ಆಮ್ಚೆ ಜುಬ್ಲೆವ್ ಮನ್ಶಾಪಣಾಚೆ ಜಾಂವ್ದಿತ್

ನ್ಶಾನ್ ಜುಬ್ಲೆವ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಚೊ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದೆವಾನ್ಂಚ್ ಕಾಯ್ದೊ ಕೆಲಾ ಆನಿ ಪರ‍್ನ್ಯಾ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಸುಮಾರ್ ಎಕ್ವೀಸ್ (21) ಉಲ್ಲೇಕ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಕೆಲ್ಲೆ ಆಸಾತ್. ಪೂಣ್ ದೇವ್ ಆಶೆಲ್ಲೊ ತೊ ಜುಬ್ಲೆವ್ ಸಾಧಾರ‍್ಣ್ ಅಸೊ, ‘ಸಾತ್ವ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾ ತುಮ್ಚಿ ಭುಂಯ್ ಪಡಿಲ್ ಸೊಡ್ಚಿ ಆನಿ ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ತಾಂತುಂ ವಾಡುನ್ ಪೀಕ್ ದಿತಾ ತೆಂ ಜಮಾ ಕರ‍್ಚೆಂ ನ್ಹಂಯ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ತಾಂತುಂ ಖಾಣ್ ಮೆಳ್ತಲೆಂ ಆನಿ ತಾಣಿಂ ಸೊಡ್ಲಲೆಂ ರಾನ್ ಮೊನ್ಜಾತಿ ಖಾತಲ್ಯೊ’ (ನಿರ‍್ಗಮನ್ 23) ‘ಸಾತ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾತ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಮೆಜಾ…ಎಕುಣ್ ಪನ್ನಾಸಾವ್ಯಾ (49) ವರ‍್ಸಾ … ತುಮಿ ಕೋಂಬ್ ಫುಂಕುಂಕ್ ಜಾಯ್… ಹೇಂ ಪನ್ನಾಸ್ವೆಂ ವರಸ್ ತುಮಿ ಪವಿತ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ ಪರ‍್ಗಟ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ದೆಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ‍್ವ್ ನಿವಾಸ್ಯಾಂಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ಪಾಚಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್…’ (ಲೆವಿಶಾಸ್ತಿರ್ 25)

ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾಚ್ಯಾ ಸರ‍್ವ್ ಉಲ್ಲೇಕಾಂನಿ ಜುಬ್ಲೆವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸುಟ್ಕಾ, ಜುಬ್ಲೆವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭೊಗ್ಸಾಣೆಂ ಆನಿ ರಾಜಿ ಸಂಧಾನ್ ತಶೆಂಚ್ ಜುಬ್ಲೆವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ದಾಕ್ಟ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಗರ‍್ಜೆಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಇಸಾಯಿಯಾ ಪ್ರವಾದಿ ಸೊಡ್ವೊಣ್ದಾರಾಚ್ಯಾ ಕುರ‍್ಪೆಚ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾವಿಶಿಂ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ, ‘ಪಾಪ್ಸಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂಕ್ ಬರಿಂ ಕರುಂಕ್, ಕಯ್ದ್ಯಾಂಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ಆನಿ ಬಂಧೆಂತ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ಮುಕ್ತಿ ಪರ‍್ಗಟ್ ಕರುಂಕ್, ಸರ‍್ವೆಸ್ಪರಾಚೆಂ ಕುರ‍್ಪೆಚೆಂ ವರಸ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆವಾನ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ದೀಸ್ ಪರ‍್ಗಟ್ ಕರುಂಕ್ ರುದಾನ್ ಕರ‍್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ಭುಜೊಂವ್ಕ್, ಸಿಯೊನಾಂತ್ ರುದಾನ್ ಕರ‍್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಂತೊಸ್ ದೀಂವ್ಕ್ … ನಿರಾಶೆ ಬದ್ಲಾ ಸ್ತುತೆಚೊ ಶೆಲೊ ಘಾಲುಂಕ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಾಡ್ಲಾ. (ಇಸಾಯಿಯಾ 61 : 2-4) ಆನಿ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಸತ್ ಜಾಲಿಂ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಥಂಯ್, ‘ಕುರ‍್ಡೆ ಪಳೆತಾತ್, ಥೊಂಟೆ ಚಲ್ತಾತ್, ಕೊಡ್ಕಾರ್ ನಿತಳ್ ಜಾತಾತ್… ಆನಿ ದುರ‍್ಬಳ್ಯಾಂಕ್ ಬರಿ ಖಬರ್ ಪರ‍್ಗಟ್ ಜಾತಾ..’ (ಲೂಕ್ 7 : 22) ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತ್ ಜುಬ್ಲೆವ್ ಪರ‍್ಗಟ್ ಕರಿತ್ತ್ ಗೆಲೊ ತೊಚ್ ಖರೊ ಜುಬ್ಲೆವ್ ಜಾಲೊ.

ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾಥಾವ್ನ್ ಉಜ್ವಾಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭಾ ಜುಬ್ಲೆವಾಚಿಂ ವರ‍್ಸಾಂ ಪರ‍್ಗಟ್ತಾ, ‘ಜಶೆಂ ಜುದೆವ್ ಜುಬ್ಲೆವಾಚ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಂನಿ ರೀಣ್ ಮಾಫಿ ಕರ‍್ತಾಲೆ, ಜಶೆಂ ತೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗುಲಾಮಾಂಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ದಿತಾಲೆ ತಶೆಂಚ್ ಆಮಿಂಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ರುಣಾಂತ್ಲೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಚೆಮಧೆಂ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಸಮಾನ್ ಗವ್ರವಾನ್ ಲೆಕುಂಕ್ ಆಮ್ಚೆಮಧ್ಲ್ಯಾ ಗರ‍್ಜೆವಂತಾಂಚ್ಯಾ ಗರ‍್ಜಾಂಕ್ ಪಾವುಂಕ್ ಜುಬ್ಲೆವಾಚೆಂ ವರಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಧಾರಿ ಜಾಯ್ಜೆ’ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಪಾಪಾ ಜುವಾಂವ್ ಪಾವ್ಲ್ ದುಸ್ರೊ.

‘ಜುಬ್ಲೆವಾಚೆಂ ವರಸ್ ಭೊಗ್ಸಾಣೆಂ ಮಾಗ್ಚೆಂ ಆನಿ ಭೊಗ್ಸಾಣೆಂ ದಿಂವ್ಚೆಂ ರಾಜಿ ಸಂಧಾನಾಚೆಂ ವರಸ್ ಅಶೆಂ ಸೊಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕುರ‍್ಪೆಕ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಮಧೆಂ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ವರಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಪವಿತ್ರ್‌ಸಭಾ ತವಳ್ ತವಳ್ ಉಲೊ ದಿತಾ. ಸಭಾರ್ ಪಾಪಾಂನಿ ಜುಬ್ಲೆವಾಚೆಂ ವರಸ್ ‘ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಲಾಗಿಂ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸಂದ್ರಪ್ ಕರ‍್ನ್ ದಿಂವ್ಚೊ ವೇಳ್’ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಯ್ಲಾಂ.

ಜಾಣಾರ‍್ಯಾಂ ಪರ‍್ಮಾಣೆಂ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ವೆಕ್ತಿಚಿ, ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚಿ ಜಾಂವ್ ಫಿರ‍್ಗಜೆಂಚಿ, ದಿಯೆಸೆಜಿಂಚಿ ಜುಬಿಲಿ ಕರ‍್ಚ್ಯಾಕ್ ತೀನ್ ಕಾರಣಾಂ ದಿಲ್ಯಾಂತ್ 1. ಯೆದೊಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಂಚೆರ್ ಶಿಂವಾನದರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬರ‍್ಯಾವಾಯ್ಟಾಚೊ ಏಕ್ ಸುಕ್ಷಿಮ್ ವಿಮರ‍್ಸೊ ಕರಪ್ 2. ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಚೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಲಾವ್ನ್ ಸ್ಥಿತಿ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆವಪ್ ಆನಿ 3. ಯೆದೊಳ್ಚ್ಯಾ ಅನ್ಭವಾಚೆರ್ ಹೊಂದ್ದುನ್ ಮುಕಾರ್ ಚಮ್ಕುಂಕ್ ಆಸ್ಚಿ ವಾಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕರ‍್ನ್ ಘೆವಪ್.

ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಎಕ್ದಮ್ ತಾತ್ವಿಕ್ ಜಾಲೆಂ, ಸಿದ್ಧಾಂತ್ ಖರ‍್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಖಂಯ್, ಉದೆಂತಿಚೆಂ ರೋಮ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಭಾವಾಡ್ತಿ ಕಥೊಲಿಕಾಂಚಿಂ ಪಾಳ್ಣಿಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯೊ ಆಮ್ಚ್ಯೊ ಫಿರ‍್ಗಜ್ಯೊ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಫಿರ‍್ಗಜಾಂನಿ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಹಣಿಯಾರ‍್ಪಣ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಆಮ್ಚೆ ಯಾಜಕ್ ಜುಬ್ಲೆವ್ ಕಶೆಂ ಚಲೊವ್ನ್ ಆಸಾತ್? ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ರಾಟಾವಳಿಂ ವಿಶಿಂ ತಿಚ್ಯಾ ಮ್ಹಣಿಯಾರ‍್ಯಾಂವಿಶಿಂ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಆನಿ ವಿಚಾರ್ ವಿನಿಮಯ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ತುಕಾ ಹಕ್ಕ್ ಆಸಾಗಿ? ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಸವಾಲ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಧೊಸುಂಕ್ ಪುರೊ. ಖಂಡಿತ್ ಆಸಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದಿಯೆಸೆಜ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂಚಿ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ 95% (ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ‍್ಸೆಂಟ್) ಆಮಿ ಲಾಯಿಕ್ ಭಾವಾಡ್ತಿ. ಮ್ಹಣಿಯಾರಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪವಿತ್ರ್‌ಸಭೆಂತ್ ನಿರ‍್ಧಿಷ್ಟ್ ಸೆವಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಉಬೊ ಕೆಲ್ಲೊ ಸೆವಕ್. ಆಮಿ ಲಾಯಿಕ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂನಿ ದಾನಾಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಚಲ್ತಾ ದೆಕುನ್ ಖಂಚೆಂಯ್ ವಾಯ್ಟುನ್ ವಚಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಪಳಂವ್ಚಿ ಜವಾಬ್ಧಾರಿ ಆಮ್ಚಿ ಆಸಾ.

ಏಕ್ ಘಡಿಭರ್ ಚಿಂತ್ಯಾ ಆತಾಂಚೆ ಆಮ್ಚೆ ಜುಬ್ಲೆವ್ ಕಶೆಂ ಚಲ್ತಾತ್? ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಕೊರೊಡಾಂಚೆಂ ಯೋಜನ್ ರುತಾ ಜಾತಾ. ಇಗರ‍್ಜ್ ನವಿ ಕರುಂಕ್, ಹೊಲ್,  ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಇಗರ‍್ಜೆ ಬಾಂದ್ಪಾಚಿ ದುರಸ್ತಿ, ನವೆಂ ಕರುಂಕ್, ಸಭಾಭವನಾಂಚೆಂ ನವೀಕರಣ್, ನವೊ ಗ್ರೊಟ್ಟೊ, ನವೊ ಧ್ವಾರ, ಸಾಕ್ರಿಸ್ತಿಚೆಂ ವಿಸ್ತರಣ್, ಸೆಂಟಿನರಿ ಸ್ಮಾರಕ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕೊಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಾಂದುಂಕ್, ವಾ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಸಿಮಿಸ್ತ್ರೆಕ್ ದೊರೊ, ಖುರ‍್ಸಾಚೊ ಗುಡೊ, ಆಂಗ್ಣಾಕ್ ಇಂಟರ್‌ಲಾಕ್. ಹೈ ವೊಲ್ಟೇಜ್ ಲಾಯ್ಟ್, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕೊಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಕೊರೊಡಾಂಚಿ ಬಜೆಟ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಲೆಕ್ಷನಾಕ್ ಸಮಿತ್ಯೊ, ಮಾಗಿರ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ವರ‍್ಸ್‌ಭರ್ ದಾನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಪಿರಿತಾಂತ್ ದವರ‍್ಚ್ಯಾಕ್ ಜುಬ್ಲೆವಾ ವರ‍್ಸಾಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ.

ಜುಬ್ಲೆವಾಕ್ ಹರ‍್ಯೆಕಾ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಇತ್ಲೆ ದೀಜೆಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಟ್ಟ್‌ಪಾಡ್, ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಆಣ್ಕುಂಚೆ ಸಂದರ‍್ಭ್‌ಯೀ ನಾಂ ಮ್ಹಣಾನಾಂಯೆ. ಘರಾಂಘರಾಂನಿ ದಾನಾಂ ಮಾಗುಂಕ್ ವೆತಾನಾಂಯ್, ತ್ಯಾ ಮನ್ಶಾನ್ ಘೊಳ್ಚೆಂ ಫಿರ‍್ಗಜೆಕ್ ದಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ರೋಮಿ ಫ್ಯೂಡಲಿಸ್ಟಿಕ್ ವರ‍್ತನ್. ಕೋಣ್ ತರೀ, ‘ಹಾಂವೆಂ ಘೊಳ್ಚೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲ್ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಸಾಯ್ಭಾ, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂಡ್‌ಗೊವ್ಜೆಕ್ ನ್ಹಂಯ್’ ಮ್ಹಣ್ ಚುಕುನ್ ತರೀ ಸಾಂಗಿತ್ ತರ್, ‘ತೋ ನಿವ್‌ಲಾಯ್ಫ್, ತೊ ಎಂಟಿಕ್ಲೆರಿಕ್, ಕಮುನಿಸ್ತ್, ತೊ ಅನ್‌ಭಾವಾಡ್ತಿ’ ಮ್ಹಣ್ ವೆವಸ್ತಿತ್ ಅಪಪ್ರಚಾರ್ (ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಭಾರ್ ತೇಂಪ್ ಕಮುನಿಸ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಕರ‍್ನ್ ದೀಸ್ ಕಾಡ್ಲೆ, ಆತಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ರಸ್ತೊ ಜಾಯ್ಜೆ, ತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣುನ್ ಹಾಂಚ್ಯೊ ಬೊಬೊ)

ಹ್ಯಾ ಕೊರೋನಾ ಫೆಸ್ತ್‌ಪಿಡೆಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಲೋಕ್ ಘೊಳುಂಕ್ ಕಾಮಾಂ ನಾಸ್ತಾನಾಂ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಬಾಳಾಂಕ್ ನೀಸ್ ಪೇಜ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಾಂಕ್ ನಾಸ್ತಾನಾಂ ವೊಳ್ವುಳುನ್ ಆಸಾ ತರೀ ದಾನಾಂ ಮಾಗ್ಚೆಂ, ಜುಬ್ಲೆವ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ರಾವಯ್ನಾತ್ಲಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಅಮಾನವೀಯ್‌ಪಣಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ? ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ವೆತಾನಾಂ ಚಿಲಾಂನಿ ಕಿತೆಂಯ್ ಭೊರ‍್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ದೀವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಜಾಯ್ತ್ ಆನಿ ಖರ‍್ಯಾನ್ ತೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಮೆಚ್ವಾತ್.

ಫೆಸ್ತಾ, ಜುಬ್ಲೆವಾ ವೆಳಾರ್ ಲೊಕಾಂಥಾವ್ನ್ ದುಡು ಜಮಂವ್ಕ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಸಲೀಸ್ ಉಪಾಯ್ ಮುಡ್ದೊಮಾಂಕ್ ವಾತಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯೊ. ಹರ‍್ಯೆಕಾ ಫೆಸ್ತಾಂಕ್ ಮುಡ್ದುಮ್ ರಾವುನ್ ವಾತಿ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಬರ‍್ಯಾ ಮನಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಹೆಂ ಸಮ್ಜಾತಾ ವಾ ನಾಂ ಹಾಂವ್ ನೊಕೊ. ತರೀ ಫೆಸ್ತಾ ಪರ‍್ಬೆ ಜುಬ್ಲೆವಾವೆಳಿಂ ಚಡ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಹಡ್ ಸುಂರ‍್ಗಾರಾಯಿಲ್ಲಿ ವಾತ್ ಆನಿ ಉಣೆಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಾದಿ ವಾತ್ ನಾಂವ್ ಆಪೊವ್ನ್ ವಾಂಟ್ತಾಂವಾಂಟ್ತಾಂ ಕಾಂಯ್ ದಿಂವ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಲಾದ್ರುಗೀ ಪೆದ್ರುಗೀ ತೆಂ ಪಳೆತಾಂ ಪಳೆತಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಕಣ್ವಳೆ ಭೊಗ್ತಾ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಏಕ್ ಘಡಿ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆಚ್ಯಾ ಲಜೆಕಾಂಟಿಯೆಕ್ ಶಿರ‍್ಕುನ್ ಘಾಯ್ ಕರ‍್ನ್‌ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಘಾಯಾಂಚೆರ್ ದಾಗುನ್ ದವರ‍್ಚೆಂ ಏಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ನ್ಹಂಯ್‌ಗೀ ಹೆಂ.

ಅಸಲೆಂಚ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಯೋಜನ್ ಆಸಾ ಜುಬ್ಲೆವಾಚೊ ಸ್ಮಾರಕ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಕರ‍್ಚೊ. ಹ್ಯಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಪುಸ್ತಕಾಂನಿ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ವಾಂಟೊ ಇಸ್ತಿಹಾರಾಂ ಆಸ್ತಾತ್. ತೀಂಯ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಾನಾಚೆರ್ ಹೊಂದ್ವುನ್ ವೆತಾತ್. ರಂಗಾಳ್, ಕಾಳಿಂ ಧವಿಂ, ಸಗ್ಳ್ಯಾಪಾನಾಚಿಂ, ಅರ‍್ದ್ಯಾಪಾನಾಚಿಂ. ಆಸುಂ ತಾಂತುಂ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡಿಂ ಲೇಕನಾಂ ತ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ, ಫಿರ‍್ಗಜೆಂ ವಿಶಿಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಉಪ್ಕಾರ‍್ತಾ, ಪೂಣ್ ಚಡಾವತ್ ಸ್ತುತಿ ಸ್ವರೂಪಾಚಿಂ ಬರೊವ್ಪಾಂಚ್ ಚಡ್.

ಚಡ್‌ಶ್ಯಾ ಜುಬ್ಲೆವಾಚ್ಯಾ ಕಾರ‍್ಯಾಂನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಮೆಳಾಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಪೂಣ್ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಮೆಳ್ನಾತ್ಲಲ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಹ್ಯೊ (ಕಾಂಯ್ ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಆಪ್ವಾದ್ ಆಸ್ತಿತ್) :-

1. ಹ್ಯಾ ಜುಬ್ಲೆವಾಚ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ‍್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಸರ‍್ವ್ ಕುಟ್ಮಾಂಮಧೆಂ ರಾಜೀಸಂಧಾನಾಕ್ ಕಾರ‍್ಯಯೋಜನ್ ಘಾಲಾಂ – ಹಾಂವ್ ವಿಗಾರ್ ಹ್ಯಾ ಫಿರ‍್ಗಜೆಚೊ ವ್ಹಡಿಲ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸರ‍್ವಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಭೆಟ್ ಕರ‍್ತಾಂ, ತುಮ್ಕಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಫಿರ‍್ಗಜ್ ಘರಾಕ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಪೊವ್ಣೆಂ. ಯೆಯಾ ತುಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಮನಃಸ್ಥಾಪ್ ಆಸಾತರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ತೊ ರಾಜಿ ಕರ‍್ಯಾಂ

2. ಹ್ಯಾ ಜುಬ್ಲೆವಾಚ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ‍್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಘರ್ ಜಾಗೊ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಾರ್ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ಪಾಂ’ಪಾಂಚ್ ಸೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಘರಾಂ ಬಾಂದುನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂ, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ತಾಂಕಿಚೊ ಆಧಾರ್ ದಿಯಾ, ತ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಸಂಗಿಂ ಮೆಳುನ್ ವಾವುರ‍್ನ್ ತಾಂಚಿಂ ಘರಾಂ ಉಬಿಂ ಕರ‍್ಯಾಂ.

3. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ‍್ಗಜೆಂತ್ ಸುಮಾರ್ ಚಾಳೀಸ್ ಎಕ್ದಮ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ ಭುರ‍್ಗಿಂ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲಿ ಕುಮೊಕ್ ನಾಸ್ತಾನಾಂ ಕಷ್ಟುನ್ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾ ತ್ಯಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರುಂಕ್ ಏಕ್ ನಿಧಿ ಆಸಾ ಕರ‍್ಯಾಂ.

4. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ‍್ಗಜೆಂತ್ ಸುಮಾರ್ ಧಾ – ಬಾರಾ ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಕಠಿಣ್ ಪಿಡೆನ್ ಕಷ್ಟುಂಚೊ ಲೋಕ್ ಆಸಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಆನಿ ತಸಲ್ಯಾ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಗರ‍್ಜೆಂಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ವಯ್ಜಕೀಯ್ ಸೆವಾ ನಿಧಿ ಕರ‍್ಯಾಂ.

ಸಭಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜುಬ್ಲೆವಾಚ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಿ ಸಂಭ್ರಮಾಂಕ್ ಬರೆ ಬರೆ ಶೆರ‍್ಮಾಂವ್‌ಗಾರ್ ಪ್ರಸಂಗ್‌ದಾರ್ ಜಾಣಾರಿ ಯೆತಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ಮನ್ಶಾಪಣಾಚೊ – ಕಣ್ವಳಾಯೆಚೊ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ಆಸ್ತಾ, ದುರಾದೃಷ್ಟ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೋಯಿ ಸಂದ್ರಪಾ ದಾಕ್ಷೆಣೆಕ್ ಲಾಗುನ್. ಹೋ ತುಮ್ಚೊ ಜುಬ್ಲೆವ್ ಎಕ್ದಮ್ ದೆಕಿವಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಶೆರ‍್ಮಾಂವ್ ದೀವ್ನ್ ವೆತಾ. ದೆಕಿವಂತ್ ಜುಬ್ಲೆವ್ ಫಕತ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಕೇಂದ್ರೀತ್, ದುಡು ಕೇಂದ್ರೀತ್, ಲೆಕ್‌ಪಾಕ್ ನಾಸ್ತಾನಾಂ, ಸಾರ‍್ಕೆಂ ಆಡಿಟ್ ಕರ‍್ನಾಶೆಂ ಮಾಗಿರ್ ಸಮಾಧಾನೆನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ‍್ಗಜೆಂತ್ ಮನಃಸ್ಥಾಪ್ ವಾಡುನ್, ಪಂಗಡ್ ಜಾವ್ನ್, ವಿಗಾರ್ ವರ‍್ಗ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆತಾ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ವೊದ್ದುವೊರಾಂಟ್ ಜಾವ್ನ್, ವಿಗಾರಾಚ್ಯಾ ವರ‍್ಗಾಚಿ ಖಬರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಚ್ ಫುಗೆಟ್ಯೊ ಫುಟೊಂವ್ಚೊಗೀ ? ಹೇಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಜಾಯ್‌ಗೀ ಆಮ್ಕಾಂ???

► ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಪೆರ‍್ಮುದೆ

42% feel awesome. And how do you feel?
47 :thumbsup: Thumbs up
6 :heart: Love
41 :joy: Joy
110 :heart_eyes: Awesome
12 :blush: Great
0 :cry: Sad
42 :rage: Angry

4 comments

 1. Francis Lobo Mangalore

  The one big change which has come in these Jubliee celebrations is the construction of an air-conditioned adoration chaperl. As children if we wanted to pray in the church we were entering through a small door and pray in the main church and go back home. In the modern age, we have shifted the holy sacrament from the main church to the adoration chapel and the main church is closed. I am not sure why this is done . Maybe to keep the church safe from stealing. There was no need for electricity when the church was kept partially open and people could pray at the main altar. The adoration chapel became a fashion and everybody started constructing it. Hope someday the adoration chapel does not become the church and the main church a monument.

 2. ಫಿಲಿಪ್ ಮುದಾರ್ಥ್

  ಫಿರ್ಗಜಿಂಚ್ಯಾ ಸಂಘಟಿತ್ ಜುಬ್ಲೆವಾಂಕ್ ದೋಶ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ಹ್ಯಾ ಲೇಕನಾಚೊ ವಾಳೊ ಆಸಾ. ಯಾಜಕ್ ತಶೆಂ ಲಾಯಿಕ್ ಕಿತ್ಲೆಶೆ ಖಾಸ್ಗಿ ಜುಬ್ಲೆವ್ ಕರಿನಾಂತ್? ಬಾಪ್ತಿಸ್ಮ್, ಜಲ್ಮಾ-ದಿಸ್, ಪೈಲೊ ಕುಮ್ಗಾರ್, ಕ್ರಿಸ್ಮ್, ಲಗ್ನ್ ವ ಒಡ್ದ್, ಜಲ್ಮಾಚಿ/ಕಾಜಾರಾಚಿ/ಒಡ್ದಿಚಿ ವರ್ಸುಗಿ, ಮಾಗಿರ್ ರುಪ್ಯಾಳೊ/ಬಾಂಗ್ರಳೊ/ವಜ್ರಾಳೊ ಜುಬ್ಲೆವ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಂಬ್ರಮ್ ಕರ್ನ್ ಲಾಕಾಂನಿಂ ಖರ್ಚುನ್ ಫೆಸ್ತ್ ಮಾರಿನಾಂವ್-ಗೀ?

  1
  4
 3. Vishal Dsouza

  Beautiful article with humanist approach – Hats off Stephenji

 4. Quite a few understand and agree with the argument privately, but rush to contribute when announced.
  We have become a superstitious or hypocritical community and naturally our leaders are reaping the benefits.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !