ಜರ್ ಹಾಂವ್ … ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ : 27

JHST 1

“ಸರ್… ಫೆಡ್ರಿಕಾನ್ ಪರತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹರ್ಧ್ಯಾರ್ ಪಾಂಯ್ ದವರ್ಲಾ.!”

“ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್?…ಸಾರ್ಕೆಂ ಸಾಂಗ್…ಕಸಲೆಂ ತೆಂ?…ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ದುಬಾವಿ ಆತುರಾಯೆರ್ ವಾಲ್ಟರಾಲಾಗಿಂ ಅಮ್ಸರಿ ಸವಾಲ್ ಘಾಲಿಲಾಗ್ಲೊ.

“ಕಾಲ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಫೆಡ್ರಿಕಾನ್ ರಿಶಭಾಚ್ಯಾ ಮುಸ್ಕಾರಾಕ್ ಎಸಿಡ್ ಮಾರ್ಲಾಂ. ತೊಂಡಾಕ್  ತೀವ್ರ್ ಜಕ್ಮ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತೊ ಆತಾಂ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಾಂತ್ ವಳ್ವಳೊನ್ ಆಸಾ.!.”

“ಮೈ ಗಾಡ್!…ಎಸಿಡ್?!” ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚೆ ದೊಳೆ ರುಂದಾಲೆ. ಉಜ್ವೊ ಹಾತ್ ಕಪಾಲಾರ್ ಧಾವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ !

“ವ್ಹಯ್ ಸರ್…ಆತಾಂ ತೊ ಗಂಭೀರ್ ಸ್ಥಿತೆರ್ ಗವರ್ನ್‌ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಾಂತ್ ಸೊಸುಂಕ್ ತಾಂಕಾ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕಠಿಣ್ ದುಕೆನ್ ಹಾತ್ ಪಾಂಯ್ ಮಾರುನ್ ಆಸಾ. ತಾಚಿ ತಿ ಕಠಿಣ್ ದುಕೆನ್ ವಳ್ವಳ್ಚಿ ಬೊಬಾಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಹಾಲಾವ್ನ್ ಆಸಾ.”

ಆಯ್ಕೊನ್ ಧಿಗ್ಬ್ರಾಂತ್  ಜಾಲ್ಲೊ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಯಾಂತ್ರಿಕತೆನ್ ಇತ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ…

“ಸಂಪ್ಲೆಂ…ಸಗ್ಳೆಂ ಸಂಪ್ಲೆಂ…ಮ್ಹಜೆ ಹಾತ್ ಅಸಹಾಯೆಕ್ ಜಾಲೆ.!. ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಆನಿ ರಿಶಭಾಚ್ಯಾ ಪುನರ್‌ಮಿಲಾನೆಚಿ ಗಾಂಚ್ ತುಟ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಯೋಜನೆಂತ್…ಮ್ಹಜೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆನಿ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಉರ್ಲೆಂನಾಂ!!.”

ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾಂ ವಾಲ್ಟರ್…ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಚೆರ್ ಆಜಾಪ್ಲೊ. ‘ಪರತ್ ಏಕ್ ಸಲ್ವಣೆಚಿ ಧಾರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಭೆಜುನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಕ್ ಚಿಂತ್ತಾ ಕರ್ತಾ ಶಿವಾಯ್…ವಳ್ವಳ್ಚ್ಯಾ ರಿಶಭಾಚೆಂ ಕಸಲಿಚ್ಚ್ ಬಿರ್ಮೊತ್ ಹಾಕಾ ಧೊಸಾನಾಂ.!.’ ವಾಲ್ಟರ್ ಮತಿಂತ್‌ಚ್ಚ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಕ್ ಮಾತ್ಸೆಂ ಕಾಂಟಾಳಿಲಾಗ್ಲೊ.

ಹ್ಯಾ ಪರಿಗತೆರ್ ತಾಕಾ ಮುಕಾರ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ನಾಕಾ ಜಾಲೆಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ತಗ್ಸಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ…

“ರಿಶಭಾಕ್ ಹೆಂ ಖೈಂಸರ್ ಘಡ್ಲೆಂ.?!”

“ಫೆಡ್ರಿಕಾಚ್ಯಾ ರೋಶ್ನಾಂ ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟಾಂತ್. ರಿಶಭ್ ಬಹುಶ್ಹಾ ತಾಚ್ಯಾ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚ್ಯಾ… ”

“ತಾಚಿ ಹಿ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚಿ ದಾವ್ ಆತಾಂ ತಾಕಾಚ್ಚ್ ಲಾಸುನ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾವರ್ವಿಂ ತಾಣೆಂ … ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್‌ಯೀ ಸಂಕಶ್ಟಾಕ್ ಘಾಲೆಂ.!” ಮಧೆಂಚ್ಚ್ ಉಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಮಾತ್ಸ್ಯಾ ರಾಗಾನ್.

ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾಂ ವಾಲ್ಟರ್…ರಿಶಭಾ ಥಂಯ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಕಿತ್ಯಾ ಬಿರ್ಮೊತೆಕ್ ಒಳಗ್  ಜಾಂವ್ಕ್ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ಸಮ್ಜಾಲೊ! ರಿಶಭಾ ಥಂಯ್ ತಾಚೆಂ ಅಸಮಧಾನ್ ಆನಿ ಕ್ರೋಧ್ ರಿಶಭಾ ಥಂಯ್ ತಾಣೆಂ ಬಿರ್ಮೊತ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್‌ಯೀ ಚಡ್ತಿಕಾಯೆಚೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ.

ಅಶೆಂ ವಾಲ್ಟರ್…ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾರ್ ಆಸ್ತಾಂ…ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್…

‘ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಆನಿ ರಿಶಭಾಚ್ಯಾ ಪುನರ್ ಮಿಲನಾಚೆ ಮಿಸಾಂವ್ ರಿಶಭಾನ್ ನಿರ್ಫಳ್ ಕರ್ನ್ ಘಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಧೆಧೆಸ್ಪರ್ ಚಿಂತ್ಪಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. … … … ….

ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಕಠಿಣ್ ಧೆಧೆಸ್ಪರ್ಪೊಣಾಚ್ಯಾ ದಬಾವೆರ್ ಆಸ್ತಾಂ ಏಕ್ ಧೀರ್ಘ್ ಸ್ವಾಸ್ ತಾಣೆಂ ಸೊಡ್ಲೊ. ಆನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ … “ಜಾಂವ್… ಆನಿ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಉರ್ಲೆಂನಾಂ…ಸಗ್ಳೆಂ ಸಂಪುನ್ ವ್ಯರ್ಥ್ ಜಾಲಾಂ. ಆತಾಂ ವಾಲ್ಟರ್… ತುಂ ರಿಶಭಾಕ್ ತ್ಯಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಾಕ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಕರ್. ತಾಕಾ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಸಲ್ಯಾಯೀ ಶುಶ್ರೂಶೆಕ್ ಪಾಟಿಂ ಮುಕಾರ್ ಪಳೆನಾಕಾ. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಕಿತ್ಲೊ ತುರ್ತ್ ತುಂ ಜಾತಾಯ್ ತಿತ್ಲೆಂ ರಿಶಭಾಚ್ಯಾ ತುರ್ತ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಕಾರಾಣ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ತಾಚಿ ಭೆಟ್ ನಂತರ್ ವೊಚುನ್ ಕರ್ತಾಂ…”

‘ತಾಚಿ ಭೆಟ್ ನಂತರ್ ಕರ್ತಾಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾಂ ಸಟ್ಟ್ ಕರುನ್ ವಾಲ್ಟರಾಚೊ ತಾಳೊಉಟ್ಲೊ… “ಸರ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಿಂ ತುಮಿ ರಿಶಭಾಕ್ ಭೆಟ್ಚೆಂ ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಪಡ್ಚೆಂ ಮಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ಗೀ ರಿಸ್ಕೆಚೆಂ ದಿಸ್ತಾ.”

ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚಾ ಕಪಾಲಾಕ್ ಮಿರಿಯೊ ಹಾಡಿಲಾಗ್ಲಿಂ. ಆನಿ ತೊ ತ್ಯಾ ‘ರಿಸ್ಕೆ ಗಜಾಲೆ’ ವಿಶಿಂ ಏಕ್ ಘಡಿ ವಾಲ್ಟಾರಾಕ್‌ಚ್ಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲೊ. ಹ್ಯಾವೆಳಾ ತಾಚೆ ವೋಂಟ್ ಕಿಂಚಿತ್ತ್ ಹಾಲ್ಲೆನಾಂತ್.

ಆತಾಂ ವಾಲ್ಟರ್‌ಚ್ಚ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ… “ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಿರಾಂತ್ ರಿಶಭಾ ಸಂಗಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಹಾತೆರಾಚಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ತೊ ದಿಶ್ಟೆನ್ ಜಾಂವ್ ಮತಿನ್ ಜಾಂವ್ ಕೊಣಾಯ್ಚಿಯೀ ವೊಳಕ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಸಕಾನಾಸ್ಚೊ ಧೆಧೆಸ್ಪರಾಚೊ ಪಿಸೊಚ್ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್ ಜಾಲಾ! ಕೋಣ್?… ಕಿತೆಂ?! ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆನಾಸ್ತಾಂ ತೊ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚೆರ್ …”

“ತಿತ್ಲ್ಯಾಯೀ ಗಂಭೀರ್ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ತೊ ಪಾವ್ಲಾ ?!…”ಮಧೆಂಚ್ಚ್ ಸವಾಲ್ ಘಾಲೆಂ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾನ್.

 “ಹಾಂ…ವ್ಹಯ್ ಸರ್…ಎಕಾ ಥರಾಚೆಂ ಪಿಶ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾಚೆಂ ಆಕ್ರಮಣ್ ತಸಲೆಂ ಭಯಾನಕ್ ಭೆಂ ಉಟೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆರ್ ತೊ ಆಸಾ.”

ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚೊ ಹಾತ್ ಪರತ್ ಕಪಾಲಾರ್ ಬಸ್ಲೊ. ಆನಿ ಘಢ್ಯೆನ್ ತೊ ಮೌನ್ ಜಾಲೊ! ನಂತರ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ …

“ವಾಲ್ಟರ್… ಜಾಯ್ತ್ ತರ್…ಆತಾಂ ತುಂ ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಲೆಂ ಪರಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಊಂಚ್ ಶುಶ್ರೂಶೆಕ್ ತುರ್ತೆನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್. ತುಕಾ ಸಾಧ್ಯ್ ತರ್… ತಾಚೆ ಸಂಗಿ ಆಸ್ಚಿ ತಿ ಸುರಿ ತುಜ್ಯಾ ವಶ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್.”

ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾಂ… ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಆಪ್ಣಾಚಿ ರಿಸ್ಕ್ ಚಿಂತುನ್ ವಾಲ್ಟರಾಚಿ ಕಾಳ್ಜಾ ಶಿರ್ ಕಾಂಪಾಲಾಗ್ಲಿ. ತರೀ ‘ನಾಂ’ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ…ಮಾಗಿರ್ಚೆಂ ಮಾಗಿರ್ ಪಳೆಂವ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್  ತೊ ಸವ್ಕಾಸ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ. ಆನಿ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಪಾವ್ಲಾಂ ಕಾಡಿಲಾಗ್ಲೊ.

ಕ್ಯಾಬಿನಾಚ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಾಲ್ಟರಾಕ್… ‘ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಖರೊಚ್ಚ್ ಧೆಧೆಸ್ಪರಾಚ್ಯಾ ವಿರಾರಾಯೆರ್ ಬುಡ್ಲಾ.!’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮತಿಂ ಕಠಿಣ್ ಥರಾನ್ ಧೊಸುನ್‌ಚ್ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾವೆಳಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ಗೀ ತಾಚೆ ಪಾಂಯ್ ಮುಕಾರ್ ಚಮ್ಕುಂಕ್‌ಚ್ಚ್ ನರ್ಗಾಲಾಗ್ಲೆ.

ತವಳ್‌ಚ್ಚ್  ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಆಪೊಂವ್ಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕಾಲೊ.

“ವಾ…ಲ್ಟರ್…!”

ವಾಲ್ಟರಾಚಿ ಮೆಟಾಂ ಥಾಂಬ್ಲಿ. ಆನಿ ತೊ ಪರತ್ ಕ್ಯಾಬಿನಾಚೆಂ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ.

“ಸರ್…”

“ವಾಲ್ಟರ್ ಏಕ್ ಘಡಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಬಸ್.”

ಸೆಕುಂದಾನಿ ವಾಲ್ಟರಾಚ್ಯಾ ಕದೆಲಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಕ್ಯಾಬಿನಾಂತ್ ಉಟ್ಲೊ. ಆತಾಂ ದೊಗಾಂಯ್ಚೆ ದೊಳೆ ಎಕಾಮೆಕಾ ಆಪ್ಟಾಲೆ. ಆತಾಂ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲೊ…

“ವಾಲ್ಟರ್… ಮ್ಹಾಕಾ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ವೆವೆಹಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಥೊಡಿ ರಜಾ ಘೆವ್ನ್ ಸುಶೆಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಯೆದೊಳ್ ಮತಿಂ ವ್ಹಾವೊಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಜವಾಬ್ದಾರೆಚೊ ಭೊರ್… ತಶೆಂ ಸಲ್ವೊಣೆಚೊ ಭೊರ್…ಮತಿಂ ಜಬ್ಬೋರ್ ಧೊಸುನ್ ಆಸಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾಚ್ಯಾ ವಿಶೆವಾಕ್ ಅತ್ರೆಗುನ್ ಆಸಾ. ರಿಶಭ್ ಆನಿ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚ್ಯಾ ಕರ್ತುಂಬಾಚೆ ಕರ್ಕರ‍್ಯಾಂಚಿಂ ರಟಾವಳ್ ಮೀತ್ ಮಿರ್ವೊನ್ ಮ್ಹಜಿ ಮತ್ ಖಾಯ್ತ್ ಆಸಾ!

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಧೆಧೆಸ್ಪರ್ ವಿರಾರಾಯೆ ಸಂಧರ್ಭಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ … ‘ಫಾ| ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ರೆಸ್ಪೆರಾ ದಿಸಾಂನಿಂ ಕಿತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಬೆಕ್ ಚುಕೊವ್ನ್… ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ರಜಾ ಘಾಲುನ್ ಗೆಲೊ?’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆತಾಂ ಸಮ್ಜತಾ..” ಧೀರ್ಘ್ ಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ ತಾಣೆಂ.

“ಫಾ| ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನಾಕ್ ದುಸ್ರೊ ಉಪಾವ್ ದಿಸಾನಾತ್ಲೆಲೆಪರಿಂ, ಮಾಕಾಯೀ ಆತಾಂ ವಿಶೆವ್‌ಚ್ಚ್ ಪರಿಹಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸಾಂತ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾಂ. ಆನಿ…

ಹ್ಯಾ ನಂತರ್ ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಗಜಾಲೆಂತ್ ತಶೆಂ ವೆವೆಹಾರಾಂತ್ ಪರತ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಮೆಟಾಂ ಪಾಟಿಂ  ಪಡ್ಚ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್… ತುಂವೆಂ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಸಂಭಾಳುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಆನಿ ನಿರಂತರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಸಂಪರ್ಕಾರ್ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಪರತ್ ತುಕಾ ಜಾಗಾಯ್ತಾಂ…ಆನಿಂ ತ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿಂ…

ಮ್ಹಜೆಂ ಆಫಿಸ್ ಆನಿ ಆಫಿಸ್ ವೆವಹಾರಾಕ್ ಸಂಭಂಧ್ ಜಾಲ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ತುಂ ಯೋಗ್ಯ್ ರಿತಿನ್ ಸಂಭಾಳುನ್, ವ್ಹರ್ತೊಲೊಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವೊಸೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ.”

“ಖಂ…ಖಂಡಿತ್ ಸರ್…ಪೂಣ್…”

“ವಾಲ್ಟರ್…ಆನಿಂ ಹ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ತುಜೊ ಕಸಲೊಚ್ಚ್ ಸಭ್ಧ್ ಮಾಕಾ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ನಾಕಾ. ಆತಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ…ತಾಚೆರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಥರಾನ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾ.”

ಆನಿ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಪರತ್ ದಾಂಬೂನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ… “ತುಜ್ಯಾ ಪುರ್ತ್ಯಾ ಗಿನ್ಯಾನೆನ್ ರಿಶಭಾಚಿ ಜತನ್ ಘೆ. ಪಾಟ್ಲೆಂ ಮುಕ್ಲೆಂ ಪಳೆನಾಸ್ತಾಂ ತಾಣೆಂ ಅಮ್ಸರಿಂ ಕರ್ಚ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಕಾಲೆತೆನ್ ತೊ ಹ್ಯಾ ಬಿರ್ಮೊತೆ ಪರಿಗತೆಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ.

ಕಿತೆಂಯೀ ಜಾಂವ್…ಸಕ್ಡಾಂಕ್‌ಯೀ ತಾಂಚೆ ತಾಂಚೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆ …ಜಿಕ್ಣೆಂ ಆನಿಂ ಸಲ್ವೊಣೆಚೆ ದೀಸ್ ಆಸಾತ್.

ಏಕ್ ದೀಸ್ ಹಾಚೆ… ಏಕ್ ದೀಸ್ ತಾಚೆ.

ಕಾಲ್ಚೊ ದೀಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ…ಫೆಡ್ರಿಕಾಚೊ!… ನ್ಹಂಯ್ ರಿಶಬಾಚೊ!!

ಬಹುಶ್ಹಾ…ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ರಿಶಭಾಚೊ ಹಾತ್ ಚುರುಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಆದಿಂ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚೊ ಹಾತ್ ಚುರುಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ! ರಿಶಭಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಚಾ ಭರ್ವೊಶ್ಯಾನ್ ಮೋಸ್ ಕೆಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ವಿಪರೀತ್ ಭರ್ವೊಶ್ಯಾಕ್ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚ್ಯಾ ‘ಎಸಿಡ್ ಬೊತ್ಲೆನ್’ ಧಿಘ್ಭ್ರಾಂತ್ ಕೆಲೆಂ!.

ಆನಿ ಎಕಾಚ್ಚ್ ಎಕಾ ಸೆಕುಂದಾನ್…ಸ್ಪುರದ್ರೂಪಿ ರಿಶಭಾಕ್ ವಿದ್ರೂಪ್ ಕರುನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ!!” ಘುಣ್ಘುಣ್ಯಾ ಬರಾಬರ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್…ವಾಲ್ಟರಾಚೆರ್ ನದರ್ ಖಂಚೊವ್ನ್ ಧೀರ್ಘ್ ಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡಿಲಾಗ್ಲೊ. ಆನಿ ಪರತ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ…

“ವಾಲ್ಟರ್…ಆತಾಂ ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ರಿಶಭಾಚ್ಯಾ ಶುಶ್ರೂಸೆವಿಶಿಂ ಆನಿ ನಂತರ್ ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವೆವೆಹಾರಾಚೆರ್ ಹಾತ್ ಭಂವ್ಡಾಂವ್ಕ್ ತುರ್ತಾನ್ ಗಮನ್ ವ್ಹರ್.”

ದುಸ್ರೆ ಘಡ್ಯೆ ವಾಲ್ಟರಾಚ್ಯಾ ಮೆಟಾಂಚೊ ಆವಾಜ್ ಉಟ್ಲೊ. ತಾಚಿ ಪಾಟ್ ಕ್ಯಾಬಿನಾ ಥಾವ್ನ್ ನಪೈಂಚ್ಚ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಪಳೆತ್ತ್ ರಾವ್ಲೊ. ನಂತರ್…ತಾಚೊ ಉಜ್ವೊ ಹಾತ್ ಮೆಜಾಚ್ಯಾ ಡ್ರಾವಾರಾ ಥಂಯ್ ಬದ್ಲಾಲೊ. ಖಿಣಾನ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ಚೊ ಆವಾಜ್ ಉಟ್ಲೊ.

ಆನಿ ತ್ಯಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಡ್ರಾವರಾಂತ್ ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಖಂಚ್ಲಿ ಎಕಾ ಕವಾರಾಚೆರ್. ತಾಂತ್ಲೆಂ ಕಾಗಾದ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ಅಕ್ರೇಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ತಾಚೆರ್ ಘಾಲಿ. ನಂತರ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊನೀ ಹಾತಾಂನಿಂ ತೆಂ ಕಾಗಾದ್ ಚುರಾನ್ ಚೂರ್ ಕೆಲಿ.

ತೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ…ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಆನಿ ಕ್ಲೈವಾಚಿ ‘ಡೈವೊರ್ಸ್’ ಪೇಪರ್!

ಏಕ್ ಘಡಿ ಮತಿಂತ್ ಶೂನ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತೊ ತಸೊಚ್ಚ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ.

ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾ ಮೆಜಾವಯ್ಲೆಂ ತಾಚೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್  ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಆವಾಜುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ತಾಚೆರ್ ಬದ್ಲಾತಾಸ್ತಾಂ…ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ತೊ ತಟಕ್ಕ್ ಜಾಲೊ. ಏಕ್ ಘಡಿ ‘ವಿಂಚ್ಚೆಂಗೀ ನಾಕಾ?! ‘ …ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಘುಸ್ಪೊಡೆಂತ್ ಶಿರ್ಕಾಲೊ.

‘ವಿಂಚ್ಲೆಂ ತರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್?!’ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಗೊಂದೊಳಾರ್ ಮುಂದರುನ್ ಆಸ್ತಾಂ… ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಥಂಡ್ ಜಾಲೆಂ.

ತೆಂ ಕೋಲ್…ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ಸೆಕುಂದಾಂನಿ ಪರತ್ ರಿಂಗ್ ಜಾತಾಸ್ತಾಂ…ಹಳ್ತಾರ್ ತಾಚೊ ಉಜ್ವೊ ಹಾತ್ ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ಬಸ್ಲೊ… “ಹಲೊ…”

“ಹಲೊ ಸರ್”…ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚೊ ತಾಳೊ ಘದ್ಘದಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ರಿಶಭಾಚಿ ಆಕಾಂತೆ ಖಬಾರ್ ಹಾಕಾ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅಂದಾಜ್ ತೆಂ ಕೆಲೊ. ಆನಿ ತಾಕಾ ಸಮಧಾನ್ ಕರ್ಚ್ಯೆಂ ವಿಶಿಂ ಆಯ್ತೊ ಜಾಲೊ. ಆನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ…

“ಕ್ಲೋಡಿಯಾ …”

“ಸಗ್ಳೆಂ ಸಂಪಾದ್ಲೆಂ ಸರ್! …ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ಗೀ ದೇವ್ ಮ್ಹಜಿ ಆನಿಕೀ ಪರೀಕ್ಶಾ ಕರುನ್ ಆಸಾ! ಮ್ಹಜೆವಯ್ಲಿ ತಾಚಿ ಪರೀಕ್ಶಾ ಮುಗ್ದಾನಾಂ. ಹಾಂವ್ ಏಕಾ ಇರಾದ್ಯೆನ್ ತಯಾರ್ ಜಾತಾಸ್ತಾಂ…  ತೊ ದುಸ್ರಿಂಚ್ಚ್ ಘಡಿತಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೆರ್ ಥಾಪುನ್ ಆಸಾ!”

“ಕ್ಲೋಡಿಯಾ” … ಪರತ್ ಇತ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್. ಮುಕಾರ್ ತಾಕಾ ತಾಚ್ಯಾನ್ ಜಿರಂವ್ಕ್ ಸಖಾನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ದುಖಾಚಿ ತಿ ತೀವ್ರತಾ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾನ್ ಸಮಧಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾನ್ ತೊ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಸಕೊಂಕ್ ನಾ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಂಚ್ಚ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ…

“ಸರ್ …ಆನಿ ತಿಂ ಡೈವೋರ್ಸ್ ಪೇಪರಾಂ ಹುಲ್ಪೊನ್ ಸೊಡಾ… ದುಬಾಂಯ್ತ್ …” ಇತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾಸ್ತಾನಾಂ ಪರತ್ ತಾಚೊ ಘಧ್ಗದಿತ್ ತಾಳೊ ಕ್ಶೀಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಥಂಡ್ ಜಾಲೊ! ಹೆಂ ಪಾರ್ಕಿತಾನಾಂ…

‘ಘಡಿತ್ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ರಿಶಭಾಚಿ ನ್ಹಂಯ್. ಬಗಾರ್ ತೆಂ ಧುಬಾಯಾಂತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಸ್ತಾಂ… ಕಾಂಯ್ ತಿ ಕ್ಲೈವಾಚಿ.?!.’  ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಆಕಾಂತಾಚ್ಯಾ ದುಬಾವಾರ್ ಅಮ್ಸರ್ಲೊ…

“ದುಬಾಂಯ್ತ್ ಕಸಲೆಂ?!..”.

“ಎಕ್ಸಿಡೆಂಟ್!…“ಕ್ಲೈವ್…ಕಾರ್ ಎಕ್ಸಿಡೆಂಟಾಂತ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಸಾ.” ಸುಸ್ಕಾರೊನ್ ಸುಸ್ಕಾರೊನ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಗ್ಸಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ. “ಹ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ನಾಕಾ …ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಚಿಂತೊಂಕ್ ನಾಕಾ… ಆನಿ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್‌ಯೀ ನಾಕಾ.”

ಇತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್ತಚ್ಚ್ ಘಡ್ಯೆನ್ ತಾಣೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಬಂದ್ ಕೆಲೆಂ.

ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಆತಾಂ… ಸಂಧಿಗ್ದತೆಂತ್ ಶಿರ್ಕಾಲೊ.  ‘ನೀಜ್ ತರ್ ತಾಕಾ…ರಿಶಭಾಚ್ಯಾ ಅನ್ವಾರ್ ಆಘಾತೆವಿಶಿಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್ ತಿಳ್ಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ‘ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚೆ ಆಕ್ಲಾಸ್ ಆಘಾತೆಕ್… ಹೊಚ್ಚ್ ಮತಿಂತ್ ಶೂನ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್ ಎಕಾ ಘಾಯಾ ವಯ್ರ್ ದುಸ್ರೊ ಘಾಯ್ ಕಸೊ ಕರುಂ?!’… ಮ್ಹಳ್ಯಾ  ಚಿಂತ್ಪಾನ್ ಥಂಡ್ ಜಾಲೊ. ಆನಿ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಆನಿ ರಿಶಭ್ ಹಾಂಚಾ ದೊಗಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ದೋನ್ ವಿವಿಂಗಡ್ ಆಕಾಂತೆ ಗಜಾಲೆಂತ್…ಆಪ್ಣಾಚೊ ಹೊ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ನಿರ್ಧಾರ್…

 ‘ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ. ತಶೆಂ ತರ್…ರಿಶಬಾವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂ …ಕಸಲೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆಂವ್?!’…ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಸಗ್ಳೊಚ್ಚ್ ಧೆಧೆಸ್ಪರ್ ಜಾಲೊ.

ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಘುಸ್ಪೊಡ್ ಗೊಂದೊಳಾಂತ್…ತಾಚೊ ಮತಿ ವಯ್ಲೊ ಭೋರ್ ಪರತ್ ಚಡ್ಲೊ. ಆನಿ ತೊ ತ್ಯಾ ಧೆಧೆಸ್ಪರಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ಘೆಂವ್ಕ್ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಉಬೊ ಜಾಲೊ. ಕ್ಯಾಬಿನಾಕ್ ಬಾಗಿಲ್ ಘಾಲಿಲಾಗ್ಲೊ. ಆನಿ…

ಮತಿಂತ್ಲೆ ಸಗ್ಳೆ ರಟಾವಳ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಸೊಡುನ್…ಯೆದೊಳ್ಚ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊ.

***

ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ವಾಟಾರಾಂತ್ …ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಇಕ್ರಾ ವೊರಾರ್…

ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ದಾವ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಬಿಯರ್ ಮಗ್ಗ್ ಘೆವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ಪರಿಸರೆಂತ್ ಭಂವ್ಡೆಕ್  ಲಾಗ್ತಾಲೊ. ತ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಥರಾಂಚ್ಯಾ ರೂಕ್ ಝಡಾಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತೊಟಾಂತ್… ವಿವಿಧ್ ಫುಲಾಂ ಝಡಾಂನಿ ಸೊಬ್ಚ್ಯಾ ಸುಂದರ್ ಉದ್ಯಾನಾಂತ್…ತೊ ಭಂವಾತ್ತ್ ಆಸ್ತಾಲೊ.

ಥಂಯ್ಸರ್ ಥಂಯ್ ಥಂಯ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಥರಾನ್ ಅಸ್ತಿತ್ವಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆ ಉದ್ಕಾ ಫೊಂಡ್ಕುಲೆ. ತಾಂತುನ್ ಆಸ್ಚಿ ಮತಿಕ್ ಫರ್ಫುಲ್ಲಿತ್ ಕರ್ಚಿ ಆನಂದ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಸಬಾರ್ ವಿವಿಧ್ ಥರಾಂಚ್ಯೊ ವಿವಿಧ್ ರಂಗಾಚ್ಯೊ  ಲ್ಹಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಮಾಸ್ಳ್ಯೊ. ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಪಳೆತ್ತ್  ಸವ್ಕಾಸ್ ಮೆಟಾಂ ಘಾಲಿತ್ತ್  ಮುಂದರುನ್ ವೆತಾಸ್ತಾಂ…

ತ್ಯಾ ಸುಂದರ್ ಉಗ್ತ್ಯಾ ವಾತಾವರಣಾಂತ್ ವಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಣಾಮಧೆಂ…ತ್ಯಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಉಡೊನ್ ಖೆಳುನ್ ಆಸ್ಚೆ ಸೊಸೆ…ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಭೊವೊನ್ ಆಸ್ಚಿಂ ವಿವಿಧ್ ಜಾತಿಂಚಿ ಕುಂಕ್ಡಾಂ…ಹಾಸಾಂ ಪಳೆತಾಂ ತೊ ಪುಳಕಿತ್ ಜಾತೊಲೊ.

ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಚೆರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲಿತ್ತ್ ಚಲಾತ್ತ್ ಆಸ್ತಾಂ…ವಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ರುಕಾ ಝಡಾಂನಿ ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಉಬೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಜಾತಿಂಚ್ಯಾ ರಂಗ್ ರಂಗಾಚ್ಯಾ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಚೊ ಚಿಲಿ ಪಿಲಿ ನಾದ್ ಹಾಚೆ ಸರ್ವ್ ರಟಾವಳಿಚೊ ಭೊರ್ ವಿಸ್ರಾಯ್ತಾಲೆಂ.

ಥಂಯ್ ಥಂಯ್ ಉಮ್ಕಾಳೊನ್ ಆಸ್ಚೆ ಪಾಕೆ…ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಚೆ ವಿವಿಧ್ ಥರಾಚೆ ಲ್ಹಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಘುಡ್…ತ್ಯಾ ಘುಡಾಂನಿ ಮತ್ ಪುಳಕಿತ್ ಕರ್ಚಿಂ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಚಿಂ ಸುಂದರ್ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪಿಲಾಂ…ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಪ್ರಥ್ವೆಚಿ ಸ್ವಾಬಾವಿಕ್ ಸೊಭಾಯ್…ತಾಚ್ಯಾ ಬಿಯರ್ ಮಗ್ಗಾಕ್ ಘಡ್ಯೆಘಡ್ಯೆ ತಾಚ್ಯಾ ವೊಂಟಾಕ್ ವ್ಹರ್ತಾಲಿ.

ಆನಿ ಆಜ್…ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಪಳೆತ್ತ್  ಭೊಂವಾತ್ತ್  ಬಾರಾ ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್…ಬಿಯರಿನ್ ಆಪ್ಲೊ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರಿತ್ತ್ ಸಂತುಶ್ಟ್ ಜಾಲೊ. ನಂತರ್ ತಾಚಿ ಮೆಟಾಂ ಸವ್ಕಾಸ್ ತಾಚ್ಯಾ ವಸ್ತೆಚ್ಯಾ ‘ಕೊಲ್ವಾ ಹಟ್ಟಾ’ ಕುಶಿನ್ ಪರ್ತೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ಮಿನುಟಾಂನಿಂ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ‘ಕೊಲ್ವಾಚ್ಯಾ ಹಟ್ಟಾಕ್’  ರಿಗ್ಲೊ.  ಆನಿ  ಥಂಯ್ಸರ್ಚ್ಯಾ ಟಿಪಾಯೆ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಕದೆಲಾರ್ ಆರಾಮ್‌ಶೆಂ ಬಸ್ಲೊ. ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಸರ್ವಿಸ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾನ್ ಟಿಪಾಯೆರ್ ‘ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲೇಬಲ್ ಸ್ಕೋಚ್’…ಗ್ಲಾಸ್ ಆನಿ ಐಸ್ ತಶೆಂ ಸೊಡಾ ಮಾಂಡುನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲಿ.

ತವಳ್‌ಚ್ಚ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸಾಚ್ಯಾ ಕುಜ್ನಾಂತ್ ಮಾಸ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಭಾಜ್ಜೊ ಫರ್ಮಳ್ ನಾಕಾಕ್ ಆಪ್ಟಾತಾನಾಂ…ತಾಚೆ ಹಾತ್… ಸ್ಕೋಚ್ ಆನಿ ಗ್ಲಾಸಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಸ ಮಿನುಟಾಂನಿ ಸ್ಕೋಚಾಚೆ ದೋನ್ ತೀನ್ ಪೆಗ್ಗ್ ಪೊಟಾಕ್ ಊಬ್ ಲಾಗಯ್ತಾನಾಂ ತಾಚೊ ರೂಮ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಚೆಡೊ ಪರತ್ ಟಿಪಾಯೆರ್ ಆವಾಜ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ.

ಭಾಜ್ಲೆಲಿ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್…ಟಿಕನ್ ಠಿಕ್ಕಾ ಎಕೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಮಾಂಡಿತ್ತ್ ಆಸ್ತಾಂ…ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ  ತಾಚೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್  ಆವಾಜ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಪಾಂಪ್ಲೆಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ಬದ್ಲಾಲಿ.

ನಿರೀಕ್ಶ್ಯಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ…ವಾಲ್ಟರಾಚೆಂ ಕೋಲ್. ಘಡ್ಯೆನ್ ಸ್ಕೋಚಾಚೊ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಸಿಪ್ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ದೆವಯ್ಲೊ. ಆನಿ ಮೊಬಾಯ್ಲ್  ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲೆಂ.

 “ಹಲೊ…”

“ಸರ್… ರಿಶಭ್ ತುಮ್ಕಾಂ ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ವಿಚಾರುನ್ ಧೊಸುನ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಸದಾಂ ತುಮ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ತೊ ಹಾತ್ ಭಾಶೆನ್ ವೊತ್ತಾಯ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ಯೆದೊಳ್ ಹಾಂವ್ ‘ತುಮಿಂ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಾಕ್ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ತುಜ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆವಿಶಿಂ ದಾಕ್ತೆರಾಂಕ್ ಮೆಳುನ್ ಆಸಾತ್.’ ಅಶೆಂ  ನಾನಾಂ ತಿಂ ಫಟ್ ನಿಬಾ ದಿವುನ್ ದೀಸ್ ಲೊಟುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಪೂಣ್ ಆಜ್ …

ತುಮ್ಕಾಂ ವಿಚಾರುನ್ ಆಸ್ತಾಂ…ತ್ಯಾ ಜಖ್ಮಿಂ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಖಾಂ ದೆವೊವ್ನ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಹಾಂವೆ ಪಳೆಲಿಂ. ಹೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ! ಆನಿ ಹೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಡ್ವೊಂಕ್ ಜಾಲೆನಾಂ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್…

ತಾಚಿ ಶುಶ್ರೂಶಾ ಕರ್ಚಿ ನರ್ಸ್‌ಯೀ ತಾಚೆ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಅತೀವ್ ಬಿರ್ಮೊತೆನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದುಖಾಂ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭರ್ಲೆಲ್ಯಾ ದುಖಾಂನಿ…ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ವೊತ್ತಾಯ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲಿ. ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂದಿಗ್ದತೆಂತ್ ಹಾಂವೆ ರಿಶಭಾಕ್ ಭಾಸ್ ದೀವ್ನ್ ಸೊಡ್ಲಿ.” ಹೆಂ ಆಯ್ಕುನ್ ತಕ್ಶಣಾಂಚ್ಚ್  ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್…ಮ್ಹಣಾಲೊ…

“ವಾಲ್ಟರ್ ತುಂ ಅಮ್ಸರ್ಲೊಯ್. ಕೆನ್ನಾಂಯೀ ತುಜ್ಯಾ ವೊಂಟಾಂಕ್ ಮ್ಹಜೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಜಾಂವ್…ಆತಾಂ ಚೂಕ್ ಕರುನ್ ಜಾಲ್ಯಾ…ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಪರತ್ ಕೋಲ್ ಕರ್ತಾಂ. ತ್ಯಾವರೇಗ್ ತುಜ್ಯಾ ವೊಂಟಾಂಚೆರ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ದವರ್.” ಇತ್ಲೆಂ  ಸಾಂಗೊನ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾನ್ ಕೋಲ್ ಕಾತರ್ಲೆಂ.

ಆನಿಂ ದುಸ್ರೆ ಘಡ್ಯೆ ತಾಚ್ಯಾ ಸ್ಕೋಚಾಚ್ಯಾ ಅಮಾಲಿ ಮತಿಂತ್… ರಿಶಭಾಕ್ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾವಿಶಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂಚಿ ಲಾರಾಂ ಧಾವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ.

ಹ್ಯಾ ಆಯಿನ್ನ್ ವೆಳಾ ವಾಲ್ಟರ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ವಣೆರ್ ತಾಚಿಂ ಬೊಟಾಂ ವೊಂಟಾಂಚೆರ್ ಖೆಳುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾಂ…ಮತ್…ನರ್ಸಾನ್ ತ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ ವಿವರಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹೆರ್ ಘಡಿತಾಚೆರ್   ಜಗ್ಲೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ.  ತ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ…

ರಿಶಭಾನ್ ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ನರ್ಸಾಚೊ ಹಾತ್ ಧರ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ತಾಚಿ ಕ್ರೋಧಾಚಿ ದಾವ್ ಸಿಸ್ಟರಿಚ್ಯಾ ಶಿರಾಂ ಶಿರಾಂನಿ ಚರೊಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾಂ ತೊ ಬಡ್ಭಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

 “ಸಿಸ್ಟರ್ ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಕೊಣೀಂ ಯೇನಾಂತ್.  ಈಶ್ಟ್ ಮಂತ್ರ್ , ಕುಟಾಮ್ ಹೆರ್ ಕೊಣೀಂ ನಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚೆಂ ಖರೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಹಾಂವ್ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ವಳ್ವಳುನ್ ಆಸ್ತಾಂಚ್ಚ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಬರೆಂಚ್ಚ್ ಖಂಚ್ಲಾಂ. ಸಿಸ್ಟರ್…ಹಾಂವ್ ‘ಅಸೊ ಆಸ್ಲೊಂ’ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಣೆಂ ಪೊಕೆಟೆಂತ್ಲಿ ಆಪ್ಣಾಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ಸಿಸ್ಟರಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಬದ್ಲಿಲಿ. .

ಆನಿ ತಿ ತಸ್ವೀರ್ ಉದ್ದೇಶುಸುನ್…ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಫೆಡ್ರಿಕ್…ಫಾ| ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿನ್… ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಗ್ಳೊ ಆದ್ಲೊ ವಿವರ್ ವಿವರಿಲಾಗ್ಲೊ.

ಸಿಸ್ಟರಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಹೊ ವಿವರ್ ವಾಲ್ಟರಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂ ಜಗ್ಲಾತ್ತ್ ಆಸ್ತಾಂ…ರಿಶಭಾಚೆಂ ಕ್ರೋಧ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚೆಂ ಸಾಂಕೇತಿಕ್ ರೂಪ್ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ತೊ ತ್ಯಾ ರಿಶಭಾಚ್ಯಾ ಚಿತ್ನಾಂನಿ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾವೆಳಾ…

ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚಿ ಮತ್… ರಿಶಭಾಚ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾ ತಶೆಂ ಪರಿಹಾರಾಚ್ಯಾ ಲಾರಾಂಚೆರ್ ಧಾಂವಾತ್ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಘಡಿ ಘಡ್ಯಾಂನಿಂ ತಾಚೆವಿಶಿಂ ವಿವಿಧ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಜಗ್ಲುನ್ ಆಸ್ತಾಂ, ತಿಂ ಸರ್ವ್ ಗುಂತೊನ್ ಮೊಳೊನ್, ಉದೆಂವ್ಚ್ಯಾ ನಾನಾಂತ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾಂಚೆರ್ ಆಪ್ಲಿ ಮತ್ ಥಿರಾಯ್ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ಅಸಲ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾಂಚೆರ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸ್ತಾಂ ತ್ಯಾ ಎಕಾ ಘಡ್ಯೆ…ಸಟ್ಟ್ ಕರುನ್ ಉದೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಚಿಂತ್ಪಾರ್ ತಾಣೆಂ ತಾಚೊ ದಾವೊ ಹಾತ್ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಕ್ ವ್ಹೆಲೊ. ಆನಿ ವಾಲ್ಟರಾಕ್ ಕೋಲ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

“ವಾಲ್ಟರ್…ಮುಕ್ಲೆ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ತುಂ ರಿಶಭಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಚುಕಯ್. ಫಕತ್ ದಾಕ್ತೆರಾಕ್ ಮೆಳುನ್ ರಿಶಭಾವಾವಿಶಿಂ ಖಬರ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಸೊನ್, ತುಂ ಫಕತ್ ಪರ್ದ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾವ್. ಜಶೆಂ ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ಆಸ್ಲೆಲೆಪರಿಂ. ರಿಶಭಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾಪರಿಗತೆರ್ ತಾಚ್ಯಾ ವೊತ್ತಾಯೆಚ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾಕ್…ಪರಿಹಾರ್ ಹೊಚ್ಚ್”.

“ಒ.ಕೆ. ಸರ್”

“ಅಶೆಂ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದುಸ್ರೊ ಉಪಾವ್ ನಾಂ.  ಕ್ಲೋಡಿಯಾ…ಕ್ಲೈವಾಚ್ಯಾ ಅನಿರೀಕ್ಶಿತ್  ಅವ್ಘಡಾ ಘಡಿತಾವರ್ವಿಂ ಧೆಧೆಸ್ಪರಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ…ರಿಶಭಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಎಸಿಡ್ ಪರಿಗತೆರ್ ಕಶೆಂ ತಿಳ್ಸುಂಚೆ…ಸಮ್ಜಂವ್ಚೆ…ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಿಸ್ತೆರಾಚೆಂ ಜಾಲಾಂ.

ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಪರ್ಮಾಣೆಂ…ರಿಶಭಾಚಿ ತಿ ವಿಕಾರ್ ವಿದ್ರೂಪ್ ಸ್ಥಿತಿ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪರಿಗತೆರ್ ಕಾನಿಂ ಘಾಲಿ ತರ್…ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಘಾಯಾ ವಯ್ರ್  ಆನ್ಯೆಕ್ ಘಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ತೆಂ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ಪಾವಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಿರಾಂತ್!.

ದೊಗಾಂಯ್ಚಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ಚಿ ಪರಿಗತ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಎಕಾಮೆಕಾಚಾ ಮಿಲಾನಾಕ್ ಅಸಾಧ್ಯೆಚಿ ಜಾಲ್ಯಾ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್. ದೊಗಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ಅನಿರೀಕ್ಶಿತ್ ಸಮಸ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಹ್ಯಾಮುಕಾರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮಿಲನಾಚ್ಯೊ ಸಗ್ಳ್ಯೊ ವಾಟೊಯೀ ಬಂದ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್!

ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂಧಿಗ್ತತೆ ವೆಳಾ… ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ ಫಕತ್ ಏಕ್‌ಚ್ಚ್ ವಾಟ್… ವೇಳ್! ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ವೇಳ್! … ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ಚೊ ವೇಳ್!! ಆನಿ ಅಶೆಂ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಯ್ತ್ ಆಸ್ತಾಂ…ವೇಳ್‌ಚ್ಚ್ ಹಾಕಾ ಪರಿಹಾರ್ ಆನಿ ಉಪಾವ್ ಸೊಧುನ್ ದಿತಾಲೊ!

ವೆಳಾಚಿಂ ಪಾನಾಂ ಪರ್ತಾಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ …ಹಾಸ್ಪಿಟಲಾಚ್ಯಾ ಬೆಡ್ಡಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ರಿಶಭಾಚಿ  ಕ್ರೋಧಾಚಿ ದಾವ್ ಹಂತ್ ಹಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ನಿವ್ತೆಲಿ. ಆನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೆಡ್ಡಾರ್ ಎಕ್ಲೊ ಎಕ್ಸುರೊ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಣಾಚೊಚ್ಚ್ ಸಹಕಾರ್ ಮೆಳಾನಾಸ್ತಾಂ…ತೊ ಅಸಾಹಾಯೆಕೆಕ್ ಪಡ್ಲೊ ತರ್…

ಆಪ್ಲೆಂ ಮೆಲ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್ ಜಿವೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಿವಿತಾ ಬಚಾವೆಚಿ ವಾಟ್ ಸೊದ್ತೊಲೊ. ಅಸಲ್ಯಾ ಮತಿ ಕುಡಿಚ್ಯಾ ಕ್ಲಿಶ್ಟ್ ಪರಿಗತೆಂತ್…ಪರಿಹಾರಾಚ್ಯಾ ನಿರೀಕ್ಶೆಣೆಚೆರ್ ಚಡ್ಪಡುನ್ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ತಾಂ…

ಹಂತ್ ಹಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ವೇಳಾಚಿ ಪಾನಾಂ ಪರ್ತುನ್ ಆಸ್ತಾಂ…ತಾಚಿ ಕ್ರೋಧಾಚಿ ತಶೆಂ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚಿ ದಾವ್ ಹಂತ್ ಹಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ನಿವೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ಅಸಾಹಾಯೆಕತೆಚ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂ ವರ್ವಿಂ… ತಾಚೆಂ ಧಾರುಣ್ ಕಾಳಿಜ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ಗಾತಾಲೆಂ!

ಆನಿ ಹೆಂಚ್ಚ್ ಹಾಂವ್ ಆಶೆತಾಂ…ತಾಚಿ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚಿ ತಾನ್ ಮರೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ  ಪರಿವರ್ತನೆಚಿ ಲಾರಾಂ ಜಿವಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್.

ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ಚಿ ಸರ್ವ್ ಸವಲತ್ತ್ ಸಹಕಾರ್ ಮೊಡುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಕಠಿಣ್ ಅಸಾಹಾಯೆಕೆಚ್ಯಾ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ತೊ… ಆಪುಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಸೊದುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಸೊಧುನ್ ಸೊದುನ್ ಜಿವಿತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಝುಜ್ತೊಲೊ! ಆನಿ ಹೆಂಚ್ಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್!”

“ ಪೂಣ್ ಸರ್…ಘಾಯೆವ್ನ್ ಘಯ್ರೆಂ  ದೀಶ್ಟ್ ಆಸ್ಚೊ ದೊಳೊ…ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಪರಿಂ ಹುಲ್ಪೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಘಾಯಾಂಚೆಂ ದಾಟ್ ಖತಾನಿಂ ವಿಕಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ವಿದ್ರೂಪ್ ಮುಖಮಳ್ ಪಳೆತಾಂ…”

“ವಾಲ್ಟರ್…” ಮಧೆಂಚ್ಚ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್… “ತುಂ ತಾಚೆಂ ದೂಖ್ ಮಾತ್ರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮತಿಂತ್ ವಿರಾರ್ ಜಾತಾಯ್. ತಾಚ್ಯಾ ಬಿರ್ಮೊತೆಂತ್ …ಸಲ್ವಾತಾಯ್ ಶಿವಾಯ್…ಪರಿಹಾರ್ ಸೊದ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಜಿಕಾನಾಂಯ್.”

“ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಸರ್. ಒಟ್ಟಾರೆ ತಾಚಿ ಸ್ತಿತಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂ…ಪಳೆಂವ್ಕ್‌ಯೀ ಜಾಯ್ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖರೆಂ.”

“ಜಾಯ್ನಾಂ ತರ್ ಪಳೆನಾಕಾ.” ಮಾತ್ಸೊ ಗರಮ್ ಜಾಲೊ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್.  ತಾಚೆಂ ಪಾಟ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಆಟೋವ್ ಕೆಲೊ ತರ್…ತಾಚ್ಯಾ ಕಠೋರ್ ಕಾಳ್ಜಾಚೆಂ ಪರಿವರ್ತನ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜತಾಯ್.  ಅಸಲೆಂ ಬದ್ಲಾವಣ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಘಡನಾಂ ತರ್…ಮುಕಾರ್ ತೊ ಸಮಾಜೆಕ್ ಏಕ್ ಕಂಟಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಂವ್ತೊಲೊ.!.”

ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾಂ ವಾಲ್ಟರ್ … ‘ರಿಶಭಾಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾವಣೆ ವಿಶಿಂ ಆಪ್ಣಾಚೊ ದುಬಾವ್…ಆನಿ… ರಿಶಭಾಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಜಿವಿತಾ ವಾಟೆ ವಿಶಿಂ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚೊ ಭರ್ವಸೊ … ಹೆಂ ದೊನೀಂ ತುಲನ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ಆನಿ ‘ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾವೆಳಾಚ್ಯಾ ಪರಿಣಾಮಾ ಥಂಯ್ ರಾಕೊನ್ ರಾಂವ್ಯಾ’ ಮ್ಹಳ್ಲ್ಯಾ  ನಿರ್ಧಾರಾರ್ ತೊ ಥಂಡ್ ಜಾಲೊ.

ಮುಂದರ್ಸುನ್ ಆಸಾ ►

40% feel thumbs up. And how do you feel?
31 :thumbsup: Thumbs up
19 :heart: Love
0 :joy: Joy
19 :heart_eyes: Awesome
8 :blush: Great
0 :cry: Sad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.