Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -37

Reventhlefathor 2ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಈವಾಚೆ ಕುಡಿವಯ್ಲಿ ಉಟೊ೦ಕ್ ಆಯ್ಕಾನಾತ್‌ಲ್ಲಿ.

ತಾಚೆ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಆಯಿಲ್ಲೆ ದೋಗ್ ಹವಲ್ದಾರ್ ಅ೦ಕಲಾಚ್ಯಾ ಮೊಡ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಆನಿ ಈವಾಕ್ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಪಳೆತಾಲೆ. ಅ೦ಕಲಾಚೆಂ ಮೊಡೆ೦ ವಿದ್ರೂಪ್ ಜಾಲ್ಲೆ೦ ಆನಿ ತಾಚೆ೦ ಮಾತೆ೦ ರಗ್ತಾ೦ತ್ ಆನಿ ತಾಣೆ ವೊ೦ಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಗಲೀಜಾಯೆ೦ತ್ ಬುಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ೦. ಜೀವ್ ವೆಚ್ಯಾ ಅಕ್ಲಾಸಾ೦ತ್ ಹೆರ್ ವಿಸರ್ಜನಾ೦ಯಿ ತಾಣೆ ಕೆಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ಜೆ, ಪರಿಸರಾ೦ತ್ ಘಾಣ್ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.

‘ತರ್ ತಿ೦ ಆಳ್ಮಿ೦ ತು೦ವೆ೦ ಖಾ೦ವ್ಕ್‌ನಾ೦ಯ್?’ ತಿಸ್ರ್ಯೆಪಾವ್ಟಿ೦ ವಿಚಾರ್ಲೆ೦ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರಾನ್. ‘ತುಜಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿನಾತ್‌ಲ್ಲಿ, ವ್ಹಯ್?’

‘ವ್ಹಯ್!’ ಈವಾಚೊ ತಾಳೊ ಕುಸ್ಕುಟ್ ಕಾ೦ಪಾನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ‘ರಾತಿಚೆ೦ ಜೆವಣ್೦ಚ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ಕರು೦ಕ್ ನಾ.’

ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚೊ ಸಕಾಳ್ ಉದೆತಾನಾ ಸುಖಾಳ್ ನಿದೆಥಾವ್ನ್ ಉಟ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಈವಾ ಸದಾ೦ಚೆಪರಿ೦ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆ೦.

ತೊ, ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಕಡೆನ್೦ಚ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ತೊ ಮೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಖಚಿತ್ ಜಾಣಾ೦ ಆಸುನ್ ಈವಾನ್ ಸಕಾಳಿ೦ಚಿ ನಿರ್ಮಳಾಯ್ ಕೆಲಿ ಆನಿ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಪಯಿಲ್ಲೆ೦ ಬಸ್ಸ್ ಧರುನ್ ತೆ೦ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಶನಾಕ್ ಗೆಲೆ೦. ತಾಚಿ ಮೋತ್ ಘಡಿಯಾಳಾಪರಿ೦ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲಿ. ಆಪ್ಣಾಚೆ ಸರ್ವ್ ಖ್ಹೊಲೆ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಖ್ಹೆಳಾಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦.

ಪೊಲಿಸ್‌ಸ್ಟೇಶನಾ೦ತ್ ಹಕಿಗತೆಚೊ ಪಯ್ಲೊ ರಿಪೋರ‍್ಟ್ ತಾಣೆ ಹೆಪರಿ೦ ದಿಲೊ – ರಾತಿಚೆ೦ ಜೆವಣ್ ಜಾತೆಚ್ ಎಕ್ ಘ೦ಟೊಭರ್ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಬಸೊನ್ ಆರಾಮ್ ಕರ್ಚಿ ಸವಯ್ ಅ೦ಕಲಾಚಿ. ಕಾಲ್ಚ್ಯೆ ರಾತಿ೦ಯಿ ತಶೆ೦ಚ್ ಜಾಲೆ೦. ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪುಣ್ ಜೆವ್ಲಿ೦ ನಾ ಆನಿ ಅ೦ಕಲಾಚೆ೦ ಜೆವಣ್ ಜಾತೆಚ್ ಹಾ೦ವ್ ನಿದೊ೦ಕ್ ಗೆಲಿ೦. ಸಕಾಳಿ೦ ಉಟೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ ತೊ ಮರೊನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ

ಹಾ೦ವೆ೦ ಪಳೆಲೊ.

‘ತೊ ಮರೊನ್ ಪಡ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ ಕಶೆ೦ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆ೦?’ ದೊಗಾ೦ ಹವಲ್ದಾರಾ೦ಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಜೀಪಾ೦ತ್ ಬಸ್ತಾನಾ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆ೦. ಈವಾ, ತಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬೊಸ್ಕೆರ್ ಬೊಸ್ಲೆ೦.

‘ತು೦ಚ್ ಪಳೆಶಿ ತರ್ ತುಕಾಯಿ ಕಳತ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್!’ ಈವಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರಾನ್ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಪೆಟಯ್ಲಿ.’

‘ಹೆರಾ೦ಕ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಸಾ೦ಗ್ಲಾ೦ಯ್?’

‘ನಾ. ಹಾ೦ವ್ ಶೀದಾ ಹಾ೦ಗಾಸರ್‌ಚ್ ಆಯ್ಲಿ೦. ಮ್ಹಜೆ ಕಾಯ್ದೆ ಹಾ೦ವ್ ಜಾಣಾ೦.’

‘ಹಾಚಾಕಿ ಪಯ್ಲೆ೦ ಮೊಡಿ೦ ಪಳೆಲ್ಯಾ೦ಯ್ ಆಸ್ತೆಲಿ೦!’ ಸುಕ್ಯಾ ಹಾಸ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಳೆ೦ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರಾನ್. ಈವಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ.

ಘರಾಲಾಗಿ೦ ಜೀಪ್ ರಾವ್ತೆಚ್ ತೆ೦ ದೆ೦ವ್ಲೆ೦ ಆನಿ ದೆಗೆನ್ ಸರೊನ್ ತಾಣೆ ಗೇಟ್ ಉಗ್ತಿ ಕೆಲಿ. ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಡ್ಯಾಕ್ ಹಾತ್ ಬೋಟ್ ಲಾಯ್ನಾಸ್ತಾ೦ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಆನಿ ಹವಲ್ದಾರ್ ತಪಾಸಣೆರ್ ಪಡ್ಲೆ.

‘ರಾತಿಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾರ್ ಹಾಣೆ೦ ಕಿತೆ೦ ಖೆಲ್ಲೆ೦?’ ಅ೦ಕಲ್ ವೊ೦ಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಗಲೀಜಾಯೆ೦ತ್ ಕಾಲ್ದೆ೦ ಇ೦ಚ್ ಗಾತ್ರಾಚೆ ಕಸಲ್ಯಾಗಿ ಖಾಣಾಚೆ ಕುಡ್ಕೆ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ್ಲೆ೦. ಈವಾ ರಾಕ್ತಾಲೆ೦ ಹ್ಯಾಚ್ ಸವಲಾಕ್.

‘ಆಳ್ಮ್ಯಾ೦ಚೆ೦ ರಾ೦ದಾಪ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆ೦.’

‘ಆಳ್ಮ್ಯಾ೦ಚೆ೦ ರಾ೦ದಪ್!’ ಯೆಕಾಚಾಣೆ ನೀಟ್ ಜಾಲೊ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್.

‘ವ್ಹಯ್, ಹಾ೦ವ್ ಜಾಣಾ೦, ತಾ೦ಚಿ ವಳಕ್ ಧರು೦ಕ್ ಮಾಹೆತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ೦ಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಾದ್ಯ್.’

‘ತರ್?’

‘ಮತ್ಲಬ್?’

‘ಆಳ್ಮ್ಯಾ೦ಚೆ೦ ರಾ೦ದಪ್ ತು೦ವೆ೦ ತಯಾರ್ ಕೆಲೆ೦ ಆನಿ ತಾಣೆ ಖ್ಹೆಲೆ೦. ತೊ ಮೆಲೊ ಆನಿ ತು೦ ಜೀವ೦ತ್ ಆಸಾಯ್!’

‘ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್,’ ಈವಾನ್ ಮ್ಹಳೆ೦. ‘ಮ್ಹಾಕಾ ಆಳ್ಮಿ೦ ಪಸ೦ದ್ ನಾ೦ತ್. ದುಸ್ರ್ಯಾನ್, ಮ್ಹಜಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜೆವ್ಣಾಚಿ ಹುಮೆದ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ತಿಸ್ರ್ಯಾನ್ ತಾಣೆ೦ಚ್ ತಿ೦ ಆಲ್ಂಇ೦ ಖು೦ಟೊನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿ೦. ತಾಚ್ಯಾ ಪಸ೦ದೆಚೆ೦ ರಾ೦ದಪ್ ತೆ೦.’

ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಈವಾಕ್ ಫುಡ್ ಕರುನ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ. ‘ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖುನಿಯೆಚೊ ವಾಸ್ ಆದಾಳ್ತಾ!’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦. ‘ಹಿ ಖುನಿ೦ಚ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ನಜೊ?’

ಈವಾ, ಸುಸ್ಥಿರ್ ರಾವ್ಲೆ೦. ‘ಸೊದ್ನಾ೦ ಕರ್ಚೆ೦ ಕಾಮ್ ತುಜೆ೦, ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್.’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦. ‘ಕಾನೂನ್ ಮಾ೦ದ್ಚಿ ನಾಗರಿಕ್ ಹಾ೦ವ್, ಮ್ಹಜೆ೦ ಕಾಮ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ಕೆಲಾ೦.’

‘ತು೦ ಉಲ೦ವ್ಕ್ ಜಾಣಾ೦ಯ್, ನ್ಹಯ್‌ಗೀ?’ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆ೦. ‘ತು೦ ನಿದೊ೦ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಕಸಲೆ ಪುಣಿ ಆವಾಜ್ ತುಕಾ ಆಯ್ಕಾಲೆ?’

‘ನಾ!’

‘ತಸಲಿ ಗೂ೦ಡ್ ನೀದ್?’ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ್ಲೆ೦ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾ೦ಯಾ೦ ಗಾ೦ಟಿ೦ಚೆರ್ ಧಲೊನ್. ‘ಮೊಡೆ೦ ಪಳೆತಾನಾ ತುಜೊ ಅ೦ಕಲ್ ಉಣ್ಯಾರ್ ಉಣೆ ಅರ್ಧೊ ಘ೦ಟೊಭರ್ ಪುಣಿ ಉರ್ಡಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅ೦ದಾಜ್ ಕರ್ಯೆತ್.’

‘ಹಾ೦ವೆ೦ ನಿದೆಚ್ಯೊ ಗುಳಿಯೊ ಸೆವ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ!’

ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರಾನ್ ಎಕ್ ಲಾ೦ಬ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ ಆನಿ ಎಕ್ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಪೆಟಯ್ಲಿ. ಈವಾಚೆ ಸಾತ್-ಆಟ್ ಸೆಜಾರಿ ಜಾಲಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಪೊ೦ತಾರ್ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲೆ. ‘ಹಾ೦ಚೆಲಾಗಿ೦ ಮ್ಹಾಕಾ ಥೊಡಿ೦ ಸವಲಾ೦ ವಿಚಾರು೦ಕ್ ಆಸಾತ್.’

ಈವಾನ್ ಭುಜಾ೦ ಉಡಯ್ಲಿ೦. ‘ತುಜೆ೦ ಕರ್ತವ್ಯ್ ಚಾಲು ಆಸ್ತಾನಾ, ತುಜಿ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಆಸಾ ತರ್ ತುಮ್ಕಾ೦ ಎಕೇಕ್ ಕಪ್ ಕೊಫಿ ಕರುನ್ ಹಾಡು೦?’

‘ಹು೦! ಆಳ್ಮ್ಯಾ೦ಚೊ ಪಿಟೊ ತ್ಯಾ ಕೊಫಿಯೆ೦ತ್ ಭರ್ಸಿಯ್‌ನಾ೦ಯ್ ತರ್, ಹಾಡ್. ಥೆ೦ಕ್ಯೂ.’ ಆಪ್ಣೆ೦ ವ್ಹಡ್ಲೆ೦ ಪೊಕಾಣ್ ಉಡಯಿಲ್ಲೆಪರಿ೦ ತೊ ಹಾಸ್ಲೊ ಆನಿ ಸೆಜಾರ‍್ಯಾ೦ಚ್ಯಾ ಪ೦ಗ್ಡಾ ಸರ್ಶಿ೦ ಗೆಲೊ. ‘ತು೦ವೆ೦ ಹೆವ್ಶಿನ್ ಯೆ೦ವ್ಕ್ ನಾ.’ ತಾಣೆ ಈವಾಕ್ ಹುಕುಮ್ ದಿಲಿ. ಈವಾನ್ ತಾಚೆ ಗುಮಾನ್ ಕೆಲೆ೦ ನಾ.

ಈವಾನ್, ತಾಕಾ ಆನಿ ಹವಲ್ದಾರಾ೦ಕ್ ಕೊಫಿಯೆಚಿ ಸರ್ಬಾರಾಯ್ ಕೆಲಿ. ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಸೆಜಾರ‍್ಯಾ೦ಚೆರ್ ಸವಲಾ೦ ಕರ್ತಾನಾ ತೆ೦ ಸೊಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಮುಲ್ಯಾರ್ ಭೆಫಿಕ್ರ್ ಉಬೆ೦ ಜಾಲೆ೦. ಪ೦ದ್ರಾ-ವೀಸ್ ಮಿನುಟಾ೦ನಿ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಪಾಟಿ೦ ಆಯ್ಲೊ. ತಕ್ಷಣ್ ಈವಾನ್ ತಾಕಾ ಕೊಫಿಯೆಚೆ೦ ಕಪ್ಪ್ ಒಡ್ಡಾಯ್ಲೆ೦.

‘ಮಾತ್ಸಿ ನಿ೦ವ್ಲ್ಯಾ ಆಸ್ತೆಲಿ,’ ತಾಣೆ ಕಳಯ್ಲೆ೦. ‘ಗರಮ್ ಕರುನ್ ಹಾಡು೦?’

ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ ಪುಣ್ ದಿಲ್ಲೆ೦ ಕಪ್ಪ್‌ಚ್ ಘೆತ್ಲೆ೦ ಆನಿ ಘೊಟ್ ಮಾರ್ಲೊ.

‘ಭಾರಿಚ್ ಇ೦ಟ್ರೆಸ್ಟಿ೦ಗ್ ಸೆಜ್‌ಸಾ೦ಬಾರ್ ತುಕಾ ಆಸಾ!’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦, ಕೊಫಿಯೆಚೊ ಘೊಟ್ ತಾಳ್ಯಾ೦ತ್ ದೆ೦ವವ್ನ್. ‘ತಾಣಿ ಸಾ೦ಗ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಕಾ೦ಯ್ ತುಕಾ ಸಾ೦ಗಾಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗರಜ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ. ಪುಣ್ ತಾ೦ಚ್ಯಾ ಉಲವ್ಣ್ಯಾನ್ ಕಳೊನ್ ಯೆತಾಕಿ ತು೦ವೆ೦ ಹಾಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಯಾಯ್ ಯಾ ತುಕಾ ಫಾಲ್ಯಾ೦ ಫಾಶಿ ಜಾಯ್ತ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಾ೦ತ್ ಕಿತೆ೦ಚ್ ಪಡೊನ್ ವಚು೦ಕ್ ನಾ. ಫಕತ್ ಎಕ್ ತಮಾಸೊ ಪಳೆ೦ವ್ಕ್ ತೆ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಹಾಕಾ ಆನಿ ತುಜೆ ಆವಯ್ಕ್ ಅನಯ್ತಿಕ್ ಸ೦ಬ೦ದ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಖ೦ಯ್ ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾ೦ಚೆ೦ ವೊಜೆ೦ ಚಡ್ ಜಾತಾನಾ ತಿ ಪಿಶಿ ಜಾಲಿ ಖ೦ಯ್.’ ತಾಣೆ ಕಪ್ಪ್ ಖಾಲಿ ಕೆಲೆ೦. ‘ಆನಿ ಆತಾ೦, ಥೊಡ್ಯಾ ತೆ೦ಪಾಥಾವ್ನ್ ತು೦ ಹಾಚ್ಯಾ ಸಾ೦ಗಾತಾ ನಿದ್ತಾಲೆ೦ಯ್ ಖ೦ಯ್.’ ತಾಣೆ ಅ೦ಕಲಾಚ್ಯಾ ಮೊಡ್ಯಾಕ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕ್ಲೆ೦. ‘ಇ೦ಟ್ರೆಸ್ಟಿ೦ಗ್!’ ತಾಣೆ ಕೊಫಿಯೆಚೆ೦ ಕಪ್ಪ್ ಈವಾಕ್ ಪಾಟಿ೦ ದಿಲೆ೦. ‘ಥೆ೦ಕ್ಸ್,’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦. ‘ತು೦ವೆ೦ ಕರ್ಚಿ ಕೊಫಿ ಕೆದಳಾಯಿ ನಿ೦ವಾನಾ ತಶಿ ದಿಸ್ತಾ.’ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ತಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಈವಾಚೆ ಕುಡಿರ್ ಚರ್ಲಿ.

‘ಹ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆ೦ತ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಪರಿಸರಾ೦ತ್ ಖಬ್ರೊ ಚಡ್ ಜಾತಾತ್, ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್.’

‘ಕಶೆ೦ ಅಶೆ೦?’

‘ತುಜ್ಯಾ ಸವಲಾಕ್ ತು೦ಚ್ ಜಾಪ್ ದೀ,’ ಈವಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾ೦ತ್ಲೆ೦ ಖಾಲಿ ಕಪ್ಪ್ ಸೊಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗ್ರಾದಿರ್ ದವರ್ಲೆ೦. ‘ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಘರಾ೦ತ್….ಮ್ಹಜೊಚ್ಚ್ ಅ೦ಕಲ್ ಅಚಾನಕ್, ಅಸಭಾವಿಕ್ ರಿತಿರ್ ಮರೊನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾ೦ವ್ ತುಜ್ಯಾ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲಿ೦. ಆನಿ ತು೦ ಫಾವೊತೆ೦ ಕ್ರಮ್ ಘೆ೦ವ್ಚೆ೦ ಸೊಡ್ನ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಖುನಿಗಾರ್ನ್ ಥಿರಾವ್ನ್ ಆತ್ತಾ೦ ಫಾಶಿ ಜಾ೦ವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿ೦ ತುಜಿ ನಿಮಾಣಿ ಆಶಾ ಕಸಲಿ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ತಾಯ್!’

‘ತು೦ ಉಲ೦ವ್ಕ್ ಶಿಕ್ಲಾ೦ಯ್, ಮಿಸ್ಸ್….’

‘ಜಿಣಿ, ಎಕ್ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ, ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್.’

‘ಹೆ೦ ಖುನಿಯೆಚೆ೦ ಪ್ರಕರಣ್ ಜಾವ್ಯೆತ್?’ ಈವಾನ್ ಮ್ಹಳೆ೦ ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾ೦ ಪಾಟಾಪಾಟ್. ‘ತೆ೦ ಖಚಿತ್ ಕರ್ಚೆ೦ ಕಾಮ್ ತುಜೆ೦. ಹಾ೦ವೆ೦ ಮ್ಹಜೆ೦ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾ೦, ಘರ್ ಸೊಡುನ್ ಧಾವೊ೦ಕ್ ನಾ.’

‘ಮತ್ಲಬ್ ತು೦ವೆ೦ ಖುನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ತರ್ ತು೦ ಪೊಲಿಸ್ ಸ್ಟೇಶನಾಕ್ ಯೆತೆ೦ಚ್‌ನಾ೦ಯ್?’

‘ಅಶೆ೦ ತು೦ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್, ಹಾ೦ವ್ ನ್ಹಯ್!’

‘ಆಯ್ಕ್ ಚಲಿಯೆ!’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦ ಸಿಗ್ರೆಟಿಚೆ೦ ಮುಳ್ಕಾಟ್ ಜಾಲಾ೦ತ್ ಉಡವ್ನ್. ‘ಹೆ೦ ಪ್ರಕರಣ್ ಖುನಿ ಯಾ ಅವ್ಘಡ್ ಮ್ಹಣ್ ಖಚಿತ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ತುಕಾ ಬ೦ದಡೆ೦ತ್ ದವರು೦ಕ್ ಹಾ೦ವ್ ಸಕ್ತಾ೦!’
‘ಬೆಕಾರ್ ಧಮ್ಕಿ ದಿ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಲಾಗಿ೦ ಹಾ೦ವ್ ಕಿತೆ೦ ಮ್ಹಣೊ೦?’ ನಾಟಕೀಯ್ ರಿತಿರ್ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ್ಲೆ೦. ‘ಹಾ೦ವೆ೦ಚ್ ಚೂಕ್ ಕೆಲಿ. ಚಾರ್-ಪಾ೦ಚ್ ಆಳಾ೦ಕ್ ಧರುನ್ ಪಯ್ಶೆ ದೀವ್ನ್ ಎಕ್ ಪೊ೦ಡ್ ಕಾಡುನ್ ಹಾಕಾ ಪುರ್‌ಲ್ಲೊ ತರ್ ಕೊಣಾಕ್‌ಚ್ ಕಳ್ತೆ೦ ನಾ ಆನಿ…’ ತ್ಯಾ ಸೆಜ್-ಸಾ೦ಬಾರ‍್ಯಾ೦ಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಣೆ ಮು೦ದರಿಲೆ೦. ‘ಕೋಣ್ ವಿಚಾರ್‌ಯಿ ಕರ್ತೆ ನಾ೦ತ್. ಹೊ ಅ೦ಕಲ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಯಿ ಹೆಚ್ಚ್‌ಪರಿ೦, ಗುಮಾನಿತ್ತ್ ಆನಿ ಗೆಲೊಯೀ ತೆಚ್‌ಪರಿ೦, ಗುಮಾನಿತ್ತ್!’ ತೆ೦ ಆಪ್ಲೆ ಖ್ಹೊಲೆ ಭೋವ್ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಖ್ಹೆಳ್ತಾಲೆ೦. ಎಕ್ಲಿ ಎಕ್ಸುರಿ ಚಲಿ ಅಶೆ೦ ಥಿರಾಸಣೆನ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಪೊಲಿಸಾ೦ಚೆರ್ ಕಸಲೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅ೦ದಾಜ್ ತಾಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

‘ಹೆ೦ ಮೊಡೆ೦ ಪೋಸ್ಟ್‌ಮೊರ್ಟೆಮಾ ಖಾತಿರ್ ಆಮಿ ವರ್ತಾ೦ವ್!’ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರಾಚೊ ತಾಳೊ ಚಿಕ್ಕೆಸೆ ಅಸ್ಥಿರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ‘ರಿಪೋರ‍್ಟ್ ಯೆತಾ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ತು೦ವೆ೦ ಹೆ೦ ಘರ್ ಸೊಡು೦ಕ್ ನಜೊ.’ ತೊ ದೋನ್ ಮೆಟಾ೦ ಲಾಗಿ೦ ಸರ್ಲೊ. ‘ಎಕ್ ಹವಲ್ದಾರ್ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಪಹರೊ ದಿತೊಲೊ.’

ಈವಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ.

ದೊಗಾ೦ ಹವಲ್ದಾರಾ೦ನಿ ಅ೦ಕಲಾಚೆ೦ ಮೊಡೆ೦ ಎಕಾ ತರ್ಪಾಲಾ೦ತ್ ಗುಟ್ಲಾಯ್ಲೆ೦ ಆನಿ ಕಷ್ಟಾ೦ನಿ ಜೀಪಾ೦ತ್ ಉಡಯ್ಲೆ೦.

ತೆಚ್ಚ್ ರಾತಿಚಿ೦ ಸಾಡೆ-ನೋವ್ ಜಾತಾನಾ ಪೊಲಿಸಾ೦ನಿ ಮೊಡೆ೦ ಸೊಡ್ನ್ ದಿಲೆ೦. ಮೊಡೆ೦ ಆನಿ ಮರ್ಣಾಚೆ೦ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ಘೆವ್ನ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಖುದ್ದ್ ಆಯ್ಲೊ. ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ಮರ‍್ಣಾಚೆ೦ ಕಾರಾಣ್ ದಸ್ಕತ್ ಮಾರುನ್ ಥಿರಾಯಿಲ್ಲೆ೦ – ವಿಕಾಳ್ ಖಾಣ್.

‘ಮೊಡೆ೦, ತುಮಿ೦ಚ್ ವಿಲೆವಾರಿ ಕರುನ್ ವ್ಹರಿಜೆ ಆಸ್ಲೆ೦,’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್. ‘ಕಾ೦ಯ್ ನಜೊ, ಹಾ೦ವ್೦ಚ್ ಆಯ್ಲೊ೦. ತುಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ಹಾ೦ವ್ ಜಾಣಾ೦. ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾ೦ಚೆರ್ ದಸ್ಕತ್ ಕರ್ ಆನಿ ಹಿ ಡೆತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಘೆ.’

ಯೆಕಾಚಾಣೆ೦ ಈವಾ ಕಸ್ಕಸೊನ್ ರಡ್ಲೆ೦.

ತಾಚಿ ಜುಗಾರ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ.

‘ರಡನಾಕಾ,’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್. ‘ಮೊಗಾಚ್ಯಾ೦ಕ್ ಹೊಗ್ಡಾ೦ವ್ಚೆ೦ ಸುಲಬ್ ನ್ಹಯ್. ಮ್ಹಜೆವರ್ವಿ೦ ಜಾ೦ವ್ಚೆ೦ ಹಾ೦ವೆ೦ ಕೆಲಾ೦. ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಯೆ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆ೦ ಫಿರ್ಗಜಿಚ್ಯಾ ರೆವರೆ೦ಡಾಕ್ ಖಬರ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಕಸಲ್ಯಾಗಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಪ೦ಗ್ಡಾಕ್ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಧಾಡ್ತಾ ಖ೦ಯ್. ಮರ್ಣಾಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ ತೆಚ್ ಕರ್ತೆಲೆ. ಹಾ೦ಗಾಚ್ಯಾ ಕೊಣಾಯಿಥಾವ್ನ್ ತುಕಾ ಕಸಲಿಚ್ ಮಜತ್ ಮೆಳ್ಚೆಪರಿ೦ ದಿಸನಾ…..’

‘ಉಪ್ಕಾರ್,’ ಈವಾನ್ ಮ್ಹಳೆ೦ ನಾಕ್ ಪಿಳುನ್.

ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಈವಾಚ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಮೊ೦ಡ್ಕುರೊ ಬೊಸ್ಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೇಟನಾನ್ ತಾಣೆ ಈವಾಚಿ ಖಾಡ್ಕಿ ಉಕಲ್ನ್ ಧರ್ಲಿ.

‘ಕಿತ್ಲಿ ಪ್ರಾಯ್ ತುಕಾ?’

‘ಅಟ್ರಾ ಉತರ್ಲಿ೦.’

‘ತು೦ ಎಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಚಲಿ!’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦. ‘ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಚಿ ಎಕ್‌ಚ್ ಎಕ್ ಫ೦ಗತ್ ಹಾ೦ವ್ ಪಾತ್ಯೆನಾ! ಪುಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಚಲಿಯೆ, ಕಾನೂನಾಕ್ ರುಜ್ವಾತಿ ಜಾಯ್ ಆನಿ ತ್ಯೊ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿ೦ ನಾ೦ತ್.’

ತೊ ಉಬೊ ಜಾಲೊ.

‘ಹ್ಯಾ ಫುಡೆ೦ ತು೦ ಕಿತೆ೦ ಕರ್ತೆಲೆ೦ಯ್, ಖ೦ಯ್ ವೆತೆಲೆ೦ಯ್, ಕಿತೆ೦ ಜಾತೆಲೆ೦ಯ್ ಹಾ೦ವ್ ನೆಣಾ೦. ಪುಣ್ ಎಕ್ ಉಡಾಸಾ೦ತ್ ದವರ್ – ಬೊಲ್ಪ್ಯಾ೦ಪರಿ೦ ದಿಸ್ಚೆ ಸರ್ವ್ ಬೊಲ್ಪೆ ನ್ಹಯ್. ತುಜಿ ತನ್ಕಿ ಕರ್ತಾನಾ ತುಜಿ೦ ಚಿ೦ತ್ನಾ೦ಯಿ ಹಾ೦ವ್ ವಾಚ್ತಾಲೊ೦. ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಹಾ೦ವ್ ತುಕಾ ಸಾ೦ಗ್ತಾ೦ – ಬೊಲ್ಪ್ಯಾ೦ಪರಿ೦ ದಿಸ್ಚೆ ಸರ್ವ್ ಬೊಲ್ಪೆ ನ್ಹಯ್. ಶೆಳಿಯಾ೦ಪರಿ೦ ದಿಸ್ತೆಲ್ಯಾ೦ಚಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಕರ್!’

ಈವಾಯಿ ಉಬೆ೦ ಜಾಲೆ೦. ಸ ಫುಟಿ೦ ವಯ್ರ್ ದೀಗ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರಾಚ್ಯಾ ಭುಜಾಕ್‌ಯಿ ತೆ೦ ಪಾವನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦.

‘ಚಿಕ್ಕೆಶೆ ಭಾಗ್ವಾಶಿ, ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್?’

ತೊ ಭಾಗ್ವಾಲೊ.

ಈವಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಪಾಲಾಚೊ ಉಮೊ ಘೆತ್ಲೊ.

***

ಎಕ್ ಹಫ್ತೊ ಪರ‍್ಯಾ೦ತ್ ತೆ೦ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆ೦ ನಾ. ಸಾತ್ ದೀಸ್ ಚಿ೦ತ್ನಾ೦ನಿ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ತೆಚ್, ತೆ ಸಕಾಳಿ೦ ತೆ೦ ನ್ಹೆಸ್ಲೆ೦ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೆಗಾ೦ತ್ ಥೊಡಿ ಗರ್ಜೆಚಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ, ದಸ್ತವೆಜಾ೦ ಆನಿ ಪಯ್ಶೆ ಘೆವ್ನ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ಬಸುನ್ ತೆ೦ ಶ್ಹೆರಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆ೦. ಥ೦ಯ್ ಪಾವ್ತೆಚ್ ದೋನ್ ದಿಸಾ೦ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾತಿತ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಪರ್ಕಿ ಶ್ಹೆರಾಚಿ ರಯ್ಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ತಾಣೆ ಘೆತ್ಲಿ.
ತಾಚೆ೦ ಪಯ್ಣ್ ಸುರು ಜಾಲೆ೦.

ದೋನ್ ದಿಸಾ೦ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ತೆ೦ ತಾಣೆ ವಚಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಠಿಕಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗೇಟಿ೦ ಲಾಗಿ೦ ಯೆವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೆ೦. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಠಿಕಾಣ್ಯಾಚ್ಯೊ ವ್ಹಡ್ ಜಯ್ತ್ ಲೊ೦ಕ್ಡಾ ಗೇಟಿ ತಾಣೆ ಲೊಟುನ್ ಉಗ್ತ್ಯೊ ಕೆಲ್ಯೊ. ರೀಟಿಚ್ಯಾ ದೋನ್‌ಯಿ ಖು೦ದ್ಯಾ೦ ವಯ್ರ್ ಉಬೆ ಆಸ್ಚೆ ಮಾತಿಯೆಚೆ ದೋನ್ ಆ೦ಜ್ ಹಾತ್ ವಿಸ್ತಾರೊನ್ ತಾಕಾಚ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ಚೆಪರಿ೦ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆ೦. ತಾಚ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾರ್ ಅಮೃಕೊ ಹಾಸೊ ಉದೆಲೊ…..
ತ್ಯಾ ಆಸ್ರ್ಯಾಚಿ ಮದರ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಆಪ್ಲೆ ನಿಳ್ಸೆ ಯೆರೊಪಿ ದೊಳೆ ತಾಚೆರ್ ಚರಯ್ಲಾಗ್ಲಿ. ‘ಪಯ್ಸ್‌ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ೦ಯ್ ಆಸ್ತೆಲೆ೦ಯ್,’ ತಾಚೊ ಜಿನೊಸ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಿಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦. ‘ಥಕ್ಲಾ೦ಯ್ ಆಸ್ತೆಲೆ೦ಯ್. ಹ್ಯಾ ಆಸ್ರ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ತುಕಾ ಕಿತೆ೦ ಜಾಯ್?

ತಿಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಣ್ಯಾ೦ತ್ ಮಾದ್ರಿ೦ನಿ ಸಾ೦ಪ್ರಾದಾಯಿಕ್ ರಿತಿರ್ -ಮ್ಹಜೆ ಧುವೆ ಯಾ ಮೈ ಚಾಯ್ಲ್ಡ್-ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಉತ್ರಾ೦ ವಾಪರ್ಲಿ೦ನಾ೦ತ್ ತೆ೦ ಈವಾಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್ ಗೆಲೆ೦.

‘ಆಮ್ಕಾ೦ ಆಸ್ರೊ ಜಾಯ್!’

‘ತುಮ್ಕಾ೦?’ ಮದರಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾ೦ತ್ ಥೊಡಿ ಘುಸ್ಪಡ್ ನಿಶೆತಾಲಿ.

‘ಹಾ೦ವ್ ಗರ್ಭೇಸ್ತ್ ಆಸಾ೦.’ ಈವಾನ್ ಕಳಯ್ತಾನಾ ತಿಚೆ೦ ಮುಕಮಳ್ ಸದಿಳ್ ಜಾಲೆ೦. ‘ಲಗ್ನಾ ಭಾಯ್ಲೆ೦ ಗರ್ಭೇಸ್ತ್‌ಪಣ್.’

ತ್ಯಾ ಪಾರ್ಲರಾ೦ತ್ ಫೆನಾಚೊ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಆವಾಜ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ.

‘ತುಜೆ೦ ನಾ೦ವ್ ಕಿತೆ೦?’

‘ಈವಾ.’

‘ಕುಟ್ಮಾಚೆ೦ ನಾ೦ವ್?’

‘ಹಾ೦ವ್ ವಿಸರ್ಲ್ಯಾ೦’

‘ಈವಾ, ಹೊ ಎಕ್ ಆಸ್ರೊ ವ್ಹಯ್ ಪುಣ್ ಪಾಪ್ ಲಿಪ೦ವ್ಕ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೊ ಚುಕಾರಿಖಾನೊ ನ್ಹಯ್!’

ಈವಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಕಾಣಿ ಸಾ೦ಗ್ಲಿ, ಸತ್ ಸಾ೦ಗ್ಲಿ.

‘ತರ್ ತು೦ ಎಕ್ ಖುನಿಗಾರ್ನ್!’ ತಿಣೆ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ದಿಲೆ೦ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾರ್ ಕಸಲೆ೦ಚ್ ಭಾವನ್ ಹಾಡಿನಾಸ್ತಾ೦. ‘ಸಾ೦ಗಾತಾಚ್ ಆ೦ಕ್ವಾರ್ ಗರ್ಭೇಸ್ತ್.’

‘ಹಾ೦ವೆ೦ ಖುನ್ ಕರು೦ಕ್ ನಾ!’ ಈವಾನ್ ಮ್ಹಳೆ೦. ‘ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ಲಿ ಎಕ್ ನ್ಹಾಲಿ ಹುಮ್ಟೊನ್ ಉಡಯ್ಲಿ.’

‘ತು೦ ತುಕಾಚ್ ಖುನಿಗಾರ್ನ್ ಮಾ೦ದಿನಾ೦ಯ್?’

‘ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ.’

‘ತುಜ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಚಿ೦ತ್ಪಾಕ್ ರಾಜಾ೦ವಾಚೊ ಎಕ್ ಪುರಾವೊ ದಿ?’

ಈವಾಚ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾರ್ ಎಕ್ ಅಪೂರ್ವ್ ಪ್ರಕಾಸ್ ಉದೆಲೊ ಆನಿ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೆ೦ ಉದರ್ ಪೊಶೆಲೆ೦. ‘ಜರಿತರಿ ಹಾ೦ವೆ೦ ಹ್ಯಾ ಪಿ೦ಪ್ರ್ಯಾಕ್ ಝಡಯಿಲ್ಲೆ೦ ತವಳ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಾ೦ವ್ ಖುನಿಗಾರ್ನ್ ಜಾತಿ೦!’

ಮದರಾಚ್ಯಾ ಯುರೋಪಿ ಗಾಲಾ೦ಚೆರ್ ತಾ೦ಬ್ಸಾಣ್ ಚರ್ಲಿ.

‘ತು೦ ಖ೦ಯ್ಸರಿ ರಾವೊನ್ ವೇಳ್ ಯೆತಾನಾ ತುಜ್ಯಾ ಬಾಳಾಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾಯ್. ತುಕಾ ಹ್ಯಾಚ್ ಆಸ್ರ್ಯಾ೦ತ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ಜಾಗೊ ದೀಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ ಕಾರಾಣ್ ದಿ.’

‘ಕಾರಾಣ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿ೦ ನಾ!’

‘ಉಪ್ರಾ೦ತ್ …..ಕಿತೆ೦? ಹೆ೦ ಸರ್ವ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಕಿತೆ೦?’

‘ಹಾ೦ವ್ ತುಮ್ಕಾ೦ ಜಡ್ ಜಾ೦ವ್ಚಿ೦ ನಾ.’ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೆಗಾ೦ತ್ಲಿ೦ ದಸ್ತವೆಜಾ೦ ಕಾಡ್ನ್ ತಾಣೆ ತಿಚ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಧರ್ಲಿ೦. ‘ಮ್ಹಾಕಾ ಹಳ್ಟ್ ವಿಸ್ತೀರ‍್ಣಾಯೆಚಿ ಭು೦ಯ್ ಆಸಾ. ತಿ ವಿಕುನ್ ದುಡು ಹ್ಯಾಚ್ ಆಸ್ರ್ಯಾ೦ತ್ ದವರ್ತಾ೦.’

‘ಆಮಿ ಅಸಲೊ ವೆವಹಾರ್ ಕರಿನಾ೦ವ್, ಈವಾ!’ ತಿಣೆ ತ್ಯಾ ದಸ್ತವೆಜಾ೦ಚೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಸಮೇತ್ ಘಾಲಿ ನಾ. ‘ಆಮ್ಕಾ೦ ದುಡ್ವಾಚಿ ಗರಜ್ ನಾ.’

‘ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ!’ ಖಚಿತಾಯೆನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦ ಈವಾ. ‘ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಆಸ್ರ್ಯಾ೦ತ್ ಹೊ ಮ್ಹಜೊ ಬ೦ಡ್ವಾಳ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ರಾವ್ಪಾ ಖಾತಿರ್, ಬಾ೦ಳ್ಟೆರಾ ಖಾತಿರ್, ಶಿಕಪ್ ಮು೦ದರೊ೦ಚೆ ಖಾತಿರ್….’

ಎಕಾ ಮ್ಹಯ್‌ನ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಈವಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಭು೦ಯ್ ಆನಿ ಘರ್ ವಿಕ್ಲೆ೦ ಆನಿ ದುಡು ಹ್ಯಾಚ್ ಆಸ್ರ್ಯಾ೦ತ್ ಜಮಾಯ್ಲೊ ಆನಿ ಖುದ್ ಆಸ್ರ್ಯಾ೦ತ್ ಸೆರ್ವಾಲೆ೦.

ವೇಳ್ ಯೆತಾನಾ ತೆ೦ ಎಕಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಸೂತ್ ಜಾಲೆ೦.

ಬಾಳ್ಶ್ಯಾಕ್ ಸ ಮ್ಹಯ್‌ನೆ ಭರ್ತಾನಾ ತೆ೦ ಮದರ್ ಸುಪೀರಿಯರಾ ಸರ್ಶಿ೦ ಗೆಲೆ೦.

‘ಮ್ಹಾಕಾ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮೆಳಾಚ್ಯಾ ಕೊವೆ೦ತಾ೦ತ್ ಸೆರ್ವಜೆ!’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦.

‘ಕಿತ್ಯಾಕ್?’

‘ಮ್ಹಾಕಾ ದೇವ್ ಆಪವ್ಣೆ೦ ಆಯ್ಲಾ೦!’

ಮದರ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಹಾಸ್ಲಿ. ‘ತರ್ ತುಕಾಯೀ ತೊ ಸ್ವರ್ಗೀಯ್ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕಾಲಾ ಜೊ ಆಮ್ಕಾ೦ ಸರ್ವಾ೦ಕ್‌ಯಿ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೊ? ಪಿಶೆ೦ ತು೦!’

‘ಹಾ೦ವ್ ಪಿಶಿ೦ ತರ್, ತುಮಿ?’

‘ಆಮಿ ಪಿಶೆಪಣಾಚಿ ಗಡ್ ಮಿರ್ವಲ್ಯಾ೦ವ್!’ ತಿಚೊ ತಾಳೊ ಘಾ೦ಟಿಚೊ ನಾದ್‌ಚ್ ಜಾಲೊ. ‘ಅಸಲೊ ಎಕ್ ದೀಸ್ ಯೆತೊಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾ೦ವ್ ಜಾಣಾ೦ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ೦. ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ತು೦ ವ್ಹಡ್ಲಿ೦ ವ್ಹಡ್ಲಿ೦ ತತ್ವಾ೦ ಉಲಯ್ಲೆ೦ಯ್ ಪುಣ್ ಅಸಲೊ ಎಕ್ ದೀಸ್ ಯೆತೊಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾ೦ವ್ ಜಾಣಾ೦ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ೦. ಆತಾ೦ ತುಫಾನ್ ಉತ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ತುಕಾ ಸರ್ವ್ ಶೂನ್ಯ್ ದಿಸ್ತಾ. ತು೦ ಕೊವೆ೦ತಾಚೆ ಬ೦ದಡೆಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೆ೦ ನ್ಹಯ್. ಖ೦ಚೊಯಿ ದೇವ್ ತುಕಾ ಆಪವ್ಣೆ೦ ದಿ೦ವ್ಚೊ ನಾ….’

ಈವಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ೦ನಿ ದುಕಾ೦ ಉದೆಲಿ೦. ತೆ೦ ತಿಚ್ಯಾ ಪಾ೦ಯಾ ಮುಳಾ೦ತ್ ಬಸುನ್ ಪಿಗಳ್ಳೆ೦. ‘ಪುಣ್ ಮದರ್-‘

‘ಪುಣ್!’ ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ ಮದರ್. ‘ಪುಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ದ್ ಎಕೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಸ೦ಸಾರಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್‌ಚ್ ರಾವ೦ವ್ಚೆ ತಿತ್ಲೊ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಜಾತಾ. ಪುಣ್ ಹಾ೦ವ್ ತುಜೊ ಸ೦ಸಾರ್ ರಾವೊ೦ಕ್ ಸೊಡಿಶಿ೦ ನಾ.’ ಎಕ್ ನಿಚೆವ್ ಸುಚಾವ್ನ್ ತಿಣೆ ಆಪ್ಲಿ೦ ಉತ್ರಾ೦ ಥೊಡ್ಯಾ ಘಡಿಯಾ೦ಕ್ ಕಯ್ದ್ ಕೆಲಿ೦. ಉಪ್ರಾ೦ತ್-ತುಜ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಹಾ೦ವ್ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ ಎಕಾ ಆಶ್ರಮಾಕ್ ಧಾಡ್ಟೆಲಿ೦.’

‘ಮದರ್!’

‘ತು೦ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ತುಜೆ೦ ಶಿಕಪ್ ಮು೦ದರಿತೆಲೆ೦ಯ್ ಆನಿ ಹಾತಾ೦ತ್ ಕಸಲಿ ಪುಣಿ ವ್ಯಾಪ್ತ್ ಘೆತೆಲೆ೦ಯ್. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾಕ್ ಪಾಟಿ೦ ವೆಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್ತೆಲೆ೦ಯ್.’

‘ಮದರ್…ಮ್ಹಾಕಾ ಕೋಣ್…?’

‘ಯೆತೊಲೊ,’ ತಿಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦ ಖಚಿತಾಯೆನ್. ‘ಎಕಾ ದಿಸಾ ತೊ ಖ೦ಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತೊಲೊ, ಮ್ಹಜೆ ಧುವೆ!’ ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಈವಾಕ್ ಧುವೆ ಮ್ಹಣ್ ತಿಣೆ ಉಲೊ ಮಾರ್ಲೊ.

ಆನಿ ತೊ ದೀಸ್ ಆಯ್ಲೊ.

ಆನಿ ತೊ ಮನಿಸ್‌ಯಿ ಆಯ್ಲೊ-

ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾ!

[ 38-ವ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾ೦ತ್ ಮು೦ದರ್ತಾ ]

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.