Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಮಾನುಷಿಕ್ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯೆಂ ಸಾಧನ್ – 3

ಮಾನುಷಿಕ್ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯೆಂ ಸಾಧನ್ (ಭಾಗ್ 2) ಲೇಕನಾಚ್ಯೆ ಅಕ್ರೆಕ್ “ಮುಕಾರುಂಕ್ ಆಸಾ” ಮ್ಹಣ್ ಭಾಸಾವ್ನ್ ಸಾತ್ ಮಹಿನೆ ಉತರ್ಲ್ಯಾತ್. ಆಜ್ ಬರಯ್ಜೆ, ಫಾಲ್ಯಾಂ ಬರಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಟಿಂ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲ್ನ್, ಆಳ್ಸಾಯ್ ಕೆಲಿ ಆನಿ ಇತ್ಲಿ ಗಳಾಯ್ ಜಾಲಿ. ಕಿತೆಂ ಕರ್ಯಾಂ? ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್, ಕಿಟಾಳಾಕ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾಂ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ದುಕೊಳ್ ಪಡೊಂಕ್ನಾಂ. ದೆಕುನ್, ಮ್ಹಜಿ ಗೈರ್-ಹಾಜ್ರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸೊಂಕ್ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ತಾಂ. ಸಾತ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂನಿಂ ವಾಚ್ಪಿ ಪೈಲೆ ದೋನ್ ಅವಸ್ವರ್ ವಿಸ್ರಾಲ್ಯಾತ್ ಆಸ್ತೆಲೆ. ಪರತ್ ತೆ ವಾಚಾ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ತಾಂ. ತರಿಪುಣ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ 1995-2003 ಜಿಣ್ಯೆ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಸಂಕ್ಶಿಪ್ತ್ ವಿವರ್ ದಿತಾಂ. ಬೆಜಾರ್ ಕರಿನಾಕಾತ್.

2002 ಮಾರ್ಚ್ 24 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಕಾಳಿಂ ಹಾಂವ್ ಒಫಿಸಾಕ್ ಪಾವ್ತಚ್, ಜಿಮ್ಮ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೆ ತಸ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಫೊನ್ ಕೋಲ್ ಮ್ಹಕಾ ಆಯ್ಲೆಂ. “ತಕ್ಶಣ್ ಯೇ. ಮೆನೆಜಿಂಗ್ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ (MD) ತುಕಾ ರಾಕ್ತಾ”.

ಹೊ MD ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ಪದ್ವಿ ಘೆವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ಪಂದ್ರಾ ಮಹಿನೆ ಜಾಲ್ಲೆ. ಹ್ಯಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್-2 ಅವಸ್ವರಾಂತ್ ವಿವರಿಲಾಂ. ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯೆ ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ ಬಂಧ್ ಕರ್ನ್, ಪ್ರೊಫೆಶನಲ್ ಮೆನೆಜ್ಮೆಂಟ್  ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕರ್ಚ್ಯೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ದೀವ್ನ್ ಎಮಿರಾನ್ ತಾಕಾ ನೆಮ್ಲಲೊ. ಯೇವ್ನ್, ಪೈಲ್ಯಾ ವ್ಹರ್ಸಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಕಂಪ್ಯುಟರೈಶನ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿಂ ಆಂತರಿಕ್ ಸಮ-ಸಂವಾದಾಂತ್ (internal communication) ಕ್ರಾಂತಿ ಕೆಲಿ. ಕಂಪ್ಣೆಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೇಕಾ ಸ್ಟಾಫಾಕ್, ಲ್ಹಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತನಾ, ತಾಕಾ ಡಿರೆಕ್ಟ್ ಇಮೈಲ್ ಕರುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಲೊ. ಸುಮಾರ್ ತೀನ್ ವ್ಹರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ ಸೊಸುನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂ ಪೈಕಿಂ ಹಾಂವ್‌ಯೀ ಎಕ್ಲೊಂ ದೆಕುನ್ ಹೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಹಾಂವೆ‌ಯೀ ವಾಪರ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಜಿ ‘ಕೇಜ್’ MD ಬರ‍್ಯಾನ್ ಓಳ್ಕತಲೊ.

ಹಾಂವ್ ಕೆಬಿನಾಕ್ ರಿಗ್ತಚ್, ತೊ ಶೀದಾ ಬಿಜ್ನೆಸ್ ಉಲಯ್ಲೊ. “ಆತಾಂ ಲೊಂಕ್ಡಾ ಉತ್ಪಾದನ್ ವ್ಹರಾಕ್ 80 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ (MT). ಸುಮಾರ್ ದೇಡ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಮೆನೆಜರಾಕ್ ಏಕ್ ಶೆವೊಟ್ (objective) ಹಾಂವೆಂ ದಿಲಾ. ಲೊಂಕ್ದಾಚ್ಯೆಂ ಉತ್ಪಾದನ್ ವ್ಹರಾಕ್ 5 MT ವಾಡಯ್ಜೆ, ಎಕಾ ವ್ಹರ್ಸಾಚ್ಯೆ ಆವ್ಧೆಂತ್. SMART (Specific Measurable Achievable Relevant and Time-bound) ಶೆವೊಟ್. ಹಿ ಮ್ಹಜಿ ಸ್ಟೈಲ್. ಕಂಪ್ಣೆಚೊ ಮುನಾಫೊ ಚಡಂವ್ಚಿ ಮ್ಹಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಪುಣ್, ತುಜ್ಯಾ ಮೆನೆಜರಾನ್, ಸ ಹಫ್ತೆ ಸಂಪ್ಲೆ ತರ್‌ಯೀ ಯೆದೊಳ್ ಪ್ರೊಗ್ರೆಸ್ ರಿಪೊರ್ಟ್ ಧಾಡುಂಕ್ನಾಂ. ಬಹುಶಾ, ಹಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಾಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾ ವಯ್ಲಿ. ದೆಕುನ್ ತುಕಾ ಹಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಿತಾಂ.”

“ಹೆಂ ಎಕ್ ವ್ಹಡ್ ಪಂತಾಹ್ವನ್. ಹಾಂವ್ ಸೊಳಾ ಗ್ರೇಡಿರ್ ಆಸ್ಚೊ ವ್ಹಡ್ ಪದ್ವಿ ನಾತ್ಲೆಲೊ ಮಾಮುಲಿ ಇಜ್ನೆರ್. ತುಜೊ ಸಪೊರ್ಟ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಹೆಂ ವ್ಹಡ್ ವೊಜೆಂ ಘೆತಾಂ. ಆಟ್ ವ್ಹರಾಂ ಭಿತರ್ ಏಕ್ action plan ಧಾಡ್ತಾಂ. ಏಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಕರುಂಕ್ ಪಡ್ತೆಲೆಂ. ತಾಕಾ ಖರ್ಚ್ ಆಸಾ. ತೆಂ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸಾಯ್ನ್ ಆನಿಂ ಬಜೆಟ್ ಆಂದಾಜ್ ಕರುಂಕ್ ಏಕ್ ಹಫ್ತೊ ಜಾಯ್. ತುಕಾ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ತಾಂ”.

“ಪದ್ವಿ ಆನಿಂ ಶ್ಯಾಥಿ ಹ್ಯೊ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ. ತುಂ ಹೆಂ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಜಾಣಾಂಯ್. ಪಳೆಯಾಂ, ತುಂ ಮೆನೆಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್‌ಗೀ ಮ್ಹಣ್” ಹಾಸ್ಲೊ ತೊ.

PM06

ತಾಚ್ಯಾ ಕೆಬಿನಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ “ಹಾಂವೆಂ ಹೆಂ ಕಿತೆಂ ಪಿಶೆಂಪಣ್ ಆಧಾರ್ಲೆಂ. ಹೀರೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಚೊನ್ ಜೀರೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್?” ಮ್ಹಣ್ ಕಾವ್ಜೆಣ್ ಭಗ್ಲಿ.

ತರಿಪುಣ್, ದೀಸ್ ಸಂಪ್ಚ್ಯಾ ಪೈಲೆಂ, ಮ್ಹಜೆಂ action plan ಡೊಕುಮೆಂಟ್ MDಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕೆಲೆ. ಇಮೈಲ್ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಯ್ಜೆ ತಸ್ಲ್ಯಾ Division Managers, ಆನಿಂ Department Managers ಹಾಂಕಾಂ‌ಯೀ ದಿಲಿ.

ತೊ ಹಫ್ತೊ ಸಂಪ್ತನಾ, ಪೈಲೊ ಪ್ರೊಗ್ರೆಸ್ ರಿಪೊರ್ಟ್ ಸಕಯ್ಲ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂ ವಿಷಯಾಂಚ್ಯೆರ್ ಆಸ್ಲೊ:

1.  Action Plan ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1ಕ್ ಎಕ್ ನಾಂವ್ ಹಾಂವೆಂ ದಿಲ್ಲೆಂ: process optimization through distributed leadership.
2. Action Plan ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 2ಕ್ Oxygen Injection System (OIS) Implementation ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಯಿಲ್ಲೆಂ.

ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1ಕ್ ನವಿ ಮಿಶಿನಾಂ ವ ತಂತ್ರಿಕತೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾತ್ಲಿ. ದೆಕುನ್, ಬಜೆಟ್ ವಿಚಾರ್ಲಿನಾಂ. ಹೆಂ ಕಂಪ್ಣೆ ಭಿತರ್ ‘ಬದ್ಲಾವಣ್’ ಮಾತ್ರ್. ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲಿಂ ಮಿಶಿನಾಂ, ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆನಿಂ ಸಬ್-ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ debottlenecking ಕರುಂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಇಜ್ನೆರ್ ಆನಿಂ ತೆಕ್ನಿಸಿಯನ್ competent ಆಸಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗತಾ ಬಸವ್ನ್ Project Team ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಚಾಲ್ತ್ಯಾ management systems ಆನಿಂ protocols ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ತಾಂಕಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. We must change and as leader I will drive change.

“ಮ್ಹಕಾ empower ಕರ್ ಆನಿಂ ತಸ್ಲೊ ಮೆಮೊ ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ಸರ್ವ್ ಸೀನಿಯರ್ ಮೆನೆಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ತುಜ್ಯಾ ದಸ್ಕತೆಖಾಲ್ ಲಿಕಿತ್ ದಾಡ್” ಅಶೆಂ ವಿನಂತಿ ಹ್ಯಾ ಇಮೈಲಾರ್ ಆಸ್ಲಿ. ತಶೆಂಚ್, ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮೆಮೊ ಸಾಂಗತಚ್ MDಕ್ ದಿಲೊ.

ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 2ಂತ್ ನವಿ ತಂತ್ರಿಕತಾ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸ್ಲಿ; ದೆಕುನ್ ನವೆಂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ನವಿ ಮಿಶಿನಾಂ, ನವೊ ಮಾಲ್ ಆನಿಂ ಸಾಮಾನ್, ಓಟೊಮೆಶನ್ ಆನಿಂ specialized field services ಹಾಂಚ್ಯೆಂ sourcing and supply ಅಂತರ್‌ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ಕಂಪ್ಣೆಂ ಸಾಂಗತಾ ಕೊಂಟ್ರೆಕ್ಟ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ತೆಲೆಂ. ದೆಕುನ್, CAPEX ಬಜೆಟ್ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ತೆಲಿ. ಹ್ಯಾ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಾಕ್ OIS Project Team ಘಡಿಜೆ. ಹಾಚ್ಯೆ ಸಾಂದೆ cross-functional engineers; ತಾಂಚ್ಯಾಂ hierarchical ಮೆನೆಜರಾಂನಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್‍ಪಣಾರ್ OIS Project Team ಸಾಂದೆ ಜಾಂವ್ನ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ದೀಜೆ.

ವಯ್ಲೆ ವಿಷಯ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಇಮೈಲಾರ್ ತ್ಯಾಚ್ ದೀಸಾ MDಕ್ ದಾಡ್ಲೆ. OIS Project Team ಸಾಂದ್ಯಾಂಚಿ ನಾಂವಾಂ ತಾಕಾ ಕಳಯ್ಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಾಚೊ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮೆಮೊ ತಾಕಾ ಗೆಲೊ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೈಲ್ಯಾ ದೀಸಾ, MDನ್ ಹಾಂವೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಲೆ 2 ಮೆಮೊ ದಸ್ಕತೆಖಾಲ್ ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕೆಲ್ಲೆ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ದೊನಿಂ action plan ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಆಯ್ಲಿಂ.

***

2003 ಮಾರ್ಚ್ 24-ವ್ಯೆರ್ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಮೀಟಿಂಗಾಚಿ ಪೈಲಿ ವರ್ಸುಗಿ. ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವ್ಹರ್ಸಾಂತ್ action plan ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆಲೆಂ. 23 ತಾರಿಕೆಚ್ಯಾ 24-ವ್ಹರಾಂಚ್ಯೆಂ ದಿಸಾಳೆಂ ಲೊಂಕಡ್ ಉತ್ಪಾದನ್ 2100 ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವ್ಹರಾಕ್ 87.5 MT. ಶೆವೊಟಾಚ್ಯಾ 85 MT ವಯ್ರ್ 3%.

ಹೆಂ ವ್ಹಡ್ ಸಾಧನ್ ಕಸ್ಸಲಿಂ ನವಿಂ ಮಿಶಿನಾಂ ಬಸಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ, ವ ನವಿ ತಾಂತ್ರಿಕತಾ ಹಾಡಿನಾಸ್ತಾನಾ, ಕಸ್ಸಲಿ ಬಜೆಟ್ ನಾಸ್ತನಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಜೀರೊ ನಿವೇಶ್! ಕಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್?

ಹಾಚಿ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ವೆತಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್, ಸರ್ವ್ ಶಿಬಂಧಿ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್.

1) ತಾಣಿಂ ಆಪ್ಲಿ ತೆಕ್ನಿಕಲ್ ಜಾಂಟಿಕಾಯ್ ವಾಡಯ್ಲಿ
2) ಫೆಕ್ಟರಿಚೊ ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ತೆಕ್ನಿಶಿಯನ್, ಫೊರ‍್ಮೆನ್, ಆನಿಂ ಸುಪರ‍್ವೈಜರ್ ಹೊ ಶೆವೊಟ್ ಸ್ವತಾಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.
3) ತಾಂಚಿ ಉರ್ಬಾ (motivation) ಆನಿಂ commitment ವಾಡಂವ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ದಿಸಾಕ್ ಉಣ್ಯಾರ್ ಏಕ್ motivational email ದಾಡ್ತಲೊಂ. ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ಉಣ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಮುಕೆಲ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚಿ JOUST ಬಸ್ಕಾ ಆಪಯ್ತಲೊಂ. ಹಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದಿಸಾಚಿ ರೆತಿರ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.
4) ತಾಂಕಾ empower ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪೈಲೆಂ, ತಾಂಚ್ಯೆ hierarchical ಮೆನೆಜರ್ ಇಜ್ನೆರ್, ಸುಪರ‍್ವೈಸರ್ ಆನಿಂ ತೆಕ್ನಿಸಿಯನಾಂ ವಯ್ರ್ ಆಪ್ಲೊ ‘ಅಧಿಕಾರ್’ ದಾಕಯ್ತಲೆ. ಹೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಬದ್ಲಿಲೆಂ. ತಾಂಕಾಂ ಹ್ಯಾ ಟೀಮಾಂತ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಅಧಿಕಾರ್ ಆಸ್ಲೊ. TRUST ಆಸ್ಲೊ. ಸ್ವಯಂ ‘ಕಂಟ್ರೋಲ್’ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಡ್ತ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಮಾತ್ರ್. ಅಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ತೆ ಶಿಕ್ಲೆ.
5. ಕಂಟ್ರೊಲ್ ಹಾಂವ್ ವಾಪ್ರಿತಲೊಂ ತರ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಚಾಲಿ ವಯ್ರ್ ಮಾತ್ರ್. ಮ್ಹಜ್ಯೆಂ ನಡ್ತೆಂ ‘ಕಂಟ್ರೊಲ್’ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಶಣ್ ಹಿ ದೇಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಫೆಕ್ಟರಿಂತ್ಲಿ ಸಗ್ಳಿ ಶಿಬಂಧಿ ಆಪ್ಲೆಂ ನಡ್ತೆಂ ಸ್ವಂತ್ ‘ಕಂಟ್ರೊಲ್’ ಕರ್ತೆಲಿ. ಹೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಫರಕ್ ಎಕಾ ಮೆನೆಜರಾ ಆನಿಂ ಮುಕೆಲ್ಯಾ ಮಧೆಂ.
6) ಮೆನೆಜರ್ ಹುದ್ದೊ ಮ್ಹಕಾ ನಾತ್ಲೊ. ಪುಣ್, TRUE ಆನಿಂ TRUSTED ಮುಕೆಲಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಡಯ್ತಲೊ ಕೋಣ್ ಆಸ್ಲೊ ತರ್ ತೊ ಹಾಂವ್‍ಚ್.

PM01

ಪಿಂತುರ್: Midrex 400-module DR ಫೆಕ್ಟರಿ ಖತಾರ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕಂಪ್ಣೆಚಿ.

Process Optimization through distributed leadership. We must change and as leader I will drive change.

ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ centralized control ನಾಸ್ತನಾ, 8 ವ್ಹರಾಂಚ್ಯೆ 3 ಶಿಫ್ಟಾಂನಿಂ continuous process plant ಫೆಕ್ತರಿಚ್ಯೆಂ ಉತ್ಪಾದನ್ ಕಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮುಕೆಲ್‍ಪಣ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಸಮಸ್ಸೆಂ‍ಚ್. ಹಾಂತು operation team DR managerಕ್ ಡಿರೆಕ್ಟ್ ರಿಪೊರ್ಟ್ ಕರ್ತಾ. ಮಿಕೆನಿಕ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಶಿಯನ್, ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಶನ್ ತೆಕ್ನಿಶಿಯನ್, utilities ಗ್ರುಪ್ ಆನಿಂ iron ore handling team ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾಂ ಮೆನೆಜರಾಂಕ್ ರಿಪೊರ್ಟ್ ಕರ್ತಾತ್. ತಾಂಚ್ಯೆರ್ hierarchical power/control ನಾಂ. ಹೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾಂ ಗುಡಾಂನಿ ಬಸೊನ್ silo mentality ದಾಕಯ್ತಾತ್. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್, ಉತ್ಪಾದನ್ ಬಂಧ್ ಪಡ್ಲೆಂ ತರ್, ಹೆಂ ಪ್ರೊಬ್ಲೆಮ್ ನ್ಹಜೆಂ ನಹಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾವ್ತಾತ್. ಪೇಜಿಂಗ್ ಕರ್ನ್ ಆಪಯ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮಿಕೆನಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಾಂತ್ problem ಸುವಾತೆಕ್ ಪಾವಾನಾ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಶಿಯನ್ ಆನಿಂ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಶನ್ ತೆಕ್ನಿಶಿಯನ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯೆಂ ಕಾಂಯ್ ಪ್ರೊಬ್ಲೆಮ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಫೀಲ್ದಾಕ್ ಯೆನಾಸ್ತನಾ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಒಫಿಸಾಂತ್ ಹಾತ್ ಬಾಂಧುನ್ ಪಯ್ಸಾ-ಪಯ್ಸ್ ರಾವ್ತಾತ್. ವೆವೆಗ್ಲ್ಯಾಂ ಸಾಯ್ಟಾರ್ ಬಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂ ವ ಜೆಮೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಗವ್ನ್ problem ಸುವಾತೆಕ್ ಹಾಡಯ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ plant downtime ವಾಡೊನ್ಂಚ್ ವೆತಾ.

ಅಸಲ್ಯೆ ಸಂಘಟನ್ ವ್ಯವಸ್ತೆಂತ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಎಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರ್ functional team ಜಾವ್ನ್ ಲಾಗಿಂ ಹಾಡ್ಚ್ಯೆಂ ಕಶೆಂ? ಹೆಂ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಸಮಸ್ಸೆಂ . ಉತ್ಪಾದನಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ DR ಮೆನೆಜರಾಚಿ. ಪುಣ್, ಹೆರ್ ಚ್ಯಾರ್ ಮೆನೆಜರಾಂ ವಯ್ರ್ ಕಂಟ್ರೊಲ್ ಆನಿಂ ಅಧಿಕಾರ್ ನಾಸ್ತನಾ, ಎಕಾ ಉತ್ಪಾದನ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾನ್ ಕಶೆಂ ಟೀಮಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶೆವೊಟಾಚ್ಯೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಂತ್ ಭಾಗಿದಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯೆಂ? ಕಶೆಂ ತಾಂಕಾಂ motivate ಆನಿಂ committed ಕರ್ಚ್ಯೆಂ? ಪದ್ವೆಚ್ಯೆಂ ಭ್ಯೆಂ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಆಧುನಿಕ್ ಮುಕೆಲ್‍ಪಣಾಚಿಂ ಶಿಂತ್ರಾಂ ಆನಿಂ ಹಿಕ್ಮತ್ಯೊ ವಾಪ್ರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಮುಕೆಲ್ಯಾನ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಹಾಂವೆಂ, ನವೆಂ ನಡ್ತೆಂ ಶಿಕೊಂಕ್ ಜಾಯ್.

ಹೆಂ ನಡ್ತೆಂ ಶಿಕೊಂಕ್ ಮ್ಹಕಾ ಭಾರಿ‍ಚ್ ಉಪ್ಕರಾಕ್ ಪಡ್ಲೆಲಿ ಕೃತಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ VIRTUAL LEADERSHIP: Secrets from the round table for the multi-site manager. ದೊ| ಜೇಕ್ಲಿನ್ ಕೊಸ್ತ್‍ನರ್ ಹಿಚಿ ಹಿ ಬಿಜ್ನೆಸ್ ಕಥಾ (novelette). ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಹಿ  ಕೃತಿ ವಾಚಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಲಹಾ ದಿತಾಂ.

PM02

ಹಿ ಕಾಣಿ ಅಶಿ ಆಸಾ: ಜಿಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ multi-site project leaderಕ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಚೊ medieval ಕಾಳಾಚೊ ರಾಯ್ King Arthur of Camelot ದಿಸೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾತಾ. ಕಿಂಗ್ ಆರ್ಥರಾಚ್ಯೆ knights ಪಯ್ಸಾ-ಪಯ್ಸ್ ಪ್ರದೇಸಾಂನಿಂ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ castleನಿಂ ಆಸ್ಲೆ. ತಾಂಚ್ಯೆ ಮಧೆಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ common understanding ನಾತ್ಲೆಂ. ಹಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗತಾ ಘಾಲ್ನ್ ಕಿಂಗ್ ಆರ್ಥರಾನ್ ಕೇಮ್‍ಲೊಟ್ Castle ಬಾಂದ್ಲೆಂ. ಹರ್ಯೆಕಾ knightಕ್ ಎಕ್ಯೆಕ್ ಪಾತೊರ್ ಹಾಡ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಸ್ಲಿ. ಸಕ್ಕಡ್ ಫಾತೊರ್ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ slotರ್ ಬಸಯ್ತನಾ, ಸಾರ್ಕೆಂ ಫಿಟ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ನಾ ತರ್, ತೆ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡಾನಾತ್ಲೆಂ ಖಡಾಪ್. ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಲ್ವತಚ್, ಕಿಂಗ್ ಆರ್ಥರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಲ್ವಣೆಕ್ ಕಾರಣಾಂ ಸೊದ್ತಾ. ಚೂಕ್ ತಾಚಿಚ್ ಮ್ಹಣ್ ನಿರ್ಣಯ್ ಕರ್ತಾ. He failed to build TRUST. Building TRUST requires clear, continuous, open and transparent Communication to all AT THE SAME TIME. ದೆಕುನ್, ಆಪ್ಲೆಂ ನಡ್ತೆಂ ತೊ ಬದ್ಲಿತಾ. ಜಯ್ತ್ ತಾಚ್ಯೆಂ ಜಾತಾ.

ಕಿಂಗ್ ಆರ್ಥರ್ ಸಕಯ್ಲಿಂ ಮುಕೆಲ್ಪಾಣಾಚಿಂ ಲಿಸಾಂವಾಂ ದಿತಾ:

1. ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಟೀಮಾಂ ಮಧೆಂ ಭಾಗಿದಾರಿ (alliances) ಬಾಂದಿಜೆ.
2. ಉತ್ಪಾದನ್ ಆನಿಂ ವೆವೆಗ್ಲ್ಯಾಂ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಶನಾಂ ಮಧೆಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ವಯ್ರ್ TRUST ಜಲ್ಮೊನ್ ಸದಾಂನೀತ್ ಕಾಯಾಮ್ ಉರಾಜೆ.
3. Cross functional teamsಚ್ಯೆ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ ಉತ್ಪಾದನ್ ಲೀಡರಾಕ್ ರಿಪೊರ್ಟ್ ಕರಿನಾಂತ್. ತಾಂಕಾ ಕಶೆಂ ಎಕ್ವಟಾಂವ್ಚ್ಯೆಂ? ಭೆಸ್ಟಾವ್ನ್ ನಹಿಂ, ಬಗಾರ್ team achievement ಆನಿಂ success ಸಾಂಗತಾ ಮೆಳೊನ್ ಆಚರಿಜೆ.
4. ಅಂತರ್-ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಹಂತಾರ್ R&D ಆನಿಂ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸಾಯ್ನ್ ಗ್ರುಪಾಚ್ಯಾಂಕ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ಆಸೊನ್-ಯೀ ಕಶೆಂ ಸಾಂಗತಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶೆವೊಟಾಂತ್ ಭಾಗಿದಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯೆಂ. ಹೆಂ OIS Project Team ಜಯ್ತ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಗರ್ಜ್ಯೆಚ್ಯೆಂ. (ಹ್ಯಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ಯಾಂ)
5. tele-communication, mobile work groups ಆನಿಂ anytime/anywhere ಗ್ರುಪಾಂ ಮಧೆಂ ಸಮ-ಸಂವಾದ್ ಜಾಯ್. ಕಿಂಗ್ ಆರ್ಥರ್ ಆನಿಂ ತಾಚ್ಯೆ knights ಪಾರ್ವ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ದಾಡ್ತೆಲೆ. ಆಧುನಿಕ್ ಕಾಳಾರ್, ಇಮೈಲ್ ಆನಿಂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂಚ್ಯೆ chat platform ವಾಪ್ರುನ್ ಸರಾಗ್, ರೆಗುಲರ್ ಆನಿಂ ಗರ್ಜ್ಯೆ-ತೆಕಿದ್ ಸಂವಾದ್ (communication) ಚಾಲು ದವರ್ಚ್ಯೆಂ.
6. ಉಗ್ತೊ ಆನಿಂ ಪಾರದರ್ಶಿಕ್ ಸಂವಾದ್ ನಾಸ್ತನಾಂ, ಟೀಮ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ TRUST ಜಿಯೆನಾಂ. ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಧ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸರ್ವ್ ಮಾಹೆತ್ ವಾಂಟಿಜೆ. ಕೊಣಾಕ್ ಚಡ್, ಆನಿಂ ಕೊಣಾಕ್ ಉಣಿಂ ನಹಿಂ. ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಭೆದ್-ಭಾವ್ ನಜೊ. ಭೇದ್-ಭಾವ್ TRUST ದೆಸ್ವಟಾಯ್ತಾ.
7. ಕಿಂಗ್ ಅರ್ಥರಾನ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಚೂಕ್ ಕೆಲ್ಲಿ: ತಾಚ್ಯಾಚ್ castleಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ Knight Lancelot ತಾಚೊ ಭಾರಿ‍ಚ್ ಪಾತಿಯೆಣೆಚೊ ಮಿತ್ರ್. ಕಿಂಗ್ ಆರ್ಥರ್ ತಾಚ್ಯೆರ್ ಚಡ್ ಭರ್ವಾಸೊ ದವರ್ತಲೊ. ದೆಕುನ್, ಪಯ್ಸಿಲೆ Kinghts ತಾಚ್ಯೆರ್ ಜಳ್ತೆಲೆ. ಹೆಂ ಥರ್ ಕರ್ಚ್ಯೆಂ ತಾಚ್ಯೆಂ ನಡ್ತೆಂ ಬದ್ಲಿತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್, ಕಿಂಗ್ ಆರ್ಥರ್ ಸರ್ವ್ Knights ಮಧೆಂ TRUST ಕಾಯಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಲೊ ನಾಂ. There shall be NO favorites.
8) ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಟೀಮಾಚ್ಯಾ ಹರ್ ಸಾಂಧ್ಯಾಂಕ್ ಸಮಾನ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭಯ್ಜೆ. ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್, ಏಕ್‍ಚ್ ಮಾಹೆತ್ ಆನಿಂ ಖಬರ್ ಪಾರದರ್ಶಿಕ್ ರಿತಿನ್ ವಾಂಟಿಜೆ.
9) ತವಳ್ ತವಳ್ knights ಆಪ್ಲಿಂ Castles ಸೊಡ್ನ್, ಕಿಂಗ್ ಆರ್ಥರಾನ್ ಠರಾಯಿಲ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ಸುವಾತೆರ್ ಸಾಂಗತಾ ಮೆಳಾಜೆ. ಉಣ್ಯಾರ್, ಸಗ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆನಿಂ friendly ತರ್ಕ್ (JOUST) ಚಲಯ್ಜೆ. ಸಕ್ಟಾಂಕ್ ಸಮಾನ್ ಜಾಗೊ ಮೆಳಾಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ Round Table ಭಂವ್ತಣಿ ಬಸ್ಕಾ ದೀಜೆ. ಅಶೆಂ ಬಸ್ಲ್ಯಾರ್, everyone shows his face; none shows his ass to the other!

ದೊ| ಕೊಸ್‍ತ್‍ನರ್ ಹಿಚಿಂ ಕಿಂಗ್ ಆರ್ಥರ್ ಕಾಣಿಯೆ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ದಿಲ್ಲಿಂ ಹಿಂ ಸರ್ವ್ ಲಿಸಾಂವಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯೆಂ multi-functional ಮುಕೆಲ್‍ಪಣ್ ರುತಾ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ವಾಪರ್ಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಶೆವೊಟಾಕ್ SMART ಥರಾನ್ ಹಾಂವ್ ಪಾವ್ಲೊಂ.

***

ಲೊಂಕ್ಡಾ-ಉತ್ಪಾಧನ್ ಶೆವೊಟ್ ಏಕ್ ವ್ಹರ್ಸಾಚ್ಯೆ ಆವ್ಧೆಚೊ ತರ್‌ಯೀ, ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ Action Plan, ಪ್ಲೇನ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರ್ಚಿ ರೀತ್ ಆನಿಂ ದಾಡ್ಚ್ಯೆ periodic progress reports ಮ್ಹಜ್ಯಾ MDಕ್ ಭಾರಿ‍ಚ್ ಮೆಚ್ವಾಲೆ. ಸ ಮಹಿನ್ಯಾ ಭಿತರ್, ‘ಅಧಿಕಾರ್’ ಆನಿಂ ‘ವ್ಹಡ್ ಪದ್ವಿ’ ನಾಸ್ತಾನಾ ಜೊಡ್ಲೆಲೆಂ ಜಯ್ತ್ ಪಾರ್ಕುನ್, ಇನಾಮ್ ಮ್ಹಕಾ ಮೆಳ್ಳೆಂ.

2002 ಸೆಪ್ತೆಂಬ್ರ್ 22 ತಾರಿಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಭಾಂಗ್ರಳ್ಯಾ ಅಕ್ಶರಾಂನಿಂ ಬರಯ್ಜೆ ತಸ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ದೀಸಾ, ಮ್ಹಜಿ ಸಾಂಬಾಳಾಚಿ ಗ್ರೇಡ್ 19 ಜಾವ್ನ್ ಭಡ್ತಿ ಕೆಲಿ. DR ಮೆನೆಜರಾಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಆನಿಂ ಪದ್ವಿ ಅಧಿಕೃತ್  ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜಿ ಮ್ಹಣ್ MDನ್ ಪರ್ಗಟ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಫೆಕ್ಟರಿಚ್ಯೆಂ ಸುಂಕಾಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಾಬೆನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ತರಿ ಪುಣ್, ಪ್ರೊಗ್ರೆಕ್ಟ್ ಟೀಮಾಂ ಚಲವ್ನ್ ವರ್ಚ್ಯೆ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ರಿತಿಂತ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲಿನಾಂ. ಮ್ಹಜ್ಯೆಂ ನಡ್ತೆಂ 24 ಮಾರ್ಚ್ 2002 ದೀಸಾ ಕಿತ್ಲೆಂ ‘ಖಾಲ್ತೆಂ’ ಆಸ್ಲೆಂಗೀ ತಶೆಂ‍ಚ್ ಮುಕಾರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಕಾಚ್ ಬೂದ್-ಬಾಳ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಿ.

PM07

30 ಮಾರ್ಚ್ 2002-ವ್ಯೆರ್, Action plan 2 OIS Installation project design basis ಹಾಂವೆಂ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಟೀಮಾ ತರ್ಫೆನ್ ಮುಕೆಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಅಂತರ್-ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಹಂತಾರ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ process owner and licenser, ಆನಿಂ automation provider ಹಾಂಕಾಂ ದಾಡ್ಲೆಲಿ. ಹೆಂ ಕಂಪ್ಣೆ ಭಾಯ್ರ್ ಸಮ-ಸಂವಾದ್ (correspondence). ಪೈಲಿ ಕಂಪ್ಣಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಆನಿಂ ದುಸ್ರಿ ಜರ್ಮನ್. ದೋನ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಭೂಖಂಡಾಚ್ಯೊ ಆನಿಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕ್ರಿತಿಂಚ್ಯೊ, ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾಂ ಭಾಶೆಂಚ್ಯೊ ಆನಿಂ Time Zone ಪ್ರಮಾಣೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯೊ. ದೆಕುನ್ ಕಿಂಗ್ ಆರ್ಥರಾಚಿಂ ಲಿಸಾಂವಾಂ ನಂಬರ್ 4 ಅನಿಂ 5 ಹ್ಯಾಂ ಕಂಪ್ಣೆಚ್ಯಾ ಮೆನೆಜರಾಂಕ್ ಆನಿಂ ಇಜ್ನೆರಾಂಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ OIS Installation project ಟೀಮಾಂತ್ ಮೆಳಂವ್ಕ್ ಹಾಂವೆಂ ವಾಪರ್ಲಿಂ ತೆಂ ಅಧಿಕ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ಸಂಗತ್. ದೆಕುನ್, ಹ್ಯಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಮುಕಾರ್ ವಾಚ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಿಶಾರೊ ವಯ್ರ್ ದಿಲ್ಲೊ.

ಹೆಂ ಆನಿಂ OIS Installation Project ಚಲವ್ನ್ ವೆಲ್ಲಿ ರೀತ್, ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ಪಂತಾಹ್ವನಾಂ, ಇರಾಕಾಂತ್ ಗಲ್ಫ್ ಝುಜ್-2 ಆನಿಂ ತಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್, ನವೆಂ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯುಳ್ ತಶೆಂ ಅಂತಿಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್, ಶಿಕ್ಲೆಲಿಂ ಮುಕೆಲ್‍ಪಣಾಚಿಂ ಲಿಸಾಂವಾಂ, ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಷಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾಂತ್. ವೆಗಿಂಚ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾಂ.

ಮುಕಾರುಂಕ್ ಆಸಾ ►

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

81% feel thumbs up. And how do you feel?
39 :thumbsup: Thumbs up
1 :heart: Love
0 :joy: Joy
6 :heart_eyes: Awesome
2 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

4 comments

 1. Michael Sequeira

  Every industry has ego and politics at play.As you mentioned if there is clear cut direction and every one is given the ownership and the 9 tips on leadership followed, becomes easier to achieve the target.More than everything there is technical competence and pure love for the job/work is essential.
  Philip you are an achiever in any field entrusted to you. But the industry and the world is full of politics and ego.
  Even today I hear people talking” it is Mahatma Gandhis’ mistake during independance to agree on partition and also not handing the PM position to Sardar Vallabh Patel”.Nobody respects the great soul for his unslefish and committed role in achieving the desired independance through Non violence.
  A balancing act is very important in leadership role and you achieved it at DR plant at Qatar Steel.
  I enjoyed your write up and plan to read “Virtual Leadership” by Jaclyn Kostner.

 2. mm
  Monica Mathias

  Very well written. Indeed an inspiration for younger generation. Lots to learn from your bio, to be successful in life. Love your writeup. Keep writing uncle.

 3. mm
  Gerald Carlo

  ಫಿಲಿಪ್ಪಾಚಾ ‘ಜಿಣ್ಯೆ ಸಾಧನ್’ ಹಾಚೊ ಆರ್ವಿಲೊ ಕಿಸ್ತ್ ವಾಚ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲೊ ಕಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ತಾಂತ್ರಿಕ್ ತಶೆಂ managerial ವಿಷಯಾಂನಿ ಜಾಣ್ಕಾರಿ ಶೂನ್ಯ್. ತರೀ, ಮ್ಹಜೊ contemporary, ತಶೆಂಚ್, ಆಮ್ಚೆ ಬರಿಂಚ್ ನಿಮ್ಣ್ಯಾ ಮಧ್ಯಮ್ ವರ್ಗಾಚಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಜಲ್ಮೊನ್ , ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಶಿಕೊವ್ಣ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾ ವರ್ವಿಂ ವಯ್ರ್ ಪಾವ್ಲೆಲೆಂ ಪಳೆತಾನಾ , ನೀಜ್ ಶಾಥಿ ಕೆದಿಂಚ್ ಕಳ್ಶ್ಯಾ ಪಂದಾ ಲಿಪವ್ನ್ ಧವರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಾಂಗ್ಣೆಚೊ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಫಿಲಿಪ್ಪಾಚೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಆಮ್ಚಾ ಸಮುದಾಯಾಚಾನಿಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರ್ಚಾ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ತಶೆಂ ಬಿಜ್ನೆಸ್ ಮೆನೆಜ್ ಮೆಂಟ್ ಶಾಳಾಂನಿ ವಾಪಾರಿಯೆತೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ?

 4. Melka Miyar

  A good management lesson. Highly useful one… All these write ups could be a good management book…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.