Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -35

Reventhlefathor 2‘ಎಕ್ ಅನಾಹುತ್ ಘಡ್ಲಾ೦!’ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ‘ತುಮಿ ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ!’

ಈವಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ತಾಂಚ್ಯಾಚ್ ಭುಂಯ್ತ್ ಮರೊನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ. ವೊಮ್ತೊಚ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ನಾಕಾ-ತೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ರಗ್ತಾಚಿ ಝರ್ ದೆಂವೊನ್, ಸುಕೊನ್ ಕಾಳಿ ಜಾಲ್ಲಿ.

‘ಪೊಲಿಸ್ ತನ್ಕಿ ಜಾತೆಲಿ,’ ಕಳಯ್ಲೆಂ ಅಂಕಲಾನ್. ‘ಪುಣ್ ಮರ‍್ಣಾಚೆಂ ಕಾರಾಣ್ ಸೊರೊಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ.’

ಪೊಲಿಸ್ ತನ್ಕಿ ಚಲ್ಲಿ. ಅದಿಕ್ ಪ್ರಮಾಣಾನ್ ಆಮಾಲ್ ಸೆವಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಸಲ್ವಾಲ್ಲೆಂ. ಮೊಡೆಂ ಸುಟವ್ನ್ ಘೆತೆಚ್ ಸಾದ್ಯಾ ರಿತಿರ್ ಮರ‍್ಣಾಚಿ ರೀತ್ ಜಾಲಿ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಥರಾವಳ್ ಖಬ್ರೊ ಜಾಲ್ಯೊ. ಆಸ್ತ್ ಭಿತರ್ ಘಾಲ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಭಾವಾನ್ ಭಾವಾಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲೊ, ಭಾವಾನ್ ಭಾವಾಕ್ ವಾಯ್ಟ್ ಸ್ಪಿರಿತಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ನಾಸ್ ಕೆಲೊ, ಭುಂಯ್‌ಚ್ ನ್ಹಯ್ ಭಾವಾಚೆ ಪತಿಣೆಕ್ ಆನಿ ತರ‍್ನೆ ಧುವೆಕ್ ಭಿತರ್ ಘಾಲೆಂ. ಆತಾಂ ಪುಣಿ ತುಜಿ ಆವಯ್ ಸುಖ್ ಭೊಗೊಂದಿ, ಹಳ್ಳೆಂತ್ಲ್ಯೊ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಈವಾಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಣಾಲ್ಯೊ. ತುಜ್ಯಾ ಬೆಬ್ದ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚಿ ಕರಂದಾಯ್ ತಿ ಕೆದೊಳ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಸೊಸ್ತೆಲಿ?

ಥೊಡಿಂ ಹಾಸ್ಲಿಂ. ತುಜೊ ಅಂಕಲ್‌ಗಿ, ತಿಂ ಮ್ಹಣಾಲಿಂ. ತೊ ಬಿಯಾಚೊ ಪಾಡೊ ಆಸ್ತಾ ಪರ್‌ಯಾಂತ್ ತುಮ್ಕಾಂ ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ಸುಖ್‌ಚ್ ಸುಖ್. ಈವಾಚ್ಯಾ ಕುಲ್ಯಾಂಕ್ ಚಿಮ್ಟೆ ಕಾಡುನ್ ತಾಣಿಂ ಮ್ಹಳೆಂ. ಫೆರ್ಗೊ ಮಾರಿಜೆ ತರ್, ಅಂಕಲಾನ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆ ತಸಲೊಚ್ ಮಾರಿಜೆ. ಈವಾಕ್, ತಾಂಚೆಂ ಮತ್ಲಬೀ ಉಲವ್ಣೆಂ ಅರ್ವಾಸ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಮ್ಜಾಲೆಂ.

‘ತುಂವೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ರಾವೊನ್ ಹಿ ಭುಂಯ್ ಸಾಂಬಾಳಿಜೆ!’ ತೆ ರಾತಿಂ ಜೆವಣ್ ಕರ್ತಾನಾ ಈವಾಚೆ ಆವಯ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆಂ ಅಸಾದ್ಯ್.’

‘ರಾವ್, ಅಂಕಲ್,’ ಈವಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಪಾಪಿಂಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿಂ ‘ತುಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಧಯ್ರ್.’

‘ಭಾಯ್ಲೊ ಸಂಸಾರ್ ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ತಾ ತೆಂ ತುಮಿ ಜಾಣಾಂತ್?’

‘ಉಲಂವ್ದಿ!’ ಮ್ಹಣಾಲಿ ಈವಾಚಿ ಆವಯ್, ಉಬಿ ಜಾವ್ನ್. ತೆ ಪ್ರಾಯೆರ್ ತಿ ತಿತ್ಲಿ ತರ್ನಾಟಿ ಆನಿ ಆಕರ್ಶಿಕ್ ದಿಸ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಈವಾಚೆ ಮತಿಕ್ ಗೆಲೆಂ. ‘ಭಾಯ್ಲೊ ಸಂಸಾರ್ ತಾಂಚೊ ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಚಾರ್ ವಣದಿ ಭಿತರ್ಲೊ ಸಂಸಾರ್ ಮ್ಹಜೊ. ತುಂವೆಂ ರಾವಜೆ.’

ಅಂಕಲ್ ರಾವ್ಲೊ.

ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಭಿತರ್ ಆವಯ್ ಥಂಯ್ ವೆಕ್ತ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಪಳೆಲಿ ಈವಾನ್. ತಿಚೊ ಜಿನೊಸ್ ಸುಡಾಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಗಾಲಾಂನಿ ವರ‍್ಣ್ ಚರ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ತಿ ಚಿ೦ತಿನಾತ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಹಾಸ್ತಾಲಿ. ಹಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ತೀಕ್ಷ್ಣ್ ರಿತಿನ್ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಈವಾಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಸಂಗತ್ ಆಯ್ಲಿ-ಮದ್ಯಾನೆರ್ ಯಾ ಭೋವ್ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಆವಯ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಬೆಡ್‌ರೂಮಾಂತ್ ಆಸಾನಾತ್‌ಲ್ಲಿ.

ತಿ ಖಂಯ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಸವಲಾಂ ಈವಾಕ್ ಧೊಸ್ತಾಲಿಂ. ಪುಣ್ ತಿಚೆರ್ ನಿಸ್ಕಳ್‌ಪಣಾಚೊ ಆನಿ ಮಾರ‍್ತಿರಾಚೊ ಮಾಂತ್ ತಾಣೆಂಚ್ ದೆಂವಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆಂ ಸೊದ್ನಾಂ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲೆಂ ನಾ. ಪುಣ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸೆಜಾರ‍್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಜಿಬೊ ಚುಪ್ ರಾವ್ಲ್ಯೊ ನಾಂತ್. ಲ್ಹಾನ್ ಹಳ್ಳಿ, ಅಶಿಕ್ಪಿ ನಿವಾಸಿ ಆನಿ ಖಬ್ರೊಚ್ ತಾಂಚೆಂ ರಂಜನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ, ಈವಾಕ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಧಾಕ್ಟೊ ಭಾವ್/ಭಯ್ಣ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಪುಣ್ ಈವಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ ಯಾ ಅಂಕಲಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಸರ್ವಾಂಚ್ಯಾ ಜಿಬಾಂಕ್ ಖಾಡುಂ ಪಡ್ಟಾಲೆಂ.

ತೆ ಎಕೆ ರಾತಿಂ ಈವಾಕ್ ನೀದ್ ಪಡ್ಲಿ ನಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಆಂಗಾಂತ್ ಕಸಲೆಂಗಿ ಚರ್ತಾಲೆಂ. ಕೆಸಾಂ ಮುಳಾಂನಿ ಘಾಮ್ ಫುಟ್ತಾಲೊ. ತಾಚಿ ಆವಯ್ ಸುಖಾಳ್ ನಿದೆಂತ್ ಆಸೊನ್, ಹಳ್ಟಾನ್ ಘೊರೆತಾಲಿ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಉಸ್ವಾಸಾಂತ್ ಆಮಾಲಾಚೊ ಮಂದ್ ವಾಸ್ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸ್ಚೊ ಈವಾಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಫಾಂತೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ತಿ ಉಟ್ಲಿ ಆನಿ ಈವಾಚೆ ಎಕ್ ತೀಕ್ಷ್ಣ್ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬೆಡ್‌ರೂಮಾಂತ್ಲಿ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲಿ. ತಕ್ಷಣ್ ಉಟೊನ್ ತಿಕಾ ಆಡಾಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಈವಾಕ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಫುಟೊನ್ ವೆಚೆಪರಿಂ ಉಡ್ಟಾಲೆಂ. ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಆರಾವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತಾಕಾ ಪಂದ್ರಾ ವೀಸ್ ಮಿನುಟಾಂಚೊ ವೇಳ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆಂ ಉಟ್ಲೆಂ.

ಖಂಚ್ಯಾ ರುಮಾಕ್ ವಚಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತೆಂ ಜಾಣಾಸ್ಲೆಂ ಆನಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಂದಾಜ್ ತಾಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಕಸಲೆಂಯಿ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಆಪುಣ್ ವಚಾನಾ ಬಗಾರ್ ಖಚಿತ್ ಕರುಂಕ್ ವೆತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯಿ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಅಂಕಲಾಚ್ಯಾ ರುಮಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ತೆಂ ರಾವ್ಲೆಂ.

ದಾರ್ ಬಡಂವ್ಚಿ ಕಸಲಿಚ್ ಗರ್ಜ್ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲಿ ನಾ.

ತಾಣೆ ದಾರ್ ಲೊಟ್ಲೆಂ.

ಭಿತ್‌ರ್ಲ್ಯಾ ಮಸ್ಕ್ ಉಜ್ವಡಾಂತ್ ತಾಕಾ ದಿಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ದೃಶ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯೊ ಉಡಿಯೊ ಆನಿಕಿ ಚಡಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಉಣ್ಯೊಂಚ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಅಂಕಲಾಚ್ಯಾ ವಿಣ್ಗ್ಯಾ ಖಾಂದಾ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾಂವಾಂನಿ ಒಳಾಲ್ಲೆಂ ಆವಯ್ಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ತಾಕಾ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ತಾಂಚಿ ಕರ್ನಿ ಕಸಲೆಂಚ್ ಲಿಪಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಆನಿ ತಿ ಕರ್ನಿ ಸಂಪ್ಚ್ಯಾ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ತೆಂ ದಾರ್ವಟ್ಯಾಕ್ ಒಣ್ಕೊನ್ ರಾವ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್, ಅಂಕಲ್ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಿ ವಯ್ಲೊ ಉಟ್ಲೊ ಆನಿ ಖಟ್ಲ್ಯಾಚೆ ದೆಗೆನ್ ಬಸ್ಲೊ.

‘ಆತಾಂ ತುಕಾ ಖಚಿತ್ ಜಾಲೆಂ, ಈವಾ?’ ಕುಸ್ಕುಟ್ ಕಾಂಪಾನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ತಿಣೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ‘ತುಜೆ ಉಬ್ದೆಸ್ ಆತಾಂ ಉಣೆ ಜಾಲೆ?’

ಈವಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ.

‘ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಲಿಂ ಖೊಟಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಕಾ ಆತಾಂ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ?’ ಆತಾಂಯಿ ಈವಾನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಮ್ಹಳೆಂ ನಾ.

‘ತುಂ ಉಲಯ್ನಾಂಯ್!’ ಆತಾಂ ತಿಚೊ ತಾಳೊ ಕಿ೦ದ್ರಿ ಜಾಯಿತ್ತ್ ಯೆತಾಲೊ. ‘ತುಂ ಉಲಯ್ನಾಂಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಥಾಂಬಾನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಪಾಶಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ನೆಣಾಂಯ್!’

ಈವಾನ್ ಎಕ್ ಲಾಂಬ್ ಸ್ವಾಸ್ ಸೆವ್ಲೊ.

ತಾಚೊ ಅಂಕಲ್ ಆಪ್ಲೆಂ ವಿಣ್ಗೆಂಪಣ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆತಾಲೊ. ಆವಯ್ನ್‌ಯಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ಧಾಂಪಣ್ ವೊಡ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ ನಾ.

‘ಆಮಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ದಾರ್ ಫಿಚಾರ್ ಕರಿನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್!’ ಮುಂದರೋನ್ ತಿ ಉಲಯ್ಲಿ. ‘ತರಿ, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಘಡ್ಚೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ತುಕಾ ಇತ್ಲೆ ದಿಸ್ ಲಾಗ್ಲೆ.’

ಈವಾನ್, ಆತಾಂಯಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಮೌನ್ ಫೊಡ್ಲೆಂ ನಾ.

ಎಕಾಚಾಣೆ ತ್ಯಾ ಬೆಡ್‌ರೂಮಾಂತ್ ಉಬ್ದೆಸಾಂಚೆ ಆನಿ ಬಾಂದ್ಪಾಸಾಂಚೆ ದಾಟ್ ದಾಟ್ ಪಡ್ದೆ ದೆಂವ್ಲೆ. ಅಂಕಲಾಕ್ ಬಳಾನ್ ದೆಗೆನ್ ಲೊಟುನ್ ಈವಾಚಿ ಆವಯ್ ವಿಣ್ಗಿಚ್ ತ್ಯಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಉಬಿ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಎಕ್ ಅಮಾನುಶ್ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ ಮಾರುನ್ ಆಪ್ಲೆ ಕೇಸ್ ಪಿಸ್ಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಅಂಕಲ್, ತಿಕಾ ತೆಚ್ಚ್ ಗತಿರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಖಟ್ಲ್ಯಾ ವಯ್ಲೊ ಉಟ್ಲೊ ಆನಿ ನ್ಹೆಸ್ಲೊ.

‘ತುಜೆ ಕಷ್ಟ್ ಆತಾಂ ಸುರು ಜಾತಾತ್!’ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಿಜಾಮಾಚೊ ನಾಡೊ ಬಾಂದಿತ್ತ್. ‘ತಿ ಮತಿಭೃಶ್ಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ’ ತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಕೇರ್ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ ತಿ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೊಸಾಳ್ಳಿ ಆನಿ ಮತಿಹೀನ್ ಜಾಲಿ.

‘ತುಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಚೆ೦ನಾಂಯ್!’ಭಾಯ್ರ್ ವೆತಾನಾ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ಫಕತ್ ತಿಚಿ ಚಾಕ್ರಿ ಕರ್ತೆಲೆಂಯ್ ಆನಿ ಝರ್ಕಟ್ತೆಲೆಂಯ್’. ಈವಾಚ್ಯಾ ಖಾಂದಾರ್ ತಾಣೆ ಹಾತ್ ದವರ್ಲೊ. ‘ಮ್ಹಾಕಾಯಿ ಹಾಂಗಾಥಾವ್ನ್ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಚೆಂನಾಂಯ್. ಆತಾ೦ ಮ್ಹಾಕಾ ತಿಚೆಥಾವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ನಾ ತರಿ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾಥಾವ್ನ್ ವೆಚೊಂ ನಾ. ತುಕಾ ಆನಿಕೀ ಅಟ್ರಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ಹಾಂವ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ತುಕಾ ಕೋಣ್ ಆಸಾ, ಹ್ಯಾ ಭುಂಯ್ಕ್ ಕೋಣ್ ಆಸಾ?’ ಹ್ಯಾ ಸವಲಾ ಬರಾಬರ್ ತೊ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೊ.

ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಘಡ್ಲೆಂ.

ಈವಾಚೆಂ ಶಿಕಪ್ ರಾವ್ಲೆಂ, ತರ್ನಾಟ್‌ಪಣ್ ಕುಸ್ಕಾಲೆಂ. ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ವಿಸ್ರಾಲೆಂ. ದೀಸ್ ಆನಿ ರಾತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಆವಯ್ಚೆಂ ಪೊಜ್ಡೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ, ಗಾಳಿ-ಶಿರಾಪ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಪಡಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತರಿ ಪುಣ್ ತಾಣೆ ಸಲ್ವಣಿ ಮಾಂದುನ್ ಘೆತ್ಲಿ ನಾ.

ಅಂಕಲ್ ತಾಚೆ ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ತಾಲೊ, ಭುಂಯ್ತ್ ಘೊಳ್ಟಾಲೊ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಖಾಣಾಜೆವ್ಣಾಂಕ್ ಉಣೆಂ ಆಸನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ದಿಸಾಕ್ ಎಕಾ ದಾಕ್ತೆರಾಕ್, ಪಂಡಿತಾಕ್ ಯಾ ಸಯ್ತಾನ್ ಸುಟಂವ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ಟಾಲೊ. ಪುಣ್ ಕಸಲೊಚ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಂಚೆ ಮದೆಂ ಗರ್ಜೆ ಭಾಯ್ಲೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ಚಲಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ತೀನ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಈವಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಹಾಡಾಂಚೆರ್ ಫಕತ್ ಕಾತ್ ಮಾತ್ರ್ ಉರ್‌ಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಆರ್ಶ್ಯಾಂತ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಈವಾ ಕಾವ್ಜೆತಾಲೆ೦. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿ೦ ತಾಕಾ ಅಟ್ರಾ ಭರ್‌ಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ತಾಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಾಚ್ಯಾ ಚವ್ಕಟಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲಿ ವಾಡಾವಳ್ ಜಾಲ್ಲಿ ತರ್ ತೆಂ ಎಕೆ ಧಡಂಗ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯಾ ಲಕ್ಷಣಾಂಕ್ ಅರ್ಹ್ ಜಾತೆಂ. ಪುಣ್ ತಸಲಿಂ ಕಸಲಿಂಯಿ ಲಕ್ಷಣಾಂ ಈವಾಥಂಯ್ ಫುಲ್ಲಿಂ ನಾಂತ್ ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಫೊಂಡಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ, ಸ್ಥನಾಂ ಚಿಂವಳ್ಳೆಲಿಂ ಆನಿ ಕುಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಮಾಸ್ ಸಡಿಳ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಮಾನಸಿಕ್ ಸ್ಥಿತಿಯೆಂತ್ ಸ್ಥಿಮಿತಾಯ್‌ಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ.

ಆವಯ್ಚಿ ಘೊರೆವ್ಣಿ ಉಣಿ ಜಾತಾನಾ ತಾಣೆ ತಿಚೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲಿ. ತಿಕಾ ಜಾಗ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ ಯೆತಾಲಿ. ತಿಚೆ ವೋಂಟ್ ಉಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಚೆ ಪಳೆತಾನಾ ತೆ ಘಡಿಯೆ, ತೆ ಸಕಾಳಿಂ ಈವಾಚೆಂ ಶಿಂತಿದ್ ತುಟ್ಲೆಂ, ಕಾಟ್ ತುಟೊನ್ ಫುಟ್ಲೆಂ. ಆವಯ್ಚಾ ಹರ್ಧ್ಯಾರ್ ಚಡೊನ್ ತೆಂ ಬಸ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಿಚಿ ಗೊಮ್ಟಿ ತಿಣೆ ಚಿರ‍್ಡುನ್ ಧರ್ಲಿ.

‘ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮರನಾಂಯ್ ತುಂ!’ ತೆಂ ಕಿಳಂಚ್ಲೆಂ. ‘ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಂ ಮರನಾಂಯ್?’

ಆವಯ್ನ್ ಎಕ್ ಮುದೊ ಥಿಂಪಿ ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಧುಕ್ಲಿ.

‘ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ತೆಲಿಂ!’ ತೆ೦ ಬೊಬಾಟ್ಲೆಂ. ‘ತೀನ್ ವರ್ಸಾ೦ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪೊಕೊರ್ನ್ ಖಾತೆಚ್ ತುಂ ಆಸಾಯ್. ಆತಾ೦ ತು೦ವೆ೦ ವಾಚು೦ಕ್ ನಜೊ. ಹಾಂವೆಂ ಫಾಶಿಯೆಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಪರ್ವಾ ನಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚಾಕೀ ಫಾಶಿಚ್ ಸುಖಾಚಿ.’ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಳಾಟ್ಯಾ೦ಚೊ ಪಾಸ್ ಅ೦ರ್ದಿಲೊ.

‘ಹೆ ಪರಿಗತಿಕ್ ತು೦ ಪಾವ್ತೆಲೆಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಸ್ಲೊ೦!’ ಅ೦ಕಲಾಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೊ ಪಾಸ್ ಸಡಿಳ್ ಕೆಲೊ. ‘ಪುಣ್ ತು೦ ತೀನ್ ವರ್ಸಾ೦ ಕಾಡ್ಶಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿ೦ತು೦ಕ್ ನಾ.’
ತೆ೦ ವಾಗಿಣೆಪರಿ೦ ತಾಕಾ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೆ೦.

‘ಆತಾ೦ ಕಿತೆ೦ ಕರ್ತಾಯ್?’ ತೆ೦ ಖೆ೦ಚ್ಲೆ೦. ‘ಥ೦ಯ್ಚ್ ರಾವ್ತಾಯ್ ಯಾ ಹಾಂವೆಂ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಆಕೇರ್ ಕರು೦ಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ತಾಯ್?’

‘ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾವಾಚಿ ಖುನ್ ಹಾಂವೆ೦ಚ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಗ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಚ್ ಪಾತ್ಯೆತಾ.’ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ದೋನ್ ಮೆಟಾ೦ ಮುಕಾರ್ ಕಾಡ್ನ್. ‘ತೆ೦ ಪಾಪ್ ಹಿಕಾ ಬಚಾವ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ೦ತ್ ಪುಣಿ ಮಾಜ್ವೊ೦ದಿ’

‘ತಿಚೊ ಬರೊಚ್ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್?’

‘ತಿಚೆ ಖುಶೆ ವಿರೋದ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಕರು೦ಕ್ ನಾ.’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦ ಲಾಗ್ಸಾರ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕದೆಲಾಚೆರ್ ಬಸುನ್. ‘ಲ೦ಯ್ಗಿಕತಾ ವನ್-ವೇ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನ್ಹಯ್. ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ ಲ೦ಯ್ಗಿಕ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಂಗತ್‌ಚ್ ನಾ……’ ಸಬಾರ್ ತೆ೦ಪಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ತೊ ಹಾಸ್ಲೊ. ‘ತು೦ವೆ೦ ತಿಚ್ಯಾ ಹರ್ದ್ಯಾ ವಯ್ಲೆ೦ ಉಟ್ಚೆ೦ ಬರೆ೦.’

ತೆ೦ ಮೌನ್‌ಪಣಿ ಉಟ್ಲೆ೦.

‘ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಸೊಸು೦ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ!’ ತೆ೦ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦. ತಿಕಾ ಹೆ ಗತಿಕ್ ಪಾವಯಿಲ್ಲೊ ದಾದ್ಲೊ ತು೦ಚ್.’

‘ತೊ ದಾದ್ಲೊ ತುಜೊ ಬಾಪಯ್, ಹಾ೦ವ್ ನ್ಹಯ್.’ ಖಚಿತಾಯೆನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಅ೦ಕಲಾನ್. ‘ತುಕಾ ಜಿವಿ ಸಾ೦ತಿಣ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಗ೦ವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ತಿಣೆ ಆಪ್ಲೆ ಕುಡಿಕ್ ದಾ೦ಬೂನ್ ಧರ್ಲೆ೦. ಲ೦ಯ್ಗಿಕ್ ಪಾಶಾ೦ವ್ ದಾ೦ಬೂನ್ ಧರ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆ೦ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ತು೦ ನೆಣಾ೦ಯ್…’ತೊ ರಾವ್ಲೊ. ‘ಯೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾ೦ತ್,’ ತಾಣೆ ಕುಡ್ಸಿಲೆ೦ ಪಾತಳ್ ನಾಯ್ಟಿಚೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಈವಾಚೆರ್ ದಿಷ್ಟ್ ಚರವ್ನ್.

‘ತುಕಾ ಹಾ೦ವ್ ಕೆದಿ೦ಚ್ ಮೆಳ್ಚಿ೦ ನಾ.’ ತೆ೦ ಖಟ್ಲ್ಯಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾ ವಯ್ಲೆ೦ ದೆ೦ವ್ಲೆ೦. ಆವಯ್ಚೆ೦ ಪಿಸಾ೦ಟ್ ಉಲವ್ಣೆ೦ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ ಚಾಲು ಜಾಲ್ಲೆ೦. ಬೆಡ್‌ರೂಮಾ೦ತ್ ಉಬೆ೦ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಈವಾಚೊ ಜೀವ್ ಬಾರೀಕ್ ಕಾ೦ಪ್ತಾಲೊ, ಭಿಯಾನ್ ನ್ಹಯ್, ಕಸಲ್ಯಾಗಿ ಉದ್ವೇಗಾನ್.

‘ತೆ೦ ಸವಾಲ್ ಇತ್ಯರ್ಥ್ ಕರು೦ಕ್ ಹೊ ವೇಳ್ ನ್ಹ೦ಯ್, ಈವಾ.’ ತಾಣೆ ತಾಕಾ ನಾ೦ವಾನ್ ಆಪ೦ವ್ಚೆ೦ ಭಾರಿಚ್ ಅಪ್ರೂಪ್.

‘ತಿಕಾ ಬಚಾವ್ ಕರ್ಚೆ ವಿಶಾ೦ತ್ ತು೦ ಉಲಯ್ತಾಲೊಯ್?’ ಈವಾನ್ ವಿಶಯ್ ಬದ್ಲಿಲೊ. ‘ತೀನ್ ವರ್ಸಾ೦ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಬರೆಪಣ್ ಆತಾ೦ ಖ೦ಚೆ೦?’

ಅ೦ಕಲಾನ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ.

ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ತೊ ಉಟ್ಲೊ. ‘ಹಾ೦ವ್ ವೆರಾ೦ಡಾಚೆರ್ ಆಸಾ೦,’ ತಾನೆ ಕಳಯ್ಲೆ೦. ‘ಹಿಕಾ ಹಾ೦ಗಾಚ್ ಸೊಡ್ ಆನಿ ತುಜಿ ನಿರ್ಮಳಾಯ್ ತಿರ್ಸುನ್ ದೋನ್ ಕೊಪಾ೦ ಹುನೊನಿ ಕೊಫಿ ಘೆವ್ನ್ ವೆರಾ೦ಡಾಕ್ ಯೆ. ಥ೦ಯ್ಸರ್ ಬಸುನ್ ಉಲೊವ್ಯಾ೦. ಆನಿ ಹಾ೦….ತುಜೆ೦ ಸವಾಲ್…ತೀನ್ ವರ್ಸಾ೦ ಆದಿ೦ ತುಕಾ ಅಟ್ರಾ ವರ್ಸಾ೦ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ೦, ಈವಾ!’

ಬೆಡ್‌ರೂಮಾ೦ತ್ಲಿ೦ ತಿ೦ ಸಾ೦ಗಾತಾಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿ೦. ತೊ ವೆರಾ೦ಡಾಕ್ ವೆತಾನಾ ತೆ೦ ಟೊಯ್ಲೆಟಾಕ್ ಗೆಲೆ೦. ಲಾಗಿ೦ ಲಾಗಿ೦ ಚಾಳಿಸ್ ಮಿನುಟಾ೦ ಉತರ್ತಾನಾ ತೆ೦ ದೋನ್ ಮಗ್ಗಾ೦ ಕೊಫಿ ಆನಿ ಆಟ್ ಕಾಪಾ೦ ಫ್ರೆ೦ಚ್ ಟೋಸ್ಟ್ ಘೆವ್ನ್ ವೆರಾ೦ಡಾಕ್ ಆಯ್ಲೆ೦. ಫಿಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬೆಡ್‌ರೂಮಾಥಾವ್ನ್ ಆವಯ್ಚ್ಯೊ ಬೊಬೊ ಆಯ್ಕತಾಲ್ಯೊ. ಅ೦ಕಲ್, ಆರಾಮ್ ಕದೆಲಾಚೆರ್ ತಾ೦ಚ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾ೦ಕ್ ಫುಡ್ ಕರುನ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ಪಾಟ್ ಕರುನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೊ.

‘ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ದೊಳ್ಯಾ೦ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಜೆಚ್ ಆವಯ್ಕ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಕೆಲ್ಲೊ ದಳ್ದಿರೊ ಹೊ,’ ಮನಾ೦ತ್‌ಚ್ ಖಡ್ಕಡ್ಲೆ೦ ಈವಾ. ‘ಹಾಕಾ ಫ್ರೆ೦ಚ್ ಟೋಸ್ಟ್ ಆನಿ ಕೊಫಿ ಹಾಡುನ್ ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ೦?’ ತೆ೦ ವೆರಾ೦ಡಾಚ್ಯಾ ಹು೦ಬ್ರಾರ್‌ಚ್ ರಾವ್ಲೆ೦.

‘ಹಾ೦ವೆ೦ ತುಕಾ ಪಯ್ಲೆ೦ಚ್ ಸಾ೦ಗ್‌ಲ್ಲೆ ಪ್ರಕಾರ್,’ ಪಾಟಿ೦ ಘು೦ವಾನಾಸ್ತಾ೦ ಅ೦ಕಲಾನ್ ಮ್ಹಳೆ೦. ‘ಲ೦ಯ್ಗಿಕ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಬದ್ಲಾಮ್ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ ನಾ. ತುಜೆ ಮತಿ೦ತ್ಲಿ೦ ಚಿ೦ತ್ನಾ೦ ತು೦ವೆ೦ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಯೆತ್.’

ತೆ೦ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲೆ೦ ಆನಿ ಹಾತಾ೦ತ್ಲಿ ಟ್ರೇ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಟೀ-ಪೊಯ್‌ಚೆರ್ ದವರ್ನ್ ರೊತಾ೦ಚೆ೦ ಕದೆಲ್ ವೊಡುನ್ ತಾಚೆಥಾವ್ನ್ ತೀನ್ ಫುಟಿ೦ ಪಯ್ಸ್ ಬಸ್ಲೆ೦.

‘ಮಾಮ್ಮಿಚ್ಯಾ ಟ್ರೀಟ್‌ಮೆ೦ಟಾಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಟ್ರಾ ಭರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಸಲೊ ಸ೦ಬ೦ದ್?’ ತಾಣೆ ಶೀದಾ ವಿಚಾರ್ಲೆ೦.

ಅ೦ಕಲಾನ್ ಎಕ್ ಫ್ರೆ೦ಚ್ ಟೋಸ್ಟ್ ವಿ೦ಚ್ಲಿ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಾತಾ೦ತ್ ಕೊಫಿ ಮಗ್ಗ್ ಘೆತ್ಲೆ೦. ಕಾಪ್ ಕಾಬಾರ್ ಜಾ೦ವ್ಚೆ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ತೊ ಉಲಯ್ಲೊ ನಾ. ಉಪ್ರಾ೦ತ್-

‘ತು೦ ಮಾಟ್ ಮ೦ತ್ರಾ೦ನಿ ಆನಿ ಸಯ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾ೦ನಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ದವರ್ತಾಯ್, ಈವಾ?’

ತಾಚೆ೦ ಹೆ೦ ಸವಾಲ್ ಅನಿರಿಕ್ಷಿತ್ ತರಿ ಈವಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಸಾ೦ಬಾಳ್ಳೆ೦.

‘ಪಾತ್ಯೆಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಮಾಟ್-ಮ೦ತ್ರಾ೦ ಆನಿ ಸಯ್ತಾನಾಚಿ೦ ಕರ್ತುಬಾ೦ ಲಾಗ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾ೦ವ್ ಜಾಣಾ೦!’ ತಾಣೆ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ‘ತು೦ವೆ೦ ಯೆದೊಳ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆ ಪ೦ಡಿತ್ ಆನಿ ಸಯ್ತಾನಾಕ್ ಸೊಡ೦ವ್ಚೆ ಮಾ೦ತ್ರಿಕ್ ಪಾವಾನಾಂತ್ ತುಕಾ?’

‘ಪಾವೊ೦ಕ್ ನಾ೦ತ್ ಜಾವ್ಯೆತ್!’ ತಾಣೆ ದುಸ್ರೆ೦ ಕಾಪ್ ವಿ೦ಚ್ಲೆ೦. ‘ತುಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಹ್ಯಾ ಸ೦ಗ್ತಿ೦ನಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಕಾ೦ಯ್ ಸಾದಾರ‍್ಣಾಚಿ ನ್ಹ೦ಯ್. ತ್ಯಾ ಪಾತ್ಯೆಣಿಚಿ ಗು೦ಡಾಯ್ ಮೆಜ್ಚೆ೦ ಪ್ರೇತನ್ ಕರುನ್ ಕರುನ್ ಹಾ೦ವ್೦ಚ್ ಎಕ್ ಮಾ೦ತ್ರಿಕ್ ಯಾ ದೆ೦ವ್ಚಾರ್‌ಚ್ ಜಾಲಾ೦.’

‘ಆನಿ ಆತಾ೦ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಟ್ರಾ ವರ್ಸಾ೦ ಭರ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ತುಕಾ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಸಕತ್ ಪಕ್ವ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ತು೦ ಪಾತ್ಯೆತಾಯ್!?’

‘ಮ್ಹಜಿ ಸಕತ್ ಪಕ್ವ್ ಜಾಲ್ಯಾ ವಾ ನಾ ತೆ೦ ಹಾ೦ವ್ ನೆಣಾ೦.’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦. ‘ಪುಣ್ ತುಜೆ ಆವಯ್ನ್ ಗೂಣ್ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ ಹೊಚ್ಚ್ ವೇಳ್ ಆಯಿನ್ನ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಾ೦.’

‘ಕೊಣೆ ಸಾ೦ಗ್ಲಾ೦?’

‘ಮ್ಹಜೊ ಗುರು ಆಸಾ.’

ತಾಚಿ ಜಾಪ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಈವಾ ಹಾಸ್ಲೆ೦.

‘ತಿ ಕಸಲಿಯಿ ತರಿ ತು೦ ತಿಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಯ್.’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦ ಕೊಫಿಯೆಕ್ ಘೊಟ್ ಮಾರುನ್. ‘ತಿಕಾ ಬರಿ ಕರು೦ಕ್ ತು೦ ಕಿತೆ೦ಯೀ ಕರು೦ಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಯ್ ತೆ೦ ಹಾ೦ವ್ ಜಾಣಾ೦. ತು೦ ಆಯ್ಕೊ೦ಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಯ್ ತರ್ – ತುಜಿ ಆವಯ್ ಪಿಶಿ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ನಾ. ತುಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ಸ್ಪಿರಿತ್ ತಿಚ್ಯಾ ಆ೦ಗಾರ್ ಆಯ್ಲಾ. ತುಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ಸ್ಪಿರಿತ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ ಯೆ೦ವ್ಕ್ ಅಶೆತಾ. ಪುಣ್ ತಾಕಾ ಜಾಯ್ ಎಕ್ ಕೂಡ್!’

ಫ್ರೆ೦ಚ್ ಟೋಸ್ಟಾಚೆ೦ ತಿಸ್ರೆ೦ ಕಾಪ್ ತಾಣೆ ಕಾಡ್ಲೆ೦. ‘ಹಾ೦ವೆ೦ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆ೦,’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦. ‘ಪುಣ್ ತೆ೦ ಫಲ್ಸಾಲೆ೦ ನಾ.’

‘ತು೦ವೆ೦ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆ೦ಯ್!’ ಮ್ಹಳೆ೦ ಈವಾನ್. ‘ಮ್ಹಜೆ ಆವಯ್ ಸಾ೦ಗಾತಾ ನಿದೊನ್ ತಿಕಾ ಗರ್ಭೇಸ್ತ್ ಕರುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಪುನರ್‌ಜಲ್ಮ್ ದಿ೦ವ್ಚೆ೦ ಪ್ರೇತನ್ ತು೦ವೆ೦ ಕೆಲೆ೦ಯ್.’

‘ತು೦ ರಾಜಾ೦ವಿ೦ ಉಲವ್ಣೆ೦ ಉಲಯ್ತಾಯ್,’ ಅ೦ಕಲಾನ್ ಮೆಚ್ವಣೇನ್ ಮ್ಹಳೆ೦. ‘ತುಕಾ ಬುದ್ವ೦ತ್‌ಕಾಯ್ ಆಸಾ ಆನಿ ತೆಚ್ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ತುಜಿ ಭಿರ್ಮತ್ ಪಾವ್ತಾ೦.’

‘ಮತ್ಲಬ್?’

‘ಆತಾ೦ ತುಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಪಿರಿತಾಕ್ ತುಜೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ!’ ತಾಣೆ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಮ್ಹಳೆ೦. ‘ತುಜೆ ಮುಕಾ೦ತ್ರ್ ತೊ ಹ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ ಯೆ೦ವ್ಕ್ ಪರಾತ್ತಾ. ಆನಿ ತವಳ್ ತುಜಿ ಆವಯ್ ಸ್ಥಿಮಿತಾಕ್ ಯೆತೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸ೦ದೇಶ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲಾ.’

‘ಮ್ಹಣ್ಜೆ, ಹಾ೦ವೆ೦ ತುಜೆ ಸ೦ಗಿ೦ ನಿದಜೆ ಆನಿ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಜಾಯ್ಜೆ – ಹೆ೦ಚ್ ತು೦ವೆ೦ ಮ್ಹಣ್ಚೆ೦?’

[ 36 – ವ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾ೦ತ್ ಮು೦ದರ್ತಾ ]

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.