Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಮೊರ್ನಾ-ಜಿವಂತ್ಪಣಾ ಮಧ್ಲಿ ಆವಯ್

ಜ್ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಆವಯಾಂಚೊಂ ದೀಸ್ ಮಾನಾಯ್ತಾತ್. ಸಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಆವಯಾಂಚ್ಯೊ ತಸ್ವಿರ‍್ಯೊ, ಮಾದ್ಯಮಾಂನಿ ಆವಯ್ಪಣಾಚ್ಯೊ ವಿಶೇಸ್ ಪುರವಣ್ಯೊ. ಚಡುಣೆಂ ಕವಿತೆಂಚಿಂ ಖಾತಡ್. ಚಡ್‌ಶಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಆವಯ್ಚೆಂ ಸ್ತುತಿ ಗಾಯನ್. ಪೂಣ್ ತರುಣ್ ಕವಿ ಗ್ಲ್ಯಾನಿಶಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕವಿತೆಂತ್  ಆವಯ್ ಆನಿ  ಆವಯ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆರ್ ‘ಸಿಜೇರಿಯನ್ ‘ ಕೆಲ್ಲೆಂ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ.

ಕವಿ ಗ್ಲ್ಯಾನಿಶ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಗಾಂವಾನ್ ಅಲಂಗಾರ್ಚೊ. ಅಲಂಗಾರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಪರಿಂ ತೊಪ್ತಾ – ಟಿಬಿ ಸೆನೆಟೊರಿಯಾಂತ್ಲೆಂ ಸಂತಾನ್ ಮಾಯೆಚೆಂ ಘರ್. ಕಾಂಯ್  ಸಾತಾಟ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಹಾಂವ್ ಮಾಂವ್ಟ್ ರೋಜರಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೆರ್ ಡೊಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊಂ. ತವಳ್ ಹಾಂವೆ ಥಂಯ್ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ ‘ಅಂಕ್ವಾರ್ ಆವಯಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ’ ಚೆಂ ರುಪ್ಣೆಂ ಕವಿ ಗ್ಲ್ಯಾನಿಶಾಚಿ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕವಿ ಅಲಂಗಾರ್ಚೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಫಕತ್ ಆಕಸ್ಮಿಕ್ ಆಸುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ.  ಕಾಳ್ ಕಸೊ ಬದಲ್ತಾ ಪಳಯಾ –  ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ‘ಸೋಶಿಯಲ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ’ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಅಂಕ್ವಾರ್ ಆವಯ್ಪಣಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಆಜ್ ‘ಸೋಶಿಯಲ್ ಪ್ರೈಡ್’ ಜಾವ್ನ್ ಬದಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾತ್ ನಯ್, ಅಂಕ್ವಾರ್ ಆವಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಾಲಿಸಾಯೆಚೊ  ಸಬ್ದ್  ಆಜ್ ಸಿಂಗಲ್ ಮದರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮರ್ಯಾದ್ ಜೊಡುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಾ.

ಸಂಸಾರಾರ್ ಆವಯ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಬೋವ್ ಗಾಜ್ಲೆಲಿ ಕವಿತಾ ಆನ್ ಟೇಲರ್ ಹಿಚಿ ಮೈ ಮದರ್. ಸಿಲ್ವಿಯಾ ಫ್ಲಾತಾಚಿ Morning Song ಅಲಗ್‌ಪಣಾನ್ ಆವಯ್ಪಣಾವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಿಂತೂಂಕ್ ಲಾಂವ್ಚಿ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ‘ನನ್ನವ್ವ ಫಲವತ್ತಾದ ಕಪ್ಪು ನೆಲ…’ ಮ್ಹಣ್ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚಿ ಪಿ. ಲಂಕೇಶಾಚಿ ‘ಅವ್ವ’ ಕವಿತಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಆವಯ್ಚೇರ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂ ಪಯ್ಕಿ ಆತಾಂಯ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ.

ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ವಿಲ್ಫಿಯಾಬಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗೀತ್‌ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಆವಯ್ ಆನಿ ಆವಯ್ಪಣಾಚಿಂ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ರುಪಾಂ ವಾಪಾರ್‌ಲ್ಲಿಂ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾತ್. ವಿಲ್ಪಿಯಾಬಾಚೆಂ ಗೀತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚೆಂಚ್ ನಮಾನ್ ತುಕಾ ಏ ಭಾಗಿ ಆವಯ್‌ಪಣಾ ಥಾವ್ನ್ (ಪ್ರಥಮ್ ಕೊವ್ಳಿ, ಪ್ರಥಮ್ ಪದ್) ವಿಲ್ಫಿಯಾಬಾಚ್ಯಾ ಗೀತ್‌ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಬಾಪಯ್ನ್ ಆವಯ್ಚೇರ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಮಾಮ್ಮಿಚೆರ್ ಆನಿ ನಾತ್ರಾಂನಿ ಮಾಮ್ಮಾಚೆರ್ ಘಡ್ಲೆಲಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಗಿತಾಂ ಆಸಾತ್. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೀನ್ ತಕ್ಲ್ಯಾಂಚೊಂ ಆವಯೊ ಆನಿ ತಾಂಚಿಂ ಆವಯ್ಪಣಾಂ! ಹೊ ಏಕ್ ಅಧ್ಯಯನಾಚೊ ವಿಶಯ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಇತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ ನಯ್, ತೆ ಭಾಯ್ರ್ ದವ್ಲತಿ ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್‌ಗಾರ್ ಪುತಾಚಿ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿ ಆವಯ್ ಆಸಾ, ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾನ್ ಸದ್ದಾಮಾಚ್ಯಾ ದಾವ್ಲೆಥಾವ್ನ್ ವಾಂಚ್‌ಲ್ಲೊ ಕುವೆಯ್ಟ್‌ಗಾರ್ ಪೂತ್‌ಯ್ ಆಸಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಆವಯ್ ಆನಿ ಆವಯ್ಪಣಾಚೆರ್ ಜರ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ದರಬಸ್ತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್ಲಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ವಿಲ್ಪಿಯಾಬಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ತರೀ ತಾಣೆ ಆವಯ್ಚೇರ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಗಿತಾಂಮಧೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಂಚ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಚೆಂ ಗೀತ್ ಆಸಾ –  ದುದಾಂತ್ ಧುತೊಂ ತುಜೆ ಪಾಯ್.

ಇತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಟಕೂಚ್, ಸವ್ಕಾಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಂತ್ ಮಾಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಕಶಿ ಮಮ್ಮಿ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಬಾ ( ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಜಿ ) ಕಶಿ ಮಾಂಯ್ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕವಿ ವಿಲ್ಸನಾಚಿ ಕವಿತಾ ‘ಮಾಂಯ್ಚೆಂ ಕಾಪಡ್’ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಬಾಪಯ್ಕ್ ಪಪ್ಪಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾಂತ್ ಘೊಳಯಿಲ್ಲೆಂ ತಿತ್ಲೆಂ ಕವಿ ವಿಲ್ಸನಾನ್  ಎದೊಳ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮಮ್ಮಿಕ್ ಘೊಳಂವ್ಕ್ ನಾ. ಪೂಣ್ ಆಜಿಯೆಕ್ ಮಾಂಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆವಯ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಾರ್ ಚಡಂವ್ಕ್  ತೋ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ನಾ.

ಹ್ಯಾ ಪಾಟಿಥಳಾರ್ ಗ್ಲ್ಯಾನಿಶಾಚಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕವಿತಾ – ಮರಣ್ ಆನಿ ಜಿವಂತ್ಪಣಾ ಮಧೆಂ ಆವಯ್ಚಿ ಖರಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾ. ಆನಿ ತಾಚಿಂ ಹಿಂ ಸೊಧ್ನಾಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚ್ಯಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಸುರು ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ರಾಚ್ಯಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಚೊನ್ ರಾವ್ತಾತ್ ಆನಿ ಮೂರ್ತ್ ಮರಣ್ ಆನಿ  ಅಮೂರ್ತ್ ಜಿವಂತ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಾಂತ್ ಅಕೇರ್ ಜಾತಾತ್.

ಮ್ಹಜಿ ಮಾಂಯ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲಿ – ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬಾಳಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮರೊನ್ ಜೀವ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್! ತವಳ್ಚೊ ಕಾಳ್ ಆಸ್ಲೊ  ಘರಾಚ್ ‘ಮೆಡಿಬಾಯೆ’ ಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಬಾಳಂತ್ ಜಾಂವ್ಚೊ. ಆಯ್ಚೊ ಕಾಳ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ದಾಖಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಪೇಯ್ನ್‌ಲೆಸ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕರ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೊ. ತವಳ್ಚೊ ಕಾಳ್ ಆಸ್ಲೊ ಮುಸ್ಳಾಕ್ ಕಾಂಬಳ್ ಬಾಂದುನ್ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವಾವಯಿಲ್ಲೊ. ಆಯ್ಚೊ ಕಾಳ್ ಮಮ್ಮಿಕ್  ಎಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಹೋಮಾಂತ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ಚೊ. ಮನ್ಶ್ಯಾಜಿವಿತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂನಿ ಆವಯ್ ಆನಿ ಆವಯ್ಪಣ್ ಉತ್ರೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಸಂದರ್ಭಾಂಕ್  ಕವಿ ಗ್ಲ್ಯಾನಿಶಾಚಿ  ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಉಗ್ತಿ ಕರ್ತಾ.

► ಎಚ್ಚೆಮ್

GMPoem

ಕೋಣ್‌‌ ಸಾಂಗಿತ್ ತೆಂ ‘ಮರಣ್’
ಯೇತ್ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್‌ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ?
ಆವಯ್ ತರೀ ಮ್ಹಣ್ತೆಲಿ –
‘ತಿಣೆಂ ಪಳಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಕ್
ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ದಾದ್ಲೊ ಪಳೆಂವ್ಚೊ ನಾ,
ಎಕಾ ದಾಕ್ತೆರಾ ಶಿವಾಯ್’.

ಕೋಣ್ ಸಾಂಗಿತ್ ತೆಂ ‘ಜಿವಿತ್’
ಲಾಭ್ಚೆಂ‌ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್‌ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ?
ಏಕ್ ಆವಯ್ ತರೀ ಚಿಂತಿತ್ –
‘ಅನ್ಯೇಕಾ ಜಿವಾಕ್ ಜೀವ್ ದೀಂವ್ಕ್,
ಪುನರ್‌ಜಿವಂತ್ಪಣ್ ತಿ ದೆಕ್ಚಿನಾ,
‘ಬಾಂಳ್ತೆರ್’ ಜಾಲ್ಲೆ ಶಿವಾಯ್’.

ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ಜಲ್ಮಾ-ಮರ್ಣಾಂ ಮದೆಂ
ಅಥ್ವೆಚ್ ತೆ ನೋವ್ ಮಹಿನೆ
‘ನೊರ್ಮಲ್’ ಜಾವ್ನ್ ಬದಲ್ತಲೆ
ಪೂಣ್ ಆಜ್ ‘ಸಿಜರಿಯನ್’ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್
ತೆಂ ‘ಮರಣ್’ ನಿದೆಂತ್ ಮಿಸ್ಳತಾ,
‘ನೊರ್ಮಲ್’ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್.

ಸುಮಾರ್ ಜಿವಂತ್ ಮರ್ಣಾಂ
ನವ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಸಾರಿ‌‌ ಹಾಡ್ತಲಿಂ,
‘ನಾಕಾ’ ಮ್ಹಣುನ್ ನೆಗಾರ್ನ್ ಲೊಟ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್
ತ್ಯೊ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ವೆಂಗುನ್ ಧರ್ತೆಲಿಂ
‘ಆವಯ್ಪಣಾಚೆಂ ಭಾಗ್ ನಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ
ಸಮ್ಜಲ್ಲೆ ಶಿವಾಯ್.

ಘರ್‌ಭರ್ ಶಿಂಪ್‌ಲ್ಲೆಂ ‘ಆವಯ್ಪಣ್’
ಸಮಾಜೆಂತ್ ಪಾಜ್ರೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ
ಆಸ್ರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾಂನಿ,
ರಡೊಂಕ್‌ ಲಾಗ್ಲಾಂ ಮುಲ್ಯಾಂನಿ
ಸಂತೊಸಾ ಪಾಟ್ಲಿ ಹಿ ಕೂಸ್ ದಿಸ್ಚಿನಾ
‘ಆವಯ್ಪಣ್’ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್.

ಪ್ರಾಯ್ ಉತರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚಿ
ಮತ್ ಜಿವಿಚ್ ದವ್ರುನ್
ಸ್ವಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿಂಚ್ ಚಿರ್ತಾನಾ
ಚಲ್ತಾ ತಿಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೆಂ ‘ಸಿಜರಿಯನ್’
ಜೆಂ ತಿಚೆಂ ಆಕ್ರೆಚೆಂ‌ ಮರಣ್ ಹ್ಯೆ ಸಂಸಾರಿ
ಆವಯ್ಪಣಾಚಿ ಖುನಿ‌ ಕೆಲ್ಲ್ಯೆ ಶಿವಾಯ್!

✍🏻 ಗ್ಲ್ಯಾನಿಶ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್,‌ಅಲಂಗಾರ್.

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

32% feel awesome. And how do you feel?
43 :thumbsup: Thumbs up
55 :heart: Love
20 :joy: Joy
62 :heart_eyes: Awesome
10 :blush: Great
2 :cry: Sad
0 :rage: Angry

4 comments

 1. mm
  Dr Joyer Rudolph , Kinnigoli

  Im not capable of digesting the entire meaning, but I sincerely feel
  “A star has born”
  More than anything, your ability to play with words is of high calibre.

  Gundayechin chinthpan anubuthi zavnchyak bov anany bhasechen invention garz asa
  Tyayi gundayenth kondunk zai aschen koren pikkas tuje lagin asachen bogtha mogal Glanish

 2. mm
  Dr Gerald Pinto

  Nice. Congrats. Continue writting. All the best.

 3. mm
  Gerald Carlo

  ಹಾಂವ್ ಗಧ್ಯ್ ಪಕ್ಷಪಾತಿ. ನವ್ಯ್ ಕವಿತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ out of reach!. ಕೊಣೆಂಯ್ ಹಿ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ವಾಚುನ್ ಜಿರಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾಂ. ಗ್ಲ್ಯಾನಿಶಾನ್ ತಾಚಿ ಕವಿತಾ , “ಮೊರ್ನಾ -ಜೀವಂತ್ಪಣಾ ಮಧ್ಲಿ ಅವಯ್” ವಿಶಿಂ ವಾಟ್ಸಾಪಾಂತ್ ಕಳಯ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆ ವಾಚುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲಿ. ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ, ಕವಿತೆ ವಿಶಿಂ ಹೆಚ್ಚೆಮಾಚೆಂ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ವಾಚ್ಲೆಂ. ಹೆಚ್ಚೆಮಾನ್ Ann Taylor ಹಿಚಾ My Mother ಕವಿತೆಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆ ತಿ ಸೊದುನ್ ವಾಚ್ಲಿ. ಆನ್ನ್ ಟೇಯ್ಲರ್ ಬಾಯ್ ಬೋವ್ ಸಾದಿ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ಲೆಂ. ತಿಚಾ ಕವಿತೆಚೆ ಸುರ್ವಾತ್ , ಅವಯ್, “Who sat and watched my infant head When sleeping on my cradle bed, and tears of sweet affection shed?” ಅಶೆಂ ಸುರ್ವಾತಾ..
  ತಶೆಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜಾ ಮಮ್ಮಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆತಾನಾ , ಸಕ್ಟಾಂಕೀ ಜಣಾಸ್ಚಿಂ ವಿಲ್ಫಿಚಿಂ ಅವಯ್ ವಿಶಿಂ ಪದಾಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ Jimmy Osmond ಹಾಚೆಂ Mother of Mine ಮ್ಹಳ್ಳೆಲೆಂ sentimental ಪದ್ ಆಯ್ಕೊವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ತಾ. ತಶೆಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜಾ ಪಪ್ಪಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಯೆಂವ್ಚೊ , Jim Reeves ಹಾಚೆಂ But you Love me Daddy ಗೀತ್ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ.
  ಹಾಂವೆ Sylvia Plath ಹಿಚಿ Morning Song ಯೀ ವಾಚ್ಲಿ . ತಿ ಬಾಳ್ಶ್ಯಾಕ್ Fat Gold watch ಹಾಕಾ ತುಲನ್ ಕರುನ್ ಸುರು ಕರ್ತಾ. ಹೆಚ್ಚೆಮಾಚಿ ಮಜತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಹಿ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಾಕ಻ ಸಮ್ಜೊಂಚೆ ಪರಿಂ ನಾ!
  ಗ್ಲೆನಿಶಾಚಿ ಕವಿತಾ sentimentality ಉತ್ರೊನ್ , ಸಿಲ್ವಿಯಾ ಪ್ಲಾತಾಚ್ಯೆ ಸಂಕೀರ್ಣತಾ ಯ್ ನಾಸ್ಚಿ ಸುಂದರ್ ಕವಿತಾ.

 4. Treesa Fernandes

  Very nice 👌👌
  Freaking fantastic poem
  Beautiful and meaningful poem 😁😁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.