ಪೆಟ್ರೊಲ್ ಲಾಯ್ತಾ ಉಜೊ: ಮೋದಿಕ್ ನಾಂ ಭೆಜೊ?

MudarthaColumn 1 1“ಆಜ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬೊಂಬಯ್ತ್ ಪೆಟ್ರೊಲ್ ಲೀಟರಾಕ್ ಶೆಂಭೊರ್ ರುಪಿಯಾಂಕ್ ಮಿಕ್ವಲೊ. ಖಬರ್ ಆಸಾಗೀ ತುಕಾ?” ಐ-ಪೇಡಾರ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಸೊಧ್ನಾಂ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲಿ ಮ್ಹಜಿ ಯೆಜ್ಮಾನ್ ಹುಸ್ಕಾರ‍್ಲಿ.

ಆಮ್ಜ್ಯಾ ಕಡೆಂ ನಾಂ ಕಾರ್, ನಾಂ ಮೋಟರ್-ಬೈಕ್. ಏಕ್ ಸೈಕಲ್ ಲೆಗುನ್ ನಾಂ. ಬಜಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಪೈಸ್ ನಾಂ. ಪಾಂಯಾಂ ಮೂಳಾಚ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ವಯ್ಲ್ಯಾನ್, ರಸ್ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಂಯ್-ವಾಟೆರ್ ವಿಕ್ರಿ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಕಾಯಾಮ್ ಗಿರಾಯ್ಕ್ ಹಾಂವ್. ದೆಕುನ್, ಮ್ಹಜೆಂ ವೊಜೆಂ ಘರಾ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ನ್ ವೆತಾತ್. ಚ್ಯಾರ್ ಮೆಟಾಂ ಚಲೊಂಕ್ ಕಸಲೊ ಪೆಟ್ರೊಲ್ ಮ್ಹಕಾ ಜಾಯ್? ಮ್ಹಣ್ತಚ್, ಪೆಟ್ರೊಲ್ ಸವಾಯ್ ಜಾಂವ್ದಿ ವ ಮಾರಗ್, ಮ್ಹಕಾ ಕಿತೆಂ ಪಡೊನ್ ಗೆಲಾಂ?

ಮದಾಮೆಚೊ ಹುಸ್ಕಾರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಯ್ಕಾನಾತ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೆಂಚ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ರಾವ್ಲೊಂ. ರಾಜ್ಯ್ ಎಸೆಂಬ್ಲಿ ಎಲಿಸಾಂವ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್, ಮಾಯ್ 4 ಥಾವ್ನ್ ಆಜ್ (ಸನ್ವರಾ, 2021 ಮಾಯ್ 29) ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಪಂದ್ರಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ತೆಲಾ ಕಂಪ್ಣೆಂನಿಂ ಪೆಟ್ರೊಲ್, ಡೀಜೆಲ್ ಆನಿಂ ಗ್ಯೇಸಾಚಿಂ ಮೊಲಾಂ ವಾಡಾಂವ್ಚಿಂ. ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣೊಂ?

“ತುಜೆ ಕಿತೆಂ ಕಾನ್ ಕೆಪ್ಪೆ ಜಾವ್ನಾಂತ್‌ಮೂ? ಸಾಟ್ ಹಜಾರ್ ರುಪೈ ನಗದ್ ದೀವ್ನ್ ಕಾನ್ ಆಯ್ಕೊಂಚ್ಯೆಂ ಮಿಶಿನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂಯ್. ತೆಂ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಮಾರ‍್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲೆಕ್ ಕಾನಾಂ-ಬುಡಾಂಕ್ ಲಾವ್ನಜೊ‌ವೇ ತುಕಾ?”

MM06

“ಕೆದಳಾ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ, ಮರಾಥಿ ಸೀರಿಯಲಾಂ ಪಳೆತಾಯ್ ಆನಿಂ ತುಜೆ ಬತ್ತಿಸ್ ಕೊಕ್ಕರ್ ದಾಂತ್ ದಾಕವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಸ್ತಾಯ್. ಆಜ್ ಕಿತೆಂ ಸುರ್ಯೊ ಪಡ್ಲಾ ಕುಶಿನ್ ಉದೆಲ್ಲೊ‌ಗೀ; ತುಂ ನ್ಯೂಸ್ ಚೆನೆಲ್ ಪಳೆತಾಯ್?”

“ವ್ಹಯ್, ನ್ಯೂಸ್ ಚೆನೆಲ್ ತುಜ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯೆಂಗೀ ತುಂವೆಂ? ಮ್ಹಕಾಯೀ ಹುನ್ಹುನ್ ಖಬ್ರೊ ರುಚ್ತಾತ್!”

“ಹುನ್ಹುನ್ ಖಬ್ರೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನಾನ್ ನವೊ‍ಚ್ ಮೊಳ್ಬಾ-ಬೊಂಗ್ಲೊ ಕಿತ್ಲೆ ಕರೋಡ್ ದೀವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೊ? ಹೆಂ ತಾಚ್ಯೆಂ ನವೆಂ ಡೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪೆಂಟ್-ಹಾವ್ಸ್! ತ್ಯಾಚ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾಂತ್ ಸನ್ನಿ ಲೀಯೊನಾಚ್ಯೆಂ ಫ್ಲೆಟ್ ಕಿತ್ಲ್ಯೆ ಮಾಳಿಯೆರ್ ಆಸಾ? ಅಸಲಿ ವ್ಹಡ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ಖಬೊರ್ ತುಕಾ ಖಂಡಿತ್ ಆಸಾ, ನೇ?” ಹಾಂವೆಂ ತಮಾಶೆ ಕೆಲೆ; ಪೂಣ್, ಮದಾಮೆಕ್ ತಿಚಿಂ ಖೆಳ್ಖುಳಾಂ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ಲೆಂ.

“ಕರ್, ಅಕ್ಮಾನ್ ಕರ್. ತುಂ ಕಿತೆಂ ಚಿಂತಾಯ್? ತುಂ ಮಾತ್ರ್ ವ್ಹಡ್ ಪಂಡಿತ್‌ಗೀ ನಾಂ? ತುಕಾ ಕಾನ್ ಆಯ್ಕೊಂಚ್ಯೆಂ ಉಣೆಂ. ಸಾಂಗಾತಚ್, ಉಡಾಸ್‌ಯೀ ಉಣೊ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ ಮ್ಹಕಾ. ತುಂ ವಿಸರ್ಲೊಯ್? ಚಡ್ ದೀಸ್ ಜಾವ್ನಾಂತ್. ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಸೊನ್, India today ಟಿವಿ ಚೆನೆಲಾರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಡಿಬೇಟ್ ಆಮಿಂ ದೋಗಾಂನಿಂ ಮನ್ ದೀವ್ನ್ ಪಳೆಲ್ಲಿ? ಮ್ಹಕಾ ಸಾರ್ಕೊ ಉಡಾಸ್ ಆಸಾ. ಕಾಲ್‍ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಪರಿಂ.”

MM03

ಮಾಂದುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಯೆಜ್ಮಾನಿನ್ ಮನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ಕಿತೆಂಚ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಸೊಡ್ಚಿ ಮನಿಸ್ ನಹಿಂ ತಿ. ಮಾತ್ರ್, ಮನ್ ಕರಿಜೆ. ತೆಂ‍ಚ್ ಪ್ರೊಬ್ಲೆಮ್. ತಿಚ್ಯಾ ಏಟಿಏಮ್ ಕಾರ್ಡಾಚಿ ಪಿನ್ ಉಡಾಸ್ ಆಸಾನಾಂ. ಹಾಂವೆಂ ಉಡಾಸ್ ದವ್ರಿಜೆ. ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಸ್ತಾಯ್, ದೆಕುನ್, ಕೆನ್ನಾಂ-ಯೀ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯೆಂ ಆಸಾ: concentrate. ಪೂಣ್, ಸಾಂಗ್ಲೆಲಿ ಘಡಿ‍ಚ್. ಹಫ್ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಪರ್ತುನ್ ಉಡಾಸ್ ಕರಿಜೆ.

“ಉಡಾಸ್ ಕರ್, ತುಂವೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್: anchor ರಾಹುಲ್ ಕನ್ವಲ್ ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಖೆಳ್ಚೊ ಮನಿಸ್. ಮೋದಿ ಕೆನ್ನಾಂಯೀ ಚುಕ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಮಾಂದಿನಾಂ. ಪೂಣ್, ಪೆಟ್ರೊಲ್ ಮೋಲಾ ವಿಷಿಂ ಭಾರಿಚ್ ತಾಪ್ಲಾ. ತಾಕಾಯೀ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಾಕ್ ಪೆಟ್ರೊಲ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಮಾರಗ್ ಪಡ್ಲೆಂ ಕೋಣ್ಣಾಂ. ತಾಚಿ ಮಹಿನ್ಯಾಚಿ ಬಜೆಟ್ ವಯ್ರ್-ಪಂದಾ ಜಾಲಿ ಅಸ್ತೆಲಿ.”

“ಹಾಂ; ಹಿ ಡಿಬೇಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಹಿನೆ ದೋನ್ ಉತರ್‍ಲೆ. ತವಳ್, ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಏಡಿಟರ್ ರಾಜ್-ದೀಪ್ ಸರ್ದೆಸಾಯ್ ಆನಿಂ India Today TV ಚೆನೆಲಾಚ್ಯಾ ಮಾಲಕಾ ಮಧೆಂ ಘುಸ್ಪಡ್ಲೆಲೆಂ. ಚೆನೆಲ್ ಪಕ್ಶಾತೀತ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಯ್ಜೆ ತರ್, ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ್ ನಹಿಂ; ತರ್‌ಯೀ ಸರ್ಕಾರಾಂ ವಿರುದ್ಧ್ ಖಬ್ರಾಂಚೊ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರಿಜೆ‍ಚ್ ನೇ? ದೆಕುನ್, ಚೆನೆಲ್ ಮಾಲಕಾನ್ ರಾಹುಲ್ ಕನ್ವಲಾಕ್ ಫರ್ಮಾಣ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಕೊಣ್ಣಾಂ: ಭಾರಿಚ್ ತಾಪೊನ್, ಪೆಟ್ರೊಲ್ ಮೋಲ್ ವಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ್ ತರ್ಕ್ ಮಾಡಿಜೆ ಮ್ಹಣ್”.

ಮ್ಹಜೆಂ ಹೆಂ “ಗೆ” ವಿನ್ಯಾಸ್; ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಡೆಂ ರುಜ್ವಾತ್ ನಾಂ. ಪೂಣ್, ಅಯ್ಕೊನ್, ಮದಾಮೆಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ಲೆಂ:

“ತಶೆಂಚ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಆಜ್-ಕಾಲ್, ಆಮ್ಚಿಂ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ಸಗ್ಳಿಂ ರೂಲಿಂಗ್ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ ನಹಿಂ? ಮಾಲಕಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಲೆಂ ಏಡಿಟರಾಂನಿಂ ಒಪ್ವಾಜೆ. ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಗೆಲೆಂ ಖಡ್ಡ್ಯಾಂತ್.”

ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗೊಂ? ಸದಾಂನೀತ್ ಮೋದಿ, ಮೋದಿ ಮ್ಹಣ್ ನಾರೆ ಘಾಲ್ಚಿ ಮ್ಹಜಿ ಮದಾಮ್ ಆತಾಂ ಜಶಿ ಬದ್ಲಲ್ಯಾ ತಶೆಂಚ್ ರಾಹುಲ್ ಕನ್ವಲ್ ಬದ್ಲಲಾ ಕೊಣ್ಣಾಂ. ಪುರಾ ನಹಿಂ ತರ‍್ಯೀ, ಥೊಡ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ರಾಜ್-ದೀಪ್ ಸರ್ದೇಸಾಯ್ಚೆಂ ನಕ್ಕಲ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ ಮ್ಹಣ್ ಬೋಸಾಚಿ ತಾಕಿದ್ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಸಕ್ಕಡ್ TRPಚೊ ಖೆಳ್. ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಸ್ಸಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದಿಲಿನಾಂ.

“ಹೆಲ್ಲೊ? ಖಂಯ್ ಪಾವ್ಲೊಯ್? ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಲೆಂ ಆಯ್ಕತಾಯ್‌ಗೀ, ಹಾಂವ್ ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಉಲಯ್ತಾಂ?” ಠೊಕ್ಲೆಂ ತಿಣೆಂ.

“ಪಾಪ್ ಬಾವ್ಡೊ ರಾಹುಲ್ ಕನ್ವಲ್. ತಾಚ್ಯೆ ಪಾಟಿಕ್ ಆಮಿಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್ಚ್ಯೆಂ? ಮುದ್ದೊ ಪೆಟ್ರೊಲ್ ಮೋಲಾಚೊ. ವಾಜ್ಬಿ ಮೋಲ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ. ಆತಾಂ ಮೋದಿ ಸರ‍್ಕಾರ್ ಚಲಯ್ತಾ ದೆಕುನ್ ಏಕ್ ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೊಲಾಕ್ ಶೆಂಭೊರ್ ರುಪಯ್ ವಾಜ್ಬಿ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ.” ಹಾಂವೆಂ ತರ್ಕ್ ಪಾಟಿಂ ಮೂಳಾವ್ಯಾ ಸವಲಾಚ್ಯೆರ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ.

MM04

“ಓ ಹೊ, ಆತಾಂ ವಾಜ್ಬಿ ದಿಸ್ತಾ? ಆತಾಂ ಅಕ್ಕಲ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಮೋದಿಕ್? ಮನ್ ಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾಂ, ತಾಚೆಂ ಅಕ್ಕಲ್ ಖಂಯ್ ತಣ್ ಚರೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ? ಪುನಾಂತ್ಲ್ಯೆ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಇಸ್ಟಿಣಿಕ್ ತುಂ ಓಳ್ಕತಾಯ್. ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಕಾ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾ. 2012 ಮಾಯ್ 23-ವ್ಯೆರ್, ತೊ ತೆದಳಾ ಗುಜ್ರಾತಾಚೊ ಮುಖ್ಯ್ ಮಂತ್ರಿ, ಮೋದಿನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಟ್ವೀಟ್ ಆಯ್ಕ್: ಪೆಟ್ರೊಲ್ ಮೋಲ್ ಕಂಡಾಬಟ್ಟೆ ವಾಡಯ್ಲಾಂ. ಹಿ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್-ಮುಖೆಲ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಯುಪಿಏ ಸರ್ಕಾರಾಚಿ ನಿರ್ಫಳ್ ನೀತ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಶೆಂಭೊರ್ ಕರೋಡಾಂಚೊ ಭೊರೊ ಗುಜ್ರಾತಾಚ್ಯೆರ್ ಪಡ್ಲಾ.” ಯೆಜ್ಮಾನ್ ಭೆಸ್ಟೆಂಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆರ್ ಖುಬಾಳ್ಳಿ.

“ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯೆ ನೀತಿಂ ವಿರುದ್ಧ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ, ತಾಣಿಂ ಕರ‍್ಚೆಂ ಪೂರಾ ಚೂಕಿ ಮ್ಹಣ್ ಲೋಕಾಕ್ ಗಾಜಂವ್ಚ್ಯೆಂ ಪ್ರತಿ-ಪಕ್ಶೆಚೆಂ ಕಾಮ್. ಮೋದಿನ್ ತೆಂಚ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತಾಂತು ಕಿತೆಂ ನವಾಲ್? ಶಿರ್ಲ್ಯಾ ಮಂಡ್ಯಾಕ್ ಪಳೆಲಾಂಯ್‌ವೇ? ತಾಕಾ ಏಕ್‍ಚ್ ರಂಗ್ ಆಸಾಗೀ? ಕಾಳ್ಯೆ ಮಾತಿಯೆಂತ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾರ್, ಕಾಳೊ; ಪಾಚ್ವ್ಯೆ ಖೊಲಿಯೆರ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾರ್, ಪಾಚ್ವೊ. ವೆವೆಗ್ಳ್ಯೆ ಪ್ರಕ್ರತಿಂಕ್ ವೆವೆಗ್ಳೊ ರಂಗ್. ಸಕ್ಕಡ್ ರಾಜ್‍ಕಾರಣಿ ಮಾಲುಂಡ್ ತಶೆಂ; ದೋನ್ ತೊಂಡಾಂ. ಮೋದಿ ತಸ್ಲೊಚ್ ರಾಜ್‍ಕಾರಣಿ. ಅಧಿಕಾರಾರ್ ಯೆತಚ್, ತಾಚೊ ಅಸ್ಲಿ ರಂಗ್ ದಾಕಯ್ಲೊ ನಹಿಂವೇ?” ಸೊಡವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

“ಮೋದಿ‍ಚ್ ನಹಿಂ. ಬಿಜೆಪಿಚ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕಡೆಂ. ತಾಂಚ್ಯೊ ಟ್ವೀಟ್ಸ್ ವಾಯ್ರಲ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಸಾಂಗು?” ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಜಾಪಿಕ್ ರಾಕಾನಾಸ್ತಾಂ, ಯೆಜ್ಮಾನ್ ಏಕ್-ಎಕ್ ಟ್ವೀಟ್ ವಾಚುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ” ಬಿಜೆಪಿಚೊ ಪ್ರಮುಕ್ ಪ್ರವಾದಿ ದೊ| ಸಂಬಿತ್ ಪತ್ರಾ 2012 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತವಳ್ಚ್ಯಾ ವಿತ್ತ್ ಮಂತ್ರಿ ಚಿದಂಬರಂ ಹಾಚಿಂ ಖೆಳ್ಖುಳಾಂ ಕರ್ತಾ. ತಾಚ್ಯೆಂ ಟ್ವೀಟ್ ಆಯ್ಕ್: ಮುಕ್ಲ್ಯಾಂ ವ್ಹರ್ಸಾಂನಿಂ GDP ವಾಡ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಚಿದಂಬರಂ. ಖರೆಂಚ್; GDP ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ Gas Diesel, Petrol! “

“ತಸಲಿಂ ಫೊಕಾಣಾಂ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ದೊತೊರ್ ಸನದ್ ಜೊಡ್ಲೆಲಿ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಬಿಜೆಪಿಂತ್ ನಕ್ಲಿ ಸನದ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಜಣಾಂ ವ್ಹಡ್ ಹುದ್ದ್ಯಾರ್ ಆಸಾತ್. ತಾಣಿಂ ತವಳ್ ಟ್ವೀಟ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಂಗೀ?” ಹಾಂವೆಂ ನೆಣಾರ‍್ಯಾಚೊ ವೇಸ್ ಪಾಂಗುರ್ಲೊ.

MM011

“ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಜಾಯ್‌ಗೀ, ಫೇಕ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಸ್ಲೆಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಸುನ್ ಉಡಾಸ್ ಆಸಾ ತುಕಾ? ಲುಗ್ಟಾಂಚಿ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಮ್ರತಿ ಇರಾನಿ! ಹಿಚ್ಯೆಂ 2011 ನವೆಂಬ್ರ್ 3-ವ್ಯೆರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಟ್ವೀಟ್ ಆಯ್ಕ್: ಪೆಟ್ರೊಲ್ ದರ್ ಪರತ್ ವಾಡಯ್ಲೆಂ. ಆಮ್ ಆದ್ಮಿಚೊ ಯುಪಿಏ ಸರ್ಕಾರ್ ಆತಾಂ ಕೇವಲ್ ತೆಲಾಚ್ಯಾಂ ಕಂಪ್ಣಿಂ ಖಾತಿರ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ. ಕೋಣಾಕ್ ಭಾಲೊ ಮಾರ‍್ತಾ ತಿ? ವೊಪಾರ್ ಮಾರುಂಕ್ ತಿಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಶಿಕಾಜೆ”

“ಹಿ ಉಗ್ತಿ ವೊಪಾರ್; ತೀರ್ ಮುಕೆಶ್ ಅಂಬಾನಿಚ್ಯಾ ರಿಲಾಯೆನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ವಯ್ರ್ ನೈಂವೇ? ಆಜ್-ಕಾಲ್ ‘ಹಮ್ ದೊ, ಹಮಾರೆ ದೊ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ವೊಪಾರ್ ಚಡ್ ಚಲವ್ಣೆಂತ್ ಆಸಾ ನಹಿಂಗೀ? ತಶೆಂ. ಭಾಲೊ ಮಾರುಂಕ್ ಪ್ರತಿ-ಪಕ್ಶೆಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾಂ ರಾಜ್‌ಕಾರಣಿಂಕ್ ಶಿಕಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂ. “

“ತಶೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಲೋಕ್ ಕಾಂಯ್ ಪಾಟಿಂ ನಾಂತ್. ಪೊಪ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಹನ್ನಾ ಆನಿಂ ಹವ್ಯಾ-ಪ್ರವಾದಿ ಗ್ರೆಟಾ ಥುನ್‌ಬರ್ಗ್ ಹಾಣಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಶೆತ್ಕಾರಿ ಆಂದೊಲನಾಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಂವ್ಚಿಂ ಟ್ವೀಟ್ಸ್ ಕೆಲಿಂ ನಹಿಂ? ಕೂಡ್ಲೆ, ಆಮ್ಚೊ ಸರ‍್ಕಾರ್ ಕಾಲುಬುಲೊ ಜಾಲೊ. ಮಂತ್ರಿ ಆನಿಂ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ, ತೆಂ ತಾಂಚ್ಯೆಂ ಕಾಮ್; ಪೂಣ್ ಫಿಲ್ಮ್-ಸ್ಟಾರಾಂಕ್ ಆನಿಂ ನಾಮ್ಣೆಚ್ಯಾ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಂಕ್ ಲೆಗುನ್ ಟ್ವೀಟ್ ಝುಜಾಂತ್ ದೆಂವಯ್ಲೆಂ. ಒರಿಜಿನಲ್ ನಹಿಂ: ಕೋಣೆಂಗಿ ಬರವ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ‘ಕಟ್ಟ್ ಆನಿ ಪೇಸ್ಟ್’ ಕೆಲೆಂ. ಹಾಂಕಾಂ ಕಿತೆಂ ಉಡ್ಕಣಾಂ ಮಾರುಂಕ್ ಗರ್ಜ್? ಆತಾಂ, ಪೆಟ್ರೊಲಾಚ್ಯೆಂ ಮೋಲ್ ಲೀಟರಾಕ್ ಶೆಂಭೊರ್ ರುಪೈ ಮಿಕ್ವತಾನಾಂ, ಸಕ್ಟಾಂಚಿಂ ತೊಂಡಾಂ ಬಂಧ್! ಆವಾಜ್ ನಾಂ. Income Tax ಆನಿಂ NIA ವಾಲೆ raid ಮಾರ್ನ್ ಫಿತೂಳ್ ಉಸ್ತಿತಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭ್ಯೆಂ ಕೊಣ್ಣಾಂ. ಯುಪಿಏ ಸರ‍್ಕಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾಂ, ಹಾಂಕಾಂ ಕಸ್ಲೆಂಚ್ ಭ್ಯೆಂ ನಾತ್ಲೆಂ! ನೇ?” ಸಗ್ಳಿ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗೊನ್, ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ಮ್ಹಕಾ, ಮದಾಮೆಚ್ಯೆಂ. ಆದತ್ ಸೆ ಮಜ್ಬೂರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತಶೆಂ.

MM09

“ಮನ್ ಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಏಕ್ಲೊ ಪಾಪ್, ಭೊಳೊ, ಜೆಂಟ್‍ಲ್‍ಮೆನ್. ಶೆಳಿ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಬೋಟ್ ಘಾಸಾಕ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಚಾಬೊಂಕ್ ಕಳಾನಾ ತಸ್ಲೊ. ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಕೋಣ್ ಭಿಯೆತಾ? ಭ್ಯೆಂ ಉಟಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚಿ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ. ತಿಕಾ ಕೋಣಿ ಪಾಟಿಂ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ದಿ ವ ಕಸ್ಲಿಂ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕರುಂದಿ? ಕೋಣಾಕ್ ಆಸ್ಲೆಂ ತಸ್ಲೆಂ ಧಯ್ರ್? ಬಾಪೈ ನೆಹ್ರುಕ್ ಸಾರ್ಕಿ ಉಳ್ಟ್ಯೆ ಬೂದಿಚಿ. ಆತಾಂ ಮೋದಿ ನಾಂ ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ‍್ಯೀ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಚ್ಯೆಂಚ್ ನಕ್ಕಲ್ ಕರ್ತಾ. ತಿಚಿಚ್ ತಾನಾ-ಶಾಹಿ ರೀತ್-ನೀತ್ ವಾಪ್ರಿತಾ. ತೆಂ ಆಸೊಂ. ಪೆಟ್ರೊಲ್ ಮೋಲ್ ವಾಡಯ್ಲ್ಯಾ ವಿಷಿಂ ಆಮ್ಚಿಂ ಬೊಲಿವುಡ್ ತಾರಾಂನಿಂ ತವಳ್ ಕಿತೆಂ ಟ್ವೀಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ? ತುಜ್ಯೆಂ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ? ” ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಂಕ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

“ಸೂಪರ್-ಸ್ಟಾರ್ ಬಿಗ್ ಬಿ, ತಾರಾಂ ಪೈಕಿಂ ಏಕ್ದಂ ಮಾರ್ಗಿ ಅಕ್ಶಯ್ ಕುಮಾರ್ ಆನಿಂ ಬಿಗ್ ಬೊಸ್ ಕುಂವರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಹ್ಯಾಂ ತೆಗಾಂಚಿಂ ಪರ್ನಿ ಟ್ವೀಟ್ಸ್ ಆಯ್ಕ್. ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನಾಚೊ PJ. ಪಂಪ್ ಎಟೆಂಡರ್: कित्ने का डालूं? ಮುಂಬೈಕರ್: 2-4 रुपिये का कार के ऊपर स्प्रॆ करो भाई, जलाना हे. ಆನಿಂ ಅಕ್ಶಯ್ ಕುಮಾರಾಚಿ ನವ್ಟಂಗಿ: Guys, ಸೈಕಲ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡಾ, ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ಚೊ ವೇಳ್ ಆಯ್ಲೊ! ಸಕ್ಟಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಬುದ್ವಂತ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್. ತಾಚಿ toolkit ಗೋಬರ್ ಗೇಸ್ ಕರುಂಕ್! ಪೆಟ್ರೊಲಾ ವಿಷಿಂ ಖಂತ್ ಕರಿನಾಕಾತ್. ತಸ್ವೀರ್ ಧಾಡ್ತಾಂ; ಪಳೆಯಾ ಆನಿ ಗೋಬರ್ ಗೇಸ್ ಕರಾ. ಸಿಂಪಲ್!”

MM05

“ಬಿಗ್ ಬಿ ಕಡೆಂ ಡಜನ್‌ಕಟ್ಲೆ ವಿದೇಶಿ ಮಾರ್ಗಿ ಲಕ್ಶರಿ ಬ್ರಾಂಡ್ ಕಾರಾಂ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕಲಾಂ. ತಸಲ್ಯಾಕ್ ತವಳ್ ಪೆಟ್ರೊಲ್ ಮಾರ್ಗಿ ಲಾಗ್ಲಲೊ ತರ್, ಆತಾಂ? ತಾಣೆಂ ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾಂ ಭಿತರ್ ಗೋಬರ್ ಗೇಸಾಚಿ ಫೆಕ್ಟರಿ ಘಾಲ್ಯಾ ಆಸ್ತೆಲಿ! ಆನಿಂ ಅಕ್ಶಯ್ ಕುಮಾರ್ ಆತಾಂ ಕೆನಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಗೇಸ್ ಹಾಡಯ್ತಾ ಆಸ್ತಲೊ. ಆನಿಂ ಸಲ್ಮಾನಾಕ್ ಸೊಡ್, ಬಿಗ್ ಬೊಸ್ dialogue ಬೈ-ಹಾರ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ಥಕ್ಲಾ ಆಸ್ತಲೊ. ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ್ ವೆಚಿ ಟೂಲ್-ಕಿಟ್ ರಚ್ಲ್ಯಾರ್, ದಿಶಾ ರವಿ ಭಾಶೆನ್ ಮಾಂವಾಡ್ಯಾ ಧಾಡ್ತಿತ್ ತರ್?”

“ಹೆಂ ದಿಶಾ ರವಿ ಕೋಣ್? ಕನ್ನಡ ಸೀರಿಯಲಾಂನಿಂ ಸ್ಟಾರ್‌ಗೀ?” ವಿಚಾರಿ ಮದಾಮ್.

“ತುಕಾ ಮರಾಥಿ ಸೀರಿಯಲಾಂ ಪಳೆತೆಲ್ಯಾಕ್, ಸಕ್ಟಾಂ ತಾರಾಂಚ್ ದಿಸ್ತಾತ್! ದಿಶಾ ಎಕ್ಲೆಂ ಸಾಧಾರ್ಣ್ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ. ತಾರಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ಖುಳಾಂ ಕರುಂಕ್ ಕಳ್ಚಿಂಗೀ? ಆಸುಂ; ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಸೊಡ್. ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯೆಂ ಕಿ ಪೆಟ್ರೊಲಾಚ್ಯೆಂ ಮೋಲ್ ಶೆಂಭೊರ್ ನಹಿಂ ಹಜಾರ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಆಮ್ಚೊ ಮಧ್ಯಮ್ ವರ್ಗಾಚೊ ಲೋಕ್ ಮೊದಿಕ್ ಸಾಂಡ್ಚೊ ನಾಂ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್, ತಾಚ್ಯೆ ಹಿಂದುತ್ವಾವಾದಿ ಭಕ್ತ್. ಹರ್ ಹರ್ ಮೋದಿ, ಹರ್ ಘರ್ ಮೆ ಮೋದಿ; ತಾಚಿ ವಡ್ವಿಗ್ ಗಾಯ್ತೆಲೆಚ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಶೆಜ್-ಸಾಂಬಾರಾ ಪಳೆ. ಆರ್ವಾಸ್ ಜಣಾಂ ಕಡೆಂ ಪೆಟ್ರೊಲ್ ಗಿಳ್ಚಿಂ ವ್ಹಡ್ SUV ಆಸಾತ್. ಕಾರಾಂ ಜಳಂವ್ಚ್ಯೆಂ ಸೊಡ್, ಕೋಣೆಂಯೀ ವಿಕ್ಲೆಲೆಂ ಮ್ಹಕಾ ದಿಸಾನಾಂ.”

***

“ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯೆಂ ಇತ್ಲೆಂಚ್. ಖತಾರಾಂತ್ ಪಳೆ: ಪೆಟ್ರೊಲ್, ಡಿಜೆಲ್ ಆನಿಂ ಗ್ಯೆಸ್ ಕಿತ್ಲೊ ಸವಾಯ್. ಹಾಂಗಾಸರ್, ಇಂಡಿಯಾಂತ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಶೆಂ ಮಾರಗ್? ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಚ್ಚಾ ತೇಲಾಕ್ ಆಜ್‍ಕಾಲ್ ಅರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಆರ್ಧೆಂ ಮೋಲ್. ಮನ್ ಮೋಹನ್ ಸಿಂಗಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್, ಕಚ್ಚಾ ತೇಲಾಕ್ ಬ್ಯೇರಲಾಕ್ ಶೆಂಭೊರ್ ಆನಿಂ ಚವ್ದಾ ಡೊಲರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ದೀಸ್ ಆಸ್ಲೆ. ತರ್‌ಯೀ, ಪೆಟ್ರೊಲ್ ಲೀಟಾರಾಕ್ ಶೆಂಭೊರ್ ರುಪೈ ಜಾಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್ ಮ್ಹಕಾ ನಾಂ. ವ್ಹಯ್‌ಮೂ?” ಯೆಜ್ಮಾನಿನ್ ತರ್ಕ್ ಮುಕಾರಿಲೆಂ.

“ತುಜ್ಯೆಂ ಐಪ್ಯೇಡ್ ದೀ. ತುಕಾ ಏಕ್ ಪಿಂತುರ್ ದಾಕಯ್ತಾಂ. ತುಂಚ್ ಪಳೆ ಆಮಿಂ ಪೆಟ್ರೊಲ್ ಮೋಲ್ ಕಶೆಂ ವಯ್ರ್ ವೆತಾ ತೆಂ ಸಮಜ್.”

MM01

“ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಪೆಟ್ರೊಲ್ ಆಜ್ ರುಪೈ 38/- ಲೀ ಆಸಾಜೆ ನೆ? 62/- ಲೀ ಮ್ಹಾ-ಲೂಟ್ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಾಚಿ. ಕೆನ್ನಾಂ ಮೋದಿಕ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡಯ್ತಾತ್‌ಗೀ  ತೆಂ ಮ್ಹಕಾ ಸಮ್ಜನಾಂ”. ಹುಸ್ಕಾರ್ಲಿ ಮದಾಮ್.

“ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, 62/- ಲೀ ರುಪೈ ಸರ್ಕಾರಿ ಟೇಕ್ಸ್. ತೀನಾಂತ್ ದೋನ್ ವಾಂಟೆ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯೆ ಆನಿ ಉರ್ಲಲೊ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೊ. ಪಬ್ಲಿಕಾಚ್ಯೆ ಬೋಲ್ಸ್ ಕಾತರ್ಚ್ಯಾಂತ್ सब मिले हें. ಅರ್ವಾಸ್ ರಾಜ್ಯಾಂನಿಂ ಗ್ಯೆರ್-ಬಾಜಪಾ ಸರ್ಕಾರ್ ಆಸಾತ್. ಕೋಣ್‌ಯೀ ರಾಜ್ಯ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಬೊಗ್ಸುಂಕ್ ತಯಾರ್ ನಾಂತ್. ದಿಲ್ಲಿಂತ್ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾಡ್ತಿಚೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಆಸಾ. ಲಗ್ಬಗ್ 20/- ಲೀ ರುಪೈ VAT ಲಾಯ್ತಾ. ಮೋದಿಚೊ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರ್ 32/- ಲೀ ರುಪೈ Excise Duty ಲಾಯ್ತಾ. ದೋಗಾಂನಿಂ ಮೇಳೊನ್, ತುಜ್ಯಾ ಖತಾರಾ ಭಾಶೆನ್ ಜೀರೊ ಟೇಕ್ಸ್ ಲಾಯ್ಲೊಲೊ ತರ್, ಮೋಲ್ ಖಂಯ್ ರಾವ್ತೆಂ ತೆಂ ತುಂಚ್ ಅಂದಾಜ್ ಕರ್. 35/- ಲೀ ವಯ್ರ್ ಆಸೊಂಕ್ ನಜೊ ಆಸ್ಲೆಂ!”

“ಪೆಟ್ರೊಲ್, ಡೀಸೆಲ್, ಗ್ಯೇಸ್ ಆನಿಂ ಹೆರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಪೆಟ್ರೊಲಿಯಮ್ ಇಂದನಾಂ ಮೆಳೊನ್, ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಸರ್ಕಾರ್ ಕಿತ್ಲೆ ಟೆಕ್ಸ್ ವಸೂಲ್ ಕರ್ತಾತ್ ತೆ ಖಂಯ್ ವೆತಾತ್? ಆಮ್ಚ್ಯೆ ರಸ್ತೆ ಸದಾಂಯೀ ಫೊಂಡ್ಕುಳ್ಯಾಂನಿಂ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್!”

“ಏಕ್ ಅಂದಾಜ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಆರ್ಥಿಕ್ ವ್ಹರ್ಸಾ, 4.5 ಲಾಕ್ ಕರೋಡ್ ರುಪೈ ಟೇಕ್ಸ್ ವಸೂಲಿ ಜಾಲಾಂ. ಹಾಂತ್ಲೊ ಉಣ್ಯಾರ್ ತೀನ್ ಲಾಕ್ ಕರೋಡ್ ರುಪೈ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ತಿಜೊರಿಂತ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಮೋದಿಕ್ ಜಾಯ್ ತಶೆಂ ಖರ್ಚುಂಕ್. ಲುಟ್ಯೆನ್ಸ್ ದಿಲ್ಲಿಂತ್ ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಬಾಂದುನ್ ಘಾಲ್ಲಿಂ ಬಾಂದ್ಪಾಂ ಮೋದಿಕ್ ರುಚಾನಾಂತ್. ರಾಷ್ಟಪತಿಕ್ ರಾವ್ಳೆರ್ ಆಸಾ, ತಾಕಾ ಲಾಗೊನ್ ಮೋದಿಕ್ ಏಕ್ ನವೆಂ ವಿಸ್ತಾರ್ ರಾವ್ಳೆರ್ ನಾಕಾಯೇ? ದೆಕುನ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಸ್ತಾ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್; ಅತ್ಯಾವಶ್ಯ್ ಕಾಮ್. ಕೊರೊನಾ ಲೋಕ್ಡಾವ್ನ್ ಲಾಗು ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ ಕಾಮ್. ಲಗ್ಬಗ್ ವೀಸ್ ಹಜಾರ್ ಕರೋಡ್ ರುಪೈ ಖರ್ಚಾಚೊ ಅಂದಾಜ್. ಮಾಗಿರ್, ವ್ಹಡ್ ತೆಗಾಂಕ್ – ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ಉಪ-ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆನಿ ಪ್ರದಾನಿ ಹಾಂಕಾಂ – ಪಯ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ಎಕ್ ಸ್ಪೆಶಿಯಲ್ ವಿಮಾನ್ ಆನಿಂ ಥೊಡಿಂ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ಹೆಲಿಕೊಪ್ಟಾರಾಂ. ಅಮೇರಿಕನ್ ಫಿರ್ಜೆಂತ್ ಕಶೆಂ Airforce One ತಸ್ಲೆಂ ವಿಮಾನ್ ವಾಪರ್ತಾ, ತಸ್ಲೆಂ. ಮಾಗಿರ್, ವ್ಹಡ್ SPG ಶಿಬಂಧಿ. ಆನಿಂ ವಿಂಚ್ಲೆಲ್ಯಾಂ VIP ಜಣಾಂಕ್ Z+ security. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಸ್ತಾಂತ್ SPG ಶಿಬಂಧಿಕ್ ಬೊಂಗ್ಲೆ ಆನಿಂ ಒಫಿಸಾಂ, ವಯ್ಲ್ಯಾನ್…!”

ಮ್ಹಜೆಂ ಭಾಶಣ್ ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಯೆಜ್ಮಾನ್ ಖುಬಾಳ್ಳಿ:

“ಆನಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಕ್ಟಾಂಕ್ ಕೊರೊನಾಕ್ ಲಾಗ್ತಿ ವೇಕ್ಸಿನ್ ಫ್ರೀ ದೀಂವ್ಕ್ ಮೋದಿ ಕಡೆಂ ಪೈಶೆ ನಾಂತ್. 140 ಕರೊಡ್ ಲೋಕಾಕ್, ಜಣಾಕ್ ರುಪೈ 300 ಪ್ರಮಾಣೆಂ, ಕೇವಲ್ 42 ಹಜಾರ್ ಕರೋಡ್! GDP (ಗ್ಯೇಸ್, ಡಿಸೆಲ್, ಪೆಟ್ರೊಲ್) Tax ಚೊ ಧಾಂತ್ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ!”

***

“ಹಾಂಗಾ ಪಳೆ; ಹೆಂ ಅನ್ಯೇಕ್ ಪಿಂತುರ್ ಗೂಗಲ್ ಕರ್ನ್ ದಾಕಯ್ತಾಂ. ಪಲೆ” ಮದಾಮೆಚ್ಯೆಂ ಧ್ಯಾನ್ ವೊಡ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

MM02

“ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಮೋದಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ತ್ ಮಿತ್ರಾಂಚೊ ದಾಕ್ಲೊ ಘೆತಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯೆಂ‌ಗಿ?” ಹಾಸ್ಲಿ ಯೆಜ್ಮಾನ್. ಕೊಡು ಹಾಸೊ!

“ಷಿ ಚ್ಯೆಂ ಚೀನ್ ಪಳೆ. ಬೊಲ್ಸೊನಾರೊಚ್ಯೆಂ ಬ್ರಾಜಿಲ್ ಪಳೆ. ಹಾಂಚಿ ದೇಕ್ ಮೋದಿಕ್ ಗೀತಾ ವಾಣಿ. ಚೀನ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾ, ತೆಂ ಆಮಿಂ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಮೋದಿ ಗುಜ್ರಾತಾಂತ್ ಮುಖ್ಯ್ ಮಂತ್ರಿ ಆಸ್ತಾನಾಂ ಲೆಗುನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಜರ್ ಚೀನಿ ಲೋಕ್ 1.18 ಡೊಲರ್/- ಲೀ ದೀವ್ನ್ ಪೆಟ್ರೊಲ್ ಘೆತಾ, ಆಮಿಂ 1.19 ಡೊಲರ್/- ಲೀ ದೀಜೆ. ತವಳ್, ಆಮಿಂ ಚೀನಾ ಬರಾಬೊರ್ ಜಾತಾಂವ್!”

“ತುಂ ವ್ಯಂಗ್ ಉಲಯ್ನಾಂಯ್‌ಮೂ? ಚೀನ್ ಖಂಯ್, ಆಮಿಂ ಖಂಯ್. ತಾಂಚಿ ಗೆಲೆತ್ಯಾ ವ್ಹರ್ಸಾಚಿ ವಾರ್ಸಿಕ್ ಆಮ್ದಾನಿ, ಅಸ್ಲಿ GDP, ನಕ್ಲಿ ಗ್ಯೆಸ್-ಡಿಜೆಲ್-ಪೆಟ್ರೊಲ್ ನಹಿಂ, 16.64 ತ್ರಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡೊಲರ್ ಖಂಯ್. ಆನಿಂ ಆಮ್ಚಿ? ಅಂದಾಜ್ 3.02 ತ್ರಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡೊಲರ್. ಚೀನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಸಾಡೆ-ಪಾಂಚ್ ವ ಸ ವಾಂಟೆ ಗ್ರೇಸ್ತ್. ತುಂಚ್ ಲೇಕ್ ಘಾಲ್!”

“ಹ್ಯಾಂ ನಂಬ್ರಾಂಕ್ ಕಸಲೊ ವಿರೋದ್? ನಂಬ್ರಾಂ ತಿಂ ನಂಬ್ರಾಂ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ ಚೀನಿ ಏಕಾ ಆಮ್ ಇಂಡಿಯನಾ ಪ್ರಾಸ್ ಲಗ್ಬಗ್ ಸ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಡಿತ್ ದುಡು ಖರ್ಚ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ತಶೆಂ purchasing power parity (PPP) ಪೆಟ್ರೊಲ್ ಮೋಲಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಲಾಗು ಕೆಲ್ಯಾರ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಪೆಟ್ರೊಲ್ 0.22 ಡೊಲರ್/- ಲೀ ಮೆಳಾಜೆ ಆಸ್ಲೊ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಲಗ್ಬಗ್ ಸೊಳಾ ರುಪೈ/ ಲೀ. ಲೇಕ್ ಘಾಲ್, ಸಾರ್ಕೆಂಗೀ ನಹಿಂ”?

ಹ್ಯಾ ಲೇಕಾಂತ್ ಖಂಯ್ ತರ್‌ಯೀ ಘಡ್ಬಡ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಕಾಚ್ ಭಗ್ಲೆಂ. ಘಡ್ಬಡ್ ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಕಿ ಆಮಿಂ ಖತಾರಾ ಭಾಶೆನ್ ಆಮ್ಚ್ಯೆಂಚ್ ಕಚ್ಚಾ ತೇಲ್ ಪಂಪ್ ಕರಿಜೆ. ಜಶೆಂ, ಇರಾನ್ ಆನಿಂ ವೆನೆಜುಯೆಲಾ. ತರ್‌ಯೀ, ಯೆಜ್ಮಾನಿಕ್ ಹೆಂ ಲೇಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂಚ್ ದಿಸ್ಲೆಂ.

“ಸೊಳಾ ಸೊಡ್, ಬತ್ತಿಸ್ ರುಪೈ/ಲೀ ಕರ್ತೊ? 2014 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಲೋಕ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಚುನಾವೆ ವೇಳಾ, ಮೋದಿಚಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಶೊಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆನ್ ವ್ಹಡ್ ಬಿಲ್-ಬೊರ್ಡ್ ಘಾಲ್ಲೆ: ಪೆಟ್ರೊಲ್ ರುಪೈ 55/ಲೀ. ಡೊಲರ್ 38 ರುಪೈ. ಆತಾಂ, ಪೆಟ್ರೊಲ್ 110 ರುಪೈ ಆನಿಂ ಡೊಲರ್ 76 ರುಪೈ ಲಾಗಿಂ-ಲಾಗಿಂ. ಸಕ್ಕಡ್ ಬಂಡಲಾಂ. ಜುಮ್ಲಾ, ಅಮಿತ್ ಶಾಚ್ಯೆ ಬೊಲಿಂತ್!”

“ಶೊಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಏಕ್ ವಿಷಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಣಿ. ಚ್ಯಾಯೆ-ಕೊಪಾಂತ್ ತೂಫಾನ್ ಉಟಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ MSW, MA. MEd. ಆನಿಂ ಗೌರವಾನ್ವಿತ್ Ph. D! ತಿಚಿಂ, ಯೆಡ್ಡಿಚಿಂ ಆನಿಂ ಮೋದಿಚಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ಆಮಿಂ ಆರಾಮಾರ್ ಬಸೊನ್ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಕರ್ಯಾಂ. ಆತಾಂ, ಮ್ಹಕಾ ಹಿಸ್ಯಾ-ಬಾಜಾರ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ ತೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್.” ತರ್ಕ್ ಬಂದ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಮ್ಹಕಾ.

MM010

“ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾಟ್ಸಪ್ ಇಷ್ಟಾಂ ಪ್ರಮಾಣೆಂ, ಸರ್ಕಾರ್ ತೆಲಾ ಕಂಪ್ಣ್ಯೊಂ ಪಬ್ಲಿಕಾಕ್ ವಿಕ್ತಾ ಖಂಯ್. BPCL ಆನಿಂ GAIL ಮ್ಹಣ್ ಕಂಪ್ಣ್ಯೊಂ ಆಸಾತ್‌ಗೀ? ಪಳೆ, ವಿಸ್ರನಾಕಾ. ಹಾಂವ್ ಕುಜ್ನಾಕ್ ವೆತಾಂ. ಆಜ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಜೆವಿಜೆ ನೇ?” ಮ್ಹಣೊನ್ ಯೆಜ್ಮಾನ್ ಉಟೊನ್ ಕುಜ್ನಾಕ್ ಗೆಲಿ. ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಂಪ್ಯುಟರಾಕ್.

ವ್ಹಯ್, ಗೂಗಲ್ ಕರ್ನ್ ಪಳೆತನಾ, ಖಬ್ರ್ ಮೆಳ್ಳಿ ಕಿ BPCL ಕಂಫ್ಣೆನ್ ಹಿಸ್ಯಾಕ್ 58 ರುಪೈ ಫೈನಲ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ದಿಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಮಹಿನ್ಯಾ ಪೈಲೆಂ ಹಿಶ್ಯಾಕ್ ರುಪೈ 21 ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ದಿಲ್ಲೊ. ಅರ್ಥಾತ್, ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ತಿಜೊರಿಂತ್ ಏಕಾ ವ್ಹರ್ಸಾಂತ್‍ಚ್ ಲಗ್ಬಗ್ ಧಾ ಹಜಾರ್ ಕರೋಡ್ ಜಮೊ ಜಾಲೊ. ಆನಿಂ ಮೋದಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ: ಯೆದೊಳ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಾಂನಿಂ ಕೆಲಾಂ ತರ್ ಕಿತೆಂ! ಫೇಕು ಮೋದಿ; ಕಿತೆಂ ಕರ್ಯಾಂ?

► ಫಿಲಿಪ್ ಮುದಾರ್ಥ್

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

38% feel thumbs up. And how do you feel?
7 :thumbsup: Thumbs up
6 :heart: Love
1 :joy: Joy
3 :heart_eyes: Awesome
1 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

2 comments

  1. mm
    Ronald Sabi

    Absolutely brilliant article laced with humour! With supporting facts you have exposed fekugiri. True, people (politicians) have changed language moment they came into power and proving to be worst than the predecessor. Some fanatics willing to pay several times for fuel and will support Modi citing prices of all commodities have gone up, forgetting majority root cause is rise in fuel price. While most people are struggling due to Corona and lockdown, we fail to see any comfort provided in terms of rising prices or the unbearable GST structure making everything too expensive. A genuine question is where the collection goes and a small bridge takes years for completion and roads give up within a short span of construction.

  2. Eugene D'Souza
    Eugene D'Souza

    Well written article with satirical overtones. Thank you Philip Mudartha for simplifying otherwise complicated issues

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.