ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ವೇಳ್ ನಾ

ಎಕ್ ಕಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಕಸ್‌ಲ್ಯಾಕ್‌ಯಿ ವೇಳ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ರಂದುಂಚೊ. ಪುಣ್ ಆಮಿಂ ಕೊಣೆಂಯಿ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂ ನಾ ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಇತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಆಸಾ ಕಿ ಕಿತೆಂ ಕರ‍್ಚೆಂ ಕಸೊ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ‍್ಚೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಉದೆಲಾಂ ಆನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ‍್ಸಾಂಚ್ಯಾಕಿ ಚಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಆಮಿಂ ಮ್ಹಣ್ಟಾಂವ್ ಆಮ್ಚೆ ಲಾಗಿಂ ಇತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಆಸಾ ಕಿ ಆಮ್ಚೊ ವೇಳ್ ಘೆವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಕರ‍್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮೌನ್ ರುದಾನ್ ಆಮಿಂ ಕರ‍್ತಾಂವ್. ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಕಶೆಂ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ಜಾತೆಚ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಆತಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚಿಚ್ ಸಂಗತ್. ಆದಿಂ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ತ್ಯಾ ಕಾಲಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಖಂಚಾಕೀ ವೇಳ್‌ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಖಂಚಾಕೀ ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಸರ್ವ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ ಪುಣ್ ವೇಳ್ ಆಸಾನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಶುದ್ದ್ ವ್ಹಾರೆಂ ಸೆವುಂಕ್ ಆಮಿ ವೊಡ್ತಾಂ-ಭಾಗಿಂಯೆಂನಿ ಸೊದ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್, ಭಂವ್ತಲ್ಯಾಂವ್. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಆಮಿಂ ಸೆವುಂಕ್ ಸೊದ್ಚೆಂ ವ್ಹಾರೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಿಲಿಂಡರಾಂನಿ೮ ಭೊರ್ನ್ ಸೆವಿಜೆ ಪಡ್ಲಾಂ, ತೇಂಯಿ ತಾಂಕ್ ಆಸಾ ತರ್.

ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಟಾಯ್ಮ್ ಪಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಭಾರಿಚ್ ಮೊಗಾಚೆಂ. ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಕಿತೆಂ ಕರ‍್ತಾಯ್ ಸಾಯ್ಬಾ? ಮಳ್ಯಾರ್, ಹಾಂ, ಕಾಂಯ್ ನಾ ಭೆಷ್ಟೆಂಚ್ ಟಾಯ್ಮ್ ಪಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಜಾಪ್ ಚಡಾವತ್‌ಶಿ ಯೆತಾಲಿ. ಆಮಿ ಶಾಳೆಂತ್ ಶಿಕ್ತಾನಾ Sports and Pastime ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಎಕ್ ಮೆಗಝಿನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭಾರಿಚ್ ಆಂವಡ್ತಾಲೊ. ತವಳ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಟಿವಿ ಯಾ ರೇಡಿಯೊ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಖಂಯ್ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಿನೆಮಾ ಘರಾಂತ್ ನಿವ್ಸ್ ರೀಲ್ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೆಚ್ಯಾಚಿಂ ಸಾಯ್ಡ್ ರೀಲ್ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸರ‍್ಗ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆ ಪರಿಂಚ್. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಜಾಯ್‌ತಿತ್ಲಿಂ ಮಾದ್ಯಮಾಂ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ Sports and Pastime ಚಿ ವಿಸರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ. ತೆಂ ನೆಮಾಳೆಂ ಆತಾಂ ಆಸಾ ಯಾ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಆಸುಂ.

ಆತಾಂಚಿ ಪರಿಗತ್ ಕಶಿ ಆನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್  ಪುಲ್‌ಪುತ್ರಿ ಚಡೊಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಶೆನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಶೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಫಾಯ್ದೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿಂ ಜಾಣಾಂವ್. ದೂದ್ ವೊತುನ್ ಗೆಲಾಂ ಆನಿ ದೂದಾಚಿ ಅಶಿ ತಾಟಿಪಿಟಿ ಜಾತಾನಾ ಆಮಿ ವಾತಿ ಪೆಟವ್ನ್, ವಾಟ್ಲ್ಯೊ ಬಡವ್ನ್ ನಾಚ್ ನಾಚ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ಆತಾಂ ಆಮಿಂ ಸರ‍್ವೇಸ್ಪರಾಕ್ ಗುಂಡಾಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಏ ಸೊಮಿಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಬೊಬಾಟ್ತಾಂವ್. ಪುಣ್ ಅಂದ್ಳೆ ಭಕ್ತ್ ಮಾತ್ರ್ ಬಿಂದಾಸ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಪಿಂಜ್ಕರ್ ಕಾಸ್ಟಿ ನ್ಹೆಸುನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಶೊ ಕರ‍್ತಾತ್. ಆತಾಂ ಪುಣಿ ಖುಶ್ ಜಾ ಸಾಯ್ಬಾ ದೆವಾ!

ಆಮಿ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಲಿ ಪರ‍್ಜಾ ವ್ಹಯ್, ಪುಣ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ತುಂವೆಂ ಕೊಣೆ ದಿಲ್ಲಿಂ ಚಶ್ಮಾಂ ಚಡಯಿಲ್ಲಿಂಯ್? ಆನಿ ಕಸಲೆ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ತುಕಾ ಜಾಯ್? ಆಪ್ಣಾಕ್ ನಾಕಾತ್ ರಗ್ತಾಳೆ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಆಲ್ತಾರಿ ಮುಳಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೋಮ್/ಭಲಿಯೊ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಂವೆಂಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಶಿಕಯ್ಲಾಂಯ್ ತರ್ ಹೊ ಕಸಲೊ ತುಜೊ ಆಡೇ ಭಾವಾರ್ಥ್ ತುಂವೆಂ ಮದೆಂ ಹಾಡ್ಲೊಯ್? ವರ‍್ಸಾಂ ಆದಿಂ ತುಂವೆಂ ತ್ಯಾ ಸದ್ದಾಮಾಚೆ ಕಾನ್ ಫುಂಕ್‌ಲ್ಲೆಯ್ ಆನಿ ಆಮಿಂ ಕುವೇತ್ ಆನಿ ಯೊರ‍್ದಾನಾ ಮದ್ಲ್ಯಾ ಸುಕಿಧಾಡಿಯೆಂತ್ ಪರ‍್ದೆಶಿ ಜಾವ್ನ್ ಭಂವಲ್ಲ್ಯಾಂವ್, ಉಡಾಸ್ ಆಸ್ತೊಲೊ ನ್ಹಯ್ ತುಕಾ? ಬರೆಂ. ತರ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಆತಾಂ ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಸರ್ವ್ ಆಸುನ್‌ಯಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಫುಕಟಾನ್ ತುಂವೆಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ವ್ಹಾರೆಂ ಆನಿ ಉದಕ್‌ಚ್ ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆಮಿಂ ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಗೊಪಾಂತ್ ಆಸ್ರೊ ಘೆಜೆ?

ವರ‍್ಸಾಂ ಆದಿಂ ವಯ್ರ್ ಕಾಣ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಕಿಧಾಡಿಂತ್ ಕರ‍್ಪಾತಾನಾ ಆಮಿಂ ಎಕ್ ಶಪಥ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ – ತೊ ಸದ್ದಾಮ್ ನಾಸ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಖೆರಿತ್ ಆಮಿಂ ಖಾಡ್ ಕಾಡಿಶೆನಾಂವ್ ಅಶೆಂ. ಪುಣ್ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ತೊ ಸದ್ದಾಮ್ಂಚ್ ಜಿಕೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ ಪುಣ್ ಆಕ್ರೇಕ್ ತಾಚೆಂ ನಾಲಿಸಾಯೆಚೆಂ ಅಂತ್ಯ್‌ಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭರ‍್ವಾಸ್ಯಾಚೆಂ ಕೀರ್ಣ್ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ಆಮಿ ತ್ಯಾ ದಗ್ದೊಣೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಪುಣ್, ಹಿ ಕಾಣಿ ವೆಗ್ಳಿಚ್. ಸದ್ದಾಮಾಚ್ಯಾ ರಾಜಾಚ್ಯಾಕಿ ಚಡ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಪರಿಗತ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಹಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ದೆಂವ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿಂ ನೆಣಾಂವ್. ಆಮ್ಕಾಂ ದೊತೊರ‍್ನಿಂತ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲೆಂ – ಬಾಪಾ, ಸುಕ್ರಾರಾಚೆಂ ಮೋರ್ನ್ ದಿ, ಸನ್ವಾರಾಚೆಂ ಮಾತಿ ದೀ ಆನಿ ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಸರ್ಗ್ ದೀ. ಪುಣ್ ಆಮಿಂ ಖಂಯ್‌ಗಿ ಮಧೆಂ ಶಿರ‍್ಕಾಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ಖಂಚ್ಯಾಗಿ ಎಕ್ಯೆ ನ್ಹಂಯ್ತ್ ಬುಡ್ಲ್ಯಾಂವ್.

ಪುಣ್ ಹಾತ್ ಪಾಂಯ್ ಬುಡವ್ನ್ ಪುಣಿ ವಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವೇಳ್ ಆಸಾ? ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ. ಚಾರಾಂಯಿ ಕುಶಿಂನಿ ಒಖ್ಟೋಪಸಾಚ್ಯಾ ಪಾಸಾಂನಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಬಂಧಿ ಕರುನ್ ದವರ‍್ಲಾಂ ಆನಿ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆ ದೀಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂ ಹಾಡುನ್ ಯೆತಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕೊಣಾಕ್‌ಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಹ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಎಕ್ ಸಾದೆಂ ಸವಾಲ್ ಹಾಂವ್ ತುಜೆಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ‍್ತಾಂ? ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಹೆಂ ಕರ‍್ತುಬ್ ತುಜೆಂ? ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ವೇಳ್ ನಾ? ಹಿ ಪರಿಗತ್ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾನ್ ಸಾದ್ಯ್ ಆಸಾ ಯಾ ನಾ? ಫಾಲ್ಯಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆ ದೀಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆನಿ ಆಮ್ಚೆ ಪಿಳ್ಗೇಕ್ ಕಿತೆಂ ಹಾಡುನ್ ಯೆತಿತ್? ತುಜ್ಯಾ ಎಜೆಂಡಾರ್ ತುಂವೆಂ ಲಿಖುನ್ ದವರ‍್ಲಾಂಯ್ ಯಾ ಕಿತೇಂಯಿ ಲಿಖುಂಕ್ ತುಕಾಯೀ ವೇಳ್ ನಾ? ಮಝೆದಾರ್ ಸವಾಲಾಂ ಹಿಂ ನ್ಹಯ್?

ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ನಾ ಆನಿ ತುಜೆಲಾಗಿಂಯಿ ತಿ ಆಸ್ಚಿ ನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಜೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾಲಾಂ ನೇ? ಮ್ಹಜಿ ಆಜಿ ಕೆದಳಾಯಿ ಮ್ಹಣ್‌ತಾಲಿ – ‘ತಾನು ಸಾಯ ಬೇಕು, ಸ್ವರ್ಗ ಪಡೆಯಬೇಕು’ ವ್ಹಯ್ ಜಾಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಎಕ್ ಕ್ರಾಂತಿ. ಕ್ರಾಂತಿ ಆಮಿಂ ಸಬಾರ್ ಪಳೆಲ್ಯಾತ್ ಚರಿತ್ರೆಚಿಂ ಪಾನಾಂ ಹ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಕ್ರಾಂತಿಂನಿ ದಾಟೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್. ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಜ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಭುರ‍್ಗಿಂ ಚರಿತ್ರಾ ಜಾವ್ನ್ ಶಿಕ್ತಾತ್. ಕ್ರಾಂತಿ ಆನಿ ರಗ್ತಾಪಾತ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಹುಮ್ಟುನ್ ಉಡಂವ್ಚೆಂ ಸೊಡುನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ವಿಶಾಂತ್ ಶಿಕಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಮಿಂ ಶಿಕೊಂಕ್ ಲಾಯ್ತಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮ್ಚೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಪಾತ್ರ್ ಖಂಯ್ ಉರ‍್ಲಾ?

ಉರ‍್ಲಾ ತರ್ ಉರ‍್ಲಾ ಸ್ವಾರ‍್ಥಾಚ್ಯೊ ಸಬಾರ್ ಕುಶಿ ಆನಿ ರೂಪಾಂ ಜಾಣಾಂವ್ಕ್ ಆತಾಂ ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ವೇಳ್ ಉರ‍್ಲಾ ಯಾ ವೇಳ್ ಆಸಾ. ಸ್ವಾರ್ಥ್ ಏಕ್ ಶೆಗುಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಸಬಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬರ‍್ಪಾಂನಿ ಲಿಖಿತ್ ಆಸಾಂ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಮ್ಹಜೆ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣೊಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಕಿತ್ಲೆಶಾ ಜಣಾಂಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ನಾ … ಹೊ ತುಂ ಇತ್ಲೊ ಸ್ವಾರ‍್ಥಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಸ್ಲೊಂ. ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾತಾ ಕಿತ್ಲೊ ಸ್ವಾರ‍್ಥ್ ತುಜೆಥಂಯ್ ಲಿಪೊನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್. ತರ್ ಹಾಂವೆಂ ಸ್ವಾರ‍್ಥಿ ಮ್ಹಣ್ ಯೆದೊಳ್ ವೊಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್/ತೆಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ ವೊಕ್ಕಾಣೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಬದ್ಲಿ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಯಾ ತಿದ್ವುಂಕ್ ಜಾಯ್?

ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ? ಎಕಾ ಪವಿತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ತ್ ವಾರೆಸ್ಥಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಕುಡಿ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಅಮ್ಚೆ ದೊಳೆ ತರ್ ಉಗ್ತೆ ಜಾಯ್ನಾಂತ್ ಆನಿ ಅಸಹಾಯಕತೆಚಿಂ ದುಕಾಂ ತರ್ ವ್ಹಾಳಾಂನಾಂತ್ ತರ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ವೇಳ್ ನಾ, ಮಾನಸಿಕತೆಚೆ ದೂಕ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಮಾನವೀಕ್ ಶಾತಿ ಆಮಿಂ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ. ತುಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ ತರ್ ಮ್ಹಣಾ ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೆಲ್ಯಾಕ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಂವ್ಕ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪೆಲ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ಸಮ್ಜಣೆಚಿಂ ದೋನ್ ದುಕಾಂ ಗಳಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ವೇಳ್ ನಾ ಯಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಸಬಾರ್‌ ಜಣಾಂಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪರಿಗತ್ ಎಕ್ ಅಪೂರ್ವ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಚಾರ್ ಕಾಸ್ ಕರುಂಕ್. ಮ್ಹಜೊ ಉಡಾಸ್ ಸಾರ‍್ಕೊ ಆಸಾ ತರ್ ತಾಕಾ ಜಿವಾಳ್ ಕರ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಯೆತಾ ಮಾರ‍್ಗರೆಟ್ ಮಿಚ್ಚೆಲಾನ್ ರಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರೆಟ್ಟ್ ಬಟ್ಲರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಚೊ. ತಿಣೆ ಹೊ ಎಕ್ ಪಾತ್ರ್ ರೂಪಿತ್ ಕೆಲಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಝುಜಾ ವೆಳಾರ್ ಸರ‍್ವ್ ಸರ‍್ಕಾರಿ ಬಂದಡ್ಯೊ ಮೊಡುನ್ ಉಡವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ದುಡು ಕಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಎಕ್ ಸಾಹಸಿಚೊ. ತಾಕಾ ನಾ ಎಕ್ ಕೊಶೆಡ್ದ್ ಯಾ ಅತ್ಮೊ, ತಾಕಾ ಜಾಯ್ ಫಕತ್ತ್ ಧನ್.

ಹೊ ಪಾತ್ರ್ ತಿಚ್ಯಾ Gone With The Wind, ಕಾದಂಬರಿಯೆಂತ್ಲೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪರಿಗತ್ ತಜ್ವೀಜ್ ಕರ‍್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಹೊಚ್ಚ್ ಪಾತ್ರ್ ಪರತ್ ಜೀವಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್. ಹ್ಯಾ ಪರಿಗತಿಕ್ ಲಾಗುನ್ ಕಿತ್ಲೆಶೆ ನವೆ ದಂದೆ ಉದೆಲ್ಯಾತ್. ಆದಿಂ ಬಾಗ್ಲಾ ಹುಂಬ್ರಾರ್ ಖಾಣ್ ಜೆವಣ್ ಸರ‍್ಭಾರಾಯ್ ಜಾತಾಲಿ. ಘರಾಂತ್ಲೊ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಕುಜ್ನ್ಂಚ್ ತಾಂಚೆಂ ರಾಜ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾತಾಲಿಂ, ರಾಂಂದ್ಪಾ ರಿತಿಂಚೆ ಕಿತ್ಲೆಶೆ ಬೂಕ್ ಲಿಖ್ತಾಲಿಂ ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ಚಾರ್ ಕಾಸ್ ಜೊಡ್ತಾಲಿಂ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಹರ‍್ಯೇಕ್ ಸಾಮಾಗ್ರಿಚೆಂ door – delivery ಜಾತೆಚ್ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚ್ಯೊ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಬಾಜಾರಾಕ್ ವೆಚೆಂಚ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್. ಪುಣ್ ಬಾಜಾರಾಂ ಮೊಲ್ಲ್ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಯ್. ಬಾಜಾರಾಂ ಆಸ್ಚೆಕಡೆನಂಚ್ ಆಸಾತ್ ಪುಣ್ ಖರೀದೆಚಿ ರೀತ್ ಮಾತ್ರ್ ಬದ್ಲಾಲ್ಯಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ವೇಳ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಘರಾದಾರಾರ್‌ಚ್ ಸರ‍್ಭಾರಾಯ್ ಜಾತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಸಲೆ ತ್ರಾಸ್? ಮ್ಹಜೆ ಜೆಂಬಿಲೆಂತ್ ದುಡು ಆಸಾ, ಮ್ಹಜೊ ಭರ‍್ತಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸರ‍್ವ್ ಫ್ರೇಶ್ ಡಿಶಾಂ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಳ್ ಕರಿನಾ, ಮ್ಹಜಿಂ ಭುರ‍್ಗಿಂ ಕಾಂಯ್ ತಾಜಾ ಕಾಣೆ ಯಾ ಯಾ ಇಸ್ವೊಣಾಚಿಂ ಕಾಪಾಂಚೆ ಫ್ರಾಯ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಟ್ ಕರಿನಾಂತ್. ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ? ಮ್ಹಾಕಾ ಚವೀಸ್ ಘಂಟೆ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಮೊಡರ‍್ನ್ ಸೆಲ್ಲ್ ಫೋನ್ ಆಸಾ, ಕಥಾ ಕಾದಂಬರಿ ವಾಚಿಜೆ ತರ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜೆಇತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಆಸಾ. ಸಾರ‍್ಕೆಂ ತಜ್ವೀಜ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಹಿಂ ‘ಲೊಕ್-ಡಾವ್ನಾಂ’ ಎಕ್ ಬೆಸಾಂವ್‌ಚ್ ಸಯ್.

ಜರ್ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ವೇಳ್ ನಾ ತರ್ ತೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಫಟ್ಕಿರೊ. ಜರ್‌ತರ್ ತುಜಿ ಕಂಪೆನಿ ತುಕಾ ಘರಾಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಕಾಮ್‌ ಕರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಆನಿ ತುಕಾ ಮಾಮೂಲಿ ಪಾಗ್ ದಿತಾ ತರ್ ಕಿತೆಂ ಉಣೆಂ? ಅಶೆಂ ಆಮಿಂ ಘರಾಚ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಫಾವೊತಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಯಾರ್ ಕೊರೊನಾಯಿ ನಾ, ಕೊರೊನಾಚೊ ಬಾಪಯ್‌ಯಿ ತುಜ್ಯಾ ತಳ್ಳೇಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಾತ್ರಿ ಸರ‍್ಕಾರಾನ್ಂಚ್ ದಿಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕಸಲೆ ವಾಂದೆ? ಕಾಮ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತುಂವೆಂ ಪಾಟ್ ಭಾಗಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್‌ನಾಂಯ್? ಆತಾಂ ಥೊಡೊ ಸುಶೆಗ್ ಘೆ.

ಹ್ಯಾ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ್ ‘ಸುಟಿಯೆಕ್’ ಲಾಗುನ್ ಕಿತ್ಲೆಶೆ ಆವಿಶ್ಕಾರ್, ಅವ್ಕಾಸ್ ತುಜ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಯೆತೆಚ್ ಆಸಾತ್. ಹಾಂ, ನವಿ ಕಾದಂಬರಿ ಲಿಖ್ತಾಯ್? ಬರಾಬರ್ ಪುಣ್ ತಿ ಖಂಯ್ ಪ್ರಗಟ್ ಕರ‍್ತೊಲೊಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತುನ್ ವಿರಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಕಾ, ಹಜಾರ್ ಆನಿ ಎಕ್ ಮಾದ್ಯಮಾಂ ತುಜ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಆಸಾತ್, ತಿಂ ವಾಪ್ರುಂಕ್ ಶಿಕ್. ಭೆಷ್ಟೆಂಚ್ ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ವೇಳ್ ನಾ ಮ್ಹಣಾನಾಕಾ, ರಡನಾಕಾ. ವೇಳ್ ಸಕ್ಡಾಂ ಲಾಗಿಂ ಆಸಾ, ರಚ್ಣಾರಾನ್ ವೇಳಾಚೊ ಅಬಾವ್ ಕೊಣಾಕೀ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ, ವೇಳ್ ಸಮಾಸಮ್ ದಿಲಾ. ಪುಣ್ ಹೊ ವೇಳ್ ಸಮಾಸಮ್ ದಿಲಾ ಎಕಾ ಅಪೂರ್ಣ್ ರಚ್ಣೆಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಅನಾಹುತಾಂಕ್ ಇಂಬು ಮ್ಹೆಳ್ಳಾ.

ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ವೇಳ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರುದಾನ್ ಕಾಂಯ್ ಆಜ್‌ಕಾಲ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ವೇಳ್, ಕೊಣಾಯಿಲಾಗಿಂ ನಾ; ವೇಳ್ ಆಮ್ಚೆ ಸರ‍್ಶಿ ಯೆನಾ ಆಮಿಂಚ್ ವೇಳಾ ಸರ‍್ಶಿಂ ವಚಾಜೆ. ಹಾಂವ್ ಕುವೇತಾಂತ್ ತೆಲಾ ಶುದ್ದೀಕರಣಾಚ್ಯಾ (ರಿಫಾಯ್ನರಿ) ಘಟಕಾಂತ್ ವಾವ್ರುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಹೆಂ ಸತ್ ಶಿಕ್‌ಲ್ಲೊಂ: ಥಂಯ್ಸರ್ ಹರ್‌ಎಕ್ ಸಾಮಾಗ್ರಿ ‘ಅರ‍್ಜೆಂಟ್’. ಅಸಲ್ಯೊ ಸಾಮಾಗ್ರ್ಯೊ ತಲಾಸ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಡಿಪಾರ‍್ಟ್‌ಮೆಂಟಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ (materials department) ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅರ‍್ಜೆಂಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಡ್‌ನಾಂವ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸೀನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಾಂನಿ ಕಸಲಿಯಿ ಸಾಮಾಗ್ರಿ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಒರ‍್ಡರ್ ದಿತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ‍್ಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಹಿ ಸಾಮಾಗ್ರಿ ತುಕಾ ಕೆದಳಾಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ? ಆನಿ ತೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಪ್ ದಿತಾಲೆ ಮ್ಹಣೊನ್  ‘I wanted it yesterday!’

ತರ್ ಆಮಿಂ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ‘ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ವೇಳ್ ನಾ’ ಮ್ಹಣ್? ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ಖಂಯ್ಸರ್‌ಗೀ ಎಕ್ ಆಶಾ ಕಿರಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ ಸ್ವಾರ್ಥ್‌ಯಿ ಎಕ್ ಶೆಗುಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಮಾನುನ್ ಘೆವ್ನ್ ಸರ‍್ವಾಂಕ್ ಸ್ವಾರ್ಥಿಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾನುನ್ ಘೆಜೆ? ಆಪುಣ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ದೇವ್ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಂತ್ರ್ ವಾಕ್ಯೆಂ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಶೆವಟ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ರಾಕ್ಚೆಂ?

► ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್

DONATE
ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಖುಶೆಚಿ ವರ್ಗಣಿ ದೀವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಯಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪರ್, ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ವರ್ಗಣಿ ದಿವ್ಯೆತ್. ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

Join KITTALL WhatsApp Group, connect to KONKANI Literature

100% feel thumbs up. And how do you feel?
6 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.

Kindly Share ....Please do not COPY !