Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಅಪೂರ್ಣ್ ರಚನ್?

EJFDCLMNಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಬಾರ‍್ಶಾ ಬರ‍್ಪಾಂನಿ ದೆವಾನ್ ರಚ್‌ಲ್ಲಿ ಹಿ ಪರ್ಜಾ ಎಕ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಆನಿ ಆಯ್ಬ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಫುಕಾರಿತ್ತ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಆನಿ ಆಮ್ಚೆಂ ರಚನ್ ಎಕ್ ಪರಿಪೂರ‍್ಣ್ ರಚನ್ ಮ್ಹಣ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ರಚನಾಕ್ ಆನಿ ರಚನಾಂತ್ ಕಸಲೊಚ್ ಊಣ್ ನಾ ಮ್ಹಣಾತ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ರಚನಾಂತ್ ಆ಼ಯ್ಬಾಂ ಸೊದ್ಚಿಂ ತರ್ ತಿಂ ಧಾರಾಳ್ ಆಸಾತ್ ಪುಣ್ ತಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಕೋಣ್? ಹಾಂವ್ ಫಕತ್ ಎಕ್ ಕಿರ‍್ಕೊಳ್ ರಚ್ಣಾಂ ಆನಿ ಆಮಿಂ ಫಕತ್ ‘ಪಾತ್ಕಿ ಕುಳಿ  ದಿಂಬಿ ಭಾಗಾವ್ನ್ ಯೆತಾಂವ್ ತುಜೆ ಸಮೊರ್’ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಫಾವೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಬೂದ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾ, ಯಾ ತಶೆಂ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾಂ: ಅಸಲೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ‘ನವೆಂ ಚಿಂತಪ್’ ಮುಂದರೋನ್ ಯೆತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಗಮ್ತಾ ಕಿ ಆಮಿ ಎಕ್ ಅಫೂರ್ಣ್ ರಚನ್ ಯಾ ರಚ್ನಾಂ. ದೆವಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ರಚ್ತಾನಾ ಸಬಾರ್ glitches ಆಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಚೆಪ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಉಣಾಂ ಸಮೇತ್ ಫೊಡ್ಣಿಶಿ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರಚನಾಂತ್ ಕಿತ್ಲೆ ಧೊಂಪ್ಳೆ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಗಮ್ತಾ. ಸುರ್ವೆಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆ‌ರ್‌ಚ್ ದೆವಾನ್ ಕಾಯ್ನಾಕ್ ರಚುನ್ ಎಕ್ ದಾಕ್ಲೊ ರಚ್ಲೊ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ವಾಟ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ – ರಾಗಾಕ್, ಹಗ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾಂ ವರ‍್ವಿಂ ಉಬ್ಜೊಂಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಅನಾಹುತಾಂಕ್. ತರ್ ಹಾಂವ್ ವಿಚಾರ‍್ತಾಂ ಹಿಂ ಅನಾಹುತಾಂ ಫಕತ್ ಕಾಯ್ನಾನ್ ರಚ್‌ಲ್ಲಿಂ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಕರ್ತುಬಾಂಕ್ ಇಂಬು ಕರುಂಕ್ ಯಾ ದೆವಾನ್ಂಚ್ ತಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಅಪ್ರತಿಮ್ ರಚನಾಂತ್ ಚೆಪ್‌ಲ್ಲಿಂ?

ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರಚನಾಚೆರ್ ದುಬಾವ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಸಹಜ್.ಆಮಿ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಲಿ ಪರ್ಜಾ ವ್ಹಯ್ ಯಾ ನ್ಹಯ್?

ed01

ಆತಾಂ ಉದೆಲ್ಲ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ನಾಲಿಯೊ/ನೇರ್ ಪರಿಫೂರ್ಣ್ ನಾಸ್ ಕರುನ್ ಉಡವ್ನ್ ನವೆಂ ಪೀಕ್ ವಾಗಂವ್ಚೆಂ ಸಾಹಸ್ ಸಂಸಾರಾನ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಂ ತರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಖಚಿತ್ ನಾ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಾಂತ್ ನಿಹಾಳ್ ಕರುಂಕ್ ಯಾ ಅಪೇಕ್ಶಾ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪರಿಗತಿಂತ್ ಆಮಾ ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾನ್ ಸಾದ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆಪರಿಂ ದಿಸಾನಾ ತರ್ ಆಮಿ ಎಕ್ ಧಯ್ರ್ ಆರಾವ್ನ್ ಘೆತಾಂವ್ ಆನಿ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್, ಕಾಂಯ್ ನಜೊ, ದೇವ್ ಆಸಾ. ಹೆಂ ಆಫೀಮ್ ಕಿತ್ತುನ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಆಮಾಲಾಂತ್ ಬುಡವ್ನ್ ದವರಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಫಕತ್ ತುಜೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಂ ನ್ಹಯ್, ಸರ‍್ವಾಂಚೆಂ.

ನಿಹಾಳ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸರ‍್ವಾಂಕ್ ಭೆಂ ದಿಸ್ತಾ ಪುಣ್ ಆಮಿಂ ಹ್ಯಾ ಅನಾಹುತಾಂ ಮದೆಂ ಕರ್ಚಿಂ ಕರ್ತುಬಾಂ ಫಕತ್ ಅಂಕ್ಯಾ-ಸಂಕ್ಯಾಂಚೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಆಮಿ ಆದಿಂ ಜಿಯೆತಾನಾ ದೀಸ್ ಮೆಜ್ತಾನಾ ಸಂತೊಸಾನ್ ಆನಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ್ ಸಮಾದಾನೆನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್ oh, end of another day! ಪುಣ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಧಯ್ರ್ ನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಿ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಲಿ ಪರ್ಜಾ ಕಸಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕೊಣಾಕ್‌ಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾ.

ತುಮಿ ಜಾಣಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಕಸಲ್ಯಾ ವಿಶಾಂತ್ ಉಲಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್. ಹಾಂವ್ ಉಲಯ್ತಾಂ ಆನಿ ಲಿಕ್ತಾಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂ ಸೊಸುಂಕ್ ಮೆಳಾತ್ತ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಫುಡೆಂ ಕಿತೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಅನಿಶ್ಚಿತಾಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ಎಕ್ ಅಜಾದ್ ವಾತಾವರಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಪುಣ್ ಆಜ್ ಎಕಾ ಉಸ್ವಾಸಾ ಖಾತಿರ್ ಸಯ್ತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದೆವೆಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಡ್ತಾ ಆನಿ ಕದ್ರಿ ಗುಡ್ಯಾರ್ ನಿತಳ್ ನಿರ‍್ಮಳ್ ವಾರೆಂ ಸೆವುಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತ್ರಾಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಹ್ಯಾ ಕದ್ರಿ ಗುಡ್ಯಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕೆಲೊ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಮಿಂ ಮಸ್ಕರೆಂಜಾಚ್ಯಾ ‘ದಿರ್ವ್ಯಾ’ಕ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಜಾಪ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಹೆಂ ಎಕ್ ಹಾಸ್ಯ್ ನ್ಹಯ್ ಪುಣ್ ಹಕೀಗತ್.

ed02

ಹೆಂ ಸೊದುನ್ ಕಾಡ್ಚೆ ದಿಶೆನ್ ಆಮಿಂ ಕಿತೆಂ ಕರ‍್ಯೆತಾ? ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಜಾಪ್ ನಾ.

ಎಕ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಕರ್ಯಾಂ ಯಾ ಎಕ್ ವೆಬಿನಾರ್ ಕರ್ಯಾಂ? ಅಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ತರೀ ಅಮ್ಚ್ಯಾಕಿ ಮುಕಾರ್ ಪಾವ್ಲೆಲೆ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಆಮಿಂ ಆತಾಂ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೀಬೋರ‍್ಡಾಚ್ಯೊ ಖಿಳಿ ಸೊದಿತ್ತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ಎಕ್ ಅಪೂರ್ಣ್ ರಚನ್ ಮ್ಹಣ್ ರಂದಿತಾನಾ ರಚ್ಣಾರಾನ್ ಹೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಚ್ಲೆಂ ನಾ ತೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಚ್ಲೆಂ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪಿ ಸೊದ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಆಸಾಂವ್ ಆನಿ ತವಳ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಗಮ್ತಾ ಕಿ ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ಎಕ್ ಅಪೂರ್ಣ್ ರಚನ್ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಹಿ ಸವ್ಲತಾ ದೀನಾಸ್ತಾಂ ತಿ ಸವ್ಲತಾ ದೀನಾಸ್ತಾಂ ರಚ್ಣಾರಾನ್ ಘಾತ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ರಡ್ತಾಂವ್.

ಥೊಡ್ಯಾ ತೇಪಾ ಆದಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಹ್ಯಾಚ್ ಚಿಂತಪಾಕ್ ಉಜಾರ್ ಕರುನ್ ಎಕ್ ಲೇಖ್ ಲಿಖ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಚಿ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿ ಚಲತ್ತ್ ಆಸಾ ತರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ವಿಗ್ಯಾನ್ ಇತ್ಲೆಂ ಮುಕಾರ್ ಪಾವ್ಲಾಂ ತರ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್‌ಚ್ ಚಂದ್ರಾಕ್ ಖ್ಹೆಳಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಂತಾಕ್ ಆಮಿಂ ಪ್ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್ ತರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಉತ್ಕ್ರ್ರಾಂತಿಕ್ ಲಾಗುನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಚಾರ್ ಹಾತ್ ಆನಿ ದೊನಾಂ ಬದ್ಲಾಕ್ ಚಾರ್ ದೊಳೆ ಕಿರ‍್ಲೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ನಾಂತ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಮಿಂ ಫಕತ್ ದೋನ್ ದೊಳ್ಯಾಂಚೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ರಾವಾಜೆ? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ ಪ್ರಗತಿ ಕರುಂಕ್ ನಾ? ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆನಿಕಿ ದೋನ್ ದೊಳೆ ಆನಿ ಚಾರ್ ಹಾತ್ ಉದೆಲೆ ನಾಂತ್? ಆನಿ ಜಾಣಾರಿ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ಆಮ್ಕಾಂ ಚಾರ್ ದೊಳೆ ಆಸಾತ್, ಚಾರ್ ಹಾತ್‌ಯಿ ಆಸಾತ್ ಪುಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾತ್ರ್ ತೆ ದಿಸಾನಾಂತ್. ಹೆಂ ಕಸಲೆಂ ನವಾಲ್ ಉಲವ್ಣೆಂ ತುಜೆಂ? ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ಎಕ್ ಸಾದಿ ಜಾಪ್ ತುಕಾ ದಿತಾಂ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಜಾಣಾರೀ. ತುಜ್ಯಾ ನಾಕಾಚೆರ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಚಶ್ಮಾಂ ಕಸಲ್ಯಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತಾತ್? ಮಂದ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ತುಜಿ ದೀಷ್ಟ್ ತಿದ್ವುಂಚೆ ಖಾತಿರ್ ನ್ಹಯ್? ಸುರ‍್ವೆಚ್ಯಾ ಸುರ‍್ವೆರ್ ತುಂ ಚಶ್ಮಾಂ ಚಡಯ್ತಾನಾ ತುಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂನಿ ತುಕಾ ‘ಲಾಂಟನ್ ಮಾಮಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಮಸ್ಕಿರ‍್ಯೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ನಾಂತ್? ಪುಣ್ ಆತಾಂ ತುಂ ಚಶ್ಮಾಂ ನಾಸ್ತಾನಾ ವಾಚುಂಕ್ ಸಕಾನಾಂಯ್, ಪ್ರಗತಿ ಕರುನ್ ತುಂ ಆತಾಂ ಕಾಂಯ್ ‘ಲಾಸಿಕ್ಸ್’ ಚಶ್ಮಾಂ ಹಜಾರ್ ಯೆಟುನ್ ತೀಸ್ ಯಾ ಪಾಂತೀಸ್ ಹಜಾರ್ ಯೆಟುನ್ ಬಸಯ್ತಾಯ್ ಕೊಣ್ಣಾ. ಪುಣ್ ಅಶೆಂ ಕರ‍್ತಾಯ್ ತುಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಯಾ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ತೆಂ ತುಂಚ್ ಜಾಣಾಂಯ್. ಬರೆಂ ಪುಣ್ ಹಾಂ ವಿಚಾರ‍್ತಾಂ, ದೆವಾನ್ ತುಕಾ ರಚ್ತಾನಾ ಕಾಂಯ್ ‘ಲಾಸಿಕ್ಸ್’ ಬಸವ್ನ್ಂಚ್ ಸಂಸಾರಾರ್ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲೊ?

ed03

ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಆನಿ ತುಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಜಾಪ್ ಆಸ್ಚಿ ನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆತಾಂ ತುಜ್ಯಾ ನಾಕಾಚೆರ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಚಶ್ಮಾಂ ಘೆವ್ನ್ಂಚ್ ತುಂ ಕಾಂಯ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಸುಲಬಾಯೆನ್ ಸೊಡುನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊಂ. ‘ಹಾಕಾ ತುಂ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿಚೊ ಫಳ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?’ ಹಾಂವೆಂ ಪಾಟಿಂ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ. ‘ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್’ ತಾಣೆ ಫಟಾಫಟ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ವಿಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಾಹಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊನ್ಶಾಕ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ ಆಜ್ ವಾಸ್ತವೀಕತಾ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ಸಮೊರ್ ಯೆತಾನಾ ಹೊ ಕಾಂಯ್ ಎಕ್ ಥಾಂಬಾನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಘಡಿಚಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭೊಗುಂಕ್ ನಾ ಆನಿ ಆಮಿಂ ಹೆಂ ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಆನಿ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಶಿಮ್ಟಿ ಖೊವ್ಳುನ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಯಾ ವಿಗ್ಯಾನಾಚಿ ಶಿಮ್ಟಿ ಧರುನ್ ಪ್ರತಿಫಳ್ ಮೆಳ್ಟಾ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಜಿಣಿ ಝುಜ್ಲ್ಯಾಂವ್? ಆನಿ ಆಮಿ ಝುಜೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್ ತರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಚಂದ್ರ್ ಖ್ಹೆಳ್ತೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ? ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿ ಎಕ್ ಥಾಂಬ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಘಡಿಚಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಮಾನುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್‌ಚ್ ಜಾಯ್. ರಚ್ಣೆಚಿ ವಾಡವಳ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಥಾಂಬ್ಚಿ ನ್ಹಯ್.

ತರ್ ಹಾಂವೆಂ ಮಾನುನ್ ಘೆಜೆ ಪಡ್ಟಾ ಕಿ ಹ್ಯಾ ಲೇಖನಾಚೆಂ ತಕ್ಲೇನಾಂವ್ ಹಾಂವೆಂ ಬದ್ಲಿ ಕರುಂಕ್‌ಚ್ ಜಾಯ್. ಬರಾಬರ್. ತರ್ ಕಸಲೆಂ ಶೀರೋನಾಂವ್ ಹಾಂವ್ ದೀಂವ್?

ಕೂಸ್ ಬದ್ಲುಂಕ್‌ಚ್ ಜಾಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಗಮ್ಲಾಂ ಕಿ ಆಮಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರಚನ್ ಎಕ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ರಚನ್. ಹೆಂ ರಚನ್ ಆಮಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಭೃಷ್ಟಾಯ್ಲಾಂ. ಆನಿ ಹೊ ಭೃಷ್ಟಾರ್ ಆಮಿ ಚಲಯ್ತಾನಾ ಸಭಾರ್ ಸಂಗ್ತಿ ಘಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಘಡುನ್‌ಚ್ ಆಸಾತ್. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸನ್ನಿವೆಶಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಸರ್ವ್ ಘಡೊನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಂಗತ್ ಸರ‍್ವಾಂಕ್ ಕಳಿತ್. ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ಹ್ಯಾ ಕೋವಿಡಾಕ್ ನಾಸ್ ಕರುನ್ ಉಡಂವ್ಕ್ ಸಜ್ಜ್ ಜಾಲಾ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಬಾಬ್ತಿನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸೀನ್ ಲಬ್ಯ್ ಜಾಲಾಂ ಯಾ ಜಾತೆಚ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಆದಿಂ ಮಾಗಾ ಸಂಸಾರಾರ್ ಆಯಿಲ್ಯಾ ಖರ‍್ಗಾಂಥಾವ್ನ್ ನಿವಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಮೊಯ್ಜೆನ್ ಬೆತ್ಕಾಟಿ ಉಬಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಆಶೆಚೆಂ ಕೀರ್ಣ್ ಉದೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ತರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಖಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ? ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಖಂತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್? ಜಾಣಾರಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಯೆಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಖರ‍್ಗಾಂಕ್ ಪರ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚೊ ಫಕತ್ ವೊಕ್ತಾಂ ಆನಿ ಸಂಸೊಧಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ನ್ಹಯ್.

ಹೊ ಪರ‍್ಯಾರ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಫಕತ್ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಸ್ವಾರ‍್ಥಾಕ್, ಆಬ್ಲೆಸಾಕ್, ಕಪಟ್ಪಣಾಕ್ ಖಾಡುಂ ಪಡ್ತಾನಾ ಮಾತ್ರ್. ಕಿತೆಂ ಆಮಿ ಚಿಂತಾಂವ್? ರಚ್ಣಾರಾನ್ ಕಾಯ್ನಾಕ್ ಭೆಷ್ಟೊಚ್ ರಚ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್? ನಾ ಕಾಯ್ನಾಕ್ ಎಕ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ರಚನಾಂತ್ ಎಕ್ ನ್ಹಾಲಿ/ನೇರ್ ಜಾವ್ನ್ ರಚ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಮ್ಹಜಿ. ಕಿತ್ಲಿಶಿಂ ಬಿಲಿಯಾ ಸಂವಸ್ತರಾಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಯೆತೆಚ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಸಂಸಾರಾಚಿ ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ಆಮಿ ಉಸ್ತಿಲ್ಯಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಖೂಬ್ ಕಾಯ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೇಳ್ತಾತ್ ಆನಿ ತೆ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಗೆಲ್ಯಾತ್ ವ್ಹಯ್ ಪುಣ್ ಕಾಯ್ನಾನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಮೆಟಾಂ ಆಮಿಂ ಸಂಸಾರಿಂ ಗುಡ್ಡಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ ಕಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾನ್ ಎಕಾ ಅಪೂರ್ಣ್ ರಚನಾನ್ ಯೆದೊಳ್ ಫುಡ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ನಾಕಾಂಚೆರ್ ಗರ್ಜೆಭಾಯ್ಲಿಂ ಚಶ್ಮಾಂ ಚಡಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರುನ್. ಯೆದೊಳ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಂನಿ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಾಕ್ ಕಸಲೆಂ ಆಯ್ಬ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಜೊ, ಆಮಿಂ ಜಿಣಿಭರ್ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಾಚ್ಯಾ ಪದ್ವೆಚೆರ್‌ಚ್ ಉರೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆಬ್ಲೆಸಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಸರ್ವ್ ಅನಾಹುತಾಂ ಆಪಾಪಿಂಚ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ತಿಂ ಘಡ್ತೆಚ್ ಆಸ್ತೆಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಘಡಿಚಾರಾಕ್ ರಚ್ಣಾರ್‌ಕಾರಕ್ ನ್ಹಯ್ ಪುಣ್ ‘ಕಾಯ್ನಾಳೆಂ’ ಚಿಂತಪ್‌ಚ್ ಕಾರಣ್.

ed04

ಆಮಿ ಮನಿಸ್ ಆನಿ ಕಸಲ್ಯಾಗಿ ಪಾತ್ಯೆಣೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಎಕ್ ಭಾವಾರ್ಥ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆಸಾ. ಹೊ ಭಾವಾರ್ಥ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಸರ‍್ಗಾರಾಜಾಕ್ ವರುನ್ ಪಾಯ್ತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಪ್ರಮುಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಜಾಂವ್.  ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಎಕ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ರಚನ್ – ಅಪೂರ್ಣ್ ನ್ಹಯ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಿತುಮೆಚೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಖರ್ಗ್ ನಿವಾರುಂಕ್ ಆಮಿ ವಾಪರಿಜೆ ಪಡ್ತಾ ಆನಿ ಪರಿಗತಿ ಅಶಿ ಆಸ್ತಾನಾ ಅಂದ್ಳ್ಯಾ ಭಾವಾರ್ಥಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಆಮಿ ಭಾವಾರ್ಥ್ಯಾಂನಿ ‘ತಾಟಿ-ಪಿಟಿ’ ಕರ್ಚೆಂ ಸಮಂಜಸ್ ನ್ಹಯ್.

ಕಿತ್ಲಿಶಿಂ, ಮಿಲಿಯಾ ಬಿಲಿಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಆಮಿಂ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಭಾವಾರ್ಥಾಂನಿ ಲೊಳೊನ್ ಖರ್ಚಿಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಆನಿಕೀ ಆಮಿ ಭಾವಾರ್ಥಾಚೊ ಖರೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಆಮಿ ದೆಕ್‌ಲ್ಲೊ ನಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ಆತಾಂಯಿ ಖುಣಾಂ ಜಾಯ್, ಅಚರ್ಯಿಂ ಜಾಯ್!

ವಿಸರ‍್ತಾಂವ್ ಆಮಿ; ಆಮಿಂ ಜಾವ್ನಾಂವ್ ಎಕ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ರಚನ್. ಕಿತ್ಲೆಶಿಂ ಸೊದ್ನಾಂ ಆಮಿ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಯೆದೊಳ್ ತಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಮಿ ರಚ್ಲ್ಯಾತ್ ಪುಣ್ ಮೆಂದ್ವಾಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಮುಳಾವಿ ಸಕತ್ ಆಸಾ ತಶಿ ಪ್ರಯೋಗ್ ಶಾಲಾಂನಿ ಆಸಾ ಕರುನ್ ಭೊಂವೊಂಕ್ ಆಮಿ ಸಕೊಂಕ್ ನಾಂವ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾನ್ ಯೆದೊಳ್ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಹೊ ಮ್ಹಜೊ ಮೆಂದು ಮ್ಹಣ್ ಖಾಕೆಪಂದಾಕ್ ಆಮ್ಚೊ ಘೆವ್ನ್ ಭೊಂವ್ಚ್ಯಾ ತಸಲಿ ಕಸಲಿ ಕಾಮ್ಗಿರಿ ಆಮಿಂ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲಿ ನಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮೆಂದ್ವಾಕ್ ಕಸಲೊ ಪುಣಿ ಸುಶೆಗ್ ದಿಂವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮೆಂದ್ವಾಕ್ ಕಾಡುನ್ ‘ಹೆಂಗರಾಕ್’ ಉಮ್ಕಾಳಾಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್‌ಲ್ಲೆನಾಂವ್. ಕಾಯ್ನಾಚೊ ಶಿಂತ್ರ್ಯಾಳೊ ಮೆಂದು ವಾಪರ್ಲ್ಯಾರೀ ಹೆಂ ಸಾದ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆಪರಿ ದಿಸಾನಾ. ಎಕಾ ತೀರ್ಪಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ – ಹೆಂ ರಚನ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಪುಣ್ ತಾಂತ್ಲೆಂ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರಚನ್ ಮಾತ್ರ್ ಅಪೂರ್ಣ್!

ಸೊಂಪ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಆಮ್ಚೊ ಭಾವಾರ್ಥ್ ಅಖಂಡ್ ಪುಣ್ ಹೊ ಭಾವಾರ್ಥ್ ಪಾಳ್ಚೆ ಭಾವಾರ್ಥಿ ಮಾತ್ರ್ ಅಪೂರ್ಥ್. ಹ್ಯಾ ಸತಾಚೆಂ ದೆವೆಂ ಆಜ್ ಆಮಿಂ ಫಾರಿಕ್ ಕರಿತ್ತ್ ಆಸಾಂವ್. ಪುಣ್ ಕೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್? ಲಾಗಿಂ ಲಾಗಿಂ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪ್ತಾತ್ ಹೆಂ ಖರ್ಗ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ದೆಂವೊನ್. ಪುಣ್ ಕಸಲೊಚ್ ಪರ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಸುನ್ ಯೆನಾ; ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಚೆಂಡು ಖೆಳ್ಚ್ಯಾ ಸುಶೆಗಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿಂ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಪುಣ್ ಹೊ ಚೆಂಡು ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಖೊಟೆಕ್ ಸಾಂಪ್ಡಾನಾ ಆನಿ ತಾಕಾ ಸಾಂಪ್ಡಾಂವ್ಚಿ ಶಾತಿ ಆನಿ ಹುನ್ನರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಹ್ಯಾ ಅಪೂರ್ಣ್ ರಚನಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ನಾ.

ತರ್ ಖಂಚೆ ನದ್ರೆನ್ ಆಮಿ ಪೂರ್ಣ್?

► ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್.ಡಿಸೊಜಾ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

45% feel great. And how do you feel?
16 :thumbsup: Thumbs up
4 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
17 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

One comment

  1. mm
    Gerald Carlo

    ದೆವಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾರ್ಕ್ಯಾನ್ ರಚ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹನ್ಶಾಚಾ ರಚನಾಂತ್ ಆಸ್ಲೆಲೆ glitches ವ ದೊಂಪ್ಳೆ ಕಾಯ್ನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆ ನ್ಹಯ್ ಆದಾಂವಾಕ್ ರಚ್ತಾನಾಂಚ್ ತೆ ಚೆಪಲ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ತಾ. By design ಗೀ ಪರಮಾಶೆನ್ ದೇವಚ್ ಜಣಾ! ದೆವಾನ್ ಆದಾಂವಾಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ರೂಪ್ ದಿಲೆಂ ತಿತ್ಲೆಂಚ್. ಪುಣ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ದಿಲೆಂ. ಹಿಚ್ ದೆವಾಚಿ ಮಹಾನ್ ಚೂಕ್! ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಚಿಂತಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗ್ ಲ್ಲೆಂ ಬರಿಂಚ್ ಕರ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ತರ್ ಆದಾಂವಾಕ್ ದೆವಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ರೊಬೊಟಾ ಬರಿಂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಕರಿಜೆ ಆಸ್ಲೆಂ , ಮ್ಹಜಾ instruction ನಾಂ ಫರ್ಮಾಣೆ ಚಲಾಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್. ಹ್ಯಾ ಲಾಗೊನ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜಾ great great..grandfather ಹಾಕಾ ಖಂಡಿತ್ ದುರ್ಸನಾ. ಮ್ಹನಿಸ್ ಸಂಯ್ಬಾ ಥಾವ್ನಂಚ್ ಉಪ್ರಾಟಿ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಟಿಚ್ ಆಸ್ತೊಲೊ. ಹಾಂಗಾ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಮಾಂಯ್ ಈವ್ ಏಕ್ distraction ತಿತ್ಲಿಚ್!
    ವಿಕಾಸವಾದಾಚಾ (evolution theory) ಫರ್ಮಾಣೆ ಮ್ಹನಿಸ್ ಏಕಾಣು ಜೀವಿ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ಸಬಾರ್ ರೂಪಾಂತರ್ ವೇಸ್ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಭುಂಯ್ ಯೀ ತಶಿಚ್ . ಸುರ್ವಾತೆರ್ ಆಜ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ರೂಪಾರ್ ನಾತ್ಲಿ. ತಿಣೆಂಯ್ ಸಬಾರ್ ರೂಪಾಂ ಘೆತ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಭುಂಯ್ ಯೀ ಸಬಾರ್ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕರುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ . ಮ್ಹನ್ಶಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಭುಂಯ್ ಚೆರ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸುಲ್ಲ್ಯೊ ಜೀವಿ ನಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ Fossil ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಜೀವಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿಚ್ ನಾ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಜೀವಿಂಚಾ ನಾಸಾಚೊ ಟೈಂ ಬಾಂಬ್ ಆಪ್ಲೆ ಭಿತೆರಚ್ ಆಸ್ತಾ. ಡೈನಾಸೊರಾಂ ಕೆದ್ನಾಂ ಅಪ್ರಸ್ತುತ್ ಜಾಲಿಂ, ತಿಂ ನಾಸ್ ಜಾಲಿಂ. ಮ್ಹನಿಸ್ ಕೆದ್ನಾ ಬುಂಯ್ ಕ್ ಅಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ , ತೆದ್ನಾ ತೊ ಯೀ ನಾಸ್ ಜಾತೊಲೊ ಆನಿ , ಎಡ್ವಿನಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಫರ್ಮಾನೆ ಚಾರ್ ಹಾತ್ ಆನಿ ದೋನ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ವರ್ನಿ ಚಡ್ ದೊಳ್ಯ಻ಂಚಿ ಜೀವಿ ಯೀ ಜಲ್ಮೊಂಕ್ ಪುರೊ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.