ಕಥಾಪಾಠ್ – 2 : ವೆಬಿನಾರ್ ಶಿಂಖಳೆಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್

“ವೆಳಾಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ಮನ್ಶಾನ್ ಬದ್ಲುಂಚಿ ಚಡ್ ಗರ್ಜ್. ಆಮ್ಚೆಂ ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ ಟೀವಿ ಯುಗಾಂತ್ಲೆಂ, ಆಮ್ಚೆಂ ತರ‍್ನಾಟ್‌ಪಣ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯುಗಾಂತ್ಲೆಂ, ಆಮ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಅಂತರ್‌ಜಾಳ್ ಯುಗಾಂತ್ಲಿಂ ತರ್ ಆತಾಂಚೊ ಯುಗ್ ವ ಕಾಳ್ ರೋಬೊಟಿಕ್ಸ್ ವ ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಾಚೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕಣಿಕ್ ಸಯ್ತ್ ಹ್ಯಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗಾಂತ್ ಪಾವಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸಮೇಸ್ತ್ ಕೊಂಕಣಿ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂನಿ ಎಕಾಮನಾಚೊ ವಾವ್ರ್  ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ” ಕಥಾಪಾಠ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಶಿಂಕಳೆಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕರುನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ ಅನಿವಾಸಿ ಉಧ್ಯಮಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ದೊ|ರೊನಾಲ್ಡ್ ಕೊಲಾಸೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್, ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪರಿಶದ್ ತಶೆಂಚ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಪಂದ್ರಾಳೆಂ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಪಾಲವಾಂತ್ ಚಲುಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ವೆಬಿನಾರ್ ಶಿಂಕಳೆಂತ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕಾಣಿಯಾಂಚೆರ್ ಚಲುಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಯನಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಮಾಯ್ 1 ತಾರಿಕೆರ್, ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 4:30ಕ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಚೆರ್ ಚಲ್ಲೆಂ.

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಅಂತರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಜೋನ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಮಿರಾರೊಡ್, ಲಾರೆನ್ಸ್ ಪಿಂಟೊ ಕುವೇಯ್ಟ್ ತಶೆಂಚ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಾಬ್ ಪಡಗಾಂವ್ಕರ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಶಾಂತಿ ಮಾಗುನ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವೆಬಿನಾರಾಂತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಾಹಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಮೆಹ್ತಾನ್ “ಕೊಂಕಣಿ ಫಕತ್ ಎಕಾ ಸಮುದಾಯಾಚಿ ಭಾಸ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಏಕ್ ಜಾಗತಿಕ್ ಭಾರಾತೀಯ್ ಭಾಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಆಮ್ಚೆ ವಿಚಾರ್ ವಿಸ್ತಾರ್ ಕರ್ಪಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ, ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಹೆಚ್ ಚಿಂತ್ಪಾನ್ ಜಾಗತಿಕ್ ಸ್ಥರಾರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಪಾವಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಕಾಂಯ್ ತೆಂಪಾಥಾವ್ನ್ ಕರುನ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಹೆಂ ವೆಬಿನಾರ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ಮಯ್ಲಾಫತರ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಉಜ್ವಾಡ್ ಪಾಕ್ಶಿಕಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಮಾ|ರೋಯ್ಸನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ ಸಮೇಸ್ತ್ ಮಾನ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್, ಉಲವ್ಪ್ಯಾಂಕ್, ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗುನ್, “ಆಧ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಆಮಿ ಕಥಾಪಾಠ್ ಪಯ್ಲಿ ಶಿಂಖಳೆಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕಾಣಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಕಸಲೆ ಅಂಶ್ ಗರ್ಜೆಚೆ, ಕಾಣಿಯಾಂಚೆ ವೆಗ್-ವೆಗ್ಳೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಚಲಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಖರೆಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಭೋವ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಲಾಭ್ಲಿ. ಆತಾಂ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಏಕ್ ಸಮಾಜ್ ಸುಧಾರಕ್, ದೆಕುನ್ ತಾಣೆಂ ರಚ್‌ಲ್ಲೆಂ ಹರ್ ಪ್ರಕಾರಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಮಿ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚಿ ಮಟ್ವಿ ವಳೊಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ. ಪಾಂಚ್ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ, ಆಟ್ ನಾಟಕಾಂನಿ, ತಶೆಂಚ್ ಪಾಂಚ್ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರುನ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾನ್ ಸತ್ತರಾವ್ಯಾ ದಾಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ; ಪಿಂತ್ರಾಂ, ಮೂಗುತಿ, ತಶೆಂಚ್ ‘ಫಾತಿಮಾಚೆಂ ಕಾಜರ್’ ಕಾಣಿಯಾಂಚೆರ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂನಿ ಅಧ್ಯಯನ್ ಚಲ್ಚೆವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ.

ಪ್ರಸ್ತಾವಿಕ್ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ ದೊ|ಜಯಂತಿ ನಾಯ್ಕ್ ಹಿಣೆಂ “ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಥಾ, ಕಾದಂಬರಿ ಪ್ರಕಾರ್ ಆಸ್ಲೆಪರಿಂ ನೀಳ್ಗಥಾ ವಾ ದೀರ್ಘ್ ಕಥಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಪ್ರಕಾರ್ ಸಯ್ತ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಆನಿ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚ್ಯೊ ಕಥಾ ಹ್ಯಾ ನೀಳ್ಗಥಾ ಪ್ರಕಾರಾಚ್ಯೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮಿ ತ್ಯಾ ಕಥೆಂಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕೆಲೆಂ ತರ್ ಯುವಕಥಾಕಾರಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಮಾರ್ಗ್‍ದರ್ಶನ್ ಆನಿ ಪ್ರೇರಣ್ ಲಾಭ್ತಲೆಂ” ಮ್ಹಣಾಲಿ.

ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಲ್ ಹಾಣೆಂ “ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಪಾಂವ್ಡಾರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕಥಾಕಾರಾಂವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ತ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡಾರ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರುನ್, ಚಡ್ತಾವ್ ಕಾಣಿಯೆಗಾರ್ ಕಾಂಯ್ ತೆಂಪಾಥಾವ್ನ್ ಬರವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ್ ಶಿವಾಯ್ ಯುವ ಬರವ್ಪಿ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಝಳ್ಕೊಂಚೆ ನಾಂತ್ ವಾ ಭೋವ್ ಉಣಿಂ, ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚಿ ‘ಫಾತಿಮಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್’ ಕಾಣಿ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಕಾಳ್ ಕಾಂಯ್ ಅಜೀಕ್ ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಧ್ಲೊ ತರ್‌ಯೀ ತಿ ಕಥಾ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಗೋಕುಲ್‌ದಾಸ್ ಪ್ರಭುನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ “ಸಮಕಾಳಿನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಮೊರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕಥಾ ಪಾಟಿಂ ಉರ್ತಾತ್, ಪುಣ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ತರ್‌ಯೀ ನವೆ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕಥಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲೆ ವಾ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಮಾ|ಆಲ್ವಿನ್ ಸೆರಾವೊನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ “ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಸಮಾಜೆಸಮೊರ್ ವರುಂಕ್ ನವ್ಯೊ ವಾಟೊ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ” ಮ್ಹಣುನ್ ಕಶೆಂ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಯೋಗಾಮುಖಾಂತ್ರ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಲಿಸಾಂವಾಂಕ್ ವೆದಿಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ದಾಕ್ಲೊ ದಿಲೊ.

ವೀಣಾ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಹಿಣೆಂ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ “ಡ್ಯಾಡಿಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರ್ಪಾಚಿ ಮ್ಹಜಿ ಆಶಾ ಆತಾಂ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಮಾರಿಫಾತ್ ಸುಫಳ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಪಳೆತಾನಾ ಖರೆಂಚ್ ವರ್ತಿ ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಭಗ್ತಾ. ಡ್ಯಾಡಿಚ್ಯೊ ಕಥಾ ಉಣ್ಯೊ ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ಗುಂಡಾಯ್ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತ್ಯೊ ಕಥಾ ವಾಚ್ತಾನಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ನವೊಚ್ ಅನ್ಭೋಗ್ ಜಾತಾ” ಮ್ಹಳೆಂ.

ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪರಿಶದ್ ತರ್ಫೆನ್ ಗೌರೀಶ್ ವರ್ಣೇಕರ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ “ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂತ್ ಜರ್ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಖೂಬ್ ವಾವ್ರ್ ಚಲ್ಲಾ ತರ್ ತೊ ಖರೊಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚೊ, ಆನಿ ಲೋಕ್-ಡಾವ್ನಾಚಾ ಕಾಳಾರ್ ತೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಮ್ಜುನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶಿಕ್ ಲೋಕ್ ಜಾಗತಿಕ್ ಸ್ಥಾರಾಂನಿ ಶಿಂಪಡ್ಲೆಲೆ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಕ್ತೆಚೊ ಆಧಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ಲಾಗಿಂ ಹಾಡ್ಪಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಖೂಬ್ ಬರೆ ರಿತಿನ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪರಿಶದ್ ಸಯ್ತ್ ಹೆಚ್ ದಿಶೆನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಸವೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಭೋವ್ ಚಡ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ತಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ದೊ|ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭುನ್ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಜಾಹೀರ್ ಕರುನ್, ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೆ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಲೋಬೊ ಖತಾರ್, ಜೋಸೆಫ್ ಮಥಾಯಸ್ ದುಬಯ್, ಜೇಮ್ಸ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ದುಬಯ್ ಹಾಣಿಂ ಅಪ್ಲೆಂ ಸಂಧೇಶ್ ದಿತಚ್ ಅಂಜು ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ “ಕಥಾಪಾಠ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಶಿಂಖಳೆಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಶಿಕುಂಕ್ ಏಕ್ ಬರಿ ಸಂಧಿ ಲಾಭ್ಲಿ ಆನಿ ಆತಾಂ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚ್ಯೊ ಕಥಾ ವಾಚುಂಕ್, ಆಯ್ಕುಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ತ್ಯಾ ಕಥೆಂಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರುಂಕ್ ಏಕ್ ಬರಿ ಸಂಧಿ ಕರುನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಕ್ ಧಿನ್ವಾಸ್” ಮ್ಹಣಾಲಿ.

ದೊ|ಜಯವಂತ ನಾಯಕ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ “ಕೊಂಕಣಿ ಅಧ್ಯಯನಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಆಮಿ ಸರ್ವಾಂನಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಹಾತ್ ಮೆಳವ್ನ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಆನಿ ತ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಉಲೊ ದಿವುನ್, ಕೊಂಕಣಿ ಅಧ್ಯಯನ್ ಪೀಠಚೊ ಥೆಂಕೊ ಆಸ್ತಲೊ” ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಮಾ|ಮಾಯ್ಕಲ್ ಸಾಂತುಮಾಯೊರಾನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ “ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಎಕ್ ದರ್ಯೊ, ಆನಿ ಆಮಿ ತಾಂತ್ಲೆ ಎಕೆಕ್ ಥೆಂಬೆ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ಯೆತ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ವಿನ್ಸಿ ಕ್ವಾಡ್ರೊಸಾನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ “ಕೊಂಕಣಿ ಕಥಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹೆರ್ ಭಾಸೆಂನಿ ಅನುವಾದ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್? ಕೊಂಕಣಿ ಕಥಾ ಖಂಚ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡಾರ್ ಆಸಾತ್? ಆನಿ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘಟನಾಂನಿ ಆಟೊವ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಮಾ|ಜೇಸನ್ ಪಿಂಟೊನ್ ಧಿನ್ವಾಸ್ ಪಾಠಯ್ಲೆ. ಶೈಲೇಂದ್ರ ಮೆಹ್ತಾನ್ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.

100% feel thumbs up. And how do you feel?
8 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !