ಭಿಕ್ಣೆಶಿ ಭೆಸ್

ಪ್ರಕೃತಿಚಿ ಆಕೃತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಸಾ. ರೂಕ್ ಪ್ರಕೃತಿ ತರ್, ರೂಕ್ ಚಿರುನ್ ಮೆಜಾಂ, ಕದೆಲಾಂ ಕರ್ಚಿ ಏಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ.

ಪ್ರಕೃತೀಯ್ ಉರಜಾಯ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ್ ಉರಜಾಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಎಕಾಚ್ ಮಾಪಾನ್ ಬೋಬೊ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆನ್ ಸಾಣ್ಯಾಕ್ ಧರ್‍ಲಾಂ. ಹಾಂಚೆಂ ಕಾಸ್ತ್ ಕಾವ್ಳಿಣಿಚೆಂ. ಕೊಣಾಚ್ಯಾ, ಕಸಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಪುಣ್ ಜಲ್ಮಾಕ್ ಹಾಡುನ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ತಿಕಾ ಖಬರ್ ನಾ. ತ್ಯಾಚ್ ದೆಕುನ್ ಕೊಣ್ಣಾ ಹಿಕಾ ಜವ್ಳಿಂ ತೊಂಡಾಂ.

ಪ್ರಕೃತಿ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ರಾಕುನ್ ವ್ಹರ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಸಾಂತ್ ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭೆಸಾಚೊ ಹೊ ಮಾರ್ನೆಮಿಚೊ ವೇಸ್!

►  ಸಂಪಾದಕ್

 

ರಸ್ತೊ ರುಂದಾಂವ್ಕ್, ರೂಕ್

ಕಾತರ್ತಾನಾ –
ಸುಟಲ್ಲ್ಯಾ ಘಾಗ್ರ್ಯಾಚೊ ನಾಡೊ ಪೆಂಕ್ಟಾಕ್ ಅರ್ನಿಲ್ಲೆಬರಿ,
ರುಕಾಂಕ್ ರೆವ್ಡುನ್ ರಾವ್ಲೊಯ್
ಪ್ರಕೃತಿಚ್ಯೆ ಪ್ರೀತಿನ್ ಫುಗ್ಲೊಯ್

ರೂಕ್ ಚಿರ್ಚೆ ಸುತಾರಿ
ಮಾಯಾಗ್ ಜಾತಾನಾ
ಆವ್ರಾಂತ್ಲೆಂ ಮೊಪ್ ಆರಾಂವ್ಚೆಬರಿ
ಮಾಳ್ಯಾವಯ್ಲ್ಯೊ ಆಲ್ತಾರಿ ಆರಾಂವ್ಕ್ ಧಾಂವ್ಲೊಯ್
ಸಂಸ್ಕೃತಿಚ್ಯಾ ನಾಸಾಕ್ ರಡ್ಲೊಯ್

ಅಸ್ಮಿತಾಯೆಚ್ಯಾ ಸೊಧ್ನಾಂತ್ ತುಜೆ
ಭಿಕ್ಣೆಶಿ ಜಾಲೆ ಭೆಸ್
ರೂಕ್‌ಯ್ ಜಾಯ್, ರೂಕ್ ಚಿರ್ತಲೇಯ್ ಜಾಯ್, ಮ್ಹಣುನ್-
ಜವ್ಳ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂಚೊ ವೇಸ್ ಪಾಂಗುರ್ಲೊಯ್
ಕಾವ್ಳಿಣಿಚ್ಯಾ ಕಾಸ್ತಾಕ್ ಮೆಳ್ಳೊಯ್!

► ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !