Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಕಥಾಪಾಠ್ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ವೆಬಿನಾರಾಂತ್ ’ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚ್ಯೊ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕಥಾ’ ಇ-ಬೂಕ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್

ಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್, ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪರಿಶದ್ ಆನಿ ಉಜ್ವಾಡ್ ಪಂದ್ರಾಳೆ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಪಾಲವಾಂತ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಥಾಪಾಠ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಶಿಂಕಳೆಂತ್, ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾನ್ 1970-ವ್ಯಾ ದಾಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಪಿಂತ್ರಾಂ’, ‘ಮೂಗುತಿ’ ಆನಿ ‘ಫಾತಿಮಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್’ ಕಾಣಿಯಾಂಚೆರ್ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕಾಮಾಸಾಳ್ ‘ಕಥಾಪಾಠ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಶಿಂಕಳೆಚೆಂ ಸಂಪ್ಣೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ’ ಮಾಯ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ 29 ತಾರಿಕೆಚ್ಯಾ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ಥಾವ್ನ್ 6:30 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಕನ್ನಡ, ನಾಗರಿ ತಶೆಂಚ್ ರೋಮಿ ಲಿಪಿಯೆಂನಿ ಲಿಪಿಯಂತರ್ ಕರುನ್, ಸಂಪಾದನ್ ಕರುನ್ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಖಾಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚ್ಯೊ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕಥಾ ಇ-ಬುಕಾಚೆಂ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಹೆಚ್ ಸಂಧರ್ಭಾರ್ ಚಲ್ಲೆಂ.

KP03

ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಕೊಲೆಜ್ ಗೊಂಯ್‌ಚಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಬಾಯ್ ಸಿಯಾಲಿನಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಜೆರಾಲ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗುನ್ ಕಶೆಂ ಕಾಣಿ ಆನಿ ಜಿಣಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಸಾವ್ಳಿ ಧರುನ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ರುಪಾಂ ಆನಿ ಮವ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಟಾಪ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಥಾವ್ನ್ ಮನಿಸ್ ಜಾಣ್ತೊ ಜಾತಾಸರ್ ಕಥಾ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಏಕ್ ನಾ ಏಕ್ ರಿತಿನ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ತಾ ಮ್ಹಣಾಲಿ. ಉಗ್ತಾವಣ್ ಉಲವ್ಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕಣ್ ಮಯ್ನಾ ಬಾಯ್ ಮೀನಾ ರೆಬಿಂಬಸಾನ್ ಅಜೀಕ್ ಚಾಳೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡುನ್, ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್ ಪರತ್ ಆಪವ್ನ್ ವೆಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಕರುನ್ ದಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ. ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚ್ಯಾ ಗಿತಾಂಕ್ ಕಶೆಂ ಸಮಾಜೆನ್ ವರ್ತ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ಸ್ವಿಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊಕಿ, ತೆಚ್ ಮಾಪಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಲೊಕಾನ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಖಾಲ್ತೆಪಣಿಂ ಧಿನ್ವಾಸ್ ಪಾಟಯ್ಲೊ.

KP04

ಯೆವ್ಕಾರ್ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ ಬಾಬ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಭೋವ್ ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಅಪ್ಣಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಚೆರ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಭಗ್ಲಾ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಕಾಮಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ ಹೆಂ ಏಕ್ ಕಥಾಪಾಠ್ ವೆಬಿನಾರ್ ಶಿಂಕಳ್ ಆನಿ ಹೆ ಇ-ಬೂಕ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಕಶೆಂ ಅಪುಣ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಪಾರ್ಯಾಂತ್ ಬಾಬ್ ಅವಿಲ್ ರಾಸ್ಕಿನ್ಹ್ ಆನಿ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಕ್ ಋಣಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣುನ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚ್ಯೊ ಕಥಾ ಆಡಿಯೊ ಬುಕಾರುಪಾರ್ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ಪ್ರಚಾರಿತ್ ಕರ್ಚೆವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿವುನ್, ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಕಥಾಪಾಠಾಂನಿ ಕೊಂಕಣಿಚ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕಥಾಕಾರಾಂಚ್ಯೊ ಕಥೆಂಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಚಲಂವ್ಚೆವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ.

KP05

KP06

KP07

KP08

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕೃತ್ ಕವಿ ಬಾಬ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚ್ಯಾ ಬರಪಾಂವಿಶಿಂ ಉಲವ್ನ್, ತಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಚೆರ್ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಚಲಂವ್ಚೆ ಮಾರಿಫಾತ್ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಸುಂರ್ಗಾರಾಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತಶೆಂಚ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚ್ಯಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ಕಾಳ್ಜಿ, ಸಂವೇದನಾತ್ಮಕ್ ಚಿಂತಪ್ ಕಶೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ದರೇಕಾ ಬರಪಾಂತ್ ನಿಶೆತಾಲೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಗೊಂಯ್ಚೊ ಬಾಬ್ ದಾಮೋದರ್ ಮಾವ್ಜೊ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ ‘ವೆಳಾಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಚೆಪೆಂ’ ಮ್ಹಣ್ಚೆಪರಿಂ, ಆಯ್ಚೊ ಕಾಳ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಾಲಾಸ್ತಾಂ, ಆಮಿಂ ಆಸ್ಲೆಕಡೆಚ್ ಉರಾನಾಸ್ತಾಂ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಸಾರಾತೆವ್ಶಿನ್ ಪಾವ್ಲಾಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಫಾವೊ ಆನಿ ಗೊಂಯಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಕಾಮಾಂಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ. ಕಾಣಿಕ್ ಪತ್ರಾಚೊ ಆಧ್ಲೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಬಾಬ್ ಅವಿಲ್ ರಾಸ್ಕಿನ್ಹ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಕ್ ಕಶಿ ಬರೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ತೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಾವಿಶಿಂ ಉಲವ್ನ್, ಅಪ್ಣಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಕಥಾ ಕಾಣಿಕ್ ಪತ್ರಾಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರುಂಕ್ ದಿಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡುನ್, 2005 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚಿ ‘ಮೂಗುತಿ’ ಕಥಾ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್‌ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಬಾಬ್ ಎಡ್ಡಿ ಸಿಕೇರಾನ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವಾತೆಚ್ಯಾ ಇಶ್ಟಾಗತೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚೆಂ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸ್ಪಂದನಾಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ತೊ ಕಶೆಂ ಪದಾಂ/ಕವಿತೆಂನಿ ಜಾಂವ್, ಕಥಾ/ನಾಟಕ್ ಜಾಂವ್ ಪುಣ್ ಸಾದ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾವಾಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಕಸಲಿ ಮಿನತ್ ಕರ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿವರ್ ದಿಲೊ.

KP09

ಕನ್ನಡ, ನಾಗರಿ ಆನಿ ರೋಮಿ ಲಿಪಿಯೆಂನಿ ಅಶೆಂ ತೀನ್ ಇ-ಬುಕಾರುಪಾರ್ ಲಿಪಿಯಂತರ್ ಕರುನ್ ಸಂಪಾದನ್ ಕರುನ್ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಮುಖಾಂತ್ರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ರುಪಾರ್ ಪ್ರಕಾಶಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ‘ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚ್ಯೊ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕಥಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ತೀನ್ ಇ-ಬೂಕಾಂಚೆಂ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಚಲ್ತಚ್; ಗೊಂಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ (ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕೃತ್) ಬಾಬ್ ಅರುಣ್ ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಮಾರೆಕಾರ್ ಕಾಳಾರ್ ಮನಿಸ್ ಭಿರಾಂತೆನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಬೊಸ್ಲಾ ಪುಣ್ ಅಪ್ಲೆಂ ಸಪಣ್, ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ ಭಾಶೆಚೊ ಫುಡಾರ್ ಆನಿ ಹುಸ್ಕೊ ಧರುನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂತ್ ಆಮಿ ಪಯ್ಸ್ ಆಸುನ್‌ಯೀ ಲಾಗಿಂ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ಅಸಲೊ ವಾವ್ರ್ ಮುಖಾರ್ ವಚುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಅಪ್ಣಾಚೊ ಹ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ಆಸ್ತಲೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಬಾಬ್ ಮಿಗೇಲ್ ಬ್ರಗಾಂಜ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಎಕಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಸಭಾರ್ ಬೊಲಿಂನಿ ವಾಂಟುನ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಪುಣ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾತ್ರ್ ಏಕ್ ಸಕತ್ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಬೊಲಿಯಾಂಕ್, ಸರ್ವ್ ಲಿಪಿಯಾಂಕ್ ಎಕಾ ಸುತಾನ್ ಭಾಂದುಂಕ್ ಕರ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

KP11

KP12

KP13

KP14

ಬಾಬ್ ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭುನ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಏಕ್ ಸಂಸ್ಥೊ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮಾನಾಕ್, ತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಆಮಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾಚೆ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲಾ ಆನಿ ಹ್ಯೇ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಯ್ಲೊ ಜಾಗತಿಕ್ ಮಟ್ಟಾಚೊ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆಮಿ ಆಸಾ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಬಾಯ್ ವೀಣಾ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಖತಾರ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ ’ಕಥಾಪಾಠಾಂತ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚ್ಯಾ ಕಥೆಂಚೆರ್ ಜ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಅಧ್ಯಯನ್/ಸಮೀಕ್ಷಾ ಚಲ್ಲಿ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಖರೊಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಡ್ಯಾಡಿಚ್ಯಾ ಬರಪಾಂಚೆರ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಚಡ್ಲೊ, ಆನಿ ಡ್ಯಾಡಿಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಅಪ್ಣಾಚೆಂಯ್ ಸಪಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ ಪುಣ್ ತೆಂ ಸಪಣ್ ಜ್ಯಾರಿಯೆರ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಕ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಚೊ ಧಿನ್ವಾಸ್ ಪಾಟಯ್ಲೊ’. ಬಾಬ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ರೆಬಿಂಬಸಾನ್ ಕಶೆಂ ಏಕ್ ಭುರ್ಗೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆವೆಳಾರ್ ವಿಲ್ಫಿಯಾಬ್ ಪದಾಂ ರಸ್ಚೆವೆಳಾರ್ ಕಶೆಂ ಸಾದಿಂ ಉತ್ರಾಂ ವಾಪಾರುಂಕ್ ಆನಿ ಮೀಟರಾಂನಿ ಬರಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಸಾದ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಪಾಂವ್ಚಿ ವಾಟ್ ಕಸಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ಲೊ. ಬಾಬ್ ಜೆರಿ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ ಬೆಂದುರ್ ಕೆನಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಅಪುಣ್ ಏಕ್ ಸಂಗೀತ್‍ಕಾರ್, ಗಾವ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಗಾಯನ್ ಕರುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲೆವಿಶಿಂ ಅಪ್ಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆವ್ನ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚ್ಯಾ ತೀನ್ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಮಟ್ವೊ ಸಾರ್ ದಿಲೊ.

KP15

ಶಯ್ಲೇಂದ್ರ ಮೆಹ್ತಾನ್ ‘ಕಥಾಪಾಠ್ ದುಸ್ರಿ ಶಿಂಕಳ್’ ಹಾಂತುಂ ಪಾಟಿಂಭೊ ದಿಲೆಲ್ಯಾ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್/ಮುಖೇಸ್ತಾಂಕ್; ಬಾಯ್ ಅಂಜು ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆ (ಧೆಂಪೆ ಕೊಲೆಜ್ ಗೊಂಯ್), ಬಾಬ್ ಪೂರ್ಣಾನಂದ ಚ್ಯಾರಿ (ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕೋಲೆಜ್ ಗೊಂಯ್), ಬಾಯ್ ರಾಜಶ್ರೀ ಸೈಲ್ (ಫಾ|ಆಗ್ನೆಲ್ ಕೊಲೆಜ್ ಪಿಲಾರ್ ಗೊಂಯ್), ಬಾಯ್ ಪೂಜಾ ರತ್ನಾಕರ್, ಬಾಯ್ ಯೋಗಿತಾ ವರ್ಣೇಕರ್, ಬಾಯ್ ಸಿಯಾಲಿನಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ (ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಕೊಲೆಜ್ ಗೊಂಯ್) ಹಾಂಕಾಂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಶಿಫಾರಸ್ ಪತ್ರ್ ದಿವುನ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ.

KP17

KP18

KP19

ಕಥಾಪಾಠ್ ದುಸ್ರಿ ಶಿಂಕಳ್ ಬರೆ ರಿತಿನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲೆವಿಶಿಂ ಉಲಯಿತ್ ಆಯೋಜಕಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪರಿಶದೆಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬಾಯ್ ಉಶಾ ರಾಣೆನ್ ಉಲವ್ನ್ ಸಮೇಸ್ತ್ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಂಚಿ ಥೊಕ್ಣಾಯ್ ಕೆಲಿ. ಬಾಯ್ ಅಂಜು ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆನ್ ಸಯ್ತ್ ಹ್ಯಾ ಕಥಾಪಾಠ್ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಮುಳಾಚ್ಯೊ ಕಥಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಬೊಲಿಂಚಿಂ ಸಭಾರ್ ಉತ್ರಾಂ ಸಯ್ತ್ ಶಿಕುಂಕ್ ಏಕ್ ಬರಿ ಸಂಧಿ ಮೆಳ್ಳಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ. ಬಾಬ್ ಗೌರೀಶ್ ವೆರ್ಣೇಕರಾನ್ ಹ್ಯಾ ಕಥಾಪಾಠ್ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕಥೆಂಚಿ ಸಕತ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಏಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರುನ್ ದಿಲೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

KP20

ಉಜ್ವಾಡ್ ಪಂದ್ರಾಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕಾನ್ ಮಾ|ರೋಯ್ಸನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಧಿನ್ವಾಸ್ ಪಾಟವ್ನ್, ಜಶೆಂ ದೋನ್ ‘ಕಥಾಪಾಠ್’ ವೆಬಿನಾರ್ ಶಿಂಕಳೆಂಕ್ ಭೋವ್ ಬರೆ ರಿತಿನ್ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಫುಡೆಂಯ್ ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ಬರೆ ರಿತಿನ್ ಆಮಿ ವೆಬಿನಾರಾಂ ಆಯೋಜಿತ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

KP10

KP21

KP16

KP02

KP01

ಬಾಯ್ ಕ್ಯಾರಲ್ ವೇಗಸ್ ಮುಂಬಯ್, ಕೊನ್ಸೆಪ್ಟಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆಳ್ವಾ ಬೆಂಗ್ಳುರ್, ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಲ್, ಸ್ಮಿತಾ ಶೆಣಯ್ ಮಂಗ್ಳುರ್, ಬಾಬ್ ಆರ್. ಎಸ್.ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೊಚ್ಚಿನ್, ಮೊನಿಕಾ ಡೆಸಾ ಡಬ್ಲಿನ್, ಲಾರೆನ್ಸ್ ವಿ. ಬಾರ್ಬೋಜ್ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಯುಕೆ, ನಾನು ಮರೋಳ್ ದುಭಯ್ ಆನಿ ಸಭಾರ್ ಹೆರಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ವೆಬಿನಾರಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ.

ಬಾಯ್ ಸಿಯಾಲಿನಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಹೆಂ ವೆಬಿನಾರ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ.

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.