Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಮೊವಾಳ್ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪಾಚಿಂ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ

ಮೇ 15, 1996 ವೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ‍್ಚ್ಯಾ ಕಾರ‍್ಭಾರಿ ಬಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಿಲಾಕ್ ಆಧಾರಿ ಬಿಸ್ಪ್ ಜಾವ್ನ್ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಲುವಿಸ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸೊಜ್ ಕೊನ್ಸೆಕ್ರಾರ್ ಜಾಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಯಾಜಕೀ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಹಾಸ್ತೆಂ ಮುಕಾಮಳ್ ಆನಿ ಮಯ್ಪಾಸಿ ಜಿನೊಸ್ ಘೆವ್ನ್ಂಚ್ ವಾವುರ‍್ಲಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಮೊವಾಳ್ ಮೊಗಾನ್  ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಸೆವೆ ದ್ಯೇಯ್ ವಾಕ್ಯ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ಆನಿ ಮುಕ್ಲಿಂ ಬಾವೀಸ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಸಭಾರ್ ಪಂಥಾಹ್ವಾನಾಂ ಮಧೆಂಯ್ ತ್ಯಾಚ್ ಮೊವಾಳಾಯೆನ್ ಹ್ಯಾ ಎದ್ಯಾ ವ್ಹಡಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಕ್ ಮುಕೇಲ್ಪಣ್ ದಿಲೆಂ. ಹ್ಯಾಚ್ ಮೇ 15 ವೆರ್ (2021) ತಾಚ್ಯಾ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಕುರ‍್ವಾರ‍್ಪಣಾಕ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ರುಪ್ಯಾಳಿಂ ವರ‍್ಸಾಂ ಭರ‍್ತಾತ್.

SQ04

ಸಾಂತ್ ಲುವಿಸಾಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ಜೂನ್ 21, 1941 ವೆರ್ ಹೆಕ್ಕೊಟ್ಟುಚ್ಯಾ (ಆದಿಂ ಆಗ್ರಾರ್ ಆನಿ ಆತಾಂ ಫರ‍್ಲಾ ಫಿರ‍್ಗಜ್ – ಬಂಟ್ವಾಳ್ ವಾರಾಡೊ) ಡಿಸೋಜಾ ಕಾಮತ್ ಘರಾಣ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಥಾಯಸ್ ಸೊಜಾ ಆನಿ ಇಜಾಬೆಲ್ಲಾ ಸೊಜಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ದೆವೊತ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಸವೊ ಭುರ‍್ಗೊ ಜಾವ್ನ್ ಲುವಿಸ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸೋಜ್ ಜನ್ಮಾಲೊ. ತಾಚಿ ಆವಯ್ ಮುಳಾನ್ ಗುರ‍್ಪುರ್ ಕಾವ್ಡೂರ‍್ಚಿ. ಹಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಭಯ್ಣ್ ಜ್ಯಾನಿಸ್ (ಅಪೊಸ್ತಲಿಕ್ ಕಾರ‍್ಮೆಲ್), ಸೆಲಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಬಾಪ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್  ಡಿಸೋಜಾ (ಮಿಷಿಯೋನರಿ ಯಾಜಕ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಆರ‍್ಚ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ವಿಗಾರ್ ಜೆರಾಲ್), ಸೋಫಿಯಾ ಡಿಸೋಜಾ (ಸೊಫಿ ಟಿಚೆರ್) ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಎಲೋಷಿಯಸ್ ಆನಿ ನಿಮಾಣೊ ಮೈಕೆಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅಶೆಂ ಒಟ್ಟುಕ್ ಸಾತ್ ಜಣಾಂ. ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ದೇವ್‌ಭಿರಾಂತಿಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಾತ್ ಜಣಾಂಥಂಯ್‌ಯಿ ಹಾಂವೆಂ ಪಳಯಿಲ್ಲೊ ಗೂಣ್ ಮೊವಾಳಾಯೆಚೊ ಆನಿ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಧಯ್ರಾಧಿಕ್‌ಪಣಾಚೊ. (ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಕಟ್ಟಿ ಕರ್ಲ್  ಭಿತರ್ ಎಕ್ದಮ್ ರುಚಿಕ್ ಅಶೆಂ)

Sq03
ಆಗ್ರಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಇಗರ‍್ಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಸುರ‍್ವಿಲೆಂ ಶಿಕಪ್ ಸಂಪಯ್ತಚ್ ಲುವಿಸ್ ಸೊಜ್ ಎಸ್.ವಿ.ಎಸ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಆನಿ ಪಿಯುಸಿ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಭರ‍್ತಿ ಜಾಲೊ. ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಎಕ್ದಮ್ ಚುರುಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಪಳವ್ನ್ ಹೊ ಮುಕಾರ್ ವ್ಹಡ್ ಶಿಕ್ಪಿ ಸರ‍್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ವಾ ವಕೀಲ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಚಿಂತ್ತಾಲೆ ತರೀ ದೆವಾಚೆಂ ನಿರ‍್ಮೊಣೆಂ ವಿಚಿತ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಪರಿಂ 1958 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸತ್ರಾಂ ವರ‍್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್ ತೊ ಸಾಂತ್ ಜುಜೆ ಸೆಮಿನರಿಕ್ ಯಾಜಕೀ ತರ‍್ಭೆತಿ ಖಾತಿರ್ ಭರ‍್ತಿ ಜಾಲೊ. ಸೆಮಿನರಿಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾಂ ತೊ ಎಕ್ದಮ್ ಮಯ್ಪಾಸಿ ಆನಿ ಖುಶಾಲ್ ಉಲೊವ್ಣ್ಯಾಚೊ, ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಹುಷಾರ್ ಆನಿ ಗರ್ಜ್  ಪಡ್ತಾ ಥಂಯ್ ಗಂಭೀರ್ ಶಿಸ್ತೆಚೊ ಆನಿ ಅತ್ಮೀಕ್ ನಿಯಾಳೊಚೊ ವೆಕ್ತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಚೊ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್. 1966  ಡಿಸೆಂಬರ್ 3 ವೆರ್ ತಾಕಾ ಬಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಿಲ್ ಸಾಲ್ವಾದೊರ್ ಸೊಜಾನ್ ಯಾಜಕೀ ದೀಕ್ಷಾ ದಿಲಿ.

ಯಾಜಕ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಪಯಿಲ್ಲಿಂ ಚಾರ್ ವರ‍್ಸಾಂ (1966 – 1970) ತೊ ಕೊರ‍್ಡೆಲ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ‍್ಸಾಚ್ಯಾ ಫಿರ‍್ಗಜೆಂತ್ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ವರ‍್ತ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ತಾಣೆ ಯಾಜಕೀ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ವಾವ್ರ್ ದಿಲಾ. ಥಂಯ್ ಆಸ್ತಾನಾಂ ತಾಣೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಥಾವ್ನ್ ಪದ್ವಿ ಶಿಕಪ್ ಸಂಪಯ್ಲೆಂ. 1971 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಾಕಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪಾಚೊ ಕಿರ‍್ಯಾಲ್ (ಸೆಕ್ರೆಟರಿ) ನೆಮ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ (1972 – 76) ತಾಕಾ ರೊಮಾಂತ್ ಕ್ಯಾನನ್ ಲೊ (ಪವಿತ್ರ್‌ಸಭೆಚೆಂ ಕಾನೂನ್) ಶಿಕುಂಕ್ ಧಾಡ್ಲೊ ಆನಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ತಾಣೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕಾಜಾರಿ ಕಾಯ್ದ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಚಲಯ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಆನಿ ಅಧ್ಯಯನಾಂತ್ ತಾಣೆ ದಾಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹುಷಾರ‍್ಗಾಯೆಥಾವ್ನ್ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪವಿತ್ರ್‌ಸಭೆಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ರೊಮನ್ ರೋಟಾಚ್ಯಾ (ಪವಿತ್ರ್‌ಸಭೆಚೆಂ ಮಹೋನ್ನತ್ ನಿತಿಯಾಸಣ್) ವಕೀಲ್ ಮಂಡಳೆಂತ್ ಸಾಂಧೊ ನೆಮ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ ಪಯಿಲ್ಲೊ ಭಾರತೀಯ್ ವೆಕ್ತಿ ತೊ.

1976 ವ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾ ತೊ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಚ್ ತಾಕಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಛಾನ್ಸಲರ್ ನೆಮ್ಲೊ ಆನಿ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳ್ ತೊ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಛಾನ್ಸಲರ್ ಜಾವ್ನಾಸುನ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಿಲಾಚ್ಯಾ ಕಾರ‍್ಭಾರ್‌ಪಣಾಕ್ ತಾಣೆ ಆಧಾರ್ ದಿಲೊ. 1984 ವ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಜುಡೀಷಿಯಲ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ನೆಮ್ಲೊ. ತಾಚೆಸವೆಂ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ದೇವ್ ಆಪೊವ್ಣ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರಾಚೊ ನಿರ‍್ದೇಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಶೆಂಚ್ ಗ್ಲ್ಯಾಡ್‌ಸಮ್ ಮೈನರ್ ಸೆಮಿನರಿಚೊ ನಿರ‍್ದೇಶಕ್ ಜಾವ್ನ್‌ಯಿ ತಾಕಾ ನೆಮ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಇತ್ಲ್ಯಾ ರಾಟಾವಳಿಂ ಮಧೆಂ ಸಕ್ರಿಯ್ ರಿತಿನ್ ವಾವುರ್ನ್ ತಾಣೆ ಶಾಥಿವಂತ್ಪಣ್ ದಾಕಯ್ಲಾಂ. ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ದೇವ್ ಆಪೊವ್ಣ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರಾಚೊ ನಿರ‍್ದೇಶಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾಂ ಸಭಾರ್ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಯಾಜಕ್ಪಣಾಥಂಯ್ ತಾಣೆ ಆಕರ‍್ಷಿತ್ ಕೆಲಾಂ. ಛಾನ್ಸಲರ್ ಆನಿ ಜುಡೀಷಿಯಲ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಫಿರ‍್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್‌ಯೀ 1987 ಥಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ ಹಾಚೆ ಸವೆಂ 1987 ಥಾವ್ನ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ಮಂಡಳೆಚೊ ಅತ್ಮೀಕ್ ನಿರ‍್ದೇಶಕ್ ಜಾವ್ನ್‌ಯೀ ತೊ ವಾವುರ‍್ಲಾ.

SQ01

1995 ವ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾ ಸಭಾರ್ ಘಡಿತಾಂ ಸಂಗಿಸಂಗಿ ಘಡ್ಲಿಂ. ಜೆಜ್ವಿತಾಂನಿ ಸಾಂತ್ ಜುಜೆಚಿ ಸೆಮಿನರಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಕ್ ಹಾತಾಂತರ್ ಕರ‍್ಚೊ ನಿರ‍್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಅಂತರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿ ಸೆಮಿನರಿ ಚಲೊಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾ ತಶೆಂಚ್ ದೂರ್‌ದಿಷ್ಟಾವ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ದಿಸ್ಲಿ ಆನಿ ಬಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಿಲಾಕ್ ತಕ್ಷಣ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ಬಾಪ್ ಲುವಿಸ್ ಪಾವ್ಲಾಚೆಂ. ಆನಿ ಬಾಪ್ ಲುವಿಸ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಾಂತ್ ಜುಜೆ ಸೆಮಿನರಿಚೊ ಪಯಿಲ್ಲಿ ದಿಯೆಸೆಜಿ ರೆಕ್ಟರ್ ಜಾವ್ನ್ ನೇಮಿತ್ ಜಾಲೊ. 11 ಜನೆರ್ 1996 ವೆರ್ ಪಾಪಾ ಜುವಾಂವ್ ಪಾವ್ಲ್ ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ ಬಾಪ್ ಲುವಿಸಾಕ್ ದುರ್ರಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ನಾಮ್‌ಸೂಚಕ್ (Titular) ಬಿಸ್ಪ್ ನೆಮ್ಲೊ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಕ್ ಆಧಾರಿ ಬಿಸ್ಪ್ ಮ್ಹಣ್ ಸುಚಿತ್ ಕೆಲೊ. ಮೇ 15, 1996 ವೆರ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಿಲ್ ಸಾಲ್ವಾದೊರ್ ಸೊಜಾನ್ ರುಜಾಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಂತ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊನ್ಸೆಕ್ರಾರ್ ಕೆಲೊ. ಬೆಂಗ್ಳುರ‍್ಚೊ ಆರ್ಚ್‌ಬಿಸ್ಪ್ ಅಲ್ಪೊನ್ಸ್ ಮಥಾಯಸ್ (ಹೊ ಬಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಿಲಾಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಸೆಕ್ರಾರಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಸಹ ಕೊನ್ಸೆಕ್ರಾರ್‌ದಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ) ಆನಿ ವಾರಾಣಾಸಿಚೊ ಬಿಸ್ಪ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸೊಜ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಸೆಕ್ರಾರ‍್ಣೆಕ್ ಸಹ ಕೊನ್ಸೆಕ್ರಾರ್‌ದಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಬಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಿಲ್ ಆವ್ಚಿತ್ ಮೊರ‍್ಣಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲೊ ತೆದ್ನಾಂ (5.9.1996) ಬಿಸ್ಪ್ ಲುವಿಸಾಕ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಆಡಳ್ತೆದಾರ್ ನೆಮ್ಲೊ ಆನಿ 8 ನವೆಂಬ್ರ್ 1996 ವೆರ್ ತಾಕಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಬಿಸ್ಪ್ ನೆಮ್ಲೊ ಆನಿ 27 ದಶೆಂಬ್ರ್ 1996 ವೆರ್ ತಾಣೆ ಮಂಗ್ಳುರ‍್ಚ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪಾಚಿ ಬಸ್ಕಾ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲಿ.

SQ06

ಬಿಸ್ಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಹುದ್ದೊ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಿಲಾನ್ ಸುರ‍್ವಾತುನ್ ಅರ‍್ದ್ಯಾರ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲಿಂ ಸಭಾರ್ ಕಾಮಾಂ ತಾಣೆ ಪುರ‍್ತಿಂ ಕೆಲಿಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ ನವೆಸಾಂವ್ ಹಾಡ್ಚಿಂ ಸಭಾರ್ ಕಾಮಾಂ ಹಾತಿಂ ಧರ‍್ಲಿಂ. ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆಂ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸುವೆವಸ್ತಿತ್ ಕೆಲೆಂ. ಸಿಒಡಿಪಿಕ್ ಇನ್ಸ್‌ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ವಿಭಾಗ್ ಕುಡ್ಸಿಲೊ ಆನಿ ರುಸೆಂಪಾಕ್ ಆಧುನಿಕ್ ರೂಪ್ ದಿಲೆಂ. 1999 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೊಲೆಜ್ ಸುರ‍್ವಾತುನ್ ಸಮುದಾಯಾಚೆಂ ಲಾಂಬ್‌ಕಾಳಾಚೆಂ ಸೊಪಣ್ ಜಾರಿ ಕೆಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಗರ‍್ಜೆಕ್ ಆಧುನಿಕ್ ವೆವಸ್ತಾ ಚಡಯ್ಲ್ಯೊ. ಸಾಂತ್ ಜುಜೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೊಲೆಜ್ ಸುರ‍್ವಾತುನ್ ಹಜಾರೊಂ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ವಾಟ್ ಸೊಡಯ್ಲಿ. ದುಬ್ಳ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ‍್ಥ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಖಾತಿರ್ ಸಭಾರ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂ ಆನಿ ಕೊಲೆಜಿ ಸುರ‍್ವಾತುಂಕ್ ತಾಣೆ ಪ್ರೇರೇಪಣ್ ದಿಲೆಂ. ತಶೆಂಚ್ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಸರ‍್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಾಂತೆವ್ಶಿಂ ಆಕರ‍್ಶಿತ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾಕ್ ಕೆರಿಯರ್ ಎಡ್ವಾನ್ಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಲ್ ರುಪಿತ್ ಕೆಲೆಂ. ಸಭಾರ್ ಸೆವೆಚಿಂ ಕಾರ‍್ಯಾ ಯೋಜನಾಂ ತಾಣೆ ಘಾಲ್ಲಿಂ. ಆಶೆಂ ಬಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಿಲಾನ್ ಭಾವಾಡ್ತಾಚೆಂ ದೆಣೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಬೀದರ್ ಮಿಸಾಂವ್ ಉಬೆಂ ಕೆಲೆಂ ತಶೆಂಚ್ ಸಾಮೆ (ಆಫ್ರಿಕಾ) ಮಿಸಾಂವ್ ವಾಡೊಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಗರ‍್ಜೆಚೆಂ ಕಾರ‍್ಯಯೋಜನ್ ತಾಣೆ ರುಪಿತ್ ಕೆಲೆಂ. ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್‌ಜಾಲ್ಲಿ ವೆವಸ್ತಾ ತಾಣೆ ಕೆಲ್ಲಿ.

SQ05

SQ10

ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಅತ್ಮಿಕ್ ಗರ‍್ಜೆಂಕ್ ವೆವಸ್ತಾ ಕರ‍್ಚ್ಯಾಕ್ ಪರ‍್ನ್ಯಾಸೊಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೇತ್ ಸಗ್ಳೊ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಲಾಭ್ಚೆಪರಿಂ ಕೆಲೆಂ. ಧಾರ‍್ಮಿಕ್ ಕೇಂದ್ರಾಂ, ಇಗರ‍್ಜೊ ದುರಸ್ತಿ ಆನಿ ನವ್ಯೊ ಕರುಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಖಂಯ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾತ್ ಥಂಯ್ ನವ್ಯೊ ಇಗರ‍್ಜೊ ಬಾಂದುಂಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲೊ. ಲ್ಹಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯ್ ಕಾರ‍್ಯಾಳ್ ಕರ್ನ್ ಲೊಕಾಂಮಧೆಂ ಎಕ್ವಟ್ ವಾಡುಂಕ್ ತೊ ಪೆಚಾಡ್ಲೊ ಆನಿ ಫಿರ‍್ಗಜಾಂನಿ ವಾಡ್ಯಾವಾರ್ ಲಿತುರ‍್ಜೆಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ವಾಡಯ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಭೆಟೆಂವೆಳಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂಚಿ ಭೆಟ್ ಕರ‍್ಚಿ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾಂಚ್ಯಾ ಎಕ್ವಟಾ ಖಾತಿರ್ ಪ್ರೇರೇಪಿತ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ತಾಕಾ ವ್ಹಡ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ.

ಯುವ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತಯಾರ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾಂತ್ ತಾಕಾ ವರ‍್ತಿ ಆತುರಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಕ್ ವಾಡಾವಳಿಕ್ ಜಾಯ್‌ತೆ ಸಭಾರ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ತೊ ದಿತಾಲೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿ ಖಾತಿರ್ ಸಭಾರ್ ಯೋಜನಾಂ ತಾಣೆ ಘಾಲ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾವೇಶ್ ಚಲೊಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ವರ‍್ತೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ತಾಣೆ ದಿಲ್ಲೊ. ಬಿಸ್ಪ್ ಲುವಿಸ್ ನಿಮಾಣೆಂ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊವಾಳ್ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಕ್ ಬದ್ಧ್ ರಾವ್ಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂಕ್ ಆನಿ ಲೊಕಾಂಕ್ ಮಯ್ಪಾಶಿ ರಿತಿನ್ ಪ್ರೇರೇಪಿತ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲೊ.

SQ07

ಮೊನ್ಸಿಯೊರ್ ಲುವಿಸ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸೊಜಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ಚಾಳೀಸ್ ವರ‍್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳವ್ನ್ ಆಸಾಂ. ಸಭಾರಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಿಸ್ಪ್ ಲುವಿಸಾಚೊ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ‍್ಗೊ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಯಿಲ್ಲೆಂ/ಕೊಲಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಸಾಂ, ಖರ‍್ಯಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಹಿ ಸತ್ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚಿ ನಾಂ. ಹಾಂವ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಮಿಲಾರ‍್ಚೊ. ಲಾಂಬ್‌ಕಾಳ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಬಳ್ವಂತ್ ವಿಗಾರ್ ಜೆರಾಲ್ ಅಮರ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಚೊ ಅಲ್ಶೆಂದ್ರ್ ಸೊಜ್ ಮಿಲಾರ್ ವಿಗಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ತವಳ್ಚೊ ಬಿಸ್ಪ್ ಅಮರ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಚೊ ಬಾಜಿಲ್ ಸಾಲ್ವಾದೊರ್ ಸೊಜ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಮಿಸಾಂಕ್ ಮಿಲಾರ್ ಯೆತಾಲೊ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಜೊಸ್ಸಿನ್ ವೋಡ್ನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ನಿಳ್ಶ್ಯಾ ಕಾರಾರ್ ತಾಚೊ ಕಿರ‍್ಯೆಲ್ ತಶೆಂಚ್ ಮಾಗಿರ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಲುವಿಸ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸೊಜ್ ಬಾಪ್ ಯೆತಾಲೊ. ತ್ಯಾ ಚಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ಇಷ್ಟ್ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ‍್ಗೆ ಆಸ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್, ಸಕ್ಡಾಂಪ್ರಾಸ್ ಮೊಟ್ವೊ ಹಾಂವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾಕ್ರಿಸ್ತ್ ಸೊಡ್ತಾನಾಂ ತ್ಯಾ ವ್ಹಡಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂಕ್ ಆಗ್ಮೆಂತ್ ಪುಸ್ಚೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಚ್ಯಾನ್ಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಿಲ್ ಸಾಲ್ವಾದೊರ್ ಸೊಜಾಚೊ, ಬಿಸ್ಪ್ ಲುವಿಸ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸೊಜಾಚೊ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ‍್ಗೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆವಿಶಿಂ ವ್ಹಡ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ.

ಭುರ‍್ಗ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಸಳಾವಳಿ ವಳ್ಕೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಬಿಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ವಚುಂಕ್ ಪಡ್ತಾನಾಂ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಬಾಪಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಸವಯೆಚೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ತಾಚೆಂ ಹಾಸ್ತೆಂ ಮುಕಾಮಳ್ ಆನಿ ಹಾಸೊ ಮತಿಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಸಂತೊಸ್ ದಿತಾಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ತವಳ್ ತವಳ್ ‘ತುವೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಸೆಮಿನರಿಕ್ ರಿಗ್ಚೆಂ ಕೆದಾಳಾ?’ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಲಾಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಹಾಂವೆಂ ‘ಪಳಯಾಂ ಫಾದರ್, ದೆವಾನ್ ಆಪಯಿಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಸೆಮಿತರಿಕ್ ವೆಚೆಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಟಿಂ ಮಸ್ಕರಿ ಕರ‍್ಚಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಡಿಗ್ರಿ ಆನಿ ಶಿಕ್ಪಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಸಿಎಲ್‌ಸಿ (ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಿಣ್ಯೆ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ) ರಾಟಾವಳಿಂಕ್ ವೆತಾನಾಂ ಜೆಜ್ವಿತಾಂಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಖರ‍್ಚಾಂಚೆರ್ ಗುಮಾನ್ ದವರ‍್ಲಲ್ಯಾ ತೇಗ್-ಚವ್ಗ್ ಯಾಜಕಾಂಮಧೆಂ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಲುವಿಸ್ ಸೊಜ್‌ಯಿ ಎಕ್ಲೊ.

ಬಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಿಲ್ ಸಾಲ್ವಾದೊರ್ ಸೊಜಾಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ದೋನ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಶದೆಂನಿ ಹಾಂವ್ ಸಾಂದೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ, ತವಳ್ ಹಾಂವ್ ಬಂಯ್ದೂರ್‌ಥಾವ್ನ್ ಜಮಾತೆಂಕ್ ಯೆತಾಲೊಂ. ಪಯ್ಸ್‌ಥಾವ್ನ್ ಪಾವ್ತಾನಾಂ ತಡವ್ ಜಾತಾಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ನಿಮಾಣೆಂ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕದೆಲಾಂನಿ ಹಾಂವೆಂ ಬಸ್ಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆನಿ ತಾಚೊ ಇಷ್ಟ್ ಬಾಪ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಮಚಾದೊ ಬಸುನ್ ಆಸ್ತಾಲೆ. ತೊ ಬಿಸ್ಪ್ ಜಾತಾಂಜಾತಾಂ ಹಾಂವ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಿಣಿಯೆ ಸಮುದಾಯಾಂಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರ‍್ತ್ಯಾಂ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ. ತ್ಯಾ ಕಾರಣಾನ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನ್ ಉರ‍್ಲೊಂ. ಸಭಾರ್ ಸಂದರ‍್ಬಾಂನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಸಂವಾದ್, ತರ್ಕ್ ಚಲೊಂವ್ಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಳೊ. ಜಮಾತೆಂನಿ ಹಾಂವೆಂ ಉಲಯ್ತಾನಾಂ ‘ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬರೆಂ ಉಲಯ್ಲೊ..’ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಖಾಸ್ಗೆನ್ ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ, ‘ಹಾಂವ್ ಎದೊಳ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಸಾಯ್ಬಾ, ಫಕತ್ ಏಕ್ ಲೆಕ್ಚರರ್..’ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸಭಾರ್ ಸಂದರ‍್ಬಾಂನಿ ಶೀದಾ ಶೀದಾ ತಾಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಂ ವಿರೋದ್ ಮ್ಹಜೆ ವಾದ್ ಹಾಂವ್ ಮಾಂಡ್ತಾಲೊಂ ತರಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಆವ್ದೆಕ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಕ್ ನಾಮಕರಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ತಾಂತುಂ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಅಜಾಪ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ಸಾರ‍್ಕೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ, ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಯ್ಬಾಕ್ ಹೆಂ ಸಹಜ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

Sq08

ಭೋವ್ಶಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಂತ್, ಹೆರ್ ಮಂಡಳೆಂನಿ ತಶೆಂಚ್ ಬಿಸ್ಪಾಕ್ ಖಾಸ್ಗೆನ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಎಕ್ದಮ್ ಹುಳ್ವುಳೊ ಜಾವ್ನ್, ಕಿತೆಂಚ್ ದಾಕ್ಷೆಣ್‌ನಾಸ್ತಾನಾ ಆನಿ ಆಂಬ್ಶ್ಯಾಭಾಶೆಂತ್ ವಿಮರ‍್ಶಾತ್ಮಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊಂ, ಸಕ್ಕಡ್ ಉಲೊವ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಳ್ ವೆಕ್ತಿಕ್ ದುಕಯ್ಲೆಂ ಕೊಣ್ಣಾಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾತಾಲೆಂ ತರಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಭಾರ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆನಿ ಸಂದರ್ಭ್ ಬಿಸ್ಪಾನ್ ದಿಲ್ಲೆ ಆಸಾತ್. ಸಭಾರ್ ಹಾಂವೆಂಚ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಆಸಾತ್, ಥೊಡೆ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆ ಆಸಾತ್. ಖಂಯ್ಸರಿ ತರ‍್ಬೆತ್ಯೊ ದೀಂವ್ಕ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಂಚ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪಾಂಕ್ ತರ‍್ಬೆತೆ ಕಾರ‍್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ಸುಚಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಮಂಡಳೆಂಚ್ಯೊ ರೆಗ್ರೊ ತಿದ್ವುಂಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನೆಮ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ನಿಮಾಣೆಂ ಅವಿಭಜಿತ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚೊ ಕಾರ‍್ಯದರ‍್ಶಿ ಜಾಲ್ಲೊಂ ಆಸಾ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಬಿಸ್ಪ್ ಲುವಿಸ್ ಪಾವ್ಲಾಥಂಯ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ :

1. ತೊ ಹರ‍್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಯಿ ಆಯ್ಕಾತಾಲೊ – ಸಭಾರ್ ಸಂದರ‍್ಬಾಂನಿ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ, ಮಾನುನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ ತಾಚೆಥಾವ್ನ್ ಕಾರ‍್ಯಾರುಪಾಕ್ ಯೇನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ- ಅಶೆಂ ಕಾರ‍್ಯಾರುಪಾಕ್ ಯೇನಾಶೆಂ ಆಸುಂಕ್ ಇಗರ್ಜ್‌ಮಾತೆಚಿ ವೆವಸ್ತಾಚ್ ಕಾರಣ್- ತರಿ ತೊ ಆಯ್ಕಾತಾಲೊ. ಆಯ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತರಿ ವಿಪ್ರೀತ್ ರಾಗ್ ಯೆತಾಲೊ, ತರಿ ತೊ ಕಿತೆಂಚ್ ವಿರಾರ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಏಕ್‌ಪಾವ್ಟಿಂ ಗೆಲ್ಲೊ ‘ಮ್ಹಜೆಂ ಉತರ್ ಮ್ಹಜೊ ಬಿಸ್ಪ್ ಆಯ್ಕಾತಾ’ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಸಮಧಾನೆನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾಲೊ.

SQ09

2. ತೊ ಸಾಧೊ – ತಾಣೆಂ ನೆಮ್ಲಲೆಚ್ ಸಭಾರ್ ನಿರ‍್ದೇಶಕ್ ವಯ್ಭವಿ ಚೇಂಬರಾಂನಿ ಬಸ್ತಾತ್ ತರಿ ತೊ ಆಜ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುರ‍್ವಿಲ್ಯಾ ಪಾಟಾಸ್ತ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಿಲಾಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂತ್‌ಚ್ ಬಸುನ್ ಉಟ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ಸೊಡೆಲಿಟಿ(ಸಿಎಲ್‌ಸಿ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆಸ್ತಾಂ ಆಮ್ಚೆ ಜುಬ್ಲೆವ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ದಾನಾಂರುಪಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಥೊಡೊ ದುಡು ಉರ್‌ಲ್ಲೊ ತೊ ಘಾಲ್ನ್ ಸಿಎಲ್‌ಸಿಚ್ಯಾ ಅತ್ಮೀಕ್ ಸಹಾಯಕಾಚೆಂ (ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಬಿಸ್ಪ್ ಸಿಎಲ್‌ಸಿಕ್ ಅತ್ಮೀಕ್ ಸಹಾಯಕ್) ಚೇಂಬರ್ ಥೊಡೆಂಪುಣಿ ವ್ಹಡ್ ಕರ‍್ಯೆತ್ ನ್ಹಂಯ್‌ಗಿ ಆನಿ ಜಳಾರಿ ಯೇನಾತ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕಾಂಯ್ ವೆವಸ್ತಾ ಕರ‍್ಯೆತ್ ನ್ಹಂಯ್‌ಗಿ? ಮ್ಹಣ್ ಸಲಹಾ ವ್ಹರ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ (ತೊ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಜಳಾರಿಂಚೆಂ ಬ್ಯಾಟ್ ದವರ್ನ್ ಬಸ್ತಾಲೊ) ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ (My Predecessor has sat here for 32 years and I have to spend only 21 years, is this not enough for me) ‘ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆದ್ಲೊ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಬಾತ್ತೀಸ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಬಸ್ಲೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಂಗಾ ಒಟ್ಟುಕ್ ಎಕ್ವೀಸ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಬಸುಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾವನಾಂಗಿ’ ಮ್ಹಣ್ ಖರೋಖರ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ಹೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಸಭಾರ್ ಸಂದರ‍್ಬಾಂನಿ ತಾಚೆಂ ಸಾಧೆಂಪಣ್ ಹಾವೆಂ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದೆಕ್ಲಾಂ, ಹ್ಯಾ ಪಾಟ್‌ಭುಂಯ್ತ್ ಬಿಸ್ಪಾಕ್ 17 ಕೊರೊಡಾಂಚೊ ಬೊಂಗ್ಲೊ ಬಾಂದ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಉಬ್ತಾನಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಸ್ತು ವಿರಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಖರಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ನಿವೃತ್ತ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಪಯಿಲ್ಲೊ ಲುವಿಸ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸೊಜ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ರಾವುಂಕ್ ಖಂಚೆಂಯ್ ನಿವೃತ್ತ್ ಬಿಸ್ಪಾಚೆಂ ಘರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಎದೊಳ್ ನಾ.

ಆನ್ಯೇಕ್ ಗಜಾಲ್ ತಾಚ್ಯಾ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಕುರ‍್ವಾರ್‌ಪಣಾಚಿ. ತ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಿ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಂತ್ ಚರ್ಚಾ ಚಲ್ತಾನಾಂ ಹಾಂವೆಂ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸುಶೀಲ್ ನೊರೊನ್ಹಾನ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಹೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಕಾಂಯ್‌ ಪುಣಿಂ ವಿಶೇಸ್ ರಿತಿನ್ ಕರಿಜೆ ಅಶೆಂ ಸುಚನಾಂ ದಿಲಿಂ. ಬಿಸ್ಪ್ ಲುವಿಸ್ ಆಯ್ಕಾಲೊಚ್ ನಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಸ್ಲ್ಯಾಚ್ ರಿತಿಚಿ ವೆಕ್ತಿಪುಜಾ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೊ ವಾದ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ನಿಮಾಣೆಂ ಆಮಿ ‘ಸಂಭ್ರಮ್ ನಾಕಾ ತರ್ ನಾಕಾ, ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ‍್ಭಾಚ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ತರಿ ಶಾಶ್ವಿತ್ ಉರ‍್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಕರ‍್ಯಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾಂ, ತಾಣೆ ‘ತಶೆಂ ತರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಸೆವೆಕ್ ಏಕ್ ನಿಧಿ ಕರ‍್ಯಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ವಾಡಿನ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಅನ್ಕೂಲ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕಾಂಯ್‌ಪುಣಿಂ ಕರ‍್ಯಾಂ’ ಮ್ಹಳೆಂ ಆನಿ ತಾಚೊ ಫಳ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚಿ ಭಲಾಯ್ಕೆ ನಿಧಿ ಉಬಿ ಜಾಲಿ. ತಶೆಂಚ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ 125 ವರ‍್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾವೆಳಿಂ ದಬಾಜ್ಯಾಚೊ ಖರ್ಚ್ ಎಕ್ದಮ್ ಸೀಮಿತ್ ಕರ‍್ನ್ 125 ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಘರಾಂ ಬಾಂದ್ಚೆಂ ಯೋಜನ್ ತಾಣೆ ಘಾಲ್ಲೆಂ.

3. ತಾಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಚೊ ಆನಿ ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತುಂ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚೊ ಹುಸ್ಕೊ ವಿಶೇಸ್: ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಆದಿಂ ಎಕಾ ಬೆಂಗ್ಳುರ‍್ಗಾರ್ ಪಂಡಿತ್ ಪಾದ್ರಿನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೆನರಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ವಿರೋಧ್ ಫಟ್ಕಿರೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಲಿಕ್‌ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾವಿಶಿಂ ಕಳ್ತಚ್ ತೊ ಪುಸ್ತಕ್ ಹಾಡೊವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚುಕಿಂ ವಿರೋಧ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಮಾಂಡುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಿಸ್ಪ್ ಲುವಿಸಾನ್ ಒತ್ತಾಯ್ ಕೆಲೊ. ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ನಿರ‍್ದೇಶಾಂಪರ‍್ಮಾಣೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಕಾಮ್ ಸಂಪಯ್ತಚ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ವಿವರ್ ದೀವ್ನ್ ಮುಕ್ಲೆಂ ಕ್ರಮ್ ತಾಣೆಂ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸಭಾರ್ ದುಬ್ಳೊ ಲೋಕ್ ತಾಕಾ ಭೆಟುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ದಿಲ್ಲಿಂ ದಾನಾಂ ತಾಣೆಂ ತ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ವಾಂಟ್‌ಲ್ಲೆಂ ಹಾವೆಂ ದೆಕ್ಲಾಂ. ದಿಲಿಂ. ಹಾಂವೆಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ‘ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಸಾರ‍್ಕಿ ಸಮ್ಜಣಿ ವಾಡಾಜೆ ತರ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ಹಲ್ಲೆ ಜಾಯ್ಜೆ’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆ ವೆಳಿಂ, ‘ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಸಮಾ ಪೂಣ್ ಮಾರ್ ಖಾಂವ್ಚೆ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್‌ಗಿ’ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಖಂತ್ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲಿ ಆಸಾ. ಖರ‍್ಯಾನ್ ಕೊಣೆಂಗಿ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗರ‍್ಜೆಕ್ ತಾಚ್ಯಾ 75 ವರ‍್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಜುಬ್ಲೆವಾಚೆಂ ದಬಾಜಿಕ್ ಆಯೋಜನ್ ಕರ‍್ತಾನಾಂಯ್ ತಾಣೆಂ ವಿರೋದ್ ಕೆಲ್ಲೊ.

4. ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿ ಖಾತಿರ್ ಉರ‍್ಬಾ: ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂನಿ ಸರ‍್ಕಾರಿ ಹುದ್ದ್ಯಾಂಕ್ ವಚಾಜೆ, ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ವಚಾಜೆ ಆನಿ ತ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಆಮ್ಚೊ ಸಮುದಾಯ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ವಿಪ್ರೀತ್ ಕಾಳ್ಜಿ ತಾಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಭೆಟೆಂ ವೆಳಿಂ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ನವ್ಯೊ ನವ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ವಿಚಾರ್ ವಿನಿಮಯ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತಾಲೊ. ವೃತ್ತಿ ಮಾರ‍್ಗದರ‍್ಶನಾವಿಶಿಂ ಮ್ಹಜೆ ತೀನ್ ಪುಸ್ತಕ್ ತೊ ತವಳ್ ತವಳ್ ಹಾಡವ್ನ್ ಘೆತಾಲೊ ಆನಿ ಗರ‍್ಜೆವಂತ್ ಯುವಕಾಂಕ್ ದಿತಾಲೊ. ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆಂ ಕ್ಯಾಪ್ ಸೆಲ್ಲ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿ ವಿಶಿಂ ಆನಿ ಕಾರ‍್ಯಕ್ರಮಾಂವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ಘೆತಾಲೊ, ನಿರಂತರ್ ಮಾರ‍್ಗದರ‍್ಶನ್ ದಿತಾಲೊ. ಖರ‍್ಯಾನ್ ಹಾವೆಂ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಬಾಂದ್ಪಾಂ ವ್ಹಡ್ ಆನಿ ಘಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ನ್ಹಂಯ್ ಸಮುದಾಯ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಗರ‍್ಜೆಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲೊ ತರೀ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ ಫಿರ‍್ಗಜ್ ಕೇಂದ್ರೀತ್ ಯೋಜನಾಂ ಮಾಂಡ್ಚಿ ವೆವಸ್ತಾ ಆಸಾ (ದಿಯೆಸೆಜಿ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಫಿರ‍್ಗಜೆಂತ್ ಬಾಂದ್ಪಾಂ ಜಾಯ್ನಾಂತ್) ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಶಿಮೆಟಿ ಫಾತ್ರಾಂಚಿಂ ಬಾಂದ್ಪಾಂ ರಾವೊಂವ್ಕ್ ಚಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ)

ಬಿಸ್ಪ್ ಲುವಿಸ್ ಏಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್, ಮ್ಹಾಲ್ಘಡೊ ಮಾರ‍್ಗದರ‍್ಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಯ್ಪಾಸಿ ಜಾಲಾ. ತಾಚೆ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಮಯ್ಪಾಸಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಉಲಯ್ತಾನಾಂ ಹಾಂವ್ ಭಾವನಾತ್ಮಕ್‌ಪಣಾನ್ ಸಭಾರ್ ಸಂದರ‍್ಭಾಂನಿ ಮೊನೊ ರಾವ್ಲಾಂ, ಮ್ಹಜೆ ವಾದ್ ಮೊಡ್ಲ್ಯಾತ್. ತಶೆಂ ತರಿ ಹ್ಯಾ ಬಾವೀಸ್ ವರ‍್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚಿ ದಿಯೆಸೆಜ್ ತಾಣೆ ಚಲಯ್ತಾನಾಂ ತೊ ಸರ‍್ವ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತರೀ ಧಯ್ರ್ ನಾಂ. ಜರ್‌ತರ್ ತೊ ಪುರ‍್ತೆಂ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾವ್ನಾಂ ಹಾಕಾ ಪ್ರಮುಕ್ ಕಾರಣ್ ಮೊವಾಳ್ ಮೊಗಾಚೆಂ ತಾಚೆಂ ಸಂಯ್ಭ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೊ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್. ತಾಕಾ ಕೊಣಾಯ್ಕ್ ದುಕೊಂವ್ಕ್ ಸಲೀಸ್‌ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಸರ‍್ವಾಂಕ್ ತೊ ಪಾತ್ಯೆತಾಲೊ ಆನಿ ಸಭಾರಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಬರ‍್ಯಾಪಣಾಚೊ ಚೂಕ್ ವಾಪಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆಸಾ. ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ವಾಪರ್ನ್ ಆಪ್ಲೊ ಸ್ವಂತ್ ಫಾಯ್ದೊ ಬಳ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಸಭಾರ್ ಆಸಾತ್. ಆನ್ಯೇಕ್ ತಾಕಾ ವ್ಹಡ್ ಆಡ್ಕಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ, ತಾಚಿ ಲೆಕಾವರ‍್ತಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ. ತೊ ಪಾತ್ಯೆತಾಲೊ ಆನಿ ಜ್ಯಾ ಕೊಣಾಚೆರ್ ತಾಚಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಗಿ ತಾಂಚೆಪಯ್ಕಿ ಥೊಡೆ ಹೆರಾಂವಿಶಿಂ ತಾಕಾ ಚೂಕ್ ಖಬ್ರೊ ವ್ಹರ‍್ತಾಲೆ, ಚುಕಿಚಿ ಮಾಹೆತ್ ದಿತಾಲೆ ಆನಿ ವಾಟ್ ಚುಕಯ್ತಾಲೆ. ಮುಕಾರ್ ತಾಚೆವಿಶಿಂ ಬರೆಂ ಉಲೊವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ದಾಳ್ ಶಿಜಯ್ತಾಲೆ ಆನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚೆವಿಶಿಂಚ್ ಕುಲ್ಪಾಂ ಕಾಡ್ತಾಲೆ. ತೊ ಸಭಾರ್ ಸಂದರ‍್ಭಾಂನಿ ದಾಬಾವಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾತಾಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಣೆಂ ದೃಢ್ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲೆಂ ಸಯ್ತ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಪಡ್ತಾಲೆಂ.

ಆತಾಂ ತೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಬಗ್ಲೆನ್ ಆಸುಂ, ತೊ ಬಿಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ಘರಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ನ್  ವೆತಾನಾಂ ‘ಮುಕಾರ್ ಖಂಯ್ ವೆತಾತ್?’ ಮ್ಹಣ್ ಖಾಸ್ಗೆನ್ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್, ‘ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ತರಿ ಎವ್ಕರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಆರಾಧನಾಂತ್ ಆನಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂತ್ ವೇಳ್ ಸಾರ‍್ತಾಂ, ಮಾಗಿರ್ ಪಳಂವ್ಚೆಂ’ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ತಾಕಾ ಆಪ್ಣಾ ಖಾತಿರ್ ಬರ‍್ಯಾಂತ್ಲಿ ಬರಿ ವೆವಸ್ತಾ ಕರ್ನ್ ದವರ‍್ಯೆತಿ ತರೀ ತೊ ಸಾಂತ್ ಜುಜೆಚ್ಯಾ ಸೆಮಿನರಿಂತ್ ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಸಾದ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ. ಖಂಯ್ ತರಿ ಆಸುಂ, ತಾಕಾ ಬರಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ, ಮತಿಕ್ ನಿರಾಳ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಲಾಬುಂ. ಹ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಜುಬ್ಲೆವಾ ಸಂದರ‍್ಭಿಂ ಭೋವ್ ಮಯ್ಪಾಶಿ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಕ್, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಮಾರ‍್ಗದರ‍್ಶಕಾಕ್ ಲಾಂಬ್‌ಕಾಳ್ ಸುಖ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಆಶೆಂವ್ಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಉರ‍್ಲಾಂ.

► ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಪೆರ‍್ಮುದೆ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

65% feel love. And how do you feel?
17 :thumbsup: Thumbs up
52 :heart: Love
0 :joy: Joy
2 :heart_eyes: Awesome
8 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

2 comments

  1. Sr Cicilia Mendonca

    Hearty congratulations to our Bishop. May the Lord continue to bless him with good health , peace and every blessing. Praying for the success of your mission

  2. Vijay Prabhu

    Superb, May almighty God give our Bishop Long Life and Good Health.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.