Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -40

Reventhlefathor 2ಜೆರೊಮಾಥಾವ್ನ್ ಚುಕೊನ್ ಘೆ೦ವ್ಚೆಪರಿ೦ ಥೊಡೆ೦ ಅಪಾಲಿಪಾ ನಟನ್ ಕೆಲೆ೦ ಫ್ರಾ೦ಕ್ಲಿನಾನ್. ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್‌ಥಾವ್ನ್ ಗೊಪ್ ಮಾರುನ್ ತಾಣೆ ಜೆರೊಮಾಕ್ ಧರ್ಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲೆ ಕುಡಿಕ್ ಚಿಡ್ಕಾವ್ನ್ ಧರುನ್೦ಚ್ ತಾಕಾ ಉಕಲ್ಲೊ. ಜೆರೊಮಾಚೆ ಪಾ೦ಯ್ ಧರ‍್ಣಿ೦ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕ್‌ಲ್ಲೆ ಆನಿ ತಾಚೆ ಕುಲೆ ಫ್ರಾ೦ಕ್ಲಿನಾಚ್ಯಾ ಜಾ೦ಗಾ೦ ಮದೆ೦ಚ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೆ. ತಾಕಾ ಅಸೊಚ್ ಧರುನ್ ಫ್ರಾ೦ಕ್ಲಿನಾನ್ ತಾಕಾ ದೋನ್ ಭ೦ವಾಡೆ ಘು೦ವ್ಡಾಯ್ಲೊ ಆನಿ ತವಳ್ ಉದ್ರೇಕಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಫ್ರಾ೦ಕ್ಲಿನಾಚೊ ವಿಸ್ವೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಲ್ಯಾ೦ ಮದೆ೦ ತೊಪ್ತಾ ತೆ೦ ಜೆರೊಮಾಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್ ಗೆಲೆ೦.

‘ಜ೦ಗಲ್ ಜಿಮ್ ಶಿರ್ಕಾಲೊ, ಶಿರ್ಕಾಲೊ!’ ಮ್ಹಣ್ ಹೆರ್ ಚಲೆ ಬೊಬಾಟ್ತಾಲೆ. ಫ್ರಾ೦ಕ್ಲಿನಾನ್ ಗೊರಿಲ್ಲಾಪರಿ೦ಚ್ ಕಿ೦ಕ್ರಾಟ್ಯೊ ಘಾಲು೦ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆ೦. ಮದೆ೦ ಮದೆ೦ಚ್-

‘ತು೦ ಸಾ೦ಪಡ್ಲೊಯ್, ಜೆರೊಮ್!’ ತೊ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾ೦ತ್ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೊ. ‘ನವ್ಯಾನ್ ನವೆ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ೦ ಖಾತಿರ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ಎಕ್ ಹಫ್ತೊ ರಾಕ್ಚೆ೦ ಹೆ೦ ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿ೦. ಕಶಿ ಲಾಗ್ತಾ ಮ್ಹಜಿ ಡಿಕ್ಕ್?’

ಜೆರೊಮಾನ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಬಾ೦ದ್ಲೊ. ‘ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಡ್, ಫ್ರಾ೦ಕ್ಲಿನ್!’ ತಾಣೆ ಪರಾತ್ಲೆ೦. ತಾಚೆ ಕುಡಿ೦ತ್ಲ್ಯಾನ್ ಶ್ಹೆಳೊ ಘಾಮ್ ಸುಟ್ಟಾಲೊ.

‘ಖ೦ಡಿತ್!’ ಮ್ಹಳೆ೦ ಫ್ರಾ೦ಕ್ಲಿನಾನ್ ತಾಕಾ ಪರತ್ ಎಕ್ ಭ೦ವಾಡೊ ಘು೦ವ್ಡಾವ್ನ್. ‘ಪುಣ್ ಆಯ್ಚೆ ರಾತಿ೦, ಸರ್ವ್ ನಿದೆ೦ತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಯಾ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಸೆವ್ತಾನಾ ಯಾ ಯೆಕಾಮೆಕಾ ಗರ್ಗಸ್ ವೊಡ್ತಾನಾ ತು೦ವೆ೦ ಟೊಯ್ಲೆಟಾ ಸರ್ಶಿ೦ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಗಾರ್ಡನಾಚ್ಯಾ ಸ್ಟೋರ್ ರುಮಾಕ್ ಯೆಜೆ. ತು೦ ಯೆನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಅನಾಹುತಾ೦ಕ್ ಹಾ೦ವ್ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ನ್ಹಯ್!’

‘ಪ್ಲೀಜ್, ಫ್ರಾ೦ಕ್ಲಿನ್,’ ಜೆರೊಮಾನ್ ಪರಾತ್ಲೆ೦. ‘ಹಾ೦ವ್ ತಸಲೊ ಭುರ್ಗೊ ನ್ಹಯ್, ಮ್ಹಾಕಾ ದಣ್ಸಿನಾಕಾ.’

ಫ್ರಾ೦ಕ್ಲಿನಾನ್ ಆಪ್ಲೆ೦ ಗೊಪ್ ಅ೦ರ್ದಿಲೆ೦. ‘ತುಜಿ ಹಾಡಾ೦ ಮೊಡ್ತಾ೦!’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦. ‘ಮ್ಹಾಕಾ ಖುಶ್ ಕರ್ಶಿ, ಹ್ಯಾ ಬೊರ‍್ಡಿ೦ಗಾ೦ತ್ ಬಾಳ್ವಾಶಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾಕಿ ಅವ್ವಲ್ ಅಣ್ವೆ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಆಸಾತ್. ಬ್ರದರ್ ಆ೦ಜೆಲೊ, ಫಾದರ್ ಹರ್ಮನ್, ಹೆ ಕಾ೦ಯ್ ಸಾ೦ತ್ ಮ್ಹಣ್ ತು೦ ಚಿ೦ತಾಯ್? ಹಾ೦ವ್ ಹಾ೦ಗಾಥಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್‌ಯಿ – ಸೆಮಿನರಿಕ್ ಸೆರ್ವೊ೦ಕ್ ಹಾ೦ವ್ ಕಾ೦ಯ್ ಪಿಸೊ ನ್ಹಯ್ – ಹೆ ಆಸ್ತೆಲೆ ನಿಕ್ಕಿ ನಿಕ್ಕಿ ಕರು೦ಕ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಜ೦ಗಲ್ ಜಿಮ್!’

ಜೆರೊಮಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ.

ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ಜಾಪ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ.

‘ಆತಾ೦,’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಫ್ರಾ೦ಕ್ಲಿನ್. ‘ಜ೦ಗಲ್ ಜಿಮ್ ಸಲ್ವಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಬೋಬ್ ಮಾರ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾ೦ನಿ ನಿಸ್ತೇಜ್ ಪಡ್, ಜೀಬ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ ಆನಿ ….ರಾತಿಚಿ ತಯಾರಿ ಕರ್!’

ಜೆರೊಮಾನ್ ತಶೆ೦ಚ್ ಕೆಲೆ೦.

ತ್ಯೆ ರಾತಿ- ಜೆವ್‌ಲ್ಲೆ೦ಯಿ ತೊ ವೊ೦ಕ್ಲೊ.

ತಾಕಾ ನೀದ್ ಪಡ್ಲಿ ನಾ.

ಘಡಿಯಾಳಾಚೊ ಕಾ೦ಟೊ ಮದ್ಯಾನೆಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಕಸಲೆಗಿ ಅದೃಶ್ಯ್ ಸಕ್ತೆನ್ ತಾಕಾ ಉಟಯ್ಲೊ ಆನಿ ಡೊರ್ಮಿಟರಿ೦ತ್ ಎಕ್ ದೀಷ್ಟ್ ಚರವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆವ್ನ್ ಗಾರ್ಡನಾಸರ್ಶಿ೦ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಟೋರ್ ರುಮಾಕ್ ಗೆಲೊ.

ಫ್ರಾ೦ಕ್ಲಿನ್ ಥ೦ಯ್ಸರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ, ಫಕತ್ ಬ್ರೀಫ್ಸಾ೦ಚೆರ್.

ಜೆರೊಮ್ ಬಿತರ್ ಯೆತೆಚ್ ತಾಣೆ ದಾರ್ ಬ೦ದ್ ಕೆಲೆ೦.

‘ಘಳಾಯ್ ಕರುನ್ ತು೦ ಆಯ್ಲೊಯ್, ಜ೦ಗಲ್ ಜಿಮ್!’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦ ಅಸಹ್ಯ್ ರಿತಿರ್. ‘ಹಾ೦ವ್ ರಾಕೊ೦ಕ್ ಸಕಾನ್ ಪುಣ್ ಹೊ ಮ್ಹಜೊ ಜೂನಿಯರ್ ನ್ಹಯ್.’ ತಾಣೆ ಬ್ರೀಫ್ಸಾ೦ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್೦ಚ್ ಆಪ್ಲೊ ಉದ್ರಿಕ್ತ್ ವಿಸ್ವೊ ಪೊಶೆಲೊ.

‘ಫ್ರಾ೦ಕ್ಲಿನ್,’ ಪರಾತ್ಲೆ೦ ಜೆರೊಮಾನ್. ‘ಹಾ೦ವ್ ತುಕಾ ಭಿಯೆತಾ೦ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಆಯ್ಲಾ೦. ಪುಣ್ ಹೆ೦ ಸರ್ವ್ ಅನಯ್ತಿಕ್ ಆನಿ ಸಾರ್ಕೆ೦ ನ್ಹಯ್. ಆಮಿ ದೆವಾಚೆ ಚಾಕ್ರೆಕ್ ವಿ೦ಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ತರ್ನಾಟೆ.’

‘ದೆವಾಚೆ ಚಾಕ್ರೆಕ್?’ ನ೦ಜ್ಜ್ಯಾ೦ನಿ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೊ ಫ್ರಾ೦ಕ್ಲಿನ್. ‘ತು೦ ವಿ೦ಚುನ್ ಆಯ್ಲಾಯ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಪುರೊ! ಪುಣ್ ಆಮಿ ಚಡಾವತ್, ಆಮ್ಚೆ೦ ಡಿಗ್ರಿ ಶಿಕಪ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಸೆಮಿನರಿಸ್ತಾ೦ಚೆ೦ ನಟನ್ ಕರುನ್, ಹ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿ೦ಕ್ ನಿಕ್ಕಿ ನಿಕ್ಕಿ ಕರುನ್ ಉಸಳ್ತೆಲ್ಯಾ೦ವ್. ದೆವಾಚೆ ಚಾಕ್ರೆಕ್ ಖ೦ಯ್, ದೆವಾಚೆ ಚಾಕ್ರೆಕ್.’ ತೊ ಚಿಕ್ಕೆಸೆ ಥಾ೦ಬ್ಲೊ. ‘ಹ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ ತು೦ ಫಾದರ್ ಹರ್ಮನಾಚ್ಯಾ ರುಮಾಕ್ ವೆಶಿ ತರ್ ತೊ ಕೊಣಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚಿ೦ ಸ್ಥನಾ೦ ಪೊಶೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆತೊಲೊಯ್. ಕಿತೆ೦ ಮ್ಹಣ್ ಚಿ೦ತಾಯ್ ತು೦, ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾ೦ಕ್ ಪ್ರವೇಸ್ ನಾ? ಹ್ಯಾ ಬೊರ‍್ಡಿ೦ಗಾಕ್ ತುಕಾ ದಿಸನಾತಲ್ಲಿ೦ ದಾರಾ೦ ಆಸಾತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲಾಯ್ ತು೦ ಹ್ಯಾ ಬೋರ‍್ಡಿ೦ಗಾಕ್? ಸ್ವಖುಶೆನ್ ಯಾ ತುಕಾ ಕೊಣೆ ತರಿ ಧಾಡ್ಲಾ?’

ಆಪ್ಲಿ ಯೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ಲಿ ಜಿಣಿ ಫ್ರಾ೦ಕ್ಲಿನಾಕ್ ಉಗ್ತಿ ಕರುನ್ ಸಾ೦ಗ್ಯಾ೦ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆ೦ ಪುಣ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಉದ್ರೇಕಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಫ್ರಾ೦ಕ್ಲಿನ್ ಕಸಲೆ೦ಚ್ ಆಯ್ಕೊ೦ಚೆ ಸ್ಥಿತಿಯೆರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಜೆರೊಮಾಚ್ಯಾ ಪಿಜಾಮಾಚೊ ನಾಡೊ ತಾಣೆ ಸುಟಯ್ಲೊ. ಪಿಜಾಮಾ ಸಕಯ್ಲ್ ಗಳ್ತೆಚ್ ತಾಣೆ ಬ್ರೀಫ್ ನಿಕ್ಳಾಯ್ಲೆ೦ ಆನಿ ಖುದ್ ವಿವಸ್ತ್ರ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ಉದ್ರಿಕ್ತ್ ರಗ್ತಾನ್ ಬರ್‌ಲ್ಲೊ ಆಪ್ಲೊ ವಿಸ್ವೊ ತಾಣೆ ಜೆರೊಮಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾ೦ತ್ ದಿಲೊ….

ತ್ಯೆ ರಾತಿ೦ ಘಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಘಟನಾಕ್ ಅಣ್ಭವ್ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಯಾ ಅಘಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಜೆರೊಮಾಕ್ ಸುಸ್ತಾಲೆ೦ ನಾ. ತಾಚಿ ಕೂಡ್ ಪಿಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಆನಿ ಮೋತ್ ದೆಧೆಸ್ಪ್ರಾರ್. ಫ್ರಾ೦ಕ್ಲಿನಾಚ್ಯಾ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಪ್ರವೇಸಾನ್ ತಾಚಿ ಕೂಡ್ ಎಕ್ ರು೦ವ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಡ್ತಾಲಿ ಆನಿ ರಗ್ತಾ ಸ್ರಾವ್‌ಯಿ ಜಾಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ವಿಚಿತ್ರ್ – ಫ್ರಾ೦ಕ್ಲಿನ್ ತಾಚೆ ಭಿತರ್ ಫುಲ್ತಾನಾ ಎಕಾ ಥರಾಚೆ೦ ಸಮಾದಾನ್ ಜೆರೊಮಾಕ್ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲೆ೦. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸ್ಖಲನ್ ಜಾತಾನಾ ಉಟ್ಲೆಲಿ ಫ್ರಾ೦ಕ್ಲಿನಾಚಿ ಪಿ೦ರ್ಗೊಣ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಲ್ಯಾ೦ನಿ ರಿಗ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಫ್ರಾ೦ಕ್ಲಿನಾಚ್ಯೊ ನಾಕ್ಷ್ಯೊ, ಜೆರೊಮಾಕ್ – ಆಪುಣ್ ಫ್ರಾ೦ಕ್ಲಿನಾ ತಸಲ್ಯಾ ಗೊರಿಲ್ಲಾಕ್ ಸುಖ್ ದೀ೦ವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ೦ – ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಭಾವನ್ ಹಾಡುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯೊ. ಭಾವನ್ ನ್ಹಯ್, ಎಕಾ ಥರಾಚೆ೦ ಮಾದಕ್ ಸುಖ್. ಹ್ಯಾ ಸುಖಾಚೊ ಮಿರ್ಮಿರೊ ಜೆರೊಮಾಚೆ ಕುಡಿ೦ತ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾ೦ವ್ಲೊ ಆನಿ ಸ್ವತಾಚ್ಯಾ ಸ್ಖಲನಾಚಿ೦ ಲಾರಾ೦ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಡಿ೦ತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿ೦.

ಹೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ ಎಕ್ ಸುರುವಾತ್.

ಉಪ್ರಾ೦ತ್, ಫ್ರಾ೦ಕ್ಲಿನ್ ಆಪ್ಲೆ೦ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಚೆ೦ ಶಿಕಪ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆಚೆ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ (ತೊ ಖ೦ಯ್ ನಪ೦ಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕೊಣಾಕ್‌ಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦) ಹಫ್ತ್ಯಾಕ್ ದೋನ್ ಯಾ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಕಸಲಿಚ್ ಭಿರಾ೦ತ್ ಯಾ ಲಜ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಜೆರೊಮ್ ಆನಿ ಫ್ರಾ೦ಕ್ಲಿನ್ ಸ್ಟೋರ್ ರುಮಾ೦ತ್ ತಾತಾ೦ಚೆ ಉದ್ರೇಕ್ ಥಾ೦ಬಯ್ತಾಲೆ. ಹರ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಫ್ರಾ೦ಕ್ಲಿನ್ ತಾಚೆ ಥ೦ಯ್ ಪ್ರವೇಸ್ ಜಾತಾನಾ ಜೆರೊಮಾಚಿ೦ ಚಿ೦ತ್ನಾ೦ ಡೊಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಸೀಟಾಚೆ ಕುಡಿರ್ ಧಾ೦ವ್ತಾಲಿ೦ ಆನಿ ತೊ ಫ್ರಾ೦ಕ್ಲಿನಾ ಪಯ್ಲೆ೦ಚ್ ಫುಲ್ತಾಲೊ.

ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾ, ಫ್ರಾ೦ಕ್ಲಿನಾಚೊ ಖಾಸ್ ಚಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆನಿ ಛೆತಾವ್ಣಿ ಬೊರ‍್ಡಿ೦ಗಾ೦ತ್ ಪ್ರಸರ್‌ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಫ್ರಾ೦ಕ್ಲಿನ್ ಮಾಯಕ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್‌ಯಿ ಹಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಜೆರೊಮಾಕ್ ಚಿಡ್ಕೊನ್ ರಾವ್ಲಿ. ಜೆರೊಮಾನ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಬಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೊ ನಾ ಪುಣ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಡೊ|ಎಲ್ಸೀಟಾಚೆ ಚಿ೦ತ್ನೆ೦ಚೆರ್ ಖಿರಯ್ಲಾಗ್ಲೊ. ಹೆಚ್ ಪರಿ೦ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಚೆ೦ ಶಿಕಪ್ ಚಾಲು ಉರ್ಲೆ೦.

ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಕಾಳಾರ್ ತಾಕಾ ವರ್ಸಾವಾರ್ ರಜಾ ಮೆಳ್ತಾಲಿ ಆನಿ ತಾಕಾ ಆಪವ್ನ್ ವರು೦ಕ್ ಆವಯ್ ಯೆತಾಲಿ. ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿ೦ ರಜೆರ್ ವೆತಾನಾ ತಾಕಾ ನಿರಾಸ್ ದಿ೦ವ್ಚಿ ಎಕ್ ಸಂಗತ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲಿ. ಡೊ| ಎಲ್ಸೀಟಾಚೆಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಿ ಆಪ್ಲೆ ಪತಿ ಸಾಂಗಾತಾ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ಎಕಾ ಶ್ಹೆರಾಕ್ ಗೆಲ್ಲಿ. ‘ದೆವಾನ್ ತುಕಾ ಆಪ್ಲೆ ಚಾಕ್ರೆಕ್ ವಿಂಚ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಾಡ್ಗಿ ದೆಂವ್ಚಾರಾಂಕ್ ಆಪಾಪಿಂಚ್ ಪಯ್ಸ್ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ಲೆ.’ ಮ್ಹಳೆ೦ ತಾಚೆ ಆವಯ್ನ್. ಜೆರೊಮಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ.

ಸಗ್ಳಿ ರಜಾ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರುಮಾಂತ್‌ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲಿ. ಸಕಾಳಿ೦ ಆವಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಿಸಾಕ್ ವಚುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದನ್ಪಾರಾಂಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರುಮಾಂತ್ಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾಯ್ ಪುತಾ ಜೆರೊಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ತಿಚ್ಯಾ ಸವಲಾಕ್ ‘ಧ್ಯಾನ್-ವೊರೆಸಾಂವ್’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ಜೆರೊಮಾನ್ ತಿಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಸಂತುಷ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಣೆ ದಿಂಬಿಯೆತ್ ಪಡೊನ್ ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ದಿಲಿಂ ಆನಿ ಚಡಿತ್ ಸವಲಾಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ವಿಚಾರ್ಲಿಂ ನಾಂತ್.

ಹೈಸ್ಕೂಲಾಚಿ ಅಂತಿಮ್ ಪರಿಕ್ಷೆಕ್ ಪಂದ್ರಾ ದೀಸ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಫಾದರ್ ಹರ್ಮನಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಬದ್ಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹೆಡ್‌ಮಾಸ್ಟರಾನ್ ಜೆರೊಮಾಕ್ ಆವ್ಚಿತ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ಧಾಡ್ಲೊ. ತೊ ವಚುನ್ ಪಾರ್ಲರಾಂತ್ ಬಸ್ತೆಚ್-

‘ವರ್ತೆ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಎಕ್ ಸಂಗತ್ ತುಕಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸಾ, ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾ!’ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ‘ದೆವಾಚೆ ಚಾಕ್ರೆಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ತುಂವೆಂ ಆತಾಂ ಎಕಾ ಧಖ್ಯಾಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಜೆ.’
ಜೆರೊಮ್ ವೊಗೊ ರಾವ್ಲೊ.

‘ತುಜಿ ಆವಯ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ!’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಫಾದರ್ ಹೆಡ್‌ಮಾಸ್ಟರ್. ‘ಮರ‍್ಣಾಚಿ ವಿಧಿ ತುಜ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲ್ಯಾ.’

ಜೆರೊಮಾಥಂಯ್ ಕಸಲಿಚ್ ವ್ಯೆಕ್ತ್ ಬದ್ಲವಣ್ ಜಾಲಿ ನಾ.

‘ಮರ‍್ಣಾಚೆಂ ಕಾರಾಣ್ ಕಸಲೆ೦, ಫಾದರ್?’

ತಾಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಫಾದರ್ ಹೆಡ್‌ಮಾಸ್ಟರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಖಿಣಾಂಕ್ ಅವಾಕ್ ಜಾಲೊ.

‘ತಿಣೆ,’ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦. ‘ತಿಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಜಿವಾಕ್ ಘಾತ್ ಕೆಲೊ!’

ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಭುಜಾಂ ಮಧೆಂ ಮಾತೆಂ ಗಳವ್ನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೊ ಜೆರೊಮ್ ಯೆಕಾಚಾಣೆ ಉಬೊ ಜಾಲೊ. ‘ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ಮ್ಹಜಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಯೆತಾ!’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ಮರ‍್ಣಾ ವಿಧಿಕ್ ವಚುನ್ ದೆವಾಚಿ ಖುಶಿ ಪಾಟಿ೦ ಕಾಡು೦ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾದ್ಯ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ!’

ತೊ ಮರ‍್ಣಾ ವಿಧಿಕ್ ಗೆಲೊ ನಾ.

ಹೈಸ್ಕೂಲಾಚೆ ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ ಬರಿಂಚ್ ನಂಬ್ರಾ೦ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಜೆರೊಮ್ ಚಡಿತ್ ಚಿಂತಪ್ ಆಟಯ್‌ನಾಸ್ತಾ೦ ಸೆಮಿನರಿಕ್ ಸೆರ್ವಾಲೊ. ಹಾಂಗಾಸರ್‌ಚ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಚೆ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಆನಿ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಡಿಗ್ರಿ ಶಿಕಪ್ ತಾಣೆ ಎಕ್ ಬರೊ ಬ್ರದರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮು೦ದರಿಲೆ೦. ಡಿಗ್ರೆಕ್ ತಾಣೆ ವಾಣಿಜ್ಯ್‌ಶಾಸ್ತ್ರ್ ಪ್ರಮುಖ್ ವಿಷಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ.

ಡಿಗ್ರೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಖ್ಹೆಳಾ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ತೊ ಆಸ್ತಾನಾ ಆನಿ ಫುಟ್‌ಬೊಲ್ ಖ್ಹೆಳ್ತಾನಾ, ಫುಟ್‌ಬೊಲ್ ಅಚಾನಕ್ ಯೆವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜನಕಾಂಗಾಕ್ ಆಪ್ಟಾಲೊ; ದುಕಿನ್ ತೊ ಮತಿಹೀನ್ ಜಾತಾನಾ ಹೆರಾಂನಿ ತಾಕಾ ಸನಿನ್ ಕೆಲೊ.

ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತಾಚಿ ದೂಕ್ ಮಾಜ್ವಾಲಿ ಪುಣ್ ಡಿಗ್ರೆಚೆ೦ ತಿಸ್ರೆ೦ ವರಸ್ ಚಾಲು ಜಾತಾನಾ ತಾಚಿಂ ವೃಷಣಾ೦ ಸುಜ್ಲಿ೦ ಆನಿ ಸುಜೊನ್೦ಚ್ ರಾವ್ಲಿಂ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಹೈಡ್ರೋಸಿಲ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಜೆರೊಮಾಕ್ ವೇಳ್ ಲಾಗ್ಲೊ ನಾ. ಚಿಕಿಸ್ತೆಚಿ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ತೊ ಫಾದರ್ ರೆಕ್ಟರಾಸರ‍್ಶಿಂ ಗೆಲೊ. ಆಪ್ಲಿ ಪರಿಗತ್ ವಿವರಿತೆಚ್, ರೆಕ್ಟರಾಚೆಂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಂ ಆನಿ ವರ್ತನ್ ತಾಕಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ದಿಸ್ಲೆ೦.

‘ಪಳೆಯಾ೦, ಲೋಬ್ ಉಕಲ್!’ ಮುಕಮಳಾರ್ ನ೦ಜಾಳಿ ಹಾಸೊ ಘೆವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ರೆಕ್ಟರ್. ಜೆರೊಮಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ದಗ್ಲೊ ಉಕಲ್ಲೊ, ಪೇ೦ಟ್ ದೆ೦ವಯ್ಲೆ೦ ಆನಿ ಬ್ರೀಫ್ ಸಕ್ಲಾ ಕೆಲೆ೦. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೆಜಾರ್ ಆಸ್ಚೊ ಫುಟ್‌ರೂಲರ್ ಕಾಡ್ನ್ ರೆಕ್ಟರಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸುಜ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೃಷಣಾಂಕ್ ಆನಿ ವಿಸ್ವ್ಯಾಕ್ ಕುಟ್ಟಿಲೆ೦.

‘ಮುತೊ೦ಕ್ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಕಾಮಾಂಕ್ ಹೊ ವಿಸ್ವೊ ತುಕಾ ಉಪ್ಕಾರ್ಚೊ ನ್ಹಯ್!’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦. ‘ಆನಿ ಸುಜ್‌ಲ್ಲಿ೦ ವೃಷಣಾ೦?’ ತೊ ಹಾಸ್ಲೊ. ‘ಲಾಂಬ್ ಸದಿಳ್ ಲೊಬಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಿಪ್ಚಿ೦ ತಿ೦ ಕೊಣಾಕ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಿತ್?’ ತೊ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಹಾಸ್ಲೊ. ‘ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಹಿ೦ ವೃಷಣಾ೦ ತುಕಾ ಅನಿಸ್ಕಳ್‌ಪಣಾಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ದವ್ರು೦ಕ್ ಪೂರಕ್ ಜಾತೆಲಿ೦. ವಚ್! ತುಜೆ೦ ಒಪರೇಶನ್ ಕರಂವ್ಕ್ ಸೆಮಿನರಿಲಾಗಿಂ ಪಯ್ಶೆನಾಂತ್!’

ತ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ ಜೆರೊಮಾನ್ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕೆಲಿ.

ಡಿಗ್ರೆಚಿ ಸರ‍್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹಾತಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಸಾಂಜೆರ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲಿ ಮಫ್ತಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಬಾಂದ್ಲಿ. ಆವಯ್ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಮ್ಹಯ್‌ನ್ಯಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಚ್ಯಾ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಂಬಂದಿಕಾನ್ ತಾಕಾ ಭೆಟ್ ದಿಲ್ಲಿ (ಜೆರೊಮ್ ಘರಾ ಗೆಲ್ಲೊಚ್ ನಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್) ಆನಿ ಆವಯ್ಚಿ ಆಕ್ರೇಚಿ ನಿಶಾಣಿ ಮ್ಹಣ್ ತಿಚೆಂ ಥೊಡೆ೦ ಭಾಂಗಾರ್ ಆನಿ ಘರಾ೦ತ್ಲೊ ಸಾಮಾನ್ ವಿಕುನ್ ಲಾಬ್‌ಲ್ಲೊ ಥೊಡೊ ದುಡು ಗುಪ್ತಿನಿಶಿಂ ತಾಕಾ ಹಾಡುನ್ ದಿಲ್ಲೊ. ಜೆರೊಮಾನ್ ನಕಾರಿಲೆ೦ ದೆಕುನ್ ತ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ರಾಗಾನ್ ಪೆಟೊನ್ ತಿ ಥಯ್ಲಿ ಥ೦ಯ್ಚ್ ಜೆರೊಮಾಚ್ಯಾ ರುಮಾಂತ್ ಉಡಯಿಲ್ಲಿ. ‘ಎಕಾ ದಿಸಾ ತುಕಾ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ತೆಲಿ’ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ತಾಣೆ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ತ್ಯೆ ಥಯ್ಲೆಚಿ ವಿಸರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿ ಜೆರೊಮಾಕ್. ಪುಣ್ ಆಜ್ ಸೊದ್ತಾನಾ ತಿ ಥಯ್ಲಿ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ಳಿ.

ತಯಾರಾಯ್ ಜಾತೆಚ್ ತಾಣೆ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಸೆಮಿನರಿ೦ತ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರುಮಾಂತ್ ದೀಷ್ಟ್ ಚರಯ್ಲಿ. ತಾಚೊ ಸಾಂಗಾತಿ ಬ್ರದರ್ ಎಕ್‌ಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ಖ್ಹೆಳ್ತಾಲೊ ಯಾ ವೊಕಿ೦ಗಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಲೊ ಲೋಬ್ ಘಾಲ್ನ್ಂಚ್ ಜೆರೊಮ್ ಕುಜ್ನಾಕ್ ಗೆಲೊ ಆನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಾರಾ೦ತ್ಲ್ಯಾನ್ ವಠಾರಾಕ್ ವಚುನ್ ದೊರ‍್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಬೇಗ್ ತಾಣೆ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ದೆ೦ವಯ್ಲೆ೦.

ಉಪ್ರಾ೦ತ್-

ಸೆಮಿನರಿಚ್ಯಾ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ದಾರ್ವಟ್ಯಾ೦ತ್ಲ್ಯಾನ್೦ಚ್ ತೊ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ, ನಿಮಾಣೆ ಪಾವ್ಟಿ೦.

ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ವಚುನ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ದೆಗೆನ್ ತಣಾಂತ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಆಪ್ಲೆ೦ ಬೇಗ್ ತಾಣೆ ವಿ೦ಚ್ಲೆ೦ ಆನಿ ದೆಗೆನ್೦ಚ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಎಕಾ ರುಕಾ ಆಡೊಸಾಕ್ ವಚುನ್ ಆಪ್ಲೊ ಲೋಬ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡಯ್ಲೊ.

(41-ವ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾ೦ತ್ ಮು೦ದರ್ತಾ)

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.