Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಲೊಕ್‌ಡೌನಾವೆಳಾರ್ ಹರೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಧಾರ್ – ‘ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ್ ಮುಳಾವೊ ಆದಾಯ್’

2020 ವ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಂತ್ ಅರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕೋವಿಡ್ 19 ವೊಸೊ 2021 ವ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಂತ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾರ್ ವಿಸ್ತಾರ‍್ಲಾ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆಶಾಂತ್ ಹಾಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಲ್ಹಾರ್ ಬೋವ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ರಿತಿರ್ ಅನಾವರಣ್ ಜಾವ್ನ್‌ಚ್ಚ್ ಆಸಾ. ಹೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವೊಸೊ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಆನಿ ವೊಸ್ಯಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಜೀವ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಖಚಿತ್ ಸಂಕೊ ದಿಂವ್ಚೆಂ ‘ಧಯ್ರ್’ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ನಾ ತರೀ, ಪರಿಗತಿಚಿ ಗಂಭೀರತಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತ್ಯಾ ಸಂಕ್ಯಾಚೊ ಅಂದಾಜ್ ಜಾತಾ.

CK01

ಕೋವಿಡ್ 19 ವೊಸ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಬಚಾವ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಭಾರತ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಏಕ್‌ಮಾತ್ರ್ ವಾಟ್ ಲೊಕ್‌ಡೌನ್. ಲೊಕ್‌ಡೌನಾಚ್ಯೆ ಪರಿಣಾಮ್ ಕಿತೆಂ ಆನಿ ಭವಿಷ್ಯ್ ಕಶೆಂ ರಾವತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕುಸ್ಕುಟ್ ಗುಮಾನಾಂತ್ ಘೆನಾಸ್ತಾಂ ಲಾಗಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕ್‌ಡೌನಾದ್ವಾರಿಂ, ಭಾರತ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಚ್ಯಾ ಆರ್ಥಿಕತೆಚೆಂ ಪೆಂಕಾಡ್ ಮೊಡೊನ್ ಗೆಲೆಂ. ಕೊರೊಡಾಂನಿ ಲೋಕ್ ‘ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ’ ತಸಲ್ಯಾ ದುರ್ಬಳ್ಕಾಯೆಚ್ಯಾ ಖೊಂಡಾಂತ್ ಶಿರ್ಕಲೊ.

ಆತಾಂ 2021 ವೆರ್ ಪರತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಲೊಕ್‌ಡೌನಾಚೆಂ ಪುನರಾವರ್ತನ್ ಜಾಲಾಂ. ಆಡಳ್ತೆಂ ಚಲಯ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಬೋವ್ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯೆನ್ ‘ಲೊಕ್‌ಡೌನ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉತಾರ್ ಚುಕಯ್ಲಾಂ ತರೀ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ದೆಶಾಚ್ಯೆ ಹೆರ್ ಸುವಾತೆಂನಿ ಲಾಗಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಶೆವಟ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕ್‌ಡೌನಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕ್‌ಡೌನಾಪ್ರಾಸ್ ಮಾರಕ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕುಸ್ಕುಟ್ ದುಭಾವ್ ನಾ.

ಕೋವಿಡ್-19 ತಸಲೊ ವೊಸೊ ಸಾಂಗೊನ್ ಯೆನಾ ಆನಿ ತಿಕಾ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ‘ಲೊಕ್‌ಡೌನ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾತೆರ್ ಅನಿವಾರ‍್ಯ್ ಆಸ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಲೊಕ್‌ಡೌನ್ ವೆಳಾರ್ ನಾಗರಿಕಾಂನಿ, ವಿಶೇಸ್ ಕರ‍್ನ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಜೀವ್ ವಾಂಚಯ್ತಾನಾ, ದಿಸ್ಪಡ್ತೆಂ ಜೀವನ್ ಕಶೆಂ ಚಲಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಆಡಳ್ತೆಂ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಗುಮಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಲೊಕ್‌ಡೌನ್ ಆನಿ ಪಿಡೆಚೊ ವೊಸೊ ಆಕೇರ್ ಜಾತನಾ, ಮನಿಸ್ ಜಿವಂತ್ ಉರಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಕಾ ಜೊಕ್ತಿ ವಾಟ್ ಸೊಧಿಜೆ.

CK04

2019 ಚ್ಯಾ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಚುನಾವ್ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಂತ್ ‘ನ್ಯಾಯ್’ ಯೋಜನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಚ್ಯಾ ನಾಗರಿಕಾಂಕ್ ಕನಿಷ್ಠ್ ಆದಾಯ್ ಲಾಬಂವ್ಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಜಾಹೀರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಗೆಲೆಂ ತ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಚ್ಯಾ ಲೊಕ್‌ಡೌನಾವೆಳಾರ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿನ್ ರೈತ್, ದೆಶಾಂತರ್ ಕಾಮೆಲಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತ್ಯಾಕ್ ನಗದ್ ಪಯ್ಶೆ ಘಾಲುಂಕ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಒತ್ತಾಯ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿನ್ ತಾಚಿ ಸಲಹಾ ಗುಮಾನ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ, ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಆನಿ ಆಜ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ತೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನಾ.

ದೆಶಾಚ್ಯೆ ನಾಗರಿಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ವಚುನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ‍್ನ್ ಆಪ್ಲೊ ದಿಸ್ಪಡ್ತೊ ಗ್ರಾಸ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಸಕನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ತಾಂಚಿ ದಿಸ್ಪಡ್ತಿ ಜಿಣಿ ಆಧಾರ‍್ಸುನ್, ಸಮಾಜಿಕ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ದಿಂವ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾಚಿ. ‘ಆರ್ಥಿಕ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತಿ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಯೋಜನ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಆನಿ ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ಮಾರಿಫತ್ ಘೋಷಣ್ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್ ತರೀ, ತಾಂತುಂ ‘ಮಂತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಉಗುಳೇ ಜಾಸ್ತಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪರಿಗತ್ ಆಸಾ.

ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ್ ಮುಳಾವೊ ಆದಾಯ್ (Universal Basic Income) ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಕಸಲ್ಯಾಚ್ ಶರ್ತಾಂವಿಣೆ ಸರ್ವ್ ನಾಗರಿಕಾಂಕ್ ಮುಳಾವೊ ಆದಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ನಗದ್ ಪಯ್ಶೆ ಲಾಭಂವ್ಚೆ ವಾ ಸವ್ಲತಾಯೊ ಲಾಭಂವ್ಚ್ಯೊ. ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಹಿ ವೆವಸ್ಥಾ ಕಾರ‍್ಯಗತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ತರ್, ಆದ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕ್‌ಡೌನಾವೆಳಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ದೆಸ್ವಾಟ್ ಆನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಲೊಕ್‌ಡೌನಾಂತ್ ಆಸ್ಚಿ ಕರಾಳ್ ಪರಿಗತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ತರೀ ಉಣಿ ಕರ‍್ಯೆತಿ.

ಕಸಲೊ ಆದಾಯ್ ಹೊ?

‘ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ್ ಮುಳಾವೊ ಆದಾಯ್’ ಚಿಂತಾಪ್ ಲಗ್ಬಗ್ 200 ವರ‍್ಸಾಂ ಆದ್ಲೆಂ. ತೊಮಾಸ್ ಪೇಯ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾನ್ ಹೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕಾಮ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ, ನಿಯಮಿತ್ ರಿತಿರ್ ಶರ್ತಾಂವಿಣೆ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಲೊಕಾಕ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಮಜತ್ ಹಿ. ಸೊಂಪ್ಯಾನ್, ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಸರ್ವ್ ನಾಗರಿಕಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರಿನಾಸ್ತಾಂ, ಆರ್ಥಿಕ್ ಮಜತ್ ಫಾವೊ ಕರ್ಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಹೆಂ. ನಾಗರಿಕಾಂಕ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ಲಾಭವ್ನ್, ಗೌರವ್‌ಭರಿತ್ ಜಿಣಿ ಫಾವೊ ಕರ‍್ಚೊ ಇರಾದೊ ಹ್ಯಾ ಯೋಜನಾಚೊ. ಫಲಾನುಭವಿಂಚ್ಯೆ ಬರ‍್ಯೆ ಚಾಲಿಚೆರ್ ವಾ ತೆ ಕಶೆಂ ವಾಪರ‍್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆರ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಹಿ ಮಜತ್ ನಾ. ಫಲಾನುಭವಿಂನಿ ತಾಂಚ್ಯೆ ಖುಶೆಪರ‍್ಮಾಣೆ ಹೊ ಐವಜ್ ವಾಪರ‍್ಯೆತ್.

CK03

2020 ವ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಂತ್ ಅಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ್ ಚುನಾವಾವೆಳಾರ್ ಉಮೇದ್ವಾರ್ ಆಂಡ್ರೂ ಯಂಗ್ ಹಾಣೆ ಹೆ ವಿಶಿಂ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲ್ಲೊ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಾಚ್ಯೆ ವಾಡಾವಳಿನ್ ಕಾಮಾಂ ನಾಸ್ತಾಂ ಮನಿಸ್ ಭೆಕಾರ್ ಪಡ್ತನಾ, ಹರೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ಡೊಲ್ಲರ್ ನಗದ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಯೋಜನ್ ತೆಂ. ಅಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಅಲಾಸ್ಕ, ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿ, ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯ ತಸಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಯೋಜನಾಚೊ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆಸಾ. ನೊರ್ವೆ ರಾಷ್ಟ್ರಾನ್ ಲಗ್ಬಗ್ ವ್ಹಡಾ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ಹೆಂ ಯೋಜನ್ ಕಾರ‍್ಯಗತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಫಿನ್ಲೆಂಡ್, ಮಂಗೋಲಿಯ ಆನಿ ಇರಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂನಿ ಲ್ಹಾನ್ ಮಟ್ಟಾರ್, ಮಟ್ವೆ ಆವ್ದೆಕ್ ಹೆಂ ಯೋಜನ್ ಕಾರ್ಯಗತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ.

ಗೆಲೆಂ ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಕೋವಿಡ್ ಲೊಕ್‌ಡೌನಾವೆಳಾರ್ ಸಂಸ್ರಾಚ್ಯಾ ಲಗ್ಬಗ್ 90 ರಾಷ್ಟ್ರಾಂನಿ ನಾಗರಿಕಾಂಕ್ ನಗದ್ ದುಡು ದೀಂವ್ಕ್ ಅರಂಭ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ 1,200 ಡೊಲ್ಲರ್, ಹೊಂಗ್‌ಕೊಂಗಾಂತ್ 1,280 ಡೊಲ್ಲರ್, ಜಪಾನಾಂತ್ 930 ಡೊಲ್ಲರ್ ಲೊಕಾಕ್ ದಿಲ್ಯಾತ್. ಹೆಂ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ್ ಮುಳಾವೊ ಆದಾಯ್ ಯೋಜನ್ ನ್ಹಯ್ ತರೀ, ಕೋವಿಡಾವೆಳಾರ್ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ದುಡು ಘಾಲ್ನ್ ತಾಂಚಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪರಿಗತ್ ಆಧಾರ‍್ಸುಂಕ್ ವ್ಹಡ್ ಮಜತ್ ಜಾಲ್ಲಿ.

ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ್ ಮುಳಾವೊ ಆದಾಯ್ ಯೋಜನ್ ಸಮಾಜಿಚೆರ್ ಕಸಲೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಕತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆದ್ವಾರಿಂ ಹ್ಯಾ ಯೋಜನಾವಿಶಿಂ ಸಬಾರ್ ಅಪಧಯ್ರ್ ಉಚಾರ‍್ತಾತ್. ಲೊಕಾಚೆರ್ ಹಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಕಸೊ ಆಸ್ತಲೊ? ಹೆಂ ಯೋಜನ್ ತಾಂಕಾಂ ಚಡಿತ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ದೀತ್ ವಾ ತಾಂಕಾಂ ಗುಲಾಮ್ ಕರಿತ್? ತಾಂಕಾಂ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಶೆವಟ್ ನಾತ್ಲೆ ಆನಿ ಆಳ್ಶಿ ಕರಿತ್? ಅಸಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಸವಾಲಾಂ ಆಸಾತ್.

ತ್ಯೆಚ್ ಪರಿಂ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ್ ಮುಳಾವೊ ಆದಾಯ್ ಯೋಜನಾಚೊ ಶೆವಟ್ ಏಕ್‌ರಿತಿರ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆನಾಂತ್. ಗ್ರೇಸ್ತ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂ, ರೊಬೊಟ್ ಆನಿ ಯಂತ್ರಾಂನಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೊ ದಿಸ್ಪಡ್ತೊ ಗ್ರಾಸ್ ವೊಡ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ದಿಸ್ಪಡ್ತೊ ಗ್ರಾಸ್ ಕಶೆಂ ಜೊಡ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಚಿಂತ್ತಾತ್. ಭಾರತಾತಸ್ಲಿಂ ವಾಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ಆನಿ ದುರ್ಬಳಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂ ಹೆಂ ಯೋಜನ್ ಕೋವಿಡ್-19 ತಸಲ್ಯಾಂ ಅನ್ವಾರಾಂವೆಳಾರ್ ಭುಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ದಿಸ್ಪಡ್ತೊ ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಬಂವ್ಕ್ ಸಕತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ತಾತ್.

ಭಾರತಾಂತ್ ‘ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ್ ಮುಳಾವೊ ಆದಾಯ್’ ಯೋಜನ್

ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಚ್ಯಾ ಲೊಕ್‌ಡೌನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾರತಾಂತ್ ‘ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ್ ಮುಳಾವೊ ಆದಾಯ್’ ಯೋಜನಾವಿಶಿಂ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಲೋಕ್ ಉಲವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಭಾರತಾಂತ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಜನ್ ಧನ್ ಯೋಜನಾಂ ತಸ್ಲಿಂ ಸಬಾರ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಭದ್ರತೆಚಿಂ ಯೋಜನಾಂ ಆಸಾತ್ ತರೀ, ತಾಂಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ನೀಜ್ ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಕ್ ಮೆಳನಾ ಮ್ಹಣ್ ಹರೆಕ್ಲೊ ಜಾಣಾ.

1. ಭಾರತ್ ದೇಶ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಡಿಪಿಚೊ 2% ಸಮಾಜಿಕ್ ಭದ್ರತಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾಂಕ್ ವಾಪರ‍್ತಾ. ಅಸಲಿಂ ಲಗ್ಬಗ್ 10,000 ಯೋಜನಾಂ ಆಸುನ್ 9 ಲಾಕ್ ಕೊರೊಡ್ ರುಪಯ್ ಹಾಕಾ ಖರ್ಚತಾ.
2. ಭಾರತ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವಿಶಿಸ್ಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾಂಖಾತಿರ್ (ಮನ್‌ರೆಗಾ, ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನಾ ಆನಿ ಹೆರ್) ವರ್ಸಾಕ್ 4 ಲಾಕ್ ಕೊರೊಡ್ ರುಪಯ್ ಖರ್ಚಿತಾ.
3. ಬೋವ್ ಬರ‍್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾಚಿಂ ಹಿಂ ಯೋಜನಾಂ ತರೀ, ಫಲಾನುಭವಿಂಕ್ ತಾಂಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡ್ಚೆಂ ಸಲೀಸ್ ನ್ಹಯ್.

ಹಿಂ ವಯ್ಲಿಂ ಯೋಜನಾಂ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ್ ರಿತಿರ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಲಭ್ಯ್ ನಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ಯೋಜನಾಂಕ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ರಿತಿಚ್ಯೊ ಅರ್ಹತಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಂ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ್ ನ್ಹಯ್. 2020 ವೆರ್ ಧಾ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಚಲಯಿಲ್ಲೆ ಸೊಧ್ನೆಂತ್ ರೇಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ (15%), ಜನ್‌ಧನ್ ಯೋಜನ್ (43%), ಪೆನ್ಶನ್ (56%), ಆನಿ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನ್ (66%) ಲೊಕಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಲಾಬ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಸಬಾರ್ ಫಲಾನುಭವಿಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಯೋಜನಾಂವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಜೊಕ್ತಿ ಮಾಹೆತ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ನಾ.

CK02

ಹ್ಯಾ ಪಾಟ್‌ಥಳಾರ್ ಕಸಲಿಚ್ಚ್ ಅರ್ಹತಾ ಗುಮಾನಾಂತ್ ಘೆನಾಸ್ತಾಂ ಆಸ್ಚೆಂ ‘ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ್ ಮುಳಾವೊ ಆದಾಯ್’ ಯೋಜನ್ ದುರ್ಬಳ್ಕಾಯ್ ನಿವಾರುಂಕ್ ಆನಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜೊಡುಂಕ್ ಜೊಕ್ತೆಂ ಆನಿ ಪರಿಣಾಮ್‌ಕಾರಿ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಯೆತ್. ಐವಜ್ ಫಲಾನುಭವಿಂಕ್ ನೀಟ್ ಪಾವಿತ್ ಜಾತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ದಲ್ಲಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಉಪದ್ರಾಂಥಾವ್ನ್ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಉರ‍್ಯೆತ್.

ಭಾರತಾಂತ್ ಲಗ್ಬಗ್ 22% ಬಿಪಿಎಲ್ ಜಣಾಸಂಕೊ ಆಸಾ. ವಯ್ಲಿಂ ಚಡಾವತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾಂ ಹ್ಯಾ ಲೊಕಾಖಾತಿರ್ ಆಸಾತ್. ಭಾರತಾಂತ್ ಲೊಕಾಚಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪರಿಗತ್ ಥರಾವಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಸಕ್ಕಡ್ ಲೊಕಾಕ್ ‘ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ್ ಮುಳಾವೊ ಆದಾಯ್’ ಯೋಜನಾಚ್ಯೆ ಫಲಾನುಭವಿ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಹೆಂ ಯೋಜನ್ ಎಕಾ ಫಲಾಣ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಫಾವೊ ಕರ‍್ಯೆತ್.

ಥೊಡ್ಯಾ ಫಲಾನುಭವಿಂನಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ್ ಮುಳಾವೊ ಆದಾಯ್ ವಿಭಾಡ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ; ‘ಕಾಮ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಆಳ್ಶಿ ಜಾವ್ಯೆತ್’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭಿರಾಂತ್‌ಯಿ ಆಸಾ. ಆಮೇರಿಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಡಿ. ರೂಸ್‌ವೆಲ್ಟಾನ್ 1937 ವೆರ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಉತಾರ್ ಆಜ್ ಚಡ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ದಿಸ್ತಾ: “ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಅಭಿವೃದ್ಧೆಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಆಮಿ ದರಬಸ್ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಚಡಿತ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕರ‍್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ನ್ಹಯ್; ಪುಣ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಫಾವೊ ಕೆಲಾಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆರ್ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸಾ.”

ಆದಾಯಾಚೊ ಐವಜ್ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾ?

ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ್ ರಿತಿರ್ ಫಾವೊ ಕರ್ಚೊ ಹೊ ಆದಾಯ್ ವಾ ಐವಜ್ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾ? ಸೂಪರ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಮನಿಸ್, ಉದ್ಯಮಿ, ಬಂಡ್ವಾಳ್‌ದಾರ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಗ್ರೆಸ್ತ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ವಿಶೇಸ್ ಟೆಕ್ಸಾರುಪಾರ್ ವಸೂಲ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಐವಜ್ ಹೊ.

ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾ, ಕೋವಿಡ್-19 ವೊಸೊ ಅರಂಭ್ ಜಾವ್ನ್ ಲೊಕ್‌ಡೌನ್ ಪಡ್ತನಾ, ಇಂಡಿಯನ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್, ಭಾರತಾಂತ್ ಪಾಂಚ್ ಕೊರೊಡಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಚಡಿತ್ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಆದಾಯ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸೂಪರ್ ಗ್ರೆಸ್ತಾಂಚೆರ್ 4 ಪ್ರತಿಶತ್ ಕೋವಿಡ್ ಸೆಸ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಲಹಾ ದಿಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಹಿ ಸಲಹಾ ಫೈಲಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಉರ‍್ಲಿ, ಕಾರ‍್ಯಗತ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ.

CK05

ಯೆತಾ ತ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಂನಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ ಆನಿ ಕೃತಕ್ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜಾವ್ನ್, ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಕರ್ಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಯಂತ್ರಾಂ ಆನಿ ರೊಬೊಟ್ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ತನಾ ಮಾಸಾ-ರಗ್ತಾಚೊ ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಭೆಕಾರ್ ಪಡ್ತಲೊ ಆನಿ ಮುಳಾವ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂಖಾತಿರ್ ಕಷ್ಟತಲೊ. ಮನಿಸ್ ಮುಳಾನ್ ಏಕ್ ಕಾಮೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮಾಜ್‌ವಾದಿ ಚಿಂತಾಪ್‌ಚ್ಚ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಪರಿಗತ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ತಸಲ್ಯೆ ಪರಿಗತಿಂತ್ ಎದೊಳ್ ಚಾಲ್ತೆರ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಸಮಾಜಿಕ್ ಭದ್ರತೆಚಿಂ ಯೋಜನಾಂ ಚಡಿತ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಕ್ ಪಡ್ಚಿಂ ನಾಂತ್. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಡ್ತಾ ‘ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ್ ಮುಳಾವೊ ಆದಾಯ್’ ಯೋಜನ್.

ಹೆಂ ಯೋಜನ್ ಫಕತ್ ಎಕಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಭಿತರ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಾರ್ಯಗತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪಾವನಾ, ಜಾಗತಿಕ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಕಾರ್ಯಗತ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತಜ್ಞ್. ಹ್ಯೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾಚ್ಯಾ ಸಿಲಿಕೊನ್ ವ್ಯಾಲಿಚ್ಯಾ ಗ್ರೇಸ್ತಾಂಚ್ಯೆ ಪಯ್ಶೆ ರುವಾಂಡಾಚ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ‘ಮುಳಾವೊ ಆದಾಯ್’ ಜಾವ್ನ್ ಪಾವಿತ್ ಜಾಯ್ಜೆ; ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಅಂಬಾನಿಚ್ಯಾ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಣೆಚೊ ವಾಂಟೊ ಬಾಂಗ್ಲಾ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಗರ್ಜೆವಂತ್ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಾವಜೆ, ಇತ್ಯಾದಿ. ‘ಭೌಗೋಳಿಕರಣ್’ ಖರೆಪಣಿ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್, ಅಶೆಂ ಘಡಜೆಚ್ಚ್. ಪುಣ್ ಹೆಂ ಸಾಧ್ಯ್‌ಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ‘ಸಾಧ್ಯ್’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಜಾಪ್ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಅಯ್ಕುಂಚೆಬರಿ ನಾ.

► ಚೇತನ್, ಉಡುಪಿ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

87% feel thumbs up. And how do you feel?
7 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
1 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

2 comments

 1. mm
  Alphonse Mendonsa

  Great article Fr. Chetan.

  It’s no use asking for financial help from our both center n state govts. They are spending most of the PM Care Fund in election rallies n buying MLAs.

  The sole purpose of this govt is to just win elections by whatever means is possible.

  In absence of any assistance from the centre, some states like Kerala have provided cash funds for their people in this lockdown period.

  It’s very unfortunate that our Karnataka state is not at all helpful in providing any benefits to the poor n suffering from Covid.

  It’s time we all must think of voting the right party next time..

  • mm
   Naveen Kulshekar

   Ek opurbaechem lekhon,sokallik zavnason borich somzonni dita. Baap Chetanak porbim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.