ತುವೆಂಚ್ ದಿಲ್ಲೊ ಶೆಲೊ

ನ್ಶ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ವಾಡಾವಳೆಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಂತಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಚಡ್-ಉಣೆಂ ಏಕ್ ವಾ ದೇಡ್ ಲಾಖ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಚಾರ್ ಸುತಾಂ ವಾ ನಾರ್ ವೊಳಾವ್ನ್ ಆಂಗಾಕ್ ಬಾಂದ್ತಾನಾ ತ್ಯಾ ‘ವಸ್ತುರಾ’ಕ್ ಕಸಲೊಚ್ ‘ಚಿಕೊಲ್’ ನಾತ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಸುತಾಂಚ್ಯಾ ಜಾಳಾಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಫಕತ್ ಹಿಂವಾಥಾವ್ನ್ ಕಾಂಪ್ಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ವ್ಹರ್ಚೆತಸಲಿ. ಆಜ್ ಆಮಿ ವ್ಹಡ್ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಬರಿ ‘ಮಾನ್ ಧಾಂಪುಂಕ್’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ್ ನಾತ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಮನಿಸ್ ‘ನಾಗರಿಕ್’ ಜಾತಾನಾ ದೇವ್ ಧರ್ಮಾಚಿಂ ಕಲ್ಪನಾಂ ಉದೆತಾನಾ, ಯೆಜ್ಮಾನ್‌ಪಣ್ ರಾಜ್ ಕರ್ತಾನಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಸುತಾಂಕ್ ಎಕೆಕ್‍ಚ್ ರಂಗಾಚೊ ಚಿಕೊಲ್, ಮೆಳ್ಳೊ. ಮಾನ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹ್ಯಾ ಸುತಾಂಕ್ ಉಮ್ಕಳಾಯಿಲ್ಲಿ ಗಜಾಲಿ ಕಶೀಯ್ ಜಾಲಿಮೂ, ಆಜ್ ಹಿಚ್ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೊ ಧರ್ಮ್, ಎಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ಗ್ರೆಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಪಾರ್ಕುನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಮನಾಸ್ತಾಪ್ ಉಬ್ಜೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಮನಿಸ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯೆ ದಿಶೆನ್ ವಾಡ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜವ್ಯೆತಾ. ಆಜ್ ಮನ್ಶಾನ್ ನ್ಹೆಸ್ಚೆಂ ವಸ್ತುರ್ ತಾಚೆಂ ನ್ಹೆಸಣ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ವೇಸ್ ಜಾಲಾ ಆನಿ ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಸಾಚೊ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ ಮುಂಡಾಸ್ ಆನಿ ಶೆಲೊ.

ಆಜ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆಶಾಂತ್ ಥೊಡೆ ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಡ್ಯಾರ್ ಅಧಿಕಾರಾಚೊ ಮುಂಡಾಸ್ ಉರಂವ್ಚೆಖಾತಿರ್ ಪರ್ಜೆಚ್ಯಾ, ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತುಂಯ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಖಾಂದಾರ್ ಶೆಲೊ ದೀವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಸೂಂಬೆ ಕರ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಶೆಲ್ಯಾಕ್ ರಾಜಕೀಯ್, ಧರ್ಮಿಕ್, ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಪ್ರೇಮ್– ಅಶೆಂ ಸಬಾರ್ ಭ್ರಮಿದ್ಯೊ ಚಿಡ್ಕಾಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಡಯಾನಾ ಶರಲ್ ಲೋಬೊ ಹಿಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ಶೆಲೊ ಪಾಂಗುರ್ಲಲ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿವಿಶಿಂ ಆನಿ ಶೆಲೊ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ತಾ. ಖುದ್ ಶೆಲೊ ಪಾಂಗುರ್ಲಲ್ಯಾಚ್ಯೆ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ನಾ ಬಗಾರ್ ತಿಸ್ರ್ಯೆ ವೆಕ್ತಿಚ್ಯೆ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಆಸಾ. ಜೆನ್ನಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಶೆಲೊ ಪಾಂಗುರ್ಲಲಿ ಪರ್ಜಾ ತ್ಯೆ ಭ್ರಮಿದೆಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್, ದೆಶಾಚೆಂ ವಿಣ್ಗೆಪಣ್ ನಿವಾರುಂಕ್ ಸಕತ್ ಆಸ್ಚಿ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಧರ್ಮಿಕ್ ವಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಶೆಲ್ಯಾಂಕ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ತಿ ಸಕತ್ ಆಸ್ಚಿ ಸಂವಿಧಾನಾಚ್ಯಾ ಪಾನಾಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊನ್, ತೊ ಶೆಲೊ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡವ್ನ್,

‘ಖರೊಚ್ ತುಜ್ಯಾ ರಾಜಾವಾಂಚೊ
ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ
ಕೇಸರಿ ಶಾಲ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್ಲೊ ಆಂಗಾರ್’

ಬದ್ಲಾಕ್ –

‘ಖರೊಚ್ ತುಜ್ಯಾ ರಾಜಾವಾಂಚೊ
ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ
ಕೇಸರಿ ಶಾಲ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್ಲೊ ಆಂಗಾರ್’

ಮ್ಹಣ್ ಸವಾಲಾಂ ಉಡಯ್ತಾ ತವಳ್ ಖರಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಾಧ್ ಜಾತಾ. ತವಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಶೆಲ್ಯಾಕ್ ಖಾಂದ್ ದೀನಾತ್ಲಲ್ಯಾಂನಿಂಚ್ ಶೆಲ್ಯಾಕ್ ಖಾಂದ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಆನಿ ವಿಣ್ಗೆಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ದೆಶಾಚಿ ಬಿರ್ಮತ್ ಪಾವೊನ್ ಉರಜೆ ಪಡ್ತಾ.

► ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ತುವೆಂ ದಿಲ್ಲೊ ಕೇಸರಿ ಶೆಲೊ ಖಾಂದರ್ ಚಡವ್ನ್
ತುಜ್ಯಾ ಘನಾ ಆನಿ ಧರ್ಮಾಖಾತಿರ್
ಆನ್ಯೆಕಾ ಜಾತಿಚೆಂ ರಗತ್ ವಾರವ್ನ್
ಮ್ಹನ್ಶಾಪಣ್ ನಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಧಾಡ್ತಾನಾ
ತುಂಯೀ ಮ್ಹನಿಸ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಕಸೊ ವಿಸ್ರಾಲೊಯ್
ದೆವಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಉಸ್ವಾಸ್ ತುಜ್ಯಾ ಪೊಪ್ಸಾಂತ್ ಘೆತಾನಾ?

ತುಂವೆ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಓಕ್ಸಿಜೆನಾಚಿ ಭಿಕ್ ಮಾಗೊನ್
ತುವೆಂಚ್ ದಿಲ್ಲೊ ಶೆಲೊ ಪಾಂಗ್ರುನ್
ಆಸ್ಪತ್ರೆಚ್ಯಾ ವೆರಾಂಡಾರ್ ತೊ ವಳ್ವಳ್ತಾನಾ
ತುಂ ಪೆಲ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆರ್
ವೀಕ್ ವೊಂಕ್ತಾಲೊಯ್
ತುಂಯೀ ಸ್ತ್ರೀಯೆ ಗರ್ಭಾಥಾವ್ನ್ ಉದೆಲ್ಲೊ
ತೆಂ ವಿಸ್ರಾಲೊಯ್ ಕಶೆಂ?

ಖರೊಚ್ ತುಜ್ಯಾ ರಾಜಾವಾಂಚೊ
ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ
ಕೇಸರಿ ಶಾಲ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್ಲೊ ಆಂಗಾರ್
ಆಸ್ತ್ ಬದಿಕ್ ಸಗ್ಳೆ ವಿಕುನ್
ಹುಲ್ಪಾಂವ್ಕ್ ಜಾಗೊ ಆನಿ ಲಾಂಕುಡ್ ನಾಸ್ತಾಂ
ನ್ಹಂಯ್ ತಡಿರ್ ಪುರ್ತಾನಾ
ಖಂಯ್ಸರ್ ನಿದೊನ್ ಪಡ್ಲಲೊಯ್?

ತುಜೊ ಮಾನ್ ಉರಂವ್ಕ್
ದೆವವ್ನ್ ಕಪಟಿ ದುಖಾಂ
ವೊಡುನ್ ಕಾಡಿನಾಕಾ ಶೊಲಾಂ
ಮೊಡ್ಯಾಸಂಗಿ ಮ್ಹಜೊ ದೇಶ್‍ಯೀ
ಎದೊಳ್ ವಿಣ್ಗೊ ಜಾಲಾ

► ಡಯಾನಾ ಶರಲ್ ಲೋಬೊ.

POETRY WEEK 2021

77% feel thumbs up. And how do you feel?
24 :thumbsup: Thumbs up
6 :heart: Love
0 :joy: Joy
1 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad

10 comments

 1. mm
  Monica Mathias

  Very well composed today’s politics Diana.
  All are looking for answers of your questions.
  Pity to see educated people act like illiterates.
  Keep fighting through your pen.

 2. mm
  Philip D Souza

  ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲಾನ್ ಆಶೆಂವ್ಚಿ ಕ್ರಾಂತಿ
  ಏಕ್ ಸೊಪಣ್ಂಚ್, ನಾಂ ಖುಣಾಂ
  ಕಸ್ಲಿಂ-ಯೀ. ಬಾಯ್ ಆಮ್ಚಿ ಕವಯೆತ್ರಿ
  ರುದಾನ್ ಕರ್ತಾ: ದೇಸ್ ಜಾಲಾ ವಿಣ್ಗೊ.
  ದಿಸ್ತಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆಮ್ಚಿ ಗತ್
  ಹಾಂವ್ ಮಾತ್ರ್ ಸದಾಂ ಕುರ್ಡೊ ಭಕ್ತ್.

  2
  1
 3. mm

  Beautiful portrayal of the present situation Diana. Everyone sees and feels all that is going around him or her. But only a few take courage to respond to these situations while just a countable number of them go further and question. You are one of those rare ones. Keep up this spirit and keep contributing to Konkani poetry.

 4. mm
  Alphonse Mendonsa

  Wonderful poetry by Diana on the current miserable situation… Very tragic yet very much true.. Hats off

  2
  1
 5. mm
  Albert Mascarenhas. Vamanjoor.

  Aurthabharith . ., Vela – kalak ani prastuth zavn gellya ghedithank thal podtha. Sharal bayek serve bore magtham.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.