಹರ್ ಸಂಯ್ಭಾಕ್ ತೆಕಿದ್ ಜಿವಾಕ್ ಸಂಭ್ರಮ್. ಪೂಣ್ ಸ್ರಂಭ್ರಮ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಭಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಮಾತ್ಯೆಂತ್ ಪಡೊನ್ ಕಿರ್ಲೊಂಚೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಅವಿವಾರ್ಯ್‌ಗೀ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಜೀವಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಪ್ಲೊ ಖುರಿಸ್ ಖುದ್ದ್ ವಾವವ್ನ್ ತಾಚೆರ್ ಮರ್ಚೆಂಯ್ ಅನಿವಾರ್ಯ್. ಜೀವ್ ಆನಿ ಜಿವಂತ್ಪಣಾಚೆಂ – ಹೆಂ ಪ್ರಕೃತಿಚೆಂ ನಿಯಮ್ ಫಕತ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಚ್ ಸೀಮಿತ್ ಉರಾನಾಸ್ತಾನಾ, ಸಮಾಜೆಂತ್ ನವ್ಯಾನ್ ಪಾಲೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹರ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕೀ ಲಾಗು ಜಾತಾ. ಸಮಾಜಿಕ್ ಬದ್ಲಾವಣೆಚಿ ಖಂಯ್ಚೀಯ್ ಗುಪ್ತ್ ಆಲೊಚೆನ್ ಮುಕೆಲ್‌ವ್ಹಾಳ್ಯಾಂತ್ ವಿಣ್ಗಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್, ಬದ್ಲಾಪಾಚೆಂ ಝಡ್‌ವಾರೆಂ ಉಟಾನಾ, ಖೊಲಿಯೊ ಉಬನಾಂತ್, ಚಿಂತಪ್‌ಯ್ ಮಾಲ್ವನಾ ಆನಿ ಶೆವ್ಟಿಂ ಋತುಯ್ ಬದಲ್ನಾ. ಜರಿ ಋತು ಬದಲ್ಲೊ ನಾ, ನವೆಂ ಪಾನ್ ನಾ, ನವೆಂ ಪಾನ್ ನಾ, ಮುಕೆಲ್‌ವ್ಹಾಳ್ಯಾಂತ್ ನವೆಂ ಚಿಂತಪ್‌ಯೀ ನಾ.

ಕವಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ, ಖರ‍್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ಖಾಚ್ಯಾ ಪರ್ವಣೆ ದಿಸಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ರಾಯನಾಚ್ಯಾ ಕರೆಜ್ಮ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಕವಿತೆನಿಮ್ತಿಂ ಪಾಟಿಂ ದವರಿಜೆ ಪಡ್ಲಿ.

ಮುಳಾನ್ ಪಾಸ್ಖಾಚ್ಯಾ ಪರ್ವಣೆಕ್ ಆನಿ ನವ್ಯಾ ಪಾನಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ಬೋವ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಸಂಬಂದ್ ಆಸಾ. ವೊತಾಂತ್ ಕರ್ಪೊಂಕ್, ವಿಣ್ಗೊ ಜಾಂವ್ಕ್, ಝಡ್‌ವಾರೆಂ ತಾಂಡುನ್ ರಾವೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸಾಧ್ಯ್. ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಖುರ್ಸಾರ್ ಮರ್ಚೆಂ ಅನಿವಾರ್ಯ್. ಖುರ್ಸಾರ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ ನವ್ಯಾ ಪಾನಾಂಚೊಂ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆರಕ್ಷಿತ್. ಜೆಜುಚಿ ಕರ್ಕಟ್ಯಾ ಗಿಮಾಚಿ ಜೀಣ್, ಸಮಾಜಿಕ್ ಬದ್ಲಾಪಾಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆನಿ ಆಜ್ ಅಖಂಡ್ ರೂಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಾಂಟ್ಯಾನ್ ಫಾಂಟೊ ನವ್ಯಾ ಪಾನಾಂನಿ ಪಾಲೆವ್ನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೊ ಸಂಭ್ರಮ್ – ಪಾಸ್ಖಾಂಚಿಂ ಪರ್ವಣ್ ನಯ್ ತರ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ?

ಮಟ್ವಿ ತರೀ, ಬೋವ್ ಪರಿಣಾಮ್‌ಕಾರಿ ಆನಿ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳಾಕ್ ಧೊಸ್ಚೆ ತಸಲಿ ಕವಿ ಆಂಡ್ರ್ಯುಚಿ ಕವಿತಾ.

► ಎಚ್ಚೆಮ್

ಕರ್ಕಟ್ಯಾ ಗಿಮಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್‍ಥಳಾರ್
ಉಗ್ತಿಂ ಪಡಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಾಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗುಂಪ್ತಾಂಗಾಂಚೆರ್
ಪಾನಾಂ ನೆಸಂವ್ಕ್
ವಿಣ್ಗೊ ಜಾಲೊ ರೂಕ್!

ಅತಾಂ ಪಾಟ್‍ಥಳ್ ಬದ್ಲುಂಚ್ಯಾ ವಗ್ತಾ
ಝಡ್‍ವಾರೆಂ!
ಖೊಲಿಯೊ ಉಬೊನ್
ವ್ಹಾಳಾ ಅಂಗ್ ಉಗ್ತೆಂ ಪಡ್ತಾನಾ
ವಿಣ್ಗೊ ರೂಕ್ ವ್ಹಾಳಾಚೆರ್ ಮಾಲ್ವೊಂಚಿ
ತಾಂಡ್ ವೋಡಿಚಿ ತಿ ಘಡಿ

ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ಪಾಟ್‍ಥಳಾಚೆರ್ ಅತಾಂ
ವ್ಹಾಳೊ ಭರೊನ್ ವ್ಹಾಳುನ್ ಅಸಾ
ಉಲ್ಲಾಸಾನ್!
ರುಕಾಕ್ ನವ್ಯಾ ಪಾನಾಂಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್!

ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಿ ಕೂನ್ಹಾ

89% feel thumbs up. And how do you feel?
17 :thumbsup: Thumbs up
1 :heart: Love
0 :joy: Joy
1 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

2 comments

 1. Gerald Carlo

  ಕವಿತೆಂ ವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ ‘ರವಿ’ ನ್ ದೆಕಾನಾತ್ಲೆಂ ಕವಿ ದೆಕ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಏಕ್ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಆಸಾ. ಕೊಣೆಂಗಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ‘ರವಿ ಕಾಣದನ್ನು ಕುಡುಕ ಕಂಡ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ಆಸಾ! ಪಿಂವ್ಡ್ಯಾನ್ ದೆಕಾನಾತ್ಲೆಂ ಯ್ ದೆಕ್ಚೊ ಎಕ್ಲೊ ವಿಶೇಸ್ ವೆಕ್ತಿ ಆಸಾ. ತೊಚ್ ವಿಮರ್ಶಕ್ ವ ವಿಶ್ಲೇಷಕ್. ಕವಿ ನ್ ದೆಕಾನಾತ್ಲೆಂಯ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ಶಾಥಿ ತಾಕಾ ಆಸಾ! ಕವಿತೆಂಚಿ ವಿಶೇಷತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚಾ ಬೌದ್ಧಿಕ್ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಕವಿತೆಚೆಂ ದರ್ಶನ್ ಜಾತಾ.
  ಕರ್ಕಟ್ಯಾ ವೊತಾಚಾ ದಾವೆಕ್ ‘ಉಗ್ತಿ ಪಡಲ್ಲೆಂ ವ್ಹಾಳಾಚೆಂ ಗುಪ್ತಾಂಗ್ ‘ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಣ್ಗಿ ಸ್ತ್ರೀ’ ಸಂಕೇತ್ ದಿಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿಚೆರ್ ಭಿರ್ಮತ್ ಪಾವೊನ್ ಪಾನಾಂ ಝಡವ್ನ್ ವಿಣ್ಗೊ ಜಾಲ್ಲೊ ರೂಕ್ ದಾದ್ಲೊ ಕಸೊ ದಿಸ್ಲೊ. ದಾದ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ವಿಣ್ಗೆಂಪಣ್ sexual ಜಾವ್ನ್ ವಾಪಾರಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ.
  ಪುಣ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಝಡ್ ವಾರೆಂ ವಾಳಾವ್ನ್ ವ್ಹಾಳಾಕ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ವಿಣ್ಗಿ ಕರ್ತಾ!
  ಪ್ರಕೃತೆ ಮುಕಾರ್ ಸರ್ವ್ ಅಸಹಾಯಕ್!
  ವಿಣ್ಗೊ ರೂಕ್ ವಿಣ್ಗ್ಯಾ ವ್ಹಾಳಾಚೆರ್ ಮಾಲ್ವಾತಾ.
  ತಾಂಡ್ ವೊಡಿಚಿ ಘಡಿ.
  ವ್ಹಾಳೊ ಆತಾಂ ಭರಾನ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್,
  ರೂಕಾಕ್ ನವ್ಯಾ ಪಾನಾಂಚೊ ಸಂಬ್ರಮ್!

 2. Nice short and sweet poem.

  Every poem can be interpreted in different angle.
  There are many poems on this subject on many languages.

  As per sanskrit pandits, a reader should get the vyanjanaart (hiden message) immediately as he reads the poem.

  Here while reading the poem there is no clue of rebirth of Jesus. After reading the explanation I reconnected the poem to Good Friday and Easter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !