Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -36

Reventhlefathor 2‘ತುಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ಸ್ಪಿರಿತ್ ಅಶೆ೦ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಆನಿ ಹಾ೦ವ್ ಹೆ೦ ಘಡಿತ್ ಆಡಾ೦ವ್ಕ್ ಹರ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರಿತ್ತ್ ಆಸಾ೦. ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೊ ಸಹಕಾರ್ ಜಾಯ್.’

ತಾಣೆ ಅ೦ಕಲಾಕ್ ಫುಡ್ ಕೆಲಿ.

‘ತು೦!’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦ ತಾಕಾ ಎಕ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕುನ್. ‘ತು೦ ಮ್ಹಜೆ ಸ೦ಗಿ೦ ನಿದ್ಚೆ೦ ಆಡಾ೦ವ್ಕ್ ಪಳೆತಾಯ್? ಹೆ೦ ಹಾ೦ವೆ೦ ಪಾತ್ಯೆಜೆ? ತುಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ೦ತ್ಲೊ ಪಾಶಾ೦ವ್ ಹಾಂವೆ೦ ಪಳೆ೦ವ್ಕ್ ನಾ?’

‘ಪಾಶಾ೦ವ್ಯಾ೦ಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಹೆರಾ೦ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ೦ನಿ ಆಸ್ಚೊ ಪಾಶಾ೦ವ್ ದಿಸ್ತಾ.’ ಅ೦ಕಲಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ‘ಕೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ತಿಚಿ ಚಾಕ್ರಿ ಕರುನ್ ತುಜೆ೦ ತರ್ನಾಟ್ಪಣ್ ಝರ್ಕಟಾಯ್ಶಿ? ತುಕಾಚ್ ಫಟಯ್ಶಿ? ಚಿ೦ತುನ್ ಪಳೆ-ಜರ್ತರ್ ತು೦ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್, ತುಕಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ವರ್ಚಿ ಸ೦ಗತ್ ವ್ಹಡ್ಲಿ ನ್ಹಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉತ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಪ೦ದ್ರಾ ವರ್ಸಾ೦ಚೆರ್‌ಚ್ ತುಜಿ ಕೂಡ್ ಮ್ಹಜೆ ತಸಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾ೦ಕ್ ತೃಪ್ತ್ ಕರ್ಚೆ ತಸಲಿ ಜಾಲ್ಲಿ.’ ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಕಸಲಿಚ್ ಮಾಲಿಸಾಯ್‌ನಾಸ್ತಾ೦ ಈವಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ೦ಲಾಗಿ೦ ಝುಜ್ಲೆ. ‘ಖಾಣ್‌ನಾಸ್ತಾ೦ ತು೦ ಜಿಯೆಶಿ ಪುಣ್ ದಾದ್ಲೊನಾಸ್ತಾ೦ ತು೦ ಜಿಯೆ೦ವ್ಕ್ ಸಕಾನಾ೦ಯ್!’

ಈವಾಚೊ ಜೀವ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಕಾ೦ಪೊ೦ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

‘ತು೦ ಎಕ್ ಮನ್ಜಾತ್!’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦.

‘ತುಜೆಪರಿ೦ಚ್!’ ಅ೦ಕಲಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಆನಿ ಬೊಲ್ಸಾ೦ತ್ಲೆ೦ ಕಸಲೆ೦ಗಿ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲೆ೦ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಧರ್ಲೆ೦. ‘ಹೆ೦ ಎಕ್ ತಾಯಿತ್!’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦. ‘ಹೆ೦ ಕೆದಳಾಯಿ ತುಜ್ಯಾ ಗೊಮ್ಟ್ಯಾ೦ತ್ ಆಸು೦ದಿ. ಹಿಚಿ ಸಕತ್ ತುಜ್ಯಾ ಬಾಪಯ್ಚಾ ಸ್ಪಿರಿತಾಕ್ ಪಯ್ಸ್ ದವರ್ತೆಲಿ….’

ತಾಣೆ ಚಡಿತ್ ಉಲ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆ೦ಚ್ ಝೊ೦ಪಯ್ ಮಾರುನ್ ತಿ ತಾಯಿತ್ ಈವಾನ್ ಘೆತ್ಲಿ ಆನಿ ತಾ೦ಕ್ತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಬಳಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಉಡಯ್ಲಿ.

ಥೊಡ್ಯಾ ಖಿಣಾ೦ಚೆ೦ ಮೌನ್ ಥ೦ಯ್ಸರ್ ದೆ೦ವ್ಲೆ೦.

‘ತು೦ ದರ್ವಡ್ಲೆ೦ಯ್!’ ಅ೦ಕಲಾನ್ ಮ್ಹಳೆ೦ ಉಬೊ ಜಾವ್ನ್. ‘ಮ್ಹಜಿ೦ ಉತ್ರಾ೦ ಪುರ್ತಿ೦ ಉಚಾರೊ೦ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತು೦ವೆ೦ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಡ್ಲೊನಾ೦ಯ್. ಹಿ ತಾಯಿತ್ ಮ್ಹಾಕಾಯಿ ತುಜೆಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ದವರ್ತಿ. ಪುಣ್ ಆತಾ೦….’ತಾಣೆ ಎಕಾಚಾಣೆ ಈವಾಚೊ ಉಜ್ವೊ ಹಾತ್ ಧರ್ಲೊ ಆನಿ ವೊಳಾವ್ನ್ ತಾಚಾಚ್ಚ್ ಪಾಟಿಕ್ ಚಿಡ್ಕಾಯ್ಲೊ. ದುಕಿಚಿ ಕಿ೦ಕ್ರಾಟ್ ಮಾರು೦ಕ್ ಉಸಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ವೊ೦ಟಾ೦ಚೆರ್ ಅ೦ಕಲಾಚೆ ವೋ೦ಟ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಬಳಾನ್ ಬಸ್ಲೆಕಿ, ತೆ೦ ಉಸ್ಮಡ್ಲೆ೦. ತಾಣೆ ಈವಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕುಡಿಕ್ ದಾ೦ಬುನ್ ಧರ್ಲೆ೦, ತಾ೦ಚ್ಯಾ ಮದ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾರೆ೦ ಪಾಶಾರ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್‌ಯಿ ಇಡೆ೦ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦.

ನ್ಹೆಸಲ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತುರಾ೦ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚೊ ಪರಿಪುರ‍್ಣ್ ಉದ್ರಿಕ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ವಿಸ್ವೊ ಈವಾಚ್ಯಾ ಜಾಂಗ್ಳಾಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾಲೊ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಾಂಗ್ಳಾಥಾವ್ನ್ ಸುರು ಕರುನ್ ತಾಚೆ ಕುಲೆ ಮುರ‍್ಡೊನ್ ತಾಚೆ ಸ್ತ್ರೀಪಣ್ ಪೊಶೆ೦ವ್ಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೊ ಅ೦ಕಲಾಚೊ ಉಜ್ವೊ ಹಾತ್ ಚರೊನ್ ತಾಚ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾ ಸ್ಥನಾರ್ ಬಸ್ಲೊ. ಸ್ಥನಾಚಿ ಕೋಮಲ್ ತುದಿ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೊಟಾ೦ಚ್ಯಾ ಚಿಮ್ಟೆ ಮದೆ೦ ಧರ್ಲಿ ಆನಿ ಖಿಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಧೊಮ್ಸಿಪರಿ೦ ಜಾತಾ ವರೇಗ್ ತಿ ಮಿರ್ಮಿರಾಯ್ಲಿ. ಎಕ್ ಪಿ೦ರ್ಗೋಣ್ ಈವಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಗರ್ಗರ್ತಾನಾ ಅ೦ಕಲಾನ್ ಆಪ್ಲೆ ವೋ೦ಟ್ ಪಾಟಿ೦ ಕಾಡ್ಲೆ ಆನಿ ಆಪ್ಲೆ ದೊಳೆ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ೦ಕ್ ಮೆಳಯ್ಲೆ. ತಾಚೊ ಉಜ್ವೊ ಹಾತ್ ಮಾತ್ರ್ ಸ್ಥನಾಚೆರ್ ಕೊಪ್ ಮಾರುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಈವಾಚಿ ಸಗ್ಳಿ ಕೂಡ್, ತಾಚ್ಯೊ ಖಾಕೊ ಆನಿ ಪ್ರತೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚೆ೦ ಸ್ತ್ರೀಪಣ್ ಭಿಜ್‌ಲ್ಲೆ೦.

‘ಆತಾ೦ ಮಾಗ್ ಆನಿ ಪರಾತನ್ ಕರ್!’ ತೊ ಪಿಸ್ಪಿಸ್ಲೊ ಆಪ್ಲೆ ವೋ೦ಟ್ ತಾಚ್ಯಾ ಗೊಮ್ಟ್ಯಾರ್ ಬಸವ್ನ್. ‘ಹಾಂವ್ ಸಗ್ಳೊಚ್ ತುಕಾ ಜಾಯ್, ತುಕಾ ಪಿಸ್ಡು೦ಕ್ ಆನಿ ತುಜೆ ಭಿತರ್ ಪ್ರವೇಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಸಗ್ಳೊಚ್ ತುಕಾ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಪರಾತನ್ ಕರ್. ಉಡಾಸ್ ದವರ್, ಲ೦ಯ್ಗಿಕತೆ೦ತ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ದ್‌ಚ್ ನಾ.’ ಈವಾಚೆ೦ ಸ್ಥನ್ ತಾಣೆ ಸೊಡ್ಲೆ೦ ಆನಿ ತಾಚೊ ದಾವೊ ಹಾತ್ ಬಳಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾ೦ತ್ ಘೆವ್ನ್, ವೋಡ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ರಿಕ್ತ್ ವಿಸ್ವ್ಯಾಚೆರ್ ದವರ್ಲೊ. ‘ತುಮಿ೦ ಬಾಯ್ಲಾಂ, ಚಲಿಯೊ, ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಸರ್ವ್ ಹಿಪೊಕ್ರಿತಾ೦!’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦, ಈವಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಚಿ ಪಾಳು ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತೊ೦ಡಾ೦ತ್ ಘೆವ್ನ್. ‘ದಿಸಾಚೆ ಚವೀಸ್ ಘ೦ಟೆಯಿ ಹೆ೦ಚ್ ತುಮ್ಕಾ೦ ಜಾಯ್ ತರಿ ನಿಸ್ಕಳ್‌ಪಣಾಚೊ ದಗ್ಲೊ ತುಮಿ ನ್ಹೆಸ್ತಾತ್.’

ಈವಾಚೆ೦ ಸಗ್ಳೆ೦ ಆ೦ಗ್ ಕಾ೦ಪ್ತಾಲೆ೦ ಆನಿ ಸಕಾಳಿ೦ಚೆ ಥ೦ಡಿಯೆ೦ತ್‌ಯಿ ತೆ೦ ಘಾಮೆಲೆ೦ ಪುಣ್ ಅ೦ಕಲಾಚ್ಯಾ ವಿಸ್ವ್ಯಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ಪಾಟಿ೦ ಕಾಡು೦ಕ್ ತೆ೦ ಸಕ್ಲೆ೦ ನಾ. ತೊ ಹಾಸ್ಲೊ. ‘ತುಕಾ ಅಸಲೆ೦ ಸುಖ್ ಹಾ೦ವ್ ದಿತೊಲೊ೦ಕಿ ತು೦ ಪಿಶೆ೦ ಜಾತೆಲೆ೦ಯ್,’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦. ‘ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ಲ್ಯಾ ಖ೦ಚಾಯಿ ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಸಾ೦ಗಾತಾ ತು೦ ನಿದ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಹಾಂವೆ೦ ದಿ೦ವ್ಚೆ೦ ಸುಖ್ ಆನಿ ಲ೦ಯ್ಗಿಕತೆಚೊ ಶಿಖರ್ ತುಕಾ ಮೆಳಸೊ ನಾ. ಆತಾ೦, ಬೆಡ್ ರೂಮಾಕ್ ವೆತಾಯ್ ಯಾ ಹಾ೦ಗಾಸರ್, ಹೆಚ್ ಸ್ಥಿಯೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತು೦ ಘೆತಾಯ್?’

ತೆ೦ ಪಿಗಳ್ಳೆ೦ ಆನಿ ನಾಗಿಣ್ಯೆಪರಿ೦ ತಾಕಾ ರೆವಡ್ಲೆ೦. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಹಾತಾ೦ನಿ ತಾಕಾ ಉಕ್ಲೊನ್ ಭಿತರ್ ವರುನ್ ಅ೦ಕಲಾನ್ ತಾಕಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾ ಉಡಯ್ಲೆ೦. ‘ಆತಾ೦ ತು೦, ತುಜೆಚ್ ಖುಶೇನ್ ವಿವಸ್ತ್ರ್ ಜಾತೆಲೆ೦ಯ್!’ ತಾನ ಮ್ಹಳೆ೦. ‘ಆತಾ೦ಚ್!’

ಮಾ೦ತ್ರಿಕಾಚೆ ತಾಬೆ೦ತ್ ಆಪ್ಲೆ೦ ಶಿ೦ತಿದ್ ಆಡವ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಪರಿ೦ ತೆ೦ ವಿವಸ್ತ್ರ್ ಜಾಲೆ೦ ಆನಿ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ವಿಸ್ತಾರೊನ್ ಆಯ್ತೆ೦ ಜಾಲೆ೦. ತೊ ಖುದ್ದ್ ವಿವಸ್ತ್ರ್ ಜಾಲೊ. ಈವಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಆತಾ೦ ಕಸಲ್ಯಾಚ್ ದಾಕ್ಷೆಣೆವಿಣೆ ತಾಚೆರ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಉದ್ರಿಕ್ತ್ ವಿಸ್ವ್ಯಾಚೆರ್ ಚರ್ಲಿ.

ಈವಾಚೆ ಕೇಸ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೆ ಮುಟಿ೦ತ್ ಧರ್ಲೆ ಆನಿ ಮಾತೆ೦ ಗಜ್ಡೆಕ್ ದಾ೦ಬೂನ್ ಧರ್ಲೆ೦. ತಾಚೊ ಪ್ರವೇಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ ದುಕಿಭರಿತ್, ತೀಕ್ಷಣ್ ಆನಿ ಬಳಿಷ್ಟ್. ಝಗ್ಲಾಣ್ಯಾಚ್ಯೊ ಹಜಾರ್ ತಲ್ವಾರಿ ಆಪ್ಲೆ ಭಿತರ್ ಪ್ರವೇಸ್ ಜಾ೦ವ್ಚೆಪರಿ೦ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆ೦ ಆನಿ ತಾಚಿ ಸಗ್ಳಿಚ್ ಕೂಡ್ ಆಪ್ಣಾ ವಯ್ರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹರ್ ಚಲಾವಣೆಕ್ ತಾಳ್ ದೀ೦ವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಆಪ್ಲಿಚ್ ಕಿ೦ಕ್ರಾಟ್ ತಾಕಾ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಕಾಲಿ ಆನಿ ತಾಚೆ ಬಾವ್ಳೆ ತ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗೊಮ್ಟ್ಯಾಕ್ ವೆಡ್ಕೊಳ್ ಘಾಲಿಲಾಗ್ಲೆ.

ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿಯಾ೦, ಮಿನುಟಾ೦, ಘ೦ಟ್ಯಾ೦ ಯಾ ದಿಸಾ೦ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ತೆ೦ ನೆಣಾ೦. ಪುಣ್ ತೊ ತಾಚೆ ಭಿತರ್ ಫುಲೊನ್ ಫುಟ್ತಾನಾ ಈವಾನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಎಕ್ ಲಾ೦ಬ್ ಕಿ೦ಕ್ರಾಟ್ ಮಾರ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಚೆ ಹಾತ್ ತ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಿರ್ ಖಂಚ್ಲೆ ಆನಿ ನಾಕ್ಷೊ ಪಾಟಿರ್ ರಗತ್ ಫುಟ್ಚೆ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ರೊ೦ಬ್ಲ್ಯೊ. ಈವಾಚೆ ತಕ್ಲೆ೦ತ್ ಕಸಲೆ೦ಗಿ ಫುಟ್ಲೆ೦ ಆನಿ ತಾಚಿ ಕೂಡ್ ದರ‍್ಯಾಚ್ಯಾ ಲಾರಾ೦ಕ್ ಸಾ೦ಪ್ಡಾಲ್ಲ್ಯಾ ಖೊಲಿಯೆಪರಿ೦ ವಯ್ರ್‌ಪ೦ದಾಕ್ ಜಾಲಿ.

ಎಕಾ ಯುಗಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ತೊ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಡಿ ವಯ್ಲೊ ಉಟ್ಲೊ.

‘ಹೆ ಕರ್ನೆಕ್ ತು೦ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಮ್ಹಣಾಶೆ೦ ನಾಂಯ್!’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦. ‘ತು೦ ಆನಿ ತುಜಿ ಕೂಡ್ ಹೆ ಕರ್ನೆ೦ತ್ ಸಮಾಸಮ್ ಭಾಗಿದಾರ್. ಉಡಾಸ್ ದವರ್ ಚಲಿಯೆ, ಹಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಫಕತ್ ಎಕ್ ಸುರುವಾತ್.’

ತಶೆ೦ಚ್ ಜಾಲೆ೦.

ತೊ ಉಟೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೆತೆಚ್ ಈವಾನ್ ಆಪ್ಣಾಚೆಚ್ ಕುಡಿಚೆರ್ ದಿಷ್ಟ್ ಘಾಲಿ. ತಾಚೆ೦ ನಿಸ್ಕಳ್‌ಪಣ್ ಎಕ್ ರಗ್ತಾಳೆ೦ ಫುಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೆಡ್‌ಶೀಟಿಚೆರ್ ಶಿ೦ಪಲ್ಲೆ೦. ಆತಾ೦ ತಾಚೆ ಥ೦ಯ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಅನಿಸ್ಕಳ್ ರಗತ್ ಮಾತ್ರ್ ಆನಿ ಹೆ೦ ರಗತ್ ತೊ ದಾದ್ಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಷಣ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ತಾಚೆ ಕುಡಿಕ್ ಆನಿ ಪ್ರವೇಸಾಕ್ ಹಾಕ್ ಮಾರಿಲಾಗ್ಲೆ೦.

ದೋನ್ ಮ್ಹಯ್‌ನೆ ಉತರ್ತಾನಾ ಈವಾಥ೦ಯ್ ಸ೦ಸಾರಾನ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆನ್ ಮಾ೦ದ್ಚೆ೦ ತಸಲೆ೦ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣ್ ಮಾಜ್ವೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ೦. ತ್ಯಾ ಘರಾ೦ತ್ ದೋನ್೦ಚ್ ಜೀವಿ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ, ದೋನ್ ಮನ್ಜಾತಿ. ಹ್ಯೊ ಮನ್ಜಾತಿ ಎಕ್‌ಚ್ ಭಾಸ್ ಸಮ್ಜಾತಾಲ್ಯೊ – ಸ೦ಭೋಗ್. ತಾ೦ಚೆ ಕರ್ನೆ೦ಕ್ ದೀಸ್ ಯಾ ರಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ, ಬೆಡ್‌ರೂಮ್, ನ್ಹಾಣಿ ಯಾ ಸೊಪೊ ಮ್ಹಣ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ, ದೀಸ್ ಯಾ ರಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಸಮೀಪಾಯ್ ದೋನ್ ಕುಡಿ೦ಚಿ, ಉಲವ್ಣೆ೦ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦, ಫಕತ್ ಕರ್ನಿ.

ದೋನ್ ಮ್ಹಯ್‌ನೆ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ತ್ಯಾ ಘರಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಮುಲ್ಯಾ೦ತ್ ಬೊಬಾಟುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಎಕ್ ತಾಳೊ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಥ೦ಡ್ ಜಾಲೊ. ಎಕಾ ಸಕಾಳಿ೦ ತಾಚಿ ಆವಯ್ ತಿಚ್ಯಾಚ್ ಮ್ಹೆಳೊಪಾ೦ತ್ ಪಡೊನ್ ಮರೊನ್ ಆಸ್ಚಿ ದಿಸ್ಲಿ. ತಿಚೆ೦ ಮರಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಟಿ೦ ಯೆತಾನಾ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಮಾಸಿಕ್ ಸ್ರಾವ್ ಚುಕ್ಲಾ ಆನಿ ಆಪುಣ್ ಗರ್ಭೇಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾ೦ ಮ್ಹಣ್ ಈವಾಚ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಗೆಲೆ೦. ಕುಸ್ಕೊನ್‌ಶೆ೦ ತೆ೦ ಸೆಮಿತರಿಚ್ಯಾ ಪ೦ಟಾಳೆರ್ ಬಸ್ಲೆ೦.

ಮೊರ್ನಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಮೂಟ್‌ಬರ್ ಸಮಾಜ್ ಸೆವಕಾ೦/ಸುದಾರಕಾ೦ ತಾಚೆರ್ ಎಕ್ ದಿಷ್ಟ್ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ಘಾಲಿನಾಸ್ತಾ೦ ಚಲ್ಲಿ೦.

ತೊ ಮಾತ್ರ್ ತಾಚೆ ಸರ್ಶಿ೦ ಯೆವ್ನ್ ಬಸ್ಲೊ.

‘ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾ೦!’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦. ‘ತು೦ ಗರ್ಭೇಸ್ತ್ ಆಸಾಯ್!’

ಖ೦ಚಾಗೀ ಎಕಾ ಗ್ರಹಾಥಾವ್ನ್ ಮೆಟಾನ್ ಮೆಟ್ ಆಪುಣ್ ಭುಮಿಚೆರ್ ದೆ೦ವ್ಚೆಪರಿ೦ ಈವಾಕ್ ಭೊಗ್ಲೆ೦.

‘ಹಾ೦ವ್ ಹೆ ಕುಡಿಕ್ ಸೊಡಿಸೊ೦ ನಾ!’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦, ತ್ಯಾ ಉಗ್ತಡಾ೦ತ್ ತರಿ ಈವಾಚೆ ಕುಡಿರ್ ಹಾತ್ ಚರವ್ನ್. ‘ಆನಿಕಿ ಸುಮಾರ್ಸೊ ಜಳವ್ ಹೆ ಕುಡಿ೦ತ್ ಜಳೊ೦ಕ್ ಬಾಕಿ ಆಸಾ.’

ತವಳ್ ಈವಾಕ್ ನಾವಿಕ್ ಸಿ೦ದಬಾದಾಚಿ ಕಾಣಿ ಉಡಾಸಾ೦ತ್ ಆಯ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ನಾವಿಕಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಪಯ್ಣಾ೦ತ್ ಎಕ್ ವಿದ್ರೂಪ್ ಮ್ಹಾತಾರೊ ತಾಚೆ ಪಾಟಿರ್ ಚಡೊನ್ ಬಸ್ತಾ ಆನಿ ಮ್ಹಯ್‌ನ್ಯಾಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಟಿವಯ್ಲೊ ದೆ೦ವಾನಾ. ಆಕ್ರೇಕ್ ಸಿ೦ದಬಾದ್ ಆಪ್ಣೆ೦ಚ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಸೊರೊ ತಾಕಾ ಬೊರವ್ನ್ ಮತಿಹೀನ್ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ತೊ ಪಾಟಿವಯ್ಲೊ ಝಡೊನ್ ಪಡ್ಟಾನಾ ತಾಚೆ೦ ಮಾತೆ೦ ಚೆ೦ಚ್ತಾ.

ಈವಾ, ತಣಾಚಿ ಶಿವ್ಡಿ ಕಾ೦ಪ್ಚೆಪರಿ೦ ಕಾ೦ಪ್ಲೆ೦.

ತಾಚಿ ಆವಯ್ ಸರ್‌ಲ್ಲಿ; ಈವಾಚ್ಯಾ ಪಾಶಾ೦ವಾನ್ ತಾಕಾಚ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೆ೦. ತಾಚಿ ಜಿಣಿ ಪಿಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ, ತೆ೦ ಗರ್ಭೇಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೆ೦. ಹಾಕಾ ಕಾರಾಣ್ ಈವಾಚೊಚ್ ಪಾಶಾ೦ವ್ ಜೊ ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಉಸ್ಕಾಯಿಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ನ್ಹಯ್.

ತೆ೦ ವಾಸ್ತವಿಕಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ೦.

ತಾಣೆ ವಿ೦ಚವ್ಣ್ ಕೆಲಿ, ವಿ೦ಚವ್ಣೆಥ೦ಯ್ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲೊ. ಸೊಪುತ್ ಸಯ್ತ್ ಘಾಲೊ.

ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ವಳ್ವಳಾವ್ನ್ ಜಿವ್ಶಿ೦ ಮಾರ್ತೆಲಿ೦. ಪುಣ್ ಹೆ೦ ಕಾಮ್ ಸುಲಬ್ ನ್ಹಯ್. ಅವ್ಕಾಸ್ ಉದೆ೦ವ್ಚೆ ಪರ್ಯಾ೦ತ್, ವೊ೦ಕಾರೆ ಆಯ್ಲ್ಯಾರಿ ತಾಚೊ ಪಾಶಾ೦ವ್ ಹಾ೦ವ್ ಥಾ೦ಬಯ್ತೆಲಿ೦. ಆನಿ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆ೦ವ್ಕ್ ಕಿತೆ೦ಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦. ಸ೦ಸಾರಾನ್ ತಾಕಾ ಖೊಟಾಯಿಲ್ಲೆ೦, ಗರ್ಭೇಸ್ತ್‌ಪಣಾನ್ ತಾಕಾ ನಾಲಿಸ್ ಕೆಲ್ಲೆ೦. ಆನಿ ಖುನಿಗಾರ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪದವಿ ಮಾತ್ರ್ ತಾಕಾ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.

ಹಿ ಪದವಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾಲಿ ತಾಚೆ೦ ಖಾಸ್ಕಿ ಜಯ್ತ್. ತಾಕಾ ಮಾತ್ರ್ ದಿಸ್ಚೊ ಮುಕುಟ್……..

ತಿ ರಾತ್ ಕಠಿಣ್ ಉಚಾ೦ಬಳಾಯೆಚಿ.

ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾವ್ಸ್ ಯೆತಾಲೊ. ವರ್ಸಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್ ತೊ. ಘಡ್ಗಡೊ, ಝಗ್ಲಾಣೆ ಎಕಾಮೆಕಾಚಿ ಪಾಟ್ ಧರುನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿ೦ ಯೆತಾಲೆ೦. ಥೊಡ್ಯಾ ಘ೦ಟ್ಯಾ೦ಕ್ ಆಪ್ಣಾ ಭಿತರ್ಲೊ ಪಾಶಾ೦ವ್ ಥ೦ಡ್ ಕೆಲ್ಲೊ ತಾಚೊ ಅ೦ಕಲ್ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಈವಾಚೆ ದೆಗೆನ್ ಪಡೊನ್ ಹಳ್ತ್ ಘೊರೆತಾಲೊ. ಈವಾಕ್ ತೆ ರಾತಿ೦ ನೀದ್ ಪಡ್ಲಿ ನಾ.

ಸಕಾಳ್ ಜಾತಾನಾ ಪಾವ್ಸ್ ರಾವ್ಲೊ.

ತೆ೦ ಉಟ್ಲೆ೦ ಆನಿ ಆವಾಜ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾ೦ ಆಪ್ಲೊ ದಗ್ಲೊ ಶಿರ್ಕಾವ್ನ್ ಘರಾ೦ತ್ಲೆ೦ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆ೦. ಉಬಾಳಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಸಕಾಳಿ೦ಚ್ಯಾ ವಾರ‍್ಯಾ೦ತ್. ತ್ಯಾ ನಿತಳ್ ಹವ್ಯಾ೦ತ್ ತಾಣೆ ಮೆಟಾ೦ ಕಾಡ್ಲಿ೦. ಆನಿ ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಮೊಳ್ಯಾಕ್ ತೆ೦ ಗೆಲೆ೦. ಪುಣ್ ಕಸಲ್ಯಾಯಿ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ನ್ಹಯ್. ತಾಚಿ ಮೋತ್ ರಿತಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಚಾಲ್ ಯಾ೦ತ್ರಿಕ್.

ಎಕಾಚಾಣೆ ತೆ೦ ರಾವ್ಲೆ೦.

ಮೊಳ್ಯಾ೦ತ್ಲ್ಯಾ ರುಕಾ೦ಚ್ಯಾ ಮುಳಾ೦ನಿ ಕಸಲೆ೦ಗಿ ತಾಕಾ ಝಳ್ಕಾಲೆ೦. ತೆ೦ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಭಾಗ್ವಾಲೆ೦-

ಆಳ್ಮಿ೦!

ರಾತಿಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಆನಿ ಘಡ್ಗಡ್ಯಾಕ್ ಸಾತ್-ಆಟ್ ರುಕಾ೦ಚ್ಯಾ ಮುಳಾ೦ನಿ ಗೊಬ್ರಾಳ್ಯಾ ರ೦ಗಾಚ್ಯೊ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಸತ್ರ್ಯೊ ಫುಲೊನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ಸುಕ್ಷಿಮಾಯೆನ್ ತ್ಯಾ ಆಳ್ಮ್ಯಾ೦ಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾರ್ ಎಕ್ ಶೀತಳ್ ಹಾಸೊ ಉದೆಲೊ.

ಆಪ್ಲೊ ಮಾ೦ತ್ ತಾಣೆ ಕಾಡ್ಲೊ ಆನಿ ತಾ೦ತು೦ ಸೊ೦ಬ್ಚೆತಿತ್ಲಿ೦ ಆಳ್ಮಿ೦ ತಾಣೆ ಖು೦ಟ್ಲಿ೦….

‘ತು೦ ಜೆವಿನಾ೦ಯ್?’ ರಾತಿಚ್ಯಾ ನೋವ್ ವೊರಾರ್ ನ್ಹಾವ್ನ್, ಆಪ್ಲಿ೦ ತೀನ್ ಡ್ರಿ೦ಕಾ೦ ಘೆವ್ನ್ ಜೆವ್ಣಾಚ್ಯಾ ಮೆಜಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ್ಲೆ೦. ಈವಾನ್ ಮಾತೆ೦ ಹಾಲಯ್ಲೆ೦.

‘ನಾ,’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦. ‘ಆಜ್ ಚಾರ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಹಾ೦ವ್ ವೊ೦ಕ್ಲಿ೦. ಮ್ಹಜಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ನಾ.’

ತೊ ಖಿಣ್‌ಭರ್ ತಾಕಾ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ ಆನಿ ಕದೆಲ್ ವೊಡುನ್ ಬಸ್ಲೊ. ರಾ೦ದಪ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆ೦ ತಬಕ್ ತಾಣೆ ಉಗ್ತೆ೦ ಕೆಲೆ೦.

‘ಹು೦! ಆಳ್ಮಿ೦’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦. ‘ದೀಸ್ ವೆತಾ೦ ವೆತಾ೦ ತು೦ ಮ್ಹಜ್ಯೊ ರುಚಿ ಜಾಣಾ೦ ಜಾತಾಯ್.’

ಈವಾನ್ ಕಿತೆ೦ಚ್ ಮ್ಹಳೆ೦ ನಾ.

ವೀಸ್ ಮಿನುಟಾ೦ನಿ ತಾಚೆ೦ ಜೆವಣ್ ಜಾಲೆ೦.

ಈವಾನ್ ಆಯ್ದಾನಾ೦ ಧು೦ವ್ಚೆ೦ ಕಾಮ್ ಸುರು ಕೆಲೆ೦. ತೊ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಬಸ್ಲೊ. ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೊ. ಘಡಿಯಾಳಾಚೊ ಕಾ೦ಟೊ ಧಾ ಉತರ್ತಾನಾ ಈವಾ ಕಾ೦ಪೊ೦ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ೦. ತಾಚ್ಯಾ ಕೆಸಾ೦ಚ್ಯಾ ಮುಳಾ೦ನಿ ಘಾಮ್ ಉದೆಲೊ.

‘ನಾ ಈವಾ, ನಾ!’ ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಸಾ೦ಗ್ಲೆ೦. ‘ತು೦ವೆ೦ ಧಯ್ರ್ ಘೆಜೆ ತರ್, ಆತಾ೦.’

ಸೊಪ್ಯಾರ್‌ಥಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಎಕ್ ಬೋಬ್ ಆಯ್ಕಾಲಿ. ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಅನ್ಕಿಟಿ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಪರಿ೦ ವೊರೊಡ್. ತೆ೦ ಸ್ಥಿಮಿತಾಯೆನ್ ಮೆಟಾ೦ ಕಾಡ್ನ್ ಸೊಪ್ಯಾಕ್ ಗೆಲೆ೦.

ಪೋಟ್ ಧಾ೦ಬೂನ್ ಧರುನ್ ತೊ ವೊ೦ಕ್ತಾಲೊ.

‘ವಯ್ಜಾಕ್ ಆಪಯ್!’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦. ‘ತಿ೦ ಆಳ್ಮಿ೦ ವಿಕಾಳ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ೦.’ ತೊ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಕಸಲೆ೦ಗಿ ಕಾಳೆ೦ಚ್ ವೊ೦ಕ್ಲೊ.

‘ಹಾ೦ವ್ ಜಾಣಾ೦!’ ಈವಾಚಿ೦ ಹಿ೦ ದೋನ್ ಉತ್ರಾ೦ ಮೆಣಾಚೆ ಪೊಳಿಯೆಚೆರ್ ಕಡ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಸಿಸೆ೦ ಪಡ್ಚೆಪರಿ೦ ಜಾಲಿ೦. ‘ಜಾಣಾ೦ ಆಸೊನ್೦ಚ್ ತುಕಾ ತಿ೦ ಹಾ೦ವೆ೦ ಖಾವಯಿಲ್ಲಿ.’

ತಾಚ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾರ್ ಉದೆಲ್ಲೆ೦ ಭಾವನ್ ಈವಾ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ವಿಸ್ರನಾ ಜಾಲೆ೦.

ತಾಚೊ, ಈವಾಚೊ ಮುಕಟ್ ತಯಾರ್ ಜಾತಾಲೊ.

ಅ೦ಕಲ್ ಉಟೊನ್ ದೋನ್ ಮೆಟಾ೦ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲೊ.

ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಬಳ್ ಆರಾವ್ನ್ ಈವಾನ್ ತಾಕಾ ಪಾಟಿ೦ ಲೊಟ್ಲೊ.

ಸೊಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ವಚುನ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ನಾಕಾ೦ತ್ಲ್ಯಾನ್ ಫೆ೦ಡ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೊರೊಡಾನ್ ರಗ್ತಾಚೆ ಘೆಟೆ ಭಾಯ್ರ್ ಹಾಡ್ಲೆ.

ತೊ ಸೊಪ್ಯಾಚೆ ಧರ್ಣಿರ್ ಪಡೊನ್೦ಚ್ ದಡ್ಬಡೊ೦ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ಈವಾ, ಸಾಲಾಚ್ಯಾ ಹು೦ಬ್ರಾರ್ ರಾವ್ಲೆ೦ ಆನಿ ಕುಸ್ಕುಟ್ ಕಾ೦ಪಾನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾ೦ನಿ ತಾಣೆ ಸೊಪ್ಯಾಚೆ೦ ದಾರ್ ಧಾ೦ಪ್ಲೆ೦ ಆನಿ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾನ್ ಖಿಳ್ ಘಾಲಿ.

(37-ವ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾ೦ತ್ ಮು೦ದರ್ತಾ)

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.