Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಕೊರೋನಾಂತ್ಲೆಂ ಕಾಜಾರ್

ಜ್‌ಥಾವ್ನ್ ಪೊರ‍್ವಾಂ ಭರ‍್ತಿ ಸಾತ್ವ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಮಾಚೆಂ ಪಾಂಚ್ವೆಂ ಕಾಜಾರ್. ಅತಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಮಾಚೆಂ ಪಾಂಚ್ವೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಕಸಲೊ ಫಟ್ಟಿಂಗ್ ಹೊ, ಪಾಂಚ್ ಕಾಜಾರಾಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಗಾಳಿ ದೀನಾಕಾತ್. ಹೆಂ ಮಾಮಾಚೆಂ ಪಾಂಚ್ವೆಂ ಕಾಜಾರ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಪಯ್ಲೆಂಚೆಂಚ್ ಕಾಜಾರ್. ಹ್ಯಾ ಕೊರೋನಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಚಿ ಡೇಟ್ ಪಾಟಿಂ ಪಾಟಿಂ ಪಡೊನ್ ಔಟ್‌ಡೇಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಖ್ರೇಕ್ ಕಶಿ ತರೀ ಏಕ್ ಡೆತ್‌ಡೇಟ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ಜೆಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಠೀಣ್ ತಾಕಿದ್‌ಯೀ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ತಶೆಂ ಹೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಆತಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಮಾಕ್ ಡು ಒರ್ ಡೈ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲಾಂ. ಪಾಪ್ ತೊ ಡೈ ಜಾಯ್ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ.

RB01

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಮಾಚೆಂ ನಶಿಬ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್‌ಯೀ ಕಸಲೆಂ. ವರ‍್ಸಾಂ ಚಾಳೀಸ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಹಾತಾಂತ್ ಪಯ್ಶೆ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಆಪುಣ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಏಕ್ ಆಂಟಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತಿ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಕರ‍್ತಾಲಿ. ತಿಣೆ ಮಾಮಾಕ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಪೊಪಾಯ್ ರುಕಾ ಮುಳಾಂತ್ ಬಸೊನ್, ತ್ಯಾ ರುಕಾಚ್ಯೊ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಪೊಪಾಯೊ ದಾಕವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಸಮ್ಜಯ್ಲೆಂಗೀ ಕೋಣ್ ಜಾಣಾ, ಭರ‍್ತಿ ಎಕಾ ವೊರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾಮ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಒಪ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಯ್ರಿಕ್ ಸಯ್ತ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಕಾಜಾರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಜಾಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಕಿತೆಂ, ತ್ಯಾಚ್ ದೀಸ್ ಕೊರೊನಾ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಘಾಲ್, ಸ್ಯಾನಿಟೈಜರ್ ಘಾಲ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಮ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರ್ ಮಧೆಂ ಸೋಶಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆಂನ್ಸಿಂಗ್ ವಾಡೊನ್ ವಾಡೊನ್ ಮಾಮಾಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಷಯಾಥಾವ್ನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮಾಮಾಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಾವ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್‌ಯೀ ಜಾಯ್ನಾ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸಬ್ದ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೊಚ್ ತಾಕಾ ಕೋವಿಡಾಚೆಂ ಭೆಂ ಉಟ್ತಾ. ಮಾಮ್ ಅಶೆಂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಸಯ್ತ್ ಫೋಟೊಚಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಬರಿ ಕಾಳೆಂ ಕಾಳೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರತ್ ಹ್ಯಾ ನೆಗೆಟಿವಾಕ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಬುಡೊನ್ ಬುಡೊನ್ ನಿತಳ್ ಕರ‍್ನ್ ಏಕ್ ರಂಗ್ ವೊಡಿಜೆ ತರ್ ಜಾಯ್ತೆ ತ್ರಾಸ್ ಜಾಲೆ.

ತೆದ್ನಾಂ ಪರತ್ ತ್ಯಾ ಆಂಟಿಚೊ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ಪರತ್ ತಿಕಾ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಕರುಂಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ. ಪರತ್ ತಿಣೆಂ ತಾಕಾ ತ್ಯಾಚ್ ಪೊಪಾಯೆ ರುಕಾ ಮುಳಾಂತ್ ಆಪವ್ನ್ ವರ‍್ನ್ ಸಮ್ಜಯ್ಲೆಂ. ಪರತ್ ಮಾಮ್ ಒಪ್ವಾಲೊ. ನಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಮಾಮಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂಯ್ ತೊಂಡಾಂತ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೊ ಲಾಡು ಖಾಂವ್ಕ್‌ಯೀ ನ್ಹಯ್, ಭಾಯ್ರ್ ಉಡೊಂಕ್‌ಯೀ ನ್ಹಯ್. ಸುರ‍್ವೆರ್ ಮಾಮಾಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ಸುಟ್ ಸಾರ್ಕೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಮೊಟೊ ಜಾಲೊಂ. ಅತಾಂ ತೊ ಸುಟ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಸಾರ್ಕೊ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂ. ತಶೆಂ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಘರಾ ಸಾಂಗ್ಚೆಬರಿಂ ನಾ. ಅತಾಂ ಎಕ್‌ಚ್ ತೊ ಸುಟ್ ಆಲ್ಟರೇಶನ್ ಕರಿಜೆ ನಾಂ ತರ್ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಆಲ್ಟರ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಕಾಜಾರಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಬುಕ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಲಾಂಬ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಅಣ್ಕಿಲೆಂ. ಆತಾಂ ಮಾಮಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಪಡೊನ್ ಪಡೊನ್ ತಾಕಾ ತೆಂ ತ್ರೀ-ಫೋತ್ ಜಾಲಾಂ. ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ಸದಾಂಯ್ ಕೋಂಪ್ಲಾನ್ ಸಯ್ತ್ ಪಿಯೆತಾಲೊ. ಅತಾಂ ನವೆಂ ಉಸ್ತುರ್ ಹಾಡ್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಜಾವ್ನ್ ದುಕಾನಾಂ ಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.

ಪೂಣ್ ಆತಾಂ ಉಸ್ತುರಾಂಚಿ ಖಂತ್ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಸದಾಂನೀತ್ ಷೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಯ್ರ್ ಸಕಯ್ಲ್ ವೆಚ್ಯಾಬರಿಂ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಲೋಕಾಂಚೆಂ ನಂಬರ್ ಚಡಯ್ತಾ ದೆಂವಯ್ತಾ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಕಾಜಾರಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ನಖ್ಖಿ ನಾ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವಸ್ತುರ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಅಖ್ರೇಚ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ಭಾಯ್ರ್ ಉರ‍್ಲ್ಯಾರೀ ಉರ‍್ಲೆ.

RB02

ತಶೆಂ ಕೊಣೀ ಭಾಯ್ರ್ ಉರ‍್ಲ್ಯಾರೀ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಜೊರ್ಜಿ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಮಾತ್ರ್ ಖಂಡಿತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಉರ‍್ಚೊ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಮಾಗೊಂಕ್ ತಾಕಾಚ್. ಪಾಪ್ ಬಾವ್ಡೊ. ಭಲಾಯ್ಕಿ ಮಾಗೊಂಕ್ ಒಪ್ವೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ತಾಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸಾರ್ಕಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊರೊನಾನ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟಿಲೆಂ. ಅತಾಂ ಬರೊ ಆಸಾ ತರೀ ಮಾಮಾಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸಾಂಗ್ತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ತಾಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸಮಾ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ. ಮಾಮಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ವಿಶೇಸ್. ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಪಾಂಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವೊವ್ಳಿಗ್ ಸಾಂಗಾಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಜಿವಾರ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಗತ್ತಾರ್ ವಚೊನ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ. ಮಾಗಿರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾ ನಂತರ್ ತಾಂಕಾಂ ಫೋನ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಆನಿ ಕಾಜಾರ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾ ನಂತರ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ. ಅಶೆಂ ಥೊಡ್ಯಾನಿಂ ಅಖ್ರೇಕ್ ‘ಮಾಮಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾ ವರೇಗ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗಿನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವ್ಹಡ್ ನಾ’ ಮ್ಹಣ್ ನಿಸ್ರಾಯ್ಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ಘರ‍್ಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ ಮಾಮಾಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಸಾಂತ್ ಆಂತೊನಿಚೆಂ, ಸಾಂ ಲೊರೆಸಾಚೆಂ ನೊವೆನ್ ಸಯ್ತ್ ಧರ‍್ಲೆಂ. ಮಾಮ್ ಸಯ್ತ್ ಒನ್‌ಲಾಯ್ನ್ ರೆತಿರೆಂಕ್, ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಭರ‍್ತಿ ಜಾಲೊ. ತಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಆತಾಂ ಕಸಲೆಂಯ್ ಉಲಯ್ತಾನಾಂಯ್ ಮಧೆಂ ಮಧೆಂ ಬಾಯ್ಬಾಲಾಂತ್ಲಿಂ ಕೊಟೇಶನ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ನ್ ಹೊ ಕಾಂಯ್ ಮನ್ ಬದ್ಲುನ್ ಸೆಮಿನರಿಕ್ ವಚಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸಯ್ರಿಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚಿ ಗತ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಮಾಚ್ಯೊ ರೆತಿರ‍್ಯೊ, ಮಾಗ್ಣೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಬಂಧ್ ಕೆಲೆಂ.

ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಂವ್ ಸುರ್ವೆರ್ ಮಾಮಾಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ತಿ ಉರ್ಬಾ ಆತಾಂ ನಾ. ಸುರ‍್ವೆರ್ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಮಾಚೊ ಮಾಮ್ ಬೊಂಬೊಯ್‌ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‌ಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ತೊ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡಾನಾಸ್ತಾಂ ಥಂಯ್ಚ್ ಸರ‍್ಲೊ. ಮಾಮಾಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ದೋನ್ ದಿಸಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಚೆಂ ಮೀಸ್. ತಶೆಂಚ್ ಸುರ್ವೆರ್ ಕಾಜಾರಾಚೊ ದೀಸ್ ಘಟ್ ಜಾತಾನಾ ಮಾಂಯ್ಚಿ ಎಕ್ಲಿ ಭಯ್ಣ್ ತೆಜ್ಜುಬಾಯ್ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್‌ಥಾವ್ನ್ ದೋನ್ ಹಫ್ತ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ಅತಾಂ ಹಾಂಗಾಚ್ ಉರ‍್ಲ್ಯಾ. ಕೊರೋನಾ ವರ್ವಿಂ ತಿಕಾ ಪಾಟಿಂ ವಚೊಂಕ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ಪೂಣ್ ನೀಜ್ ಗಜಾಲ್ ತಿಕಾ ಆನಿ ಸುನೆಕ್ ಸಮಾ ವಚಾನಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಾಂ. ತಿ ಸದಾಂನೀತ್ ಸುನೆಚಿಂ ದುರಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಆತಾಂ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ತಕುಬುಕ್ ಸುರು ಜಾಲಾಂ.

RB03

ಮಾಂಯ್ಚಿ ಮತ್ ಘುಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ಮಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಕ್ ಕಿತೆಂ ತರೀ ವಕಾತ್ ವಾಟಿಜೆ ಜಾಲಾಂ. ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲಿ ಏಕ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ತಿ ಮ್ಹಣ್ತಾಲಿ. ಹಿ ಮಾಂಯ್ಚಿ ಭಯ್ಣ್ ಪಾನ್ವೊತಿ ಮ್ಹಣೊನ್. ತಿ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಮಾಮಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಂ ಖಂಯ್. ಪಯ್ಲೆಂ ತಿಕಾ ಘರಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ದಾಂವ್ಡಾಯ್ಜೆ ಖಂಯ್. ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಗಜಾಲ್ಯಾಥಂಯ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಆತಾಂ ಮಾಮಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪಳಯ್ತಾನಾ, ಅಸಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ನೀಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಜಾಯ್ತೆಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮ್ಕಾಂಯ್ ಸವಾಲ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ, ಮಾಮಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಕರ‍್ಚೆಂಗೀ ವಾ ತೆಜ್ಜುಬಾಯೆಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಘರಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಚೆಂಗೀ ಮ್ಹಣ್.

ಹ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ರಾಟಾವಳಿ ಭಾಯ್ರ್ ಮಾಮಾಕ್ ಸಯ್ರಿಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಪಾಂಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಪಡ್ಲ್ಯಾರೀ ಪನ್ನಾಸ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಘರಾ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಜೆವಾಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ನಾಂ ತರ್ ತೆಂ ದುಸ್ರಿ ಖಂಚಿಯ್ ಸಯ್ರಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಮಾಚಿ ಗತ್ ಕಿತೆಂ. ಪನ್ನಾಸ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜೆವ್ಲ್ಯಾರೀ, ಸಂಬಂದಾನ್ ಆನಿಕಿಯೀ ಸುನ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚೆಕರ‍್ನಾಂ ಬೊಶಿ ಧುಂವ್ಕ್ ಜಾತಾವೇ. ಅಶೆಂ ತಾಣೆಂ ಜೆವ್‌ಲ್ಲಿ ಬೊಶಿ ಮಾಂಯ್ನ್ಂಚ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಧುಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಜಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತೀ ತೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಕರ‍್ನಾಂಚ್ ಆಯ್ದಾನಾ ಧುವಂವ್ಕ್ ಲಾಯ್ತ್‌ಗೀ ಮ್ಹಣ್ ತಿಕಾ ಖಂತ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ.

ಕಾಜಾರಾಕ್ ಚಾರ್ ದೀಸ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೆ ಆನಿ ದುಸ್ರೆ ದಿಸಾಥಾವ್ನ್ ಪರತ್ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಕರ‍್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮಾನಿಂ ಪ್ರಸಾರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಕಾಜಾರ್  ಚವ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಾಟಿಂ ಪಡ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾಚ್ ದೀಸ್ ಮಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಕ್, ತೆಜ್ಜುಬಾಯೆಕ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್‌ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಫೋನ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

RB04

“ಹಲೋ ಮಾಂಯ್, ಹಾಂವ್ ಮರ್ವಿನ್ ತುಜೊ ಪೂತ್ ಉಲಯ್ತಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಶೆಳ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಳೊ ಪಡ್ಲಾ. ಕೋವಿಡಾಚಿಂ ಲಕ್ಷಣಾಂ ಆಸಾತ್. ಹಾಂವ್ ಮೆಲೊಂ ತರ್ ಹಿ ಬೆಂಗ್ಳುರ‍್ಚಿ ಆಸ್ತ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಜೆಸ್ಸಿ ತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಕರ‍್ತಾ ಖಂಯ್”

“ಕಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್‌ರೇ ಪುತಾ. ಆಸ್ತ್ ತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಕರುಂಕ್ ಸೊಡಿನಾಕಾ. ಹಾಂವ್ ಅತಾಂಚ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ‍್ತಾಂ.” ತಿಣೆಂ ಮ್ಹಜೊ ಆಡ್ಡೊಸ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಒಳ್ಕಿಚಿ ಏಕ್ ಗಾಡಿ ಕರ‍್ನ್ ತಿಕಾ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ. ತಿ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಣ್ಣಾ ಮಾಮಾಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ವಿಘ್ನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ.

ಆಜ್ ಮಾಮಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್. ನಮಿಯಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದೆಡ್ಯಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ದೆಡೊ ಕೆಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಉಸ್ವಾಸ್ ದಾಂಭುನ್ ಧರ‍್ನ್ ಕಸೊಯೀ ಕೋಟ್ ಘಾಲೊ ಪೂಣ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ತಾನಾ ಕೋಟಾಚೆ ತೀನ್ ಬಟನ್ ಪಟಕ್ಕ್ ಕರ‍್ನ್ ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಉಬ್ಲೆ. ರೆಸ್ಪೆರಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ‍್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ಮಾಮ್ ಪೊಪಾಯೆಚ್ಯಾ ರುಕಾಚೊ ಉಮೊ ಘೆಂವ್ಕ್ ವಿಸ್ರಾಲೊ ನಾ. ಇಗರ್ಜ್ ಉಗ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವಿಗಾರಾನ್ ಕುಶಿಚ್ಯಾ ದಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭಿತರ್ ವರ‍್ನ್ ಸಾಕ್ರೆಸ್ತಿನಾಂತ್ ರೆಸ್ಪೆರ್ ಕೆಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಲಿಪೊನ್ ರೆಸ್ಪೆರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಮಾಮ್ ಕೊಣಾಕ್‌ಗೀ ಪರ್ಕಿ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲಾಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ. ಗಾಂಟಿ ನಾಂತ್, ಕಂತರಾಂ ನಾಂತ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಾ. ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಮೇತ್ ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ಗಡ್ದ್ ಲಿತುರ‍್ಜಿ ಆಸ್ತಾ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಮ್ಚೊ ಮಾಮ್ ಹೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಖುರ್ಸಾರ್ ಮೊರಿನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ.

RB05

ಪೂಣ್ ರೆಸ್ಪೆರ್ ಜಾತಾನಾ ಏಕ್ ಫಜಿಂತ್ ಜಾಲಿ. ವಿಗಾರ್ ಎಕ್ದಮ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಪನ್ನಾಸಾ ವಯ್ರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕೀ ಭಿತರ್ ಸೊಡುಂಕ್ ನಾ. ಆಮಿಂ ಭರ‍್ತಿ ಪನ್ನಾಸ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಫೋಟೊಗ್ರಾಫರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೊಕ್ಲೆಚೊ ಬಾಪಯ್ ಲಾಕ್‌ಡೌನಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಎಕ್ ಬಿಡಿ ವೊಡ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೊ. ತೆದ್ನಾಂಚ್ ಫೋಟೊಗ್ರಾಫರ್ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲೊ. ಪನ್ನಾಸ್ ಜಣ್ ಭರ‍್ತಿ ಜಾಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇಗರ್ಜೆಚೊ ದಾರ್ವಾಟೊ ಧಾಂಪ್ಲೊ. ಚಿಕ್ಕೆ ವೆಳಾನ್ ಹೊಕ್ಲೆಚೊ ಬಾಪಯ್ ಯೇವ್ನ್ ಸಾಯ್ಬಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಿಕ್ಕೆ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ ಮ್ಹಣ್ ಪರಾತ್ತಿಲಾಗ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಆಮ್ಚೊ ವಿಗಾರ್ ಖಡಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ನಾ ಜಾಯ್ನಾ, ತುಂ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ಂಚ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ ಮ್ಹಣ್ ವೊಗೆಚ್ ರಾವ್ಲೊ. ಅಶೆಂ ಹೊಕ್ಲೆಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ರೆಸ್ಪೆರ್ ಚುಕ್ಲೆಂ.

ಹೊಲಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಎಮ್‌ಸಿ, ಡಿಜೆ ಆನಿ ಕೇಟರಿಂಗಾಚೆ ತೇಗ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಶೆಂ ಪಾಂಚ್ ಜಣ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂಕ್ ರೆಸ್ಪೆರ್ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ ಘರಾ ಧಾಡಿಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ. ತಿಂ ಪುಗೊನ್ ಗೆಲಿಂ. ಅಶಿಂ ಪುಗೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ ತಿಂ ಶೀದಾ ಘರಾ ಗೆಲಿಂ ಗೀ ವಾ ಘರಾಥಾವ್ನ್ ಸಟ್ಲಿ ಪೊಟ್ಲಿ ಘೆವ್ನ್ ಚಲ್ತಚ್ ರಾವ್ಲಿಂಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಘರಾ ಗೆಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಕದೆಲಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಪಯ್ಸ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಕಸಲೆಚ್ ರಗ್ಳೆ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ತೊಂದ್ರೆ ಜಾಲೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶಾಂಕ್. ತಾಂಕಾಂ ಅಶಿಂ ಕದೆಲಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಪಯ್ಸ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೊಕಾಲ್-ನೊವ್ರ್ಯಾಚ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ ಕರುಂಕ್, ಖೊಡಿ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ದೆಕುನ್ ತಾಂಚೊ ಗಳೊ ಖೊರ‍್ಜುತಾಲೊ ಆನಿ ತಿಂ ಘಡ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ ಭಾಯ್ರ್ ವಚೊನ್ ಸಾರ‍್ಬಾತ್ ಪಿಯೆತಾಲಿಂ. ಪ್ರಾಯೆಚೆಂ ನೀಬ್ ದೀವ್ನ್ ಜೊರ್ಜಿ ಮೆಸ್ತ್ರಿನ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಮಾಗ್ಚೆಥಾವ್ನ್ ಚುಕಾರಿ ಮಾರ‍್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಮಾಗೊಂಕ್ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಿ ಮೆಸ್ತ್ರಿನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ವಾಚುನ್ ಗೆಲಿ. ತ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಚ್ಯಾ ಕಾಗ್ದಾರ್ ಅಖ್ರೇಕ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿನ್ ಅಶೆಂಚ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ ‘ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಸತ್ತ್ಯಾನಾಸ್ ಜಾಲೆ’. ತಿಣೆಂ ತೇಂಯೀ ವಾಚ್ಲೆಂ.

ಫೋಟೊಗ್ರಾಫಾರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ವಿಡಿಯೋಯಿ ಕಾಡ್ತಾಲೊ. ತಾಕಾ ಪೋಲಿಸಾಂಚೆಂ ಎಕ್ದಮ್ ಭೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ತಾಣೆಂ ಹೊಕಾಲ್ ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್‌ಯೀ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಾರ್ ರಾವಯ್ಲೆಂ. ತಿತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಖಂಚ್ಯಾಯೀ ವೆಳಾರ್ ಪೊಲಿಸ್ ರಿಗೊನ್ ತನ್ಕಿ ಕರ‍್ತಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಿಂಯಾನ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ವಿಡಿಯೋಂತ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಿಂಯಾನ್ ಹೊಕಾಲ್ ನಿವ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೀಸ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ ಆಪ್ಡುಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಸೊಡುಂಕ್ ನಾಂ. ಸಾಡೊ ನೆಸಯ್ಲೊ, ಮುದಿ ಶಿಂವ್ಲಿ, ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಒಪ್ಸುನ್ ಸಯ್ತ್ ದಿಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಹೊಕಾಲ್ ರಡುಂಕ್ ನಾ. ರಡ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ನೊವ್ರೊ. ಆಯೆರಾ ವೆಳಾರ್ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೊವ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ಹುಸ್ಕಾರ‍್ನ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ದೂಖ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಅಖ್ರೇಕ್ ಜೆವಾಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಘರಾ ಪಾವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಥಂಯ್ಸರ್ ಇಲ್ಲೊಸೊ ಗಲಾಟೊ ಜಾಲೊ. ಗಲಾಟೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೊಕಾಲ್ ಕೊರೊನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಂಯ್. ದೆಕುನ್ಂಚ್ ತಿಚ್ಯಾ ಹುಕ್ಮೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಫೋಟೊಗ್ರಾಫಾರಾನ್ ಹೊ ಘುಟ್ ಲಿಪೊನ್ ಹೊಕಾಲ್ ನೊವ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ದವ್ರುಂಕ್ ನಾಂ ಕಂಯ್. ಆತಾಂ ಹೊಕಾಲ್ ಪಾಟಿಂ ಘರಾಚ್ ವೆತಾ ಖಂಯ್. ತಿ ಚವ್ದಾ ದೀಸ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ನೊವ್ರ್ಯಾಗೆರ್ ಯೆತಾ ಖಂಯ್.

RB06

ಹಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಕ್ಡಾಂಕೀ ಘಡ್ಗಡೊ ಮಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿಂ ಜಾಲೆಂ. ತಿಚೆಥಾವ್ನ್ ಆತಾಂ ಸಕ್ಡಾಂಕೀ ಕೊರೋನಾಚೆಂ ಭೆಂ ದಿಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಮೀಡಿಯಾಚೆ ಪುಣೀ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ತರ್ ಹಿ ವ್ಹಡ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಜಾತಿ. ಹೊ ವಿಷಯ್ ಲಿಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್, ಏಕ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ದೊನೀ ಕುಟ್ಮಾಂ ಝಗ್ಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ನಿಮಾಣೆಂ ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮಧೆಂ ಪಡ್ಲೊ. ‘ಸ’ವೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಪಡ್ಚೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಬರ‍್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಹೊಕ್ಲೆನ್ಂಚ್ ಅಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ, ಅಸಲ್ಯಾ ಸುನೆಚೆ ಗೂಣ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ವರ್ತೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಮಾದಾನ್ ಕರ‍್ತಾನಾ, ಜಮ್‌ಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಖುಶಾಲ್ ಜಾಲೊ. ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್‌ಯೀ ಹೊಕಾಲ್ ತಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಆನಿ ನೊವ್ರೊ ಆಮ್ಚೊ ಮಾಮ್ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಪಾಟಿಂ ಘರಾ ಯೇಜೆ ತರ್ ಪೊಪಾಯ್ಚೊ ರೂಕ್, ವ್ಹಡ್ ಜಯ್ತ್ ಪೊಪಾಯೊ ವಾವಂವ್ಕ್ ತಾಂಕಾನಾಸ್ತಾಂ ಮಧೆಂಚ್ ಕುಡ್ಕೆ ಜಾವ್ನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಪೊಪಾಯೊ ಧರ‍್ಣಿರ್ ಪಡೊನ್ ಚೆಟ್ಣಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ.

ತ್ಯಾ ಪೊಪಾಯಾಂಚ್ಯಾ ರುಕಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮಾಮಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಪರತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಉದೆಲೆಂ. ಪೂಣ್ ವೇಳ್ ಉತ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಮಾಮ್ ಆಲ್‌ರೆಡಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಮಾಮಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಂವ್‌ಯೀ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಹಾಂವೆಂ ಮಾಂಡ್ಡ್ಯಾಕ್ ಹಾತ್ ಮಾರ‍್ಲೊ. ತಕ್ಷಣ್ಂಚ್ ಮ್ಹಜೆ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ವಾಜ್ಲೆಂ. ತೆವ್ಶಿನ್ ಏಕ್ ತಾಳೊ ರಾಗಾನ್ ಆನಿ ಆವೇಶಾನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೊ. ತೊ ತಾಳೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ ತೆಜ್ಜುಬಾಯೆಚೊ.

“ಕೋಣ್ ಉಲಯ್ತಾರೇ, ಕೋಣ್‌ರೇ ತುಂ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಕೊರೋನಾ ಲಾಗ್ಲಾಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಸುನ್ ಆಸ್ತ್ ತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಕರ‍್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಳೊ ಬದ್ಲುನ್ ಉಲವ್ನ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಗಾಂವಾಂತ್‌ಥಾವ್ನ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲೊಯ್……..”

RB04

ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂಗೀ, ಮಾಮಾಚಿ ಬಿರ‍್ಮತ್ ಚಿಂತುನ್, ತ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರಿಚೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್, ಹ್ಯಾ ಪಾನ್ವತಿಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆತಾಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಕರ‍್ಮ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಮೆಳ್ಳೆಂಮೂ. ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ಂಚ್ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಮ್ಹಜೊ ಉಸ್ವಾಸ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ಕೋಟ್ ಕಾಡ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭುಜಾಂ ವಯ್ರ್ ಹಾತ್ ವರ‍್ತಾನಾ ಕೋಟ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಪಯ್ಸ್ ಎಕಾ ಕೊನ್ಶಾಂತ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಮ್ಹಾಕಾ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಉಸ್ವಾಸ್ ಬಾಂಧ್ತಾ. ನೋ……. ಹಾಂವೆಂ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ ಘಾಲಿ.

ರ‍ೋಶು, ಬಜ್ಪೆ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

59% feel thumbs up. And how do you feel?
16 :thumbsup: Thumbs up
7 :heart: Love
1 :joy: Joy
3 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

5 comments

 1. mm
  Gerald Carlo

  ಕೊರೊನಾಂತ್ ಮೊರ್ಣಾಚ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ ಮಾತ್ರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಧಾಡ್ಡೆವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಕಾಜಾರಾಚಿ ಖಬರ್ (ಪಾಂಚ್ವೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ?) ಆಯ್ಕೊನ್ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲೊ. ರೋಶು ಕವಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ. ಪೊಪಾಯ್ಚಾ ರೂಕಾಚಿ ವೊಪಾರ್ ಕಸಲಿ? ಬೋವ್ಶಾ ವಿಮರ್ಶಕಾನಂಚ್ ಸಾಂಗಿಜೆ ಕೊಣ್ಣಾ!

 2. Vincent Castelino

  Appreciate the humour of Roshu Bajpe and Kittall team.
  Looking forward for such short stories(humour) during these testing times of SARS Covid-19.
  All of us in every section of different fields are sailing in same boat!

  Let’s hope for better days to come and get mukti from Corona!

 3. Eugene DSouza

  In the dark period of ‘Corona Lock down’ Roshu Bajpe’s satirical and funny article “Coronanthlem Kazaar” is a welcome attempt to spread smiles on the faces of the readers of Kittall. who have been under a lot of stress and depression.

 4. mm
  Stanro Ajekar

  ಭೋವ್ ಕುರ್ಕುರಿತ್. ಹೆಂ ವಿಡಂಬನ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತಾ ವ ಕಾಣಿ. ಪೂಣ್ ಜಬರ್‌‌‌ದಸ್ತ್. ನಟನ್ ಕರ್ನ್ ಹಾಸಂವ್ಚೆಂ ಕಾಂಯ್ ಸುಲಭ್. ಪೂಣ್ ಬರವ್ನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಹಾಸಂವ್ಚೆಂ ಸಸಾರಾಯೆಚೆಂ ನ್ಹಂಯ್. ಹಿ ತಾಂಕ್ ರೋಶು ಬಜ್ಪೆಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಆಸಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪರಿಗತ್ ಭೋವ್ ಹಾಸ್ಯ್‌‌‌ಭರಿತ್ ರಿತಿನ್ ವರ್ಣಿಲಾಂ. ಲಿಖ್ಣೆಕ್ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ.

 5. mm
  Monica Mathias

  Beautifully narrated present situation. Laughing is the real medicine for mind and body. Good laugh in lockdown. Keep writing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.