ಗರ್ದನಾ ಗೊಟ್ಯಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ

ಫೆಸ್ತಾವೆಳಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ತಾಂತುಂ ಚಡ್ತಾವ್ ನತಾಲಾಂಚೊ ಪೊಕೊಳ್ ವಯ್ಬವ್ ಪುಗಾರ್ಚ್ಯೊ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಿವಿತ್ ನಿಯಾಳ್ಚ್ಯೊ ವಾ ನವೆಂ ಚಿಂತಪ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯೊ ಬೋವ್ ಉಣ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಆನಿ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಫೆಸ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ ಭಾಯ್ಲೊ ಆಡಂಬರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಕ್ತಾ ಕವಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಕರಿಜೆ ಜಾಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಚ್. ಪುಣ್ ಏಕ್ ದಾದೊಸ್ಕಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಂಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂನಿ ಅಸಲೆಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಕಾಳ್ಜೆಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಝಳ್ಕತಾ. ರೊಬಿನ್ ನೀರುಡೆಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾಯ್ ತಸಲ್ಯಾಚ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಏಕ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರ್ಚೊ ತರ್, ರೋಶನ್ ಬೆಳ್ಮಣ್ ಹ್ಯಾ ಕೃತಿಯೆಂತ್ಲೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಕಾರ್ಯಾರುಪಾಕ್ ಕರುಂಕ್ ದೆಂವ್ಲಾ. ಎಕಾ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆಕ್ ಅಸಲ್ಯೊ ಕೃತಿಯೊ, ಕಾರ್ಯಿಂ ಆನಿ ತಾಕಾ ಪಾಟಿಂಬೊ ಬೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಸರ್ವಾಂಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಸಾದೆಂ ಆನಿ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಜಾಂವ್!

► ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್

 

 

ಲಾಕಾಂನಿ ಖರ್ಚುನ್ ಗರ್ದಾನಾಗೊಟೊ ಬಾಂದ್ಚ್ಯಾಕ್ ಯೀ
ದುಬ್ಳ್ಯಾದಾಕ್ಟ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಕೊಟಾರ್ ಬಾಂದ್ಶಿತರ್
ದೇವ್ ಥಂಯ್ ವಸ್ತಿ ಕರಿತ್ ಕೊಣ್ಣಾ!

ಲಾಕಾಂನಿ ಖರ್ಚಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ದಾನಾಗೊಟ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ
ಇಜ್ಮೊಲ್ ಡಬ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪಯ್ಶೆಘಾಲ್ಚ್ಯಾಕ್ ಯೀ
ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಭುಕೆಕ್ ಶಿತಾಂ ಘಾಲ್ಶಿ ತರ್
ತುಜ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಚಿ ಭುಕ್ ಥಾಂಬತ್ ಕೊಣ್ಣಾ!

ರಂಗ್-ರಂಗಾನ್ ಸೊಭಯಿಲ್ಲ್ಯಾಚಾರ್ ದಿಸಾಂಕ್ ಸೊಭ್ಚ್ಯಾ
ತ್ಯಾ ಕೊಡ್ಕ್ಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಯೀ
ಆಸ್ರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಅನಾಥಾಂಕ್ ಘರಾ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಸರ್ಗ್ ಮೆಳಾತ್ ಕೊಣ್ಣಾ!

ಗರ್ದನಾಗೊಟೊ ಬಾಂದ್ಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಘರಾಭಾಯ್ಲೆಂ
ಕಸ್ತಳ್ ನಿತಳ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಯೀ
ಕಾಳ್ಜಾಮನಾಂತ್ ರೊಂಬೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಸಾರೆಂ ಕುಮ್ಸಾರಾಂತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಶಿ ತರ್
ತುಜ್ಯೆ ಕುಡಿಭಿತರ್ ಜೆಜುಕ್ ಆಸ್ರೊ ಮೆಳತ್ ಕೊಣ್ಣಾ!

ಕ್ರೀಸ್ತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ತುಜೊ ಸ್ವಾರ್ಥ್ ದಾಕಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಯೀ
ಹ್ಯಾಪಾವ್ಟಿಂ ದೆವಾಕ್ ಮಾನ್ವೊಂಚಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಲ್ಯಾರ್
ದೇವ್ ಪರ್ತುನ್ ಜಲ್ಮೊನ್ ಯೆತೊ ಕೊಣ್ಣಾ!

► ರೋಬಿನ್ ನೀರುಡೆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !