vvCVR

‘ವಾಕಿಂಗ್’ ಸಂಪಯಿಲ್ಲೊ . . . ‘ಬೈಬಲ್’ ಯಾಜಕ್

ಖುರ್ಸಾರ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾನ್ ಪ್ರಾಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸರಿಸುಮಾರ್ ತೀನ್ ವೊರಾಂಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್‌ಚ್…

‘ವಾಕಿಂಗ್ ಬೈಬಲ್’ ಬಾಪ್ ವಿಶೆಂತ್ ವಿತೊರ್ ಮಿನೇಜಾನ್… ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಲೊ ಪ್ರಾಣ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಕ್ ಒಪ್ಸಿಲೊ!  ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್, ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಜನಾಂಗಾಕ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾ ಥಂಯ್ ವೊಡ್ಣಿ ಹಾಡುನ್…ಕ್ರೀಸ್ತಾ ಥಂಯ್ ತಾಂಚಿ ಜತನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೆಂಚ್ಚ್ ಫಾ|ವಿನ್ಸೆಂಟಾಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ಯಶಸ್ವೀ ಜಾಲ್ಲೊ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚ್ಯಾ … ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಶಿಕೊವ್ಣೆಚ್ಯಾ,  ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಸಮಡ್ತೆಚ್ಯಾ ಗೂಂಡ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚೊ ಭಂಡಾರ್ ಆಸ್ಲೊ  ಫಾ|ವಿ. ವಿ. ಮಿನೇಜ್.

ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಿ ಪಯ್ಣಾಂತ್  ಚುರುಕ್ ಚಾಲಿಚೊ ಆನಿ ಸ್ವಭಾವಾನ್ ಕಸೊ ಏಕ್ ಅಮ್ಸೊರಿ ಯಾಜಕ್ ಕಶೆಂ ತೊ ಆಸ್ಲೊಗೀ, ನಿಮಾಣೆಂ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಆಕ್ರೇಚ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ… ಎಕ್ದಮ್ ಅಮ್ಸೊರಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ತೊ ಉಟೊನ್ ಗೆಲೊ. ಸರ್ಗಿಂಚಿ ಮೆಟಾಂ ಚಡೊನ್ ಗೆಲೊ!

ಕ್ರೀಸ್ತಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಕ್ ವಿಂಚ್ಲೊಲೊ… ಬುದ್ವಂತ್, ಗೂಂಡ್ ಚಿಂತ್ಪಿ, ಆಕರ್ಶಿಕ್ ಶಿಕೊಣೆದಾರ್, ತಶೆಂಚ್ಚ್ ಊಂಚ್ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ತಶೆಂ ಲೌಕಿಕ್ ಬರ್ಪಾಂ ಲಿಖ್ಪಿ ಫಾ| ವಿ. ವಿ. ಮಿನೇಜ್ … ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾಟ್ ಕರುನ್ ಗೆಲೊಚ್.

VVM010

ಇಜಂಯ್ತ್ ‘ದಾಕ್ಟೊ’ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್  1977 – 1980

ಅಶೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಭಾಲೊ ಮಾರ್ನ್ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ನಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ… ಫಾ|ವಿನ್ಸೆಂಟಾಚಿ ಆನಿ ಮ್ಹಜಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ್ ಭೆಟ್ … ಸುಮಾರ್ ಪಾಂತ್ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲಿ. ಆನಿ ತೆಂಯೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ಚ್ ಆಫಿಸಾಂತ್ ! ಹೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಮಾಕಾ ಬೋವ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಭೊಗ್ತಾ. ತ್ಯಾದೀಸ್…

ಹಾಂವ್ ಆಫಿಸಾಂತ್ ವ್ಹೆವಾರಾರ್ ಆಸ್ತಾಂ… ಎಕಾಎಕಿ ಫಾ| ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲ್ಲೊ! ತವಳ್ಚೆಂ ಫಾಮಾದ್ ಪತ್ರ್ ರಾಕ್ಣ್ಯಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಉಭೊ ಆಸ್ಚೆಂ ಪಳೆತಾಂ … ಹಾಂವ್ ಧಿಗ್ಭ್ರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಆನಿ ದಡ್ಬಡೊನ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊಂ…

“ಫಾದರ್…!”

ತಕ್ಶಣಾಂಚ್ಚ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್, ಮ್ಹಾಕಾ… “ಬಸ್…ಬಸ್”  ಮ್ಹಣಾಲೊ.

“ತುಂವೆಂ  ತುಜ್ಯಾ… ‘ತಿಂ ತೀಸ್ ಮಿನುಟಾಂ’ ಕಾಣ್ಯೆ ಮಾರಿಫಾತ್ ರಾಕ್ಣ್ಯಾರ್ ಪ್ರಥಮ್ ಇನಾಮ್ ಜೊಡ್ಲಾಂಯ್.”

“ಥ್ಯಾಂಕ್ಯೂ ಫಾದರ್ …”

“ಥ್ಯಾಂಕ್ಯೂ ತುಜ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯೆಕ್ ಆನಿ  ತುಕಾ… ತುಂವೆ ರಾಕ್ಣೊ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್.  ಅಸಲ್ಯೊಚ್ಚ್ ಕಾಣ್ಯೊ ಬರಯ್ತೇ ರಾವ್. ಆನಿ ರಾಕ್ಣ್ಯಾಕ್ ಧಾಡ್ತೇಚ್ಚ್ ರಾವ್. ಹೆಂಚ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ”  ತವಳ್…

ಫಾ| ಮಿನೇಜಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ…ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಕಾಣಿಯಾಂ ವಿಶಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪ್ರಚೋದಿತ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ತರ್…ಹಾಂವ್ ಫಕತ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಥರಾನ್ ಉಲಯ್ತ್  ಆಸ್‌‌ಲ್ಲೊಂ.

ತೊ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಉತ್ತೇಜಿತ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ತಾಂ…ಮ್ಹಜೆ ಪಾಂಯ್ ಧರ್ಣಿರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಹಾಂವೆಂ ತೀನ್ ಚಾರ್ ಕಾದಂಬರಿ ಬರಯಿಲ್ಲೆ ತರೀ… ರಾಕ್ಣ್ಯಾರ್ ಪ್ರಥಮ್ ಇನಾಮ್ ಜೊಡ್ಲೆಲಿ ಹಿ ತಿಂ ತೀಸ್  ಮಿನುಟಾಂ…!  ಕಾಣಿ ಮ್ಹಜಿ ಪ್ರಫ್ರಥಮ್ ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಫಾಮಾದ್ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಅಶೆಂ ಉಚಾರುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ವಾರ‍್ಯಾರ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ.

VVM004

VVM005

ಲೇಕಕಾಚ್ಯಾ ಉದ್ಯಮಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ 

ಹೆಂ ನ್ಹಂಯ್ ಆಸ್ತಾಂ…ತ್ಯಾನಂತರ್‌ಯೀ ತವಳ್ ತವಳ್ ಫೊನಾಂ ಆನಿ ಪತ್ರಾಂ ಮಾರಿಫಾತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ಫಾ|ಮಿನೇಜ್ ಅಶೆಂ ಫಕತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ …ಸಬಾರ್ ಉದೆತ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್, ಆನಿ ಆಸಕ್ತೆಚ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಖ್ಣಿ ಧರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೇರಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ತೇಜನಾಂ ವರ್ವಿಂ…ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸಬಾರ್ ನವೆ ಲೇಖಕ್ ಉದೆಲೆ. ಆನಿ ಆಪಾಪ್ಯ್ಯಾ ವಿವಿಧ್  ಥರಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿಂ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ತೆ ಆಜ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್!  ಆನಿ ಅಸಲೆ ಸಬಾರ್ ಆಜೂನ್ ತಾಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ನ್ ಆಸಾತ್!

ತಾಚ್ಯಾಕೀ ವರ್ತೆಂ ತಾಚ್ಯಾಚ್ಚ್ ಸ್ವತಾಚ್ಯಾ ಲಿಖ್ಣೆನ್ ಉದೆಲ್ಲಿಂ ಗೂಂಡ್ ಚಿಂತ್ಪಾಂ -ಜಾಣ್ವಾಯೆಚಿಂ ಅತ್ಮೀಕ್ ತಶೆಂ ಲೌಕಿಕ್ ಬರ್ಪಾಂ ವಾಚುನ್… ತಾಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಥರಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಬರ್ಪಾಂಚ್ಯಾ ಅತ್ರೇಗಾಕ್ ಪಡ್ಲೆಲೆ ಸಬಾರ್ ವಾಚ್ಪಿ…ತಶೆಂಚ್ ತಾಚೆ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ಆಯ್ಕೊಪಿ … ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಶಿಂಪ್ಡೊನ್ ತಾಚಿ ವಾಖಣಿ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್. ತಸಲ್ಯಾಂ ಪೈಕಿ ಹಾಂವ್‌ಯೀ ಎಕ್ಲೊಂ.

ತಾಚ್ಯಾ ಅಪಾರ್ ದೆಣ್ಯಾನ್ ಕ್ರೀಸ್ತೀ, ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಘಡಿತಾಂ ಗುಂತುನ್, ರುಜ್ವಾತೆ ಸವೆಂ ಕ್ರೀಸ್ತಾಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾವುನ್… ತಾಣೆಂ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಶೆರ್ಮಾಂವಾಕ್ , ತಾಚ್ಯಾ ರೆತಿರೆಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಅತ್ರೆಗುನ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತಾಲೊಂ. ಆನಿ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆರಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾಲೊಂ. ಅಸೆಲೆಂ ಏಕ್ ಘಡಿತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಂತ್ ಆತಾಂಯೀ ಆಸಾ…

VVM003

VVM001

ಲೇಕಕಾಕ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಾಗತ್

ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂವ್ ಜೆಪ್ಪು ಇಗರ್ಜೆ ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾಸ್ತಾಂ…ಫಾ| ವಿನ್ಸೆಂಟಾಚೊ ಶೆರ್ಮಾಂವಾ ತಾಳೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾನಿಂ ಪಡ್ಲೊ. ದುಸ್ರೆಚ್ಚ್ ಘಡ್ಯೆ ಹಾಂವೆಂ ಕಾರ್ ಇಗರ್ಜೆ ಗೆಟಿ ಭಿತರ್ ರಿಗಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಫಾ|ವಿನ್ಸೆಂಟಾಚೊ ಘನಾಧಿಕ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆಭರಿತ್ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ಪುರ್ತೊ ಆಯ್ಕಾಲೊ. ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲೊಂ.

ತಾಚಿಂ ಗುಂಡಾಯೆಭರಿತ್ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ತಶೆಂ ಲೌಕಿಕ್ ಶಿಕೊಣ್ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಸಬಾರ್ ಲೇಖನಾಂ ಹಾಂವ್ ಸೊಧುನ್ ಸೊಧುನ್ ವಾಚ್ತಾಲೊಂ. ಆನಿ ಅಶೆಂ ತಾಚೆ  ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ಆನಿಂ ಲೇಖನಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಮತಿಂತ್ ಜಿರೊವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್, ತ್ಯಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ದೆಖಿಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಜೊಡ್ತಾಲೊಂ. ಮ್ಹಜೆ ತಸಲ್ಯಾ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಲೊಕಾಚೊ ವ್ಹಡ್ ಸಂಖೊ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಆನಿಂ ಹೆಂ ತಾಕಾ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಯಾಜಕೀ ವಿಂಚೊಂವ್ಣೆಂತ್ ಆಶೆಲ್ಲೆಂ ತಾಚೆಂ ಜಿವಿತಾ ಮಿಸಾಂವ್ ಸಾರ್ಥಕ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವ್ಹಡ್ ಸಮಧಾನ್ ದಿತಾಲೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ!

VVM022

vm003

ರಾಕ್ಣೊ ಭಾಂಗಾರೋತ್ಸವ್ ಅಂಕೊ, ತ್ಯಾ ವೆಳಾಚೆ ವಾವ್ರಾಡಿ – ಫಾಮಾದ್ ಲೇಕಕ್ ಆಂಡ್ರ್ಯು, ಸಿಜ್ಯೆಸ್, ಚಾರ್ಲಿಯಾಬ್

ಪೂಣ್ ನಿಮಾಣೆಂ… ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಿಡೆವರ್ವಿಂ ತೊ ಅಸಹಾಯೆತೆಕ್ ಸಾಂಪ್ಡಾತಾಸ್ತಾಂ…

‘ಕಾಂಯ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಸಂಪದ್ಲೆಂ?!’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ಭೊಗುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾಂ… ತೊ ನಿರಾಸ್ ಜಾಲೊನಾ. ತಾಚೆ ವಿರೋಧ್ ತೊ ಝಜೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಹ್ಯಾವೆಳಾ ತಾಚಿ ಕೂಡ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದೀನಾತ್ಲಿ ತರೀ, ಮತಿಂತ್ ಧಯ್ರ್ ಆರಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಮುಂದರುಂಕ್ ತೋ ಝುಜ್ತಾಲೊ. ಪೂಣ್ ದೆವಾಚಿ ಖುಶಿ ವಿಂಗಡ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಆನಿ  ತಾಕಾ ತೊ ತಾಚ್ಯಾ ರಾಜಾಂತ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ!

‘ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ತಾಕಾ ಅಸಾಧ್ಯ್’ … ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾನಿಂ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರ್ತಾಸ್ತಾಂ…‘ಆಪುಣ್  ಸಲ್ವಾಲೊಂ…!’  ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಅಸಹಾಯೆಕತೆನ್ ತೊ ಖಂತಿಶ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ.  ಆನಿ ನಿರ್ವೊಗ್ ನಾಸ್ತಾಂ…ತೊ ಯಾಜಕಾಂಚೆ ನಿವೃತ್ತೆ ವಸ್ತೆ ಘರ್ ‘ಸಾಂ ಜುಜೆ ವಾಜ್ ಘರಾ’ ಕುಶಿಂನ್ ಮೆಟಾಂ ಘಾಲಿಲಾಗ್ಲೊ.

ಆನಿ ಹೆಂ ಕಳ್ತಾಸ್ತಾಂ… ‘ತಾಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಅಪೂರ್ಣ್ ಜಾಲೆಂ!’ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೆ ತಸಲೆ ತಾಚೆ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರಿ ವಾಚ್ಪಿ ತಶೆಂ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ಆಯ್ಕೊಪಿ ಖಂತೀಶ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ತರೀ…  ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚೆಂ… ‘ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಮಿಸಾಂವ್ ಯಶಸ್ವಿ ಆನಿ ಫಳಾಧಿಕ್ ಜಾಲಾಂ!’ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾ ಸಭಾರಾಂಕ್ ಸಮಧಾನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ಶೆಂಬರ್ ಠಕ್ಕೆ ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ!

ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಮ್ಹಜಿ ಆನಿ ಫಾ|ವಿನ್ಸೆಂಟಾಚಿ… ತಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ್ ಮುಖಾಮುಖಿ ಭೆಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ ನಂತರ್, ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾನ್ ತೊ ರಾಕ್ಣೊ ಸಂಪಾದಕ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಜವಾಬ್ದಾರೆಥಾವ್ನ್ ಫಿರ್ಗಜೆ ವಾವ್ರಾಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜಿ ಆನಿ ತಾಚಿ ಭೆಟ್ ಜಾಲ್ಲಿಚ್ಚ್ …ತೊ ಮಿಯಾರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್  ಆಸ್ತಾನಾ. ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎವ್ಕರಿಸ್ತ್ ಪುರ್ಶಾಂವಾಕ್ ತೊ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ‌.

ತ್ಯಾದೀಸ್ ಪುರ್ಶಾಂವಾ ನಂತರ್ ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ರುಜಾಯ್ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ಭೆಟ್ಲೊ. ತವಳ್ ಮಟ್ವೆಂ ಸಂಭಾಶಣ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಮಧೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ತೆಂಪಾನ್ ತೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಭೆಟ್ಲೊಂ. ಆನಿ ತವಳ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಮಧೆಂ ಲಾಂಬಾಯೆಚೆಂ ಸಂಭಾಶಣ್ ಚಲ್ಲೆಂ.

ಹೆಂ ನ್ಹಂಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ತೊ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್‌ಚ್ಚ್  ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದುಸ್ರೆ ಧುವೆಚೆಂ ಜೀನಾಚೆಂ ಖರಾರ್‌ಯೀ ತಾಣೆಂಚ್ಚ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಚೆಂ ಬೋವ್ ಆನಂದೆಚೆಂ ಘಡಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

VVM002

VVM006

ಲೇಕಕಾಚಿ ಧುವ್ ಜೀನಾಚ್ಯಾ ಖರಾರ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್

ಪೂಣ್ ತೊ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಸ್ತಾಂ ಹಾಂವ್ ಫಿರ್ಗಜೆ ಪತ್ರ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾಚೊ ಗುಲೊಬ್ ಹಾಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊಂ. ನೀಜ್ ತರ್ ಹಾಂವ್ ತ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ . ಪೂಣ್ ಕಾರಾಣಾಂತರ್ ತೊ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ಚ್ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದೆಪಣಾಕ್ ಹಾಂವೆ ‘ರಾಜಿನಾಮೊ’ ದಿಲ್ಲೊ.

ಪೂಣ್ ಹೆಂ ಕಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ ಪರೋಕ್ಶ್ ಥರಾನ್ ಹ್ಯಾವಿಶಿಂ ತಾಕಾ ಯೇವ್ನ್ ಭೆಟುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗೊನ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಮನಸ್ಥಾಪಾಚ್ಯಾ ಕಾರಾಣಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಹಾಂವ್ ಲಾಗಿಂಚ್ಚ್ ಗೆಲೊನಾಂ.

ಪೂಣ್ ತ್ಯಾ ಎಕಾ ಸನ್ವಾರಾ ಮಿಸಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹಾಂವೆ ದಿಂಬಿ ಘಾಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ್…ಸಟ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ವಿಗಾರ್ ಫಾ| ವಿನ್ಸೆಂಟಾಚೊ ತಾಳೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಕಾಲೊ…

“ರೋನ್…”

ಖಿಣಾನ್ ತಾಳ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ಲೊಂ…ಸಾಕ್ರಿಸ್ತಿಚ್ಯಾ ದೆಗೆಲ್ಯಾ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಮಿಸಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಿಸಾ ವಸ್ತುರಾರ್, ಆಯ್ತೊ ಜಾಲ್ಲೊ ವಿಗಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪೊವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ! ಘಡ್ಯೆನ್  ಹಾಂವ್ ಅಮ್ಸೊರಿಂ ಮೆಟಾಂನಿಂ ತಾಚೆಂ ಮುಕಾರ್ ಪಾವ್ಲೊಂ.

“ರೋನ್…  ಕಾಸ್ಸಿಯಾಚೊ ಗುಲೊಬ್ ಫಿರ್ಗಜೆ ಪತ್ರಾಕ್ ತುಜೆಂ ಏಕ್ ಲೇಖನ್ ಜಾಯ್.” ತಕ್ಶಣಾಂಚ್ಚ್… “ಜಾಯ್ತ್ ಫಾದರ್…” ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಭಡ್ಭಡ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್.   ಪೂಣ್ ಮತ್ ಅನಿಕೀ ನಿಶ್ಚಿತ್ ನಿರ್ಧಾರಾಚ್ಯಾ ವಿಂಚೊಂವ್ಣೆ ಖಾತಿರ್ ಝಗ್ಡೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.

ತ್ಯಾಚ್ ಮಿಸಾಚೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚೊ ಮಿಸಾಚೊ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ಆಯ್ಕಾತಾಸ್ತಾಂ…ಮ್ಹಜಿ ತಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತಾ ಥೊಡಿ ಥೊಡಿಚ್ ನಿತ್ಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಬೋವ್‌ಶಾ ವಿಗಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮುಖಮಾಳಾಚೊ ಅನಿಶ್ಚಿತೆಚೊ ಛಾರೊ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಸಕ್‌ಲ್ಲೊ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ನೀಜ್ ತರ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಮಿನೇಜಾನ್ ತ್ಯಾ ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಶೆರ್ಮಾಂವಾರ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಫಿರ್ಗಜೆ ಕಾಮಾ ಥಂಯ್, ವಾವ್ರಾ ಥಂಯ್, ಲೌಕಿಕ್ ತಶೆಂ ಅತ್ಮಿಕ್ ಥರಾನ್ ಏಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಶೆಂ ಮೆತೆರ್ ಜಾಯ್ಜಾಯ್, ಸಹಕಾರ್ ದೀಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್  ಲೊಕಾಚಾ ಮತಿಕ್ ನಾಟ್ವಾಸಾರ್ಕೆಂ, ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಮನಾಂ ಪರಿವರ್ತನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.        .

ಹ್ಯಾ ಶೆರ್ಮಾಂವಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾನ್ … ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲೊಂಚ್ ಹಾಂವೆಂ ಲಿಖ್ಣಿಂ ಹಾತಿಂ ಧರ್ಲಿ. ಆನಿ ಗುಲೊಬ್ ಪತ್ರಾಕ್ ವಿಗಾರಾಚಿಂ ಘಣ್ಘಣಿತ್ ಉತ್ರಾಂ ಗುಂತೊನ್ …ಯೆದೊಳ್ ಹಾಂವೆ ಕೆಲ್ಲೊ ಬೆಪಾರ್ವೊ ಒಳ್ಕೊನ್…ಲೋಕಾಕ್‌ಯೀ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಗೊವ್ನ್ ಏಕ್ ಲೇಖನ್ ಗುಲೊಬ್ ಪತ್ರಾಕ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ. ಆನಿ ತೆಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲೆಂ.

VVM008

ಕಾಸ್ಸಿಯಾಚೊ ಗುಲೊಬ್ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕಾಚೆಂ ಮೇಜ್

ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ವಿಗಾರಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಗುಲೊಬ್ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಪಣಾಂತ್ ಪರತ್ ಎಕ್ವೊಟೊಂಕ್ ವೊತ್ತಾಯ್ ಘಾಲಿ. ಆನಿ ಹ್ಯಾವೆಳಾ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಪಾಳೊ ದೀನಾಸ್ತಾಂ ದುಸ್ರೊ ಉಪಾಯ್ ನಾಂ ಜಾಲೊ. ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕ್ಪಣಾರ್ ಪರತ್ ‘ಕಾಸ್ಸಿಯಾಚೊ ಗುಲೊಬ್’ ಮೆಳಿಂತ್ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಜಾಲೊಂ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಪವಿತ್ ವಾಂಜೆಲಾಂತ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂವಿಶಿಂ ಬೋವ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ವಿಚಾರ್ ತಶೆಂ ಗೂಂಡ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಸಾಂ. ಜುವಾಂವ್ಚೊ ವಾಂಜೆಲ್. ಫಾ| ವಿನ್ಸೆಂಟಾಚೆ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ತಶೆಂ ಲೇಖನಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ವಾಂಜೆಲಿಸ್ತ್ ಜುವಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ ಥಳಾಚೆ‌ಚ್ಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆ !

ಆನಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಮಾಯ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಚೆ 20 ತಾರ್ಕೆರ್… ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಚೊ ಆಧುನಿಕ್ ವಾಜೆಲಿಸ್ತ್ ಜುವಾಂವ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ … ಫಾ| ವಿನ್ಸೆಂಟಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಶ್ವತ್ ಧಾಂಕಾಣ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ಫಾ|ವಿ. ವಿ. ಮಿನೆಜ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫೊಂಡಾಕ್ ದೆಂವೊನ್ ಆಸ್ತಾಂ… ‘ಆನಿ  ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ತೊ ನಾ!’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತೆಂ  ದೃಶ್ಯ್ … ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜಿ ಪತಿಣ್ ದುಕಾಂ ಭರ್ಲೆಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್.

ಆನಿ  ಥೊಡೊ ಥೊಡೊಚ್ಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕ್ಲೊ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾಂ… ಮ್ಹಜೊ ‘ವಾಕಿಂಗ್ ಬೈಬಲ್ ’ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಧಾಂಪೊನ್ ಗೆಲೊ! ಆನಿ ಹೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಗಯ್ರೆಂ ಗಯ್ರೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾಂ…

ಫಾ| ವಿನ್ಸೆಂಟ್… ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಿವೃತ್ತ್ ಜೀವನಾಕ್ ಸಾಂ ಜುಜೆ ವಾಜ್ ಘರಾ ಪಾವ್ಲೆಲೆಂ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ…  ಹ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ತಾಚೆ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ಲೇಖನಾಂ ‘ಮಾಜ್ವೊನ್ ಗೆಲೆ’ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ನಿರಾಶಿ ಜಾಲ್ಲೊಂ ತೆಂ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

VVM012

VVM011

ಕಾಸ್ಸಿಯಾಂತ್ ಸಾಂ. ರಿತಾಚೆಂ ಆಶೀರ್ವಾದ್, ಗೊವ್ಳ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಮಾನ್ 

ಆನಿ ಆತಾಂ ‘ತೊ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗೊನ್ ಗೆಲೊ!’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮತಿಕ್ ಆಪ್ಟಾತಾನಾಂ…ತಾಚೆ ಶೆರ್ಮಾಂವ್/ಲೇಖನಾಂಕ್ ಪುರ್ತೊ ವಿರಾಮ್ ಪಡ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತುನ್ …ಹಾಂವ್ ಮತಿಂ ಸಗ್ಳೊಂಚ್ಚ್ ಶೂನ್ಯ್ ಜಾಲೊಂ!

ಆನಿ ಘಡ್ಯೆನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ಆನಿ ಲೇಖನಾಂಚ್ಯಾ ಅತ್ರೆಗಾರ್, ಆದ್ಲಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿಂ ಪತ್ರಾಂ… ಬೂಕ್ ಉಸ್ತುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ. ಆನಿಂ ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಾನಾಂನಿಂ… ‘ವಾಕಿಂಗ್ ಬೈಬಲ್ ’ ಫಾ| ವಿನ್ಸೆಂಟಾಕ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ. ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ತೊ ಮೆಳ್ಳೊ! ತಾಚ್ಯಾ ಅಗಾದ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂನಿ! ಖಿಣಾನ್ ತಾಣೆಂ ವಿವರಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೀಸ್ತೀ ಉತ್ರಾಂಚಿ ತಾನ್ ಭಾಗೊಂವ್ಚಿ…ಅತ್ಮೀಕ್ ಖಾಣ್ ಲಾಭೊಂವ್ಚಿ ಲೇಖನಾಂ… ಎಕಾಪಾಟ್ ಏಕ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ! ಆನಿ ಪಾನಾಂ ವಯ್ರ್ ಪಾನಾಂನಿ ಮೆಳ್ಳೆಲೆಂ ಫಾ| ವಿನ್ಸೆಂಟಾಂನ್ ಲಿಖ್ಲೆಲೆಂ ತೆಂ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ದಿರ್ವೆಂ … ಮ್ಹಜ್ಯಾ  ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಥಿರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ!

ಆನಿಂ ಹ್ಯಾ ಮುಕಾರೀ ತೆಂ ದಿರ್ವೆಂ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಜಗವ್ನ್ ದವರ್ನ್ … ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಲೌಕಿಕ್ ತಶೆಂ ಅತ್ಮೀಕ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯೆ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ವಾಪಾರ್ತಲೊಂ.

ರೋನ್ ರೋಚ್, ಕಾಸ್ಸಿಯಾ

ಪಾಂಚ್ವೊ ಸಂಪಾದಕ್ – ಮಾ| ವಿಶೆಂತ್ ವಿತೊರ್ ಮಿನೆಜ್ ಬಾಪ್

vm002‘ರಾಕ್ಣೊ’ ಹಫ್ತ್ಯಾಳ್ಯಾಚೊ ಪಾಂಚ್ವೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ 1985 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಮೆಯಾಚೆ 11 ತಾರಿಕೆಥಾವ್ನ್ 1993 ಇಸೆವ್ಚ್ಯಾ 30 ತಾರಿಕೆ ಪರ್‌ಯಾಂತ್ ರಾಕ್ಣೊಚೆ ವಾಡಾವಳಿಖಾತಿರ್ ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ವಾಂವ್ಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ಲಿಕ್ಣಿ ಝರವ್ನ್ ವಾವುರ‍್ಲಾ ಮಾ| ವಿಶೆಂತ್ ವಿತೊರ್ ಮಿನೆಜ್ ಬಾಪ್. ಸೆಮಿನರಿಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಕನಾಂ ಬರವ್ನ್ ತಿಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಎಕಾ ಥರಾಚೊ ಸಂತೊಸ್ ಆನಿ ಗುಪಿತ್ ಆನಂದ್ ತಾಣೆ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲೊ. ಹೆಂ ತಾಚೆಂ ಲಿಕ್ಣೆಂ ದೆಣೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಪಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಆತ್ಮಿಕ್ ಶಿಕವ್ಣ್ , ಆಚಾರ್, ಫಿತಿಸ್ಪಣಾಂ ತಸಲ್ಯಾ ವಾಯ್ಟಾಂಚೆರ್ ಝುಜೊಂಕ್ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಬಳಿಶ್ಟ್ ಹಾತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿ ಕೀರ‍್ತ್ ವಿಶೆಂತ್ ವಿತೊರ್ ಬಾಪಾಚಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತೊ ಏಕ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಪ್ರಸಂಗ್‌ದಾರ್ ಆನಿ ಆದುನಿಕ್ ಕಾಳಾಚ್ಯೊ ಗರ‍್ಜೊ ಸಮ್ಜೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲೇಕನಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಖಡಾಖಡ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಲೊಕಾಕ್ ಜಾಗ್ವಣಿ ದಿಲ್ಲೊ ಸಂಪಾದಕ್. ವಿಶೇಸ್ ಸುಡ್ಸುಡಾಯ್ ಆನಿ ಮತಿಚ್ಯಾ ತೀಕ್ಶ್ಣತಾಯೆನ್ ತಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ತೊ ಬೋವ್ ವೆಗಿಂ ಕಾಬಾರ್ ಕರ‍್ತಾಲೊ. ರಾಕ್ಣೊ ದಫ್ತರಾಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪಾನ್ ತಾಕಾಯೀ ‘ಏಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್’ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಗೂಂಡ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಆನಿ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ಏಕ್ ಸಾಕ್ಸ್.

ರಾಕ್ಣೊ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆಂ ಪತ್ರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾವರ‍್ವಿಂ ತೆಂ ಸಾರ‍್ಕ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೆ ವಾಡಾವಳಿಕ್ ಆನಿ ಫುಡಾರಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಅಡ್ಕಳ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್. ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜ್ ಪತ್ರ್‌ಗಾರಿಕೆಂತ್ ಪಾಟಿಂ ಉರೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್. ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂಚೊ ಪ್ರಸಾರ್ ಸಂಕೊ ಆನಿ ‘ರಾಕ್ಣೊ’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚೊ ಪ್ರಸಾರ್ ಸಂಕೊ ತುಲನ್ ಕರ‍್ನ್ ಪಳೆತಾನಾ ರಾಕ್ಣೊಚ್ ಮುಕಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ವಿಶೆಂತ್ ಬಾಪಾನ್ ಸಮೀಕ್ಶಾ ಕರುನ್ ಪಳೆಲಾಂ. ರಾಕ್ಣೊಚೊ ಭಾಂಗಾರೋತ್ಸವ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚೊ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕೊ ತಾಣೆ ಪರ‍್ಗಟ್ ಕೆಲೊ.

► ಭ| ಎಮಿಲಿಯನ್ ಎ.ಸಿ.
ರಾಕ್ಣೊ ವಜ್ರೋತ್ಸವ್ ಅಂಕೊ
ಪಾನ್ : 131 ಲೇಕನ್ : ಸಾಟ್ ವರ‍್ಸಾಂಚ್ಯಾ ‘ರಾಕ್ಣ್ಯಾ ತಾರ‍್ವಾಚೆ’ ಸಾತ್ ತಾಂಡೆಲಿ

vm001

33% feel awesome. And how do you feel?
32 :thumbsup: Thumbs up
10 :heart: Love
3 :joy: Joy
34 :heart_eyes: Awesome
23 :blush: Great
1 :cry: Sad

5 comments

 1. Melwyn Lobo Bejai

  In the past 1 year, we lost two great preachers Fr. V J Menezes and Fr. V V Menezes. Although both were not related, but both were contemporary priests of Mangalore, Both were editors and writers. The former was editor of Sevak and the latter of Rakhno. Both were prolific charismatic renewal preachers and people used to attend their retreats for the preaching they did. Both of them could stand for hours together and preach to the people with their humorous tone. Fr .VJ and Fr. VV as they were called by people.

  Fr VV was a modern priest with new thoughts and preaching. He could quote any author without referring to a note or a book. By his preaching, we came to know of personalities like Normal Vincent Pele, Cardinal Newman, cardinal Fulton Sheen and many others. Cardinal Sheen was his favourite. He had a huge collection of books and used to buy more. Each preaching/sermon was well researched and thought of and nothing was off track. His room might have been a wonderful place for readers. At the fag end of life also he published two books and distributed them to people. I also had the privilege to receive 5 of his books from him which were autographed by him.

  FR. VV’s departure from this world has left a huge void in the life of many of his admirers, readers and listeners. It will be difficult to get a priest who lived in the present with great knowledge of the past and referenced it to teach biblical values to the people. He was a shepherd who kept his sheep together and remembered them by name.

  Hope we get more Fr. VJ and Fr. VV’s who will guide the Christian community in their religious upbringing in years to come

 2. mm
  Felcy Juliet Lobo

  ಬಾಪ್ ವಿ. ವಿ. ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ತರಿ ತಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ತಿತ್ಲೆ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ವಿಸರ್ಚಾ ತಸಲೋ ನಯ್. ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಚೆ ಬೆಜ್ಮೆಂತ್ ಕರುಂಕ್ ತೊಚ್ ಪಾವ್ ಲ್ಲೊ. ಆಮ್ಗೆರ್ ಬೆಜ್ಮೆಂತ್ ಜಾ ಲ್ಲೆಂಚ್ ಆಮಿ ಥೊಡಿಂ ಘರಾಂ ಪರ್ಯಾನ್ ಯಾಜಕಾ ಸಂಗಿ ಚಲೊನ್ ವೆಚಿ ಸವಯ್. ತಶೆ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಯ್ ವೆತಾನಾ, ಬಾಪ್ ವಿ. ವಿ. ಕಿತೆಂ ಉಲ್ಲಾಸಾನ್ ಹಾಸೊನ್ ಹಾಸೊನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ತಾ ಲೊ ತೆಂ ಅಜುನ್ ಉಡಾಸ್ ಎತಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಇತ್ಲೆ ಹಾಂವ್ ಹಾಸಲ್ಲೊ ಆಜ್ ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತಾಚಿ ಉತ್ರಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಖುಬ್ ಉಡಾಸ್ ಎತಾತ್. ತಾಂಚೆ ಕುರ್ಕುರಿತ್ ಸೆರ್ಮಾವ್ ಘಂಟೆ ಭರ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮನ್ ವೊಡ್ತಾ. ಗುಂಡ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚೊ ಯಾಜಕ್ ತೊ. ಘಡಿತ್ ವ ಕಾಣಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಸುರು ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಜೀವಿತಾಕಡೆ ಹಾಡ್ನ್ ರಾಂವ್ಚೆ ಗಜಾಲಿನಿಂ ತಾಚೆ ಸಂದೇಶ್ ಭೋವ್ ಉಂಚ್ ಲೆ. ಬರೊ ಯಾಜಕ್ ಆಮ್ಕಾ ಚುಕ್ಲೊ. ತೊ ಅಮಾ ಸರ್ವಾ ಪಾಸುನ್ ಬರೆಂ ಮಾಗೊನ್ ಧಾಡ್ತ ಲೊ.

 3. mm
  ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಿ ಕೂನ್ಹಾ

  ವಿಶೆಂತ್ ವಿತೊರ್ ಮಿನೆಜ್ ಬಾಪಾ ವಿಶಿಂ ಹೆಂ ಲೇಖನ್ ವಾಚುನ್ ಕಾಳಿಜ್ ಉಮಾಳ್ಳೆಂ. ಹಾಂವ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಶಿಕ್ತಾನಾ ರಾಕ್ಣ್ಯಾರ್ ತಾಚಿಂ ಸಯ್ತಾನಾ ವಿಶಿಂ ಲೇಖನಾಂ ವಾಚಲ್ಲಿಂ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ವಿಗಾರಾನ್ ತಿಂ ಲೇಖನಾಂ ವಾಚುನ್, ರಾಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್, ತಿಂ ವಾಚಿನಾಕಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ತಾಂಚಿಂ ಲೇಖನಾಂ ವಾಚುನ್ ತಾಂಚೊ ಅಭಿಮಾನಿ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜಿ ಕೊಲೆಜ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ತಾಂಚ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ ವಾವ್ರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತಲ್ಲೆಂ ನಾ! ತೆಚ್ಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಸಿ.ಎ. ಆರ್ಟಿಕಲ್‍ಶಿಕ್ ಕರ್ನ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಅಫಿಸಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ತಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಪಾರ್ಟ್ ಟಾಯ್ಮ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಅನಿ ರಾಕ್ಣ್ಯಾರ್ “ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಸಾರ್” ವಿಭಾಗ್ ಚಲವ್ನ್ ವರುಂಕ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಭರಲ್ಲೊಂ. ತ್ಯಾ ಕಶ್ಟಾಂಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸಾಂಬಾಳ್ ಸಯ್ತ್ ಮ್ಹೆಳ್ಳೊ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಮಾಕಾ “ಆಂದ್ರು ಮಾಮ್” ಕೆಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಮಂಡಳೆಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾರ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಕರ್‍ನ್ ದಿಲ್ಲೊ. ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಕುದ್ರೆಮುಖ ಅನಿ ಹೆರ್ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಿಕ್ನಿಕಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಳ್ ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಚಡ್ ವಳಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಮನಿಪಾಲಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಪರಿಶೆದಿ ವೆಳಿಂ ತಾಚೆರ್ ಏಕ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಹಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ತಾಂಚೆಂ ಕಳ್ವಳೆ ಅನಿ ದೂಕ್ ಹಾವೆಂ ಲಾಗ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆಲಾಂ. ತೆ ಖಡಕ್ಕ್ ದಿಸ್ತಾಲೆ ತರೀ ವರ್ತ್ಯಾ ಖಾಲ್ತ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚೆ ಜಾವ್ನಾಸಲ್ಲೆ. ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ವಿಶೆವ್ ತಾಂಕಾ ಮಾಗ್ತಾಂ!

  • Vincent Pravin Castelino

   Diocese of Mangalore has lost a great shepherd.
   Fr. Vincent Menezes was a thorough preacher and had vast knowledge of Bible. His sermons always had a special message.
   Apart from serving his priestly duties at varoius churches across the Diocese, he used to help the needy people.
   A man of high moral respect and dignity with humble nature. I personally believe it’s very difficult to get such type of priests in the coming years.

   I conclude…personally, I have lost a good friend!
   May his soul rest in peace.

   Fr. Vincent we miss you for ever.

 4. mm
  Dr Gerald Pinto

  Nice article about Fr Vincent. He has given me lot of encourage ment when he was the editor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.