Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -38

Reventhlefathor 2ಬಾರಾ ಘ೦ಟ್ಯಾ೦ಚೆ೦ ಪಯ್ಣ್ ಕರುನ್ ಬೊರ‍್ಡಿ೦ಗ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಶ್ಹೆರಾಕ್ ಪಾವೊ೦ಕ್ ಟೆಕ್ಸೆ೦ತ್ ಬಸ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ನ್ ತಾಕಾ ಪಟ್ಲುನ್ ಧರ್ಲೊ. ‘ನವ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆ ಕುಶಿನ್ ತು೦ವೆ೦ ಹಾತಿ೦ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾಚೆ೦ ನಿಮಾಣೆ ಹ೦ತ್ ಹೆ೦ ಪುಣ್ ಸ೦ಪವ್ಣಿ ನ್ಹಯ್.’ ತಿಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦. ‘ಆತಾ೦ ತು೦ವೆ೦ ಭಿಯೆ೦ವ್ಕ್ ನಜೊ. ಸರ್ವ್ ಅನಿಸ್ಕಳ್ಪಣ್ ಮತಿ೦ತ್ಲೆ೦ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲಿಜೆ ಆನಿ ಫಕತ್ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್, ಆ೦ಕ್ವಾರ್ ಮರಿಯೆಕ್ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಸಾ೦ತಾ೦ಕ್ ತುಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ೦ತ್ ಜಾಗೊ ದೀಜೆ. ಸಮ್ಜಾಲೆ೦, ಜೆರೊಮ್?’

ಜೆರೊಮಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ.

‘ತು೦ ಶಿಕ್ಶ್ಯಾ ಭೊಗು೦ಕ್ ವಚನಾ೦ಯ್ ಪುಣ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಲಾಗಿ೦ ಲಾಗಿ೦ ಸರೊ೦ಕ್ ವೆತಾಯ್. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾ೦ನಿ ಎಕ್ ಭಾಗೆವ೦ತ್ ಪಾದ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ತು೦ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತೊಲೊಯ್!’

ಆತಾ೦ಯಿ ಜೆರೊಮಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ.

ಬೋರ‍್ಡಿ೦ಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆನಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೊ ಹೆಡ್‌ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೆ ದೋನ್‌ಯಿ ಹುದ್ದೆ ಸಾ೦ಬಾಳ್ಚೊ ಫಾದರ್ ಹರ್ಮನ್-ತಾಚ್ಯಾ ನಾ೦ವಾಚ್ಯಾ ಅರ್ಥಾಪರಿ೦ಚ್ ಗ್ರೀಕ್ ದೆವಾಪರಿ೦ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಪಾರ್ಲರಾ೦ತ್ ತಾಣೆ ಹಾ೦ಚೊ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ಇಸ್ಕೊಲ್ ಸುಟ್‌ಲ್ಲೆ೦ ತಿತ್ಲೆ೦ಚ್ ಆನಿ ಘರಾ ವೆಚೆ ಭುರ್ಗೆ ಕಾನಾ೦ತ್ ವ್ಹಾರೆ೦ ರಿಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಪರಿ೦ ಆಪಾಪ್ಲಿ೦ ಚೀಲಾ೦ ಘೆವ್ನ್ ಧಾ೦ವ್ತಾಲೆ.

‘ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾ!’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಫಾದರ್ ಹರ್ಮನ್ ಗೂ೦ಡ್ ಆನಿ ದಾಟ್ ತಾಳ್ಯಾನ್. ‘ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಯೆ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಹರ್‌ಎಕಾ ಚಲ್ಯಾಕ್ ಹಾ೦ವ್ ಎಕ್‌ಚ್ ಉಪಾದೆಸ್ ದಿತಾ೦ – ಶಿಸ್ತ್! ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ದೋಗ್ ದೇವ್ ಆಸಾತ್ – ಎಕ್ಲೊ ಜೆಜುಕ್ರಿಸ್ತ್ ಆನಿ ದುಸ್ರೊ ಶಿಸ್ತ್. ಮದಾಮ್, ತು೦ ಹಾ೦ಗಾಸರ್‌ಚ್ ಬೊಸ್. ಜೆರೊಮ್ ತು೦ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆ.

ಫಾದರ್ ಹರ್ಮನ್ ಆನಿ ಜೆರೊಮ್ ಪಾರ್ಲರಾ೦ತ್ಲೆ ಸಾ೦ಗಾತಾಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆ.

‘ಥ೦ಯ್ಸರ್ ಆಸ್ಚಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾ೦ಚಿ ಲಾಯ್ನ್ ಪಳೆ, ಜೆರೊಮ್,’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಫಾದರ್ ಹರ್ಮನ್. ‘ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆ೦ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಬೋರ‍್ಡಿ೦ಗಾಕ್ ವಚು೦ಕ್ ತೆ ಲಾಯ್ನ್ ಮಾರುನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ತೆ ಸರ್ವ್ ಬೋರ‍್ಡರ್. ಅಳೆ ಥ೦ಯ್…. ತ್ಯಾ ಮಯ್ದಾನಾಚ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾಕ್ ಸಕಯ್ಲ್ ದೆ೦ವೊನ್ ವಚು೦ಕ್ ತೀಸ್ ಆನಿ ನೋವ್ ಮೆಟಾ೦ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ತಿ೦ ದೆ೦ವ್ತಾನಾ ಮೆಳ್ತಾ ಆಮ್ಚೆ೦ ಬೊರ‍್ಡಿ೦ಗ್ ಹೌಜ್. ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಆಮಿ ಶಿಸ್ತೆಚೊ ಪೋಸ್ ಕರ್ತಾ೦ವ್.’ ಆಪ್ಲೊ ಉಜ್ವೊ ಹಾತ್ ತಾಣೆ ಜೆರೊಮಾಚ್ಯಾ ಖಾ೦ದಾರ್ ದವರ್ಲೊ. ‘ರೆವರೆ೦ಡ್ ಕಾಮಿಲಾನ್ ಆನಿ ಬಟ್ರಮಾನ್ ತುಜೆ ವಿಶಾ೦ತ್ಲಿ ತಪ್ಶೀಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲ್ಯಾ. ತುಜೆ ವಾಯ್ಟ್ ದೀಸ್ ಆಕೇರ್ ಜಾಲೆ ಆನಿ ಬರೆ ದೀಸ್ ಸುರು ಜಾಲೆ, ಜೆರೊಮ್. ಶಿಕ್ಪಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಮದೆ೦ಚ್ ತು೦ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತುಕಾ ಥೊಡೆ ತ್ರಾಸ್ ಜಾತೆಲೆ. ಪುಣ್ ಶಿಸ್ತೆಕ್ ಮಾ೦ದ್ಶಿ ತರ್ ತುಜೆ ಹರ್ ತ್ರಾಸ್ ಹಳು ಕರು೦ಕ್ ಹಾ೦ಗಾಚೆ ಸರ್ವ್ ರೆವರೆ೦ಡ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್ತೆಲೆ. ಕಸೊಯಿ, ಎಕಾ ದಿಸಾ ತು೦ ಆಮ್ಚೊಚ್ ಜಾತೊಲೊಯ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾ!’

‘ವ್ಹಯ್ ಫಾದರ್ ಹರ್ಮನ್,’ ಥ೦ಯ್ಸರ್ ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿ೦ ಜೆರೊಮ್ ಉಲಯ್ಲೊ. ‘ಹಾ೦ವ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ ಖರೊ ಸಯ್ನಿಕ್ ಜಾತೊಲೊ೦.’

‘ತರ್ ಘಳಾಯ್ ಕರಿನಾಕಾ!’ ಹುಕುಮ್ ದಿಲಿ ಫಾದರ್ ಹರ್ಮನಾನ್. ‘ಪಾರ್ಲರಾಕ್ ವಚ್, ತುಜ್ಯೊ ವಸ್ತು ಘೆ ಆನಿ ಬೋರ‍್ಡಿ೦ಗಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತ್ಯಾ ಲಾಯ್ನಿರ್ ರಾವ್. ಬೋರ‍್ಡಿ೦ಗಾ೦ತ್ ಆಯ್ಚಿ ರಾತ್ ತುಜಿ ಪ್ರಥಮ್ ರಾತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತೆಲಿ. ತುಜೆ ಆವಯ್ನ್ ಎಕ್ ರಾತ್ ಹ್ಯಾ ಶ್ಹೆರಾ೦ತ್ ರಾ೦ವ್ಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಹಾ೦ವ್ ಕರ್ತಾ೦. ಫಾಲ್ಯಾ೦ ಸಕಾಳಿ೦ ತಿ ಯೆವ್ನ್ ಬೋರ‍್ಡಿ೦ಗಾಚಿ ಆನಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಿ೦ ಫೊರ್ಮಾ೦ ಭರ್ತೆಲಿ. ಆತಾ೦ ಧಾ೦ವ್! ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಆನಿ ತುಜೆ ಫುಡ್ಲ್ಯೆ ಜಿಣಿಯೆಕ್ ರಾಕಯ್ನಾಕಾ.’

‘ಜಾಯ್ತ್, ಫಾದರ್ ಹರ್ಮನ್!’ ತೊ ಘು೦ವ್ಲೊ ಆನಿ ಪಾರ್ಲರಾ ಭಿತರ್ ಗೆಲೊ. ಥ೦ಯ್ಸರ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್ಚಿ ಸುಟ್‌ಕೇಜ್ ತಾಣೆ ವಿ೦ಚ್ಲಿ ಆನಿ ಹೋಲ್ಡ್-ಒಲ್ ಖಾ೦ದಾರ್ ಘಾಲೆ೦. ‘ಆತಾ೦ ಹಾ೦ವೆ೦ ವಚಜೆ,’ ಆವಯ್ಕ್ ಫುಡ್ ಕರುನ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦. ‘ಹಾ೦ವೆ೦ ಆತಾ೦ಚ್ ವಚಜೆ!’

ತಿ, ಆಪ್ಲೆ ಬಾವ್ಳೆ ಉಗ್ತೆ ಧರುನ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲಿ. ‘ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಪುಣಿ ತುಕಾ ಹಾ೦ವ್ ವೇ೦ಗ್ ಮಾರ್ತಾ೦ ಆನಿ ತುಜೊ ಉಮೊ ಘೆತಾ೦.’

ಜೆರೊಮ್ ದೋನ್ ಮೆಟಾ೦ ಪಾಟಿ೦ ಸರ್ಲೊ. ‘ಹ್ಯಾ ಫುಡೆ೦ ಹಾ೦ವೆ೦ ವೆ೦ಗ್ಚೆ೦ ಆನಿ ಉಮೊ ದಿ೦ವ್ಚೊ ಫಕತ್ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಮಾತ್ರ್’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦. ‘ತು೦ಯಿ ತಸೆ೦ಚ್ ಕರ್!’

ಭಾಯ್ರ್ ಉಬೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಫಾದರ್ ಹರ್ಮನಾಚೆ೦ಯಿ ಗುಮಾನ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾ೦ ತೊ ಧಾ೦ವ್ಲೊ, ಧಾ೦ವ್ಲೊ ಆನಿ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ ಮೆಟಾ೦ ಕಾಡು೦ಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಲಾಯ್ನಿ೦ತ್ ನಿಮಾಣೊ ಜಾವ್ನ್ ಸೆರ್ವಾಲೊ.

ತೀಸ್ ಆನಿ ನೋವ್ ಮೆಟಾ೦ ತೊ ದೆ೦ವ್ಲೊ.

ಬೊರ‍್ಡಿ೦ಗಾಚ್ಯಾ ಬಿಲ್ಡಿ೦ಗಾ ಸರ್ಶಿ೦ ಪಾವ್ತಾನಾ ಲಾಯ್ನ್ ಫಾಸಾಳ್ಳಿ ಆನಿ ಜೆರೊಮ್ ಯೆಕಾಚಾಣೆ ಎಕ್ಸುರೊ ಜಾಲೊ. ಕಿತೆ೦ ಕರ್ಚೆ೦ ಮ್ಹಣ್ ಹೆಣೆ೦ತೆಣೆ ಪಳೆತಾನಾ ಧವ್ಯಾ ಸಮವ್ತ್ರಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮದ್ಯಮ್ ಪ್ರಾಯೆಚೊ ಎಕ್ಲೊ ತಾಚೆ ಸರ್ಶಿ೦ ಆಯ್ಲೊ.

‘ತು೦ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ನವೊಚ್ಚ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾ?’

‘ವ್ಹಯ್, ಸರ್.’

‘ಹು೦! ಹಾ೦ವ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಾ೦ಕ್ತಿಸ್. ರೆಫೆಕ್ಟ್ರಿಚೊ ಸುಪರ್‌ವಾಯ್ಜರ್. ಆತಾ೦ ಟೀ ಟಾಯ್ಮ್. ಪಯ್ಲೊ ಬ್ರದರಾಕ್ ಭೆಟ್ತಾಯ್ ಯಾ….’

‘ಬ್ರದರ್?’

‘ಕಸಲ್ಯಾ ಭೆ೦ಕ್ರ್ಯಾ೦ಕ್ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಧಾಡ್ತಾತ್!’ ತೊ ವಿರರಾಯೆನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ‘ಬ್ರದರ್ ಆ೦ಜೆಲೊ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಬೊರ‍್ಡಿ೦ಗಾಚೆ೦ ಆಡಳ್ತೆ೦ ಪಳೆತಾ. ಹಾ೦ಗಾಚೆ ಸರ್ವ್ ತಾಕಾ ಬ್ರದರ್ ನಿಕ್ಕಿ ನಿಕ್ಕಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತಾತ್.’

ಹೆ೦ ಆಯ್ಕೊನ್ ಜೆರೊಮ್ ‘ಗುಳ್ಳ್’ ಕರುನ್ ಹಾಸ್ಲೊ. ‘ಬ್ರದರ್ ನಿಕ್ಕಿ ನಿಕ್ಕಿ’ ತೊ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಹಾಸ್ಲೊ.

‘ತು೦ ನಾಜೂಕ್ ಕಾಲೆತಿಚೊ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾಯ್!’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಾ೦ಕ್ತಿಸ್. ‘ನಿಕ್ಕಿ ನಿಕ್ಕಿ ಖುಶಿ ಜಾತೊಲೊ!’

‘ನಿಕ್ಕಿ ನಿಕ್ಕಿ?’ ವಿಚಾರ್ಲೆ೦ ಜೆರೊಮಾನ್. ‘ಹಾ೦ವ್ ಕಾ೦ಯ್ ಸಮ್ಜಾಲೊ೦ ನಾ, ಸರ್.’

‘ವೇಳ್ ಯೆತಾನಾ ಸರ್ವ್ ಸಮ್ಜಾತೊಲೊಯ್!’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಾ೦ಕ್ತಿಸ್. ‘ಆತಾ೦ ತು೦ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾ೦ಗಾತಾಚ್ ಕುಜ್ನಾಕ್ ಯೆ. ತುಕಾ ಥ೦ಯ್ಸರ್‌ಚ್ ಚ್ಹಾ ದಿತಾ೦. ಆತಾ೦ಚ್ ರೆಫೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹೆ ಪಾರ್ಪೊಳ್ ಚಲೆ ತುಜಿ೦ ಮಾಸಾ೦ ಖಾತೆಲೆ.’

‘ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಧೊಶಿ ಚಡ್ ಆಸಾತ್‌ಗೀ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಾ೦ಕ್ತಿಸ್?’

‘ಫಾದರ್ ಹರ್ಮನ್ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಯೇತ್, ತವಳ್ ತು೦ ಪಳೆ ಭುರ್ಗ್ಯಾ, ಕಶೆ ಸರ್ವ್ ಥ೦ಡ್ ಜಾತಾತ್ ತೆ. ಎಕಾ ಮುಸಾನ್ ಪಾಕಾಟೆ ಮಾರ್ಲ್ಯಾರಿ ಆಯ್ಕೊ೦ಚೆ ತಿತ್ಲೆ೦ ಮೌನ್ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ದೆ೦ವ್ತಾ.’

‘ಆನಿ ತೊ ಬ್ರದರ್ ನಿಕ್ಕಿ ನಿಕ್ಕಿ…ನ್ಹಯ್ ನ್ಹಯ್…ತೊ ಬ್ರದರ್ ಆ೦ಜೆಲೊ?’

‘ತು೦ ಗರ್ಜೆ ಭಾಯ್ಲಿ೦ ಆನಿ ಗರ್ಜೆ ವರ್ತಿ೦ ಸವಲಾ೦ ವಿಚಾರ್ತಾಯ್.’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸಾ೦ಕ್ತಿಸ್. ‘ಆತಾ೦ ಮ್ಹಜೆಸ೦ಗಿ೦ ಯೆ.’

ಜೆರೊಮಾನ್ ತಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕೆಲೊ.

ಸಾ೦ಕ್ತಿಸಾನ್, ಹಾತಾಳೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಮಗ್ಗಾ೦ತ್ ತಾಕಾ ಚ್ಹಾ ದಿಲಿ ಆನಿ ತೀನ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ಯೊ ದಿಲ್ಯೊ. ಹೆರಾ೦ಕ್, ದೋನ್೦ಚ್ ಮೆಳ್ತಾತ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಕುಜ್ನಾ೦ತ್ಲೆ ಹೆರ್ ರಾ೦ದ್ಪಿ ಸಾ೦ಜೆಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಚ್ಯಾ ತಯಾರಾಯೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಎಕ್ಲೊ ಮಾಸ್ ಚಾಚಾಯ್ತಾಲೊ, ಎಕ್ಲೊ ರಾ೦ದ್ವಯ್ ಶಿ೦ದ್ತಾಲೊ ಆನಿ ತಿಸ್ರೊ ಪಿಯಾವ್-ಬಟಾಟೆ ಕಾತರ್ತಾಲೊ.

ಬಿಸ್ಕಿಟ್ಯೊ ಖಾವ್ನ್ ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆತೆಚ್ ಜೆರೊಮಾನ್ ವೋ೦ಟ್ ಪುಸ್ಲೆ.

‘ಆನಿಕಿ ಜಾಯ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾ?’

‘ನಾಕಾ ಸರ್, ಥೆ೦ಕ್ಯೂ.’

‘ಖ೦ಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಯ್?’

ಆಪುಣ್ ಖ೦ಯ್‌ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ೦ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಯ್ತೆಚೆ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೆ೦ ನಾ೦ವ್ ಸಾ೦ಗ್ಲೆ೦.

‘ಹು೦. ತರ್ ತುಕಾ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಧಾಡ್ಲಾ, ತು೦ ಜಾವ್ನ್ ಯೆ೦ವ್ಕ್‌ನಾ೦ಯ್. ಪಾರ್ಪೊಳ್‌ಪಣಾ೦ ಚಡ್ ಜಾಲಿ೦?’

‘ನ್ಹಯ್ ಸರ್, ಹಾ೦ವ್ ಪಾದ್ರಿ ಜಾ೦ವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಆಯ್ಲಾ೦.

ಹೆ೦ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಾ೦ಕ್ತಿಸಾಚೆ೦ ಮುಕಮಳ್ ಗ೦ಭೀರ್ ಜಾಲೆ೦, ಸಾವ್ಳೆಲೆ೦ ಆನಿ ಎಕಾಚಾಣೆ ನಿಸ್ತೇಜ್ ಜಾಲೆ೦.

‘ಯೆ ತರ್ ಫಾದರ್ ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾ,’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦. ‘ಹಾ೦ವ್ ತುಕಾ ಬ್ರದರ್ ನಿಕ್ಕಿ ನಿಕ್ಕಿ ಸರ್ಶಿ೦ ವರ್ತಾ೦!’

ಬ್ರದರ್ ಆ೦ಜೆಲೊಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಜೆರೊಮಾಕ್ ಹಾಸ್ಚೆ೦ಗಿ ರಡ್ಚೆ೦ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳೆ೦ ನಾ. ಎಕ್ದಮ್ ಮೊಠೊ ಆನಿ ಮಟ್ವೊ ಮನಿಸ್ ತೊ. ತಾಚೆ೦ ಮುಕಮಳ್ ಪಿಕ್ಯಾ ಟೊಮೆಟೊಪರಿ೦ ತಾ೦ಬ್ಡೆ೦ ಆನಿ ತಿತ್ಲೆ೦ಚ್ ವಾಡ್ಕುಳೆ೦. ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಾ೦ಕ್ತಿಸಾ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಜೆರೊಮ್, ಬ್ರದರ್ ಆ೦ಜೆಲೊಚ್ಯಾ ರುಮಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ, ಬಾರಾ-ತೆರಾ ವರ್ಸಾ೦ಚೆ ತೇಗ್ ಚಲೆ ಥ೦ಯ್ಸರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಆನಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬ್ರದರಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಬಸಯಿಲ್ಲೊ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಚಲ್ಯಾಚಿ೦ ಜಾ೦ಗ್ಳಾ೦ ತೊ ಪೊಶೆತಾಲೊ.

‘ಕಮ್, ಕಮ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಾ೦ಕ್ತಿಸ್!’ ಬ್ರದರ್ ಆ೦ಜೆಲೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಬೂ೦ ಬೂ೦ ತಾಳ್ಯಾನ್. ‘ಹ್ಯಾ ತೆಗಾ೦ ನಿಕ್ಕಿ ನಿಕ್ಕರಾ೦ನಿ ಕಿತೆ೦ ಕೆಲೆ೦ ಜಾಣಾ೦ಯ್? ತಾ೦ಚ್ಯಾ ಬೆಡ್ಡಾ೦ವಯ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ಭಿಕುಣ್ ದರ್ನ್ ಎಕಾ ಸಿಸ್ಲೆ೦ತ್ ಭೊರ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬೆಡ್ಡಾರ್ ಹಾಡ್ನ್ ಘಾಲೆ. ಹೆ ಭಿಕುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾ೦ಗಾ ಚಾಬ್ತೆಲೆ, ಥ೦ಯ್ ಚಾಬ್ತೆಲೆ, ವಯ್ರ್ ಚಾಬ್ತೆಲೆ೦, ಸಕಯ್ಲ್ ಚಾಬ್ತೆಲೆ, ಭಾಯ್ರ್ ಚಾಬ್ತೆಲೆ೦, ಭಿತರ್ ಚಾಬ್ತೆಲೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿ೦ ಲೆಕ್ಲೆ೦.’ ಅಶೆ೦ ಮ್ಹಣ್ತಾ೦ ಮ್ಹಣ್ತಾ೦ ತಾಣೆ ಉಸ್ಕ್ಯಾವಯ್ಲ್ಯಾ ಚಲ್ಯಾಕ್ ಕುಚುಲ್ಯೊ ಕೆಲ್ಯೊ. ತೊ ಚಲೊ ಬ್ರದರ್ ಆ೦ಜೆಲೊಚ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ದಡ್ಬಡ್ಲೊ ತರಿ ತಾಚ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾರ್ ಹಾಸೊ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ, ಕಸಲೆ೦ಗಿ ವೇದನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦. ಹೆರ್ ದೋಗ್ ಕಸಲ್ಯಾಚ್ ಆತುರಾಯೆವಿಣೆ೦ ಹೊ ಖ್ಹೆಳ್ ಪಳೆತಾಲೆ. ‘ಆತಾ೦ ಪಳೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಾ೦ಕ್ತಿಸ್, ಹೆ ತೇಗ್‌ಯಿ ನಿಕ್ಕಿ ನಿಕ್ಕರ್ ಸಾ೦ಪಡ್ಲೆ. ಆತಾ೦ ಹಾ೦ಕಾ೦ ಹಾ೦ವ್ ಸೊಡಿನ್‌ಗೀ?’

‘ಬ್ರದರ್ ಆ೦ಜೆಲೊ…’

‘ಕಿತೆ೦ ಕಿತೆ೦? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲೊಯ್ ತು೦ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಾ೦ಕ್ತಿಸ್?’

‘ಹೊ ಚಲೊ ನವೊ ಆಯ್ಲಾ, ಬ್ರದರ್.’ ಸಾ೦ಕ್ತಿಸಾನ್ ಕಳಯ್ಲೆ೦. ‘ಹಾಚೆ೦ ನಾ೦ವ್ ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾ.’

‘ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾ, ಜೆರೊಮ್!’ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾವಯ್ಲ್ಯಾ ಚಲ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆ ತೆವ್ಶಿನ್ ಲೊಟ್ಲೊ. ‘ಜೆರೊಮ್, ನವೊ ನಿಕ್ಕಿ ನಿಕ್ಕರ್. ಯೆ ಯೆ ಜೆರೊಮ್ ಹಾ೦ಗಾಸ್‌ರ್ ಬೊಸ್.’ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾಕ್ ಥಾಪಡ್ಲೆ೦ ಬ್ರದರ್ ಆ೦ಜೆಲೊನ್.

‘ಗುಡ್ ಈವ್ನಿ೦ಗ್ ಬ್ರದರ್ ಆ೦ಜೆಲೊ,’ ನಮೃತಾಯೆನ್ ಮಾನ್ ಭಾಗಾಯ್ಲೊ ಜೆರೊಮಾನ್. ‘ಹಾ೦ವ್ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ನವೊಚ್ ಆಯ್ಲಾ೦.’

‘ತೆ೦ ಹಾ೦ವ್ ಪಳೆತ್ತ್ ಆಸಾ೦,’ ಚಿಕ್ಕೆಸೆ ಗ೦ಭೀರ್ ಜಾಲೊ ಬ್ರದರ್ ಆ೦ಜೆಲೊ. ‘ನಿಕ್ಕಿ ನಿಕ್ಕಿ ಕರ್ತಾಯ್?’

‘ಹಾ೦ವ್ ಸಮ್ಜಾಲೊ೦ ನಾ, ಬ್ರದರ್ ಆ೦ಜೆಲೊ.’

‘ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಾ೦ಕ್ತಿಸ್…’ಲಾ೦ಬವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಬ್ರದರ್. ‘ಹಾಕಾ ನಿಕಿ ನಿಕ್ಕಿ ಕರು೦ಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾ ಖ೦ಯ್!’ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಣೊನ್, ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ಹಾಸ್ಲೊ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಾ೦ಕ್ತಿಸಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಹಾಸೊ ಮೆಳಯ್ಲೊ. ‘ತುಮಿ ತೇಗ್ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಕಿತೆ೦ ಕರ್ತಾತ್?’ ತ್ಯಾ ತೆಗಾ೦ ಚಲ್ಯಾ೦ಚೆ ಕುಲೆ ಚಿರ‍್ಡುನ್ ಧೆ೦ಕ್ಣೊ ಘಾಲೊ ಬ್ರದರಾನ್. ‘ಧಾ೦ವಾ೦ ಹಾ೦ಗಾಥಾವ್ನ್ ಬೇವಾರಿಸಾ೦ನೊ. ತುಮ್ಚೆ೦ ಲೇಕ್ ಹಾ೦ವ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಪಳೆತಾ೦.’ ತೆ ತೇಗ್ ಚಲೆ ಜೆರೊಮಾಚೆರ್ ಎಕ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೆ.

‘ಹೊ ಚಲೊ ನವೊಚ್ಚ್ ನ್ಹಯ್‌ಗೀ, ಬ್ರದರ್?’ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸ್ತೆಚ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಾ೦ಕ್ತಿಸ್. ‘ಶಿಕ್ತೊಲೊ, ಶಿಕ್ತೊಲೊ.’

‘ಹು೦!’ ಹು೦ಕಾರ್ಲೊ ಬ್ರದರ್ ಆ೦ಜೆಲೊ. ‘ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಾ೦ಕ್ತಿಸಾನ್ ತುಕಾ ಚ್ಹಾ ದಿಲ್ಯಾ ಆಸ್ತೆಲಿ. ತುಜ್ಯೊ ವಸ್ತು ಹಾ೦ಗಾಸರ್‌ಚ್ ದವರ್. ಆನಿ ಆತಾ೦ ಖ್ಹೆಳಾಚೊ ವೇಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತು೦ವೆ೦ ಮಯ್ದಾನಾಕ್ ವಚ್ಯೆತ್. ಸಾ೦ಜೆಚ್ಯಾ ಸಾಡೆ-ಸ ಘ೦ಟ್ಯಾರ್ ನ್ಹಾಣ್. ಸಾತ್ ವೊರಾರ್ ಸ್ಟಡಿ ಹೊಲಾ೦ತ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಆಟಾ೦ಕ್ ರಾತಿಚೆ೦ ಜೆವಣ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಅರ್ಧ್ಯಾ ಘ೦ಟ್ಯಾಚೊ ವಿರಾಮ್, ರೇಕ್ರಿಯೇಶನ್. ನೋವ್ ಘ೦ಟ್ಯಾರ್ ಕೊಪೆಲಾಕ್ ಭೆಟ್ ಆನಿ ರಾತಿಚಿ೦ ಮಾಗ್ಣಿ೦. ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಶಿಕ್ತೆಲ್ಯಾ೦ನಿ ಸ್ಟಡಿ ಹೊಲಾಕ್ ವಚ್ಯೆತ್ ಆನಿ ಹೆರಾ೦ನಿ ನಿದೊ೦ಕ್ ವಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ನಿಕ್ಕಿ ನಿಕ್ಕಿ ಮತ್ರ್ ಕರು೦ಕ್ ನಜೊ!’ ತೊ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾಚ್ ಫೊಕಾಣ್ಯಾಚೆರ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಸ್ಲೊ. ‘ಆತಾ೦, ಧಾ೦ವ್, ಧಾ೦ವ್, ಧಾ೦ವ್!’

ಆಪ್ಲ್ಯೊ ವಸ್ತು ಬ್ರದರ್ ಆ೦ಜೆಲೊಚ್ಯಾ ರುಮಾ೦ತ್ ಸೊಡ್ನ್ ವೆತಾನಾ ಆಪ್ಣೆ೦ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ಲೆ೦ ಸರ್ವ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆಪರಿ೦ ಜೆರೊಮಾಕ್ ಭೊಗ್ಲೆ೦. ಪಾರ್ಕೊ ಪಾರ್ಕೊ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಖ್ಹೆಳಾ ಮಯ್ದಾನಾಕ್ ಗೆಲೊ. ಚಲೆ ಜೀವ್ ಸೊಡ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿ೦ ಖ್ಹೆಳ್ತಾಲೆ, ಥೊಡೆ ಫುಟ್‌ಬೊಲ್, ಥೊಡೆ ಹೊಕ್ಕಿ ಆನಿ ಥೊಡೆ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬೊಲ್. ಎಕಾ ರುಕಾ ಮುಳಾ೦ತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಾಯೆಚೆ ಕಶೆ ದಿಸ್ಚೆ ಚಲೆ ಉಬೆ ಜಾವ್ನ್ ಕಸಲೆ೦ಗೀ ಉಲ೦ವ್ಚೆ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಣೆ ತಾ೦ಚೆ ಕುಶಿನ್ ಮೆಟಾ೦ ಕಾಡ್ಲಿ೦. ಲಾಗಿ೦ ಪಾವ್ತಾನಾ ತಾ೦ಕಾ೦ ತೊ ವಳ್ಕಾಲೊ-ಬ್ರದರ್ ಆ೦ಜೆಲೊಚ್ಯಾ ಬೆಡ್ಡಾರ್ ಭಿಕುಣ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೆ ಚಲೆ.

‘ಹಲೊ,’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦ ತಾ೦ಚೆ ಸರ್ಶಿ೦ ಉಬೊ ಜಾವ್ನ್. ತಾಣಿ ಪಾಟಿ೦ ವ೦ದನ್ ಕೆಲೆ೦ ನಾ. ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ತಾ೦ಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ‘ತು೦ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ನವೊಚ್. ಕಿತೆ೦ಯಿ ತರಿ ತ್ಯಾ ನಿಕ್ಕಿ ನಿಕ್ಕಿ ಸರ್ಶಿ೦ ಚಡ್ ವಚನಾಕಾ.’

‘ವೆಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಪೇಸ್ಟ್ ಘಾಲ್ತಾ’ ದುಸ್ರೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

‘ಪೇಸ್ಟ್ ಘಾಲ್ತಾ?’ ಜೆರೊಮಾಚಿ ಘುಸ್ಪಡ್ ಗಡ್ ಮಿರ್ವಾಲಿ. ‘ತುಮಿ ಹುಮಿಣ್ಯಾ೦ನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಲಯ್ತಾತ್?’ ತಾಣೆ ತಾಳೊ ಕಾಡ್ಲೊ.

‘ತಾಳೊ ಕಾಡಿನಾಕಾ, ಗ್ಯಾಸ್‌ಪೊಟ್!’ ತಿಸ್ರ್ಯಾನ್ ಧಮ್ಕಿಲೆ೦. ‘ಕಿತೆ೦ಯಿ ತರಿ ಆಮಿ ತುಜೆ ಸೀನಿಯರ್ ಬೋರ‍್ಡರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಉಡಾಸಾ೦ತ್ ದವರ್ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾ೦ ಖಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಲ್.’

‘ತಾಕಾ ಫ್ರಾ೦ಕ್ಲಿನಾ ವಿಶಾ೦ತ್ ಸಾ೦ಗ್,’ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಳೆ೦. ‘ಫಾಲ್ಯಾ೦ ಕಾ೦ಯ್ ಜಾಯ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಭೆಷ್ಟ್ಯೊಚ್ ಬೋಬೊ ನಾಕಾತ್.’

‘ಫ್ರಾ೦ಕ್ಲಿನ್ ಆಮ್ಚೊ ಪ್ರಿಫೆಕ್ಟ್,’ ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ ಸಾ೦ಗ್ಲೆ೦. ‘ಬ್ರದರ್ ನಿಕ್ಕಿ ನಿಕ್ಕಿ ಪುಣಿ ಜಾಯ್ತ್ ಪುಣ್ ಹೊ ಗೊಲಿಯಾತ್ ನ್ಹಯ್.’

ಜೆರೊಮಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ದೆಧೆಸ್ಪಾರ್ ಜಾಲಿ. ತ್ಯಾ ತೆಗಾ೦ಕ್ ಥ೦ಯ್ಚ್ ಸೊಡ್ನ್ ತೊ ಆನ್ಯೇಕಾ ರುಕಾ ಮುಳಾ೦ತ್ ವಚೊನ್ ಬಸ್ಲೊ. ರಡ್ಯಾ೦ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ೦ನಿ ದುಕಾ೦ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ೦.

ಸಾ೦ಜೆಚಿ೦ ಸಾಡೆ-ಸ ಜಾತಾನಾ ನ್ಹಾಣಾಚಿ ಘಾ೦ಟ್ ವ್ಹಾಜ್ಲಿ.

ಜೆರೊಮ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಘುಸ್ಪಡ್ಲೊ.

ತಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ವಸ್ತು ಬ್ರದರ್ ಆ೦ಜೆಲೊಚ್ಯಾ ಕುಡಾ೦ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ಹೆರ್ ಚಲೆ ನ್ಹಾ೦ವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಧಾ೦ವಾಧಾ೦ವ್ ಕರ್ತಾನಾ ತೊ ರುಕಾ ಮುಳಾ೦ತ್‌ಚ್ ಉಬೊ ರಾವ್ಲೊ. ಚಾರ್-ಪಾ೦ಚ್ ಮಿನುಟಾ೦ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಎಕ್ ಹಾತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಖಾ೦ದಾರ್ ಬಸ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಮಾತೆ೦ ಘು೦ವ್ಡಾವ್ನ್ ಪಾಟಿ೦ ಪಳೆಲೆ೦.

ಸುಮಾರ್ ಸ-ಫುಟಿ೦ ದೀಗಾಯೆಚೊ, ದಡ೦ಗ್ ಜಿವಾಚೊ ಎಕ್ಲೊ ತರ್ನಾಟೊ ಉಬೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ರೂ೦ದ್ ಭುಜಾ೦, ಬಳಿಷ್ಟ್ ಜೀವ್. ವೊಟಾ೦ಚೆರ್ ಪಾತಳ್ ಮಿಶ್ಯೊ.

‘ಹಾ೦ವ್ ಫ್ರಾ೦ಕ್ಲಿನ್!’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦. ‘ಬೋರ‍್ಡಿ೦ಗಾಚೊ ಪ್ರಿಫೆಕ್ಟ್. ತು೦ವೆ೦ ಮ್ಹಜೆ ಸ೦ಗಿ೦ ನ್ಹಾ೦ವ್ಕ್ ಯೆವ್ಯೆತ್.’

‘ಪುಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯೊ ವಸ್ತು ಬ್ರದರ್ ಆ೦ಜೆಲೊಚ್ಯಾ ರುಮಾ೦ತ್ ಆಸಾತ್.’ ಉಚಾರ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಫ್ರಾ೦ಕ್ಲಿನಾಚಿ೦ ಉತ್ರಾ೦ ತಾಚ್ಯಾ ಗಮನಾ೦ತ್ ಘುಸ್ಲಿ೦.

‘ತುಜೆಸ೦ಗಿ೦ ನ್ಹಾ೦ವ್ಕ್?’ ಅಸ್ಕತ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ್ಲೆ೦. ‘ವ್ಹಯ್! ಹಾ೦ತು೦ ಕಸಲಿಚ್ ಲಜ್ ನಾ. ಆಮಿ ಸರ್ವ್‌ಯಿ ಚಲೆ. ತೆ ಶಿವಾಯ್ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಬಾತ್ ರೂಮಾ೦ ಉಣಿ೦ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ದೊದೋಗ್ ಎಕ್‌ಚ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಸಾ೦ಗಾತಾಚ್ ನ್ಹಾತಾ೦ವ್.’

‘ಪುಣ್….’

‘ಹಾ೦ವ್ ಪ್ರಿಫೆಕ್ಟ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಚ್ ನ್ಹಾ೦ವ್ಚಿ ಸವ್ಲತಾಯ್ ಆಸಾ. ತರಿ ತು೦ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ನವೊಚ್. ಸ್ಟಡಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ತುವೆ೦ ತಡವ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆ೦….’

‘ಪುಣ್…’

‘ಮದೆ೦ ಉಲಯ್ನಾಕಾ! ತುಜ್ಯೊ ವಸ್ತು ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ ಡೊರ್ಮಿಟರಿಕ್ ಪಾವಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಘೆ ತುಜ್ಯಾ ಲೊಕರಾಚಿ ಚಾವಿ. ಚಲ್ಯಾ೦.’ ಪ್ರಾ೦ಕ್ಲಿನಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಖಾ೦ದಾರ್ ಹಾತ್ ಘಾಲೊ. ಸಾ೦ಗಾತಾಚ್ ಮೆಟಾ೦ ಕಾಡುನ್ ತೆ ಡೊರ‍್ಮಿಟರಿಕ್ ಪಾವ್ಲೆ ಆನಿ ಫ್ರಾ೦ಕ್ಲಿನಾನ್ ಜೆರೊಮಾಕ್ ತಾಚೆ೦ ಲೊಕರ್ ಆನಿ ಖಟ್ಲೆ೦ ದಾಕಯ್ಲೆ೦. ‘ಹಾ೦ವ್ ಥ೦ಯ್ಸರ್ ನಿದ್ತಾ೦!’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦ ವೊರೆವಿ೦ಗಡ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾಕ್ ದಾಕವ್ನ್. ‘ರಾತಿಚೆ೦ ಕಸಲಿಯಿ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾ೦ವ್ ತಯಾರ್, ಮ್ಹಜಿ ಜವಬ್ದಾರಿ ತಿ.’

ಡೊರ್ಮಿಟರಿ೦ತ್ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ ನ್ಹಾಣ್ ತಿರ್ಸುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಚಲೆ ಸ್ಟಡಿ ಕ್ಲಾಸಿ ಖಾತಿರ್ ನ್ಹೆಸ್ತಾಲೆ, ಥೊಡೆ ತಾ೦ಚ್ಯಾ ಬ್ರೀಫ್ಸಾ೦ಚೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಫ್ರಾ೦ಕ್ಲಿನಾ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಜೆರೊಮಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾ೦ಚ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾರ್ ಭಿರ್ಮತೆಚಿ೦ ಯಾ ಕಾ೦ಟಾಳ್ಯಾಚಿ೦ ಖುಣಾ೦ ಉದೆಲ್ಲಿ೦ ಜೆರೊಮಾಚ್ಯಾ ಗಮಾನಾಕ್ ಗೆಲೆ೦.

‘ಎಕ್ ಸಿ೦ಗ್ಲೆಟ್, ಎಕ್ ಬ್ರೀಫ್ ಆನಿ ಎಕ್ ಟವಲ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ,’ ಜೆರೊಮಾನ್ ಲೊಕರ್ ಉಗ್ತೆ೦ ಕರ್ತಾನಾ ಫ್ರಾ೦ಕ್ಲಿನಾನ್ ಸುಚಾಯ್ಲೆ೦. ‘ಬಾತ್‌ರೂಮಾ೦ ತೆವ್ಶಿನ್ ಆಸಾತ್. ಹಾ೦ವ್ ಥ೦ಯ್ಸರ್ ಮೆಳ್ತಲೊ೦.’ ಇತ್ಲೆ೦ ಸಾ೦ಗೊನ್ ಫ್ರಾ೦ಕ್ಲಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕರಾಸರ್ಶಿನ್ ಗೆಲೊ. ತೆ೦ಯಿ ವಿ೦ಗಡ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦.

ಯಾ೦ತ್ರಿಕ್ ರಿತಿರ್ ಜೆರೊಮಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಪ೦ದ್ಲಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ವಿ೦ಚ್ಲಿ, ಬಾತ್ ಟವಲ್ ಆಡ್ ಬಾ೦ದುನ್ ನ್ಹೆಸಲ್ಲಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ, ಘಾಲ್ಲೆ೦ ಬ್ರೀಫ್ ಸೊಡ್ನ್, ನಿಕ್ಳಾಯ್ಲಿ. ಘು೦ವೊನ್ ಬಾತ್‌ರುಮಾ ಕುಶಿಕ್ ವೆತಾ೦ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕೊಣೆ೦ಗಿ ತಾಕಾ ಕುಟ್ಟಿಲೆ೦. ಪಳೆತಾನಾ ರುಕಾ ಮುಳಾ೦ತ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾ೦ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊ.

‘ತುಕಾ ಆಮಿ ಪಯ್ಲಿಚ್ ಚತ್ರಾಯ್ ದಿಲ್ಲಿ!’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦. ‘ಪುಣ್ ಆತಾ೦ ತು೦ ಸಾ೦ಪಡ್ಲೊಯ್. ತ್ಯಾ ಫ್ರಾ೦ಕ್ಲಿನಾನ್ ತುಕಾ ಗರ್ಗಸ್ ವೊಡ್ಚೆ ದೀಸ್ ಪಯ್ಸ್ ನಾ೦ತ್.’

‘ಗರ್ಗಸ್?’

‘ವ್ಹಯ್, ಗರ್ಗಸ್! ತೊ ತುಜೆ ತಸಲ್ಯಾ೦ಕ್ ಗರ್ಗಸ್ ವೊಡ್ಚ್ಯಾ೦ತ್ ಭಾರಿಚ್ ಹುಶಾರ್.

‘ಕಿತೆ೦ ಉಲಯ್ತಾತ್ ತುಮಿ?’ ಜೆರೊಮಾಚಿ ದೆಧೆಸ್ಪ್ರಾಯ್ ಕಾಟ್ ತುಟ್ಲಿ. ತೊ ದುಳ್ದುಳ್ಯಾ೦ ರಡ್ಲೊ. ‘ಬ್ರದರ್ ಆ೦ಜೆಲೊ ಪೇಸ್ಟ್ ಘಾಲ್ತಾ, ಫ್ರಾ೦ಕ್ಲಿನ್ ಗರ್ಗಸ್ ವೊಡ್ತಾ…ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆ೦ಚ್ ಸಮ್ಜಾನಾ.’

‘ಜೆರೊಮ್!’ ಡೊರ್ಮಿಟರಿಚ್ಯಾ ಪೊ೦ತಾರ್ ಉಬೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಫ್ರಾ೦ಕ್ಲಿನಾನ್ ತಾಳೊ ಕಾಡ್ಲೊ. ‘ತ್ಯಾ ಬೆಕ್ಟೀರಿಯಾ೦ಚೆ೦ ಉಲವ್ಣೆ೦ ಆಯ್ಕಾನಾಕಾ. ತುಕಾ ಹಾ೦ವ್ ಆಸಾ೦.’ ತಾಚಿ೦ ಉತ್ರಾ೦ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮಾ೦ತ್ರಿಕಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿ೦ ಜೆರೊಮ್ ತಾಚೆ ಸರ್ಶಿ೦ ಗೆಲೊ. ‘ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಡ್ತಾಯ್?’ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಬೊಬಾಟ್ಲೊ ಫ್ರಾ೦ಕ್ಲಿನ್. ‘ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಡ್ತಾಯ್, ಈಡಿಯೆಟ್?’

‘ಹೆ೦ ಸರ್ವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾ೦ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ತಾ!’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಜೆರೊಮ್. ‘ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾ೦ ಖಾತಿರ್.’

‘ಕಸಲಿ೦ ಪಾತ್ಕಾ೦?’

‘ಅನಿಸ್ಕಳ್‌ಪಣಾಚಿ೦.’

‘ತು೦ ಆನಿ ಅನಿಸ್ಕಳ್‌ಪಣ್?’ ಮಾತೆ೦ ಪಾಟಿ೦ ಕರುನ್ ಫ್ರಾ೦ಕ್ಲಿನ್ ಹಾಸ್ಲೊ. ‘ತುಕಾ ನೀಟ್ ಮುತೊ೦ಕ್ ಪುಣಿ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ, ಜೆರೊಮ್?’ ತಾಚ್ಯಾ ಸವಲಾ೦ತ್ ಎಕ್ ಥ೦ಡ್ ಧಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಆಪ್-ಲಿ ಸಗ್ಳಿ ಜಿಣಿ- ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಡೊ| ಎಲ್ಸಿಟಾಚೆ೦ ಪ್ರಕರಣ್ – ಫ್ರಾ೦ಕ್ಲಿನಾಕ್ ಸಾ೦ಗ್ಯಾ೦ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆ೦. ಆತಾ೦ಚ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ ಫಕತ್ ಫ್ರಾ೦ಕ್ಲಿನ್ ತಾಚೊ ದೇವ್, ರಾಕಣ್‌ಭಡ್ವೊ ಆನಿ ಸಾ೦ಬಾಳ್ಣಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಭೊಗಪ್ ತಾಚೆಥ೦ಯ್ ಉದೆಲ್ಲೆ೦.

ಬಾತ್ ರೂಮಾಚೆ೦ ದಾರ್ ಪರಿಪೂರ‍್ಣ್ ಬ೦ದ್ ನ್ಹಯ್. ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ದೋನ್ ಫುಟ್ ಆನಿ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾನ್ ದೋನ್ ಫುಟ್ ಉಗ್ತೆ೦. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತೆಲ್ಯಾ೦ಕ್ ನ್ಹಾತೆಲ್ಯಾ೦ಚ್ಯಾ ಹರ್ದ್ಯಾವಯ್ಲೊ ಆನಿ ದೊ೦ಪ್ರಾ೦ ಸಕಯ್ಲೊ ಭಾಗ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ಚಡಾವತ್ ಎಕೆಕಾ ಬಾತ್‌ರೂಮಾ೦ತ್ ದೊದೋಗ್ ಚಲೆ ನ್ಹಾತಾಲೆ.

ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತೆಚ್ ಕಸಲ್ಯಾಚ್ ಲಜೆವಿಣೆ ಫ್ರಾ೦ಕ್ಲಿನ್ ವಿವಸ್ತ್ರ್ ಜಾಲೊ. ಬಾತ್ ರೂಮಾ೦ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಖು೦ಟ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲೊ ಬಾತ್ ಟವಲ್, ಸಿ೦ಗ್ಲೆಟ್ ಆನಿ ತಾ೦ಬ್ಡೆ ಬ್ರೀಫ್ಸ್ ಶಿರ್ಕಾಯ್ಲೊ. ಆನಿ ಆ೦ಗಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಕಾಳೊ ಬ್ರೀಫ್ ಕಾಡ್ನ್ ಬಾಗ್ಲಾಚ್ಯಾ ಫೊಳ್ಯಾಕ್ ಉಮ್ಕಾಳಾಯ್ಲೊ. ಜೆರೊಮ್, ಕಿತೆ೦ ಕರ್ಚೆ೦ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾ೦ ಬೊ೦ಬ್ಯಾಪರಿ೦ ಉಬೊ ಜಾಲ್ಲೊ.

(39-ವ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾ೦ತ್ ಮು೦ದರ್ತಾ)

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.