Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಯುರೋಪಾಚಾ ಮುಕುಟಾಂತ್ಲೆ ಭಾಂಗ್ರಾಳೆಂ ನೆಕೆತ್ರ್ – ಅಂಗೆಲಾ ಮರ್ಕೆಲ್

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 15 ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಯುರೋಪಾಚೊ ಬಳಿಷ್ಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಜರ್ಮನಿಚಿ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ಲೆಲಿ ಆಂಗೇಲಾ ಮಾರ್ಕೆಲ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಸಪ್ತಂಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಅಧಿಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್ತಲಿ. ತಿಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಡೆಮಕ್ರಾಟಿಕ್ ಯೂನಿಯನ್ (ಸಿಡಿಯು) ಪಾಡ್ತಿನ್ ನವ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಚೊ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ವಿಂಚುಂನ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ. 2018 ವ್ಯಾ ದಸೆಂಬ್ರಾಂತ್ ಅಂಗೆಲಾನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾಕ್ ರಾಜೀನಾಮೊ ದಿಲ್ಲೊ ಆನಿ 2021 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಆಪುಣ್ ಎಲಿಸಾಂವಾಂತ್ ಪಾಡ್ತಿಚಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಪ್ರಕಾರ್ 2020 ವ್ಯಾ ದಸೆಂಬ್ರಾಂತ್ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ಉದ್ದೇಶುನ್ ತಿಣೆಂ ವಿದಾಯ್ ಭಾಷಣ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ತಿಕಾ ಗೌರವ್‌ಪೂರ್ಣ್ ವಿದಾಯ್ ದಿಲೊ. ತಿಚೆಂ ವಿದಾಯ್ ಭಾಷಣ್ ಸಂಪ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸುಮಾರ್ ಧಾ ಮಿನುಟಾಂ ಭರ್ ಪಕ್ಷಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಗೌರವ್ ಸೂಚಕ್ ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟುನ್ ತಿಕಾ ಮಾನ್ ಪಾಟಯ್ಲೊ.

FR03

2021 ಸಪ್ತಂಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎಲಿಸಾವಾಂತ್ ತಿಚಾ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಡೆಮಾಕ್ರಾಟಿಕ್ ಯೂನಿಯನ್ ಪಾಡ್ತಿನ್ ಆರ್ಮಿನ್ ಲಾಶೆಟಾಕ್ ಸಿಡಿಯು ಪಾಡ್ತಿಚೊ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಾವ್ನ್ ನಮಿಯಾರ್ಲಾಂ. ನವ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಎಲಿಸಾಂವ್ ಸಪ್ತಂಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಜಾತಲೆಂ. ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮರ್ಕೆಲ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸ್ತಲಿ.

ಬಳಿಷ್ಟ್ ಜರ್ಮನ್ ದೇಶಾಚಿ ಪಯಿಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾರ್ಕೆಲ್ ಯುಗ್ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಲ್ ಜರ್ಮನಿಚಿ ಉಕ್ಕಿನ ಮಹಿಳೆ ಮಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ. 3 ದಶಕಾಂ ಆದಿಂ ಬ್ರಿಟನಾಚಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ಸುಮಾರ್ 11 ವರ್ಸಾಂ ಆಡಳ್ತೆ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಥ್ಯಾಚರಾಕ್ ಐಯನ್ ಲೇಡಿ ಮ್ಹಣ್ ರಶ್ಯಾನ್ ನಾಂವ್ ದವರ್ಲೆಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾದ್ವಾರಿಂ ಆನಿ ವಿಶೇಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಮನ್ಶಾಪಣಾಚ್ಯಾ ರಾಕ್ವಣೆಕ್ ತಿಣೆ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮಾರ್ಕೆಲಾಕ್ ‘ಜರ್ಮನಿಚಿ ಅಮ್ಮ’ ಮ್ಹಣ್ ಲೋಕ್ ಮಾಂದ್ತಾ. ಸುರ್ವೆರ್ ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ತಿಚೆ ಸಾಂದೆ ತಿಕಾ ಚಿಡಾಂವ್ಕ್ ‘ಅಮ್ಮ’ ಮ್ಹಣ್ ಅಪಯ್ತಲೆ ಖಂಯ್. ಅಮ್ಮ ಮಣ್ ಅಪಂವ್ಚೆಂ ಮಾರ್ಕೆಲಾಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಪಸಂದ್ ನಾತ್ಲಲೆಂ ತರೀ ಆತಾಂ ಜರ್ಮನಿಚೊ ಸರ್ವ್ ಲೋಕ್ ತಿಕಾ ‘ಅಮ್ಮ’ ಮಣ್ ಆಪಯ್ತಾತ್. ಐಯನ್ ಲೇಡಿ ಮಣ್ಚ್ಯಾ ವರ್ನಿಂ ಏಕಾ ದೇಶಾಚಿ ಆವಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂದ್ಚೆಂ ಎಕಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಕ್ ಲೊಕಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಬೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಇನಾಮ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಭರ್ವಸ್ತಾಂ. ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಮಳ್ಯಾರ್ ಮಾರ್ಕೆಲಾಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದೀವ್ನ್ ಆವಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ ತರೀ ಏಕಾ ದೇಶಾಚಿ ಆವಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಪುಕಾರ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ ತಿಚ್ಯಾ ಸಾಧನಾಕ್ ಧರ್ಲಲೊ ಆರ್ಸೊ.

FR04

ಭಾರತಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ ಅಖ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾರ್ ದಾದ್ಲೊ ಪ್ರಧಾನ್ ಸಮಾಜ್ ಆಸಾ. ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ವಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದೀನಾಸ್ತಾನಾ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾನಿಂಚ್ ಮುಕೆಲ್ಪಣ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಸಹಜ್ ಮಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಂಪ್ 21 ವ್ಯಾ ಶತಮಾನಾಂತೀ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್‌ಚ್ ಸಮಾನತೆಚೊ ಪ್ರತಿಪಾದಕ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಅಜೂನೀ ಏಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಭಾಗೊ ಫಾವೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಆತಾಂತಾಂ ಬದ್ಲಾವಣೆಚೆಂ ವಾರೆಂ ಹಳೂ ತರೀ ವಾಳೊನ್ ಆಸಾ. ಹಾಕಾಚ್ಚ್ ಲಾಗೊನ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಸಂಸಾರಾಚೊ ಮುಕ್ಲೊ ಫುಡಾರ್ – ಹೆಂ ಏಕಾ ವಾಟೆನ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಸಾಂವ್ ತರ್ ಅನ್ಯೇಕಾ ವಾಟೆನ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಸಂಸಾರಾಚಾ ಪ್ರಮುಖ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಚೆಂ ಮುಕೆಲ್ಪಣ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಶತಮಾನಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಮಳ್ಳೆಂ ಅಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. 2021 ಅಂಕ್ಡ್ಯಾಂ – ಸಾಂಕ್ಡ್ಯಾಂ ಪ್ರಕಾರ್ ಆತಾಂ ಸರಿಸುಮಾರ್ 22 ರಾಷ್ಟ್ರಾಂನಿ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಚುನಾಯಿತ್ ಫುಡಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ದೇಶಾಚೆಂ ಮುಖೆಲ್ಪಣ್ ಚಲವ್ನ್ ಆಸಾತ್.

ಯುರೋಪಾಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಏಶಿಯಾ

1960 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಏಶಿಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಣ್ಜೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾಂ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ಶ್ರೀಲಂಕಾಂತ್ ಸಿರಿಮಾವೊ ಬಂಡರ್‌ನಾಯ್ಕ್ ಎಲಿಸಾವಾಂತ್ ಜಿಕೊನ್ ಅಧಿಕಾರಾಚೆಂ ಸುಂಕಾಣ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿ ಪಯಿಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಜಾಲಿ. ಭಾರತಾಂತ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ಬೆನಜಿರ್ ಭುಟ್ಟೊ, ಬಾಂಗ್ಲಾ ದೇಶಾಂತ್ ಶೇಕ್ ಹಸೀನಾ ಆನಿ ಬೇಗಂ ಖಲೀದಾ ಜಿಯಾ, ಮ್ಯಾನ್ಮರಾಂತ್ ಆಂಗ್ ಸಾಂಗ್ ಸು ಕಿ, ಪಿಲಿಪೈನಾಂತ್ ಕೊರೊಜೊನ್ ಅಕ್ವಿನೊ – ಅಶೆಂ ಏಶಿಯಾಚಾ ಸಬಾರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂನಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ರಾಜಕೀಯ್ ಶೆತಾಂತ್ ಮುಖೆಲ್ಪಣ್ ಘೆವ್ನ್ ಯಶಸ್ವಿ ರಿತಿನ್ ಆಡಳ್ತೆಂ ಚಲಯಿಲ್ಲಿಂ ನಿದರ್ಶನಾಂ ಆಸಾತ್.

FR02

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಏಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ವಿಷಯ್ ಹಾವೆಂ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ. ಏಶಿಯಾಚಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಮೆತೆರ‍್ಪಣ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತಾಂಚೆ ರಾಜಕೀಯ್ ಕುಟಾಮ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಾರಣ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಉದಾಹರಣ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ತರ್ ಸಿರಿಮಾವೊ ಬಂಡಾರ್‌ನಾಯ್ಕೆಚಾ ಘೊವಾಚಿ 1959 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಭೀಕರ್ ಹತ್ಯಾ ಜಾಲಿ. ಹತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಫ್ರೀಡಮ್ ಪಾರ್ಟಿನ್ ತಿಕಾ ಪಾಡ್ತಿಚೆಂ ಮುಕೆಲ್ಪಣ್ ದಿಲೆಂ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ 1960 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಲಿಸಾವಾಂತ್ ಜಿಕೊನ್ ತಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಲಿ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಾಚಿ ಪಯಿಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ತಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಿ. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ, ಬೆನಜಿರ್ ಭುಟ್ಟೊ, ಆಂಗ್ ಸಾಂಗ್ ಸುನ್ ಕಿ ವ ಬಾಂಗ್ಲಾ ದೇಶಾಚಿ ಶೇಖ್ ಹಸಿನಾ ವ ಬೇಗಂ ಖಲೀದಾ – ಹಾಂಕಾ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಸ್ಥಾನ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಾರಣ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ ರಾಜಕೀಯ್ ಪಾಟ್‌ಥಳ್. ಪೂಣ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ವಂತ್ ಮ್ಹಿನತೆನ್ ತಾಣಿಂ ಆಡಳ್ತೆ ಚಲೊನ್ ನಾಂವ್ ಜೊಡ್ಲಾಂ. ಹಾಕಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಉದಾಹರಣ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ. 1969  ಇಸ್ವೆಂತ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚಿ ಪಯಿಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡಾ ಮೇರ್ ಹಿಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವ ಮಿನತೆನ್ ಆನಿ ತಾಲೆಂತಾ ದ್ವಾರಿ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಇತಿಹಾಸಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ದಾಕಲ್ ಕೆಲಾಂ ತೆಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ.

FR05

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಾವ್ಲೆಲ್ಯಾ ಅಮೇರಿಕಾ ವ ಯುರೋಪ್ ದೇಶಾಂಕ್ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಏಶಿಯಾಚೊ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ತೆಂ ಸತ್. ತರೀ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ವಂತ್ ಯೋಗ್ಯತೆಚಾ ಆಧಾರಾರ್ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಕೆಲ್ಲೊ ತೆಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಪೈಕಿ ಅಮೇರಿಕಾಂತ್ ಅನಿಕೀ ಏಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಅಧಿಕಾರಾಚೆಂ ಸುಂಕಾಣ್ ಹಾತಿಂ ಘೆಂವ್ಕ್ ಯೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಾದ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಹಿಲರಿ ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಅಮೇರಿಕಾಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಪಯಿಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಮ್ಹಣ್ ವಿಂಚೊನ್ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ಸರ್ವ್ ಲಕ್ಷಣಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ತರೀ ವಿವಿಧ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ವ ತಿಚಿ ಸಲ್ವಣ್ ಏಕ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾಚಿ ಚಾಲ್ ಮಣ್ತಾತ್. ಆತಾಂ ಅಮೇರಿಕಾಚಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಕಮಲಾ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ತೆಂ ಅಧುರೆಂ ಸಪಣ್ ಪೂರ್ಣ್ ಕರಿತ್ ಮಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಆಸಾ.

ಯುರೊಪಾಚೊ ಬಳಿಷ್ಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಥ್ಯಾಚರಾನ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ನವೊ ಇತಿಹಾಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲೊ. 1979 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಯರೋಪಾಚಿ ಪಯಿಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನಿ ತಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಿ ಆನಿ 11 ವರ್ಸಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಇಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ತಿಣೆಂ ಅಧಿಕಾರ್ ಚಲಯ್ಲೊ. ತಿಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಾಚಾ ಆವ್ದೆಕ್ ಥ್ಯಾಚರ್ ಯುಗ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾದ್ಯಮಾಂನಿ ವೊಲಾಯ್ಲೆಂ. ತಿಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಾಚಾ ಅವ್ದೆಂತ್ ಇಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸುಧಾರಣ್ ಹಾಡಯ್ಲೆಲಿ ಕೀರ್ತ್ ತಿಚಿ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಅಮೇರಿಕಾ-ರಶ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ಪಂಗ್ಡಾ ಮದ್ಲೆಂ ಶೀತಲ್ ಝುಜ್ ಅಕೇರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ತಿಚಿ ದೆಣ್ಗಿ ವಿಶೇಷ್.

FR08

ಥ್ಯಾಚರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯುರೋಪಾಚೆ ಹೆರ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಪೋರ್ಚುಗಲ್, ಐರ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ನಾರ್ವೆ, ಯುಗೋಸ್ಲಾವಿಯಾ, ಲಿತುವೇನಿಯಾ, ಐಯರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್, ಪೋಲೆಂಡ್, ಲಾತ್ವಿಯಾ ಫಿನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್, ಯುಕ್ರೇನ್ ಆನಿಂ ಅಕ್ರೇಕ್ ಯುರೋಪಾಚೊ ಅನ್ಯೇಕ್ ಬಳಿಷ್ಟ್ ದೇಶ್ ಜರ್ಮನಿಂತ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾನಿ ಅಧಿಕಾರಾಚೆಂ ಸುಂಕಾಣ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲಾಂ ಆನಿಂ ಯಶಸ್ವಿ ರಿತಿರ್ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ದೇಶಾಚೆಂ ಮುಕೆಲ್ಪಣ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ವೆಲಾಂ. ಹಾಕಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಉದಾಹರಣ್ ಜರ್ಮನಿಚಿ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಂಗೇಲಾ ಮಾರ್ಕೆಲ್.

ಬಳ್ವಂತ್ ರಾಜಕಾರಣಿ

ಸಬಾರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂನಿ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ದೇಶಾಚೆಂ ಮುಕೆಲ್ಪಣ್ ಸಮರ್ಥ್ ರಿತಿನ್ ಚಲವ್ನ್ ವರ್ತಾತ್ ತರೀ ಸ್ತ್ರೀ ಮಣ್ತಾನಾ ತಿಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾಕ್, ಧಯ್ರಾಕ್ ಆನಿ ಜಾಣ್ವಾಯೆಕ್ ಮಹತ್ವ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ತಿಚಾ ಸೊಭಾಯೆಕ್ ಆನಿ ನೆಸ್ಣಾಕ್,  ತಿ ಕಿತ್ಲಿ ಫೇಶನೇಬಲ್ ಮಳ್ಳ್ಯಾಚೆರ್ ಚಡ್ ಚರ್ಚಾ ಚಲ್ತಾ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಹೆರ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಮುಕೆಲಿ – ಜಾಂವ್ ಸ್ತ್ರೀ ಯಾ ದಾದ್ಲೊ ತಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ತುಲನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆಮಿ ಪಳೆತಾಂವ್. ಆಂಗೆಲಾ ಮಾರ್ಕೆಲಾಕ್ ಸುರ್ವೆರ್ ಅಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಸ್ತ್ರೀ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂ ಸಂಗಿ ತುಲನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ತಿಣೆ ತಸಲ್ಯಾ ಚಿಲ್ಲರ್ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಚಡ್ ಮಹತ್ವ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನೆಸ್ಣಾಕ್ ವ ಫೆಶನಾಕ್ ತಿಣೆ ಚಡ್ ಗುಮಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ. ಕಸಲ್ಯಾಯೀ ತರ್ಕಾಕ್ ವಾ ವಾದ್ ವಿವಾದಾಕ್ ಇಡೆಂ ದೀನಾಸ್ತಾಂ ಮೌನ್‌ಪಣಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಸವ್ಕಾಸ್ ತರೀ ಸಂಸಾರಾಚಿ ಮಾರ್ಕೆಲಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಧನಾ ದ್ವಾರಿಂ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ಗುಮಾನ್ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ವೊಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕ್ರಮೇಣ್ ಹೆರ್ ಮುಖೆಲಿ ಸಾಂಗಾತಾ ತಿಚೆಂ ತುಲನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಉಣೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

FR01

2005 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಜರ್ಮನಿಚಿ ಪಯಿಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾರ್ಕೆಲ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಲಿ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನಹಿಂ ಪೂರ್ವ್ ಜರ್ಮನಿ ಥಾವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲೆಲಿ ಪಯ್ಲಿ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಮಳ್ಳಿ ಖ್ಯಾತಿ ತಿಣೆಂ ಜೊಡ್ಲಿ. ವಿಶೇಷ್ ಮಳ್ಯಾರ್ 1989 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪೂರ್ವ್ ಆನಿ ಪಶ್ಚಿಮ್ ಜರ್ಮನಿಚೆಂ ವಿಲೀನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ ತಿಚೆಂ ರಾಜಕೀಯ್ ಪಯ್ಣ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾಲೆಂ. 2000 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಿ ಜರ್ಮನಿಚಿ ಪ್ರಮುಖ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಪಾಡ್ತ್ – ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಯೂನಿಯನ್ ಪಾಡ್ತಿಚಿ ಮುಕೆಲಿ ಜಾಲಿ ಆನಿ 2018 ಪರ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಹುದ್ದೊ ತಿಣೆ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೊ.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಾಡೆ ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾನಿಂ ಮಾರ್ಕೆಲ್ ಏಕ್ ಬಳಿಷ್ಠ್ ರಾಜಕಾರಣಿ ಆನಿ ಪ್ರಭಾವಿ ಮುಕೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ಮಾಂದುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಅಮೇರಿಕಾಚಾ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾಗಜಿನಾನ್ ತಿಕಾ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಓಫ್ ದಿ ಫ್ರಿ ವರ್ಲ್ಡ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಯ್ಲಾಂ. ಫೋರ್ಬ್ಸ್ 2018 ಇಸ್ವೆಚಾ ‘ಸಂಸಾರಾಚಿ ಅತೀ ಪ್ರಭಾವಿ ಸ್ತ್ರೀ’ ಪಟ್ಟೆಂತ್ ಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಅಂಗೇಲಾ ಮಾರ್ಕೆಲಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲೆಂ. ಯುರೋಪಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಂಕಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಮಾರ್ಕೆಲಾನ್ ವಿಶೇಷ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲಾಂ ತೆಂ ಸಬಾರಾನಿ ಮಾಂದುನ್ ಘೆತ್ಲಾಂ.

FR09

ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಶೆತಾಂತ್, ಇಂಧನ್ ಆನಿ ಮೈಗ್ರೇಶನ್ ಹ್ಯಾ ಶೆತಾಂನಿ ತಿಣೆಂ ಸಬಾರ್ ಸುಧಾರಣ್ ಜಾರ‍್ಯೆಕ್ ಹಾಡುನ್ ಜರ್ಮನಿಚಿ ಆನಿ ಯುರೋಪಾಚಿ ನಾಜೂಕ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ವರುಂಕ್ ವಿಶೇಷ್ ದೆಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಯಾ. ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾವ್ನ್ ಜರ್ಮನಿಕ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಆನಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಭದ್ರತೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಸ್ಥಿರತಾ ಆನಿ ನಿರಂತರತಾ ದಿಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತ್ ಮಾರ್ಕೆಲಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾತಾ. 2005 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತಿಣೆಂ ಅಧಿಕಾರ್ ಘೆತಾನಾ ಜರ್ಮನಿಂತ್ ಆನಿ ಯುರೋಪಾಂತ್ ಭಯೋತ್ಪಾದನ್ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಸಮಸ್ಸೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ 2008 ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಂಕಟ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ‘ಯುರೋ’ – ಯುರೋಪಾಚಾ ಕರೆನ್ಸಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾವ್ನ್ ಉದೆಲ್ಲಿ ಸಂದಿಗ್ಧ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ – ಅಶೆಂ ಏಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಸವಾಲಾಂ ಅನಿ ಸಂದಿಗ್ಧ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಾರಿಚ್ಚ್ ಚಲಾಕಾಯೆನ್ ಅನಿ ನಾಜೂಕಾಯೆನ್ ಫುಡ್ ಕೆಲ್ಲೆಲಿ ಆಂಗೇಲಾ ಮಾರ್ಕೆಲ್ ಏಕ್ ಬಳ್ವಂತ್ ರಾಜಕಾರಣಿ ಜಾವ್ನ್ ಉದೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲಿ. ಯುರೊ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಸಂಘಟನ್ ಎಕ್ವಟಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರಂವ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಲಾನ್ ಕಳ್ಮಿತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಕೆಲ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ತಿಚೆಂ ಅತೀ ವಡ್ ಯೋಗ್‌ದಾನ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಮಾನವೀಯ್ ಮೊಲಾಂ ಆನಿ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾಚೆ ಗೂಣ್

5 ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ, 4 ಅಮೇರಿಕಾಚೆ ಆನಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶಾಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ಸಾತ್ ಇಟೆಲಿಚಾ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಸಾಂಗಾತಾ ವಾವುರ್ಲೆಲಿ ಮಾರ್ಕೆಲ್ ಅದ್ಲೊ ಜರ್ಮನಿಚೊ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕೌಲ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಧುನಿಕ್ ಯುಗಾಂತ್ ದೀರ್ಘ್ ಅವ್ದೆಕ್ ಜರ್ಮನಿಚೊ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ಲೆಲಿ ರಾಜಕೀಯ್ ಫುಡಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ವೃತ್ತೆನ್ ಏಕ್ ವಿಜ್ಙಾನಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಿ ಅಂಗೇಲಾ ಮಾರ್ಕೆಲ್ 51 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ 2005 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಜಾಲಿ. ರಾಜಕೀಯ್ ಪಯ್ಣಾಂತ್ ತಿಚೊ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಲೊ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಲೊ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕೌಲ್. ಗುರು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕೌಲಾನ್ ತಿಚೆರ್ ದವರ್ಲಲೊ ಭರ್ವಸೊ ತಿಣೆಂ ಫಟ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ಮಾರ್ಕೆಲಾಚಾ ವಿರೋದ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ 2015 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಸಿರಿಯಾ ಆಪ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಆನಿ ಇರಾಕಾ ಥಾವ್ನ್ ದೇಶಾಂತರ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಜರ್ಮನಿಂತ್ ಆಶ್ರಯ್ ದಿಲ್ಲೆವರ್ವಿಂ ಜರ್ಮನಿಂತ್ ತಿಚೆ ವಿರೋಧ್ ಆಕ್ರೋಶ್ ಆಸಾ ಮಣ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತಾ ವಿಶಯ್ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ್ ಕರುನ್ ಅಧಿಕಾರಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಲ್ಟರ್ನೆಟಿವ್ ಫೋರ್ ಜರ್ಮನಿ ಪಾಡ್ತ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ.

1954 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪಶ್ಚಿಮ್ ಜರ್ಮನಿಂತ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂಗೇಲಾ ಮಾರ್ಕೆಲ್ ಕುಟಾಮ್ ತಿಚ್ಯಾ ಲಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್‌ಚ್ಚ್ ಪೂರ್ವ್ ಜರ್ಮನಿಕ್ ಸ್ಥಳಾಂತರ್ ಜಾಲೆಂ. ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟಾಂಚಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕೊನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಲೋಕ್ ಪೂರ್ವ್ ಜರ್ಮನಿಕ್ ಯೆತಾಲೊ ತರೀ ಮಾರ್ಕೆಲಾಚಾ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಜರ್ಮನಿ ಥಾವ್ನ್ ಪೂರ್ವ್ ಜರ್ಮನಿಕ್ ಪಯ್ಣ್ ಕೆಲೆಂ. ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಪ್ರವಾಹಚಾ ವಿರೋಧ್ ಉಪೆಂವ್ಚೊ ತಸಲೊ ನಿರ್ಧಾರ್. ತ್ಯಾ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಆಡಳ್ತೆಚಾ ಪೂರ್ವ್ ಜರ್ಮನಿಂತ್ ಅಂಗೇಲಾ ಮಾರ್ಕೆಲಾಚೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ರೂಪಿತ್ ಜಾಲೆಂ.

FR06

ಭೌತ ವಿಜ್ಙಾನಾಂತ್ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಅಂಗೇಲಾ ಮಾರ್ಕೆಲಾಕ್ ರಾಜಕೀಯಾಚೆಂ ಪಾಟ್ ಥಳ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಖಾತಿರ್ ತಿಣೆಂ ರಾಜಕೀಯ್ ಪಯ್ಣ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೆಲೆಂ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಬಾರಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಆಸಾ. ಸುಮಾರ್ 35 ವರ್ಸಾಂ ಸೋವಿಯಟ್ ಯೂನಿಯನಾಚಾ ಮುಟಿಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೂರ್ವ್ ಜರ್ಮನಿಂತ್ ಜೀವನ್ ಸಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮಾರ್ಕೆಲಾಚೆಂ ಜೀವನ್ ಪಯ್ಣಾನ್ ಬರ್ಲಿನ್ ವೊಣಂದ್ ತುಟವ್ನ್ ಜರ್ಮನಿಚೆಂ ಏಕೀಕರಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನವಿ ವಾಟ್ ಧರ್ಲಿ.

ರಾಜಕೀಯಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮಾರ್ಕೆಲಾಕ್ ಆರಂಭಾರ್ ತಿಚ್ಯಾಚ್ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ,  ಜರ್ಮನಿಚಾ ಲೊಕಾನ್ ವ ಹೆರ್ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂನಿ ಚಡ್ ಮಹತ್ವ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ. ತಾಂಚೆ ಸರ್ವಾಂಚೆ ವಿಚಾರ್ ಉಲ್ಟೆ ಕರುನ್ ಅಂಗೇಲಾ ಮಾರ್ಕೆಲಾನ್ ಜರ್ಮನಿಚಾ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ಘಟ್ ಕೆಲೆಂ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಯುರೋಪಾನ್ ಆನಿಂ ಹೆರ್ ರಾಷ್ಟಾಂಚಾ ಫುಡಾರ‍್ಯಂನಿ ತಿಚೆಂ ಮುಕೆಲ್ಪಣ್ ಮಾಂದುನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ಬರಾಬರ್ ಮಾದ್ಯಮಾನ್ ತಿಚೆಂ ತುಲನ್ ಕೆಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ಕಸಲ್ಯಾಕೀ ಮಾರ್ಕೆಲಾನ್ ಕ್ಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ಆಪುಣ್ ಕಶೆಂ ದಿಸ್ತಾಂ, ಕಶೆಂ ನೆಸ್ತಾಂ, ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತಿಣೆಂ ಚಡ್ ಗುಮಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ತಿಣೆಂ ಅಲಕ್ಷ್ಯಾ ದಾಕಂವ್ಕ್ ನಾ. ತಿಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ತಿ ಸ್ತ್ರೀ ದೆಕುನ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ಉಣೆಪಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ.

FRCVR

ಸಾಡೆ ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾ ಜರ್ಮನಿಚಿ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ಲೆಲಿ ಮಾರ್ಕೆಲ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಸಪ್ತಂಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಸೊಡ್ನ್ ವೆತಾನಾ ಜರ್ಮನಿಕ್ ಆನಿ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ತಿಣೆಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ಯೋಗ್‌ದಾನ್ ತಿ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತೀ ಉರ್ತಲೆಂ. ಸಂದಿಗ್ಧ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಜರ್ಮನಿಕ್ ಆಂಗೇಲಾ ಮಾರ್ಕೆಲ್ ಭರ್ವಶಾಚೆಂ ಕೀರ್ಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಿ. ತಿಚೆಂ ಥಂಯ್ ಜೀವನ್ ಮೌಲ್ಯಾಂ  ಘಟ್ಟ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ನಮೃತಾಯ್ ತಿಚೊ ಅನ್ಯೇಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಗೂಣ್. ಸಿರಿಯಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ದೇಶಾಂತರ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಶೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಯುರೋಪಾಚೆ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ದುವಿದಾಂತ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಂಕಾ ಮಾನವೀಯ್ ದೃಷ್ಟೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ಚ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂತ್ ಜಾಗೊ ದಿಂವ್ಚೆ ತಸಲೊ ವ್ಹಡ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ತಿಣೆಂ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಪಾಸುನ್ ಆಂಗೆಲಾ ಮಾರ್ಕೆಲಾಕ್ ಯುರೋಪಾಚೊ ಗೌರವ್ ರಾಕ್ಲೆಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂದ್ತಾತ್. ರಾಜಕೀಯ್ ಶೆತಾಂತ್ ಮಾರ್ಕೆಲಾಚೆಂ ಯೋಗ್‌ದಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ನಿಜಾಕೀ ವಡ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಸ್ತ್ರೀ ಫುಡಾರ‍್ಯಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಸತ್ ಆಸಾ.

► ಫ್ಲೋರಿನ್ ರೋಚ್

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

79% feel thumbs up. And how do you feel?
19 :thumbsup: Thumbs up
5 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

4 comments

 1. mm
  Philip D Souza

  ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ಅಂಜೆಲಾ ಮರ್ಕೆಲಾ ವಿಷಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಮಾಂದ್ತಾಂ. ತರ್-ಯೀ ಮ್ಹಜೊ ಶಿಣ್ ಹೊ. ಲೇಕಿಕೆನ್ ಜಾಯಿತ್ತಿಂ ನಾಂವಾಂ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್, ಪೂಣ್ ಏಕ್ ನಾಂವ್ ಕಾಡುಂಕ್ನಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೆಂ ಕಳಾನಾಂ. ತಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ, ಆಮ್ಚಿ ರಾಜ್‍ಕೀಯ್ ಮುಕೆಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ.

  ತಿಣೆಂ ಕಸ್ಸಲೊ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೊ ಘೆವ್ನಾ ತರ್-ಯೀ ತಿ ಆಮ್ಚಿ ಎಕ್ಲಿ ಮಹಾನ್ ಮುಕೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್. ಥೊಡಿಂ ವ್ಹರ್ಸಾಂ ವಚುಂದಿ; ತಿಚಿ historic legacy ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಕ್ಶಪಾತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ, ಚರಿತ್ರಕಾರ್ ಬರಯ್ತೆಲೆ.

  ಹೆಂ ಸಮಕಾಲೀನ್ ಉಣೆಂಪಣ್ ಭರುಂಕ್ ಮ್ಹಜಿ ದೇಣ್ ಜಾವ್ನ್ ತಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲಿ ಏಕ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ಮುಕೆಲಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ಲೇಕನ್ ಹಾಂವ್ ಇಂಗ್ಲೆಜಾಂತ್ ಬರವ್ನ್ ಆಸಾಂ. ಸಂಪ್ತಚ್, ಬೆಳ್ಳೆವಿಜನ್ ವೆಬ್-ಸಾಯ್ಟಕ್ ದಾಡ್ನ್ ದಿತಲೊಂ. ಪಾವ್ಟ್ ಜಾತನಾಂ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ತರ್ಜುಮೊ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಪಾವಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಪುರೊ.

  • mm
   Florine Roche

   Happy to know this article has inspired you to write about Sonia Gandhi. As for not mentioning her name in this article you may please note that this write up includes names of only those women who were/are heads of the state/heads of the government in their respective countries.

 2. Francis Lobo Mangalore

  During the period of 2020-21 the COVID pandemic was a rage. It is to be noted that the countries which are ruled by the women president or prime ministers were very successful in controlling the pandemic in those countries. Particular mention is always made of New Zealand and German leaders apart from others in Taiwan, Finland, etc. I read someone telling me that the motherly attitude of taking care of children has helped them in managing/controlling this pandemic and also to be successful. I also feel that women’s ability to multitask is also a great asset to all women who have been successfully managing their families and countries. Angela Merkel is a great leader to be remembered by the post unified Germany.

 3. Melvyn Rodrigues

  ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ, ವಿಸ್ತಾರಾಯೆನ್ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಲೇಖನ್ . ಸ್ರೀಯಾಂಚೆಂ ಮುಕೆಲ್ಪಣ್ ವಾಡ್ಲೆಂ ತರ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ‘ಆವಯ್ಚೊ’ ಮೋಗ್ ಮೆಳ್ತಲೊ. ತೆ ದೀಸ್ ವೆಗಿಂ ಯೇಂವ್.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.