Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -39

Reventhlefathor 2‘ಕೊಣಾಕ್ ರಾಕ್ತಾಯ್?’ ಫ್ರಾ೦ಕ್ಲಿನ್ ಎಕಾಚಾಣೆ ತಾಕಾ ಫುಡ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ. ಪರಿಪೂರ‍್ಣ್ ವಿಣ್ಗೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಫ್ರಾ೦ಕ್ಲಿನಾಚ್ಯಾ ವಿಸ್ವ್ಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಜೆರೊಮಾಚಿ೦ ಅ೦ತರ್ಮುಳಾ೦ ಉಡ್ಲಿ೦.

ಘಡಿಯಾ೦ ಭಿತರ್ ಆಪ್ಲಿ೦ ವಸ್ತ್ರಾ೦ ಆರಾವ್ನ್ ತೊ ಬಾತ್‌ರೂಮಾ೦ತ್ಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾ೦ವ್ಲೊ.

ಡೊರ್ಮಿಟರಿಕ್ ಯೆವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಬಸ್ತೆಚ್ ತಾಣೆ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೆವ್ಲೊ. ತೆವ್ಶಿಲ್ಯೆ ಖಾಟಿಯೆರ್ ಬಸುನ್ ಶೂಜ್ ಘಾಲ್ಚೊ ಚಲೊ ತಾಕಾ ನೀರಸ್ ದೊಳ್ಯಾ೦ನಿ ಪಳೆತಾಲೊ.

‘ಫ್ರಾ೦ಕ್ಲಿನಾ ಸಾ೦ಗಾತಾ ನ್ಹಾ೦ವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಯ್ ಕಿತೆ೦?’ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ್ಲೆ೦.

‘ವ್ಹಯ್!’ ಜೆರೊಮಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ‘ಪುಣ್-‘

‘ಫಿರ‍್ಯಾದ್ ಕರುನ್ ಫಾಯ್ದೊ ನಾ.’ ಖಚಿತಾಯೆನ್ ಸಾ೦ಗ್ಲೆ೦ ತ್ಯಾ ಚಲ್ಯಾನ್. ‘ಬ್ರದರ್ ಆ೦ಜೆಲೊ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಾ೦ಕ್ತಿಸ್ ಕಿತೆ೦ಚ್ ಕರು೦ಕ್ ಸಕಾನಾ೦ತ್. ಹಿ೦ ಸರ್ವ್ ಅತರ್ವಣಾ೦ ಖ೦ಚಾಯಿ ಬೊರ‍್ಡಿ೦ಗಾ೦ತ್ ಯಾ ಹೊಸ್ಟೆಲಾ೦ತ್ ಜಾ೦ವ್ಚಿ೦ಚ್. ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾ೦, ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ರ‍್ಯಾಗಿ೦ಗ್ ಚಲಾನಾ.’

‘ಪುಣ್ ಹೆ೦ ಸರ್ವ್…ಅಸಲ್ಯಾ ಬಾ೦ದ್ಪಾಸಾ೦ತ್ ಶಿಕ್ಚೆ೦ ತರಿ ಕಶೆ೦?’

‘ತುಜೆ೦ ನಾ೦ವ್ ಕಿತೆ೦?’

‘ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾ.’

‘ಆಯ್ಕ್ ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾ,’ ಮ್ಹಳೆ೦ ತ್ಯಾ ಚಲ್ಯಾನ್ ಉಬೊ ಜಾವ್ನ್. ‘ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಫಾದರ್ ಹರ್ಮನಾಚಿ ಶಿಸ್ತ್ ಮಾತ್ರ್ ಚಲ್ತಾ. ಪಳೆತಾಯ್ ತು೦, ಸ್ಟಡಿ ರೂಮಾಕ್ ವೆತಾನಾ ಸಯ್ತ್ ಆಮಿ೦ ಅಪ್-ಟು-ಡೇಟ್ ನ್ಹೆಸೊನ್ ವಚಾಜೆ. ಪುಣ್ ಶಿಸ್ತ್ ಆನಿ ಶಿಕಪ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಹೆರ್ ಕಿತೆ೦ಯಿ ಘಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಮಾ೦ದುನ್ ಘೆ೦ವ್ಕ್ ಫಾದರ್ ಹರ್ಮನ್ ತಯಾರ್ ನಾ.’

‘ಪುಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್?’

‘ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಬೋರ‍್ಡಿ೦ಗಾ೦ತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವಾ೦ಕ್ ದೇವ್ ಆಪವ್ಣೆ೦ ಯೆ೦ವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ಆಮಿ ಸರ್ವ್ ಫುಡ್ಲೆ ಪಾದ್ರಿ!’

ಭರ್ತಿ ಸಾತ್ ವೊರಾರ್ ಸರ್ವ್ ಬೋರ‍್ಡರ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಹೊಲಾ೦ತ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲೆ. ಬುಕಾ೦ಚ್ಯಾ ಪಾನಾ೦ಚೊ, ಪೆನ್ನಾ೦-ಪೆನ್ಸಿಲೆ೦ಚೊ ಆವಾಜ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಕಸಲೊಚ್ ಆವಾಜ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಮಟ್ವ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾನ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಾದರ್ ಹರ್ಮನ್ ತೀನ್ ಫುಟ್ ಲಾ೦ಬಾಯೆಚೆ೦ ರೊತ್ ಘೆವ್ನ್ ಹೊಲಾ೦ತ್ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರು೦ಕ್ ಸುರು ಕರ್ತಾನಾ ಗ೦ಭೀರಾಯೆ೦ತ್ ಆನಿಕಿ ಗೂ೦ಡ್ ಜಾಲಿ. ಗೀದಾಚೆ ದೊಳೆ ಘೆವ್ನ್ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರ್ಚೊ ಫಾದರ್ ಹರ್ಮನ್ ಜೆರೊಮಾಚ್ಯಾ ಡೆಸ್ಕಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ.

‘ತು೦ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಫಿಟ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆ೦ವ್ಚೊ ಹಾ೦ವ್ ಪಳೆತಾ೦, ಜೆರೊಮ್.’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರೊತಾನ್ ಜೆರೊಮಾಚ್ಯಾ ಡೆಸ್ಕಾಕ್ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಥಾಪುಡ್ನ್. ‘ಕಸಲ್ಯೊಯಿ ಧೊಶಿ ಆಸಾತ್?’

ಜೆರೊಮ್ ಉಬೊ ರಾವ್ಲೊ.

‘ಕಸಲ್ಯೊಯಿ ಧೊಶಿನಾ೦ತ್, ಫಾದರ್ ಹರ್ಮನ್,’ ತಗ್ಸಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ತಾಣೆ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ಹೆರಾ೦ಚ್ಯೊ ದೀಷ್ಟಿ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲ್ಯೊ.

‘ಧೊಶಿ ಆಸು೦ಕ್ ಸಾದ್ಯ್‌ಯಿ ನಾ!’ ಮ್ಹಳೆ೦ ಫಾದರ್ ಹರ್ಮನಾನ್. ‘ಹೆ೦ ಮ್ಹಜೆ೦ ಇಸ್ಕೊಲ್, ಹೆ೦ ಆಮ್ಚೆ೦ ಬೋರ್ಡಿ೦ಗ್. ಕೋಣ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಧೊಶಿ ದಿತಾ೦ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಫಿರ‍್ಯಾದ್ ಆಯ್ಕೊ೦ಕ್‌ಯಿ ಹಾ೦ವ್ ತಯಾರ್ ನಾ, ಮಾನುನ್ ಘೆ೦ವ್ಕ್‌ಯಿ ತಯಾರ್ ನಾ.’

ಸ್ಟಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮು೦ದರೊನ್ ಗೆಲಿ.

ಆಟ್ ಜಾತಾನಾ ಜೆವ್ಣಾಚಿ ಕಾ೦ಪಿಣ್ ವ್ಹಾಜ್ಲಿ.

ಸರ್ವಾ೦ನಿ ಭೋವ್ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಬುಕ್ ಧಾ೦ಪ್ಚೆ, ಪೆನ್ನಾ೦-ಪೆನ್ಸಿಲ್ಯೊ ಕ೦ರ‍್ಡ್ಯಾ೦ನಿ ಘಾಲ್ಚ್ಯೊ ಜೆರೊಮಾನ್ ಪಳೆಲ್ಯೊ ಆನಿ ತೊಯಿ ದರ್ವಡ್ಲೊ.

‘ತಿತ್ಲೊ ದರ್ವಡ್ ಕರಿನಾಕಾ!’ ತಾಚೆ ಸರ್ಶಿಲೊ ಚಲೊ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೊ. ‘ಜೆವ್ಣಾ ಮೆಜಾಕ್ ವಚು೦ಕ್ ತಿತ್ಲೊ ದರ್ವಡ್ ಕರ್ಚೊ ಫಾದರ್ ಹರ್ಮನಾಕ್ ಪಸ೦ದ್ ನಾ. ಖ೦ಯ್ಸರ್ ಪುಣಿ ರೊತ್ ಘೆವ್ನ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ತೊಲೊ, ಬ್ಲಡಿ ಬಾಸ್ಟರ‍್ಡ್!’

ಜೆರೊಮಾನ್ ಕಿತೆ೦ಚ್ ಮ್ಹಳೆ೦ ನಾ.

ತಾಚಿ ಮೋತ್ ಘುಸ್ಪಡ್ಲೆಲಿ.

ಜೆವ್ಣಾರ್ ಪಯ್ಲೊ ಸೂಪ್ ಆಯ್ಲೊ. ‘ಶಿತಾಚ್ಯಾ ನಿಸಾಕ್ ಬೀಫಾಚಿ ಚರಬ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸಿಜಯ್ಲಾ!’ ಕೋಣ್‌ಗೀ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಭೀಪಾಚೆ೦ ಆನಿ ರಾ೦ದ್ವಯೆಚೆ೦ ಕಸಲೆ೦ಗಿ ರಾ೦ದಪ್ ಆನಿ ಎಕೇಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ದೊದೋನ್ ಗೊ೦ವಾ೦ಚ್ಯೊ ಭಾಕ್ರ್ಯೊ. ಖೊಡಿ ಕಾಡು೦ಕ್ ಜಾಯ್ತೆ೦ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಪುಣ್ ಅವ್ಕಾಸ್‌ಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಬೊಶಿಯೆ೦ತ್ ಎಕ್ ಕಣ್ ಉರೊ೦ಕ್ ನಜೊ ಆಸ್ಲೊ. ಜೆವ್ಣಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಎಕಾ ವ್ಹಡ್ ದಾಲಿಯೆ೦ತ್ ಲಿ೦ಬೆ ಆಯ್ಲೆ. ತ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾ೦ತ್ ತೆ ಫು೦ಕ್ಯಾ ಸವಾಯ್ ಮೆಳ್ಟಾಲೆ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಚಡಿತ್ ರುಸು೦ ಭರ್ತೆಲ್ಯಾ೦ಕ್ ಎಕ್ ಕಪ್ ದೂದ್ ಆಯ್ಲೆ೦. ಹ್ಯಾ೦ ಪಯ್ಕಿ ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾ ಯೆಕ್ಲೊ. ದೂದ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಉಟ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಹಳ್ಟಾಚಿ ಲಕ್ಣಿ ಆಯ್ಲಿ. ರಾ೦ದ್ಪಾಚ್ಯಾ ಗಿರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ಬೀಫ್, ರಾ೦ದ್ವಯ್, ಭಾಕ್ರ್ಯೊ, ಲಿ೦ಬೊ ಆನಿ ದೂದ್ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಸೆವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ, ಮತಿ೦ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಉದ್ವೇಗ್ ಆನಿ ಘುಸ್ಪಡ್ ಕುಡ್ಸತಾನಾ ತಾಚೆ೦ ಪೋಟ್ ಬಾಪಾರ್ ಜಾಲೆ೦, ಗಳ್ಯಾಕಡೆನ್ ಲಾಸ್ಲೆ೦ ಆನಿ ವೊರೊಡ್ ಆಯ್ಲೆಚ್. ತೋ೦ಡ್ ಧುತಾನಾ ತೊ ವೊ೦ಕ್ಲೊಚ್. ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅರ್ದ್ಯಾ ಘ೦ಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಿರಾಮಾ೦ತ್ ತೊ ತೀನ್ ತಾ೦ಬ್ಲೆರ್ ಉದಕ್ ಪಿಯೆಲೊ.

ರಾತಿಚಿ೦ ನೋವ್ ಜಾತಾನಾ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಘಾ೦ಟ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಚಲೆ ಸಾಲಾನ್ ಕೊಪೆಲಾಕ್ ವಚು೦ಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲೆ. ತ್ಯಾ ಬೋರ‍್ಡಿ೦ಗಾ೦ತ್ ಅಕಾತೊಲಿಕ್ ಕೋಣ್೦ಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ. ಕೊಪೆಲ್ ಸೊಬಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦. ಪವಿತ್ರ್ ಸ್ಪಿರಿತಾಕ್ ಎಕ್ ಮಟ್ವೆ೦ ಮಾಗ್ಣೆ೦ ಭೆಟಯ್ತೆಚ್ ಎಕ್ ಪ್ರಾಯ್ವ೦ತ್ ಪಾದ್ರಿ ಶಿಕವ್ಣ್ ದೀ೦ವ್ಕ್ ಆಯ್ಲೊ.

‘ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ೦ನಿ ದೇವ್ ಆಪವ್ಣ್ಯಾ೦ವಿಶಿ೦ ತುಮ್ಚೆಲಾಗಿ೦ ಹಾ೦ವ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ೦,’ ಅಶೆ೦ ತಾಣೆ ಸುರು ಕೆಲೆ೦. ‘ತುಮಿ ಸರ್ವ್ ದೆವಾಚೆ ಚಾಕ್ರೆ ಖಾತಿರ್ ಉಮೆದಿನ್ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಸೆರ್ವಲ್ಯಾತ್. ಹೆ೦ ಬೋರ‍್ಡಿ೦ಗ್ ಆನಿ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಪ್ರತೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ದೇವ್ ಆಪವ್ಣ್ಯಾ೦ಚೆರ್‌ಚ್ ಜಡಾಯ್ ದವರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ತುಮಿ ಜಾಣಾ೦ತ್. ಪುಣ್ ಆಪವ್ಣೆ೦ ದಿ೦ವ್ಚೆ೦ ದೆವಾನ್. ಹ್ಯಾ ಆಪವ್ಣ್ಯಾಕ್ ತುಮಿ ತುಮ್ಚಿ ಜಿಣಿ ತಯಾರ್ ಕರಿಜೆ.

‘ಹೆ ಪ್ರಾಯೆರ್ ತುಮ್ಕಾ೦ ಚಲಿಯಾ೦ಚೆ೦ ಆಕರ್ಶಣ್ ಭೊಗ್ಚೆ೦ ಸಹಜ್. ಪುಣ್ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಚಲಿಯೊ ನಾ೦ತ್. ಆಸಾತ್ ಚಲೆಚ್. ತುಮ್ಚೆ ಮದೆ೦ ಇಷ್ಟಾಗತ್ ಉದೆತೆಲಿಚ್. ಪುಣ್ ಹಿ ಇಷ್ಟಗಾತ್ ಜಾಯ್ಜೆ ನಿತಳ್ ಆನಿ ನಿರ್ಮಳ್. ಯೆಕಾಮೆಕಾ ಆಪಡ್ನ್ ತುಮಿ೦ ಉಲ೦ವ್ಚೆ೦ ನ್ಹಯ್. ಹಿ೦ ಸರ್ವ್ ಕರ್ತುಬಾ೦ ಪಾಶಾ೦ವಾಕ್ ಇಡೆ೦ ದಿತಾತ್. ತುಮ್ಚೊ ಹರ್ ವಿಸ್ವೊ ಯೆಕಾ ನಿಶ್ಚಿತ್ ಉಪೆಗಾ ಖಾತಿರ್ ದೆವಾನ್ ದಿಲಾ. ತಾಚೊ ವಾಯ್ಟ್ ಉಪೆಗ್ ಕರುನ್ ತ್ಯಾ ವಿಸ್ವ್ಯಾಕ್ ಭೃಷ್ಟ್ ಕರ್ಚೊ ನ್ಹಯ್……’

‘ನಿಕ್ಕಿ ನಿಕ್ಕಿ ಕರ್ಚೆ೦ ನ್ಹಯ್!’ ಕೋಣ್‌ಗಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೊ. ಹೆ೦ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆ೦ ಥೊಡೆ೦ ಫುಮಾರೊನ್ ಹಾಸ್ಲೆ. ಪಾದ್ರಿಚೆ೦ ಉಲವ್ಣೆ೦ ವೀಸ್ ಮಿನುಟಾ೦ಕ್ ಲಾ೦ಬ್ಲೆ೦. ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಳ್ಜಾಚೆ೦ ದೆವಾಸಾ೦ವ್. ಸಾಡೆನೋವ್ ಜಾತಾನಾ ತಾ೦ಕಾ೦ ‘ಸುಟ್ಕಾ’ ಲಾಬ್ಲಿ. ನಿದೊ೦ಕ್ ವೆಚೆ೦ ಯಾ ಶಿಕ್ಚೆ೦ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸವಲಾ೦ ಮದೆ೦ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಜೆರೊಮ್ ಡೊರ‍್ಮೆಟರಿಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಲಾ೦ಬ್ ಸಾಲಾ೦ತ್ ಸಾತ್-ಆಟ್ ಚಲೆ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ; ಹೆರ್ ಕಾ೦ಯ್ ಸ್ಟಡಿ ರುಮಾಕ್ ಪಾಟಿ೦ ಗೆಲ್ಲೆ. ಜೆರೊಮಾಚ್ಯೊ ಕ್ಲಾಶಿ ಸುರು ಜಾ೦ವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ತಾಕಾ ಶಿಕೊ೦ಕ್ ಕಿತೆ೦ಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦. ಚುಕ್‌ಲ್ಲೊ ನೋಟ್ಸ್ ಆನಿ ಲಿಸಾ೦ವಾ೦ ಕ್ಲಾಸ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾ೦ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಹೆರಾ೦ಥಾವ್ನ್ ಜೊಡುನ್ ಘೆತಾ೦ ಮ್ಹಣೊನ್ ತೊ ನಿದೊ೦ಕ್‌ಚ್ ಗೆಲೊ.

ಡೊರ್ಮಿಟರಿ೦ತ್ಲಿ೦ ರಿತಿ೦ ಖಟ್ಲಿ೦ ಕೊಣಾಚ್ಯಾಗಿ ಮೊಡ್ಯಾ೦ಕ್ ರಾಕ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿ೦ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲಿ೦. ದಿವೆ ಮ೦ದ್ ಜಾತೆಚ್ ತಾಣೆ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಬದ್ಲಿಲಿ, ವೊಶ್‌ಬೇಸಿನಾಲಾಗಿ೦ ವಚುನ್ ಆಪ್ಲೆ೦ ದಾ೦ತ್ ಶಿಸ್ತೆನ್ ಘಾಸ್ಲೆ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾಚೆರ್ ಆಡ್ ಪಡ್ಲೊ.

ತೆ ರಾತಿ೦ ಆಪ್ಣಾಕ್ ನೀದ್ ಯೆ೦ವ್ಚಿ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಖಚಿತ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦.

ಆವಯ್ಚಿ ಪಾಸ್ಳಿ ಸೊಡ್ನ್ ತಾಣೆ ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿ೦ ರಾತ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ಚಿ. ಕಿತೆ೦ ಸರ್ವ್ ಘಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ೦ ಹ್ಯೆ ಮಟ್ವೆ ಆವ್ದೆ೦ತ್.

ಸುಮಾರ್ ಅರ್ಧೆ೦ ವ್ಹೊರ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ಭ್ರಮಿದ್ ತಾಚೆರ್ ಆಯ್ಲಿ. ಸ್ಟಡಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಆತಾ೦ ಪಾಟಿ೦ ಯೆತಾಲೆ, ಗುಸು ಗುಸು ಉಲವ್ಣೆ೦, ಥೊಡ್ಯಾ೦ನಿ ಟೊಯ್ಲೆಟಾಕ್ ವೆಚೊ ಆವಾಜ್. ತೀನ್ ಚಾರ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಫ್ರಾ೦ಕ್ಲಿನ್ ಆಪ್ಲೊ ಲಾ೦ಬ್ ಜೀವ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ಶಿ೦ ಉಬೊ ಆಸ್ಚೆಪರಿ೦ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆ೦. ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೆ ದೊಳೆ ಘಟ್ಟ್ ದಾ೦ಪ್ಲೆ ತರಿ ಫ್ರಾ೦ಕ್ಲಿನಾಚೊ ವಿಸ್ವೊ ಮುಸಾಳಾಪರಿ೦ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ನಾಚೊ೦ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ಮೊದ್ಯಾನ್ ರಾತ್ ಉತರ್ತಾನಾ ಡೊರ್ಮೆಟರಿ೦ತ್ ಸಿಗ್ರೆಟಿ೦ಚ್ಯಾ ಧು೦ವ್ರಾಚೊ ವಾಸ್ ಉಟ್ಲೊ. ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಕೊ೦ಪೊರ್ ತೆ೦ಕೊನ್ ಮಾತೆ೦ ಉಬಾರೋನ್ ತಾಣೆ ಭ೦ವ್ತಿ೦ ಪಳೆಲೆ೦. ತೆಗಾ೦-ಚವ್ಗಾ೦ಚ್ಯಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾ೦ಚೆರ್ ಸಿಗ್ರೆಟಿ೦ಚ್ಯೊ ಜಳ್ತ್ಯೊ ತುದಿಯೊ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲ್ಯೊ. ‘ಪ್ರಿಫೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಾ೦ಕ್ಲಿನ್ ಕಿತೆ೦ ಕರ್ತಾ ಜಾವ್ಯೆತ್?’ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಸವಾಲ್ ತಾಚೆ ಮತಿ೦ತ್ ಉದೆಲೆ೦. ‘ಶಿಸ್ತ್ ಸಾ೦ಬಾಳ್ಚಿ ರೀತ್ ಹಿಚ್ಚ್?’
ಹ್ಯಾ ಸವಲಾಕ್ ತಾಕಾ ಫುಡೆ೦ ಜಾಪ್ ಮೆಳ್ಚಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.

ಫಾ೦ತೆ೦ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ತಾಕಾ ಝೆಮ್ ಪಡ್ಲಿ.

ಸಕಾಳಿ೦ಚೆ ಘಾ೦ಟಿಕ್ ತಾಕಾ ಜಾಗ್ ಜಾತಾನಾ ವ್ಹೊರಾ೦ ಸ.

ಸಕಾಳಿ೦ಚೊ ಪರಿಪಾಠ್ ಚಡ್‌ಉಣೆ ರಾತ್ಚೆಪರಿ೦ಚ್. ನಿರ್ಮಳಾಯೆ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಮೀಸ್, ನಾಸ್ಟೊ. ಚೆ೦ಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಗೊ೦ವಾ೦ಚೆ ಕಸಲೆ೦ಗಿ ಆಮ್ಶೆ೦-ತಿಕ್ಶೆ೦ ರಾ೦ದಪ್ ಆನಿ ತಾ೦ತು೦ ಬುಡವ್ನ್ ಖಾ೦ವ್ಕ್ ದೋನ್ ಭಾಕ್ರ್ಯೊ ಆನಿ ಎಕ್ ಮಗ್ಗ್ ಕೊಫಿ. ಚಡಿತ್ ಪಯ್ಶೆ ಭರ್ತೆಲ್ಯಾ೦ಕ್ ಎಕ್ ತಾ೦ತಿ೦. ಜೆರೊಮಾಚ್ಯಾ ವಾ೦ಟ್ಯಾಕ್‌ಯಿ ಎಕ್ ತಾ೦ತಿ೦ ಆಯ್ಲೆ೦. ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್ ಖಾಲಿ ಪೊಟಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆ ಪಾಟಿ೦ ಫುಡೆ೦ ಪಳೆನಾಸ್ತಾ೦ ನಾಸ್ಟೊ ಗ್ರಾಸಿಲೊ.

ಸಕಾಳಿ೦ಚ್ಯಾ ನೋವ್ ಘ೦ಟ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಫಾದರ್ ಹರ್ಮನಾಕ್ ಭೆಟೊ೦ಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಆನಿ ಥ೦ಯ್ಸರ್ ಆಪ್ಲಿ ಆವಯ್ ಆಸ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦. ಶಾಳೆಚೆ೦ ಯುನಿಫೋರ್ಮ್ ನ್ಹೆಸುನ್, ಎಕ್ ರದ್ದಿ ನೋಟ್‌ಬುಕ್ ಹಾತಿ೦ ಘೆವ್ನ್ (ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನಿ ನೋಟ್‌ಬುಕ್ ತಾಕಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಮೆಳೊ೦ಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ) ತೊ ಲಾಯ್ನ್ ಧರುನ್ ಶಾಳೆಚ್ಯೊ ಕ್ಲಾಸಿ ಆಸ್ಚೆ ಕುಶಿನ್ ಗೆಲೊ; ಪುಣ್ ಫಾದರ್ ಹರ್ಮನಾಚೆ೦ ಧಪ್ತರ್ ಯೆತಾನಾ ಲಾಯ್ನಿ೦ತ್ಲೊ ತೊ ಮೆಕ್ಳೊ ಜಾಲೊ. ಧಪ್ತರಾ ಭಾಯ್ರ್ ತಾಚಿ ಆವಯ್ ದುಖಿ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಪರಿ೦ ಹರ್ದ್ಯಾರ್ ಹಾತ್ ದವರ್ನ್ ಉಬಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಜೆರೊಮಾಕ್ ಪಳೆತೆಚ್ ಉಬೊನ್೦ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿ೦ ತಿ ತಾಚೆ ಸರ್ಶಿ೦ ಆಯ್ಲಿ.

‘ಕಿತ್ಲೊ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ದಿಸ್ತಾ ಮ್ಹಜೊ ಪುತ್ ಹ್ಯಾ ಯುನಿಫೊರ್ಮಾಚೆರ್!’ ತಿ ಉದ್ಗಾರ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ತಾಕಾ ವೇ೦ಗ್ ಮಾರುನ್ ಲಟ್ ಲಟ್ ಕರುನ್ ತಿಣೆ ತಾಚ್ಯಾ ಗಾಲಾ೦ಚೆ ಉಮೆ ಘೆತ್ಲೆ. ಜೆರೊಮ್ ಸಗ್ಳೊಚ್ ತಾ೦ಬ್ಡೊ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಚಲ್ಯಾ೦ಚ್ಯೊ ದಿಷ್ಟಿ ಚುಕಯ್ತಾಲೊ.

‘ಬರಿ ನೀದ್ ಪಡ್ಲಿ ಪುತಾ?’

‘ವ್ಹಯ್.’

‘ಬರೊ ಜೆವ್ಲೊಯ್?’

‘ವ್ಹಯ್.’

‘ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ತುಕಾ ಕಸಲ್ಯೊಚ್ ಧೊಶಿ ನಾ೦ತ್?’

‘ನಾ೦ತ್’

‘ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾ೦ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ಕರ್ ಪುತಾ! ಆನಿ ಕೆದಳಾ ತುಕಾ ಪಳೆ೦ವ್ಚೊಗೀ? ಶಿಕ್ಶಾ ಜಾವ್ನ್ ತುಕಾ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಧಾಡು೦ಕ್ ನಾ, ಪುತಾ. ದೆವಾಚಿ೦ ಮಯ್‌ಮಾ ವಿಚಿತ್ರ್. ತಾಣೆ ತುಕಾ ತಾಚೆ ಸೆವೆಕ್ ಆಪಯ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ವಿವಿದ್ ದಾಕ್ಲ್ಯಾ೦ನಿ ದಾಕಯ್ಲಾ೦.’

ಜೆರೊಮಾನ್ ಕಿತೆ೦ಚ್ ಮ್ಹಳೆ೦ ನಾ.

ಸರ್ವ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತಾತಾ೦ಚ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿ೦ಕ್ ವಚುನ್ ಪಾವ್ಲೆ. ಎಕಾಚಾಣೆ ಫಾದರ್ ಹರ್ಮನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಫ್ತರಾ೦ತ್ಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾರ್ ಫಾತ್ರೆಲ್ಲಿ ಗ೦ಭೀರಾಯ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ. ‘ತುಜಿ೦ ಸಿ೦ತಿಮೆ೦ತಾ೦ ಆಕೇರ್ ಜಾಲಿ೦ ತರ್, ಮಿಸೆಸ್ ಲಾಜ್ರಾ!’ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦ ಶೆಳ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್. ‘ಜೆರೊಮಾಕ್ ತು೦ವೆ೦ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಯೆತ್. ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಶಾಳೆಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಕ್ ವಚುನ್ ಶಿಕ್ಪಾಚೆ ಆನಿ ಬೊರ್ಡಿ೦ಗಾಚೆ ಫೀಸ್ ಬೊರ‍್ಯೆತ್. ಉಡಾಸ್ ದವರ್ – ಜೆರೊಮ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೆಮಿನರಿಚೊ ಖಚಿತ್ ಅಬ್ಯರ್ಥಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ತಾಕಾ ವಿಶೇಸ್ ರಿಯಾತಿ ಆಮಿ ದಿಲ್ಯಾ. ಆಮಿ ನಿರಾಶಿ ಜಾ೦ವ್ಚೆ೦ ನಾಕಾ. ಆತಾ೦, ಜೆರೊಮ್,’ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲಿ ದೀಷ್ಟ್ ತಾಚೆರ್ ಚರಯ್ಲಿ. ‘ಎಸೆ೦ಬ್ಲಿಕ್ ಪಾ೦ಚ್ ಮಿನುಟಾ೦ ಆಸಾತ್; ತುಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಹ್ಯಾ ಸೊಪ್ಯಾಚಾ ಪೊ೦ತಾರ್ ಆಸಾ. ತುರ್ತ್ ಕರ್!’

ಜೆರೊಮಾನ್ ಆವಯ್ಕ್ ಫುಡ್ ಕೆಲಿ.

ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ೦ನಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತೊ ಕಾ೦ಟಾಳೊ, ತೆ೦ ವೀಕ್ ತಿಚ್ಯಾನ್ ಸೊಸು೦ಕ್ ಜಾಲೆ೦ ನಾ.

‘ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತು೦ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಶೆ೦ ಪಳೆತಾಯ್?’

‘ಆದೇವ್ಸ್!’ ಇತ್ಲೆ೦ಚ್ ಮ್ಹಳೆ೦ ಜೆರೊಮಾನ್ ಆನಿ ತಾ೦ಕಾ೦ ಪಾಟ್ ಕರುನ್ ಆಪ್ಲೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಗೆಲೊ.

ಮಿಸೆಸ್ ಲಾಜ್ರಾ ದುಳ್ದುಳ್ಯಾ೦ ರಡ್ಲಿ.

‘ಎಕಾ ದಿಸಾ,’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಫಾದರ್ ಹರ್ಮನ್ ತಿಚೆ೦ ಭುಜ್ ಆಪಡ್ನ್. ‘ಹೊಚ್ ತುಜೊ ಪುತ್ ಪಾದ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಉಬೊ ಜಾತಾನಾ ತು೦ ಸ೦ತೊಸಾನ್ ರಡ್ತೆಲಿಯ್ ಆನಿ ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾ೦ ದಿತೆಲಿಯ್!’

ಎಕ್ ಹಫ್ತೊ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಆಪುಣ್ ನೊವ್ಯಾ ಶಾಳೆಚ್ಯಾ ಆನಿ ಬೋರ್ಡಿ೦ಗಾಚೆ ಜಿಣಿಯೆಚೆ ವೊಳಿ೦ನಿ ಒಳ್ಸೊನ್ ಯೆತಾ೦ ಮ್ಹಣ್ ಜೆರೊಮಾಕ್ ಭೊಗ್ಲೆ೦. ಕೋಣ್‌ಯಿ ತಾಕಾ ಧೊಶಿನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಆನಿ ಚಡ್ ಕರುನ್ ಫ್ರಾ೦ಕ್ಲಿನ್ ತಾಚೆ೦ ಗುಮಾನ್೦ಚ್ ಕರಿನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಚಿ ಇಷ್ಟಾಗತ್ ನ್ಹಯ್ ತರಿ ತಾಚಿ ದಯಾ ಜೊಡಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಜೆರೊಮಾನ್ ಹಳ್ಟಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆ೦ ಪ್ರೇತನ್ ಫಲ್ಸಾಲೆ೦ ನಾ.

ತೊ ದನ್ಪಾರ್ ಸಿನೆಮಾ ದಾಕವ್ಣೆಚೊ. ಮ್ಹಯ್‌ನ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಶಾಳೆ೦ತ್ಲ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾ ಕಮಿಟಿ ಫಾದರ್ ಹರ್ಮನಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಖಾಲ್ ವಿ೦ಚ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಫಿಲ್ಮ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ೦ಕ್ ಪಳೆ೦ವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆ೦. ತ್ಯಾ ದನ್ಪಾರಾ೦ಚೆ೦ ಫಿಲ್ಮ್ ‘ದಿ ಏಪ್ ಕಿಲ್ಲರ್.’ ಜ೦ಗಲ್ ಜಿಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾ ಸರಣಿ೦ತ್ಲೆ೦ ಎಕ್ ಫಿಲ್ಮ್. ಧಾ ಫುಟ್ ದೀಗಾಯೆಚೊ ಎಕ್ ಒರಾ೦ಗ್ ಉಟಾನ್ ಮ೦ಕಡ್ ಕಸಲಿ ದೆಸ್ವಾಟ್ ಕರ್ತಾ, ಲೊಕಾಕ್ ಚಿರ್ಡುನ್-ಮುರ್ಡೊನ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ತಾ ಆನಿ ಕಶೆ೦ ಸಾಹಸಿ ಜ೦ಗಲ್ ಜಿಮ್ ತ್ಯಾ ಮ೦ಕಡಾಚೊ ಪಾಡಾವ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿಚ್ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಚಿ ಕಥಾವಸ್ತ್.

ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕೇರ್ ಜಾತಾನಾ ಸಾ೦ಜ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಆನಿ ಒಡಿಟೋರಿಯುಮಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಚಲೆ ಖ್ಹೆಳ್ಚೆ ಉಮೆದಿರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ. ನ್ಹಾಣಾಚಿ ಬೆಲ್ಲ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಫಕತ್ ಅರ್ದೊ ಘ೦ಟೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

‘ಆಮಿ ಫಿಲ್ಮಾ೦ತ್ಲೊಚ್ ಖೆಳ್ ಖ್ಹೆಳ್ಯಾ೦!’ ಕೊಣೆ೦ಗಿ ಸುಚಾಯ್ಲೆ೦.

‘ಬರಾಬರ್, ಬರಾಬರ್!’ ಹೆರ್ ಬೊಬಾಟ್ಲೆ. ‘ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಕೋಣ್ ಜಾತಾ?’

‘ಹಾ೦ವ್೦ಚ್!’ ಹರ್ದೆ೦ ಪೆಟ್ಲೆ೦ ಫ್ರಾ೦ಕ್ಲಿನಾನ್. ‘ಮ್ಹಜೆ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ತುಮಿ ಸರ್ವ್ ಬೆಕ್ಟೀರಿಯಾ.’

‘ತರ್ ಜ೦ಗಲ್ ಜಿಮ್ ಕೋಣ್ ಜಾತಾ?’

‘ಹ್ಯಾ ಖ್ಹೆಳಾ೦ತ್ ಜ೦ಗಲ್ ಜಿಮ್ ನಾ!’ ಬೋಬ್ ಘಾಲಿ ಫ್ರಾ೦ಕ್ಲಿನಾನ್. ‘ತುಮ್ಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಖ೦ಚಿ ಬೆಕ್ಟೀರಿಯಾ ಜ೦ಗಲ್ ಜಿಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಸ್ ಕರು೦ಕ್ ಸಕ್ತಾ?’

ತಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ೦ಚ್ಯೊ ಆಸ್ಡ್ಯೊ ಮಡ್ಚುನ್ ಪಾಟಿ೦ ದೊಡ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲೆ ಹಾತ್ ವಿಸ್ತಾರಾವ್ನ್ ಗೊರಿಲ್ಲಾಪರಿ೦ ಬಾಕ್ಕಾರಾ೦ ಕಾಡ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾ೦ಕ್ ಚಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ ಧಾ೦ವ್ಡಾ೦ವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾ೦ಕ್ ಶಿರ್ಕಾನಾಶೆ೦ ಚುಕಾರಿ ಮಾರ್ಚೊಚ್ ಖೆಳ್ ಹೊ. ಪುಣ್ ಭುರ್ಗೆ ಜಾಯ್‌ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾ೦ಕ್ ಶಿರ್ಕಾತಾಲೆ; ತಾ೦ಕಾ೦ ತೊ ಗೊಪ್ ಘಾಲ್ನ್ ಧರ್ತಾಲೊ, ಉಕಲ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಘು೦ವ್ಡಾಯ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಜಯ್ತೆವ೦ತ್ ಗೊರಿಲ್ಲಾಪರಿ೦ ಘರ್ಜೆವ್ನ್ ತಾ೦ಕಾ೦ ಧರ್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟಾಯ್ತಾಲೊ. ಮಾ೦ಕಡಾಕ್ ಚಿಡಾ೦ವ್ಚೆಪರಿ೦ ತಾಕಾ ಚಿಡಾವ್ನ್ ಚಿಡಾವ್ನ್ ಭುರ್ಗೆ ತಾಚೆ ಭ೦ವ್ತಿ೦ ಧಾ೦ವ್ತಾಲೆ.

ಜೆರೊಮಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಖ್ಹೆಳಾ೦ತ್ ಮಿಸ್ಳೊ೦ಕ್ ನಾಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦ ತರಿ ಫ್ರಾ೦ಕ್ಲಿನಾನ್ ತಾಕಾ ವತ್ತಾಯ್ ಕೆಲಿ. ‘ಕೋಣ್ ತೊ ನವೊಚ್ ಚಲೊ ಥ೦ಯ್ಸರ್ ಉಬೊ ಆಸಾ?’ ತೊ ಬೊಬಾಟ್ಲೊ. ‘ಧಯ್ರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮುಕಾರ್ ಯೆ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾ೦ಕ್ ಸಾ೦ಪಡ್.’

ಜೆರೊಮಾನ್ ಖಿಣ್‌ಬರ್ ಚಿ೦ತ್ಲೆ೦.

ಸರ್ವಾ೦ನಿ ಭಿಯೆ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಫ್ರಾ೦ಕ್ಲಿನಾಚಿ ದೋಸ್ತಿ ಕರಿಜೆ ತರ್ ಹೊಚ್ಚ್ ಅವ್ಕಾಸ್.

ತಾಣೆ ಧಯ್ರ್ ಆರಾಯ್ಲೆ೦ ಆನಿ ತಾಳೊ ಕಾಡ್ಲೊ.

‘ಹಾ೦ವ್೦ಚ್ ತೊ ಜ೦ಗಲ್ ಜಿಮ್, ದಿ ಏಪ್ ಕಿಲ್ಲರ್, ತುಜೆ೦ ನಾಸ್ ಕರು೦ಕ್ ಆಯ್ಲಾ೦!’

ಫ್ರಾ೦ಕ್ಲಿನ್ ತಾಕಾ ಎಕೆ ವಿಚಿತ್ರ್ ನದ್ರೆನ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ.

‘ಯೆ, ಯೆ, ನಿಕ್ಕಿ ನಿಕ್ಕರ್!’ ಫ್ರಾ೦ಕ್ಲಿನಾನ್ ಆಪ್ಲೆ ಹಾತ್ ವಿಸ್ತಾರ್ಲೆ. ‘ಯೆ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಸ್ ಕರ್ ಪಳೊವ್ಯಾ೦. ತುಕಾ ಗರ್ಗಸ್ ವೊಡಿನಾ ತರ್ ಹಾ೦ವ್ ಫ್ರಾ೦ಕ್ಲಿನ್ ನ್ಹಯ್!’

ಜೆರೊಮ್ ಮುಕಾರ್ ಸರ್ಲೊ.

(40-ವ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾ೦ತ್ ಮು೦ದರ್ತಾ)

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.